Suvestinė redakcija nuo 2022-03-25 iki 2022-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 86-3152, i. k. 1042250ISAK000V-364

 

Nauja redakcija nuo 2018-11-01:

Nr. V-943, 2018-08-27, paskelbta TAR 2018-08-30, i. k. 2018-13655

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJUOJAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. gegužės 14 d. Nr. V-364

Vilnius

 

 

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Licencijuojamų stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą;

1.2. Licencijuojamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą;

1.3. Licencijuojamų bendrųjų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą.

2. Neteko galios nuo 2020-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-788, 2020-04-09, paskelbta TAR 2020-04-10, i. k. 2020-07608

 

3Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                              JUOZAS OLEKAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu

Nr. V-364

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo

Nr. V-943 redakcija)

 

LICENCIJUOJAMŲ STACIONARINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Asmens sveika-tos priežiū-ros paslau-gos lygis

Licencijuojama stacionarinė asmens sveikatos priežiūros paslauga

Sveikatos apsaugos ministro įsakymai, nustatantys bendruosius paslaugų teikimo reikalavimus

Sveikatos apsaugos ministro įsakymai, nustatantys specialiuosius paslaugų teikimo reikalavimus

1

2

3

4

5

1..

 

Akušerija

2013-09-23 įsakymo Nr. V-900 „Dėl Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktas

 

2.

Antrinė

Antirecidyvinis gydymas (vaikų) II *

2008-01-17 įsakymas Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ (toliau – 2008-01-17 įsakymas Nr. V-50)

2008-01-17 įsakymas Nr. V-50

3.

 

Audinių transplantacija (suaugusiųjų ir (arba) vaikų):

-

-

 

 

3.1. raumeninių ir kaulinių audinių

 

2014-10-06 įsakymas Nr. V-1037 „Dėl Raumeninių ir kaulinių audinių transplantacijos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

 

3.2. ragenos

 

2013-01-02 įsakymas Nr. V-2 „Dėl Ragenos transplantacijos paslaugų teikimo reikalavimų ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

4.

Antrinė

Dermatovenerologija II

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1242 „Dėl Bendrųjų vidaus ligų stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo ir Bendrųjų specializuotų vidaus ligų stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – 2008-12-09 įsakymo Nr. V-1242) 1.1 papunktis

2006-01-12 įsakymo Nr. V-33 „Dėl stacionarinių dermatovenerologijos paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – 2006-01-12 įsakymas Nr. V-33) 1.1 papunktis

5.

Tretinė

Dermatovenerologija III

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1242 1.2 papunktis

2006-01-12 įsakymo Nr. V-33 1.2 papunktis

6.

Antrinė

Geriatrija

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1242 1.1 papunktis

2011-02-10 įsakymo Nr. V-117 „Dėl Geriatrijos profilio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų ir bazinės kainos patvirtinimo“ 1 punktas

7.

Antrinė

Ginekologija IIA, IIB, IIC

2011-03-02 įsakymo Nr. V-196 „Dėl Bendrųjų nėštumo patologijos ir ginekologijos stacionarinių antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – 2011-03-02 įsakymo Nr. V-196) 1 punktas

2005-11-14 įsakymo Nr. V-870 „Dėl Ginekologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – 2005-11-14 įsakymas Nr. V-870) 1.1 papunktis, ginekologija IIA, IIB, IIC

8.

Tretinė

Ginekologija III

2011-03-02 įsakymo Nr. V-196 1 punktas

2005-11-14 įsakymo Nr. V-870 1.2 papunktis, ginekologija III

9.

Tretinė

Įgimtų vaikų ligų chirurgija III

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.2 papunktis

2000-11-09 įsakymo Nr. 654 „Dėl įgimtų vaikų ligų chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų 1.1 papunktis, įgimtų vaikų ligų chirurgija III

10.

Antrinė

Klinikinė toksikologija

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1242 1.1 papunktis

2004-04-30 įsakymo Nr. V-300 „Dėl Klinikinės toksikologijos stacionarinių paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“ 1 punktas

11.

 

Ląstelių transplantacija (suaugusiųjų ir (arba) vaikų):

-

-

 

 

11.1.   alogeninė kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacija

 

2004-09-09 įsakymas Nr. V-632 „Dėl Žmogaus kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos paslaugų, apmokamų iš Transplantacijos programos lėšų, teikimo reikalavimų, bazinių kainų ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – 2004-09-09 įsakymas Nr. V-632)

 

 

11.2.   autologinė kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacija

 

2004-09-09 įsakymas Nr. V-632

12.

Antrinė

Medicininė reabilitacija II *

2008-01-17 įsakymas Nr. V-50

2008-01-17 įsakymas Nr. V-50

13.

Tretinė

Medicininė reabilitacija III *

2008-01-17 įsakymas Nr. V-50

2008-01-17 įsakymas Nr. V-50

14.

Antrinė

Naujagimių intensyvioji terapija II

2004-04-30 įsakymo Nr. V-308 „Dėl Neonatologijos stacionarinių antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros  paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – 2004-04-30 įsakymas Nr. V-308) 1 punktas

2004-04-30 įsakymo Nr. V-308 1 punktas

15.

Tretinė

Naujagimių intensyvioji terapija III

2004-04-30 įsakymo Nr. V-308 1 punktas

2004-04-30 įsakymo Nr. V-308 1 punktas

16.

Antrinė

Neonatologija IIA, IIB

2004-04-30 įsakymo Nr. V-308 1 punktas

2004-04-30 įsakymo Nr. V-308 1 punktas

17.

Tretinė

Neonatologija III

2004-04-30 įsakymo Nr. V-308 1 punktas

2004-04-30 įsakymo Nr. V-308 1 punktas

18.

Antrinė

Neurochirurgija IIA, IIB

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.1 papunktis

2000-11-09 įsakymo Nr. 652 „Dėl stacionarinių vaikų ir suaugusiųjų neurochirurgijos paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ (toliau – 2000-11-09 įsakymas Nr. 652) 1.1 papunktis, neurochirurgija IIA, IIB

19.

Tretinė

Neurochirurgija IIIA, IIIB, IIIC

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.2 papunktis

2000-11-09 įsakymo Nr. 652 1.2 papunktis, neurochirurgija IIIA, IIIB, IIIC

20.

Antrinė

Nėštumo patologija IIA, IIB

2011-03-02 įsakymo Nr. V-196 1 punktas

2000-11-09 įsakymo Nr. 642 „Dėl Nėštumo patologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ (toliau – 2000-11-09 įsakymas Nr. 642) 1.1 papunktis, nėštumo patologija IIA, IIB

21.

Tretinė

Nėštumo patologija III

2011-03-02 įsakymo Nr. V-196 1 punktas

2000-11-09 įsakymo Nr. 642 1.2 papunktis

22.

Antrinė

Oftalmologija II

 

 

23.

Tretinė

Oftalmologija III

 

 

24.

Tretinė

Oftalmologijos chirurgija III

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.2 papunktis

1999-03-29 įsakymo Nr. 136 „Dėl vaikų ir suaugusiųjų tretinio lygio plastinės ir rekonstrukcinės mikrochirurgijos bei oftalmologijos ir otorinolaringologijos mikrochirurgijos ir chirurgijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – 1999-03-29 įsakymas Nr. 136) 1.3 papunktis

25.

Neteko galios nuo 2019-11-01

26.

 

Onkologija chemoterapija

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1242 1.2 papunktis

2004-07-16 įsakymo Nr. V-547 „Dėl Onkologijos chemoterapijos stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktas

27.

Neteko galios nuo 2019-01-19

28.

 

Onkologija radioterapija

2008-12-09 įsakymo                           Nr. V-1242 1.2 papunktis

2004-04-30 įsakymo Nr. V-310 1 punktas

29.

 

Organų transplantacija (suaugusiųjų ir (arba) vaikų)**:

-

-

 

 

29.1.   inksto

 

2009-12-17 įsakymas Nr. V-1043 „Dėl Bendrųjų žmogaus organų transplantacijos paslaugų licencijavimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau –2009-12-17 įsakymas Nr. V-1043)

2006-05-12 įsakymas Nr. V-381 „Dėl Inksto transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

 

29.2.   kepenų

 

2009-12-17 įsakymas Nr. V-1043

2010-01-19 d. įsakymas Nr. V-47 „Dėl Kepenų transplantacijos paslaugų teikimo bei apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

 

29.3.   plaučių

 

2009-12-17 įsakymas Nr. V-1043

2014-10-07 įsakymas Nr. V-1046 „Dėl Plaučių transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

 

29.4.   širdies

 

2009-12-17 įsakymas Nr. V-1043

2011-12-13 įsakymas Nr. V-1060 „Dėl Širdies transplantacijos paslaugų teikimo reikalavimų ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

 

29.5.   kasos ir inksto komplekso

2009-12-17 įsakymas Nr. V-1043

2014-10-03 įsakymas Nr. V-1064 „Dėl Kasos ir inksto komplekso transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

 

29.6.   širdies ir plaučių komplekso

2009-12-17 įsakymas Nr. V-1043

2014-10-07 įsakymas Nr. V-1045 „Dėl Širdies ir plaučių komplekso transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

30.

Antrinė

Otorinolaringologija II

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229

1.1 papunktis

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. V-2664 „Dėl Otorinolaringologijos antrinio ir tretinio lygio stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo

31.

Tretinė

Otorinolaringologija III

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229

1.2 papunktis

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. V-2664 „Dėl Otorinolaringologijos antrinio ir tretinio lygio stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo

32.

Neteko galios nuo 2021-05-01

33.

Pirminė

Palaikomasis gydymas ir slauga

2012-05-04 įsakymo Nr. V-393 „Dėl Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – 2012-05-04 įsakymas Nr. V-393) 1 punktas

2012-05-04 įsakymo Nr. V-393 1 punktas

34.

Antrinė

Palaikomoji reabilitacija II*

2008-01-17 įsakymas Nr. V-50

2008-01-17 įsakymas Nr. V-50

35.

Pirminė

Paliatyvioji pagalba

2007-01-11 įsakymo Nr. V-14 „Dėl Paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – 2007-01-11 įsakymas Nr. V-14) 1 punktas

2007-01-11 įsakymo Nr. V-14 1 punktas

36.

Antrinė

Priklausomybės ligų psichiatrija II

 

2002-05-03 įsakymo Nr. 204 „Dėl Priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos standartų patvirtinimo1.2 papunktis

37.

Antrinė

Psichiatrija II

1999-05-27 įsakymo Nr. 256 „Dėl pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų bei psichiatrijos dienos stacionaro ir psichoterapijos paslaugų bazinių kainų tvirtinimo“ (toliau – 1999-05-27 įsakymas Nr. 256) 1.5 papunktis

1999-05-27 įsakymo Nr. 256 1.5 papunktis

38.

Tretinė

Psichiatrija III

1999-05-27 įsakymo Nr. 256 1.7 papunktis

1999-05-27 įsakymo Nr. 256 1.7  papunktis

39.

Antrinė

Reanimacija ir intensyvioji terapija I-I (vaikų ir suaugusiųjų)

2005-10-27 įsakymo Nr. V-827 „Dėl reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų teikimo vaikams ir suaugusiesiems sąlygų ir tvarkos aprašų patvirtinimo“ (toliau – 2005-10-27 įsakymas Nr. V-827) 1.1 papunktis

2005-10-27 įsakymo Nr. V-827 1.1 papunktis

40.

Antrinė

Reanimacija ir intensyvioji terapija I-II (vaikų)

2005-10-27 įsakymo Nr. V-827 1.2 papunktis

2005-10-27 Nr. V-827 1.2 papunktis

41.

Antrinė

Reanimacija ir intensyvioji terapija I-II (suaugusiųjų)

2005-10-27 įsakymo Nr. V-827 1.3 papunktis

2005-10-27 Nr. V-827 1.3 papunktis

42.

Antrinė

Reanimacija ir intensyvioji terapija II (vaikų)

2005-10-27 įsakymo Nr. V-827 1.4 papunktis

2005-10-27 Nr. V-827 1.4 papunktis

43.

Antrinė

Reanimacija ir intensyvioji terapija II (suaugusiųjų)

2005-10-27 įsakymo Nr. V-827 1.5 papunktis

2005-10-27 Nr. V-827 1.5 papunktis

44.

Tretinė

Reanimacija ir intensyvioji terapija III (vaikų)

2005-10-27 įsakymo Nr. V-827 1.6 papunktis

2005-10-27 Nr. V-827 1.6 papunktis

45.

Tretinė

Reanimacija ir intensyvioji terapija III (suaugusiųjų)

2005-10-27 įsakymo Nr. V-827 1.7 papunktis

2005-10-27 Nr. V-827 1.7 papunktis

46.

Antrinė

Specialioji psichiatrija (gydymas bendro, sustiprinto ir griežto stebėjimo sąlygomis)

1999-05-27

įsakymo Nr. 256

5 priedas

2010-01-19 įsakymo Nr. V-36 „Dėl Vaikų ir paauglių specialiosios psichiatrijos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 1 punktas

47.

Antrinė

Suaugusiųjų abdominalinė chirurgija IIA, IIB

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.1 papunktis

2000-11-09 įsakymo Nr. 653 „Dėl abdominalinės chirurgijos stacionarinių vaikų ir suaugusiųjų paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ (toliau – 2000-11-09 įsakymas Nr. 653) 1.1 papunktis, abdominalinė chirurgija IIA, IIB

48.

Tretinė

Suaugusiųjų abdominalinė chirurgija IIIA, IIIB, IIIC

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.2 papunktis

2007-07-02 įsakymo Nr. V-553 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų abdominalinės chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – 2007-07-02 įsakymas Nr. V-553) 1 punktas, abdominalinė chirurgija IIIA, IIB, IIIC

49.

Antrinė

Suaugusiųjų alergologija ir klinikinė imunologija II

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1242 1.1 papunktis

2000-11-09 įsakymo Nr. 658 „Dėl Alergologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ (toliau – 2000-11-09 įsakymas Nr. 658) 1.1 papunktis, alergologija II

50.

Tretinė

Suaugusiųjų alergologija ir klinikinė imunologija III

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1242 1.2 papunktis

2000-11-09 įsakymo Nr. 658 1.2 papunktis, alergologija III

51.

Antrinė

Suaugusiųjų burnos chirurgija II

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.1 papunktis

 

 

 

 

 

 

52.

Tretinė

Suaugusiųjų burnos chirurgija III

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.2 papunktis

 

53.

Antrinė

Suaugusiųjų burnos, veido ir žandikaulių chirurgija II

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.1 papunktis

2004-07-16 įsakymo Nr. V-553 „Dėl Specialiųjų vaikų ir suaugusiųjų veido, žandikaulių ir burnos chirurgijos stacionarinių paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – 2004-07-16 įsakymas Nr. V-553) 1.1 papunktis

54.

Tretinė

Suaugusiųjų burnos, veido ir žandikaulių chirurgija III

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.2 papunktis

2004-07-16 įsakymo Nr. V-553    1.2 papunktis

55.

Antrinė

Suaugusiųjų chirurgija

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.1 papunktis

 

56.

Antrinė

Suaugusiųjų endokrinologija II

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1242 1.1 papunktis

2000-11-09 įsakymo Nr. 661 „Dėl Endokrinologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ (toliau – 2000-11-09 įsakymas Nr. 661) 1.1 papunktis, endokrinologija II

57.

Tretinė

Suaugusiųjų endokrinologija III

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1242 1.2 papunktis

2000-11-09 įsakymo Nr. 661 1.2 papunktis, endokrinologija III

58.

Antrinė

Suaugusiųjų gastroenterologija II

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1242 1.1 papunktis

2000-11-09 įsakymo Nr. 660 „Dėl Gastroenterologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ (toliau – 2000-11-09 įsakymas  Nr. 660) 1.1 papunktis, gastroenterologija II

59.

Tretinė

Suaugusiųjų gastroenterologija III

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1242 1.2 papunktis

2000-11-09 įsakymo Nr. 660 1.2 papunktis, gastroenterologija III

60.

Antrinė

Suaugusiųjų hematologija II

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1242 1.1 papunktis

2004-07-16 įsakymo Nr. V-545 „Dėl Hematologijos stacionarinių antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – 2004-07-16 įsakymas Nr. V-545) 1.1 papunktis

61.

Tretinė

Suaugusiųjų hematologija III

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1242 1.2 papunktis

2004-07-16 įsakymo Nr. V-545 1.2 papunktis

62.  55.

Antrinė

Suaugusiųjų infekcinių ligų II

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1242 1.1 papunktis

2004-04-30 įsakymo  Nr. V-303 „Dėl Infektologijos antrinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo 1 punktas

63.

Antrinė

Suaugusiųjų kardiologija II

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1242 1.1 papunktis

2000-11-09 įsakymo Nr. 664 „Dėl Kardiologijos stacionarinių antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – 2000-11-09 įsakymas Nr. 664), 1 punktas, kardiologija II

64..

Tretinė

Suaugusiųjų kardiologija III

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1242 1.2 papunktis

2000-11-09 įsakymo Nr. 664 1 punktas, kardiologija III

65.

Neteko galios nuo 2020-11-01

66.

 

Kraujagyslių chirurgija

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.2 papunktis

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 758

„Dėl Kraujagyslių chirurgijos stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 1 punktas ir 2.1 papunktis

67.

Antrinė

Suaugusiųjų krūtinės chirurgija IIA, IIB

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.1 papunktis

2004-04-30 įsakymo Nr. V-306 „Dėl Specialiųjų stacionarinių krūtinės chirurgijos paslaugų vaikams ir suaugusiesiems teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – 2004-04-30 įsakymas Nr. V-306 ) 1.1 papunktis, krūtinės chirurgija IIA, IIB

68.

Tretinė

Suaugusiųjų krūtinės chirurgija III

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.2 

2004-04-30 Nr. V-306 1.2 papunktis, krūtinės chirurgija III

69.

Antrinė

Suaugusiųjų nefrologija II

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1242 1.1 papunktis

2006-10-13 įsakymo Nr. V-860 „Dėl Nefrologijos antrinio ir tretinio lygio stacionarinių paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – 2006-10-13 įsakymas Nr. V-860) 1 punktas, nefrologija II

70.

Tretinė

Suaugusiųjų nefrologija III

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1242 1.2 papunktis

2006-10-13 įsakymo Nr. V-860 1 punktas, nefrologija III

71.

Antrinė

Suaugusiųjų neurologija II

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1242 1.1 papunktis

2000-11-09 įsakymo Nr. 666 „Dėl Neurologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ (toliau – 2000-11-09 įsakymas Nr. 666) 1.1 papunktis, neurologija II

72..

Tretinė

Suaugusiųjų neurologija III

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1242 1.2 papunktis

2000-11-09 įsakymo Nr. 666 1.2 papunktis, neurologija III

73.

Antrinė

Suaugusiųjų ortopedija ir traumatologija IIA, IIB, IIC

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.1 papunktis

2000-11-09 įsakymo Nr. 657 „Dėl ortopedijos traumatologijos stacionarinių vaikų ir suaugusiųjų paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ (toliau – 2000-11-09 įsakymas Nr. 657) 1.1 papunktis, ortopedija-traumatologija IIA, IIB, IIC

74.

Tretinė

Suaugusiųjų ortopedija ir traumatologija III

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.2 papunktis

2000-11-09 įsakymo Nr. 657 1.2 papunktis, ortopedija traumatologija III

75.

Antrinė

Suaugusiųjų plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIA, IIB

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.1 papunktis

2000-11-09 įsakymo Nr. 656 „Dėl plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos stacionarinių vaikų ir suaugusiųjų paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ (toliau – 2000-11-09 įsakymas Nr. 656) 1.1 papunktis, plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIA, IIB

76.

Tretinė

Suaugusiųjų plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIA, IIIB

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.2 papunktis, 1999-03-29 įsakymo Nr. 136 1.2 papunktis

2000-11-09 įsakymo Nr. 656 1.2 papunktis, plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIA, IIIB

77.

Antrinė

Suaugusiųjų pulmonologija II

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1242 1.1 papunktis

2000-11-09 įsakymo Nr. 667 „Dėl Pulmonologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ (toliau – 2000-11-09 įsakymas Nr. 667)  1.1 papunktis, pulmonologija II

78.

Tretinė

Suaugusiųjų pulmonologija III

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1242 1.2 papunktis

2000-11-09 įsakymo Nr. 667 1.2 papunktis, pulmonologija III

79.

Antrinė

Suaugusiųjų reumatologija II

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1242 1.1 papunktis

2000-11-09 įsakymo Nr. 668 „Dėl Reumatologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ (toliau – 2000-11-09 įsakymas Nr. 668) 1.1 papunktis, reumatologija II

80..

Tretinė

Suaugusiųjų reumatologija III

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1242 1.2 papunktis

2000-11-09 įsakymo Nr. 668 1.2 papunktis, reumatologija III

81.

Antrinė

Suaugusiųjų širdies chirurgija II

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.1 papunktis

2000-11-09 įsakymo Nr. 651 „Dėl širdies chirurgijos stacionarinių vaikų ir suaugusiųjų paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ (toliau – 2000-11-09 įsakymas Nr. 651) 1.1 papunktis, širdies chirurgija II

82.

Tretinė

Suaugusiųjų širdies chirurgija IIIA, IIIB, IIIC

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.2 papunktis

2000-11-09 įsakymo Nr. 651 1.2 papunktis, širdies chirurgija IIIA, IIIB, IIIC

83.

Antrinė

Suaugusiųjų tuberkuliozė II

2000-01-21 įsakymo Nr. 39 „Dėl vaikų ir suaugusiųjų tuberkuliozės stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų aprašymo ir teikimo reikalavimų tvirtinimo“ (toliau – 2000-01-21 įsakymas Nr. 39) 1.1 papunktis

2000-01-21 įsakymo Nr. 39 1.1 papunktis

84.

Antrinė

Suaugusiųjų urologija IIA, IIB

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.1 papunktis

2006-11-03 įsakymo Nr. V-899 „Dėl Specialiųjų stacionarinių urologijos paslaugų vaikams ir suaugusiesiems teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – 2006-11-03 įsakymas Nr. V-899) 1.1 papunktis, urologija IIA, IIB

85.

Tretinė

Suaugusiųjų urologija IIIA, IIIB, IIIC

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.2 papunktis

2006-11-03 įsakymo Nr. V-899 1.2 papunktis, urologija IIIA, IIIB, IIIC

86.

Antrinė

Suaugusiųjų veido ir žandikaulių chirurgija II

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.1 papunktis

2004-07-16 Nr. V-553 1.1 papunktis

87.

Tretinė

Suaugusiųjų veido ir žandikaulių chirurgija III

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.2 papunktis

2004-07-16 įsakymo Nr. V-553 1.2 papunktis 

88.

Antrinė

Sveikatą grąžinamasis gydymas (vaikų) II *

2008-01-17 įsakymas Nr. V-50

2008-01-17 įsakymas Nr. V-50

89..

Antrinė

Vaikų abdominalinė chirurgija IIA, IIB

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.1 papunktis

2000-11-09 įsakymo Nr. 653 1.1 papunktis, abdominalinė chirurgija IIA, IIB

90..

Tretinė

Vaikų abdominalinė chirurgija IIIA, IIIB, IIIC

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.2 papunktis

2007-07-02 įsakymo Nr. V-553 1 punktas, abdominalinė chirurgija IIIA, IIIB, IIIC

91.

Neteko galios nuo 2019-11-01

 

 

 

92.

 

Vaikų alergologija

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1225

1 punktas

2004-05-03 įsakymo Nr. V-315 „Dėl Vaikų alergologijos stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 1 punktas

93.

Antrinė

Vaikų burnos chirurgija II

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.1 papunktis

 

94.

Tretinė

Vaikų burnos chirurgija III

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.2 papunktis

 

 

95.

Antrinė

Vaikų burnos, veido ir žandikaulių chirurgija II

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.1 papunktis

2004-07-16 įsakymo Nr. V-553    1.1 papunktis

96.

Tretinė

Vaikų burnos, veido ir žandikaulių chirurgija III

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.2 papunktis

 

2004-07-16 Nr. V-553 1.2 papunktis

97.

Antrinė

Vaikų chirurgija

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.1 papunktis

 

98.

Antrinė

Vaikų endokrinologija II

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1225 1.1 papunktis

2004-05-27 įsakymo Nr. V-395 „Dėl vaikų endokrinologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ (toliau – 2004-05-27 įsakymas Nr. V-395) 1.1 papunktis

99.

Tretinė

Vaikų endokrinologija III

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1225 1.2 papunktis

2004-05-27 įsakymo Nr. V-395 1.2 papunktis

100.

Antrinė

Vaikų gastroenterologija II

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1225 1.1 papunktis

2000-11-09 įsakymo Nr. 646 „Dėl Vaikų gastroenterologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ (toliau – 2000-11-09 įsakymas Nr. 646) 1.1 papunktis, vaikų gastroenterologija II

101.

Tretinė

Vaikų gastroenterologija III

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1225 1.2 papunktis

2000-11-09 įsakymo Nr. 646 1.2 papunktis, vaikų gastroenterologija III

102.

Antrinė

Vaikų onkohematologija II

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1225 1.1 papunktis

2006-07-18 įsakymo Nr. V-638 „Dėl Vaikų hematologijos ir onkologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – 2006-07-18 įsakymas Nr. V-638) 1.1 papunktis, vaikų hematologija II.

103.

Tretinė

Vaikų onkohematologija III

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1225 1.2 papunktis

2000-11-07 įsakymo Nr. V-638 1.2 papunktis, vaikų hematologija III.

104.

Antrinė

Vaikų infekcinės ligos II

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1225 1.1 papunktis

 

105.

Antrinė

Vaikų ir paauglių psichiatrija IIB, IIC

2000-12-14 įsakymo Nr. 730 „Dėl Vaikų ir paauglių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų organizavimo principų, aprašymo ir teikimo reikalavimų“ (toliau – 2000-12-14 įsakymas Nr. 730) 1.1 ir 1.2 papunkčiai

2000-12-14 įsakymo Nr. 730 1.5, 1.6 papunktis, vaikų ir paauglių psichiatrija IIB, IIC

106.

Antrinė

Vaikų kardiologija II

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1225 1.1 papunktis

2000-11-09 įsakymo Nr. 648 „Dėl Vaikų kardiologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ (toliau – 2000-11-09 įsakymas Nr. 648) 1.1 papunktis, vaikų kardiologija II

107.

Tretinė

Vaikų kardiologija III

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1225 1.2 papunktis

2000-11-09 Nr. 648 1.2 papunktis, vaikų kardiologija III

108.

Neteko galios nuo 2020-11-01

109.

Neteko galios nuo 2020-11-01

110..

Antrinė

Vaikų krūtinės chirurgija IIA, IIB

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.1 papunktis

2004-04-30 įsakymo Nr. V-306 1.1 papunktis, krūtinės chirurgija IIA, IIB

111.

Tretinė

Vaikų krūtinės chirurgija III

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.2 papunktis

2004-04-30 įsakymo Nr. V-306 1.2 papunktis, krūtinės chirurgija III

112..

Antrinė

Vaikų ligos II

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1225 1.1 papunktis

2000-11-09 įsakymo Nr. 644 „Dėl Vaikų ligų antrinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ 1 punktas

113.

Antrinė

Vaikų nefrologija II

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1225 1.1 papunktis

2000-11-09 įsakymo Nr. 643 „Dėl Vaikų nefrologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ (toliau – 2000-11-09 įsakymas Nr. 643) 1.1 papunktis, vaikų nefrologija II

114.

Tretinė

Vaikų nefrologija III

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1225 1.2 papunktis

2000-11-09 įsakymo Nr. 643 1.2 papunktis, vaikų nefrologija III

115.

Antrinė

Vaikų neurologija II

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1225 1.1 papunktis

2004-04-30 įsakymo Nr. V-307 „Dėl Vaikų neurologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ (toliau – 2004-04-30 įsakymo Nr. V-307) 1.1 papunktis

116.

Tretinė

Vaikų neurologija III

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1225 1.2 papunktis

2004-04-30 įsakymo Nr. V-307 1.2 papunktis

117.

Antrinė

Vaikų ortopedija ir traumatologija IIA, IIB, IIC

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.1 papunktis

2000-11-09 įsakymo Nr. 657 1.1 papunktis, ortopedija-traumatologija IIA, IIB, IIC

118.

Tretinė

Vaikų ortopedija ir traumatologija III

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.2 papunktis

2000-11-09 įsakymo Nr. 657 1.2 papunktis, ortopedija ir traumatologija III

119.

Antrinė

Vaikų plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIA, IIB

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.1 papunktis

2000-11-09 įsakymo Nr. 656 1.1 papunktis, plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIA, IIB

120.

Tretinė

Vaikų plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIA, IIIB

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.2 papunktis,

1999-03-29 įsakymo Nr. 136 1.2 papunktis

2000-11-09 įsakymo Nr. 656 2 priedas, plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIA, IIIB

121.

Antrinė

Vaikų pulmonologija II

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1225 1.1 papunktis

2000-11-09 įsakymo Nr. 647 „Dėl Vaikų pulmonologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ (toliau – 2000-11-09 įsakymas Nr. 647) 1.1 papunktis, vaikų pulmonologija II

122.

Tretinė

Vaikų pulmonologija III

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1225 1.2 papunktis

2000-11-09 įsakymo Nr. 647 1.2 papunktis, vaikų pulmonologija III

123.

 

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija

2000-12-14 įsakymo Nr. 728 „Dėl Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktas

 

124.

Antrinė

Vaikų reumatologija II

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1225 1.1 papunktis

2004-04-30 įsakymo Nr. V-304 „Dėl Vaikų reumatologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ (toliau – 2004-04-30 įsakymas Nr. V-304) 1.1 papunktis

125.

Tretinė

Vaikų reumatologija III

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1225 1.2 papunktis

2004-04-30 įsakymo Nr. V-304 1.2 papunktis

126.

Antrinė

Vaikų širdies chirurgija II

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.1 papunktis

2000-11-09 įsakymo Nr. 651 1.1 papunktis, širdies chirurgija II

127.

Tretinė

Vaikų širdies chirurgija IIIA, IIIB, IIIC

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.2 papunktis

2000-11-09 įsakymo Nr. 651 1.2 papunktis, širdies chirurgija IIIA, IIIB, IIIC

128..

Antrinė

Vaikų tuberkuliozė II

2000-01-21 įsakymo Nr. 39 1.1 papunktis

2000-01-21 įsakymo Nr. 39 1.1 papunktis

129.

Antrinė

Vaikų urologija IIA, IIB

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.1 papunktis

2006-11-03 įsakymo Nr. V-899 1.1 papunktis, urologija IIA, IIB

130.

Tretinė

Vaikų urologija IIIA, IIIB, IIIC

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.2 papunktis

2006-11-03 įsakymo Nr. V-899 1.2 papunktis, urologija IIIA, IIIB, IIIC

131.

Antrinė

Vaikų veido ir žandikaulių chirurgija II

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.1 papunktis

2004-07-16 įsakymo Nr. V-553 1.1 papunktis

132.

Tretinė

Vaikų veido ir žandikaulių chirurgija III

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.2 papunktis

2004-07-16 Nr. V-553 1.2 papunktis

133.

Antrinė

Vidaus ligos

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1242 1.1 papunktis

2007-12-29 įsakymo Nr. V-1085 „Dėl Vidaus ligų profilio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“ 1 punktas

134.

 

Teismo psichiatrijos ekspertizė

 

2013-06-12 įsakymas Nr. V-616 „Dėl Teismo psichiatrijos ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

135.

 

Bendroji intensyvioji

terapija

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. kovo 2 d. įsakymas
Nr. V-465 „Dėl Intensyviosios terapijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų ir Intensyviosios priežiūros asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų aprašų patvirtinimo“ (toliau – 2022 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V- 465)

136.

 

Specializuota intensyvioji

terapija ****

 

2022 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-465

137.

 

Bendroji intensyvioji priežiūra

 

2022 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-465

138

 

Specializuota

intensyvioji priežiūra*****

 

2022 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-465

 

* Paslaugos profiliai licencijoje nurodomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“.

** Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijoje nurodomi konkretūs paslaugos etapai pagal specialiuosius organų transplantacijos reikalavimus.

*** Neteko galios nuo 2020-05-01.

****Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijoje papildomai nurodomi konkretūs specializuotos intensyviosios terapijos paslaugų profiliai: neurochirurgijos ir neurologijos intensyvioji terapija ir (ar) kardiochirurgijos ir kardiologijos intensyvioji terapija, ir (ar) toksikologijos intensyvioji terapija, ir (ar) ekstrakorporinės membraninės oksigenacijos intensyvioji terapija.

***** Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijoje nurodomas konkretus specializuotos intensyviosios priežiūros paslaugų profilis.

_____________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-72, 2019-01-17, paskelbta TAR 2019-01-18, i. k. 2019-00800

Nr. V-735, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10142

Nr. V-749, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10401

Nr. V-932, 2019-07-26, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12384

Nr. V-788, 2020-04-09, paskelbta TAR 2020-04-10, i. k. 2020-07608

Nr. V-2097, 2020-09-23, paskelbta TAR 2020-09-23, i. k. 2020-19662

Nr. V-2693, 2020-11-23, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24702

Nr. V-1969, 2021-08-31, paskelbta TAR 2021-08-31, i. k. 2021-18456

Nr. V-557, 2022-03-16, paskelbta TAR 2022-03-16, i. k. 2022-04824

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu

Nr. V-364

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo

Nr. V- 943 redakcija)

 

LICENCIJUOJAMŲ AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠAS

 

I SKYRIUS

MEDICINOS PASLAUGOS

 

Eil. Nr.

Asmens sveikatos priežiūros paslaugos lygis

Licencijuojama ambulatorinė asmens sveikatos priežiūros paslauga

Sveikatos apsaugos ministro įsakymai, nustatantys bendruosius paslaugų teikimo reikalavimus

Sveikatos apsaugos ministro įsakymai, nustatantys specialiuosius paslaugų teikimo reikalavimus

1

2

3

4

5

1.

Pirminė

Psichikos sveikatos priežiūra

2005-12-05 įsakymo Nr. V-943 „Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ (toliau – 2005-12-05 įsakymas Nr. V-943) 1 punktas

2012-09-17 įsakymas Nr. V-861 „Dėl Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktas

2.    

Pirminė

Šeimos medicina

2005-12-05 įsakymo Nr. V-943 1 punktas

2005-12-22 įsakymas Nr. V-1013 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ 1 punktas

3.    

Pirminė

Paliatyvioji pagalba

 

2007-01-11 įsakymo Nr. V-14 „Dėl Paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – 2007-01-11 įsakymas Nr. V-14) 1 punktas

4.    

Antrinė

Abdominalinė chirurgija

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 „Dėl Ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – 2007-06-22 įsakymas Nr. V-528) 1 punktas

 

5.    

Antrinė

Akušerija ir ginekologija

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

2003-09-09 įsakymo Nr. V-527 „Dėl Ambulatorinių akušerijos ir ginekologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų“ 1 punktas

6.    

Antrinė

Alergologija ir klinikinė imunologija

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

7.    

Antrinė

Anesteziologija ir reanimatologija

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

8.    

Antrinė

Chirurgija

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

9.    

Antrinė

Darbo medicina

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

10. 

Antrinė

Dermatovenerologija

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

2008-09-04 įsakymo Nr. V-846 „Dėl Dermatovenerologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 1 punktas

11. 

Antrinė

Dietologija

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

2015-01-26 įsakymo Nr. V-66 „Dėl Dietologijos ambulatorinių specializuotų paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 1 punktas

12. 

Antrinė

Endokrinologija

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

2012-05-17 įsakymo Nr. V-440 „Dėl Endokrinologijos ir vaikų endokrinologijos ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – 2012-05-17 įsakymas Nr. V-440) 1 punktas

121.

 

Estetinė chirurgija

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

2020-01-06 įsakymo Nr. V-11 „Dėl Ambulatorinių estetinės chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 1 punktas

 

 

 

 

 

13. 

Antrinė

Fizinė medicina ir reabilitacija

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

14. 

Antrinė

Gastroenterologija

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

2008-10-10 įsakymo Nr. V-980 „Dėl Gastroenterologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 1 punktas

 

15. 

Antrinė

Genetika

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

2012-08-02 įsakymo Nr. V-745 „Dėl Genetikos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 1 punktas

16. 

Antrinė

Geriatrija

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

2017-07-27 įsakymo Nr. V-912 „Dėl Geriatrijos dienos stacionaro paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo ir Geriatrijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

17. 

Antrinė

Hematologija

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

18. 

Antrinė

Infekcinės ligos

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

19. 

Antrinė

Kardiologija

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

20. 

Antrinė

Klinikinė farmakologija

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

21. 

Antrinė

Klinikinė toksikologija

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

22. 

Antrinė

Kraujagyslių chirurgija

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

23. 

Antrinė

Krūtinės chirurgija

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

24. 

Antrinė

Nefrologija

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

25. 

Antrinė

Neonatologija

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

26. 

Antrinė

Neurochirurgija

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

27. 

Antrinė

Neurologija

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

2012-05-17  įsakymo Nr. V-441  „Dėl Neurologijos ir vaikų neurologijos ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau   2012-05-17  įsakymas Nr. V-441)  1 punktas

28. 

Antrinė

Oftalmologija

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

2008-10-14 įsakymo Nr. V-986 „Dėl Oftalmologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 1 punktas

29. 

Antrinė

Onkologijos chemoterapija

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

30. 

Antrinė

Onkologijos radioterapija

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

31. 

Antrinė

Ortopedija ir traumatologija

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

32. 

Antrinė

Otorinolaringologija

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

33. 

Antrinė

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

34. 

Antrinė

Priklausomybės ligų psichiatrija

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

35. 

Antrinė

Psichiatrija

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

1999-05-27 įsakymo Nr. 256 „Dėl pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų bei psichiatrijos dienos stacionaro ir psichoterapijos paslaugų bazinių kainų tvirtinimo“ 1.4 papunktis;

2012-12-31 įsakymo Nr. V-1209 „Dėl Psichiatrijos ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 1 punktas

36. 

Antrinė

Pulmonologija

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

37. 

Antrinė

Reumatologija

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

2013-06-11 įsakymo Nr. V-611 „Dėl Reumatologijos ir vaikų reumatologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – 2013-06-11 įsakymas Nr. V-611) 1 punktas

38. 

Antrinė

Širdies chirurgija

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

39. 

Antrinė

Urologija

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

2012-05-18 įsakymo Nr. V-453 „Dėl Urologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktas

40. 

Antrinė

Vaikų alergologija

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

41. 

Antrinė

Vaikų endokrinologija

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

2012-05-17 įsakymo Nr. V-440 1 punktas

42. 

Antrinė

Vaikų chirurgija

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

43. 

Antrinė

Vaikų gastroenterologija

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

44. 

Antrinė

Vaikų onkohematologija

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

45. 

Antrinė

Vaikų infekcinės ligos

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

46. 

Antrinė

Vaikų intensyvioji terapija

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

47. 

Antrinė

Vaikų ir paauglių psichiatrija

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

2000-12-14 įsakymo Nr. 730 1.3 papunktis

48. 

Antrinė

Vaikų kardiologija

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

49. 

Antrinė

Vaikų ligos

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

50. 

Antrinė

Vaikų neurologija

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

2012-05-17  įsakymo Nr. V-441 1 punktas

51. 

Antrinė

Vaikų pulmonologija

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

52. 

Antrinė

Vaikų reumatologija

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

2013-06-11 įsakymo Nr. V-611 1 punktas

53. 

Antrinė

Vaikų nefrologija

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

54. 

Antrinė

Veido ir žandikaulių chirurgija

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

55. 

Antrinė

Vidaus ligos

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

56. 

 

Ambulatorinė reabilitacija:

-

-

 

 

56.1.   suaugusiųjų ambulatorinė reabilitacija I*

 

2015-07-24 įsakymo Nr. V-889 „Dėl Medicininės reabilitacijos įstaigų (padalinių) veiklos specialiųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – 2015-07-24 įsakymas Nr. V-889) 1 punktas

2008-01-17 įsakymas Nr. V-50

 

 

56.2.   suaugusiųjų ambulatorinė reabilitacija II*

 

2015-07-24 įsakymo Nr. V-889 1 punktas

2008-01-17 įsakymas Nr. V-50

 

 

56.3.   vaikų ambulatorinė reabilitacija II*

 

2015-07-24 įsakymo Nr. V-889 1 punktas

2008-01-17 įsakymas Nr. V-50

57. 

 

Aviacijos medicina

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

58. 

 

Echoskopija****

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

2017-04-13 įsakymo Nr. V-432 „Dėl Ultragarsinių tyrimų, atliekamų teikiant ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 1 punktas

59. 

 

Endoskopija****

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

60. 

 

Ftiziatrija

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

61. 

 

Homeopatija

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

62. 

 

Karinės medicinos ekspertizė

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

63. 

 

Klinikinė fiziologija****

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

64. 

 

Koloproktologija

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

65. 

 

Krūtų onkochirurgija

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

66. 

 

Manualinė terapija

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

67. 

 

Oftalmologinė chirurgija

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

2000-11-09 įsakymo Nr. 624 „Dėl Kataraktos operacijai (ambulatorinės oftalmologinės chirurgijos paslaugai) keliamų reikalavimų, bazinės kainos ir šios paslaugos išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktas

68.

 

Psichoterapija*****

 

2019 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. V-1292 1 punktas

69. 

 

Radiologija**

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

2015-07-24 įsakymo Nr. V-881 „Dėl Radiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 1 punktas

70. 

 

Refleksoterapija

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

71. 

 

Specializuotoji medicininė ekspertizė

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

72. 

 

Sporto medicina

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

2016-01-07 įsakymo Nr. V-12 „Dėl Sporto medicinos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 1 punktas

73. 

 

Teismo medicina

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

74. 

 

Teismo medicinos ekspertizės

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

75. 

 

Teismo psichiatrijos ekspertizė

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

76. 

 

Vaikų ftiziatrija

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

 

77. 

 

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija

 

 

2000-12-14 įsakymo Nr. 728 „Dėl Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktas

 

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-111, 2020-02-03, paskelbta TAR 2020-02-05, i. k. 2020-02577

Nr. V-1506, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14641

 

II SKYRIUS

ODONTOLOGINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS) PASLAUGOS

 

Eil. Nr.

Asmens sveikatos priežiūros paslaugos lygis

Licencijuojama ambulatorinė asmens sveikatos priežiūros paslauga

Sveikatos apsaugos ministro įsakymai, nustatantys bendruosius paslaugų teikimo reikalavimus

Sveikatos apsaugos ministro įsakymai, nustatantys specialiuosius paslaugų teikimo reikalavimus

1

2

3

4

5

78. 

Pirminė

Odontologija

 

 

79.

Antrinė

Odontologija

 

 

80.

Antrinė

Burnos chirurgija

 

 

 

81.

Antrinė

Ortodontija

 

 

82.

Antrinė

Endodontologija

 

 

83.

Antrinė

Ortopedinė odontologija

 

 

84.

Antrinė

Burnos, veido ir žandikaulių chirurgija

 

 

85.

Antrinė

Periodontologija

 

 

86.

Antrinė

Vaikų odontologija

 

 

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-788, 2020-04-09, paskelbta TAR 2020-04-10, i. k. 2020-07608

 

III SKYRIUS

BURNOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

 

Eil. Nr.

Asmens sveikatos priežiūros paslaugos lygis

Licencijuojama ambulatorinė asmens sveikatos priežiūros paslauga

Sveikatos apsaugos ministro įsakymai, nustatantys bendruosius paslaugų teikimo reikalavimus

Sveikatos apsaugos ministro įsakymai, nustatantys specialiuosius paslaugų teikimo reikalavimus

1

2

3

4

5

87.

 

Burnos higienisto praktika

 

 

 

88.

 

Dantų techniko praktika

 

 

 

 

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“, įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijoje nurodoma šios įstaigos teikiama ambulatorinės reabilitacijos paslauga pagal atitinkamą (-us) paslaugos profilį (-ius).

 

** Asmens sveikatos priežiūros įstaigos licencijoje prie radiologijos paslaugos skliausteliuose turi būti įrašytas (-i) konkretus (-ūs) tyrimas  (-ai) – rentgenodiagnostika ir (ar) mamografija, ir (ar) atrankinė mamografinė patikra mobiliomis sąlygomis, ir (ar) ultragarsiniai tyrimai, ir (ar) kompiuterinė tomografija, ir (ar) magnetinio rezonanso tomografija, ir (ar) pozitronų emisijos tomografija, ir (ar) branduolinės medicinos tyrimai (išskyrus pozitronų emisijos tomografiją), ir (ar) kaulų densitometrija, ir (ar) termografija.

 

*** Neteko galios nuo 2020-05-01.

 

**** Asmens sveikatos priežiūros įstaigos licencijoje prie echoskopijos, endoskopijos ir klinikinės fiziologijos paslaugų, jei šios paslaugos teikiamos ne visų sričių, skliausteliuose turi būti nurodyta konkrečios (-ių) srities (-ių) echoskopija, endoskopija, klinikinė fiziologija.

***** Asmens sveikatos priežiūros įstaigos licencijoje prie psichoterapijos paslaugos skliausteliuose turi būti nurodoma arba psichoterapinė konsultacija, arba psichoterapijos seansai, arba psichoterapinė konsultacija ir psichoterapijos seansai.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-1506, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14641

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-788, 2020-04-09, paskelbta TAR 2020-04-10, i. k. 2020-07608

 

________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-627, 2004-09-08, Žin., 2004, Nr. 137-5007 (2004-09-10), i. k. 1042250ISAK000V-627

Nr. V-273, 2006-04-11, Žin., 2006, Nr. 44-1619 (2006-04-22), i. k. 1062250ISAK000V-273

Nr. V-943, 2018-08-27, paskelbta TAR 2018-08-30, i. k. 2018-13655

Nr. V-72, 2019-01-17, paskelbta TAR 2019-01-18, i. k. 2019-00800

Nr. V-735, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10142

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu

Nr. V-364

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo

Nr. V- 943 redakcija)

 

LICENCIJUOJAMŲ BENDRŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Licencijuojama ambulatorinė asmens sveikatos priežiūros paslauga

Sveikatos apsaugos ministro įsakymai, nustatantys bendruosius paslaugų teikimo reikalavimus

Sveikatos apsaugos ministro įsakymai, nustatantys specialiuosius paslaugų teikimo reikalavimus

1

2

3

4

1.    

Akušerio praktika

 

 

 

2.    

Audinių bankas (audinių ir (ar) ląstelių paėmimas, apdorojimas, laikymas ir paskirstymas)*

 

2007-05-21 įsakymo Nr. V-397 „Dėl mirusio žmogaus audinių ir gyvo žmogaus audinių ir ląstelių donorystės, paėmimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo, paskirstymo sąlygų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktas.

3.    

Biobankas

 

 

2016-01-26 įsakymo Nr. V-101 „Dėl Biobanko veiklos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 1 punktas

4.    

Dienos chirurgija **

 

 

2009-08-21 įsakymo Nr. V-668 „Dėl Dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų ir dienos chirurgijos paslaugų sąrašo patvirtinimo“ 1 punktas

41.

Dienos estetinė chirurgija

 

-

2020-01-06 įsakymo Nr. V-12 „Dėl Dienos estetinės chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 1 punktas

 

 

 

 

5.    

Dienos stacionaras:

 

-

-

 

5.1. dienos stacionaro specializuota skausmo diagnozavimo ir gydymo paslauga

2008-05-09 įsakymo Nr. V-436 „Dėl Specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – 2008-05-09 įsakymo Nr. V-436) 1 punktas

2003-07-11 įsakymas Nr. V-430Dėl Skausmo diagnozavimo ir gydymo paslaugų suaugusiesiems bei vaikams teikimo reikalavimų ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

5.2. psichiatrijos dienos stacionaras

2014-06-06 įsakymo Nr. V-660 1 punktas

1999-05-27 įsakymo Nr. 256 „Dėl pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų bei psichiatrijos dienos stacionaro ir psichoterapijos paslaugų bazinių kainų tvirtinimo“ 1.8 papunktis

 

5.3. paliatyviosios pagalbos dienos stacionaras

2014-06-06 įsakymo Nr. V-660 1 punktas

2007-01-11 įsakymo Nr. V-14 „Dėl Paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 1  punktas

 

5.4. vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionaras

2014-06-06 įsakymo Nr. V-660 1 punktas

2000-12-14 įsakymo Nr. 730 „Dėl Vaikų ir paauglių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų organizavimo principų, aprašymo ir teikimo reikalavimų“ 1.4 papunktis

 

5.5. spindulinės terapijos dienos stacionaras

2014-06-06 įsakymo Nr. V-660 1 punktas

2011-12-27  įsakymo Nr. V-1167 „Dėl Spindulinės terapijos dienos stacionaro paslaugų teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose reikalavimų aprašo ir Spindulinės terapijos dienos stacionaro paslaugų, apmokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ 1.1 papunktis

 

5.6. psichoterapijos dienos stacionaras 

 

2022-03-21  įsakymas Nr. V-570 „Dėl Suaugusiųjų psichoterapijos dienos stacionaro paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

6.    

Dietisto praktika  

 

 

 

7.    

Ergoterapija

 

 

 

71.

Gimdymo namuose priežiūros paslauga

 

2019-01-03

įsakymas Nr. V-10  „Dėl Gimdymo namuose priežiūros paslaugos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

8.    

Greitoji medicinos pagalba

 

 

2007-11-06 įsakymo Nr. V-895 „Dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“ 1 punktas

9.    

Hemodializė

 

2004-10-23 įsakymo Nr. V-661 „Dėl Dializės paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – 2004-10-23 įsakymas Nr. V-661) 1 punktas

2004-10-23 įsakymo Nr. V-661 1 punktas

10. 

Kineziterapija

 

 

 

11. 

Kraujo donorystė***

 

 

2012-11-22 įsakymo Nr. V-1063 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-1063 „Dėl Kraujo donorystės įstaigų ir ligoninių kraujo bankų geros praktikos nuostatų patvirtinimo“ 1.1 papunktis

12. 

Laboratorinė diagnostika****

 

 

2007-12-05 įsakymo Nr. V-998 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijų veiklos vertinimo“ 1.2 papunktis

13. 

Lytinių ląstelių bankas

 

 

2016-12-23 įsakymo Nr. V-1468 „Dėl Žmogaus lytinių ląstelių bankų veiklos ir žmogaus lytinių ląstelių donorystės reikalavimų  aprašo patvirtinimo“ 1 punktas

14. 

Gydomasis masažas

 

 

15. 

Optometrininko praktika

 

 

 

16. 

Patologija:

 

-

-

 

16.1. autopsinių tyrimų

 

2009-08-19 įsakymo Nr. V-661 „Dėl Patologijos tyrimų kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – 2009-08-19 įsakymas Nr. V-661) 1.1 papunktis

 

16.2. biopsinių tyrimų

 

2009-08-19 įsakymo Nr. V-661 1.1 papunktis

 

16.3. citopatologinių tyrimų

 

2009-08-19 įsakymo Nr. V-661 1.1 papunktis

 

16.4. histologijos laboratorijų

 

2009-08-19 įsakymo Nr. V-661 1.1 papunktis

 

16.5. histochemijos laboratorijų

 

2009-08-19 įsakymo Nr. V-661 1.1 papunktis

 

16.6. imunohistochemijos laboratorijų

 

2009-08-19 įsakymo Nr. V-661 1.1 papunktis

 

16.7. elektroninės mikroskopijos laboratorijų

 

2009-08-19 įsakymo Nr. V-661 1.1 papunktis

 

16.8. molekulinių patologijos tyrimų

 

2009-08-19 įsakymo Nr. V-661 1.1 papunktis

17.

Pagalbinis apvaisinimas

 

 

2016-12-20 įsakymo Nr. V-1452 „Dėl Pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktas

18.

Peritoninė dializė

 

2004-10-23 įsakymo Nr. V-661 1 punktas

2004-10-23 įsakymo Nr. V-661 1 punktas

19.

Slauga:

 

-

-

19.1.  bendrosios praktikos slauga

 

 

 

19.2.  bendruomenės slauga

 

 

 

19.3.  psichikos sveikatos slauga

 

 

 

19.4.  sergančiųjų cukriniu diabetu slauga

 

 

2008-10-10 įsakymo Nr. V-982 „Dėl Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo” 1 punktas

19.5.  ambulatorinės slaugos paslaugos namuose

 

 

2007-12-14 įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 1 punktas

19.6.  išplėstinės praktikos slauga

 

 

 

20.

Išplėstinės praktikos vaistininko praktika

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. sausio 4 d.  įsakymas Nr. V-2 „Dėl Išplėstinės praktikos vaistininko  paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo

21.

Medicinos psichologo praktika

 

 

22.

Anestezija

2022-02-25 įsakymas Nr. V-429 „Dėl Anestezijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo vaikams ir suaugusiesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

 

* Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijoje nurodomi konkretūs audinių ir (ar) ląstelių tipai.

 

** Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijoje nurodomos šios paslaugos grupės (I–IV ir (ar) V) vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. V-668 „Dėl Dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų ir dienos chirurgijos paslaugų sąrašo patvirtinimo“.

 

*** Kraujo donorystės paslauga – tai licencijuotos valstybės asmens sveikatos priežiūros viešosios įstaigos veikla, apimanti kraujo ar jo komponentų surinkimą ir ištyrimą, neatsižvelgiant į tai, kokiam tikslui bus naudojamas kraujas ar jo komponentai, ir kraujo ir jo komponentų surinkimą, ištyrimą, perdirbimą, laikymą ir paskirstymą, jeigu kraujas ir jo komponentai naudojami transfuzijai; arba licencijuotos įmonės veikla, apimanti plazmos, naudojamos tik kaip pradinė medžiaga vaistiniams preparatams gaminti, surinkimą ir ištyrimą.

 

**** Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. V-2341 „Dėl Klinikinių laboratorinių tyrimų nomenklatūros patvirtinimo“, nurodomos laboratorinių tyrimų grupės, kurioms priskiriamus tyrimus asmens sveikatos priežiūros įstaiga turi teisę atlikti.

 

______________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-273, 2006-04-11, Žin., 2006, Nr. 44-1619 (2006-04-22), i. k. 1062250ISAK000V-273

Nr. V-943, 2018-08-27, paskelbta TAR 2018-08-30, i. k. 2018-13655

Nr. V-1343, 2018-11-23, paskelbta TAR 2018-11-27, i. k. 2018-19097

Nr. V-104, 2019-01-25, paskelbta TAR 2019-01-28, i. k. 2019-01244

Nr. V-111, 2020-02-03, paskelbta TAR 2020-02-05, i. k. 2020-02577

Nr. V-38, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-01-08, i. k. 2021-00338

Nr. V-1506, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14641

Nr. V-2223, 2021-10-04, paskelbta TAR 2021-10-04, i. k. 2021-20708

Nr. V-439, 2022-02-28, paskelbta TAR 2022-02-28, i. k. 2022-03872

Nr. V-507, 2022-03-10, paskelbta TAR 2022-03-10, i. k. 2022-04627

Nr. V-631, 2022-03-24, paskelbta TAR 2022-03-24, i. k. 2022-05717

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-627, 2004-09-08, Žin., 2004, Nr. 137-5007 (2004-09-10), i. k. 1042250ISAK000V-627

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 "Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-273, 2006-04-11, Žin., 2006, Nr. 44-1619 (2006-04-22), i. k. 1062250ISAK000V-273

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 "Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-97, 2007-02-14, Žin., 2007, Nr. 22-850 (2007-02-20), i. k. 1072250ISAK0000V-97

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 "Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo" papildymo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-309, 2007-05-03, Žin., 2007, Nr. 50-1950 (2007-05-10), i. k. 1072250ISAK000V-309

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 "Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-364, 2007-05-10, Žin., 2007, Nr. 55-2161 (2007-05-19), i. k. 1072250ISAK000V-364

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 "Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo" papildymo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-868, 2007-10-25, Žin., 2007, Nr. 112-4581 (2007-10-30), i. k. 1072250ISAK000V-868

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 "Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo" papildymo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-986, 2007-12-04, Žin., 2007, Nr. 130-5273 (2007-12-11), i. k. 1072250ISAK000V-986

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 "Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo" papildymo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-857, 2008-09-05, Žin., 2008, Nr. 106-4053 (2008-09-16), i. k. 1082250ISAK000V-857

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 "Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-877, 2008-09-15, Žin., 2008, Nr. 109-4174 (2008-09-23), i. k. 1082250ISAK000V-877

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 "Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1214, 2008-12-09, Žin., 2009, Nr. 3-67 (2009-01-10), i. k. 1082250ISAK00V-1214

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 "Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo" papildymo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-197, 2009-03-20, Žin., 2009, Nr. 36-1408 (2009-04-02), i. k. 1092250ISAK000V-197

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 "Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-356, 2009-05-15, Žin., 2009, Nr. 61-2418 (2009-05-26), i. k. 1092250ISAK000V-356

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 "Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-458, 2009-06-10, Žin., 2009, Nr. 71-2902 (2009-06-16), i. k. 1092250ISAK000V-458

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 "Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-680, 2009-08-24, Žin., 2009, Nr. 105-4387 (2009-09-03), i. k. 1092250ISAK000V-680

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 "Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo" papildymo

 

15.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1042, 2009-12-17, Žin., 2009, Nr. 152-6846 (2009-12-24), i. k. 1092250ISAK00V-1042

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 "Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo" papildymo

 

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-470, 2010-05-25, Žin., 2010, Nr. 64-3183 (2010-06-03), i. k. 1102250ISAK000V-470

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 "Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-812, 2010-09-22, Žin., 2010, Nr. 113-5806 (2010-09-25), i. k. 1102250ISAK000V-812

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 "Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-24, 2012-01-16, Žin., 2012, Nr. 11-476 (2012-01-24), i. k. 1122250ISAK0000V-24

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 "Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-160, 2012-02-28, Žin., 2012, Nr. 27-1229 (2012-03-03), i. k. 1122250ISAK000V-160

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 "Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-190, 2012-03-12, Žin., 2012, Nr. 34-1650 (2012-03-22), i. k. 1122250ISAK000V-190

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 "Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-802, 2012-08-28, Žin., 2012, Nr. 103-5253 (2012-09-04), i. k. 1122250ISAK000V-802

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 "Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-407, 2013-04-22, Žin., 2013, Nr. 43-2142 (2013-04-27), i. k. 1132250ISAK000V-407

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 "Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-444, 2014-04-07, paskelbta TAR 2014-04-09, i. k. 2014-04251

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 ,,Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-721, 2014-06-23, paskelbta TAR 2014-06-25, i. k. 2014-09117

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

25.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1366, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-21074

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

26.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-610, 2015-05-14, paskelbta TAR 2015-05-21, i. k. 2015-07695

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

27.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-666, 2015-05-27, paskelbta TAR 2015-06-01, i. k. 2015-08512

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

28.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-880, 2015-07-24, paskelbta TAR 2015-08-11, i. k. 2015-12205

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

29.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-110, 2016-01-28, paskelbta TAR 2016-02-01, i. k. 2016-01943

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

30.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-498, 2016-04-15, paskelbta TAR 2016-04-19, i. k. 2016-10075

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

31.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1382, 2016-12-08, paskelbta TAR 2016-12-13, i. k. 2016-28791

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

32.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-485, 2017-04-28, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07237

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

33.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-943, 2018-08-27, paskelbta TAR 2018-08-30, i. k. 2018-13655

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

34.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1343, 2018-11-23, paskelbta TAR 2018-11-27, i. k. 2018-19097

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

35.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-72, 2019-01-17, paskelbta TAR 2019-01-18, i. k. 2019-00800

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

36.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-104, 2019-01-25, paskelbta TAR 2019-01-28, i. k. 2019-01244

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

37.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-735, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10142

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

38.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-749, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10401

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

39.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-932, 2019-07-26, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12384

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

40.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-111, 2020-02-03, paskelbta TAR 2020-02-05, i. k. 2020-02577

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

41.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-788, 2020-04-09, paskelbta TAR 2020-04-10, i. k. 2020-07608

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 "Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

42.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2097, 2020-09-23, paskelbta TAR 2020-09-23, i. k. 2020-19662

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

43.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-38, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-01-08, i. k. 2021-00338

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

44.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2693, 2020-11-23, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24702

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

45.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1506, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14641

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

46.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1969, 2021-08-31, paskelbta TAR 2021-08-31, i. k. 2021-18456

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 ,,Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

47.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2223, 2021-10-04, paskelbta TAR 2021-10-04, i. k. 2021-20708

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

48.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2953, 2021-12-29, paskelbta TAR 2021-12-29, i. k. 2021-27463

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

49.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-439, 2022-02-28, paskelbta TAR 2022-02-28, i. k. 2022-03872

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

50.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-507, 2022-03-10, paskelbta TAR 2022-03-10, i. k. 2022-04627

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

51.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-557, 2022-03-16, paskelbta TAR 2022-03-16, i. k. 2022-04824

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

52.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-631, 2022-03-24, paskelbta TAR 2022-03-24, i. k. 2022-05717

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo