Suvestinė redakcija nuo 2019-06-08 iki 2019-06-30

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 129-6114, i. k. 1111100NUTA00001217

 

Nauja redakcija nuo 2017-12-02:

Nr. 967, 2017-11-29, paskelbta TAR 2017-12-01, i. k. 2017-19279

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMĄ

 

2011 m. spalio 19 d. Nr. 1217

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi, 13 straipsnio 6 dalimi, 16 straipsnio 3 dalimi, 20 straipsnio 22 dalimi, 22 straipsnio 1, 2, 4, 6, 10, 18 dalimis, 24 straipsnio 1 dalimi, 27 straipsniu, 29 straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 11 dalimis, 30 straipsnio 2 dalimi, 39 straipsnio 1¹ dalimi, 40 straipsnio 6 dalimi, 53 straipsnio 1 ir 3 dalimis, 58 straipsnio 9 dalimi, 631 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 393, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06925

Nr. 539, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-07, i. k. 2019-09304

 

1. Įgalioti Energetikos ministeriją:

1.1. nustatyti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų energetikos sektoriuje teikimo tvarką;

1.2. nustatyti atsinaujinančių išteklių kilmės garantijų (toliau – kilmės garantija) išdavimo, perdavimo, galiojimo panaikinimo ir kitose valstybėse narėse išduotų kilmės garantijų pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarką ir sąlygas, taip pat standartinę kilmės garantijos formą ir pranešti Europos Komisijai apie atsisakymą pripažinti kitos valstybės narės išduotą kilmės garantiją ir atsisakymo priežastis;

1.3. paskirti įstaigą (ar įstaigas), atsakingą (atsakingas) už kilmės garantijų išdavimą, perdavimą ir jų galiojimo panaikinimą ir kilmės garantijų naudojimo priežiūrą ir kontrolę;

1.4. nustatyti naudojimosi gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo sistemomis, perduodant ir skirstant dujas iš atsinaujinančių energijos išteklių, tvarką;

1.5. derinti savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų projektus;

1.6. nustatyti leidžiamą arba privalomą biodegalų dalį mišinyje su degalais, pagamintais iš mineralinių degalų;

1.7. nustatyti pažangos skatinant ir naudojant atsinaujinančių išteklių energiją ataskaitų rengimo ir teikimo Europos Komisijai tvarką;

1.8. nustatyti informacijos apie biokuro naudojimą rinkimo ir teikimo Europos Komisijai tvarką;

1.9. nustatyti nepriklausomų šilumos gamintojų atsinaujinančių energijos išteklių šilumos įrenginių prijungimo tvarką ir sąlygas;

1.10. nustatyti biodujų supirkimo į gamtinių dujų perdavimo ir (ar) skirstymo sistemas tvarką ir sąlygas;

1.11. Neteko galios nuo 2019-06-08

Papunkčio naikinimas:

Nr. 539, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-07, i. k. 2019-09304

 

1.12. patvirtinti atsinaujinančių išteklių energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų, kurie privalo būti atestuojami, sąrašą ir nustatyti jų atestavimo tvarką;

1.13. nustatyti atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančių specialistų mokymo ir atestavimo tvarką;

1.14. patvirtinti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros, Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje tyrimų ir kitų veiksmų, reikalingų Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalims, kuriose tikslinga organizuoti konkursą (konkursus) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, ir šių elektrinių įrengtosioms galioms nustatyti, atlikimo ir jų rezultatų skelbimo tvarkos aprašą;

1.15. pasiekus Vyriausybės nutarime dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalių, kuriose tikslinga organizuoti konkursą (konkursus) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, ir šių elektrinių įrengtųjų galių nustatymo nustatytas elektrinių įrengtąsias galias ir (ar) atsiradus papildomų elektros energijos gamybos pajėgumų plėtros poreikiui, įvertinti jų įrengimo tikslingumą ir informuoti apie tai viešąją įstaigą Lietuvos energetikos agentūrą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 21, 2019-01-09, paskelbta TAR 2019-01-15, i. k. 2019-00527

 

1.16. patvirtinti konkursų dėl leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus iš saulės šviesos energijos Kuršių nerijoje išdavimo organizavimo tvarką;

1.17. organizuoti konkursą (konkursus) dėl leidimo naudoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalį (dalis) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai.

1.18. priimti iš viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros duomenis ir (ar) informaciją, nurodytus Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnio 1 ir 10 dalyse;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 21, 2019-01-09, paskelbta TAR 2019-01-15, i. k. 2019-00527

 

1.19. patvirtinti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių pagaminto ir planuojamo pagaminti kiekio apskaičiavimo tvarką;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 393, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06925

 

1.20. Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai suorganizavus paskutinį elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo tvarkaraštyje nurodytą skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną, atlikti technologinį ir ekonominį atsinaujinančių energijos išteklių technologijų plėtros vertinimą, parengti ir pateikti Vyriausybei tvirtinti kitų 3 metų elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo tvarkaraštį arba argumentuotą pagrindimą, kodėl tolesnė atsinaujinančių energijos išteklių plėtra neturėtų būti skatinama;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 393, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06925

 

1.21. gali sudaryti susitarimus su kita valstybe nare (kitomis valstybėmis narėmis) dėl asmenų, planuojančių toje valstybėje narėje statyti ar įrengti elektrines, dalyvavimo Lietuvos Respublikoje organizuojamame skatinimo kvotų paskirstymo aukcione.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 393, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06925

 

2. Įgalioti Aplinkos ministeriją nustatyti energijai gaminti tinkamų pramoninių ir (ar) komunalinių atliekų biologiškai skaidžios dalies naudojimo technologinius, aplinkos apsaugos reikalavimus.

3. Įgalioti Aplinkos ministeriją kartu su Energetikos ministerija:

3.1. patvirtinti priemones, didinančias visų rūšių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą pastatuose ir energijos vartojimo efektyvumą, susijusias su bendrąja energijos gamyba ir (ar) energijos beveik nevartojančiais pastatais, taip pat koordinuoti ir prižiūrėti, kaip šios priemonės įgyvendinamos;

3.2. nustatyti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo pastatuose reikalavimus ir šių reikalavimų įgyvendinimo tvarką;

3.3.  patvirtinti energetikos objektų, naudojančių energijai gaminti tinkamų pramoninių ir (ar) komunalinių atliekų biologiškai skaidžią dalį, planavimo, leidimų verstis šia veikla išdavimo, statybos ir eksploatavimo tvarką.

4. Įgalioti Finansų ministeriją administruoti lėšas, gautas vykdant susitarimus dėl statistinių energijos perdavimų.

5. Įgalioti Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos:

5.1. išduoti leidimus naudoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalį (dalis) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, sustabdyti jų galiojimą, panaikinti galiojimo sustabdymą, panaikinti leidimų galiojimą;

5.2. prižiūrėti, kaip laikomasi leidime naudoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalį (dalis) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, nustatytų reguliuojamos veiklos sąlygų.

6. Įgalioti Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą prižiūrėti ir tikrinti, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 39 straipsnio 11 dalyje nustatytų reikalavimų.

Papildyta punktu:

Nr. 539, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-07, i. k. 2019-09304

 

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ENERGETIKOS MINISTRAS                                                         ARVYDAS SEKMOKAS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 989, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 100-5095 (2012-08-28), i. k. 1121100NUTA00000989

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 "Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 924, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-21, i. k. 2016-23858

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 967, 2017-11-29, paskelbta TAR 2017-12-01, i. k. 2017-19279

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 21, 2019-01-09, paskelbta TAR 2019-01-15, i. k. 2019-00527

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 393, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06925

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 539, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-07, i. k. 2019-09304

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ pakeitimo