Suvestinė redakcija nuo 2021-06-30

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 129-6114, i. k. 1111100NUTA00001217

 

Nauja redakcija nuo 2017-12-02:

Nr. 967, 2017-11-29, paskelbta TAR 2017-12-01, i. k. 2017-19279

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMĄ

 

2011 m. spalio 19 d. Nr. 1217

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 3 straipsnio 31 dalimi, 5 straipsnio 2 dalimi, 13 straipsnio 6 dalimi, 16 straipsnio 3 dalimi, 20 straipsnio 22 dalimi, 202 straipsnio 14 dalimi, 22 straipsnio 1, 2, 4, 10 ir 18 dalimis, 24 straipsnio 1 dalimi, 27 straipsniu, 29 straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 11 dalimis, 30 straipsnio 2 dalimi, 37 straipsnio 10 dalimi, 39 straipsnio 11 dalimi,  53 straipsnio 1 ir 3 dalimis, 58 straipsnio 6 ir 9 dalimis, 631 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė
n u t a r i a:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 393, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06925

Nr. 539, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-07, i. k. 2019-09304

Nr. 702, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-29, i. k. 2020-14218

 

1. Įgalioti Energetikos ministeriją:

1.1. nustatyti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų energetikos sektoriuje teikimo tvarką;

1.2. nustatyti atsinaujinančių išteklių kilmės garantijų (toliau – kilmės garantija) išdavimo, perdavimo, galiojimo panaikinimo ir kitose valstybėse narėse išduotų kilmės garantijų pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarką ir sąlygas, taip pat standartinę kilmės garantijos formą ir pranešti Europos Komisijai apie atsisakymą pripažinti kitos valstybės narės išduotą kilmės garantiją ir atsisakymo priežastis;

1.3. paskirti subjektą (subjektus), atsakingą (atsakingus) už kilmės garantijų išdavimą, perdavimą ir jų galiojimo panaikinimą ir kilmės garantijų naudojimo priežiūrą ir kontrolę;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 702, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-29, i. k. 2020-14218

 

1.4. nustatyti naudojimosi gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo sistemomis, perduodant ir skirstant dujas iš atsinaujinančių energijos išteklių, tvarką;

1.5. derinti savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų projektus;

1.6. nustatyti leidžiamą arba privalomą biodegalų dalį mišinyje su degalais, pagamintais iš mineralinių degalų;

1.7. nustatyti pažangos skatinant ir naudojant atsinaujinančių išteklių energiją ataskaitų rengimo ir teikimo Europos Komisijai tvarką;

1.8. nustatyti informacijos apie biokuro naudojimą rinkimo ir teikimo Europos Komisijai tvarką;

1.9. nustatyti nepriklausomų šilumos gamintojų atsinaujinančių energijos išteklių šilumos įrenginių prijungimo tvarką ir sąlygas;

1.10. nustatyti biodujų supirkimo į gamtinių dujų perdavimo ir (ar) skirstymo sistemas tvarką ir sąlygas;

1.11. Neteko galios nuo 2019-06-08

Papunkčio naikinimas:

Nr. 539, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-07, i. k. 2019-09304

 

1.12. patvirtinti atsinaujinančių išteklių energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų, kurie privalo būti atestuojami, sąrašą ir nustatyti jų atestavimo tvarką;

1.13. nustatyti atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančių specialistų mokymo ir atestavimo tvarką;

1.14. patvirtinti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros, Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje tyrimų ir kitų veiksmų, reikalingų Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalims, kuriose tikslinga organizuoti konkursą (konkursus) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, ir šių elektrinių įrengtosioms galioms nustatyti, atlikimo ir jų rezultatų skelbimo tvarkos aprašą;

1.141. organizuoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijų, skirtų atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, specialiojo plano ir jo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo parengimą, šiose teritorijose numatomų plėtoti elektrinių poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 702, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-29, i. k. 2020-14218

 

1.142. organizuoti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių, numatomų plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje, prisijungimo prie elektros perdavimo tinklų sausumos teritorijoje galimybių vertinimą, jų pagamintos elektros energijos balansavimo galimybių vertinimą bei šių veiksmų sąnaudų vertinimą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 702, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-29, i. k. 2020-14218

 

1.143. atlikti kitus veiksmus, būtinus elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių  leistinumui ir galimybėms Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje įvertinti;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 702, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-29, i. k. 2020-14218

 

1.15. pasiekus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies
9 punkte numatytame Vyriausybės nutarime nustatytas elektrinių įrengtąsias galias ir (ar) atsiradus papildomų elektros energijos gamybos pajėgumų plėtros poreikiui, įvertinti jų įrengimo tikslingumą ir pateikti pasiūlymus Vyriausybei dėl tolimesnės plėtros;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 21, 2019-01-09, paskelbta TAR 2019-01-15, i. k. 2019-00527

Nr. 702, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-29, i. k. 2020-14218

 

1.16. patvirtinti konkursų dėl leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus iš saulės šviesos energijos Kuršių nerijoje išdavimo organizavimo tvarką;

1.17. organizuoti konkursą (konkursus) dėl leidimo naudoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalį (dalis) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai.

1.18. Neteko galios nuo 2020-06-30

Papunkčio naikinimas:

Nr. 702, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-29, i. k. 2020-14218

Papildyta papunkčiu:

Nr. 21, 2019-01-09, paskelbta TAR 2019-01-15, i. k. 2019-00527

 

1.19. patvirtinti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių pagaminto ir planuojamo pagaminti kiekio apskaičiavimo tvarką;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 393, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06925

 

1.20. ne rečiau kaip vieną kartą elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo tvarkaraščio galiojimo metu, atlikti technologinį, ekonominį ir socialinį atsinaujinančių energijos išteklių technologijų plėtros ir paramos schemos vertinimą, atsižvelgiant į tai, kokį poveikį turėtų galimi paramos schemos pakeitimai. Remiantis šiuo vertinimu, ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo vertinimo atlikimo pabaigos parengti ir pateikti Vyriausybei tvirtinti pakeistą elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo tvarkaraštį arba argumentuotą pagrindimą, kodėl tolesnė atsinaujinančių energijos išteklių plėtra neturėtų būti skatinama;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 393, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06925

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 393, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06925

Nr. 702, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-29, i. k. 2020-14218

 

1.21. gali sudaryti susitarimus su kita valstybe nare (kitomis valstybėmis narėmis) dėl asmenų, planuojančių toje valstybėje narėje statyti ar įrengti elektrines, dalyvavimo Lietuvos Respublikoje organizuojamame skatinimo kvotų paskirstymo aukcione.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 393, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06925

 

1.22. nustatyti atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų įrenginiams įsigyti ir jiems įrengti didžiausią galimą paramos dydį, taikomą 1 kW įrenginio galios, ir paramos teikimo tvarką;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 702, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-29, i. k. 2020-14218

 

1.23. nustatyti tvarką, kuria vadovaujantis su elektros tinklų operatoriumi suderinamas technologiškai pagrįstas ir teisės aktų reikalavimus atitinkantis apskaitos būdas, leidžiantis elektros tinklų operatoriui atskirai nustatyti elektros energijos kiekį, generuojamą padidinus elektrinės įrengtąją galią, jeigu nėra galimybės įrengti atskiro elektros energijos apskaitos prietaiso elektros energijos kiekiui, generuojamam padidinus elektrinės įrengtąją galią, apskaityti;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 702, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-29, i. k. 2020-14218

 

1.24. teikti Europos Komisijai suvestinę informaciją apie tai, kaip ūkinės veiklos vykdytojai užtikrina atitiktį Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 38 straipsnio 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 ir 12 dalyse numatytiems tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijams, ir paskirti įstaigą, atsakingą už apibendrintos informacijos teikimą Energetikos ministerijai;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 702, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-29, i. k. 2020-14218

 

1.25. teikti metinius duomenis apie atsinaujinančių išteklių energijos dalį, įskaitant numatomus trūkumus ar dalies viršijimą, stebėti šiuos duomenis, taip pat nurodyti kainą, už kurią sutiktų energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos perteklių perduoti iš kitos valstybės narės ar kitai valstybei narei per Europos Sąjungos atsinaujinančių išteklių energijos vystymo platformą atsinaujinančių išteklių energijos kiekio statistinių perdavimų tikslu.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 702, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-29, i. k. 2020-14218

 

2. Įgalioti Aplinkos ministeriją nustatyti energijai gaminti tinkamų pramoninių ir (ar) komunalinių atliekų biologiškai skaidžios dalies naudojimo technologinius, aplinkos apsaugos reikalavimus.

3. Įgalioti Aplinkos ministeriją kartu su Energetikos ministerija:

3.1. patvirtinti priemones, didinančias visų rūšių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą pastatuose ir energijos vartojimo efektyvumą, susijusias su bendrąja energijos gamyba ir (ar) energijos beveik nevartojančiais pastatais, taip pat koordinuoti ir prižiūrėti, kaip šios priemonės įgyvendinamos;

3.2. nustatyti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo pastatuose reikalavimus ir šių reikalavimų įgyvendinimo tvarką;

3.3.  patvirtinti energetikos objektų, naudojančių energijai gaminti tinkamų pramoninių ir (ar) komunalinių atliekų biologiškai skaidžią dalį, planavimo, leidimų verstis šia veikla išdavimo, statybos ir eksploatavimo tvarką.

4. Įgalioti Finansų ministeriją administruoti lėšas, gautas vykdant susitarimus dėl statistinių energijos perdavimų.

5. Įgalioti Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą:

Punkto pakeitimai:

Nr. 393, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06925

5.1. išduoti leidimus naudoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalį (dalis) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, sustabdyti jų galiojimą, panaikinti galiojimo sustabdymą, panaikinti leidimų galiojimą;

5.2. prižiūrėti, kaip laikomasi leidime naudoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalį (dalis) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, nustatytų reguliuojamos veiklos sąlygų.

6. Įgalioti Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą prižiūrėti ir tikrinti, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 39 straipsnio 11 dalyje nustatytų reikalavimų.

Papildyta punktu:

Nr. 539, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-07, i. k. 2019-09304

 

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ENERGETIKOS MINISTRAS                                                         ARVYDAS SEKMOKAS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 989, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 100-5095 (2012-08-28), i. k. 1121100NUTA00000989

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 "Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 924, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-21, i. k. 2016-23858

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 967, 2017-11-29, paskelbta TAR 2017-12-01, i. k. 2017-19279

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 21, 2019-01-09, paskelbta TAR 2019-01-15, i. k. 2019-00527

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 393, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06925

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 539, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-07, i. k. 2019-09304

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 702, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-29, i. k. 2020-14218

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ pakeitimo