Suvestinė redakcija nuo 2018-12-29

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 21-964, i. k. 1121100NUTA00000165

 

Nauja redakcija nuo 2016-09-30:

Nr. 953, 2016-09-28, paskelbta TAR 2016-09-29, i. k. 2016-24250

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL SUBSIDIJOS NUOLATINĘ PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ ATLIKUSIŲ KARO PRIEVOLININKŲ DARBO UŽMOKESČIUI MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ŠIOS SUBSIDIJOS DYDŽIO NUSTATYMO

 

2012 m. sausio 25 d. Nr. 165

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 41 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui mokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui dydį – 100 procentų apskaičiuotų lėšų nuo įdarbinto ar sugrįžusio dirbti karo prievolininko darbo užmokesčio ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotos draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokos sumos, neviršijant Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nustatyto dydžio prašymo gauti subsidiją dieną.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1365, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21867

 

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS             DONATAS JANKAUSKAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 165

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2018 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1365

redakcija)

 

SUBSIDIJOS NUOLATINĘ PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ ATLIKUSIŲ KARO PRIEVOLININKŲ DARBO UŽMOKESČIUI MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato subsidijos darbo užmokesčiui, nurodytam įdarbinto ar sugrįžusio dirbti karo prievolininko, atlikusio nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (toliau – įdarbintas karo prievolininkas), darbo sutartyje, ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotoms draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms iš dalies kompensuoti (toliau – subsidija) mokėjimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme, Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatyme.

 

II. PRAŠYMO gauti SubsidijĄ TEIKIMAS IR SUBSIDIJOS MOKĖJIMAS

 

3. Darbdavys, siekiantis gauti subsidiją, Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) ne daugiau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus pirmam kalendoriniam mėnesiui po karo prievolininko įdarbinimo arba grįžimo į darbą pateikia:

3.1. prašymą gauti subsidiją, kuriame turi būti nurodytas įdarbinto karo prievolininko vardas, pavardė, asmens kodas, darbdavio rekvizitai (juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas ir pavardė, buveinės ar gyvenamosios vietos adresas, asmens kodas, banko sąskaita);

3.2. darbo sutarties su įdarbintu karo prievolininku kopiją;

3.3. pažymą apie įdarbinto karo prievolininko praėjusį mėnesį faktiškai dirbtą laiką, apskaičiuotą ir išmokėtą jam darbo užmokestį, taip pat nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas (toliau – pažyma).

4. Už likusį subsidijos mokėjimo laikotarpį ne daugiau kaip per 5 darbo dienas nuo kiekvieno mėnesio pabaigos darbdavys Užimtumo tarnybai pateikia Aprašo 3.3 punkte nurodytą pažymą.

5. Darbdavys Aprašo 3 punkte nurodytus dokumentus gali teikti elektroniniu paštu, paštu arba tiesiogiai.

6. Užimtumo tarnyba, gavusi visus Aprašo 3 punkte išvardytus dokumentus, per vieną darbo dieną nuo šių dokumentų gavimo dienos kreipiasi į karo prievolę administruojančią krašto apsaugos sistemos instituciją dėl duomenų apie įdarbintą karo prievolininką pateikimo.

7. Karo prievolę administruojanti krašto apsaugos sistemos institucija per 3 darbo dienas nuo Užimtumo tarnybos kreipimosi pateikia duomenis apie įdarbinto karo prievolininko karo prievolės atlikimo būdą ir datą.

8. Užimtumo tarnyba, gavusi duomenis apie įdarbintą karo prievolininką ir patikrinusi informaciją apie karo prievolininko įdarbinimą, per 10 darbo dienų nuo duomenų gavimo dienos priima sprendimą mokėti subsidiją arba jos nemokėti, per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos raštu praneša darbdaviui apie šį sprendimą, jo priežastis ir, priėmusi sprendimą mokėti subsidiją, perveda ją į darbdavio nurodytą banko sąskaitą.

9. Jei darbdavys pateikia ne visus Aprašo 3 punkte nurodytus dokumentus arba šiuose dokumentuose nurodo ne visą reikiamą informaciją, Užimtumo tarnyba per 3 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos raštu praneša darbdaviui apie trūkumus ir paprašo pateikti likusius dokumentus ir (arba) patikslinti informaciją. Užimtumo tarnyba per 10 darbo dienų nuo likusių dokumentų ir (arba) patikslintos informacijos gavimo dienos priima sprendimą mokėti subsidiją arba jos nemokėti.

10. Subsidija mokama 6 mėnesius nuo įdarbinimo arba sugrįžimo į darbą dienos, jeigu karo prievolininkas buvo įdarbintas per 3 mėnesius nuo nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo datos arba, atlikęs nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, sugrįžo į darbą.

11. Jeigu įdarbinto karo prievolininko darbo sutartis sudaryta ne visam darbo laikui arba jis dirbo ne visą mėnesio darbo laiką, subsidijos darbo užmokesčiui dydis skaičiuojamas už faktiškai dirbtą laiką pagal apskaičiuotą ar darbo sutartyje nustatytą dienos (valandinį) atlygį.

12. Subsidija nemokama:

12.1. pasibaigus Aprašo 10 punkte nurodytam terminui;

12.2. pasibaigus darbo sutarčiai;

12.3. pateikus ne visus Aprašo 3 punkte nurodytus dokumentus arba šiuose dokumentuose nurodžius ne visą reikiamą informaciją.

13. Subsidiją moka Užimtumo tarnyba iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų. Šiam tikslui skirtos valstybės biudžeto lėšos naudojamos ir administruojamos biudžeto lėšų naudojimo sutartyje nustatyta tvarka. Biudžeto lėšų naudojimo sutartis sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“. Subsidijų mokėjimas taip pat gali būti finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų bei šaltinių.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Aprašo 3, 5, 7 ir 8 punktuose nurodytuose dokumentuose pateikti asmens duomenys tvarkomi subsidijos mokėjimo administravimo tikslu, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, o dokumentai saugomi Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka ir terminais.

_________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1365, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21867

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1363, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21061

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 165 „Dėl Subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šios subsidijos dydžio nustatymo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 953, 2016-09-28, paskelbta TAR 2016-09-29, i. k. 2016-24250

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 165 „Dėl Subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šios subsidijos dydžio nustatymo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1365, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21867

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 165 „Dėl Subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šios subsidijos dydžio nustatymo“ pakeitimo