Suvestinė redakcija nuo 2016-12-10

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 100-4737, i. k. 111106ANUTA00O3-193

 

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

N U T A R I M A S

 

DĖL reikalavimų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašui patvirtinimo

 

2011 m. liepos 25 d. Nr. O3-193

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 62-2936) 14 straipsnio 7 dalimi, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija n u t a r i a:

Patvirtinti Reikalavimus pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašui (pridedama).

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                Diana Korsakaitė

 


PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos

kontrolės komisijos

2011 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. O3-193

 

REIKALAVIMAI PASINAUDOJIMO ELEKTROS TINKLAIS TVARKOS APRAŠUI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Reikalavimai pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašui (toliau Reikalavimai) reglamentuoja Pasinaudojimo tinklais tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) rengimo bendruosius principus ir tvarką.

2. Reikalavimų Tvarkos aprašui tikslas – nustatyti aiškius reikalavimus tinklų operatoriams, užtikrinančius, kad jų parengta pasinaudojimo tinklais tvarka įgalins gamintojus, elektros energijai gaminti naudojančius atsinaujinančius energetikos išteklius, naudotis operatorių tinklais sutinkamai su skaidrumo, objektyvumo ir nediskriminavimo principais.

3. Reikalavimai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 62-2936) 14 straipsnio 7 dalimi.

4. Šiuose Reikalavimuose vartojamos sąvokos:

Operatoriusasmuo, kuris licencijoje nurodytoje teritorijoje nuosavybės ar kitais teisėtais pagrindais valdo ir eksploatuoja elektros energijos perdavimo tinklą arba elektros energijos skirstymo tinklą.

Kitos šiuose Reikalavimuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme.

 

II. REIKALAVIMAI TVARKOS APRAŠUI PARENGTI

 

5. Tvarkos aprašą parengia Operatorius, vadovaudamasis šiuose Reikalavimuose nustatytais bendraisiais principais ir sąlygomis.

6. Pasinaudojimo elektros tinklais tvarka privalo būti parengta, vadovaujantis objektyvumo, skaidrumo, viešumo ir nediskriminavimo principais.

7. Tvarkos aprašas privalo skaidriai atskleisti:

7.1. gamintojų prijungimo prie elektros tinklų etapus;

7.2. išankstinių prijungimo sąlygų išdavimo tvarką;

7.3. ketinimų protokolo sudarymo tvarką;

7.4. prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimo tvarką;

7.5. leidimo plėtoti gamybos pajėgumus gavimo tvarką;

7.6. sąlygas ir reikalavimus, susijusius su gamintojo prijungimo taško parinkimu;

7.7. prijungimo sąlygų išdavimo tvarką;

7.8. supaprastintų prijungimo sąlygų išdavimo tvarką;

7.9. gamintojo prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties sudarymo tvarką;

7.10. prijungimo paslaugos vykdymo tvarką;

7.11. elektros tinklų pajėgumų padidinimo sąlygas ir tvarką, prijungiant gamintoją;

7.12. elektros tinklų plėtros sąnaudų kompensavimo tvarką;

7.13. gamintojų prijungimo prie elektros tinklų reguliavimo tvarką;

7.14. elektros energijos priėmimo ir persiuntimo elektros tinklais, įskaitant pirmumo teise priimamos ir persiunčiamos elektros energijos, tvarką;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-421, 2016-12-08, paskelbta TAR 2016-12-09, i. k. 2016-28528

 

7.15. informacijos, susijusios su prijungimo paslaugos vykdymu, teikimo gamintojams tvarką;

7.16. informacijos, susijusios su elektrinių statybos projektų eiga ir ketinimų protokolų sąlygų vykdymu, teikimo operatoriui tvarką;

7.17. informaciją apie skundų nagrinėjimo tvarką dėl Operatoriaus veiksmų ar neveikimo, kreipiantis dėl gamintojų įrenginių prijungimo prie atitinkamų tinklų ar sistemų, prijungiant įrenginius, priimant pagamintą energiją į energetikos tinklus ar sistemas ir (ar) vykdant kitas pareigas, susijusias su atsinaujinančių energijos išteklių naudojimu energijai gaminti;

7.18. kitas operatoriaus nuožiūra tinkamam pasinaudojimui elektros tinklais užtikrinti reikalingas sąlygas.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8. Operatorius privalo Tvarkos aprašą suderinti su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija.

9. Operatorius privalo suderintą su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija Tvarkos aprašą paskelbti viešai savo interneto puslapyje.

10. Operatorius, raštu gavęs paklausimą iš ūkio subjektų, kurie naudojasi ar ketina naudotis Tvarkos aprašu, privalo per protingą terminą, tačiau ne ilgesnį nei 30 kalendorinių dienų, atsakyti raštu paklausėjui ir nuasmenintą paklausimą bei išaiškinimą privalo paskelbti viešai, greta viešai skelbiamo Tvarkos aprašo.

11. Už šių Reikalavimų nesilaikymą Operatorius atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-421, 2016-12-08, paskelbta TAR 2016-12-09, i. k. 2016-28528

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. O3-193 „Dėl Reikalavimų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašui patvirtinimo“ pakeitimo