Redagavo: Ramunė Lūžaitė (1996.11.19)

 

Pakeitimai:

 

 1.

 Parlamentas, Įstatymas

 Nr. I-1608, 96.11.05, Žin., 1996, Nr.110-2507 (96.11.15)

 LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAPILDYMO

 ĮSTATYMAS

 

*** Pabaiga ***

 

                      LIETUVOS RESPUBLIKOS

                            M I Š K Ų

                            ĮSTATYMAS

 

                1994 m. lapkričio 22 d. Nr.I-671

                             Vilnius

 

                     I. BENDRIEJI NUOSTATAI

 

     1 straipsnis. Pagrindinės miškų politikos kryptys

 

     Miškas  yra   vienas  pagrindinių   Lietuvos  gamtos  turtų,

tarnaujantis   valstybės    ir   piliečių    gerovei,   saugantis

kraštovaizdžio stabilumą  ir  aplinkos  kokybę,  tvarkomas  pagal

nenutrūkstamo ir  daugiatikslio naudojimo  principus,  laiduojant

nuosavybės formų  įvairovę. Lietuvoje  dominuoja valstybinė miškų

nuosavybė.

     Miškuose turi  būti efektyviai  ūkininkaujama, nepažeidžiami

valstybės ekonominiai ir ekologiniai interesai.

     Miškuose  turi   būti  užtikrinta   aplinkos,  augalijos  ir

gyvūnijos   įvairovės,   kraštovaizdžio,   gamtinių,   kultūrinių

vertybių apsauga  ir jų harmoninga sąveika.

     Lietuvos teritorijos  miškingumas turi  būti  didinamas,  jo

didinimo  galimybės  nustatomos  rengiant  teritorinio  planavimo

(kraštotvarkos) dokumentus.

     Valstybės  miškų   politiką  formuoja  Lietuvos  Respublikos

Seimas, o ją įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota

Miškų ūkio ministerija.

 

     2 straipsnis. Įstatymo tikslai ir galiojimas

 

     Miškų įstatymas  nustato visų  Lietuvos Respublikos    miško

valdytojų, savininkų  ir naudotojų  teises ir pareigas naudojant,

atkuriant, auginant  ir saugant miškus, derina miško savininkų ir

visuomenės  interesus,   nustato  pagrindinius   miškų   tvarkymo

principus.

     Tais  atvejais,   kai  Lietuvos   Respublikos  tarptautinėse

sutartyse yra  nustatytos  kitos  miško  naudojimo,  atkūrimo  ir

apsaugos  taisyklės,   negu  numato  Lietuvos  Respublikos  miškų

įstatymas, yra taikomos tarptautinės sutarties taisyklės.

 

     3 straipsnis. Pagrindinės sąvokos

 

     Miško žemė  - apaugęs  mišku (medynai)  ir  neapaugęs  mišku

(kirtavietės, žuvę  medynai, miško  aikštės, medelynai, daigynai,

miško  sėklinės   plantacijos   ir   žaliaviniai   krūmynai   bei

plantacijos)  plotas.  Miško  žemei  taip  pat  priskiriami  tame

pačiame  plote   esantys  miško  keliai  ir  sausinimo  grioviai,

kvartalų,  technologinės   ir  priešgaisrinės  linijos,  medienos

sandėliai bei  kiti su  mišku susijusių  įrengimų užimti  plotai,

poilsio aikštelės,  žvėrių pašarų  aikštelės,  pelkės,  smėlynai,

taip pat žemė, skirta miškui įveisti.

     Miško  žemė   gali  būti   miškų  ūkio   arba  konservacinės

paskirties.

     Miškas -  ne mažesnis  kaip 0,1 ha, apaugęs medžiais ir kita

miško  augalija   arba   laikinai   jos   netekęs   (kirtavietės,

degimvietės), žemės plotas.

     Laukuose, pakelėse,  prie  vandens  telkinių,  miestuose  ar

gyvenvietėse bei  kapinėse esančios  medžių grupės, siauros - iki

10 m  pločio -  medžių juostos, gyvatvorės, pavieniai medžiai bei

krūmai ir  miestuose bei  kaimo vietovėse esantys žmogaus įveisti

parkai   nelaikomi mišku.  Šių želdinių  priežiūros, apsaugos  ir

naudojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

     Miško valda  - privačios  arba valstybinės  nuosavybės teise

valdomas miško žemės sklypas.

     Miško  savininkai   -  valstybė   ir  Lietuvos   Respublikos

piliečiai, įstatymo  nustatyta tvarka  įgiję nuosavybės  teisę  į

miškus.

     Valstybinio miško  valdytojai -  miškų urėdijos, rezervatai,

valstybiniai parkai,  įmonės bei  organizacijos, kurioms įstatymų

ir Lietuvos  Respublikos Vyriausybės   nustatyta  tvarka suteikta

miškų valdymo teisė.

     Miško naudotojai  -  miško  valdytojai  ir  privataus  miško

savininkai bei  miško nuomininkai,  naudojantys miško  išteklius,

taip pat  kiti juridiniai  ir fiziniai asmenys, kurie įgijo miško

išteklių  naudojimo teisę.

     Miškų  urėdija  -  valstybinių  miškų  valdymo  ir  tvarkymo

institucija, nustatyta tvarka jai suteiktoje valdyti valstybinėje

žemėje atkurianti,  prižiūrinti, sauganti  mišką  bei  naudojanti

miško  išteklius.   Miškų  urėdijų  tipinius  nuostatus  tvirtina

Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

     Regioninė valstybinė miškų inspekcija - inspekcija, vykdanti

jai  priskirtoje   teritorijoje     miškų  urėdijų,   kitų  miškų

valdytojų, naudotojų ir savininkų valstybinę miškų kontrolę.

     Miško ištekliai  - mediena,  techninė žaliava,  vaistažolės,

grybai, uogos,  riešutai, miško  augalai,  numesti  ragai,  miško

gyvūnai.

     Miškų grupė  - miško  plotai, kuriuose  panašūs pagrindiniai

ūkio tikslai, ūkininkavimo režimas ir miškų funkcinė paskirtis.

     Valstybinės  miškų   tarnybos  pareigūnai   -   Miškų   ūkio

ministerijos, jos  regioninių valstybinių miškų inspekcijų, miškų

urėdijų  ir   valstybinių  parkų   vadovaujantys  darbuotojai  ir

specialistai, kurių sąrašą tvirtina miškų ūkio ministras.

 

     4 straipsnis. Miškų grupės

 

     Miškai skirstomi į keturias grupes.

     I  grupė  -  rezervatiniai  miškai.  Valstybinių  rezervatų,

valstybinių parkų  bei biosferos monitoringo teritorijose esančių

rezervatų  ir rezervatinių apyrubių miškai.

     Ūkininkavimo tikslas  -  palikti  miškus  natūraliai  augti.

Jokie  miško  kirtimai,  išskyrus  Lietuvos  Respublikos  saugomų

teritorijų įstatyme  ir rezervatų  nuostatuose numatytus atvejus,

neatliekami.

     II grupė  - specialios  paskirties miškai. Joje  skiriami du

pogrupiai.

     A   -    ekosistemų   apsaugos    miškai.    Kraštovaizdžio,

telmologinių,  pedologinių,   botaninių,  zoologinių,  botaninių-

zoologinių  draustinių   ir  draustinių,  esančių  valstybiniuose

parkuose bei  biosferos monitoringo teritorijose, miškai, saugomų

gamtos išteklių sklypų bei priešeroziniai ir kiti miškai.

     Ūkininkavimo  tikslas   -  išsaugoti   arba  atkurti   miško

ekosistemas.  Leidžiami   atkuriamieji  kirtimai  gamtinę  brandą

pasiekusiuose medynuose  bei tokie  kirtimai  atitinkamų  saugomų

teritorijų  nuostatuose  numatytais  atvejais  ir  kitos  brandos

amžiaus medynuose, visų rūšių ugdymo ir sanitariniai kirtimai.

     B -  rekreaciniai miškai.  Miško parkai, kurortiniai miškai,

valstybinių parkų  rekreacinių zonų  miškai,  rekreaciniai  miško

sklypai ir kiti miškai.

     Ūkininkavimo tikslas  -  formuoti  ir  išsaugoti  rekreacinę

miško aplinką.  Leidžiami atkuriamieji  kirtimai  gamtinę  brandą

pasiekusiuose  medynuose,  visų  rūšių  ugdymo,  sanitariniai  ir

kraštovaizdžio formavimo kirtimai.

     III   grupė    -   apsauginiai   miškai.   Tai   geologinių,

geomorfologinių,  hidrografinių,   kartografinių  ir   kultūrinių

draustinių  bei  šių  rūšių  draustinių,  esančių  valstybiniuose

parkuose bei biosferos monitoringo teritorijose, miškai, apsaugos

zonų ir kiti miškai.

     Ūkininkavimo  tikslas   -  formuoti   produktyvius  medynus,

galinčius atlikti  dirvožemio, oro, vandenų, žmogaus gyvenamosios

aplinkos apsaugos funkcijas. Leidžiami neplyni ir nedidelio ploto

(iki 6 ha) plyni, ugdymo bei sanitariniai kirtimai.

     IV grupė - ūkiniai miškai. Tai visi kiti miškai, nepriskirti

I-III miškų  grupėms, tarp   jų  valstybinių  parkų  ūkinių  zonų

miškai.

     Ūkininkavimo tikslas  -  laikantis  gamtosaugos  reikalavimų

formuoti produktyvius  medynus, nepertraukiamai  tiekti  medieną.

Leidžiami  visi   kirtimai.  Plynų  kirtimų  biržės  negali  būti

didesnės kaip 10 hektarų.

     Miškų ūkio  ministerijai leidus,  plynų kirtimų biržės pagal

miškotvarkos projektus   III  miškų grupėje  gali būti padidintos

iki 8  ha, IV  - iki 15 ha. Kitais atvejais biržes didinti galima

tik suderinus su Aplinkos apsaugos ministerija.

     Paskiros draustinių  ir rekreacinių  miškų dalys,  remiantis

teritorinio   planavimo   dokumentais,   gali   būti   priskirtos

skirtingoms miškų grupėms.

     Miškų skirstymo  į grupes  tvarką nustato,  o  kitus  miškus

nustatytoms grupėms priskiria Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

 

     5 straipsnis. Miškų nuosavybė

 

     Pagal nuosavybės  formas  miškai skirstomi į valstybinius ir

privačius.

     Miškų  nuosavybės   santykius  reguliuoja   šis   įstatymas,

Lietuvos Respublikos žemės įstatymas bei kiti įstatymai.   

     Privačių miškų  valdos neskaidomos  į dalis,  jei valda  yra

arba tampa    mažesnė  kaip  5  ha.  Saugomose  teritorijose  tai

reguliuoja Saugomų teritorijų įstatymas.

     Pirkti mišką tomis pačiomis sąlygomis turi pirmenybę:

     1) gretimų valdų savininkai;

     2)  asmenys,  turintys  aukštąjį  arba  specialųjį  vidurinį

miškininkystės išsilavinimą.

     Miško žemė  visuomenės  poreikiams  iš  miško  valdytojų  ir

savininkų  gali būti paimama (išperkama) Žemės įstatymo nustatyta

tvarka.

     Lietuvos Respublikai  išimtinės nuosavybės  teise  priklauso

valstybinės reikšmės miškai, jeigu jie yra priskirti:

     1) valstybiniams  rezervatams,  nacionalinių  ir  regioninių

parkų rezervatams;

     2) Kuršių nerijos nacionaliniam parkui;

     3)  apsauginiams  miškams  iki  7  km  pločio  juostoje  nuo

Baltijos jūros  ir Kuršių  marių, ypač  vertingiems rekreaciniams

miškams,  miškų   mokslinio  tyrimo   ir  mokymo  bei  selekcinės

sėklininkystės objektams,  kurortų sanitarinės  apsaugos I  -  II

zonoms,  miestų   miškams,  miško   parkams,  miško   genetiniams

rezervatams, miško medelynams ir miško sėklinėms plantacijoms.

     Valstybinės reikšmės miškams taip pat priskiriami kiti pagal

Lietuvos  Respublikos   žemės   reformos   ir   kitus   įstatymus

neprivatizuotini  miškai,   išskyrus   miškus,   kurie   įstatymų

nustatyta tvarka grąžinami privatinėn nuosavybėn.

 

     6 straipsnis. Valstybinės miško žemės nuoma

 

     Valstybinė miško  žemė nenuomojama.  Išimtį  sudaro  vykdant

žemės reformą  likę neprivatizuoti  nedideli, tarp privačių valdų

įsiterpę, teritoriškai nepatogūs miškų urėdijoms ir valstybiniams

parkams valdyti  miško  žemės  sklypai.  Šie  sklypai  gali  būti

išnuomojami   fiziniams    ir   juridiniams   asmenims   Lietuvos

Respublikos žemės ir Žemės nuomos įstatymų nustatyta tvarka.

 

     7 straipsnis. Valstybinis miškų valdymas ir Miškų

                    įstatymo vykdymo priežiūra

 

     Valstybinių  miškų  savininko  funkcijas   atlieka  Lietuvos

Respublikos   Vyriausybė    arba    jos    įgaliota    valstybinė

institucija. Miškų ūkio ministerija  vykdo  visų  Lietuvos  miškų

valstybinio   valdymo   funkcijas.   Valstybinių   miškų   ūkinio

valdymo  funkcijas atlieka, miškų  atkūrimą,  priežiūrą,  apsaugą

bei  miško   išteklių  naudojimą  organizuoja   Generalinė  miškų

urėdija   prie   Miškų   ūkio   ministerijos,  kurios   nuostatus

tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

     Miškų ūkio  ministerija ir  jos regioninės valstybinės miškų

inspekcijos kontroliuoja,  kaip vykdomas  Miškų įstatymas,  vykdo

Lietuvos  Respublikoje   valstybinę  miškų   būklės,   naudojimo,

atkūrimo ir apsaugos kontrolę. Miškų urėdijų ir valstybinių parkų

valstybinės miškų  tarnybos pareigūnams  gali būti pavedama jiems

priskirtų kontroliuoti  miško savininkų,  valdytojų ir  naudotojų

miškų būklės naudojimo, atkūrimo ir apsaugos valstybinė kontrolė.

Valstybinės   miškų   kontrolės   nuostatus   tvirtina   Lietuvos

Respublikos Vyriausybė.

     Valstybinės miškų  tarnybos pareigūnai turi teisę: turėti ir

Lietuvos  Respublikos   Vyriausybės  nustatyta   tvarka   nešioti

tarnybinį  ginklą,  stabdyti  visų  rūšių  transportą,  gabenantį

medieną miškuose  esančiais keliais bei miško žemės teritorijoje,

ir tikrinti  šios medienos įsigijimo bei transportavimo teisėtumo

dokumentus, sustabdyti,  apriboti arba  uždrausti neteisėtą ūkinę

veiklą miško  valdoje, jeigu  ja pažeidžiamas šis įstatymas, kitų

norminių aktų reikalavimai ar daroma žala miškui.

     Valstybinės miškų  tarnybos pareigūnai  neturi teisės dirbti

samdos pagrindais,  būti  steigėjais  ir  akcininkais  privačiose

medienos  ruošos,   medienos  perdirbimo,   prekybos  mediena  ir

medžioklės aptarnavimo įmonėse.

     Valstybinės  miškų  tarnybos  pareigūnų  nuostatus  tvirtina

Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

     Aplinkos apsaugos  ministerija, vykdydama  valstybinį gamtos

išteklių naudojimo reguliavimą miškuose bei jų apsaugos kontrolę:

     kontroliuoja   nustatyta    tvarka   Lietuvos    teritorijos

miškingumo didinimą, miškų išdėstymą ir kraštovaizdžio formavimą;

     atlieka   miškų    naudojimo    programų    ekspertizę    ir

kontroliuoja, kaip šios programos vykdomos;

     derina  pagrindinio  kirtimo  apimtis  ir  kontroliuoja,  ar

laikomasi patvirtintos kirtimo normos;

     derina miškotvarkos  projektus ir  kontroliuoja, kaip  miško

valdytojai  ir   savininkai  laikosi  šio  miškotvarkos  projekto

reikalavimų naudodami ir atkurdami miškus;

     derina ir  kontroliuoja, kaip  miško žemė paverčiama kitomis

naudmenomis;

     derina  melioracijos,  bendro  naudojimo  kelių,  naudingųjų

iškasenų  telkinių,   komunikacinių  bei  kitų  statybos  objektų

dislokavimo vietas ir projektus;

     kartu su  Miškų ūkio  ministerija nustato miškų ūkio veiklos

apribojimus  saugomose   teritorijose,  grybų,   uogų,   riešutų,

vaistažolių ir kitų miško produktų rinkimo tvarką ir kontroliuoja

jos laikymąsi,  numato retų  bei nykstančių augalų, grybų, gyvūnų

apsaugos priemones, kontroliuoja, kad jos būtų įgyvendintos;

     tvirtina   gyvūnų    ir   vaistažolių   naudojimo   limitus,

reglamentuoja ir kontroliuoja miško gyvūnų apskaitą ir naudojimą;

     derina  ir   kontroliuoja   aviacheminių   kovos   priemonių

naudojimą prieš miško kenkėjus.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-1608, 96.11.05, Žin., 1996, Nr.110-2507 (96.11.15)

 

     8 straipsnis. Ekonominis miškų ūkio reguliavimas

 

     Miškų urėdijų  miškų atkūrimo, ugdymo, priežiūros, apsaugos,

medienos ruošos  bei miškotvarkos darbai, gamybinių ir gyvenamųjų

objektų statybos  ir remonto,  miško kelių  tiesimo  ir  remonto,

žemės sausinimo  sistemų priežiūros darbai, pagrindinių priemonių

įsigijimas ir  remontas bei  kita miškų  ūkio veikla  apmokama iš

Miško fondo lėšų.

     Miško  fondas   miškų  urėdijose  sudaromas:  iš  pajamų  už

parduotą nenukirstą mišką ir žaliavinę medieną (miške, tarpiniame

ir galutiniame  sandėlyje), šalutinį  miško naudojimą (šienavimas

ir gyvulių  ganymas,   medžių sula, grybai ir uogos, vaistažolės,

miško paklotės ir lapų rinkimas), antraeilių miško medžiagų ruošą

(sakų, kelmų,  karnų ir  žievės, šakelių, naujametinių eglučių ir

kitų  dekoratyvinių   medžiagų),  už   išnuomotus  miško   plotus

medžioklei, poilsio  ir verslų  organizavimui, pajamų už parduotą

žemės ūkio  ir medžioklės  produkciją, miško sėklas, sodmenis bei

suteiktas įvairias  paslaugas, iš  gautų lėšų už atlygintus miškų

ūkio  nuostolius   dėl  pagrindinės   tikslinės  žemės  naudojimo

paskirties pakeitimo,  nuostolius, netesybas  ir baudas  už miško

pažaidas bei  Nenukirsto miško  pardavimo taisyklių  pažeidimą ir

kitų pagal  Miško fondo  sudarymo ir  naudojimo  tvarką  numatytų

šaltinių.

     Miško fondas  neapmokestinamas,  jo  sudarymo  ir  naudojimo

tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

     Miško fondas  taip pat  gali būti  sudaromas  valstybiniuose

parkuose bei kitose miško įmonėse ir organizacijose.

     Žemės mokestis už miško žemę neimamas.

     Miškų urėdijų  ir valstybinių parkų padaliniai, perdirbantys

žaliavinę medieną, ją perka ta pačia tvarka kaip ir kiti medienos

vartotojai ir moka įstatymų nustatytus mokesčius.

     Lietuvos Respublikos  Vyriausybė gali  teikti subsidijas bei

lengvatinius  kreditus   miškams   įveisti,   atkurti,   auginti,

priešgaisrinei  ir   sanitarinei   miškų   apsaugai   bei   miškų

infrastruktūrai  plėtoti.   Jeigu   ribojama   miško   valdytojų,

savininkų ir naudotojų ūkinė veikla, jiems teikiamos mokesčių bei

kitos lengvatos ir kompensacijos įstatymų ir Lietuvos Respublikos

Vyriausybės nustatyta tvarka.

     Racionaliau  ir   efektyviau  miškų   ūkiui  tvarkyti  miško

savininkai gali  savanoriškai jungtis  į kooperacines struktūras,

kurti   tikslinius fondus  ar kitaip  kaupti lėšas  miško  ūkinei

veiklai plėtoti.  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybė  skatina  šių

struktūrų veiklą.

 

     9 straipsnis. Piliečių buvojimas miške

 

     Piliečiai turi  teisę laisvai  lankytis  miškuose,  išskyrus

rezervatų  ir  specialios  paskirties  (pasienio  zona,  kariniai

objektai ir  kt.) miškus.  Jie gali  rinkti vaistažoles, vaisius,

riešutauti, uogauti  ir  grybauti,  laikyti  bites  aviliuose  ir

bitidėse,  laikydamiesi  šio  įstatymo  ir  Lietuvos  Respublikos

aplinkos apsaugos  įstatymo bei poįstatyminių aktų. Išimtį sudaro

privatūs miškai  iki 100  m atstumu apie miško savininkų  sodybas

ir miškai, kuriuose tai apribota kitų įstatymų.

     Rajonų ir  miestų savivaldybės  miškų urėdijų ir valstybinių

parkų teikimu,  o miestų  miškuose -  be  šio  teikimo,  kai  yra

svarbių  priežasčių  (didelis  gaisrų  pavojus,  miško  kirtimai,

specializuoto ūkio  plotai, saugomi objektai, būtinumas išsaugoti

miško išteklius,  miško verslai  ir pan.),  gali visuose miškuose

uždrausti ar  apriboti piliečių lankymąsi bei vaistažolių, grybų,

uogų ir kitų miško produktų rinkimą.

     Miškų  lankymą   ir   miško   produktų   rinkimą   saugomose

teritorijose  reguliuoja  Saugomų  teritorijų  įstatymas  ir  šių

teritorijų  nuostatai.

     Uždraustų  ar   apribotų  lankyti  miškų  ribas  rodo  miško

valdytojo,  savininko   ar  naudotojo   pastatyti   informaciniai

ženklai.

     Miško  lankytojai,   pastebėję  miške   gaisrą,  privalo  jį

užgesinti, o  jeigu negali  užgesinti, turi  nedelsdami  pranešti

miškų urėdijai,  valstybiniam parkui,  valstybinei priešgaisrinės

apsaugos tarnybai, policijai ar vietos savivaldybei.

    

                      II. MIŠKO  NAUDOJIMAS

 

     10 straipsnis. Miško  savininkų, valdytojų  ir naudotojų

                    pareigos

 

     Miškai  turi   būti  tvarkomi   pagal  miško   nenutrūkstamo

naudojimo principą,  kad mediena  bei kita  miško produkcija būtų

nuolat tiekiama ir būtų išlaikyta metinė ar periodinė pusiausvyra

tarp medienos prieaugio ir jos paruošų.

     Miško valdytojai,  savininkai ir  naudotojai privalo saugoti

miškus nuo gaisrų, kenkėjų, ligų ir kitų neigiamų veiksnių, laiku

ir tinkamai atkurti iškirstą mišką, mišką naudoti tokiais būdais,

kurie  padėtų  mažinti  neigiamą  poveikį  aplinkai,  racionaliai

ūkininkauti miško  žemėje (miške),  palaikyti dirvožemio  našumą,

išsaugoti  biologinę   įvairovę,  laikytis   šiame  bei   kituose

įstatymuose ir poįstatyminiuose aktuose nustatytų taisyklių.

     Miško naudotojai privalo sutvarkyti miško plotus, kurie buvo

sudarkyti naudojant  mišką, taip,  kad jie  tiktų  naudoti  pagal

paskirtį, tausoti  miško  kelius,  sausinimo  sistemas  ir  kitus

technologinius įrenginius,  nepažeisti miško valdytojų, savininkų

ir kitų naudotojų teisių  bei  teisėtų interesų.

     Miško  valdytojai   ir  naudotojai  valstybiniuose  miškuose

privalo  laikytis  Nenukirsto  miško  pardavimo  taisyklių.  Šias

taisykles    tvirtina     Lietuvos    Respublikos     Vyriausybė.

Valstybiniuose miškuose  medienos ruošėjai  per  miško  naudojimo

leidime  nustatytus   terminus,  įskaitant   pratęstus  terminus,

privalo  iškirsti  mišką  ir  išvežti  pagamintą  medieną.  Miško

kirtimo ir  pagamintos medienos išvežimo terminai, jeigu medienos

ruošėjas pageidauja,  pratęsiami laikotarpiui iki 6 mėnesių.  Per

nustatytą terminą, įskaitant ir pratęstąjį, neiškirstas miškas ir

neišvežta  žaliavinė   mediena   neatlygintinai   pereina   miško

valdytojo žinion  ir realizuojama  bendrais pagrindais,  o gautos

lėšos įskaitomos į Miško fondą.

     Lietuvos  Respublikos   Vyriausybės   nustatyta   žaliavinės

medienos apskaitos  ir ženklinimo  tvarka yra  privaloma  visiems

miško valdytojams, savininkams ir naudotojams.

 

     11 straipsnis. Miško valdytojų, savininkų  ir naudotojų

                    teisė naudotis mišku bei  jo ištekliais

 

     Privačių miškų  savininkai teisę  naudotis mišku  įgyja gavę

žemės sklypo nuosavybę patvirtinantį dokumentą.

     Privačių miškų  tvarkymo  ir  naudojimo  nuostatus  tvirtina

Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

     Valstybinio miško  išteklių naudojimo  teisė  įgyjama  gavus

atitinkamą miško valdytojo leidimą. Tokio leidimo išdavimo tvarką

nustato Miškų ūkio ministerija.

     Miškai gali  būti naudojami  medienos ir kitų miško produktų

ruošai,  poilsiui,  moksliniams  tyrimams,  mokymui,  medžioklei,

bitininkystei, gamtinių  kompleksų apsaugai  bei    kitiems  šiam

įstatymui neprieštaraujantiems tikslams.

     Miško  valdytojai   ir  savininkai   nustatyta  tvarka  gali

išnuomoti miško  plotus medžioklei, vaistažolių ruošai, poilsiui,

moksliniams tyrimams, šalutiniam miško naudojimui.

     Miško naudotojai  turi teisę leidime nustatyta tvarka tiesti

technologinius miško  kelius, įrengti  miško produkcijos  krovimo

bei transporto stovėjimo aikšteles, montuoti gamybinius įrengimus

ir atlikti kitus su miško ruoša susijusius darbus.

     Miško naudojimo  nustatyti terminai ir sąlygos įrašomi miško

naudojimo leidimuose.

     Miško naudotojų teises saugo Lietuvos Respublikos įstatymai.

Pažeistos teisės  turi būti  atstatomos, o  padaryti nuostoliai -

atlyginami.

     Miško  naudojimo   teisės  gali   būti  apribotos   įstatymų

nustatyta  tvarka   visuomenės,  aplinkos   bei  miško   apsaugos

interesais.

     Užsienio valstybių  subjektams teisė naudoti miško išteklius

gali būti  suteikta Lietuvos  Respublikos  įstatymų  ir  Lietuvos

Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

     12 straipsnis. Miško išteklių naudojimo teisės

                    nutraukimas

 

     Valstybinio miško  išteklių naudojimo  teisė    nutraukiama,

kai: pasibaigia  miško naudojimo  terminas; miško naudotojas savo

noru atsisako  naudoti mišką;  nesilaikoma leidime  naudoti mišką

nustatytų reikalavimų  ir miško  kirtimo bei  apsaugos taisyklių;

perleidžiama miško  naudojimo teisė  ar  likviduojamas  juridinis

asmuo,  kuris   turėjo  teisę  naudoti  miško  išteklius;  miškas

paimamas  visuomenės  poreikiams,  taip  pat  miško  ir  aplinkos

apsaugos interesais.

     Miško  išteklių   naudojimo   teisė   privačiuose   miškuose

nutraukiama Privačių  miškų  tvarkymo  ir  naudojimo  nuostatuose

nustatyta tvarka.

 

     13 straipsnis. Miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis

 

     Miško žemė  gali būti  paverčiama  kitomis  naudmenomis  tik

išimtiniais atvejais,  derinant  valstybės,  miško  savininko  ir

visuomenės interesus,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta

tvarka.

     Miško iškirtimas  technologinėms ir  gamybinėms  miškų  ūkio

reikmėms  (daigynams  įrengti,  miško  ūkiniams  keliams  tiesti,

priešgaisrinėms juostoms,  technologiniams proskiebiams,  poilsio

aikštelėms  ir  medienos  sandėliams  įrengti,  nustatyta  tvarka

žvyrui ir smėliui kasti ūkio reikmėms, kitiems miško įrenginiams)

nėra miško žemės  pavertimas kitomis naudmenomis.

     Jeigu įstatymų  nustatyta tvarka  įveisiamas miškas ne miško

žemėje, šiam plotui įsigalioja Miškų įstatymas.  

 

     14 straipsnis. Miško  žemės sausinimas, tręšimas ir kelių

                    tiesimas

 

     Miško žemės  sausinimas,  tręšimas  ir  nuodingųjų  cheminių

medžiagų  naudojimas   negali  prieštarauti   Aplinkos   apsaugos

įstatymui ir atitinkamiems norminiams aktams.

     Miško žemės  sausinimo sistemų  ir miško kelių, einančių per

keleto miško  savininkų ir valdytojų valdas, priežiūrą ir remontą

privalo atlikti tų valdų savininkai ir valdytojai.

     Nedideli miško  žemės sausinimo  sistemų  priežiūros  darbai

atliekami, miško  keliai  tiesiami  miško  savininkų,  valdytojų,

naudotojų  ir miško  fondo  lėšomis.

     Kiti visų miškų sausinimo darbai finansuojami iš biudžeto.

 

     15 straipsnis. Tarnybinės  žemės dalos

 

     Miškų urėdijos  ir  valstybiniai  parkai  turi  teisę  jiems

suteiktose  žemėse  skirti  savo  darbuotojams  tarnybines  žemės

dalas. Jų  skyrimo normas  ir tvarką nustato Lietuvos Respublikos

Vyriausybė. Ši žemė neprivatizuojama.

    

 

               III. VALSTYBINIS MIŠKŲ KADASTRAS IR

                     MIŠKOTVARKOS PROJEKTAS

 

     16 straipsnis. Valstybinė miškų inventorizacija, miškų

                    apskaita ir  miškų kadastras

 

     Valstybinės  miškų   inventorizacijos  ir   miškų  apskaitos

tikslas -  įvertinti miško  išteklius, jų  kokybę, teikti  žinias

apie miškų gamtinę ir ūkinę būklę.

     Valstybinė  miškų  inventorizacija  atliekama  visose  miško

valdose.  Miškų   urėdijose,   valstybiniuose   rezervatuose   ir

valstybiniuose parkuose  inventorizuojamos ir  apskaitomos ne tik

miško, bet  ir ne  miško žemės (žemės ūkio naudmenos, vandenys ir

pan.).

     Valstybinės miškų  inventorizacijos specialistai  turi teisę

įeiti į  visas miško  valdas, atlikti  inventorizacijos darbus ir

gauti reikiamą informaciją jai vykdyti.

     Valstybinės  miškų   inventorizacijos  ir   miškų  apskaitos

tvarką, turinį  ir periodiškumą nustato Miškų ūkio ministerija, o

saugomose  teritorijose   (rezervatai,  valstybiniai   parkai  ir

valstybiniai draustiniai)  -  Miškų  ūkio  ministerija  kartu  su

Aplinkos apsaugos ministerija.

     Remiantis  valstybinės  miškų  inventorizacijos  duomenimis,

tvarkoma miškų  apskaita, sudaromas  valstybinis miškų  kadastras

bei rengiami miškotvarkos projektai.

     Valstybinis  miškų   kadastras  apima  visumą  duomenų  apie

miškus, jų  priklausomybę, miško  išteklių kiekį  bei  kokybę  ir

ekonominę vertę. Jo turinį ir  sudarymo tvarką nustato Miškų ūkio

ministerija kartu  su Žemės ūkio ministerija ir Aplinkos apsaugos

ministerija.

     Valstybinė miškų  inventorizacija  ir  apskaita  privačiuose

miškuose  atliekama   valstybės  lėšomis,   kituose  miškuose   -

valstybės, miško valdytojų ir miško  fondo  lėšomis.

 

     17 straipsnis. Miškotvarkos projektas

 

     Miškotvarkos   projektas    yra   pagrindas    miško   ūkiui

organizuoti.  Jis   privalomas  visoms  miško  valdoms,  išskyrus

savininkų, turinčių  miškų iki  3 ha  ne miškų  masyvuose. Miškai

turi būti  tvarkomi, naudojami   ir  atkuriami pagal šį projektą.

Miškų ūkio  ministerija, atsižvelgdama  į valdos dydį, nustato jo

turinį ir  kitus rodiklius, taip pat medynų kirtimo amžių visuose

miškuose.   Pagrindiniai    kirtimai    atliekami    brandžiuose,

perbrendusiuose miškuose,  miško  kirtimo  taisyklėse  numatytais

atvejais  ir   pribręstančiuose  medynuose.   Metinė  pagrindinių

kirtimų  norma   nustatoma  kiekvienam   miškų   valdytojui   bei

savininkui pagal  Miškų ūkio  ministerijos patvirtintą  metodiką.

Privalomos vykdyti  projekto dalys  - pagrindinių  kirtimų norma,

miško atkūrimas bei  gamtosaugos  reikalavimai.

     Lietuvos  Respublikos  miško  kirtimo  normą  valstybiniuose

miškuose tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

     Valstybinių miškų  valdytojai, turintys  miškų daugiau  kaip

500 ha,  ir  piliečiai,  valdantys  bendrosios  nuosavybės  teise

daugiau kaip 500 ha miškų, privalo neviršyti metinės  pagrindinių

kirtimų normos,  išskyrus stichinių  nelaimių atvejus ir jeigu ši

norma nebuvo  išnaudota ankstesniais metais, skaičiuojant nuo jos

patvirtinimo  metų.   Kitais  atvejais   leidimą  viršyti  metinę

pagrindinių kirtimų normą gali leisti tik Miškų ūkio ministerija,

suderinusi  su   Aplinkos  apsaugos   ministerija.   Kiti   miško

savininkai ir  valdytojai, nepažeisdami  miško kirtimo  taisyklių

reikalavimų,  gali  nukrypti  nuo  metinės  normos,  bet  privalo

laikytis dešimtmečio kirtimų normos.

     Miškotvarkos  projektai    tvirtinami  Lietuvos  Respublikos

Vyriausybės nustatyta tvarka.

     Miškotvarkos  projektus   rengia   valstybinė   miškotvarkos

tarnyba ar Miškų ūkio ministerijos leidimus (licencijas) turintys

fiziniai ir  juridiniai asmenys.  Šiuos leidimus turintys asmenys

gali atlikti ir miškų inventorizaciją, o inventorizavimo duomenis

pateikti valstybinei miškotvarkos tarnybai.

     Miškotvarkos projektai  rengiami valstybės, miško savininkų,

valdytojų ir miško  fondo lėšomis.

 

 

           IV. MIŠKO ATKŪRIMAS, AUGINIMAS IR KIRTIMAS

 

     18 straipsnis. Miško atkūrimas ir įveisimas

 

     Mišką  privalo   atkurti  jo   valdytojai,  savininkai   bei

naudotojai savo  lėšomis, vadovaudamiesi  Miškų ūkio ministerijos

patvirtintais nuostatais.

     Miškas ne  miško žemėse  gali būti   įveisiamas suderinus su

miesto  (rajono)     žemėtvarkos  tarnyba  pagal  žemėtvarkos  ar

miškotvarkos   projektus.   Jis   įveisiamas   valstybės,   miško

valdytojų, savininkų ir miško  fondo lėšomis.

     Želdintinose kirtavietėse  ir  degimvietėse  dirbtiniu  būdu

miškas  atkuriamas   ne  vėliau  kaip  per  dvejus  metus  po  jų

atsiradimo.  Miškas   dirbtiniu  būdu  įveisiamas  ir  atkuriamas

genetiniu -  ekologiniu pagrindu,  selekcinės  kilmės  sodmenimis

(sėklomis). Valstybinės  miškų tarnybos pareigūnai gali uždrausti

miško   valdytojams,   savininkams   ir   naudotojams   tolesnius

pagrindinius kirtimus,  kol nebus  atkurtas  iškirstasis  miškas.

Išimtys  leidžiamos,  kai  dėl  stichinių  nelaimių  miškas  žūva

dideliuose plotuose.

     Miško atkūrimas  ir įveisimas  taip  pat  apima  menkaverčių

medynų rekonstrukciją,  želdinių (dirbtinai įveistų ir natūraliai

atžėlusių)   papildymą,  priežiūrą  ir  apsaugą  iki  jaunuolynas

susiformuoja. Žuvę želdiniai per dvejus metus atkuriami.

     Iškirsti ąžuolynai,  klevynai, liepynai, uosynai ir pušynai,

augę  jiems tinkamose  augimvietėse,  turi būti vėl atkurti tomis

pačiomis medžių rūšimis.

     Miškų ūkio  ministerija organizuoja  miško genofondo apsaugą

ir selekcinės  sėklininkystės bazės  kūrimą, nustato   sėklų  bei

sodmenų kokybės  reikalavimus.

 

     19 straipsnis. Medynų auginimas ir kirtimas

 

     Medynų  augimą   reguliuoja     ugdymo  ir  rekonstrukciniai

kirtimai, kitos  miškų priežiūros  bei žemės  derlingumo didinimo

priemonės pagal  Miškų ūkio  ministerijos patvirtintus normatyvus

ir taisykles.

     Ugdymo kirtimai atliekami nebrandžiuose medynuose jų našumui

ir stabilumui didinti bei bioįvairovei išsaugoti. Šiais kirtimais

reguliuojamas  medynų tankumas ir rūšinė  sudėtis.

     Sanitariniai   kirtimai   atliekami   miško   sveikatingumui

palaikyti ir gerinti.

     Pagrindiniai  kirtimai   atliekami  laikantis   Miškų   ūkio

ministerijos patvirtintų  taisyklių.

     Taip  pat   gali  būti  atliekami  kirtimai  kraštovaizdžiui

formuoti,    biotechninėms  priemonėms  vykdyti,  priešgaisrinėms

juostoms įrengti,  technologinių įrenginių  vietoms  paruošti  ir

kiti kirtimai.

 

 

                        V. MIŠKŲ APSAUGA

 

     20 straipsnis. Miškų apsaugos uždaviniai

 

     Miškas ir  jo  produkcija  saugomi  nuo  neteisėtų  veiksmų:

savavališko miško  kirtimo, miško  naudojimo  tvarkos  pažeidimų,

miško produkcijos  grobstymo, miško  teršimo, šiukšlinimo,  miško

padegimo, naminių gyvulių  daromos žalos.

     Miškas taip  pat saugomas nuo ligų, kenkėjų, laukinių žvėrių

daromos žalos,  gaisrų ir  kitų  stichinių  nelaimių,  mechaninių

miško dirvožemio ir medžių pakenkimų.

 

     21 straipsnis. Miškų apsauga nuo gaisrų ir stichinių

                    nelaimių

 

     Miškuose  privalo   būti  sukurta   ir  palaikoma   vientisa

valstybinė priešgaisrinių  priemonių sistema, apimanti stebėjimo,

profilaktines ir  priešgaisrines saugos  priemones. Šią  vientisą

valstybinę priešgaisrinių priemonių sistemą rengia ir organizuoja

jos įgyvendinimą  Miškų ūkio  ministerija ir jai pavaldžios miškų

urėdijos  bei   valstybiniai  parkai  kartu  su  miestų  (rajonų)

savivaldybėmis.  Miško   valdytojai,  savininkai,  naudotojai  ir

lankytojai  privalo   laikytis  Miškų   priešgaisrinės   apsaugos

taisyklių.  Šias   taisykles  tvirtina     Lietuvos   Respublikos

Vyriausybė.

     Miškų  urėdijos  bei  valstybiniai  parkai  ir  savivaldybės

skiria lėšų  vientisai valstybinei  priešgaisrinio  stebėjimo  ir

gaisrų gesinimo  sistemai visose  miško valdose. Miško valdytojai

ir   savininkai    savo    lėšomis    įgyvendina    profilaktines

priešgaisrines  priemones   (įrengia  priešgaisrines  juostas  ir

laužavietes,  valo užšlemštą mišką ir kita).

     Stichinių nelaimių  miškuose atvejais  Lietuvos  Respublikos

Vyriausybė arba  jos įgaliota  Miškų ūkio  ministerija turi teisę

nustatyti specialias  apsaugos ir  nelaimių   padarinių  šalinimo

priemones,  kurios  yra  privalomos  visiems  miško  valdytojams,

savininkams  ir naudotojams.

 

     22 straipsnis. Miškų apsauga nuo ligų ir kenkėjų

 

     Miško valdytojai,  savininkai ir  naudotojai  turi  laikytis

Miškų sanitarinės  apsaugos taisyklių,  informuoti miškų urėdijas

bei valstybinius  parkus vietose  apie  medžių  ligų  ir  kenkėjų

židinius, nustatytais  terminais išvežti  iš miško  arba tinkamai

apsaugoti nuo  kenkėjų paliekamą miške spygliuočių medieną. Miškų

sanitarinės apsaugos taisykles tvirtina Miškų ūkio ministerija.

     Masiniai  kenkėjų   ir  ligų   židiniai   lokalizuojami   ir

likviduojami valstybės,  miško valdytojų,   savininkų   ir  Miško

fondo lėšomis.

 

     23 straipsnis. Miškų apsauga nuo naminių gyvulių ir

                    žvėrių daromos žalos

 

     Naminių   gyvulių    ganiava   valstybinėse   miško   žemėse

draudžiama, išskyrus  Miškų ūkio  ministerijos numatytus atvejus.

Privačiuose    miškuose    ganiava    draudžiama    kirtavietėse,

natūraliuose ir kultūriniuose iki 20 metų jaunuolynuose.

     Medžiojamų   žvėrių    skaičius   miško   žemėse,   išskyrus

specializuotus medžioklei skirtus plotus, turi būti reguliuojamas

taip, kad  būtų  garantuotas  ekosistemos  stabilumas  ir  žvėrių

skaičiaus bei  pašarų išteklių  miške  pusiausvyra.  Reguliuojant

žvėrių  skaičių   miške,  laikomasi  Aplinkos  apsaugos  ir  kitų

įstatymų reikalavimų.

    

 

     24 straipsnis. Miškų apsauga nuo kenksmingos taršos

 

     Miško valdytojai,  savininkai ir naudotojai informuoja miškų

urėdijas bei  valstybinius parkus  vietose apie pramoninės taršos

poveikį miškams.  Leistiną taršos  intensyvumą   ir žalos miškams

atlyginimą reguliuoja Aplinkos apsaugos įstatymas.

     Žuvę ar  pažeisti miškai,  jei nustatyti  kaltininkai,  turi

būti atkuriami  teršėjų lėšomis,  kitais  atvejais  -  valstybės,

specialiųjų fondų, miško valdytojų ir savininkų  lėšomis.

 

 

           VI. ATSAKOMYBĖ UŽ MIŠKŲ ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS

 

     25 straipsnis. Atsakomybė

 

     Fiziniai  ir  juridiniai  asmenys,  pažeidę  Miškų  įstatymo

reikalavimus, traukiami atsakomybėn Lietuvos Respublikos įstatymų

nustatyta tvarka.

 

     26 straipsnis. Neteisėta veika padarytos žalos

                    atlyginimas

 

     Fiziniai  ir   juridiniai   asmenys,   padarę   žalą   miško

valdytojų, savininkų  ir naudotojų  miškui, turtui ir interesams,

privalo visiškai ją atlyginti arba, jeigu yra galimybė, atstatyti

iki  pažeidimo  buvusią  būklę.  Nuostolių  apskaičiavimo  tvarką

nustato įstatymai ir poįstatyminiai aktai.

     Mediena,  įgyta   pažeidžiant  šį   įstatymą,  konfiskuojama

valstybės  arba   savininko  naudai  įstatymų  nustatyta  tvarka.

Nuostolių   sumos   išieškomos   nukentėjusios   šalies   naudai.

Nuostoliai už  žalą, padarytą  valstybiniam miškui,  išieškomi  į

Miško fondą.

     Pareikšti ieškinius dėl neteisėta veika padarytos žalos turi

teisę:

     1) miško valdytojai, savininkai ir naudotojai, kurių miškui,

turtui ar interesams padaryta žala;

     2) miškų naudojimo, atkūrimo ir apsaugos valstybinę kontrolę

vykdančios institucijos  bei    jų  pareigūnai  už  šio  įstatymo

pažeidimus.

 

 

 

                   VII. ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMAS

 

     27 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

 

     Šis įstatymas įsigalioja nuo 1995 m. sausio 1 dienos.

     Įsigaliojus Lietuvos  Respublikos miškų  įstatymui,  netenka

galios Lietuvos  Respublikos miškų  kodeksas (Žin., 1979, Nr. 19-

241).

 

     Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS