Suvestinė redakcija nuo 2022-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 31-1180, i. k. 1022250ISAK00000132

 

Nauja redakcija nuo 2018-12-01:

Nr. V-1260, 2018-11-08, paskelbta TAR 2018-11-09, i. k. 2018-18130

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR JO FINANSAVIMO TVARKOS

 

2002 m. kovo 18 d. Nr. 132

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 51 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos  Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo 9 straipsnio 3 punktu, Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo 10 straipsnio 2 punktu, Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo 13 straipsnio 4 punktu ir 14 straipsnio 4 punktu, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 45 straipsnio 4 dalimi:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarką.

1.2. Profesinės kvalifikacijos tobulinimo mastą išduodant (perregistruojant) farmacijos praktikos licencijas.

2.  Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

SVEIKATOS

APSAUGOS MINISTRAS                           KONSTANTINAS ROMUALDAS DOBROVOLSKIS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 132

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR JO FINANSAVIMO TVARKA

 

I. BENDROJI DALIS

 

1. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistų (toliau – PA sveikatos priežiūros specialistai), asmens sveikatos priežiūros specialistų, vykdančių Asmens sveikatos priežiūros veiklos rūšių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 61 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros veiklos rūšių sąrašo patvirtinimo“, nurodytas veiklas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, farmacijos specialistų (toliau visi kartu – specialistai) profesinės kvalifikacijos tobulinimo (toliau – tobulinimas, tobulinimasis) organizavimo, apmokėjimo ir vertinimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-797, 2022-04-21, paskelbta TAR 2022-04-21, i. k. 2022-08076

Šioje tvarkoje vartojamos sąvokos:

2.1. formalusis švietimas – valstybės reglamentuojamas ir kontroliuojamas lavinimasis, mokymasis ir studijos, kurias sėkmingai baigus išduodamas valstybės pripažįstamas diplomas arba pažymėjimas;

2.2. neformalusis švietimas – asmens ir visuomenės interesus atitinkantis mokymasis, lavinimasis ar studijos, kurias baigus neįgyjama aukštesnio lygio profesinė kvalifikacija pagal nacionalinę išsilavinimo lygių, kvalifikacinių laipsnių ir profesinių kvalifikacijų sistemą bei neišduodamas valstybės pripažįstamas dokumentas, patvirtinantis išsilavinimo arba kvalifikacijos įgijimą;

2.21. nuotolinis tobulinimasis – tobulinimasis, vykdomas virtualiojoje mokymosi aplinkoje, kai tobulinimosi renginyje galima dalyvauti nepriklausomai nuo atstumo ir be tiesioginio kontakto su dėstytoju. Nuotolinis tobulinimasis gali vykti šiais būdais:

1) sinchroniniu – kai specialistai ir dėstytojas informacija keičiasi ir jų grįžtamasis ryšys vyksta realiuoju laiku;

2) asinchroniniu – kai specialistai mokosi savarankiškai bet kur ir bet kuriuo metu, o su dėstytoju informacija keičiasi ir jų grįžtamasis ryšys vyksta ne realiuoju laiku;

3) mišriuoju – kai taikomas sinchroninio ir asinchroninio nuotolinio mokymosi būdų derinys;

2.3. profesinės kvalifikacijos tobulinimas – neformalusis švietimas, kuriuo siekiama pagilinti ar atnaujinti profesinei veiklai reikalingas žinias, gebėjimus bei praktinius įgūdžius;

2.4. privalomojo profesinės kvalifikacijos tobulinimo trukmė – privalomo tobulinimosi valandų skaičius specialisto praktikos licencijai, leidimui ar kitam specialisto veiklos dokumentui gauti/perregistruoti ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymuisi patvirtinti;

2.5. profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursas – profesinės kvalifikacijos teorinis ir praktinis tobulinimas, kuriuo siekiama pagilinti įgytos kvalifikacijos (specialybės) (toliau – kvalifikacijos) žinias, gebėjimus ir praktinius įgūdžius;

2.6. stažuotė – formaliojo švietimo institucijoje ar jos mokymo bazėje vykdomas individualus profesinės kvalifikacijos tobulinimas, kuriuo siekiama atnaujinti ir pagilinti įgytos kvalifikacijos praktinius įgūdžius ir žinias;

2.8. mokslinė praktinė konferencija – formaliojo švietimo institucijų, sveikatos priežiūros ar farmacijos specialistams, pacientams atstovaujančių organizacijų, viešojo administravimo institucijų organizuojamas profesinės kvalifikacijos tobulinimas, kai mokslininkai pristato ir (ar) aptaria savo praktinės patirties bei mokslinių tyrimų rezultatus;

2.9. švietimo institucija – teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys,  vykdantis švietimo veiklą;

2.10. formaliojo švietimo institucija – juridinis asmuo, valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka, kuriai teisės aktų nustatyta tvarka suteikta teisė išduoti valstybės pripažintus diplomus ar pažymėjimus;

2.11. konferencija – švietimo institucijų, sveikatos priežiūros ar farmacijos specialistams, pacientams atstovaujančių organizacijų, viešojo administravimo institucijų organizuojamas profesinės kvalifikacijos tobulinimo vienkartinis renginys, kurio tikslas – skleisti naujas pažangias idėjas, dalytis patyrimu profesinėje veikloje;

2.12. seminaras – švietimo institucijų, sveikatos priežiūros ar farmacijos specialistams, pacientams atstovaujančių organizacijų, viešojo administravimo institucijų organizuojamas profesinės kvalifikacijos tobulinimo vienkartinis renginys, kurio metu vyksta praktiniai užsiėmimai;

2.121. vienkartinis profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginys – vieną kartą per metus ta pačia tema organizuojamas ne ilgesnės kaip trijų dienų trukmės tam tikros profesinės kvalifikacijos asmenims skirtas renginys – konferencija, mokslinė praktinė konferencija, suvažiavimas (kongresas, simpoziumas), seminaras, kuriame pagal tikslią ir aiškią programą dalijamasi profesine patirtimi, aptariami mokslinių tyrimų rezultatai, jei aktualu, derinami teoriniai ir praktiniai dalykai;

2.13. virtualioji mokymosi aplinka – informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis pagrįsta mokymo(si) aplinka;

2.14. kitos Tvarkoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. V-645 „Dėl Sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklių ir Tobulinimo programų vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo.

II. PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FORMOS IR VERTINIMAS

 

3. Tobulinimosi formos yra šie renginiai: kursai, stažuotės, paskaitos, tobulinimo renginiuose skaitomi pranešimai, publikacijos recenzuojamuose mokslo žurnaluose ir leidiniuose, mokslinės praktinės konferencijos, konferencijos, seminarai, suvažiavimai, dalyvavimas rengiant teisės aktų projektus Ministerijoje ar jai pavaldžiose įstaigose, taip pat studijų dalykai, kuriuos studijuoja ar yra baigę specialistai, turintys tos pačios studijų krypties anksčiau įgytą profesinę kvalifikaciją. Tobulinimas gali vykti ir nuotoliniu būdu, ir asmeniui fiziškai dalyvaujant renginyje.

31. Nuotolinis tobulinimasis vyksta virtualiojoje mokymosi aplinkoje, kurioje pateikiama mokomoji medžiaga, atliekamos užduotys, interaktyviai bendraujama su dėstytojais, suteikiamos galimybės pagilinti tas pačias žinias, kompetencijas bei praktinius įgūdžius, užtikrinant jų kokybę, patikrinimą bei įvertinimą, kaip ir fiziškai dalyvaujant tobulinimosi renginyje.

Nuotolinis tobulinimasis, kurio metu vykdomas praktinių įgūdžių tobulinimas, specialistams tiesiogiai sąveikaujant su sveikais arba sergančiais asmenimis ir (arba) bendruomene arba naudojant treniruoklius (manekenus) ar kitas priemones, gali vykti tik sinchroniniu būdu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1903, 2020-08-24, paskelbta TAR 2020-08-26, i. k. 2020-17858

 

32. Profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginiuose skaitomuose pranešimuose pateikti vaistinių preparatų reklamą draudžiama.

4. Tobulinimasis Lietuvoje ar užsienyje vertinamas valandomis:

4.1. dalyvavimas vienos akademinės valandos trukmės kursuose ar seminare – 1 valanda;

4.2. kursuose ar seminaruose skaitomos vienos akademinės valandos trukmės paskaitos parengimas – 10 valandų;

4.3. vienos akademinės valandos trukmės praktinių užsiėmimų ta pačia tema stažuotėse vedimas – 1 valanda;

4.4. dalyvavimas vienos akademinės valandos stažuotėje – 1 valanda;

4.5. dalyvavimas vienos dienos stažuotėje (jei trukmė valandomis nenurodyta) – 6 valandos;

4.6. dalyvavimas mokslinėje praktinėje konferencijoje, konferencijoje, seminare, išskyrus nurodytą Tvarkos 4.7 papunktyje: 

4.6.1. 1 akademinė valanda – 1 valanda;

4.6.2. 1 diena (jei trukmė valandomis nenurodyta) – 6 valandos;

4.6.3. skaitytas mokslinis pranešimas – 20 valandų;

4.6.4. paskelbtos tezės be pranešimo – 4 valandos;

4.7. dalyvavimas tarptautiniame suvažiavime, tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje, tarptautiniame seminare (Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje): 

4.7.1. 1 akademinė valanda – 1,5 valandos;

4.7.2. 1 diena (jei trukmė valandomis nenurodyta) – 9 valandos;

4.7.3. skaitytas mokslinis pranešimas – 30 valandų;

4.7.4. paskelbtos tezės be pranešimo – 6 valandos;

4.8. paskelbtas mokslinis straipsnis:

4.8.1. užsienio ar tarptautiniuose recenzuojamuose mokslo žurnaluose ir leidiniuose su citavimo indeksu – 90 valandų;

4.8.2. užsienio ar tarptautiniuose recenzuojamuose mokslo žurnaluose ir leidiniuose – 75 valandos;

4.8.3. pripažintuose Lietuvos mokslo žurnaluose – 30 valandų;

4.8.4. Lietuvoje organizuotos mokslinės-praktinės konferencijos, kitame medicinos, odontologijos, slaugos, visuomenės sveikatos ar farmacijos mokslo leidinyje – 10 valandų;

4.8.5. užsienyje organizuotos mokslinės-praktinės konferencijos, kitame medicinos, odontologijos, slaugos, visuomenės sveikatos ar farmacijos mokslo leidinyje – 15 valandų;

4.9. mokslo leidinio, kuris indeksuojamas duomenų bazėse (ISI, Index Medicus/MEDLINE) ar įtrauktas į Lietuvos mokslo ir studijų departamento patvirtintą leidinių sąrašą, metinė prenumerata:

4.9.1. išleidžiamo kartą per mėnesį – 8 valandos;

4.9.2. išleidžiamo kartą per ketvirtį – 4 valandos

4.10. studijos per paskutinius penkerius metus specialistams, turintiems tos pačios studijų krypties anksčiau įgytą profesinę kvalifikaciją:

studijuoto dalyko 1 akademinė valanda – 1 valanda.

4.11. dalyvavimas rengiant teisės akto projektą:

4.11.1. Lietuvos medicinos normos projektą – 6 val. pagal atitinkamą profesinę kvalifikaciją;   

4.11.2. diagnostikos ir gydymo metodiką ar diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašą ar kitą asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojantį teisės aktą – 18 val. pagal atitinkamą profesinę kvalifikaciją.

41. Informacija apie visų formų tobulinimo renginius ir sveikatos specialistų privalomą tobulinimąsi įrašoma ir administruojama Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ asmens sveikatos priežiūros, odontologijos praktikos ir farmacijos specialistų bei spaudų, asmens sveikatos priežiūros, odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų ir vaistinių licencijų administravimo bei apskaitos Medicinos elektroninėje tobulinimo administravimo sistemoje    (toliau – METAS) (http://kvp.vlk.lt/METAS/), tobulinimo organizatoriams suvedant renginių duomenis. METAS sistemoje įvestus duomenis tvirtina Higienos institutas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1079, 2022-06-16, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12924

 

5. Tobulinimosi formos ir jų trukmės pagal įgytą kvalifikaciją užskaitomos ir vertinamos, kaip nurodyta šios tvarkos 3 ir 4 punktuose.

51. Lietuvos Respublikoje užskaitomas sveikatos priežiūros ir farmacijos specialisto profesinės kvalifikacijos tobulinimas, atliktas Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos ar valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės susitarimą, universitete ar universiteto klinikoje, ligoninėje arba jei atliktas tobulinimas tos šalies kompetentingos institucijos yra užskaitomas kaip profesinės kvalifikacijos tęstinis profesinis mokymas.

52. Lietuvos Respublikoje įskaitomas sveikatos priežiūros ir farmacijos specialisto profesinės kvalifikacijos tobulinimas, atliktas ne Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos ar valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės susitarimą, formaliojo švietimo institucijose, rengiančiose atitinkamus specialistus, arba švietimo institucijose, atliekančiose šių specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimą.

6. Jei mokslinio pranešimo, straipsnio, tezių autoriai yra keli, valandų skaičius nustatomas bendrą valandų skaičių padalijus iš autorių skaičiaus. Užskaitomi moksliniai pranešimai, straipsniai, tezės parengti per paskutinius penkerius metus.

7. Dalyvavimo tobulinimosi renginiuose su profesine veikla susijusiose srityse (pvz., ekonomikos, informacinių technologijų, finansų, vadybos, socialinio darbo, sociologijos, statistikos, teisės ir kt. arba farmacijos specialistams – medicinos, odontologijos, slaugos ir pan., arba gydytojams – farmacijos, odontologijos) trukmė užskaitoma, kaip nurodyta šios tvarkos 3 punkte, skaičiuojant 1/3 valandų, nurodytų šios tvarkos 4 punkte.

8. Švietimo institucijos išduoda pažymėjimus, taip pat ir elektroninius pažymėjimus (toliau  pažymėjimas, pažyma), patvirtinančius asmens dalyvavimą neformaliojo švietimo programoje ir jos baigimą, išskyrus išsilavinimo, tam tikros pakopos ar reglamentuoto modulio baigimą arba kvalifikacijos įgijimą. Tokie pažymėjimai gali būti pripažįstami juridinių ir fizinių asmenų, tačiau jais remiantis formaliojo švietimo institucijos negali išduoti valstybės pripažįstamų diplomų ar pažymėjimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1214, 2020-05-19, paskelbta TAR 2020-05-22, i. k. 2020-10882

 

9. Pažymėjime turi būti nurodyta: pažymėjimą išdavusi institucija, pažymėjimo registracijos numeris (esant keliems renginio organizatoriams, pažymėjimo registracijos numerį įrašo kiekviena institucija), pažymėjimą gavusio asmens vardas, pavardė, renginio (kursų, stažuotės, konferencijos ir kt.) data, tema, valandų skaičius, kokias kvalifikacijas turintiems asmenims renginys skirtas. Pažymėjimas turi būti pasirašytas jį išdavusios (-ių) institucijos (-ų) vadovo (-ų) arba jo galioto asmens. Elektroninis pažymėjimas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1214, 2020-05-19, paskelbta TAR 2020-05-22, i. k. 2020-10882

 

10. Pažymoje, patvirtinančioje, kad specialistas skaitė paskaitas, vedė seminarus ar praktinius užsiėmimus, turi būti nurodyta ją išdavusi institucija, pažymos registracijos numeris ir išdavimo data, temų pavadinimai, kokias kvalifikacijas turintiems asmenims buvo skaitytos paskaitos, vesti seminarai ar praktiniai užsiėmimai, valandų skaičius ir laikotarpis. Pažyma turi būti pasirašyta ją išdavusios institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens.

Formaliojo švietimo institucijos išduotoje pažymoje apie studijuotus dalykus turi būti nurodyta ją išdavusi institucija, pažymos registracijos numeris ir išdavimo data, pažymą gavusio specialisto vardas, pavardė, studijuojamo arba ne anksčiau kaip prieš 5 metus baigto studijų dalyko pavadinimas, valandų skaičius ir laikotarpis. Pažyma turi būti pasirašyta ją išdavusios institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1903, 2020-08-24, paskelbta TAR 2020-08-26, i. k. 2020-17858

 

11. Privalomojo profesinės kvalifikacijos tobulinimo specialisto praktikos licencijai ar kitam profesinei veiklai būtinam dokumentui gauti/perregistruoti ar licencijuojamos veiklos sąlygų laikymuisi patvirtinti mastas nustatomas šiuo ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

12. Profesinės kvalifikacijos tobulinimas gydytojams specialistams, šeimos gydytojams, gydytojams odontologams specialistams turi sudaryti ne mažiau kaip 60 proc. profesinės kvalifikacijos tobulinimo trukmės (pvz., gydytojui kardiologui – tobulinimas kardiologijos klausimais). Tai netaikoma 4.10 punkte nurodytiems specialistams ir specialistams, mokslinius straipsnius publikavusiems pripažintuose Lietuvos bei užsienio ar tarptautiniuose recenzuojamuose mokslo žurnaluose, leidiniuose ir leidiniuose su citavimo indeksu. Valandų skaičius, įvertinus šiuos mokslinius straipsnius, kaip nurodyta 4.8 punkte, neturi viršyti 60 proc. privalomojo profesinės kvalifikacijos tobulinimo trukmės.

13. Šios tvarkos 4.9 ir 7 punktuose nurodytas tobulinamasis gali sudaryti ne daugiau kaip po 20 procentų privalomojo profesinės kvalifikacijos tobulinimo trukmės

III. PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

 

14. Profesinės kvalifikacijos tobulinimu rūpinasi patys specialistai ir sveikatos priežiūros ar farmacinės įstaigos, įmonės (toliau – sveikatos priežiūros ar farmacijos įstaigos), jų steigėjai, sveikatos priežiūros ar farmacijos specialistams, pacientams atstovaujančios organizacijos. Specialistų rengimo ir tobulinimo užsakovai yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Ministerija).

15. Specialistų tobulinimas – sudėtinė sveikatos priežiūros, farmacijos personalo valdymo dalis – planuojamas, organizuojamas ir vykdomas pagal kompetenciją atitinkamu lygiu: ministerija ir formaliojo švietimo institucijos šią veiklą planuoja ir koordinuoja valstybės lygiu, apskritys ir savivaldybės – teritorijose, sveikatos priežiūros ar farmacijos įstaigos – įstaigose, patys specialistai – asmenine iniciatyva.

16. Sveikatos priežiūros ar farmacijos įstaigos administracija privalo planuoti įstaigoje dirbančio personalo tobulinimą, numatyti šiam tikslui reikalingas lėšas bei sudaryti sąlygas privalomam specialisto profesinės kvalifikacijos tobulinimuisi.

17. Švietimo institucijos, vykdančios švietimą, atsižvelgdamos į ministerijos, specialistų profesinių sąjungų bei specialybės draugijų siūlymus, organizuoja specialistų tobulinimosi kursus, nustato kursų trukmę ir kainą.

18. Švietimo institucijos turi užtikrinti tobulinimo programų kokybę ir jų vykdytojų profesionalumą, atitinkantį tobulinamų specialistų profesinei kvalifikacijai keliamus reikalavimus, užtikrinti, kad visų formų renginiai vyktų laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo. Nustačius šio punkto nuostatų pažeidimus, sveikatos specialistų privalomas tobulinimasis nebus įskaitomas. Tobulinimo programos, išskyrus PA sveikatos priežiūros specialistų tobulinimo programas, turi būti suderintos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-645 „Dėl Sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklių ir Tobulinimo programų vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-797, 2022-04-21, paskelbta TAR 2022-04-21, i. k. 2022-08076

 

181. PA sveikatos priežiūros specialistų tobulinimo programos turi būti suderintos vadovaujantis Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistų mokymo ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo ir derinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-557 „Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistų mokymo ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo ir derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Papildyta punktu:

Nr. V-797, 2022-04-21, paskelbta TAR 2022-04-21, i. k. 2022-08076

 

19. Apie kitais metais organizuojamus tobulinimosi kursus švietimo institucijos viešai skelbia iki kiekvienų metų birželio 1 d.

20. Informaciją apie organizuojamą vienkartinį profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginį švietimo institucijos, specialybės draugijos pagal patvirtintą formą pateikia derinti Higienos institutui ne vėliau kaip prieš mėnesį iki renginio datos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1211, 2021-05-26, paskelbta TAR 2021-05-26, i. k. 2021-11603

Nr. V-1079, 2022-06-16, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12924

 

21. Sveikatos priežiūros ar farmacijos įstaigų administracijos iki kiekvienų metų rugsėjo 15 d. pateikia švietimo institucijoms specialistų, pateikusių prašymus tobulintis, paraiškas ir sąrašus.

22. Švietimo institucijos iki kiekvienų metų lapkričio 15 d. sudaro vardinius kasmetiniuose tobulinimosi kursuose dalyvausiančių specialistų sąrašus kitiems metams ir nustato kursų laiką.

23. Švietimo institucijos iki kiekvienų metų gruodžio 1 d., o esant poreikiui – kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito mėnesio 10 d., pateikia ministerijai valstybės ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigų specialistų, kurie pageidauja gauti valstybės kompensaciją tobulinimosi pagal Tvarkos priede nurodytas programas išlaidoms padengti, sąrašus, nurodydamos vardą, pavardę, profesinę kvalifikaciją, spaudo numerį, įstaigos, kurioje dirba, pavadinimą, kurso programos temą, trukmę valandomis, kurso organizavimo datą arba metų ketvirtį, kurso kainą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-398, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05668

Nr. V-1211, 2021-05-26, paskelbta TAR 2021-05-26, i. k. 2021-11603

 

24. Valstybės ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigų specialistams profesinės kvalifikacijos tobulinimo išlaidos iš dalies kompensuojamos valstybės biudžeto lėšomis pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytą bazinę tobulinimo kainą (toliau – bazinė kaina). Vienam sveikatos priežiūros ar farmacijos specialistui iš valstybės biudžeto apmokama vienoda procentinė išlaidų dalis, nepriklausomai nuo turimų tos profesinės praktikos veiklos licencijų ar kitų specialisto praktikai būtinų dokumentų skaičiaus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1211, 2021-05-26, paskelbta TAR 2021-05-26, i. k. 2021-11603

 

25. Neteko galios nuo 2021-05-27

Punkto naikinimas:

Nr. V-1211, 2021-05-26, paskelbta TAR 2021-05-26, i. k. 2021-11603

 

IV. TOBULINIMOSI KURSŲ APMOKĖJIMO TVARKA

 

26. Ministerija, siekdama gerinti sveikatos priežiūros ir farmacijos paslaugų kokybę, valstybės biudžeto lėšas gali skirti specialistų profesinės kvalifikacijos privalomojo tobulinimosi tikslinėms programoms, numatytoms Tvarkos priede.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-398, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05668

 

27. Ministerija, atsižvelgdama į skiriamas valstybės biudžeto lėšas, specialistui kas penkerius metus (licencijos ar kito specialisto profesinei veiklai būtino dokumento išdavimo bei privalomo pranešimo apie tobulinimąsi laikotarpiu) pagal bazinę kainą apmoka iki 60 proc. minimalios trukmės specialistų profesinės kvalifikacijos privalomojo tobulinimosi pagal tikslines programas, nurodytas Tvarkos priede, išlaidų. Likusią išlaidų dalį padengia kitas juridinis ar fizinis asmuo arba pats specialistas. Jeigu kursų trukmė viršija Tvarkos priede numatytą minimalią programos trukmę, už programos dalį, viršijančią minimalią trukmę, apmoka kitas juridinis ar fizinis asmuo arba pats specialistas.

Sveikatos priežiūros ar farmacijos įstaigos, įmonės, planuodamos kitų metų biudžetą, atsižvelgdamos į specialistų tobulinimosi poreikį, numato lėšas specialistų tobulinimuisi (rekomenduojama ne mažiau kaip vieną procentą įstaigos darbo užmokesčio fondo).

Vidutinį darbo užmokestį moka ir komandiruotės išlaidas padengia įstaiga, siunčianti specialistą tobulintis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-398, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05668

 

28. Gali būti organizuojami mokami tobulinimosi kursai ar kiti renginiai, už kuriuos moka patys specialistai, sveikatos priežiūros ar farmacijos įstaigos arba kitos organizacijos.

29. Kitų sveikatos priežiūros ar farmacijos įstaigų specialistų tobulinimosi išlaidos padengiamos iš šių įstaigų ar pačių specialistų lėšų.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-79, 2004-02-20, Žin., 2004, Nr. 32-1030 (2004-02-28), i. k. 1042250ISAK0000V-79

Nr. V-1260, 2018-11-08, paskelbta TAR 2018-11-09, i. k. 2018-18130

 

part_a330e7389a814613b556b15552b9ca41_end

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2009-01-09

Priedo naikinimas:

Nr. V-1243, 2008-12-09, Žin. 2009, Nr. 2-34 (2009-01-08), i. k. 1082250ISAK00V-1243

 


 

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės

kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos

priedas

 

 

SPECIALISTŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIVALOMOJO TOBULINIMO TIKSLINIŲ PROGRAMŲ SĄRAŠAS

 

Programos pavadinimas

Tikslinė grupė

Minimali programos trukmė ir reikalavimai

Pirmoji medicinos pagalba

Visi Asmens sveikatos priežiūros veiklos rūšių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 61 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros veiklos rūšių sąrašo patvirtinimo“, išvardyti veiklą vykdantys specialistai (išskyrus gydytoją anesteziologą reanimatologą, vaikų intensyviosios terapijos gydytoją, skubiosios medicinos gydytoją); papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistai, farmacijos specialistai

 

Trukmė – 8 val., iš jų ne mažiau kaip pusė kurso laiko trukmės turi būti skiriama praktiniams įgūdžiams tobulinti (pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ nustatytą sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetenciją teikiant pirmąją medicinos pagalbą). Praktinių įgūdžių tobulinimas turi vykti naudojant medicininę simuliacinę įrangą.

Racionalus antimikrobinių vaistinių preparatų skyrimas ir vartojimas

Medicinos gydytojai (visų profesinių kvalifikacijų gydytojai, išskyrus darbo medicinos gydytoją, gydytoją dietologą, gydytoją onkologą radioterapeutą, gydytoją psichiatrą, gydytoją vaikų ir paauglių psichiatrą, gydytoją genetiką, gydytoją patologą, gydytoją radiologą, teismo medicinos gydytoją, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoją, gydytoją onkologą chemoterapeutą, gydytoją vaikų onkohematologą);

farmacijos specialistai; visų profesinių kvalifikacijų gydytojai odontologai

 

Trukmė – 6 val. Programoje turi būti šios temos:

- antimikrobinio atsparumo situacija / problema Lietuvoje ir Europoje / pasaulyje;

- antimikrobinių vaistų grupės, jų veikimo principai ir antimikrobinis veikimas;

- atsparumo antimikrobiniams vaistams priežastys;

- racionalaus antimikrobinio gydymo principai.

 

____________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-2446, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22772

Nr. V-1211, 2021-05-26, paskelbta TAR 2021-05-26, i. k. 2021-11603

Nr. V-797, 2022-04-21, paskelbta TAR 2022-04-21, i. k. 2022-08076

 

part_05822bdfdfc64894b7cd09d7eb66c263_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 132

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-398

redakcija)

 

 

PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO MASTAS IŠDUODANT (PERREGISTRUOJANT) FARMACIJOS PRAKTIKOS LICENCIJAS

 

 

Farmacijos praktikos licencija išduodama (perregistruojama) pateikus dokumentus, patvirtinančius, kad farmacijos specialistas per paskutinius penkerius metus ne mažiau kaip 120 valandų tobulino profesinę kvalifikaciją (į šį laiką įskaičiuojamos ir Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos priede nurodytos minimalios trukmės specialistų profesinės kvalifikacijos privalomojo tobulinimosi tikslinės programos).

_______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-557, 2005-07-07, Žin., 2005, Nr. 85-3178 (2005-07-14), i. k. 1052250ISAK000V-557

Nr. V-930, 2006-11-13, Žin., 2006, Nr. 125-4761 (2006-11-21), i. k. 1062250ISAK000V-930

Nr. V-398, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05668

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-79, 2004-02-20, Žin., 2004, Nr. 32-1030 (2004-02-28), i. k. 1042250ISAK0000V-79

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-221, 2004-04-09, Žin., 2004, Nr. 57-2011 (2004-04-20), i. k. 1042250ISAK000V-221

Dėl sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 "Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-345, 2004-05-10, Žin., 2004, Nr. 82-2959 (2004-05-20), i. k. 1042250ISAK000V-345

Dėl sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 "Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-495, 2004-07-02, Žin., 2004, Nr. 106-3949 (2004-07-08), i. k. 1042250ISAK000V-495

Dėl sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 "Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-506, 2005-06-20, Žin., 2005, Nr. 80-2923 (2005-06-30), i. k. 1052250ISAK000V-506

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 "Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-557, 2005-07-07, Žin., 2005, Nr. 85-3178 (2005-07-14), i. k. 1052250ISAK000V-557

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 "Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-299, 2006-04-20, Žin., 2006, Nr. 48-1718 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-299

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 "Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-648, 2006-07-18, Žin., 2006, Nr. 82-3286 (2006-07-27), i. k. 1062250ISAK000V-648

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 "Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-930, 2006-11-13, Žin., 2006, Nr. 125-4761 (2006-11-21), i. k. 1062250ISAK000V-930

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 "Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-129, 2007-02-28, Žin., 2007, Nr. 29-1070 (2007-03-08), i. k. 1072250ISAK000V-129

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 "Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-529, 2007-06-22, Žin., 2007, Nr. 74-2954 (2007-07-05), i. k. 1072250ISAK000V-529

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 "Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-570, 2007-07-10, Žin., 2007, Nr. 78-3166 (2007-07-14), i. k. 1072250ISAK000V-570

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 "Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-981, 2008-10-10, Žin., 2008, Nr. 121-4628 (2008-10-21), i. k. 1082250ISAK000V-981

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 "Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" papildymo

 

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1235, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 146-5892 (2008-12-20), i. k. 1082250ISAK00V-1235

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1243, 2008-12-09, Žin., 2009, Nr. 2-34 (2009-01-08), i. k. 1082250ISAK00V-1243

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. V-396 „Dėl Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo" papildymo

 

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-82, 2010-02-01, Žin., 2010, Nr. 17-818 (2010-02-09), i. k. 1102250ISAK0000V-82

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-636, 2013-06-19, Žin., 2013, Nr. 67-3385 (2013-06-26), i. k. 1132250ISAK000V-636

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" papildymo

 

18.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1260, 2018-11-08, paskelbta TAR 2018-11-09, i. k. 2018-18130

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-398, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05668

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1214, 2020-05-19, paskelbta TAR 2020-05-22, i. k. 2020-10882

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1903, 2020-08-24, paskelbta TAR 2020-08-26, i. k. 2020-17858

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 "Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2446, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22772

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-398 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ pakeitimo“ pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1211, 2021-05-26, paskelbta TAR 2021-05-26, i. k. 2021-11603

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. Įsakymo Nr. 132 ,,Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-797, 2022-04-21, paskelbta TAR 2022-04-21, i. k. 2022-08076

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ pakeitimo

 

25.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1079, 2022-06-16, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12924

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d įsakymo Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ pakeitimo

 

 

part_c8473ca6c0614400864681bba7d25689_end