Suvestinė redakcija nuo 2020-12-21

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 137-4956, i. k. 10511RRISAK001V-986

 

Nauja redakcija nuo 2020-12-21:

Nr. (1.9E)1V-1073, 2020-11-23, paskelbta TAR 2020-11-25, i. k. 2020-24959

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKAITMENINĖS TELEVIZIJOS ĮRENGINIŲ SĄVEIKOS

 

2005 m. lapkričio 17 d. Nr. 1V-986

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 27 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindamas 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2018/1972, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas (nauja redakcija):

1. Nustatau, kad:

1.1. Visa vartotojams skirta skaitmeninės antžeminės, kabelinės ir (arba) palydovinės televizijos signalų priėmimo įranga, kuri gali šiuos signalus iškoduoti ir kuri yra parduodama, nuomojama ar kitaip tiekiama Europos Sąjungos rinkai Lietuvos Respublikos teritorijoje, turi:

1.1.1. leisti iškoduoti šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodytus signalus bendruoju Europos kodavimo algoritmu, kurį administruoja Europos telekomunikacijų standartų institutas (ETSI);

1.1.2. rodyti ekrane perduotus signalus aiškiai, jei vartotojas laikosi šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodytos įrangos naudojimo tvarkos ir sąlygų.

1.2. Visi skaitmeninės televizijos imtuvai su integruotu ekranu, kurio įstrižainė didesnė kaip 30 cm, pateikiami parduoti ar nuomoti Europos Sąjungos rinkoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, turi turėti bent vieną atviros sąsajos lizdą (kurio standartą nustatė pripažinta Europos standartizacijos organizacija arba kuris atitinka tos organizacijos priimtus standartus, arba kuris atitinka visoje pramonės šakoje taikomas technines specifikacijas), per kurį galima nesudėtingai prijungti periferinę įrangą ir kuris gali perduoti visus skaitmeninės televizijos signalų elementus, kurių reikia teikti skaitmeninės televizijos paslaugas, įskaitant informaciją apie interaktyviąsias paslaugas ir (ar) paslaugas, teikiamas naudojant sąlyginę prieigą.

1.3. Skaitmeninės televizijos paslaugų teikėjas, kai tai techniškai įmanoma, privalo užtikrinti, kad jo galutiniam paslaugų gavėjui suteikiamas skaitmeninės televizijos įrenginys būtų sąveikus ir neturi teisės šio įrenginio pakeisti taip, kad būtų apribota galimybė jį pakartotinai naudoti kitų skaitmeninės televizijos paslaugų teikėjų teikiamoms skaitmeninės televizijos paslaugoms gauti.

1.4. Skaitmeninės televizijos paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad, pasibaigus jo su galutiniu paslaugų gavėju sudarytai sutarčiai dėl skaitmeninės televizijos paslaugų teikimo, galutinis paslaugų gavėjas galėtų nemokamai ir taikant nesudėtingas procedūras skaitmeninės televizijos paslaugų teikėjui grąžinti skaitmeninės televizijos įrenginius, kurie jam buvo suteikti pagal pasibaigusią sutartį, išskyrus atvejus, kai skaitmeninės televizijos paslaugų teikėjas įrodo, kad šie įrenginiai yra visiškai sąveikūs su kitų skaitmeninės televizijos paslaugų teikėjų, įskaitant teikėją, pas kurį perėjo galutinis paslaugų gavėjas, skaitmeninės televizijos paslaugomis.

1.5. Skaitmeninės televizijos įrenginiai, atitinkantys darniuosius standartus arba jų dalis, apie kuriuos informacija paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, laikomi atitinkančiais šio įsakymo 1.4 papunktyje nustatytą sąveikumo reikalavimą, kuriam taikomi tie standartai arba jų dalys.

 

 

DIREKTORIUS                                                                                       TOMAS BARAKAUSKAS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas

Nr. 1V-836, 2011-08-30, Žin., 2011, Nr. 108-5135 (2011-09-01), i. k. 11111RRISAK001V-836

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. 1V-986 "Dėl galutinių paslaugų gavėjų įrangos, skirtos televizijos signalams priimti, sąveikos" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas

Nr. (1.9E)1V-1073, 2020-11-23, paskelbta TAR 2020-11-25, i. k. 2020-24959

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. 1V-986 „Dėl galutinių paslaugų gavėjų įrangos, skirtos televizijos signalams priimti, sąveikos“ pakeitimo