Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 17-675, i. k. 1021100NUTA00000228

 

Nauja redakcija nuo 2009-06-05:

Nr. 494, 2009-05-27, Žin. 2009, Nr. 66-2625 (2009-06-04), i. k. 1091100NUTA00000494

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL SUIMTŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO

 

2002 m. vasario 13 d. Nr. 228

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo 40 straipsnio 6 dalimi ir Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 131 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1370, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21895

 

Patvirtinti Suimtųjų ir nuteistųjų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             VYTAUTAS MARKEVIČIUS

 

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 228

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2009 m. gegužės 27 d.

nutarimo Nr. 494 redakcija)

 

SUIMTŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1370, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21895

 

1. Suimtųjų ir nuteistųjų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis aprašas) nustato suimtųjų ir nuteistųjų areštu ar laisvės atėmimo bausmėmis (toliau vadinama – suimtieji ir nuteistieji), dirbančių laisvės atėmimo vietose ir valstybės įmonėse prie pataisos įstaigų, darbo apmokėjimo ir priedų mokėjimo tvarką.

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse, Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatyme apibrėžtas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1370, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21895

 

II SKYRIUS
DARBO APMOKĖJIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1370, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21895

 

3. Jeigu darbo rezultatų negalima apskaičiuoti konkrečiais rodikliais, suimtiesiems ir nuteistiesiems darbo užmokestis mokamas taikant valandinį tarifinį atlygį. Valandinį tarifinį atlygį nustato laisvės atėmimo vietų ar valstybės įmonių prie pataisos įstaigų vadovai, taikydami koeficientus, kurie nustatomi pagal pareigybei keliamus reikalavimus (1 priedas). Darbo užmokesčio koeficiento vienetas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto minimaliojo valandinio atlygio dydis. Valandinis tarifinis atlygis apskaičiuojamas atitinkamą koeficientą dauginant iš minimaliojo valandinio atlygio dydžio.

4. Suimtiesiems ir nuteistiesiems, dirbantiems nuolatinius konkrečios apimties ilgalaikius darbus, mokama mėnesinė alga. Mėnesinę algą nustato laisvės atėmimo vietų ar valstybės įmonių prie pataisos įstaigų vadovai, taikydami koeficientus, kurie nustatomi pagal darbų rūšis (2 priedas). Darbo užmokesčio koeficiento vienetas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydis. Mėnesinė alga apskaičiuojama atitinkamą koeficientą dauginant iš minimaliosios mėnesinės algos dydžio.

5. Kai darbo rezultatus galima apskaičiuoti konkrečiais rodikliais, suimtiesiems ir nuteistiesiems taikomas vienetinis darbo apmokėjimas. Išdirbio normas ir įkainius už atlikto darbo ar pagamintos produkcijos vienetą nustato laisvės atėmimo vietų ar valstybės įmonių prie pataisos įstaigų vadovai. Įkainis nustatomas valandinį tarifinį atlygį (1 priedas) dalijant iš valandinės išdirbio normos. Išdirbio norma yra geros kokybės produkcijos ar gaminio vieneto pagaminimo ar konkrečių veiksmų atlikimo kiekis, kurį suimtasis ar nuteistasis privalo pagaminti ar atlikti per nustatytąjį laiką. Įkainis taip pat gali būti nustatomas valandinį tarifinį atlygį (1 priedas) dauginant iš darbo laiko normos, išreikštos valandomis. Laiko norma yra darbo trukmė valandomis arba minutėmis, nustatyta produkcijai ar gaminiui pagaminti arba veiksmui atlikti normaliomis darbo sąlygomis.

6. Išdirbio normos gali būti keičiamos įdiegus organizacines ir technines darbo našumo didinimo priemones. Apie naujas išdirbio normas suimtiesiems ir nuteistiesiems pranešama ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki naujų išdirbio normų įsigaliojimo dienos.

7. Išdirbio normos gali būti mažinamos nekeičiant įkainio:

7.1. nuo 10 iki 20 procentų – neįgaliesiems;

7.2. iki 20 procentų – kitiems asmenims dėl jų sveikatos būklės, asmenims, sulaukusiems socialinio draudimo senatvės pensijos amžiaus, nepilnamečiams, nėščioms, neseniai pagimdžiusioms ar krūtimi maitinančioms moterims;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1370, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21895

 

7.3. iki 30 procentų – visiems suimtiesiems ir nuteistiesiems, kai pradedama gaminti nauja produkcija, bet ne ilgiau kaip 4 mėnesius nuo naujos produkcijos gamybos pradžios.

8. Jeigu suimtasis ar nuteistasis ne dėl savo kaltės neįvykdo išdirbio normų, mokama už faktiškai atliktą darbą. Šiuo atveju mėnesinis darbo užmokestis negali būti mažesnis kaip du trečdaliai suimtajam ar nuteistajam nustatyto valandinio tarifinio atlygio (mėnesinės algos). Neįvykdžius išdirbio normų dėl suimtojo ar nuteistojo kaltės, mokama už faktiškai atliktą darbą.

9. Neįgaliesiems, kitiems asmenims dėl jų sveikatos būklės, nepilnamečiams, nėščioms, neseniai pagimdžiusioms ar krūtimi maitinančioms moterims, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuojantiems aukštojoje mokykloje, dalyvaujantiems socialinės reabilitacijos programose asmenims laisvės atėmimo vietų ar valstybės įmonių prie pataisos įstaigų vadovų sprendimu gali būti nustatytas ne visas darbo laikas. Taip pat ne visas darbo laikas gali būti nustatomas, kai laisvės atėmimo vietos ar valstybės įmonės prie pataisos įstaigų neturi pakankamai darbo vietų suimtiesiems ar nuteistiesiems įdarbinti. Nustatant ne visą darbo laiką, gali būti mažinamas savaitės darbo dienų skaičius arba trumpinama darbo diena (pamaina), arba daroma tiek viena, tiek kita. Asmenims, dirbantiems ne visą darbo laiką, apmokama proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1370, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21895

 

10. Praktinio mokymo pagal profesinio mokymo programą metu už pirmąjį ir antrąjį mokymo mėnesius mokama 80 procentų, už kiekvieną tolesnį mėnesį iki mokymosi pabaigos – po 90 procentų valandinio tarifinio atlygio (mėnesinės algos).

 

III SKYRIUS
DARBO APMOKĖJIMAS UŽ VIRŠVALANDINĮ IR NAKTIES DARBĄ, DARBĄ POILSIO AR ŠVENČIŲ DIENOMIS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1370, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21895

 

11. Už viršvalandinį ir nakties darbą suimtajam ir nuteistajam mokama ne mažiau kaip pusantro jo darbo užmokesčio. Darbo užmokestis apima nustatytą valandinį tarifinį atlygį (mėnesinę algą) ir visus papildomus uždarbius, įvairiais būdais tiesiogiai išmokamus už atliktą darbą.

12. Nuteistiesiems, kurie įtraukiami į darbą poilsio ar švenčių dienomis, suteikiamas poilsis kitomis dienomis arba šios dienos pridedamos prie atostogų.

 

IV SKYRIUS
DARBO APMOKĖJIMAS UŽ PRODUKCIJĄ, PRIPAŽINTĄ BROKU

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1370, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21895

 

13. Už produkciją, pripažintą broku ne dėl ją pagaminusio suimtojo ar nuteistojo kaltės, mokama kaip už tinkamos produkcijos pagaminimą.

14. Už gaminių broką, atsiradusį ne dėl suimtojo ar nuteistojo kaltės, o dėl paslėpto apdirbamosios medžiagos defekto, kuris buvo pastebėtas gaminį jau priėmus, mokama kaip už tinkamus gaminius.

15. Už gaminių broką, atsiradusį dėl suimtojo ar nuteistojo kaltės, mokama pagal mažesnius įkainius, atsižvelgiant į produkcijos tinkamumo laipsnį.

 

V SKYRIUS
PRIEDŲ MOKĖJIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1370, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21895

 

16. Dirbantiems suimtiesiems ir nuteistiesiems laisvės atėmimo vietų ar valstybės įmonių prie pataisos įstaigų vadovų sprendimu gali būti mokami priedai:

16.1. 10 procentų suimtajam ar nuteistajam nustatyto valandinio tarifinio atlygio (mėnesinės algos) dydžio priedas – už vadovavimą brigadai, kai joje yra iki 10 suimtųjų ar nuteistųjų;

16.2. 15 procentų suimtajam ar nuteistajam nustatyto valandinio tarifinio atlygio (mėnesinės algos) dydžio priedas – už vadovavimą brigadai, kai joje yra daugiau kaip 10 suimtųjų ar nuteistųjų;

16.3. iki 20 procentų suimtajam ar nuteistajam nustatyto valandinio tarifinio atlygio (mėnesinės algos) dydžio priedas (nustatomas konkrečiam terminui) – už papildomų svarbių ar sunkių užduočių vykdymą;

16.4. iki 25 procentų suimtajam ar nuteistajam nustatyto valandinio tarifinio atlygio (mėnesinės algos) dydžio priedas – už veiklą, ugdant pradedančiųjų dirbti suimtųjų ir nuteistųjų pradinius profesinius įgūdžius, ir atsižvelgiant į mokomų suimtųjų ir nuteistųjų skaičių ir faktiškai su jais dirbtą laiką.

17. Už labai gerą darbą kalendoriniais metais vykdant pavestas užduotis arba už gerai atliktas vienkartines ypač svarbias užduotis laisvės atėmimo vietų ar valstybės įmonių prie pataisos įstaigų vadovai gali suimtajam ar nuteistajam ne daugiau kaip kartą per kalendorinius metus skirti vienkartinį priedą. Vienkartinis priedas negali viršyti suimtajam ar nuteistajam nustatyto vieno mėnesio atlyginimo dydžio. Vienkartinis priedas neskiriamas galiojančių drausminių nuobaudų turinčiam suimtajam ar nuteistajam.

 

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1370, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21895

 

18. Laisvės atėmimo vietų ir valstybės įmonių prie pataisos įstaigų vadovai tvirtina suimtųjų ir nuteistųjų pareigybių sąrašus, kuriuose pateikiami pareigybei keliami reikalavimai ir taikomi koeficientai valandiniam tarifiniam atlygiui ar mėnesinei algai nustatyti.

19. Už prastovos laiką suimtiesiems ir nuteistiesiems nemokama.

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 494, 2009-05-27, Žin., 2009, Nr. 66-2625 (2009-06-04), i. k. 1091100NUTA00000494

 

 

Suimtųjų ir nuteistųjų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo
1 priedas

 

PAREIGYBEI KELIAMI REIKALAVIMAI IR VALANDINIAI TARIFINIAI ATLYGIAI

 

(Minimalaus valandinio atlygio dydžiais)

Eil.

Nr.

Reikalavimai pareigybei

Koeficientas

1.

Nereikalingi pradiniai profesiniai įgūdžiai

0,34

2.

Reikalingi pradiniai profesiniai įgūdžiai

0,39

3.

Reikalinga profesinė kvalifikacija ir darbo patirtis

0,47

4.

Reikalingas pagrindinis išsilavinimas, profesinė kvalifikacija, darbo patirtis

0,59

 

___________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 494, 2009-05-27, Žin., 2009, Nr. 66-2625 (2009-06-04), i. k. 1091100NUTA00000494

Nr. 1370, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21895

 

 

Suimtųjų ir nuteistųjų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo
2 priedas

 

DARBŲ RŪŠYS IR MĖNESINĖS ALGOS

 

(Minimalios mėnesinės algos dydžiais)

Eil. Nr.

Darbų rūšys

Koeficientas

1.

Ūkio darbai

0,34–0,43

2.

Atsakingi darbai

0,43–0,59

Pastabos:

1. Atsakingiems darbams priskiriami darbai, kuriems atlikti keliami specialūs kvalifikaciniai reikalavimai, būtina darbo patirtis ir kurie yra susiję su atsakomybe už tinkamą darbų atlikimą.

2. Konkretus koeficientas nustatomas atsižvelgiant į reikalavimus pareigybei, darbų turinį ir sąlygas.

___________________

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1370, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21895

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 494, 2009-05-27, Žin., 2009, Nr. 66-2625 (2009-06-04), i. k. 1091100NUTA00000494

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 228 "Dėl Nuteistųjų laisvės atėmimu darbo apmokėjimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1370, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21895

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 228 „Dėl Suimtųjų ir nuteistųjų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo