Suvestinė redakcija nuo 2015-12-29 iki 2019-07-11

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 87-3771, i. k. 1022055ISAK00000255

 

Nauja redakcija nuo 2015-12-29:

Nr. VA-119, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-28, i. k. 2015-20593

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL AKCIZŲ GRĄŽINIMO

 

2002 m. rugpjūčio 30 d. Nr. 255

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu,

1T v i r t i n u pridedamas:

1.1.    Akcizų grąžinimo prašymų užpildymo taisykles;

1.2.    Prašymo grąžinti už etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, skirtus naudoti Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1, 5–8 punktuose nurodytiems tikslams, sumokėtus akcizus FR0396 formą su priedais (02 versija);

1.3.    Prašymo grąžinti už akcizais apmokestinamas prekes, panaudotas Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme nurodytiems tikslams, sumokėtus akcizus FR0397 formą su priedais (02 versija) (toliau – FR0397 formos prašymas);

1.4.    Sprendimo grąžinti (įskaityti) akcizus FR0416 formą.

2N u s t a t a u, kad FR0397 formos prašymas dėl sumokėtų akcizų už gamtines dujas, panaudotas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 581 straipsnio 1 dalyje nurodytais būdais, grąžinimo (įskaitymo) teikiamas nuo 2016 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

VIRŠININKAS                                                                                              JURGIS GURAUSKAS

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 255

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. VA-119

redakcija)

 

AKCIZŲ GRĄŽINIMO PRAŠYMŲ UŽPILDYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Akcizų grąžinimo prašymų užpildymo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato prašymų užpildymo ir pateikimo bei sprendimo priėmimo tvarką.

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu (toliau – Akcizų įstatymas), Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (toliau – MAĮ), Akcizų, sumokėtų už etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, skirtus Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 5–7 punktuose nurodytiems tikslams, grąžinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 154 „Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo“, Akcizų už energinius produktus, panaudotus Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3–7 punktuose nurodytais tikslais, grąžinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 154 „Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo“, Akcizų, sumokėtų už etilo alkoholį, panaudotą denatūruoto etilo alkoholio gamyboje, grąžinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 154 „Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo“, Akcizų, sumokėtų už elektros energiją, kuri vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 48 straipsniu yra atleidžiama nuo akcizų, grąžinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 154 „Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo“, Akcizų lengvatų dehidratuotam etilo alkoholiui, skirtam bioetiltretbutileterio gamybai Lietuvos Respublikos biokuro, biodegalų ir bioalyvų įstatymo nustatyta tvarka, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1K-046 „Dėl Akcizų lengvatų dehidratuotam etilo alkoholiui, skirtam bioetiltretbutileterio gamybai Lietuvos Respublikos biokuro, biodegalų ir bioalyvų įstatymo nustatyta tvarka, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Akcizų, sumokėtų už akcizais apmokestinamas prekes, nurodytas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose, 5 ir 6 dalyse, grąžinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 165 „Dėl Akcizų, sumokėtų už akcizais apmokestinamas prekes, nurodytas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose, 5 ir 6 dalyse, grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. FR0396 formos prašymas – Prašymas grąžinti (įskaityti) už etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, skirtus naudoti Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1, 5–8 punktuose nurodytiems tikslams, sumokėtus akcizus (FR0396 forma), patvirtintas įsakymu, kuriuo tvirtinamos taisyklės, teikiamas, kai asmuo pageidauja, kad būtų grąžinti į jo nurodytą sąskaitą, esančią kredito įstaigoje (įskaityti mokesčiams ir / arba baudoms už administracinius teisės pažeidimus sumokėti) sumokėti akcizai už etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, nurodytus Akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1, 5–8 punktuose;

3.2. FR0397 formos prašymas – Prašymas grąžinti (įskaityti) už akcizais apmokestinamas prekes, panaudotas Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme nurodytiems tikslams, sumokėtus akcizus (FR0397 forma), patvirtintas įsakymu, kuriuo tvirtinamos taisyklės, teikiamas, kai asmuo pageidauja, kad būtų grąžinti į jo nurodytą sąskaitą, esančią kredito įstaigoje (įskaityti mokesčiams ir / arba baudoms už administracinius teisės pažeidimus sumokėti) sumokėti akcizai už:

3.2.1. akcizais apmokestinamas prekes, panaudotas Akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose nurodytiems tikslams;

3.2.2. akcizais apmokestinamas prekes, išgabentas Akcizų įstatymo 19 straipsnio 5–7 dalyse nurodytais tikslais;

3.2.3. energinius produktus, panaudotus Akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3–7 punktuose nurodytiems tikslams;

3.2.4. elektros energiją, panaudotą Akcizų įstatymo 48 straipsnio 1 dalies 1, 3, 4, 5 punktuose nurodytiems tikslams arba pagamintą naudojant atsinaujinančius energijos išteklius;

3.2.5. gamtines dujas, panaudotas Akcizų įstatymo 581 straipsnio 1 dalyje nurodytais būdais;

3.3. prašymas – FR0396 formos prašymas ir / arba FR0397 formos prašymas;

3.4. sprendimas – Sprendimas grąžinti (įskaityti) akcizus (FR0416 forma), patvirtintas įsakymu, kuriuo tvirtinamos taisyklės, kuriuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) nusprendžia grąžinti (įskaityti) akcizus, grąžinti (įskaityti) dalį akcizų arba negrąžinti (neįskaityti) akcizų.

Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Akcizų įstatyme, MAĮ ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PrašymŲ PATEIKIMO IR BENDRA JŲ UŽPILDYMO TVARKA

 

4. Asmuo, pageidaujantis, kad jam būtų grąžinti (įskaityti) sumokėti akcizai, turi VMI prie FM pateikti prašymą. Prašymas teikiamas:

4.1. tiesiogiai VMI prie FM;

4.2. paštu (paprastu arba registruotu laišku);

4.3. per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI (toliau – Mano VMI). Prašymą turi teisę pateikti Mano VMI atstovas, paskirtas Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

5. Prašyme, kuris teikiamas taisyklių 4.1–4.2 papunkčiuose nustatyta tvarka, nurodomi duomenys:

5.1. laukelyje „Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas)“ nurodomas asmens mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), suteiktas Mokesčių mokėtojų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1059 „Dėl Mokesčių mokėtojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Mokesčių mokėtojų registro nuostatai), nustatyta tvarka Mokesčių mokėtojų registre;

5.2. laukelyje „PVM mokėtojo kodas“ nurodomas asmens pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodas (jeigu asmuo yra registruotas PVM mokėtoju);

5.3. laukelyje „Pavadinimas (vardas, pavardė)“ nurodomas asmens pavadinimas (jeigu pateikia juridinis asmuo) arba vardas ir pavardė (jeigu pateikia fizinis asmuo);

5.4. laukelyje „Adresas“ nurodomas buveinės (jeigu pateikia juridinis asmuo) arba gyvenamosios vietos (jeigu pateikia fizinis asmuo) adresas;

5.5. laukelyje „El. pašto adresas“ nurodomas asmens turimas elektroninio pašto adresas (-ai);

5.6. laukelyje „Telefonas“ nurodomas asmens turimas telefono numeris (-iai);

5.7. laukelyje „Faksas“ nurodomas asmens turimas fakso numeris (-iai);

5.8. FR0396 formos prašymo arba FR0397 formos prašymo laukelyje „Akcizų suma“ nurodoma akcizų suma pagal kiekvieną laukelyje „Grąžinimo (įskaitymo) pagrindas“ nurodytą grąžinimo (įskaitymo) pagrindą, išreikšta valiuta, kuri Lietuvos Respublikoje yra teisėta mokėjimo priemonė tuo laikotarpiu, už kurį susidarė pageidaujama grąžinti (įskaityti) akcizų suma;

5.9. FR0396 formos prašymo laukelyje „Akcizų suma, nurodyta šio ir papildomų lapų (FR0396P) 19 laukeliuose“ nurodoma visa akcizų suma, apskaičiuota susumuojant FR0396 formos prašymo pagrindinio ir papildomų lapų (FR0396P) laukelyje „Akcizų suma“ nurodytas akcizų sumas. FR0397 formos prašymo laukelyje „Akcizų suma, nurodyta šio ir papildomų lapų (FR0397P) 18 laukeliuose“ nurodoma visa akcizų suma, susumuojant FR0397 formos prašymo pagrindinio ir papildomų lapų (FR0397P) laukelyje „Akcizų suma“ nurodytas akcizų sumas;

5.10. FR0396 formos prašymo arba FR0397 formos prašymo laukelyje „Pridedamų dokumentų lapų skaičius“ nurodomas atitinkamai prie FR0396 formos prašymo arba prie FR0397 formos prašymo pridedamų dokumentų lapų skaičius. Jeigu dokumentai nepridedami – laukelis neužpildomas;

5.11. FR0396 formos prašymo laukelyje „Papildomų lapų (FR0396P) skaičius“ arba FR0397 formos prašymo laukelyje „Papildomų lapų (FR0397P) skaičius“ nurodomas atitinkamai FR0396 formos prašymo papildomų lapų (FR0396P) arba FR0397 formos prašymo papildomų lapų (FR0397P) skaičius;

5.12. laukelyje „Vadovas (asmuo)“ nurodomas juridinio asmens vadovo arba fizinio asmens vardas ir pavardė bei pasirašoma;

5.13. laukelyje „Vyr. buhalteris (buhalteris)“ nurodomas juridinio asmens vyr. buhalterio (buhalterio) vardas ir pavardė bei pasirašoma.

 

III SKYRIUS

FR0396 FORMOS Prašymo UŽPILDYMO TVARKA

 

6. FR0396 formos prašyme nurodomi duomenys:

6.1. laukelyje „Kalendorinis ketvirtis nuo“ nurodoma kalendorinio ketvirčio, per kurį susidarė pageidaujama grąžinti (įskaityti) akcizų suma, pradžia (metai, mėnuo, diena), o laukelyje „Kalendorinis ketvirtis iki“ nurodoma kalendorinio ketvirčio, per kurį susidarė pageidaujama grąžinti (įskaityti) akcizų suma, pabaiga (metai, mėnuo, diena);

6.2. laukelyje „Grąžinimo (įskaitymo) pagrindas“ nurodomas vienas iš šių sumokėtų akcizų grąžinimo (įskaitymo) pagrindų:

A1 – Už etilo alkoholį, panaudotą denatūruoto etilo alkoholio gamyboje;

A5 – Už etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus, skirtus šokolado gaminių gamybai;

A6 – Už etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus, skirtus kitų negu nurodyta Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 5 punkte maisto produktų gamybai;

A7 – Už etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus, skirtus maisto ir (arba) nealkoholinių gėrimų gamybai naudojamų kvapiųjų medžiagų ar jų mišinių gamybai;

A8 – Už dehidratuotą etilo alkoholį, panaudotą biodegalų ir (ar) jų komponentų, ir (ar) biokuro gamybai Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka;

6.3. laukelyje „Normatyvas (litrais)“ nurodomas Akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 5 arba 6 punkte nurodytų produktų gamybai panaudoto gryno etilo alkoholio normatyvo dydis (suapvalintas iki dešimtųjų litro dalių);

6.4. laukelyje „Matavimo vienetas“ nurodomi Akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1, 5–8 punktuose nurodytų pagamintų produktų, kuriems buvo panaudotas etilo alkoholis ir (arba) alkoholiniai gėrimai, matavimo vienetai;

6.5. laukelyje „Pagamintos produkcijos kiekis (neto)“ nurodomas Akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1, 5–8 punktuose nurodytų pagamintų produktų, kuriems buvo panaudotas etilo alkoholis ir (arba) alkoholiniai gėrimai, kiekis (suapvalintas iki vienetų);

6.6. laukelyje „Sunaudota etilo alkoholio ir / arba alkoholinių gėrimų (litrais)“ nurodomas etilo alkoholio ir (arba) alkoholinių gėrimų, panaudotų gaminant Akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1, 5–8 punktuose nurodytus produktus, kiekis (suapvalintas iki litro vienetų);

6.7. laukelyje „Akcizų tarifas“ nurodomas Akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1, 5–8 punktuose nurodytų produktų gamyboje panaudotam etilo alkoholiui ir (arba) alkoholiniams gėrimams Akcizų įstatyme nustatytas akcizų tarifas, galiojantis etilo alkoholio ir (arba) alkoholinių gėrimų įsigijimo dieną;

6.8. FR0396 formos prašymą teikiant taisyklių 4.1–4.2 papunkčiuose nustatyta tvarka ir pageidaujant, kad akcizai būtų įskaityti mokesčiams ir / arba baudoms už administracinius teisės pažeidimus sumokėti:

6.8.1. laukelis „Įskaityti“ pažymimas „X“ ženklu;

6.8.2. laukelyje „Suma“ nurodoma pageidaujama įskaityti akcizų suma, išreikšta valiuta, kuri Lietuvos Respublikoje yra teisėta mokėjimo priemonė einamuoju laikotarpiu;

6.8.3. laukelyje „Įmokos kodas“ nurodomas įmokos kodas pagal Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, kodų sąrašą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ (toliau – Kodų sąrašas);

6.9. FR0396 formos prašymą teikiant taisyklių 4.3 papunktyje nustatyta tvarka ir pageidaujant, kad akcizai būtų įskaityti mokesčiams ir / arba baudoms už administracinius teisės pažeidimus sumokėti:

6.9.1. pažymima „Įskaityti“;

6.9.2. laukelyje „Prašoma įskaityti suma“ nurodoma pageidaujama įskaityti akcizų suma, išreikšta valiuta, kuri Lietuvos Respublikoje yra teisėta mokėjimo priemonė einamuoju laikotarpiu;

6.9.3. laukelyje „Įmokos kodas“ nurodomas įmokos kodas pagal Kodų sąrašą;

6.10. FR0396 formos prašymą teikiant taisyklių 4.1–4.2 papunkčiuose nustatyta tvarka ir pageidaujant, kad akcizai būtų pervesti į asmens sąskaitą:

6.10.1. laukelyje „Kredito įstaigos pavadinimas“ nurodomas kredito įstaigos, į kurios sąskaitą pageidaujama pervesti grąžintiną akcizų sumą, pavadinimas;

6.10.2. laukelyje „Kredito įstaigos SWIFT (BIC) kodas“ nurodomas kredito įstaigos, į kurios sąskaitą pageidaujama pervesti grąžintiną akcizų sumą, kodas SWIFT (BIC) (banko tarptautinis kodas) formatu, o jeigu jo neturi – kitas kredito įstaigos kodas;

6.10.3. laukelyje „Sąskaitos numeris“ nurodomas sąskaitos, į kurią pageidaujama pervesti grąžintiną akcizų sumą, numeris IBAN formatu;

6.10.4. laukelis „Pervesti į nurodytą sąskaitą“ pažymimas „X“ ženklu;

6.10.5. laukelyje „Suma“ nurodoma pageidaujama grąžinti akcizų suma, išreikšta valiuta, kuri Lietuvos Respublikoje yra teisėta mokėjimo priemonė einamuoju laikotarpiu;

6.11. FR0396 formos prašymą teikiant taisyklių 4.3 papunktyje nustatyta tvarka ir pageidaujant, kad akcizai būtų pervesti į asmens sąskaitą:

6.11.1. pažymima „Pervesti į nurodytą sąskaitą“;

6.11.2. laukelyje „Prašoma grąžinti suma“ nurodoma pageidaujama grąžinti akcizų suma, išreikšta valiuta, kuri Lietuvos Respublikoje yra teisėta mokėjimo priemonė einamuoju laikotarpiu;

6.11.3. laukelyje „Kredito įstaigos sąskaitos numeris“ nurodomas sąskaitos, į kurią pageidaujama pervesti grąžintiną akcizų sumą, numeris IBAN formatu.

7. Kartu su prašymu asmuo turi pateikti:

7.1. gaunamų sąskaitų faktūrų (gaunamų PVM sąskaitų faktūrų), kuriose nurodyta akcizų suma, kopijas, akcizų apskaičiavimo dokumentų kopijas arba kitus įrodymus, kuriais patvirtinamas akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje;

7.2. Akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1, 5–8 punktuose nurodytų produktų gamybos receptūros išeigas ir kitą informaciją, pagal kurią būtų galima nustatyti, koks etilo alkoholio ir (arba) alkoholinių gėrimų kiekis buvo sunaudotas;

7.3. dokumentus, kuriais įrodoma, kad etilo alkoholis buvo denatūruotas ir denatūruotas etilo alkoholis atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarime Nr. 902 „Dėl denatūruoto etilo alkoholio, kuriam netaikomi akcizai“ nurodytus reikalavimus, ir kitą informaciją, pagal kurią būtų galima nustatyti, koks etilo alkoholio kiekis buvo denatūruotas.

 

IV SKYRIUS

FR0397 FORMOS Prašymo UŽPILDYMO TVARKA

 

8. FR0397 formos prašyme nurodomi duomenys:

8.1. laukelyje „Kalendorinis ketvirtis nuo“ nurodoma kalendorinio ketvirčio, per kurį susidarė pageidaujama grąžinti (įskaityti) akcizų suma, pradžia (metai, mėnuo, diena), o laukelyje „Kalendorinis ketvirtis iki“ nurodoma kalendorinio ketvirčio, per kurį susidarė pageidaujama grąžinti (įskaityti) akcizų suma, pabaiga (metai, mėnuo, diena);

8.2. laukelyje „Grąžinimo (įskaitymo) pagrindas“ nurodomas vienas iš šių sumokėtų akcizų grąžinimo (įskaitymo) pagrindų:

P0 – Už elektros energiją, panaudotą Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 48 straipsnio 1 dalies 1, 3, 4, 5 punktuose nurodytiems tikslams arba pagamintą naudojant atsinaujinančius energijos išteklius;

P1 – Už eksportuotas akcizais apmokestinamas prekes;

P2 – Už akcizais apmokestinamas prekes, patiektas kaip atsargos laivams ir (arba) orlaiviams, vežantiems keleivius ir (arba) krovinius tarptautiniais maršrutais;

P3 – Už energinius produktus, panaudotus kitiems tikslams negu kaip variklių degalai, kaip šildymui skirtas kuras arba variklių degalų priedai arba sunaudotus visų rūšių elektros energijos gamybos procese, išskyrus sunaudotus gamintojo reikmėms kaip variklių degalai arba kaip šildymui skirtas kuras;

P4 – Už naftos dujas ir dujinius angliavandenilius, išpilstytus į buitinius dujų balionus, už neišpilstytas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius, įsigytus arba importuotus registruotų vartotojų, tiekiančių (naudojančių) jas (juos) buitinėms reikmėms, įskaitant asmenis, kurie išpilsto naftos dujas į buitinius dujų balionus, už neišpilstytas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius, registruotų vartotojų tiekiamus į grupinius įrenginius, per kuriuos jie gali būti tiekiami tik buitinėms reikmėms;

P5 – Už akcizais apmokestinamas prekes, išgabentas į kitą Europos Sąjungos valstybę narę;

P6 – Už gamtines dujas, panaudotas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 581 straipsnio 1 dalyje nurodytais būdais;

8.3. laukelyje „AAP tarifinės grupės kodas“ nurodomas akcizais apmokestinamų prekių tarifinės grupės kodas pagal Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 156 „Dėl Akcizais apmokestinamų prekių apskaitos akcizais apmokestinamų prekių sandėliuose“;

8.4. laukelyje „AAP kiekis“ nurodomas akcizais apmokestinamų prekių kiekis, išreikštas sveikais skaičiais;

8.5. laukelyje „Matavimo vienetas“ nurodomi akcizais apmokestinamų prekių matavimo vienetai;

8.6. laukelyje „Akcizų tarifas“ nurodomas akcizais apmokestinamoms prekėms Akcizų įstatyme nustatytas akcizų tarifas, galiojantis akcizais apmokestinamų prekių įsigijimo dieną;

8.7. FR0397 formos prašymą teikiant taisyklių 4.1–4.2 papunkčiuose nustatyta tvarka ir pageidaujant, kad akcizai būtų įskaityti mokesčiams ir / arba baudoms už administracinius teisės pažeidimus sumokėti:

8.7.1. laukelis „Įskaityti“ pažymimas „X“ ženklu;

8.7.2. laukelyje „Suma“ nurodoma pageidaujama įskaityti akcizų suma, išreikšta valiuta, kuri Lietuvos Respublikoje yra teisėta mokėjimo priemonė einamuoju laikotarpiu;

8.7.3. laukelyje „Įmokos kodas“ nurodomas įmokos kodas pagal Kodų sąrašą;

8.8. FR0397 formos prašymą teikiant taisyklių 4.3 papunktyje nustatyta tvarka ir pageidaujant, kad akcizai būtų įskaityti mokesčiams ir / arba baudoms už administracinius teisės pažeidimus sumokėti:

8.8.1. pažymima „Įskaityti“;

8.8.2. laukelyje „Prašoma įskaityti suma“ nurodoma pageidaujama įskaityti akcizų suma, išreikšta valiuta, kuri Lietuvos Respublikoje yra teisėta mokėjimo priemonė einamuoju laikotarpiu;

8.8.3. laukelyje „Įmokos kodas“ nurodomas įmokos kodas pagal Kodų sąrašą;

8.9. FR0397 formos prašymą teikiant taisyklių 4.1–4.2 papunkčiuose nustatyta tvarka ir pageidaujant, kad akcizai būtų pervesti į asmens sąskaitą:

8.9.1. laukelyje „Kredito įstaigos pavadinimas“ nurodomas kredito įstaigos, į kurios sąskaitą pageidaujama pervesti grąžintiną akcizų sumą, pavadinimas;

8.9.2. laukelyje „Kredito įstaigos SWIFT (BIC) kodas“ nurodomas kredito įstaigos, į kurios sąskaitą pageidaujama pervesti grąžintiną akcizų sumą, kodas SWIFT (BIC) (banko tarptautinis kodas) formatu, o jeigu jo neturi – kitas kredito įstaigos kodas;

8.9.3. laukelyje „Sąskaitos numeris“ nurodomas sąskaitos, į kurią pageidaujama pervesti grąžintiną akcizų sumą, numeris IBAN formatu;

8.9.4. laukelis „Pervesti į nurodytą sąskaitą“ pažymimas „X“ ženklu;

8.9.5. laukelyje „Suma“ nurodoma pageidaujama grąžinti akcizų suma, išreikšta valiuta, kuri Lietuvos Respublikoje yra teisėta mokėjimo priemonė einamuoju laikotarpiu;

8.10. FR0397 formos prašymą teikiant taisyklių 4.3 papunktyje nustatyta tvarka ir pageidaujant, kad akcizai būtų pervesti į asmens sąskaitą:

8.10.1. pažymima „Pervesti į nurodytą sąskaitą“;

8.10.2. laukelyje „Prašoma grąžinti suma“ nurodoma pageidaujama grąžinti akcizų suma, išreikšta valiuta, kuri Lietuvos Respublikoje yra teisėta mokėjimo priemonė einamuoju laikotarpiu;

8.10.3. laukelyje „Kredito įstaigos sąskaitos numeris“ nurodomas sąskaitos, į kurią pageidaujama pervesti grąžintiną akcizų sumą, numeris IBAN formatu.

9. Kartu su prašymu asmuo turi pateikti:

9.1. gaunamų sąskaitų faktūrų (gaunamų PVM sąskaitų faktūrų), kuriose nurodyta akcizų suma, kopijas arba kitus įrodymus, kuriais patvirtinamas akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje;

9.2. jeigu elektros energija eksportuojama ar tiekiama į kitą Europos Sąjungos valstybę narę – dokumentus, iš kurių įmanoma nustatyti, kad atitinkamas elektros energijos kiekis eksportuotas arba patiektas į kitą Europos Sąjungos valstybę narę; įrodymus, kad elektros energija panaudota Akcizų įstatymo 48 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 5 punktuose nurodytais tikslais; jeigu elektros energija pagaminta, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius – įrodymus, kad atitinkamas elektros energijos kiekis pagamintas, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius;

9.3. jeigu akcizais apmokestinamos prekės, už kurias akcizai yra sumokėti Lietuvos Respublikoje, buvo eksportuotos – teisės aktų nustatytus eksporto faktą įrodančius dokumentus;

9.4. dokumentus, kuriais įrodomas energinių produktų panaudojimas Akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3–7 punktuose nurodytais tikslais, ir kitą informaciją, pagal kurią būtų galima nustatyti, koks energinių produktų kiekis buvo sunaudotas Akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3–7 punktuose nurodytais tikslais;

9.5. įrodymus, kad akcizais apmokestinamos prekės, už kurias akcizai yra sumokėti Lietuvos Respublikoje, išgabentos į kitą Europos Sąjungos valstybę narę komerciniams tikslams, taip pat Akcizų įstatymo 15 straipsnio 11 dalyje nurodytą patvirtintą supaprastinto akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumento egzempliorių ir kompetentingos kitos Europos Sąjungos valstybės narės patvirtinimą ar kitokius įrodymus, kad už šias prekes toje valstybėje narėje akcizai sumokėti, jų sumokėjimas garantuotas arba toje valstybėje narėje gali būti atleidžiamos nuo akcizų;

9.6. įrodymus, kad akcizais apmokestinamos prekės, už kurias akcizai yra sumokėti Lietuvos Respublikoje, iš Lietuvos Respublikos prekių pardavėjo ar jo užsakymu kito asmens išgabentos į kitą Europos Sąjungos valstybę narę asmeniui, kuris nėra registruotas gavėjas ir nevykdo ekonominės veiklos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, arba ne į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, ir kompetentingos kitos Europos Sąjungos valstybės narės institucijos patvirtinimas ar kitokie įrodymai, kad už šias prekes toje valstybėje narėje akcizai sumokėti arba šios prekės toje valstybėje narėje gali būti atleidžiamos nuo akcizų;

9.7. įrodymus, kad 271019 91–2710 19 99 subpozicijose klasifikuojami energiniai produktai, už kuriuos akcizai yra sumokėti Lietuvos Respublikoje, išgabenti į kitą Europos Sąjungos valstybę narę, ir įrodymus, kad už šiuos energinius produktus toje valstybėje narėje akcizai sumokėti, jų sumokėjimas garantuotas arba šie energiniai produktai toje valstybėje narėje gali būti atleidžiami nuo akcizų ar neapmokestinami akcizais.

 

V SKYRIUS

PrašymŲ NAGRINĖJIMAS

 

10. VMI prie FM prašymo nagrinėjimo metu gali pareikalauti pateikti papildomų dokumentų ir / ar duomenų, jeigu:

10.1. prašyme pateikti neteisingi ir / arba  ne visi duomenys;

10.2. kartu su prašymu pateikti neteisingi  ir / arba  ne visi taisyklių 7 ar 9 punkte nurodyti dokumentai ir / ar duomenys.

11. VMI prie FM sprendimą dėl prašymo, išskyrus šiame punkte nurodytą atvejį, turi priimti per 10 darbo dienų nuo prašymo arba papildomų dokumentų ir / ar duomenų gavimo dienos. VMI prie FM sprendimą dėl FR0397 formos prašymo, teikiamo, kai asmuo pageidauja, kad sumokėti akcizai būtų grąžinti (įskaityti) už akcizais apmokestinamas prekes, panaudotas Akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose nurodytiems tikslams, arba už akcizais apmokestinamas prekes, už kurias akcizai sumokėti Lietuvos Respublikoje, išgabentas Akcizų įstatymo 19 straipsnio 5–7 dalyse nurodytais tikslais, turi priimti per 30 dienų nuo FR0397 prašymo arba papildomų dokumentų ir / ar duomenų gavimo dienos, o kai atliekamas asmens mokestinis patikrinimas – ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sprendimo dėl mokestinio patikrinimo akto tvirtinimo įteikimo asmeniui dienos.

12. Priėmus sprendimą grąžinti (įskaityti) akcizus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas sprendimas išsiunčiamas per Mano VMI arba paštu registruotu laišku.

13. Sprendimas negrąžinti (neįskaityti) akcizų arba grąžinti (įskaityti) tik dalį akcizų priimamas, jeigu:

13.1. nepateikti visi dokumentai ir / ar duomenys;

13.2. asmeniui pagal Akcizų įstatymą negali būti grąžinti (įskaityti) sumokėti akcizai;

13.3. asmuo išregistruotas iš Mokesčių mokėtojų registro Mokesčių mokėtojų registro nuostatų nustatyta tvarka.

14. Priėmus sprendimą negrąžinti (neįskaityti) akcizų arba grąžinti (įskaityti) dalį akcizų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas sprendimas išsiunčiamas per Mano VMI arba paštu registruotu laišku ir nurodomos akcizų negrąžinimo (neįskaitymo) arba akcizų dalies grąžinimo (įskaitymo) priežastys. Sprendimas negrąžinti (neįskaityti) arba grąžinti (įskaityti) dalį akcizų nesiunčiamas, jeigu jis priimamas dėl taisyklių 13.3 papunktyje nurodytos priežasties.

 

VI SKYRIUS

KITI AKCIZŲ GRĄŽINIMO ATVEJAI

 

15. Asmenys, pageidaujantys, kad sumokėti akcizai už, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, sunaikintą apdorotą tabaką, būtų grąžinti (įskaityti), privalo kreiptis Apdoroto tabako sunaikinimo, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, ir atleidimo nuo akcizų taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. VA-155 „Dėl Apdoroto tabako sunaikinimo ir atleidimo nuo akcizų taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

16. Asmenys, pageidaujantys, kad sumokėti akcizai už akcizais apmokestinamas prekes, prarastas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, taip pat už negrįžtamai prarastas ar visiškai sunaikintas akcizais apmokestinamas prekes būtų grąžinti (įskaityti), privalo kreiptis Įrodymų, kad akcizais apmokestinamos prekės negrįžtamai prarastos ar visiškai sunaikintos, pateikimo ir sprendimo dėl akcizais apmokestinamų prekių praradimo aplinkybių pripažinimo nenugalimos jėgos, negrįžtamo praradimo ar visiško sunaikinimo priėmimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. VA-144 „Dėl Įrodymų, kad akcizais apmokestinamos prekės negrįžtamai prarastos ar visiškai sunaikintos, pateikimo ir sprendimo dėl akcizais apmokestinamų prekių praradimo aplinkybių pripažinimo nenugalimos jėgos, negrįžtamo praradimo ar visiško sunaikinimo priėmimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

17. Taisyklių 15 punkte nustatytu atveju sprendimas priimamas per 10 darbo dienų nuo Turto sunaikinimo akto (FR0580 forma), patvirtinto Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-263 „Dėl Tabako gaminių sutikrinimo akto FR0578 formos, Alkoholio produktų sutikrinimo akto FR0579 formos, Turto sunaikinimo akto FR0580 formos ir Turto sunaikinimo aktų apskaitos žurnalo FR0581 formos patvirtinimo“, priėmimo dienos.

18. Taisyklių 16 punkte nustatytu atveju sprendimas priimamas per 10 darbo dienų nuo Sprendimo dėl akcizais apmokestinamų prekių praradimo aplinkybių pripažinimo nenugalimos jėgos, negrįžtamo praradimo arba visiško sunaikinimo (FR1113 forma), patvirtinto Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. VA-144 „Dėl Įrodymų, kad akcizais apmokestinamos prekės negrįžtamai prarastos ar visiškai sunaikintos, pateikimo ir sprendimo dėl akcizais apmokestinamų prekių praradimo aplinkybių pripažinimo nenugalimos jėgos, negrįžtamo praradimo ar visiško sunaikinimo priėmimo taisyklių patvirtinimo“, priėmimo dienos.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Jeigu pageidaujama grąžintinus akcizus įskaityti mokesčiams muitinėje padengti, tai kartu su prašymu turi būti pateiktas Prašymas grąžinti (įskaityti) mokesčio ir (arba) baudos už administracinį teisės pažeidimą permoką (skirtumą) (FR0781 forma), patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186 „Dėl mokesčio ir baudos už administracinį teisės pažeidimą permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo)“.

20. Jeigu nustatoma, kad asmuo turi mokestinių nepriemokų, grąžinama (įskaitoma) tik likusi neįskaityta mokestinėms nepriemokoms padengti akcizų suma.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-184, 2004-11-30, Žin., 2004, Nr. 179-6655 (2004-12-14), i. k. 1042055ISAK00VA-184

 

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2004-07-07

Priedo naikinimas:

Nr. VA-126, 2004-07-05, Žin. 2004, Nr. 105-3922 (2004-07-06), i. k. 1042055ISAK00VA-126

 

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2004-07-07

Priedo naikinimas:

Nr. VA-126, 2004-07-05, Žin. 2004, Nr. 105-3922 (2004-07-06), i. k. 1042055ISAK00VA-126

 

Forma. Neteko galios nuo 2004-07-07

Formos naikinimas:

Nr. VA-126, 2004-07-05, Žin. 2004, Nr. 105-3922 (2004-07-06), i. k. 1042055ISAK00VA-126

 


 

FR0416 forma patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr.

255

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr.

VA-119 redakcija)

 

 

VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

_______________________________________________________________________________

Biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius, tel. (85) 2668 200,

faks. (85) 212 56 04, el. p. vmi@vmi.lt, www.vmi.lt

 

(Adresatas)

 

SPRENDIMAS

GRĄŽINTI (ĮSKAITYTI) AKCIZUS

____________      Nr.________           

(data)                        (registracijos numeris)

___________________

(sudarymo vieta)

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo _____ straipsnio _____dalies ____ punktu, Akcizų grąžinimo prašymų užpildymo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 255 „Dėl akcizų grąžinimo“, ir išnagrinėjęs ________________________________

_______________________________________________________________________________

(mokesčių mokėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė, identifikacinis numeris (kodas))

20__ m. _____________________ d. prašymą Nr. ______________,

 

 

nusprendžia: _________________________________________________________

(mokesčių mokėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė, identifikacinis numeris)

akcizų permoka (skirtumu)

 

Eil. Nr.

Įmokos kodas

Akcizai (prievolės tipas)

Permokos (skirtumo) susidarymo data

Permokos (skirtumo) suma,

Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

Tarifinės grupės kodas

Tarifinės grupės pavadinimas

Akcizų suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

įskaityti:

Eil. Nr.

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris

Administracinio teisės pažeidimo identifikacinis numeris

Įmokos kodas

Mokestis ir (arba) ATP bauda

(prievolės tipas)

Įskaitymo data

Suma,

Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

negrąžinti (neįskaityti):

Eil.

Nr.

Negrąžinimo (neįskaitymo) priežastis ir teisinis pagrindas

Negrąžinta (neįskaityta) suma, Eur

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

Sprendimo negrąžinti (neįskaityti) dalies ar visos prašomos sumos priėmimo papildomi motyvai: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

grąžinti neįskaitytą prašomos grąžinti sumos permokos (skirtumo) likutį ___________________  Eur

į sąskaitą Nr. _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

(kredito įstaigos pavadinimas)

________________________________________________________________________________  

(gavėjas)

 

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo IX skyriuje nustatyta tvarka Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius), skundą paduodant per Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Vasario 16-osios g. 14, 015014 Vilnius), per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo įteikimo mokesčių mokėtojui dienos.

 

 

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

A. V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rengėjo nuoroda)

Formos pakeitimai:

Nr. VA-94, 2011-08-11, Žin., 2011, Nr. 102-4830 (2011-08-12), i. k. 1112055ISAK000VA-94

Nr. VA-96, 2014-10-10, paskelbta TAR 2014-10-13, i. k. 2014-14010

 

Forma. Neteko galios nuo 2011-08-13

Formos naikinimas:

Nr. VA-94, 2011-08-11, Žin. 2011, Nr. 102-4830 (2011-08-12), i. k. 1112055ISAK000VA-94

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

255 pakeitimo VA-119 forma FR0396

Papildyta priedu:

Nr. VA-96, 2014-10-10, paskelbta TAR 2014-10-13, i. k. 2014-14010

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-119, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-28, i. k. 2015-20593

 

255 pakeitimo VA-119 forma FR0397

Papildyta priedu:

Nr. VA-96, 2014-10-10, paskelbta TAR 2014-10-13, i. k. 2014-14010

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-119, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-28, i. k. 2015-20593

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-126, 2004-07-05, Žin., 2004, Nr. 105-3922 (2004-07-06), i. k. 1042055ISAK00VA-126

Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo Lietuvos respublikoje įsikūrusioms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių, įstaigų ir organizacijų nariams ir jų šeimų nariams bei Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintiems civiliams darbuotojams

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-184, 2004-11-30, Žin., 2004, Nr. 179-6655 (2004-12-14), i. k. 1042055ISAK00VA-184

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 255 "Dėl akcizų grąžinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-38, 2006-04-11, Žin., 2006, Nr. 47-1694 (2006-04-28), i. k. 1062055ISAK000VA-38

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 255 "Dėl akcizų grąžinimo" pakeitimo

 

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-94, 2011-08-11, Žin., 2011, Nr. 102-4830 (2011-08-12), i. k. 1112055ISAK000VA-94

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 255 "Dėl akcizų grąžinimo" pakeitimo

 

5.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-28, 2012-02-29, Žin., 2012, Nr. 27-1254 (2012-03-03), i. k. 1122055ISAK000VA-28

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 255 "Dėl akcizų grąžinimo" pakeitimo

 

6.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-96, 2014-10-10, paskelbta TAR 2014-10-13, i. k. 2014-14010

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 255 „Dėl Akcizų grąžinimo“ pakeitimo

 

7.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-119, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-28, i. k. 2015-20593

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 255 „Dėl akcizų grąžinimo“ pakeitimo