Suvestinė redakcija nuo 2017-04-12

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 106-5252, i. k. 1132020ISAK0004-887

 

Nauja redakcija nuo 2016-06-08:

Nr. 4-395, 2016-06-07, paskelbta TAR 2016-06-07, i. k. 2016-15405

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2009–2014 M. NORVEGIJOS FINANSINIO MECHANIZMO ŽALIOSIOS PRAMONĖS INOVACIJŲ PROGRAMOS DVIŠALIO BENDRADARBIAVIMO FONDO LĖŠŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. spalio 3 d. Nr. 4-887

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimo Nr. 57 „Dėl 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo Lietuvoje“ 2.5 papunkčiu ir 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų, programų ir projektų finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 1K-135 „Dėl 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“, 51 punktu,

t v i r t i n u  2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšų panaudojimo tvarkos aprašą (pridedama).“

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                  Evaldas Gustas

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2013-09-06 raštu Nr. ((4.171-26)-5K-1317806)-6K-1307491

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2013 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 4-887

(Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2017 m. balandžio 11 d. įsakymo

Nr. 4-229 redakcija)

 

 

2009–2014 m. norvegijos finansinio mechanizmo žaliosios pramonės inovacijų programos dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšų panaudojimo tvarkos aprašas

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšų panaudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos (toliau – Programa) dvišalio bendradarbiavimo fondo (toliau – Dvišalis bendradarbiavimo fondas) lėšų skyrimo sąlygas ir tvarką.

2.  Aprašas parengtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės 2011 m. balandžio 5 d. Susitarimo memorandumą dėl 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo, 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamentą, patvirtintą 2011 m. vasario 11 d. Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijos (toliau – Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamentas), 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų, programų ir projektų finansavimo ir įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 1K-135 „Dėl 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“ (toliau – Taisyklės), Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2013 m. balandžio 16 d. 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos paramos sutartį dėl Programos „Žaliosios pramonės inovacijos“ finansavimo, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 2013 m. gegužės 10 d. sutartį dėl programos Nr. L09 „Žaliosios pramonės inovacijos“ įgyvendinimo Nr. NOR-LT09-ŪM/1S-31/8-196/2013/4-9-2.

3.   Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Partnerystės projektas (toliau – projektas) – dvišalis Lietuvos Respublikos (toliau – Lietuva) ir Norvegijos Karalystės (toliau – Norvegija) projektas, kurį įgyvendina projekto vykdytojas kartu su projekto partneriu (-iais).

3.2. Projekto partneris – juridinis asmuo, registruotas Norvegijoje pagal šios valstybės teisės aktus, reguliuojančius juridinių asmenų registravimą, arba juridinis asmuo, registruotas Lietuvos juridinių asmenų registre, kartu su projekto vykdytoju įgyvendinantis projektą.

3.3. Projekto vykdytojas – už projekto įgyvendinimą atsakingas juridinis asmuo, registruotas Norvegijoje pagal šios valstybės teisės aktus, reguliuojančius juridinių asmenų registravimą, arba už projekto įgyvendinimą atsakingas juridinis asmuo, registruotas Lietuvos juridinių asmenų registre.

4.  Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamente ir Taisyklėse.

 

 

 

 

II skyrius

DVIŠALIO BENDRADARBIAVIMO FONDO TIKSLAS IR remiamos veiklos

 

5.  Dvišalio bendradarbiavimo fondas – Programos biudžeto dalis, skirta Lietuvos ir Norvegijos dvišaliams santykiams žaliosios pramonės inovacijų srityje stiprinti, šioje srityje veikiančių verslo įmonių, organizacijų, mokslo ir studijų institucijų dvišalei partnerystei užmegzti ar skatinti ir bendradarbiavimui plėtoti.

6.  Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšomis finansuojamos veiklos, susijusios su:

6.1. projekto partnerių paieškos tarp Lietuvos ir Norvegijos juridinių asmenų, siekiančių įgyvendinti projektą pagal Programą, renginių organizavimu;

6.2. potencialių projektų vykdytojų ir projektų partnerių mokymais ir konsultavimu dėl paraiškų rengimo pagal Programą;

6.3. Lietuvos ir Norvegijos juridinių asmenų tinklaveikos, tarpusavio keitimosi žiniomis, technologijomis, gerąja praktika ir patirtimi žaliosios pramonės inovacijų srityje veikla;

6.4. projekto partnerių paieškos renginių organizavimu Lietuvos ir Norvegijos juridinių asmenų tarpusavio dvišalei partnerystei Programos srityje užmegzti;

6.5. Programos srities galimybių studijų parengimu;

6.6. verslo akceleravimo programos Lietuvos juridiniams asmenims, veikiantiems Programos srityje ir siekiantiems stiprinti Lietuvos ir Norvegijos dvišalius santykius žaliosios pramonės inovacijų srityje, įgyvendinimu;

6.7. Lietuvos ir Norvegijos juridinių asmenų dalyvavimu Ūkio ministerijos arba Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (toliau – MITA) organizuojamuose renginiuose Programos srities tematika; 

6.8. Lietuvos juridinių asmenų dalyvavimu Norvegijos agentūros „Innovation Norway“ organizuojamuose renginiuose Programos srities tematika.

7.  Dvišalio bendradarbiavimo fondo biudžetas sudaro 515 287 Eur (penkis šimtus penkiolika tūkstančių du šimtus aštuoniasdešimt septynis eurus).

8.  Dvišalį bendradarbiavimo fondą administruoja Ūkio ministerija.

9.  Ūkio ministerija, MITA ir Norvegijos agentūra „Innovation Norway“ organizuoja veiklas, nurodytas Aprašo 6 punkte, arba koordinuoja šių veiklų organizavimą. Ūkio ministerija pasirašo sutartis su MITA ir Norvegijos agentūra „Innovation Norway“ dėl Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšų, numatytų Aprašo 6 punkte veikloms, naudojimo.

10.  Žaliosios pramonės inovacijų programos bendradarbiavimo komitetas atlieka Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšų naudojimo priežiūrą ir teikia rekomendacijas Ūkio ministerijai dėl veiklų, nurodytų Aprašo 6 punkte, įgyvendinimo.

11.  Visa informacija apie Dvišalį bendradarbiavimo fondą ir jo lėšų naudojimo tvarką lietuvių ir anglų kalbomis skelbiama Programos interneto svetainėje www.norwaygrants.lt.

 

III SKYRIUS

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

12.  Dvišalio bendradarbiavimo fondo išlaidos yra tinkamos finansuoti nuo 2012 m. liepos 9 d. iki 2017 m. gruodžio 31 dienos.

13.  Tinkamos finansuoti Dvišalio bendradarbiavimo fondo išlaidos:

13.1.  renginių arba mokymų organizavimo:

13.1.1. renginių arba mokymų salės nuomos ir jos  priežiūros;

13.1.2. išankstinės dalyvių registracijos, kvietimų į renginius arba mokymus parengimo ir išsiuntimo;

13.1.3. renginių arba mokymų programų sudarymo;

13.1.4. su renginių tikslais susijusios vertimo išlaidos;

13.1.5. su renginių arba mokymų tikslais susijusios fotografijos paslaugos, viešinimo išlaidos;

13.1.6. renginių arba mokymų dalyvių maitinimo;

13.1.7. autorinis atlyginimas, kelionės ir apgyvendinimo išlaidos renginių arba mokymų vadovams ir pranešėjams;

13.1.8. renginio dalyvio mokesčio;

13.1.9. su renginių tikslais susijusios vietinių kelionių valstybėje, kurioje vyksta renginys, transporto išlaidos renginių organizatoriams ir dalyviams;

13.1.10.                     kitos būtinos išlaidos, susijusios su renginių ir mokymų organizavimu;

13.2. konsultacijų verslui ir mokslo ir studijų institucijoms teikimo:

13.2.1. su žodinių ir rašytinių konsultacijų teikimu susijusios išlaidos;

13.2.2. potencialių projekto partnerių paieškos pagal verslo ir mokslo ir studijų institucijų paklausimus išlaidos;

13.2.3. su rašytiniu paraiškų pildymu susijusios išlaidos;

13.2.4. su informaciniais konsultaciniais pranešimais renginių metu susijusios išlaidos;

13.2.5. konsultacijoms reikalingų duomenų rinkimo ir sisteminimo išlaidos;

13.2.6. konsultacijų viešinimo išlaidos;

13.2.7. kitos būtinos išlaidos, susijusios su konsultacijų verslui ir mokslo ir studijų institucijoms teikimu;

13.3.  juridinių asmenų, registruotų Lietuvos juridinių asmenų registre ir Norvegijoje pagal šios valstybės teisės aktus, reguliuojančius juridinių asmenų registravimą, atstovų dalyvavimo renginiuose, kuriuos organizuoja arba organizavimą koordinuoja Ūkio ministerija, MITA arba Norvegijos agentūra „Innovation Norway“, išlaidos:

13.3.1. kelionės išlaidos į užsienio valstybę (-es) ir iš jos (jų) viešuoju transportu, išskyrus lengvuosius automobilius taksi;

13.3.2. gyvenamojo ploto nuomos išlaidos;

13.3.3. renginio dalyvio (registravimo renginyje) mokestis;

13.3.4. ekspozicijos ploto nuomos išlaidos;

13.3.5. parodos stendo įrengimo ir transportavimo išlaidos;

13.3.6. kitos būtinos išlaidos, susijusios su dalyvavimu renginiuose, nurodytuose Aprašo 13.3 papunktyje;

13.4. Lietuvos juridinių asmenų registre registruotų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų ir Norvegijoje pagal šios valstybės teisės aktus, reguliuojančius juridinių asmenų registravimą, registruotų juridinių asmenų, vykdančių veiklą žaliosios pramonės inovacijų srityje, dalyvavimo renginiuose, išskyrus Aprašo 13.3 papunktyje nurodytus renginius, išlaidos, nurodytos Atstovų, kurių dalyvavimo renginiuose išlaidos bus iš dalies apmokamos pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programą, atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 4-268 „Dėl Atstovų, kurių dalyvavimo renginiuose išlaidos bus iš dalies apmokamos pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programą, atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 14 punkte;

13.5. galimybių studijos parengimo:

13.5.1. išlaidos, susijusios su mokėjimu paslaugų teikėjui už galimybių studijos parengimą;

13.5.2. išlaidos, susijusios su Norvegijos agentūros „Innovation Norway“ ekspertų teikiamomis ekspertinėmis išvadomis dėl galimybių studijos projekto;

13.5.3. kitos būtinos išlaidos, susijusios galimybių studijos parengimu;

13.6. verslo akceleravimo programos įgyvendinimo išlaidos:

13.6.1. akceleravimo paslaugų teikimo apmokėjimo paslaugų teikėjui išlaidos;

13.6.2. išlaidos, susijusios su viešųjų pirkimų organizavimu – akceleravimo paslaugų teikėjo atrinkimu;

13.6.3. juridinių asmenų, registruotų Lietuvos juridinių asmenų registre, atstovų dalyvavimo akceleravimo programoje išlaidos:

13.6.3.1. kelionės išlaidos į užsienio valstybę (-es) ir iš jos (jų) viešuoju transportu, išskyrus lengvuosius automobilius taksi;

13.6.3.2. gyvenamojo ploto nuomos išlaidos;

13.6.4. kitos būtinos išlaidos, susijusios su verslo akceleravimo programos įgyvendinimu;

13.7. išlaidos, susijusios su veiklų, nurodytų Aprašo 6 punkte, organizavimu arba šių veiklų organizavimo koordinavimu:

13.7.1. išlaidos, susijusios su MITAʼos ir Norvegijos agentūros „Innovation Norway“ darbuotojų, organizuojančių arba koordinuojančių Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšomis finansuojamas veiklas, darbo užmokesčiu ir su darbo santykiais susijusiais darbdavio įsipareigojimais, apskaičiuotais atitinkamai Lietuvos arba Norvegijos teisės aktų, reguliuojančių su darbo santykiais susijusius darbdavio įsipareigojimus, nustatyta tvarka (darbo užmokesčio išlaidos yra laikomos tinkamomis finansuoti tokia apimtimi, kiek jos yra susijusios su veikla, kurios Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšų gavėjas nevykdytų, jeigu tokia Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšomis finansuojama veikla nebūtų įgyvendinama);

13.7.2. išlaidos, susijusios su MITAʼos ir Norvegijos agentūros „Innovation Norway“ darbuotojų, organizuojančių arba koordinuojančių Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšomis finansuojamas veiklas, kelionėmis, komandiruotėmis ir dalyvavimu renginiuose, jeigu tokios išlaidos atitinka MITAʼos ir Norvegijos agentūros „Innovation Norway“ įprastai taikomą komandiruočių išlaidų dydžių nustatymo tvarką ir jei šios išlaidos neviršija normų, nustatytų Lietuvos arba Norvegijos teisės aktuose, reguliuojančiuose komandiruočių išlaidų dydžių nustatymą.

14. Tinkamos finansuoti dalyvavimo renginyje išlaidos, nurodytos Aprašo 13.3.1 ir 13.3.2 papunkčiuose, vienam juridinio asmens, nurodyto Aprašo 13.3 papunktyje, atstovui negali viršyti 800 Eur (aštuonių šimtų eurų) ir 2 400 Eur (dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų) juridiniam asmeniui.

15. Tinkamos finansuoti dalyvavimo verslo akceleravimo programoje išlaidos, nurodytos Aprašo 13.6.3.1 ir 13.6.3.2 papunkčiuose, vienam verslo akceleravimo programos dalyviui negali viršyti 800 Eur (aštuonių šimtų eurų) ir 2 400 Eur (dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų) juridiniam asmeniui.

16. Aprašo 13.3.1 ir 13.3.2 papunkčiuose nurodytos išlaidos turi būti patirtos laikotarpiu ne anksčiau nei 1 kalendorinė diena iki renginio ir ne vėliau nei 1 kalendorinė diena po renginio.

17. Aprašo 13.6.3.1 ir 13.6.3.2 papunkčiuose nurodytos išlaidos turi būti patirtos laikotarpiu ne anksčiau nei 1 kalendorinė diena iki verslo akceleravimo programos pradžios ir ne vėliau nei 1 kalendorinė diena po verslo akceleravimo programos pabaigos.

18. Ūkio ministerija viešųjų pirkimų būdu atrenka paslaugų teikėją, kuris teiks veiklų, nurodytų Aprašo 6.1, 6.2 ir 6.5 papunkčiuose, organizavimo paslaugas.

19. MITA viešųjų pirkimų būdu atrenka paslaugų teikėją, kuris teiks veiklų, nurodytų Aprašo 6.4  papunktyje, organizavimo paslaugas.

20. Norvegijos agentūra „Innovation Norway“, vadovaudamasi Norvegijos teisės aktais, reguliuojančiais viešuosius pirkimus, atrenka paslaugų teikėją, kuris teiks veiklų, nurodytų Aprašo 6.6  papunktyje, organizavimo paslaugas.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Ūkio ministerijos, MITAʼos ir Norvegijos agentūros „Innovation Norway“ patirtos Dvišalio bendradarbiavimo fondo išlaidos apmokamos ir pripažįstamos tinkamomis deklaruoti Taisyklėse nustatyta tvarka.

22. Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšų panaudojimo dokumentai saugomi Ūkio ministerijos Inovacijų departamento Inovacijų politikos skyriuje ir jais naudotis galima Taisyklėse nustatyta tvarka.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-229, 2017-04-11, paskelbta TAR 2017-04-11, i. k. 2017-06191

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-395, 2016-06-07, paskelbta TAR 2016-06-07, i. k. 2016-15405

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 4-887 „Dėl 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-229, 2017-04-11, paskelbta TAR 2017-04-11, i. k. 2017-06191

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 4-887 „Dėl 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo