Suvestinė redakcija nuo 2014-06-11

 

Nutarimas skelbtas: Žin., 2010, Nr.90-4766

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL Lietuvos Respublikos CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS PARENGTIES LYGIŲ SKELBIMO IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2010 m. liepos 21 d. Nr. 1108

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo (Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207) 9 straipsnio 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos civilinės saugos sistemos parengties lygių skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavesti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriui iki 2010 m. spalio 1 d. patvirtinti Lietuvos Respublikos civilinės saugos sistemos subjektų vykdomų paskelbus antrą (sustiprintą) arba trečią (visiškos parengties) sistemos parengties lygį priemonių sąrašą.

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 14 d. nutarimą Nr. 590 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinės saugos parengties lygių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 44-1406);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 24 d. nutarimą Nr. 572 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 590 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinės saugos parengties lygių patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 44-1664);

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 13 d. nutarimą Nr. 1417 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 590 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinės saugos parengties lygių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 108-4838);

3.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimą Nr. 976 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 590 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinės saugos parengties lygių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 130-4659);


3.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gruodžio 22 d. nutarimą Nr. 1385 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 590 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinės saugos parengties lygių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 150-5479).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Andrius Kubilius

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Raimundas Palaitis

 

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1108

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS PARENGTIES LYGIŲ SKELBIMO IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos civilinės saugos sistemos parengties lygių skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinės saugos sistemos (toliau – Sistema) parengties lygių skelbimą ir atšaukimą.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme (Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207).

 

II. SISTEMOS PARENGTIES LYGIŲ SKELBIMAS IR ATŠAUKIMAS

 

3. Yra trys Sistemos parengties lygiai. Jie apibrėžti Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 20 straipsnyje.

4. Sistemos subjektai kasdienėje veikloje veikia pirmu (kasdieniu) Sistemos parengties lygiu, o antro (sustiprinto) ir trečio (visiškos parengties) parengties lygių skelbimą nustato Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 21 straipsnio 2 dalis.

 

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė) atitinkamą Sistemos parengties lygį skelbia, taip pat ir atšaukia pasibaigus jo skelbimo pagrindams šia tvarka:

5.1. gresiant ar susidarius valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, įvedus šalyje nepaprastąją padėtį arba esant būtinybei sustiprinti Sistemos parengtį, valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas ir (ar) ministerijos ir kitos valstybės institucijos ir įstaigos vadovas ir (ar) savivaldybės administracijos direktorius prašo Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos siūlyti Vyriausybei skelbti (atšaukti) atitinkamą Sistemos parengties lygį; Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijai pateiktame prašyme turi būti nurodyti atitinkamo Sistemos parengties lygio skelbimo (atšaukimo) pagrindai;

5.2. Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija, posėdyje apsvarsčiusi gautą prašymą, nusprendžia, ar teikti Vyriausybei pasiūlymą skelbti (atšaukti) atitinkamą Sistemos parengties lygį;

5.3. Vyriausybė, gavusi Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos pasiūlymą skelbti (atšaukti) atitinkamą Sistemos parengties lygį, priima sprendimą dėl atitinkamo Sistemos parengties lygio skelbimo (atšaukimo).

Punkto pakeitimai:

Nr. 502, 2014-06-04, paskelbta TAR 2014-06-10 i. k. 2014-07368

 

6. Savivaldybės administracijos direktorius atitinkamą Sistemos parengties lygį skelbia, taip pat ir atšaukia pasibaigus jo skelbimo pagrindams šia tvarka:

6.1. gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, savivaldybės lygio civilinės saugos pratybų metu arba esant būtinybei sustiprinti Sistemos parengtį, savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas ir (ar) valstybės ir savivaldybės institucijos ir įstaigos vadovas ir (ar) pavojingojo objekto vadovas prašo savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos siūlyti savivaldybės administracijos direktoriui skelbti (atšaukti) atitinkamą Sistemos parengties lygį; savivaldybės ekstremalių situacijų komisijai pateiktame prašyme turi būti nurodyti atitinkamo Sistemos parengties lygio skelbimo (atšaukimo) pagrindai;

6.2. savivaldybės ekstremalių situacijų komisija, posėdyje apsvarsčiusi gautą prašymą, nusprendžia, ar teikti savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymą skelbti (atšaukti) atitinkamą Sistemos parengties lygį;

6.3. savivaldybės administracijos direktorius, gavęs savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos pasiūlymą skelbti (atšaukti) atitinkamą Sistemos parengties lygį, priima sprendimą dėl atitinkamo Sistemos parengties lygio skelbimo (atšaukimo).

Punkto pakeitimai:

Nr. 502, 2014-06-04, paskelbta TAR 2014-06-10 i. k. 2014-07368

 

7. Valstybinio lygio civilinės saugos pratybų ir tarptautinių pratybų metu Sistemos parengties lygius skelbia ir atšaukia įsakymu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius.

           

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8. Sistemos subjektas, paskelbęs ar atšaukęs tam tikrą Sistemos parengties lygį, nedelsdamas informuoja apie tai Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus. Civilinės saugos pratybų metu apie paskelbtą Sistemos parengties lygį informuojami tik pratybų dalyviai.

 

 

––––––––––––––––

 

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 502, 2014-06-04, paskelbta TAR 2014-06-10 i. k. 2014-07368

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. LIEPOS 21 D. NUTARIMO NR. 1108 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS PARENGTIES LYGIŲ SKELBIMO IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aušra Bodin (2014-06-16)

                  aubodi@lrs.lt