Suvestinė redakcija nuo 2023-01-04

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 74-3051, i. k. 10923ADISAK00001-26

 

ASMENS DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO CENTRO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRAŠYMŲ ASMENS DOKUMENTAMS IŠDUOTI, PAKEISTI, ĮFORMINTI REGISTRAVIMO, UŽSAKYMŲ ASMENS DOKUMENTAMS IŠRAŠYTI FORMAVIMO IR DUOMENŲ APIE ASMENS DOKUMENTŲ GALIOJIMĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR KAI KURIŲ TEISĖS AKTŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2009 m. birželio 12 d. Nr. 1-26

Vilnius

 

 

1. Tvirtinu Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 17 d. įsakymą Nr. 1-46 „Dėl Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

 

3. Neteko galios nuo 2020-06-05

Punkto naikinimas:

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

 

 

DIREKTORIUS                                                                                          RAMŪNAS ŽIČKIS


 

PATVIRTINTA

Asmens dokumentų išrašymo centro prie

Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus

2009 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 1-26

 

PRAŠYMŲ ASMENS DOKUMENTAMS IŠDUOTI, PAKEISTI, ĮFORMINTI REGISTRAVIMO, UŽSAKYMŲ ASMENS DOKUMENTAMS IŠRAŠYTI FORMAVIMO IR DUOMENŲ APIE ASMENS DOKUMENTŲ GALIOJIMĄ TVARKOS APRAŠAS

 

I. SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

 

1. Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti (toliau – išduoti) registravimą ir koregavimą Asmens dokumentų išdavimo informacinėje sistemoje, biometrinių duomenų nuskaitymą ir registravimą, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimą ir jų perdavimą Asmens dokumentų išrašymo centrui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Asmens dokumentų išrašymo centras), asmens dokumentų išrašymą, asmens elektroninės atpažinties ir kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatų (toliau – sertifikatai) įrašymą į asmens tapatybės kortelę, išrašytų asmens dokumentų perdavimą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas), Migracijos departamento skyriams ar kitoms įstaigoms, atsakingoms už atitinkamų asmens dokumentų išdavimą, asmens dokumentų ir vokų su asmens dokumentų kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenimis (slaptažodžiu) (toliau – vokas su slaptažodžiu) įteikimą, sertifikatų aktyvavimą, asmens dokumentų apskaitą, saugojimą, duomenų apie asmens dokumento galiojimą arba negaliojimą, galiojimo laiko pratęsimą įvedimą į sistemą bei ataskaitų formavimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-7, 2013-01-11, Žin., 2013, Nr. 5-203 (2013-01-15), i. k. 11323ADISAK000001-7

Nr. 1-54, 2013-07-25, Žin., 2013, Nr. 82-4140 (2013-07-27), i. k. 11323ADISAK00001-54

Nr. 1-36, 2014-07-11, paskelbta TAR 2014-07-14, i. k. 2014-10222

Nr. 1-78, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20730

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

Nr. 1-14, 2019-02-20, paskelbta TAR 2019-02-20, i. k. 2019-02751

Nr. 1-47, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10346

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

Nr. 1-92, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26628

 

2. Šis Aprašas sudarytas vadovaujantis Duomenų teikimo Lietuvos Respublikos gyventojų registrui taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1R-323 „Dėl Duomenų teikimo Lietuvos Respublikos gyventojų registrui taisyklių patvirtinimo“, sertifikatų sudarymą ir tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais bei teisės aktais, reglamentuojančiais asmens dokumentų išdavimą ir keitimą:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

2.1. Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimą – Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

 

2.2. Tarnybinio paso išdavimą – Tarnybinio paso įstatymu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

 

2.21. Diplomatinio paso išdavimą – Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymu;

Papildyta punktu:

Nr. 1-78, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20730

 

2.3. Neteko galios nuo 2017-09-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

 

2.4. Neteko galios nuo 2013-01-16

Punkto naikinimas:

Nr. 1-7, 2013-01-11, Žin. 2013, Nr. 5-203 (2013-01-15), i. k. 11323ADISAK000001-7

 

2.5. Užsieniečio paso, asmens be pilietybės kelionės dokumento, pabėgėlio kelionės dokumento, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Sąjungoje (toliau − leidimas nuolat gyventi), leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau − leidimas laikinai gyventi), leidimo gyventi šalyje kortelės, leidimo nuolat gyventi šalyje kortelės, teisės gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo išdavimą – Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“), Lietuvos Respublikos branduolinės (atominės) elektrinės įstatymu (toliau – Branduolinės (atominės) elektrinės įstatymas), Lietuvos Respublikos investicijų įstatymu ir Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-7, 2013-01-11, Žin., 2013, Nr. 5-203 (2013-01-15), i. k. 11323ADISAK000001-7

Nr. 1-54, 2013-07-25, Žin., 2013, Nr. 82-4140 (2013-07-27), i. k. 11323ADISAK00001-54

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

Nr. 1-14, 2019-02-20, paskelbta TAR 2019-02-20, i. k. 2019-02751

Nr. 1-30, 2021-06-28, paskelbta TAR 2021-06-28, i. k. 2021-14399

 

2.6. Įstatymų įgyvendinamaisiais teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-36, 2014-07-11, paskelbta TAR 2014-07-14, i. k. 2014-10222

 

3. Neteko galios nuo 2020-06-05

Punkto naikinimas:

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

 

4. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Asmens dokumentas – šiame Apraše teisės aktu patvirtintos formos blankas su įrašytais asmens duomenimis, kurie visiškai atitinka asmens duomenis, saugomus Gyventojų registre, ir duomenis kituose registruose, kuriais vadovaujantis yra padaryti įrašai asmens dokumente, t. y. Lietuvos Respublikos pasas (toliau – pasas), Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, tarnybinis pasas, Lietuvos Respublikos diplomatinis pasas (toliau – diplomatinis pasas), užsieniečio pasas, asmens be pilietybės kelionės dokumentas, pabėgėlio kelionės dokumentas, leidimas nuolat gyventi, leidimas laikinai gyventi, leidimo gyventi šalyje kortelė, leidimo nuolat gyventi šalyje kortelė, teisės gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimas, Lietuvos Respublikos laikinas pasas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-14, 2019-02-20, paskelbta TAR 2019-02-20, i. k. 2019-02751

Nr. 1-30, 2021-06-28, paskelbta TAR 2021-06-28, i. k. 2021-14399

 

4.2. Neteko galios nuo 2022-12-24

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1-92, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26628

 

4.3.         Asmens dokumento blankas (toliau – blankas) – iš gamintojų įsigytas nustatytai asmens dokumento rūšiai keliamus reikalavimus atitinkantis nustatytos formos blankas.

4.4.         Asmens dokumentų išdavimo informacinė sistema (toliau – sistema) – techninė ir programinė įranga, būtina asmens dokumentams išduoti.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

 

4.5.         Asmuo – Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje deklaruojantis asmuo be pilietybės ar kitos valstybės pilietis (toliau – užsienietis), kurio duomenys pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1495 „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų registro nuostatų patvirtinimo“, yra tvarkomi Lietuvos Respublikos gyventojų registre (toliau – Gyventojų registras) ir dėl kurio yra priimtas sprendimas išduoti asmens dokumentą (dokumentus).

4.6.         Biometriniai duomenys – asmens veido atvaizdas ir pirštų atspaudai.

4.7.         Biometrinių duomenų registravimo įranga – stacionari arba mobili asmens biometrinių duomenų registravimo įranga.

4.8.         Darbuotojas – įgaliotas tarnybos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, ar konsulinis pareigūnas.

4.9.         Funkcijų meniu – veiksmų, kuriuos gali atlikti darbuotojas, turintis sistemos administratoriaus suteiktą teisę atlikti šiuos veiksmus, sąrašas kompiuterio ekrane, iš kurio darbuotojas gali pasirinkti vykdyti vieną ar kitą veiksmą.

4.10.       Gamybos proceso administratorius – Asmens dokumentų išrašymo centro darbuotojas, koordinuojantis asmens dokumentų išrašymo procesą.

4.11.       Mobili biometrinių duomenų registravimo įranga (toliau – mobili įranga) – nešiojama biometrinių duomenų registravimo įranga, kuria teisės aktų, reglamentuojančių asmens dokumentų išdavimą, nustatytais atvejais fotografuojamas negalintis atvykti į tarnybą asmuo, pateikiantis prašymą išduoti, pakeisti ar įforminti asmens dokumentą, nuskaitomi šio asmens pirštų atspaudai, suformuojamas jo parašas, prireikus, registruojami kiti duomenys, reikalingi užpildyti prašymo formą.

4.12.       Prašymas – asmens prašymas išduoti, pakeisti ar įforminti asmens dokumentą.

4.13.       Prašymo formateisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens dokumentų išdavimą, nustatytos formos blankas, užpildomas registruojant prašymą išduoti, pakeisti ar įforminti asmens dokumentą.

4.14. Neteko galios nuo 2022-12-24

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1-92, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26628

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

 

4.15.       Sprendimo išduoti, pakeisti, įforminti asmens dokumentą priėmimas (toliau – sprendimo priėmimas) – visuma veiksmų, atliekamų tarnyboje, kurių rezultatas – priimamas sprendimas įtraukti prašymą į užsakymą Asmens dokumentų išrašymo centrui išrašyti asmens dokumentą.

4.16.       Stacionari biometrinių duomenų registravimo įranga (toliau – stacionari stotis) – prie vienos ar kelių tarnybos kompiuterinių darbo vietų prijungta biometrinių duomenų registravimo įranga, kuria fotografuojamas asmuo, pateikiantis prašymą išduoti, pakeisti ar įforminti asmens dokumentą, nuskaitomi šio asmens pirštų atspaudai, suformuojamas jo parašas, prireikus, registruojami kiti duomenys, reikalingi užpildyti prašymo formą.

4.17.       Tarnyba – institucija ar jos struktūrinis padalinys, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka suteikta teisė registruoti biometrinius duomenis ir / arba prašymus, išduoti išrašytus asmens dokumentus: Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos (toliau – konsulinės įstaigos), Užsienio reikalų ministerija, Migracijos departamentas, Migracijos departamento skyrius ar kita įstaiga, atsakinga už prašymų registravimą ir / ar atitinkamų asmens dokumentų išdavimą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-47, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10346

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

 

4.18.       Techniškai sugadintas asmens dokumentas – tarnyboje gautas išrašytas asmens dokumentas su netiksliais arba nekokybiškais įrašais.

4.19.       Užsakymas – vienas arba daugiau prašymų, apjungtų į bendrą paraišką, suteikiant jai unikalų numerį.

4.20.       Užsakovas – tarnyba ar kita institucija, pateikusi užsakymą Asmens dokumentų išrašymo centrui išrašyti asmens dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

 

5. Šis Aprašas reglamentuoja prašymų registravimą sistemoje, kurios darbas pagrįstas WEB internetinėmis sąsajomis su nutolusiomis darbo vietomis (internetinė sistemos versija), o tais atvejais, kai internetinės sistemos versijos funkcionalumų nepakanka, – darbą su ankstesne sistemos versija, veikiančia vidiniame Vidaus reikalų sistemos tinkle. Persijungiant iš vienos sistemos versijos į kitą, svarbu užtikrinti, kad vienu metu nebūtų dirbama su to paties asmens duomenimis. Konsulinėse įstaigose dirbama tiktai su internetine sistemos versija.

 

II. SKYRIUS DARBUOTOJŲ ĮGALIOJIMŲ DIRBTI SISTEMOJE ADMINISTRAVIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

 

6. Vartotojų teises sistemoje vykdyti vieną ar kitą veiksmą, įrašyti ar paimti iš Gyventojų registro duomenis administruoja valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Registrų centras).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-78, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20730

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

 

7. Darbas sistemoje vykdomas atskiromis funkcijomis, kurios pasirenkamos iš pateikto funkcijų meniu. Tai, kokį funkcijų meniu matys, kokias funkcijas iš pateikto meniu galės pasirinkti ir kokius duomenis, vykdydamas nustatytas funkcijas, galės keisti konkretus darbuotojas, priklauso nuo šiam darbuotojui suteiktų įgaliojimų.

8. Sprendimus suteikti įgaliojimus priima konkrečios tarnybos vadovas, esant reikalui, suderinęs tai su aukštesnės institucijos vadovybe bei aukštesnės pakopos sistemos administratoriais. Darbuotojas, kuriam būtina gauti vienus ar kitus įgaliojimus, užpildo nustatytos formos prašymą, kuriame nurodo, kokiems tikslams ir kokioms funkcijoms vykdyti reikalingi įgaliojimai. Tarnybos vadovo patvirtintas prašymas išsiunčiamas Registrų centrui, kur nustatyta tvarka darbuotojas registruojamas sistemoje kaip Gyventojų registro tvarkytojas. Pasikeitus darbuotojo įgaliojimams, rašomas naujas prašymas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-7, 2013-01-11, Žin., 2013, Nr. 5-203 (2013-01-15), i. k. 11323ADISAK000001-7

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

 

9. Priimant sprendimą suteikti darbuotojams vienus ar kitus įgaliojimus, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, tarnybos nuostatais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-7, 2013-01-11, Žin., 2013, Nr. 5-203 (2013-01-15), i. k. 11323ADISAK000001-7

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

 

10. Pagrindinės sistemos funkcijos apibrėžtos Asmens dokumentų išdavimo informacinės sistemos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1V-292 „Dėl Asmens dokumentų išdavimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

 

11. Darbuotojui gali būti administratoriaus suteikta teisė atlikti daugiau nei vieną veiksmą, išskyrus apraše nurodytas išimtis.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-78, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20730

 

III.  SKYRIUS PRAŠYMŲ REGISTRAVIMAS SISTEMOJE“.

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

 

12. Prašymai registruojami atitinkamo asmens dokumento išdavimą reglamentuojančio teisės akto nustatyta tvarka. Esant techninėms galimybėms ir siekiant užtikrinti kokybišką asmens tapatybės nustatymą vadovaujamasi šio Aprašo 4 priedo „Asmens dokumentų patikros automatizavimas“ nuostatomis.

13. Jei asmens dokumento išdavimą reglamentuojančiame teisės akte nenustatyta kitaip, darbuotojas prašymą sistemoje registruoja iš karto, kai asmuo kreipiasi dėl asmens dokumento išdavimo, keitimo ar įforminimo. Prašymas registruojamas prašymų registravimo ekraninėje formoje, kuri iškviečiama darbuotojui pasirinkus sistemos meniu funkciją „Registruoti prašymus“.

14. Prašymo registracijos numeris sistemoje formuojamas automatiniu būdu pagal sistemoje įdiegtą Prašymų numerių klasifikatorių, sudarytą vadovaujantis tarnybose patvirtintais dokumentų registrų sąrašais bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-7, 2013-01-11, Žin., 2013, Nr. 5-203 (2013-01-15), i. k. 11323ADISAK000001-7

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

 

15. Sistemoje naudojamas Prašymų numerių klasifikatorius pateikiamas šio Aprašo 17 priede. Prašymų numerių klasifikatorius sistemoje sutikslinamas kiekvienų metų pabaigoje bei gavus informaciją apie atitinkamus pasikeitimus tarnybų dokumentacijos planuose. Sistemoje realizuota galimybė peržiūrėti, spausdinti prašymų registrus 15 priede nustatytu formatu.

Siekiant užtikrinti visų pateiktų prašymų (tarp jų ir tų, dėl kurių įvykdymo priimamas sprendimas neišduoti asmens dokumento) apskaitą ir įtraukimą į Prašymų registrą, tiek prašymą registruojant tiesioginio dialogo su pareiškėju būdu, tiek gaunant duomenis iš lokalių saugyklų, prašymų duomenys talpinami į Gyventojų registrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

 

16. Prašymų registravimo ekraninėje formoje įvedamas asmens kodas, nurodoma asmens dokumento, kuriam registruojamas prašymas, rūšis, kokia tvarka (bendra ar skubos) turės būti išrašomas asmens dokumentas (jei išdavimas skubos tvarka numatytas atitinkamo dokumento išdavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose), jei rinkliava ar konsulinis mokestis sumokėti – įmokos dydis ir data arba dokumento, patvirtinančio atleidimą nuo rinkliavos arba konsulinio mokesčio, duomenys, pateikto keičiamo dokumento arba dokumento, kurio pagrindu bus priimamas sprendimas, rekvizitai. Jei numatyta atitinkamo asmens dokumento išdavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose, registruojami (nuskaitomi arba įkraunami iš elektroninių nešėjų bei sutikslinami) biometriniai duomenys, parašas, užpildomi kiti prašymo ekraninės formos laukeliai. Jei asmens kodo Gyventojų registre nėra arba jei būtina sutikslinti asmens duomenis Gyventojų registre, vadovaujamasi VIII skyriaus nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-78, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20730

 

17. Užregistravus prašymą ir pažymėjus, kad prašymo duomenų įvedimas baigtas, prašymui suteikiamas registracijos sistemoje numeris[1] ir registravimo data. Sistemoje taip pat fiksuojamas prašymo registravimo pabaigos laikas.

18. Baigus prašymo registravimą, prašymas atspausdinamas ir patikrinamas. Radus netikslumų, nesusijusių su asmens duomenimis (pvz., darbuotojas suklydo įvesdamas 16 punkte nustatytus duomenis), netikslūs duomenys prašymo registravimo ekraninėje formoje pakoreguojami, ir prašymas perspausdinamas.

Jei atitinkamo asmens dokumento išdavimą reglamentuojantis teisės aktas reikalauja, kad prašymas būtų pildomas ranka iš anksto paruoštoje formoje, prašymas gali būti nespausdinamas. Tokiu atveju sistemos suteiktąjį prašymo registracijos numerį darbuotojas nustatytoje prašymo formos vietoje užrašo ranka. Prašymas sistemoje atpažįstamas tik pagal sistemos suteiktąjį registracijos numerį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-78, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20730

 

19. Atspausdintas ir patikrintas prašymas pateikiamas prašymą pateikusiam asmeniui pasirašyti.

20. Priėmus sprendimą išduoti, pakeisti, įforminti asmens dokumentą ir apie tai pažymėjus Prašymų sąrašo ekraninėje formoje, prašymas gali būti įtraukiamas į užsakymą Asmens dokumentų išrašymo centrui.

21. Prašymų registravimo eiga priklauso nuo tarnybos techninių galimybių ir nuo asmens dokumento išdavimą reglamentuojančių teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Galima išskirti šiuos atvejus:

21.1. prašymų registravimas, kai asmuo pats atvyksta į tarnybą ir nuskaitomi asmens biometriniai duomenys;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-47, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10346

 

21.2. prašymų registravimas, kai asmuo pats atvyksta į tarnybą, o veido atvaizdas nuskaitomas nuo nuotraukos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-47, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10346

 

21.3. Neteko galios nuo 2013-01-16

Punkto naikinimas:

Nr. 1-7, 2013-01-11, Žin. 2013, Nr. 5-203 (2013-01-15), i. k. 11323ADISAK000001-7

 

21.4. prašymų registravimas, kai neveikia sąsaja su Gyventojų registru;

21.5. prašymų registravimas, kai asmuo neatvyksta į tarnybą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-47, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10346

 

21.6. prašymų registravimas asmens dokumentams su sertifikatais;

21.7. prašymų registravimas esant funkcijų pasidalinimui tarp tarnybų;

21.8. prašymų registravimas konsulinėse įstaigose;

21.9. prašymų registravimas, kai neveikia sąsaja su Gyventojų registru ir nėra žinomas asmens kodas.

22. Aprašo 21.1 papunktyje nustatytu atveju:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

22.1. prašymo registravimo ekraninėje formoje surandama ir rezervuojama neužimta stacionari stotis. Vienam prašymui sistema vienu metu leidžia rezervuoti tik vieną stacionarią stotį. Ta pati stotis gali būti valdoma iš kelių darbo vietų;

22.2. asmuo nukreipiamas į rezervuotą stacionarią stotį. Darbuotojas privalo stebėti asmens veiksmus stacionarioje stotyje. Nesant galimybės stebėti veiksmų tiesiogiai, turi būti prijungta vaizdo kamera. Tuo atveju vaizdą būtina stebėti valdymo kompiuterio ekrane: sistema perduoda vaizdo stebėjimo kameros transliuojamą vaizdą į ekraną prašymų registravimo ekraninėje formoje. Šį vaizdo ekraną darbuotojas gali specialių klavišų pagalba išplėsti per visą valdymo kompiuterio ekraną arba minimizuoti ir pozicionuoti bet kurioje valdymo kompiuterio ekrano dalyje arba iš viso panaikinti;

22.3. registruoti asmens biometrinius duomenis ir parašą biometrinių duomenų registravimo įranga Aprašo VII skyriuje ir 7 priede nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-78, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20730

 

22.4. stacionarioje stotyje nuskaityti asmens biometriniai duomenys saugomi užšifruotu būdu.

23. Aprašo 21.2 papunktyje nustatytu atveju:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

23.1. prašymo formos nustatytoje vietoje priklijuojama asmens pateikta jo amžių ir Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 „Dėl Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“, atitinkanti nuotrauka;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-54, 2013-07-25, Žin., 2013, Nr. 82-4140 (2013-07-27), i. k. 11323ADISAK00001-54

Nr. 1-78, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20730

 

23.2. duodama asmeniui ryškiai rašančiu juodu rašikliu pasirašyti prašymo formos nustatytame parašo formavimo langelyje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-78, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20730

 

23.21. dokumentų skaitytuvu nuskaitoma prašymo forma su priklijuota asmens nuotrauka ir parašo formavimo langelyje esančiu asmens parašu ir į Gyventojų registrą įrašomi nuskaityti veido ir parašo atvaizdai.

Papildyta punktu:

Nr. 1-78, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20730

 

23.3. Neteko galios nuo 2013-01-16

Punkto naikinimas:

Nr. 1-7, 2013-01-11, Žin. 2013, Nr. 5-203 (2013-01-15), i. k. 11323ADISAK000001-7

 

24. Neteko galios nuo 2013-01-16

Punkto naikinimas:

Nr. 1-7, 2013-01-11, Žin. 2013, Nr. 5-203 (2013-01-15), i. k. 11323ADISAK000001-7

 

25. Aprašo 21.4 papunktyje nustatytu atveju:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

25.1. biometrinių duomenų registravimo įrangos autonominio valdymo programos[2] priemonėmis visi asmens identifikaciniai duomenys pagal asmens pateiktus dokumentus valdymo kompiuterio klaviatūra įvedami į biometrinių duomenų registravimo įrangos lokalią saugyklą, asmuo nukreipiamas į šią įrangą biometrinių duomenų ir parašo nuskaitymui. Nuskaityti asmens biometriniai duomenys, parašas ir kiti prašymo duomenys užšifruotu pavidalu saugomi stacionarios stoties saugykloje tol, kol atsiras galimybė juos perduoti sistemai, arba konsulinės įstaigos atveju iki šių duomenų įrašymo į failą.

25.2. Atsiradus ryšiui su sistema, nuskaitytieji duomenys tiesiai iš biometrinių duomenų registravimo įrangos arba konsulinės įstaigos atveju iš failo įrašomi į sistemą. Įrašius duomenis į sistemą atliekamas prašymo duomenų sutikslinimas su Gyventojų registro duomenimis, papildymas trūkstamais duomenimis.

25.3. Perrašius duomenis iš biometrinių duomenų registravimo įrangos į sistemą arba konsulinės įstaigos atveju juos įrašius į failą, iš įrangos duomenys automatiškai ištrinami.

25.4. Jei veido atvaizdas dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių nebuvo nuskaitytas, jis turi būti nuskaitomas nuo nuotraukos. Atspausdintos prašymo formos nustatytoje vietoje užklijuota nuotrauka nuskaitoma dokumentų skaitytuvu.

25.5. Asmenys, kuriems duomenų atitikimo su Gyventojų registro duomenimis nustatyti nepavyko, turi būti kviečiami į tarnybą pakartotinai pateikti prašymą ir biometrinius duomenis.

25.6. Nesant galimybės į autonominiu režimu dirbančią biometrinių duomenų registravimo stotį iš anksto įrašyti prašymo registravimui būtinų duomenų iš Gyventojų registro, prašymo registravimui ir biometriniams duomenims nuskaityti būtini duomenys klaviatūra įvedami tiesiogiai į įrangos lokalią saugyklą.

25.7. Nesant galimybės į autonominiu režimu dirbančią biometrinių duomenų registravimo įrangą iš anksto įrašyti prašymo registravimui būtinų duomenų iš Gyventojų registro, prašymo registravimui ir biometriniams duomenims nuskaityti būtini duomenys klaviatūra įvedami tiesiogiai į įrangos lokalią saugyklą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

 

25.8. Prašymo forma pildoma ranka arba naudojama iš sistemos atsispausdinta prašymo forma be registracijos numerio, kuri pagal asmens pateiktus dokumentus papildoma ir duodama asmeniui pasirašyti. Duomenų įrašymo į sistemą metu suteiktąjį prašymo registracijos numerį į tokią jau asmens pasirašytą prašymo formą darbuotojas įrašo ranka.

Papildyta punktu:

Nr. 1-78, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20730

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

 

26. Aprašo 21.5 papunktyje nustatytu atveju:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

26.1. prašymas šio Aprašo 13 punkto nustatyta tvarka užregistruojamas sistemoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

 

26.2. Jei reikia išduoti asmens dokumentą su biometriniais duomenimis, prašymas užregistruojamas iškvietus sistemos internetinės versijos funkciją „Registruoti mobilius prašymus“ ir:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

26.2.1. prie valdymo kompiuterio prijungiama mobili įranga ir duomenys įrašomi į mobilią įrangą;

26.2.2. į mobilios įrangos saugyklą įrašomi prašymo duomenys. Vienu prijungimu į mobilią įrangą galima įrašyti iki 50-ies prašymų duomenis;

26.2.3. mobili įranga atjungiama nuo valdymo kompiuterio;

26.2.4. vykstama nuskaityti biometrinių duomenų;

26.2.5. įsitikinus asmens tapatybe, nuskaitomi ir išsaugomi mobilioje įrangoje užšifruotu būdu asmens biometriniai duomenys ir asmens parašas. Nesant galimybės nuskaityti asmens veido atvaizdo, veido atvaizdo formavimui asmuo turi pateikti savo nuotrauką, atitinkančią 23.1 papunktyje nurodytus reikalavimus, kurios antroje pusėje darbuotojas užrašo asmens vardą ir pavardę;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

 

26.2.6. esant poreikiui, asmens duomenys gali būti įvedami mobilios įrangos valdymo kompiuterio klaviatūra;

26.2.7. grįžus į tarnybą, mobili įranga prijungiama prie sistemos;

26.2.8. nuskaitytieji biometriniai duomenys bei kiti duomenys įrašomi į centrinę duomenų bazę. Prašymas sutikslinamas su Gyventojų registru, papildomas trūkstamais duomenimis ir atspausdinamas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-78, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20730

 

26.3. Perrašius duomenis iš mobilios biometrinių duomenų registravimo įrangos į sistemą (arba į failą) ir įvedus atžymą apie seanso pabaigą, iš įrangos duomenys ištrinami.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

 

26.4. Jei veido atvaizdas dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių nebuvo nuskaitytas, jis turi būti nuskaitomas nuo nuotraukos. Atspausdintos prašymo formos nustatytoje vietoje užklijuota nuotrauka nuskaitoma dokumentų skaitytuvu.

26.5. Neteko galios nuo 2014-12-30

Punkto naikinimas:

Nr. 1-78, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20730

 

26.6. Nesant galimybės į autonominiu režimu dirbančią biometrinių duomenų registravimo įrangą iš anksto įrašyti prašymo registravimui būtinų duomenų iš Gyventojų registro, prašymo registravimui ir biometriniams duomenims nuskaityti būtini duomenys klaviatūra gali būti įvedami tiesiogiai į stacionarios stoties lokalią saugyklą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

 

26.7. Prašymo forma pildoma Aprašo 25.8 papunktyje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-78, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20730

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

 

27. Aprašo 21.6 papunktyje nustatytu atveju, kai asmuo pageidauja, kad asmens tapatybės kortelėje būtų fiksuojami sertifikatai, ekraninėje prašymo išduoti (pakeisti) asmens dokumentą formoje pažymimas atitinkamas langelis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

Nr. 1-92, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26628

 

28. Pašymų registravimas esant funkcijų pasidalinimui tarp tarnybų (Aprašo 21.7 papunkčio atvejis) aprašytas IV skyriuje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

 

29. Prašymų registravimas konsulinėse įstaigose (Aprašo 21.8 papunkčio atvejis) aprašytas V skyriuje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

 

291. Prašymų registravimas, kai neveikia sąsaja su Gyventojų registru ir nėra žinomas asmens kodas (Aprašo 21.9 papunkčio atvejis), aprašytas VI skyriuje.

Papildyta punktu:

Nr. 1-78, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20730

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

 

30. Duomenų įkrovimo į biometrinių duomenų registravimo įrangą, išsaugojimo faile, įrašymo į sistemą procedūros pateiktos šio Aprašo 16 priede.

 

IV. SKYRIUS PRAŠYMŲ REGISTRAVIMAS ESANT FUNKCIJŲ PASIDALINIMUI TARP TARNYBŲ

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

 

31. Sistemoje realizuota galimybė registruoti prašymus tokiu būdu, kad prašymą registruoja ir į centrinę duomenų bazę patalpina viena tarnyba, o sprendimą išduoti (pakeisti) asmens dokumentą priima ir apie tai pažymi sistemoje – kita tarnyba.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-78, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20730

 

32. Tarnyba, neturinti įgaliojimų priimti sprendimo išduoti (pakeisti) asmens dokumentą, prašymus, dėl kurių vykdymo sprendimo išduoti (pakeisti) asmens dokumentą priėmimas perduodamas kitai tarnybai, Prašymų sąrašo ekraninėje formoje pažymi „Siunčiamas į MV“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-78, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20730

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

 

33. Tuo atveju, kai sprendimą išduoti (pakeisti) asmens dokumentą priima kita, nei prašymą registravusi tarnyba, prašymo numeris sistemoje formuojamas pagal prašymą registravusiai tarnybai priskirtus registracijos numerius ir jų eiliškumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-78, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20730

 

34. Sprendimą išduoti (pakeisti) asmens dokumentą įgyvendinanti tarnyba turi galimybę pažymėti prašymus, kuriems priimtas sprendimas neišduoti (nepakeisti) asmens dokumento. Prašymų sąraše pažymėjus langelį „Negaminti dokumento“, prašymas pervedamas į būseną „NEGAMINTI“, kuri neleidžia prašymo pervesti į būseną „PARUOŠTAS“. Laikinai, iki 3 mėn., tokie prašymai gali būti matomi Prašymų sąraše nuspaudus klavišą „Neigiami sprendimai“. Prašymų registre prašymai, kuriems įvesta žyma apie priimtą sprendimą neišduoti (nepakeisti) asmens dokumento, atspausdinami su pastaba „Negaminti“.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-78, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20730

 

V. SKYRIUS PRAŠYMŲ REGISTRAVIMAS KONSULINĖSE ĮSTAIGOSE

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

 

35. Atsižvelgiant į konsulinių įstaigų technines galimybes, darbas sistemoje atskirais atvejais turi tam tikrų ypatumų, lyginant su bendraisiais šiame Apraše pateiktais principais:

35.1. konsulinės įstaigos jungiasi prie sistemos 5 versijos internetinių sąsajų pagalba ir neturi galimybių jungtis prie sistemos 4 versijos;

35.2. konsulinės įstaigos gali neturėti įgaliojimų priimti sprendimą išduoti asmens dokumentą, todėl joms gali būti ribojama prieiga prie sistemos funkcijų (kai kurios funkcijos gali būti neaktyvuotos);

35.3. konsulinėse įstaigose nėra galimybių įrašyti prašymo duomenų iš sistemos į biometrinių duomenų registravimo įrangą;

35.4. konsulinėse įstaigose nėra galimybės įrašyti prašymo duomenų ir biometrinių duomenų tiesiogiai iš biometrinių duomenų registravimo įrangos į sistemą: kompiuterinėse darbo vietose įdiegtų programų pagalba duomenys iš įrangos įrašomi į failą ir tik po to iš failo konsulinėje įstaigoje įrašomi į sistemą arba, jei nėra galimybės dirbti sistemoje, įrašomi į elektroninę laikmeną;

35.5. konsulinės įstaigos, kurių darbo vietose yra įdiegti vizų informacinei sistemai pritaikyti neintegruoti į sistemą 10 pirštų skaitytuvai, šių skaitytuvų valdymui privalo naudoti autonominę programinę įrangą[3]. Ši programinė įranga nuskaitytus pirštų atspaudus išsaugo faile ir, jei darbo vietoje yra galimybė dirbti sistemoje, pirštų atspaudų duomenys iš failo įrašomi į sistemą, kaip nustatyta Aprašo 16 priede;

35.6. jei sistemoje yra aktyvuota funkcija „Darbas dokumentų skaitytuvu“, toje pačioje darbo vietoje dokumentų skaitytuvu nuo užpildyto prašymo formos nuskaitomi ir įrašomi į sistemą veido atvaizdas ir asmens parašas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

 

35.7. atveju, kai konsulinėje įstaigoje nenusimato, kad atsiras galimybė tiesioginio ryšio režimu perduoti duomenų į sistemą, duomenys įrašymui į sistemą gali būti perduoti įgaliotai institucijai kitomis priemonėmis. Formuojamas ir siunčiamas vokas, į kurį kartu su rankiniu būdu užpildyta prašymo popierine forma įdedama elektroninė laikmena su asmens pirštų atspaudais ir, kai nuskaityti, veido atvaizdu ir / arba parašu.

36. Visais atvejais, kai konsulinė įstaiga neturi įgaliojimų priimti sprendimą dėl asmens dokumento išdavimo, į sprendimą išduoti dokumentą įgaliotą priimti tarnybą siunčiama užpildyto prašymo popierinė forma su nuotrauka.

 

VI. SKYRIUS PRAŠYMŲ REGISTRAVIMAS, KAI NEVEIKIA SĄSAJA SU GYVENTOJŲ REGISTRU AR ASMUO NETURI ASMENS KODO

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

 

37. Kai būtina registruoti prašymą (biometrinius duomenis) atvejais, kai asmuo neturi asmens kodo (vaikas, asmuo be pilietybės), tiek dirbant stacionaria, tiek mobilia biometrinių duomenų registravimo įranga ar turint darbo vietoje tiktai pirštų atspaudų skaitytuvą, įvedamas fiktyvus asmens kodas, kurio paskirtis – sudaryti galimybę patalpinti asmens biometrinius duomenis į sistemą ir užtikrinti galimybę sutikslinti asmens duomenis su Gyventojų registru ir, nustačius asmens tapatybę, išduoti asmens dokumentą.

38. Pirmas fiktyvaus asmens kodo skaitmuo turi būti „0“. Pagal šį skaitmenį įvedimo metu sistema atpažįsta asmens kodo „fiktyvumą“ ir nevykdo tolesnės asmens kodo patikros. Pilnas asmens kodo formatas:

 

0YYMMDDKKKE,

 

kur:

0 – fiktyvaus asmens kodo atpažinimo požymis,

YY – gimimo metai,

MM – gimimo mėnuo,

DD – gimimo diena,

KKK – tarnybos kodas,

E – eilės numeris (kelintas asmuo tą dieną registruojamas be asmens kodo).

 

VII. SKYRIUS BIOMETRINIŲ DUOMENŲ REIKALAVIMAI IR BIOMETRINIŲ DUOMENŲ REGISTRAVIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

 

39. Veido atvaizdas, kuris bus įrašomas į asmens dokumentą, turi atitikti standarto ISO/IES 19794?5:2005 reikalavimus.

40. Nuskaitytas asmens veido atvaizdas turi atitikti šiuos reikalavimus:

40.1. asmens veido išraiška veido atvaizde turi būti natūrali, visas veidas, abi akys, pečių viršus turi aiškiai matytis; veido atvaizdas yra netinkamas, jei asmuo yra dirbtine veido išraiška, darantis grimasas, besijuokiantis, išsižiojęs ar susiraukęs;

40.2. turi būti matomas tiktai prašymą pateikiantis asmuo, neturi matytis kitų žmonių ar daiktų;

40.3. akinių lęšiuose neturi matytis šviesos atspindžių, jei nėra galimybės suformuoti kokybišką asmens veido atvaizdą be šviesos atspindžio efekto akinių lęšiuose, asmens prašoma nusiimti akinius, asmeniui atsisakant nusiimti akinius, turi būti siūloma pateikti atitinkančias 23.1 papunktyje nustatytus reikalavimus nuotraukas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

 

41. Vaikus iki vienerių metų galima laikyti ant rankų, paguldyti ar pasodinti į kėdutę, tačiau bet kuriuo atveju būtina, kad fonas (patiesalas, kėdutės uždangalas, laikančio asmens uždangalas) būtų šviesus, vienspalvis ir tolygus.

42. Nesant techninių galimybių nuskaityti asmens veido atvaizdo biometrinių duomenų registravimo įrangos pagalba, asmuo turi pateikti savo nuotraukas, atitinkančias 23.1 papunktyje nurodytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

 

43. Pirštų atspaudai turi atitikti standarto ISO/IES 19794–4:2005 reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-7, 2013-01-11, Žin., 2013, Nr. 5-203 (2013-01-15), i. k. 11323ADISAK000001-7

 

44. Asmens dokumentui išrašyti turi būti nuskaitomi aiškūs kairiojo ir dešiniojo smilių atspaudai. Jeigu kairysis arba dešinysis smilius sužalotas arba jo nėra, arba jo ISO/IES 19794–4 vertė yra nuo 0 iki 25, įrašomi aiškūs tos pačios rankos didžiojo ar bevardžio pirštų arba nykščio atspaudai, jeigu jų ISO/IES 19794–4 vertė aukštesnė. Jeigu visų vienos rankos pirštų atspaudų kokybė prasta (pagal pirmiau nurodytą kokybės vertę), daromas aiškus piršto, kurio vertė didžiausia, atspaudas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-54, 2013-07-25, Žin., 2013, Nr. 82-4140 (2013-07-27), i. k. 11323ADISAK00001-54

 

45. Kiekvienas pirštų atspaudas turi turėti požymį, kurios rankos kurio piršto atspaudas jis yra. Prašymo registravimo ekraninės formos nustatytose vietose turi būti įvedamos atitinkamos žymos, kai nėra galimybės kurio nors iš dviejų arba abiejų pirštų atspaudų pateikti arba kai taikomos teisės aktais apibrėžtos išimtys dėl pirštų atspaudų įrašymo į asmens dokumentą su biometriniais duomenimis.

46. Kai asmuo neturi arba dėl medicininių priežasčių negali pateikti piršto atspaudo:

46.1. jei yra galimybė, eiliškumo tvarka (smilius, didysis, bevardis, nykštys) skaitomi tie abiejų pirštų atspaudai, kurie yra ant abiejų rankų: t. y. didysis-didysis, bevardis-bevardis, nykštys-nykštys), net jei jų kokybė ant vienos rankos yra blogesnė nei ant kitos;

46.2. jei ant vienos rankos nėra nuskaitytinų pirštų, skaitomi du nuskaitymui tinkami kitos rankos pirštai, parenkant juos nustatyto eiliškumo tvarka;

46.3. jei ant abiejų rankų yra mažiau kaip du nuskaitytini pirštai, galimi šie sprendimai:

46.3.1. jei tokia medicininė būklė laikina (iki trijų mėnesių), asmeniui gali būti pasiūloma pateikti prašymą, kai aplinkybės leis nuskaityti pirštų atspaudus (pvz., užgis žaizdos), arba, jei tai numatyta asmens dokumento išdavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose, asmens dokumentas gali būti išduodamas su trumpesniu (iki vienerių metų) galiojimo terminu;

46.3.2. jei yra nuskaitytinas tik vienas pirštas, ir tai yra nuolatinė būklė, gali būti nuskaitomas tik vienas pirštas, apie tai pažymint sistemoje.

46.4. jei asmuo neturi rankų arba visų aštuonių pirštų arba nėra galimybės nuskaityti pirštų atspaudus dėl kitų medicininių priežasčių, ir tai yra nuolatinė būklė, asmens dokumentas išduodamas be pirštų atspaudų. Apie tai turi būti pažymima sistemoje.

47. Kai asmuo atsisako bendradarbiauti (pateikti pirštų atspaudus):

47.1. jeigu asmens dokumento išdavimą reglamentuojantys teisės aktai numato, kad pirštų atspaudai privalo būti įrašomi, ir nėra numatytos išimtys, asmeniui atsisakius pateikti pirštų atspaudus asmens dokumentas neišduodamas;

48. Jei pirštų atspaudus pateiks vaikas, kuriam pirštų atspaudų pateikti nereikia, pirštų atspaudai bus neįrašomi į asmens dokumentą.

49. Kokio amžiaus vaikų pirštų atspaudų nuskaitymą būtina vykdyti, nustato atitinkamo asmens dokumento išdavimą reglamentuojantys teisės aktai.

50. Siekiant užtikrinti asmens atpažinimą ir kokybišką į asmens dokumentus įrašomų duomenų: veido atvaizdo, pirštų atspaudų, asmens parašo suformavimą, būtina laikytis šio Aprašo 7 priede nustatytų reikalavimų.

51. Nesant techninių galimybių dirbti su stacionaria ar mobilia biometrinių duomenų registravimo įranga, pirštų atspaudai gali būti nuskaitomi naudojantis pirštų atspaudų skaitytuvais, jei darbo vieta yra aprūpinta tokiais skaitytuvais. Tokiu atveju veido atvaizdas ir parašas nuskaitomi dokumentų skaitytuvu nuo prašymo formos.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

 

VIII. SKYRIUS PRAŠYMŲ VYKDYMAS, KAI DUOMENYS NESUTAMPA SU GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENIMIS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

 

52. Tais atvejais, kai tarnybos darbuotojas neturi įgaliojimų įrašyti, taisyti ar keisti asmens, kurio prašymas registruojamas sistemoje, duomenų, nustačius, kad prašyme ar kituose pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys nesutampa su duomenimis, esančiais Gyventojų registre, jei tai yra nustatyta asmens dokumento išdavimą reglamentuojančiame teisės akte, užpildyto prašymo kopija, pažymėjus nesutampančius duomenis, turi būti išsiunčiama Registrų centrui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-78, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20730

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

Nr. 1-92, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26628

 

53. Jeigu Gyventojų registre būtina įvesti ar pakeisti asmens duomenis, kurie turės būti spausdinami ar įrašomi į asmens dokumentą, prašymas negali būti įtraukiamas į užsakymą tol, kol duomenys nebus pakeisti.

54. Jeigu Gyventojų registre būtina keisti asmens duomenis, kurie nebus spausdinami ar įrašomi į asmens dokumentą, prašymas gali būti įtraukiamas į užsakymą. Papildomas asmens duomenų sutikrinimas atliekamas iš Asmens dokumentų išrašymo centro gavus išrašytą asmens dokumentą, bet ne vėliau kaip iki įvedant į sistemą žymą apie asmens dokumento įteikimą.

 

IX. SKYRUS UŽSAKYMŲ ASMENS DOKUMENTAMS IŠRAŠYTI FORMAVIMAS IR JŲ PERDAVIMAS ASMENS DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO CENTRUI

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

 

55. Užsakymai formuojami vadovaujantis šiomis taisyklėmis:

55.1. į užsakymą gali būti įtraukiami visi, įskaitant Registrų centro patikslintus, prašymai, kurie pervesti į būseną „Paruoštas“;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

Nr. 1-92, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26628

 

55.2. iškvietus užsakymo formavimo funkciją, pasirenkama asmens dokumento rūšis. Jei atitinkamo dokumento išdavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytas išdavimas skirtinga skubos tvarka, pasirenkama, kokios skubos prašymus norima įtraukti į užsakymą (bendra tvarka, skubos tvarka tą pačią darbo dieną, skubos tvarka per 1 darbo dieną ar skubos tvarka per 5 darbo dienas). Gautame paruoštų, bet neišsiųstų prašymų sąraše pasirinkęs prašymo registracijos numerį, tarnybos darbuotojas gali iš Gyventojų registro peržiūrai ir (ar) koregavimui išsikviesti prašymą pateikusio asmens duomenis arba sąraše pažymėti prašymus, kurių nepageidauja įtraukti į eilinį užsakymą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-78, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20730

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

 

55.3. sistemoje prašymai išduoti asmens dokumentus skirtinga skubos tvarka grupuojami į skirtingus užsakymus ir neleidžiama į tą patį užsakymą įtraukti skirtingos skubos prašymų, pavyzdžiui, prašymų išduoti asmens dokumentus skubos tvarka tą pačią darbo dieną, skubos tvarka per 1 darbo dieną ir skubos tvarka per 5 darbo dienas, arba bendra tvarka ir skubos tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

 

55.4. sistemoje prašymai išduoti asmens dokumentus grupuojami į skirtingus užsakymus pagal adresatų grupes ir į tą patį užsakymą neįtraukiami prašymai, pagal kuriuos išrašyti asmens dokumentai bus siunčiami skirtingiems adresatams, t. y. Migracijos departamento skyriams, konsulinėms įstaigoms ir asmenims siunčiamų asmens dokumentų prašymai įtraukiami į atskirus užsakymus;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-92, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26628

 

55.5. jei asmuo išrašytą asmens dokumentą pageidauja atsiimti kitame nei pateikė prašymą Migracijos departamento skyriuje, užsakymą Asmens dokumentų išrašymo centrui formuoja Migracijos departamento skyrius, kuriame bus atsiimamas asmens dokumentas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-92, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26628

 

56. Užsakymai perduodami Asmens dokumentų išrašymo centrui vadovaujantis šiais reikalavimais:

56.1. Užsakymas gali būti perduodamas Asmens dokumentų išrašymo centrui asmens dokumentams išrašyti šiais atvejais:

56.1.1. jei Migracijos departamento Vilniaus skyriuje (Vilniuje) iki 15 val. ar kituose Migracijos departamento skyriuose iki 12 val. yra įtrauktų į užsakymą prašymų išduoti asmens dokumentus skubos tvarka per 1 darbo dieną;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

 

56.1.11. jei Migracijos departamento Vilniaus skyriuje (Vilniuje) iki 9 val. ar nuo 9 iki 12 val. yra įtrauktų į užsakymą prašymų išduoti asmens dokumentus skubos tvarka tą pačią darbo dieną;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

 

56.1.2. jei Migracijos departamento Vilniaus skyriuje (Vilniuje) po 15 val. ar kituose Migracijos departamento skyriuose po 12 val. yra įtrauktų į užsakymą prašymų išduoti asmens dokumentus skubos tvarka per 1 darbo dieną;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

 

56.1.3. jei iki skubos termino pabaigos likus 3 dienoms yra įtrauktų į užsakymą prašymų išduoti asmens dokumentus ilgesne nei 1 darbo dienos skubos tvarka;

56.1.4. jei yra pažymėtų perdavimui Asmens dokumentų išrašymo centrui 50 ar daugiau prašymų išduoti asmens dokumentus bendra tvarka;

56.1.5. jei nuo pirmo į užsakymą įtraukiamo prašymo išduoti asmens dokumentus bendra tvarka praėjo savaitė ir nepilnas užsakymas nebuvo perduotas anksčiau;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-78, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20730

 

56.2. Per vieną dieną iš to paties Užsakovo Asmens dokumentų išrašymo centrui gali būti perduotas ne daugiau nei vienas užsakymas išrašyti asmens dokumentus skubos tvarka per 5 darbo dienas (išskyrus tuos atvejus, kai Užsakovas teikia užsakymus išrašyti asmens dokumentus skubos tvarka tą pačią darbo dieną). Užsakymai išrašyti asmens dokumentus bendra tvarka, kai asmens dokumentas bus atsiimamas Migracijos departamento skyriuje, ir užsakymai su prašymais, kuriuose asmenys pageidauja, kad išrašytas asmens dokumentas būtų išsiųstas jo nurodytu adresu Lietuvos Respublikoje, jei į juos įtraukta mažiau kaip 50 prašymų, perduodami Asmens dokumentų išrašymo centrui ne dažniau kaip kartą per savaitę atskirais užsakymais, išskyrus prašymus išrašyti asmens dokumentus, kurių užsakomi labai maži kiekiai (tarnybinius pasus, diplomatinius pasus, užsieniečio pasus, leidimus gyventi Lietuvos Respublikoje ir pan.).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-78, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20730

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

Nr. 1-92, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26628

 

56.3. Atsižvelgiant į tai, kad išrašyti asmens dokumentai siuntų pristatymo paslaugos teikėjui (toliau – kurjeris) perduodami kiekvieną dieną 15 val., Užsakovai, kuriems išrašyti asmens dokumentai siunčiami paštu, užsakymus asmens dokumentams išrašyti skubos tvarka per 1 darbo dieną privalo perduoti Asmens dokumentų išrašymo centrui ne vėliau kaip iki 12.30 val. Dokumentai pagal vėliau perduotus užsakymus išsiunčiami tik kitą darbo dieną.

Migracijos departamentas užsakymus asmens dokumentams išrašyti skubos tvarka tą pačią darbo dieną privalo perduoti Asmens dokumentų išrašymo centrui ne vėliau kaip iki 9.30 val. ar ne vėliau kaip iki 12.30 val.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-47, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10346

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

Nr. 1-92, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26628

 

56.4. Neteko galios nuo 2020-06-05

Punkto naikinimas:

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

 

56.5. Neteko galios nuo 2020-06-05

Punkto naikinimas:

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-7, 2013-01-11, Žin., 2013, Nr. 5-203 (2013-01-15), i. k. 11323ADISAK000001-7

 

56.6. Neteko galios nuo 2017-09-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

 

57. Užsakymų apskaitą užtikrina šios priemonės:

57.1. visiems vienu metu perduodamiems Asmens dokumentų išrašymo centrui prašymams sistemoje priskiriamas tas pats užsakymo numeris. Esant reikalui, pagal sistemoje suteiktąjį numerį galima vykdyti užsakymų paiešką bei perduoti Asmens dokumentų išrašymo centrui anksčiau suformuotąjį užsakymą, kuris dėl vienų ar kitų priežasčių (pavyzdžiui, kompiuterinio ryšio, sistemos gedimų) buvo neperduotas;

57.2. išformavus užsakymą, užsakymo numeris sistemoje panaikinamas, todėl apskaitai naudotinas išrašytų asmens dokumentų lydraščio (3 priedas) numeris, kuris kiekvienų metų pradžioje prasideda nuo pirmo numerio kiekvienai asmens dokumento rūšiai nepriklausomai nuo tarnybos, kuriai išsiųsti asmens dokumentai, ir nuosekliai didinamas per visą vienerių kalendorinių metų laikotarpį.

 

X. SKYRIUS PRAŠYMŲ GRĄŽINIMAS, KOREGAVIMAS IR ANULIAVIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

 

58. Prašymai Asmens dokumentų išrašymo sistemoje koreguojami šiais atvejais:

58.1. pastebimos užregistruoto prašymo duomenų klaidos;

58.2. dėl klaidų duomenyse, techninių ar kitokių nesklandumų, užregistruotas, bet neįvykdytas prašymas grąžinamas iš Asmens dokumentų išrašymo centro;

58.3. kai prašymas įvykdytas nekokybiškai, t. y. iš Asmens dokumentų išrašymo centro gautame asmens dokumente pastebimas techninis brokas, arba kai techninis brokas padaromas tarnyboje prieš įvedant į sistemą duomenis apie asmens dokumento įteikimą.

59. Dokumento techninio broko atveju, prieš iškviečiant prašymų registravimo (koregavimo) funkciją, brokuotas blankas turi būti padarytas negaliojančiu: dokumento įteikimo funkcijos vykdymo metu į sistemą įvedamas priežasties kodas „65“ arba „75“ (9 priedas).

60. Visais atvejais, kai gaunamas techniškai sugadintas asmens dokumentas arba kai asmens dokumentas sugadinamas tarnyboje ir prašymas perduodamas Asmens dokumentų išrašymo centrui pakartotinai, būtina apie tai pažymėti prašymo išduoti asmens dokumentą eilutėje „Pastabos“.

61. Prašymas koreguojamas tiktai atvejais, kai asmens dokumentas nebuvo įteiktas. Jei techninė klaida pastebėta asmens dokumente po jo įteikimo, registruojamas naujas prašymas, nurodant priežasties kodą „65“ ar „75“.

62. Koreguoti galima tik tuos prašymus, kurie nėra įtraukti į užsakymą. Jei prašymas buvo įtrauktas į užsakymą, prieš koreguojant prašymas turi būti išimtas iš užsakymo.

63. Neįtrauktus į užsakymą arba išimtus iš užsakymo neįvykdytus prašymus galima ne tik koreguoti, bet, esant reikalui, ir atšaukti jų būseną „Paruoštas“ arba prašymus anuliuoti. Visais atvejais prašymas lieka sistemoje ir yra įtraukiamas į Prašymų registrą, grafoje „Pastabos“ nurodant atitinkamą būseną.

64. Atsiradus poreikiui koreguoti prašymą po to, kai užsakymas su prašymu jau perduotas Asmens dokumentų išrašymo centrui, ir, esant reikalui, kad prašymas būtų atmestas ir grąžintas tarnybai anksčiau nei bus išrašytas asmens dokumentas, dėl prašymo ar užsakymo grąžinimo būtina kreiptis į Asmens dokumentų išrašymo centro Išrašymo skyriaus vedėją telefonu arba elektroniniu paštu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-7, 2013-01-11, Žin., 2013, Nr. 5-203 (2013-01-15), i. k. 11323ADISAK000001-7

 

65. Prašymo registravimas (koregavimas) laikomas baigtu tik tada, kai darbuotojas apie tai pažymi sistemoje (paspaudžia klavišą F10 arba jį atitinkančią ikoną). Vadovaujantis atitinkamos rūšies dokumento išdavimo tvarka, sistemoje automatiniu būdu kontroliuojami darbuotojo veiksmai ir neleidžiama pažymėti apie pabaigimą bei nurodomi praleisti veiksmai, jei darbuotojas neįvykdo visų veiksmų, kurie būtini atitinkamos rūšies dokumento prašymui užregistruoti. Pavyzdžiui, jei registruojant prašymą išduoti pasą ar kitą asmens dokumentą, kurio išdavimo tvarkoje numatytas parašo ir veido atvaizdo nuskaitymas ir jų skaitmeninių vaizdų patalpinimas į duomenų bazę ir (arba) pateikimas asmens dokumente, veido atvaizdas ar parašas nebuvo nuskaityti, atitinkamos prašymų sąrašo vietos ekrane bus pažymėtos. Atitinkamai sistemoje neleidžiama registruoti prašymo išduoti asmens dokumentą, kurio išdavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta, kad asmeniui prieš tai turėjo būti išduotas kitas susijęs asmens dokumentas.

66. Darbuotojų veiksmai atskirais išskirtiniais atvejais nurodyti šio Aprašo 13 priede.

67. Asmens dokumentų išrašymo centras savo iniciatyva taip pat gali grąžinti prašymą, iki asmens dokumento atspausdinimo pastebėjus, kad prašymo duomenys nekokybiški.

68. Grąžintą prašymą pakoregavus, jis gali būti įtraukiamas į kitą užsakymą.

69. Neįvykdyti prašymai kartu su įvykdytu užsakymu iš Asmens dokumentų išrašymo centro grąžinami, jei nekokybiški duomenys buvo pastebėti tik po to, kai asmens dokumentas išrašytas. Tokiu atveju prašymo koregavimas galimas tiktai išformavus užsakymą.

 

70. Neteko galios nuo 2017-09-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

 

XI. SKYRIUS PRAŠYMŲ GAVIMAS ASMENS DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO CENTRE, ASMENS DOKUMENTŲ IŠRAŠYMAS IR IŠSIUNTIMAS Į TARNYBAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

 

71. Asmens dokumentų išrašymo centras asmens dokumentus išrašyti gali pagal prašymus, gautus sistemoje suformuoto užsakymo būdu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-7, 2013-01-11, Žin., 2013, Nr. 5-203 (2013-01-15), i. k. 11323ADISAK000001-7

 

72. Neteko galios nuo 2013-01-16

Punkto naikinimas:

Nr. 1-7, 2013-01-11, Žin. 2013, Nr. 5-203 (2013-01-15), i. k. 11323ADISAK000001-7

 

73. Neteko galios nuo 2013-01-16

Punkto naikinimas:

Nr. 1-7, 2013-01-11, Žin. 2013, Nr. 5-203 (2013-01-15), i. k. 11323ADISAK000001-7

 

74. Neteko galios nuo 2013-01-16

Punkto naikinimas:

Nr. 1-7, 2013-01-11, Žin. 2013, Nr. 5-203 (2013-01-15), i. k. 11323ADISAK000001-7

 

75. Visi gauti ir suformuoti užsakymai asmens dokumentams išrašyti pateikiami gamybos proceso valdymo ekrane, nurodant užsakymo suformavimo datą, asmens dokumento išrašymo skubumą ir prašymų kiekį užsakyme. Užsakymų sąrašas būna sudarytas pagal asmens dokumentų rūšį, asmens dokumento išrašymo skubumą ir užsakymo suformavimo datą. Gamybos proceso administratorius turi galimybę bet kuriame gamybos etape koreguoti užsakymų įvykdymo eilės tvarką.

76. Išrašius asmens dokumentus ir vokus su slaptažodžiais, suformuojamas išrašytų asmens dokumentų lydraštis (toliau – lydraštis), kuriame nurodomi visi į užsakymą įtraukti prašymai. Vokai su slaptažodžiais išrašomi asmenims, kurie asmens tapatybės kortelės išrašymo metu yra 14 metų ar vyresni ir kurie prašymo išduoti asmens tapatybės kortelę teikimo metu pageidavo, kad būtų įrašyti sertifikatai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-7, 2013-01-11, Žin., 2013, Nr. 5-203 (2013-01-15), i. k. 11323ADISAK000001-7

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

Nr. 1-92, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26628

 

77. Lydraštyje nurodoma: tarnybos pavadinimas ir tarnybos kodas (adresatas), užsakymo įvykdymo data, lydraščio eilės numeris, užsakymo gavimo data, užsakymo numeris, išrašytų asmens dokumentų rūšies pavadinimas. Iš pradžių pateikiami įvykdyti prašymai (t. y. tie, kuriems yra išrašyti asmens dokumentai), po to neįvykdyti. Lydraštyje taip pat nurodomas siunčiamų asmens dokumentų bei vokų su slaptažodžiais kiekis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-92, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26628

 

78. Įvykdytiems prašymams lydraštyje pateikiama: prašymo registracijos sistemoje numeris, asmens, kuriam išrašytas asmens dokumentas, asmens kodas, išrašymo data, galiojimo terminas, išrašyto asmens dokumento numeris, asmens, kuriam išrašytas asmens dokumentas, vardas ir pavardė. Asmens tapatybės kortelių, kurios siunčiamos kartu su vokais su slaptažodžiais, lydraščio grafoje „Pastabos“ įrašoma „PIN“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

Nr. 1-92, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26628

 

79. Neįvykdytiems prašymams lydraštyje pateikiama: prašymo registracijos sistemoje numeris, asmens, kuriam turėjo būti išrašytas dokumentas, asmens kodas, vardas ir pavardė, prašymo atmetimo priežastis.

80. Išrašyti asmens dokumentai, patikrinus juose įrašytų duomenų bei išrašymo kokybę, kartu su lydraščiu supakuojami į laikinas pakuotes, prie pakuočių prisegant lapelį su nurodytu adresatu, užsakymo numeriu bei išrašytų asmens dokumentų lydraščio numeriu ir perduodama išsiųsti arba perduoti tarnyboms. Asmens tapatybės kortelės, kuriose įrašyti sertifikatai, supakuojamos kartu su vokais su slaptažodžiais, ant kurių užrašytas asmens tapatybės kortelės numeris, asmens vardas ir pavardė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

Nr. 1-92, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26628

 

81. Ruošiant asmens dokumentus išsiųsti tarnybai, į vieną siuntą pakuojami įvairių rūšių, bet tik vienos konkrečios tarnybos asmens dokumentai kartu su lydraščiais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-7, 2013-01-11, Žin., 2013, Nr. 5-203 (2013-01-15), i. k. 11323ADISAK000001-7

Nr. 1-92, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26628

 

82. Siuntų registras formuojamas tiems asmens dokumentams, kurie numatomi išsiųsti paštu. Tiesiogiai tarnybų darbuotojams arba jų įgaliotiems asmenims perduodamų asmens dokumentų siuntimo lydraščiai registruojami išrašytų dokumentų perdavimo žurnale (6 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-92, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26628

 

83. Pasirinkus išsiuntimo funkciją, ekrane pateikiamas sąrašas įvykdytų užsakymų numerių, surūšiuotų tarnybų kodų didėjimo tvarka. Taip pat kiekvienam įvykdytam užsakymui įrašomas lydraščio numeris bei kita informacija. Darbuotojas, atsakingas už dokumentų išsiuntimą, gali pažymėti įvykdytus užsakymus, kurių asmens dokumentai yra supakuoti į bendrą siuntą. Paspaudus atitinkamą klavišą IŠSIŲSTI, kompiuterio atmintyje suformuojama siuntų registro eilutė ir išspausdinama etiketė, kurioje nurodoma tarnybos, kaip adresato, pavadinimas, įvardijamas Asmens dokumentų išrašymo centras, kaip siunčiančioji įstaiga, ir pateikiamas visų pažymėtų ir įdėtų į siuntą įvykdytų užsakymų lydraščių numerių sąrašas bei siunčiamų asmens dokumentų kiekis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-92, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26628

 

84. Pagal pašto reikalavimus išspausdintos etiketės įdedamos į pakuotę taip, kad būtų perskaitomos iš išorės. Pakuotė yra daugkartinio naudojimo.

Jei visi konkrečiai tarnybai siunčiami įvykdyti užsakymai netelpa į vieną pakuotę, likę užsakymai supakuojami į kitą pakuotę ir išsiuntimo veiksmas pakartojamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-7, 2013-01-11, Žin., 2013, Nr. 5-203 (2013-01-15), i. k. 11323ADISAK000001-7

Nr. 1-92, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26628

 

85. Daugkartinio naudojimo pakuotė grąžinama Asmens dokumentų išrašymo centrui. Prieš perduodant kurjeriui grąžinti, į pakuotės išorinę peršviečiamą kišenėlę įdedama etiketė, kurioje adresatu nurodomas Asmens dokumentų išrašymo centras.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-7, 2013-01-11, Žin., 2013, Nr. 5-203 (2013-01-15), i. k. 11323ADISAK000001-7

Nr. 1-92, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26628

 

86. Padarius klaidą užsakymų priskyrimo siunčiamoms pakuotėms metu, galimybė ištaisyti klaidą ir perspausdinti reikiamas etiketes lieka tol, kol darbuotojas nenuspaudė klavišo IŠSIUNTIMAS BAIGTAS. Nuspaudus šį klavišą, suformuojami ir išspausdinami du siuntų registro (5 priedas) egzemplioriai. Registro eilės numeris formuojamas sistemoje. Kiekvienais kalendoriniais metais numeracija pradedama nuo pirmo numerio.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-92, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26628

 

87. Paruoštas siuntas perduodant kurjeriui, jis pagal pateiktą siuntų registrą sutikrina siuntų kiekį bei užrašus ant siuntų etikečių, pasirašo siuntų registre apie asmens dokumentų perėmimą išsiųsti bei antspauduoja abu registro egzempliorius savo antspaudu. Vienas registro egzempliorius įteikiamas kurjeriui, kitas saugomas Asmens dokumentų išrašymo centre.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-92, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26628

 

88. Esant būtinumui, yra galimybė koreguoti tarnybų sąrašus, į kurias asmens dokumentai bus siunčiami, perduodant juos kurjeriui, ir tarnybų, į kurias asmens dokumentai bus perduodami tiesiogiai atvykusiems jų pasiimti tarnybų darbuotojams arba jų įgaliotiems asmenims.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-92, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26628

 

XI1 SKYRIUS

IŠRAŠYTŲ ASMENS DOKUMENTŲ IŠSIUNTIMAS ASMENIMS

 

881. Asmens dokumentų išrašymo centre išrašyti asmens dokumentai, kurie asmenims siunčiami Migracijos departamento pasirinktu saugiu būdu, patikrinus juose įrašytus duomenis bei išrašymo kokybę, kartu su lydraščiu supakuojami į laikinas pakuotes ir perduodami išsiųsti.

882. Formuojant siuntas atspausdinamas siuntos lipdukas, kuriame nurodomi šie duomenys:

882.1. siuntėjo pavadinimas (Migracijos departamento skyrius, į kurį reikės grąžinti asmeniui nepristatytą siuntą, pavadinimas);

882.2. siuntėjo adresas (Migracijos departamento skyriaus, į kurį reikės grąžinti asmeniui nepristatytą siuntą, adresas);

882.3. asmens, kuriam siunčiamas asmens dokumentas, vardas, pavardė ar siuntą atsiimti įgalioto asmens (toliau – įgaliotas asmuo) vardas ir pavardė;

882.4. asmens, kuriam siunčiamas asmens dokumentas, ar įgalioto asmens adresas (gatvė, namo ir buto numeris, pašto kodas, miestas);

882.5. asmens, kuriam siunčiamas asmens dokumentas, ar įgalioto asmens mobilaus telefono numeris (tik Lietuvos ryšio abonento numeris „+370“);

882.6. siuntos numeris.

883. Paruoštas siuntas kurjeris paima iš Asmens dokumentų išrašymo centro jo darbo metu pagal iš anksto suderintą grafiką, bet ne vėliau kaip iki 16.00 val.

884. Asmens dokumentų išrašymo centras kurjeriui perduoda siuntos perdavimo dokumentą (manifestą), kuriame nurodytos visos siuntos. Siuntos perdavimo dokumente (manifeste) siuntos nurodytos pagal siuntų suformavimo datą ir laiką (nuo anksčiausiai suformuotos). Siuntos perdavimo dokumente (manifeste) taip pat nurodoma siuntų pristatymui reikalinga informacija.

885. Siuntos perdavimo dokumentą (manifestą) pasirašo Asmens dokumentų išrašymo centro darbuotojas ir kurjeris.

886. Kurjeriui pažymėjus, kad siuntą priėmė arba tuomet, kai kurjerių sistemoje siuntai suteikiamas numeris, kurjerių sistema siuntos numerį perduoda sistemai.

Papildyta skyriumi:

Nr. 1-92, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26628

 

XII. SKYRIUS ASMENS DOKUMENTŲ IŠRAŠYMAS SKUBOS TVARKA

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

 

89. Skubos tvarka išrašomi asmens dokumentai, kurių išdavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatomas išdavimas skubos tvarka.

90. Neteko galios nuo 2017-09-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

 

91. Jeigu prašymai išduoti asmens dokumentus skubos tvarka per 1 darbo dieną Migracijos departamento Vilniaus skyriaus Asmens dokumentų išrašymo centrui buvo perduoti iki 15.00 val., o kitų Migracijos departamento skyrių iki 12.30 val., asmens dokumentai išrašomi prašymų gavimo dieną ir perduodami tiesiogiai įgaliotiems Užsakovų darbuotojams arba kurjeriui ne vėliau kaip iki tos pačios Asmens dokumentų išrašymo centro darbo dienos pabaigos. Kurjeris ne vėliau kaip kitą darbo dieną juos pristato Užsakovams.

Jeigu prašymai išduoti asmens dokumentus skubos tvarka per 1 darbo dieną Migracijos departamento Vilniaus skyriaus Asmens dokumentų išrašymo centrui perduodami po 15.00 val., o kitų Migracijos departamento skyrių – po 12.30 val., išrašyti asmens dokumentai perduodami tiesiogiai įgaliotiems Užsakovų darbuotojams arba kurjeriui kitą darbo dieną, o kurjeris ne vėliau kaip kitą darbo dieną juos pristato Užsakovams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-78, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20730

Nr. 1-47, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10346

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

Nr. 1-92, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26628

 

911. Jeigu prašymai išduoti asmens dokumentus skubos tvarka tą pačią darbo dieną Asmens dokumentų išrašymo centrui buvo perduoti iki 9.30 val. ar 12.30 val., asmens dokumentai išrašomi prašymų gavimo dieną atitinkamai iki 10.30 val. ar 13.30 val. ir perduodami tiesiogiai įgaliotiems Migracijos departamento Vilniaus skyriaus darbuotojams.

Papildyta punktu:

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

 

92. Asmens dokumentai pagal prašymus išduoti skubos tvarka per 5 darbo dienas, išrašomi tą pačią arba kitą darbo dieną po gavimo ir perduodami tiesiogiai įgaliotiems Užsakovo darbuotojams arba kurjeriui kartu su bendrąja siunta ne rečiau kaip du kartus per savaitę bei kurjerio pristatomi atitinkamiems Užsakovams ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-78, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20730

Nr. 1-92, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26628

 

93. Skubiai gali būti išrašomi ir asmens dokumentai, kurių išdavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nebuvo numatytas išdavimas skubos tvarka. Tokiais atvejais kaip skubų išrašymą pagrindžiantis dokumentas Asmens dokumentų išrašymo centre turi būti užregistruotas ir saugomas prašymą registravusios tarnybos vadovo raštas (gali būti perduotas tiesiogiai arba atsiųstas elektroniniu paštu), pagrindžiantis būtinumą skubiai išrašyti asmens dokumentą. Tokiais atvejais asmens dokumentas išrašomas, įvertinus Asmens dokumentų išrašymo centro galimybes užtikrinti pageidaujamą skubumo laipsnį, nepažeidžiant kitų asmens dokumentų išrašymo terminų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-92, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26628

 

94. Nesant galimybių užtikrinti asmens dokumentų išrašymą skubos tvarka (techninės problemos, sistemos gedimai ir pan.), Asmens dokumentų išrašymo centras privalo nedelsdamas informuoti tarnybas, kad būtų kuo greičiau sustabdytas prašymų išrašyti asmens dokumentus skubos tvarka priėmimas ir registravimas.

 

XIII. SKYRIUS IŠRAŠYTŲ ASMENS DOKUMENTŲ GAVIMAS“.

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

 

95. Iš Asmens dokumentų išrašymo centro gavus asmens dokumentų siuntą, tarnyboje patikrinama, ar nepažeista siuntos pakuotė.

96. Ne mažiau kaip dviejų darbuotojų akivaizdoje atidaroma asmens dokumentų pakuotė, asmens dokumentai ir vokai su slaptažodžiais suskaičiuojami, patikrinama, ar numeriai atitinka nurodytus lydraštyje (-iuose). Sutikrinami ir pasižymimi koreguoti neįvykdytų (atmestų) prašymų numeriai, patikrinama, ar yra įvykdyti pakartotinai siųsti (koreguoti) prašymai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-78, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20730

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

Nr. 1-92, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26628

 

97. Siuntos tarnyboje turi būti patikrintos ne vėliau nei nustatyta teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens dokumentų išdavimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-36, 2014-07-11, paskelbta TAR 2014-07-14, i. k. 2014-10222

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

 

98. Nustačius, kad pakuotė pažeista ir / ar trūksta asmens dokumentų ir / ar vokų su slaptažodžiais, apie tai nedelsiant informuojamas Asmens dokumentų išrašymo centras. Tarnybos vadovo pavedimu nuo nustatyto (-ų) asmens dokumentų pakuotės pažeidimo ir / ar asmens dokumentų ir / ar vokų su slaptažodžiais trūkumo teisės aktų nustatyta tvarka atliekamas patikrinimas, surašoma jo išvada. Išvados kopija pateikiama Asmens dokumentų išrašymo centrui. Asmens dokumentų išrašymo sistemoje išvadą dėl nustatyto asmens dokumento trūkumo surašiusi institucija nedelsdama paskelbia, kad asmens dokumentas dingo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-7, 2013-01-11, Žin., 2013, Nr. 5-203 (2013-01-15), i. k. 11323ADISAK000001-7

Nr. 1-78, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20730

Nr. 1-92, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26628

 

99. Suskaičiavus ir sutikrinus su lydraščiu gautus dokumentus, atliekamas detalesnis visų siuntos asmens dokumentų išrašymo kokybės patikrinimas, taip pat asmens dokumente įrašytų asmens duomenų sutikrinimas su asmens duomenimis prašyme.

100. Apie gautus techniškai sugadintus asmens dokumentus ar negautus vokus su slaptažodžiais nedelsiant informuojamas Asmens dokumentų išrašymo centras, elektroniniu paštu išsiunčiamas trumpas broko aprašas ir techniškai sugadintų puslapių kopijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

Nr. 1-92, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26628

 

101. Techniškai sugadintas asmens dokumentas kartu su broko aprašu (trumpa broko charakteristika) grąžinamas Asmens dokumentų išrašymo centrui. Grąžinant techniškai brokuotą asmens tapatybės kortelę, dėl kurios turėjo būti, bet nebuvo gautas vokas su slaptažodžiu, sistemoje turi būti įvedamas priežasties kodas „75“, o pastabų laukelyje įrašoma „Prarastas vokas su slaptažodžiu“. Darbuotojų veiksmai atskirais išskirtiniais atvejais nurodyti šio Aprašo 18 priede.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-7, 2013-01-11, Žin., 2013, Nr. 5-203 (2013-01-15), i. k. 11323ADISAK000001-7

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

Nr. 1-92, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26628

 

102. Prašymas naujam asmens dokumentui vietoj techniškai sugadinto negali būti registruojamas sistemoje tol, kol Asmens dokumentų išrašymo centre nebus gauta ir pagal broko aprašą išanalizuota informacija apie nekokybiškai išrašytą asmens dokumentą.

103. Iš Asmens dokumentų išrašymo centro gaunamos siuntos sistemoje būna apjungtos į pakelius, atitinkančius suformuotus užsakymus.

 

XIV. SKYRIUS PAPILDOMŲ DUOMENŲ ĮRAŠYMAS Į ASMENS DOKUMENTUS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

 

104. Jeigu asmens dokumento išdavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytas papildomų duomenų įrašymas (pvz., naujų pareigų įrašymas tarnybiniame pase), prašyme, pagal kurį buvo išduotas asmens dokumentas, įrašoma žyma, kad reikia įrašyti papildomus duomenis.

Iki įvedant žymą dėl naujų pareigų įrašymo į tarnybinį pasą, nauja asmens pareigybė Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (toliau – VATIS) jau turi būti įvesta.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

 

105. Asmens dokumentų išrašymo centrui turi būti perduodamas užsakymas su prašymu ir perduodamas (persiunčiamas) asmens dokumentas, į kurį būtina įrašyti papildomus duomenis. Įrašius duomenis, asmens dokumentas grąžinamas jį atsiuntusiam Užsakovui.

106. Gavus užsakymą, sistemoje pagal gautą prašymą surandamas įrašas su būtinais įrašyti duomenimis, pagal dokumento rūšį ir įrašomų duomenų pobūdį nustatoma, kuriame puslapyje turi būti atliekamas įrašas, ir atitinkamu formatu įrašomi reikalingi duomenys.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

 

XV SKYRIUS

ASMENS DOKUMENTŲ IR VOKŲ SU SLAPTAŽODŽIAI ĮTEIKIMAS, ASMENS DOKUMENTŲ PASKELBIMAS GALIOJANČIAIS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 1-92, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26628

 

107. Jeigu teisės aktuose nenustatyta kitaip, išrašytas asmens dokumentas negalioja tol, kol asmens dokumentas nepaskelbiamas galiojančiu (informacija apie dokumento įteikimą įvedama į sistemą arba asmens dokumentas galiojančiu nuo nurodytos datos sistemoje paskelbiamas automatiniu būdu).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-78, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20730

 

1071. Tuo atveju, kai asmens dokumentas asmeniui išsiunčiamas Migracijos departamento pasirinktu saugiu būdu, kurjeris, įteikęs asmens dokumentą, nedelsdamas pažymi asmens dokumentą įteiktu. Asmens dokumentas skelbiamas galiojančiu automatiniu būdu, gavus informaciją apie asmens dokumento įteikimą ne vėliau kaip kitą dieną.

Papildyta punktu:

Nr. 1-92, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26628

 

108. Jei išrašytas asmens dokumentas neįteiktas per teisės akte, reglamentuojančiame šio asmens dokumento išdavimą, nustatytą laiką, šis asmens dokumentas tampa negaliojančiu, jei teisės akte, reglamentuojančiame šio asmens dokumento išdavimą, nenustatyta kitaip.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-78, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20730

 

109. Žymas apie dokumento įteikimą ar neįteikto dokumento nurašymą sistemoje leidžiama įvesti tiktai po to, kai užsakymo pakelis yra išformuotas.

110. Žymai apie neįteikto dokumento nurašymą įvesti skirta ekraninė forma „Nurašyti brokuoti neįteiktą dokumentą“. Atidarius šią ekraninę formą, pasirenkamas vienas iš trijų išrašyto dokumento paskelbimo negaliojančiu ar keitimo priežasčių kodų: „65“, „75“ arba „81“. Įvedus bet kurią iš šių priežasčių, sistemoje automatiniu būdu nustatoma išrašyto asmens dokumento būsena „GRĄŽINTAS

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-78, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20730

 

111. Žymai apie dokumento įteikimą įvesti skirta ekraninė forma „Įteikti asmens dokumentą“. Atidarius šią ekraninę formą ir iškvietus asmens duomenis[4], į ekraną išvedama parinktis, leidžianti darbuotojui pažymėti, kas atsiima dokumentą:

111.1. pats asmuo;

111.11. įgaliotas asmuo, kitas teisėtas atstovas ar piliečio rašytiniame prašyme išduoti asmens dokumentą nurodytas asmuo;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

 

111.2. vienas iš tėvų, globėjas (rūpintojas), įgaliotas asmuo arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar užsienio valstybės institucijos, atsakingos už vaiko teisių apsaugą, tarpininkavimo dokumente nurodytas vaiko teisių interesams atstovaujantis asmuo;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

 

111.3. Neteko galios nuo 2017-09-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

 

111.4. globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas, kai asmuo yra pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

 

111.5. asmens dokumentas iš konsulinės įstaigos asmeniui išsiųstas paštu.

Dokumentų įteikimo ekraninėje formoje taip pat būtina nurodyti, ar ankstesnis keičiamas dokumentas grąžintas ar negrąžintas į tarnybą.

112. Sistemoje įvedus žymą apie asmens tapatybės kortelės su joje įrašytais sertifikatais įteikimą, automatiškai aktyvuojami sertifikatai, dėl kurių aktyvavimo sistemoje nenustatoma kliūčių. Jei sertifikato aktyvavimas priklauso nuo sąlygų, kurių sistema negali išspręsti automatiniu būdu, įteikimo ekraninė forma papildoma atitinkamomis užklausomis ar pranešimais. Sertifikatai automatiniu būdu aktyvuojami, tik kai yra tenkinamos visos šios sąlygos:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

112.1. asmuo pats atsiima asmens dokumentą;

112.2. asmuo yra 14 metų ir daugiau;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

 

112.3. asmuo yra veiksnus.

112.4. Neteko galios nuo 2022-12-24

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1-92, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26628

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

 

1121. Kai asmens tapatybės kortelė išsiunčiama konsulinės įstaigos pasirinktu saugiu būdu, sertifikatus sistemoje aktyvuoja konsulinis pareigūnas, gavęs asmens rašytinį pranešimą, kad jam įteiktas vokas su slaptažodžiu.

Papildyta punktu:

Nr. 1-92, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26628

 

113. Kai sertifikatai neaktyvuojami, į įteikimo ekraninę formą darbuotojų dėmesiui išvedamas atitinkamas pranešimas.

114. Asmenims, kuriems pagal teisės aktų reikalavimus į išrašomą asmens tapatybės kortelę įrašyti sertifikatai turi būti aktyvuojami, kartu su įteikiama asmens tapatybės kortele tarnybos darbuotojas privalo įteikti ir iš Asmens dokumentų išrašymo centro gautą voką su slaptažodžiu. Jei asmuo atsisako pasirašyti patvirtinimą, kad susipažino ir sutinka su sertifikatų sudarymo sąlygomis, sertifikatai negali būti aktyvuojami. Tokiu atveju vokas su slaptažodžiu asmeniui nėra įteikiamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-78, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20730

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

Nr. 1-92, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26628

 

115. Vokas su slaptažodžiu neišrašomas, jei prašyme išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę nepažymėta, kad asmuo pageidauja, kad būtų įrašyti sertifikatai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-78, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20730

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

Nr. 1-92, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26628

 

116. Vokai su slaptažodžiais tarnyboje turi būti saugomi saugioje vietoje iki jų įteikimo arba grąžinimo Asmens dokumentų išrašymo centrui sunaikinimui. Asmens dokumentų išrašymo centrui sunaikinti turi būti grąžinami visi neįteikti vokai su slaptažodžiais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-92, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26628

 

XVI. SKYRIUS ASMENS DOKUMENTŲ PASKELBIMAS NEGALIOJANČIAIS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

 

117. Asmens dokumentai sistemoje tampa negaliojančiais, kai:

117.1. nuo asmens dokumento išrašymo iki jo įteikimo asmeniui praeina ilgesnis nei atitinkamo asmens dokumento išdavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas laikotarpis (jeigu toks atvejis nurodytas) ir jie paskelbiami negaliojančiais;

117.2. Gyventojų registre įvedami duomenys apie asmens mirtį;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-78, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20730

 

117.3. tarnybos darbuotojas sistemos priemonėmis įveda asmens dokumento negaliojimo priežastį;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-78, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20730

 

117.4. negaliojančiu paskelbiamas kitas susijęs asmens dokumentas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-78, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20730

 

117.5. įsigaliojus sprendimui panaikinti užsieniečiui išduotą leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. Jeigu sistema tiesioginiu ryšiu sujungta su Užsieniečių registru, žyma apie atitinkamo leidimo gyventi negaliojimą į sistemą perduodama automatiniu būdu, jei tiesioginio ryšio nėra – asmens dokumentas paskelbiamas negaliojančiu tiesiogiai nurodant negaliojimo priežastį sistemoje nustatytomis funkcijomis;

117.6. kai juos asmuo pameta, juos pavagia ar jie dingsta.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

 

118. Keičiamas dokumentas ir su juo susiję asmens dokumentai tampa negaliojančiais po to, kai sistemoje fiksuojamas naujo dokumento įteikimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

 

119. Pasibaigus asmens dokumento galiojimo laikui, asmens dokumentas sistemoje automatiniu būdu skelbiamas negaliojančiu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

 

120. Neteko galios nuo 2017-09-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

 

121. Įvedant duomenis apie išrašytų, tačiau per nustatytą laikotarpį asmenų neatsiimtų asmens dokumentų negaliojimą, į sistemą įvedamas negaliojimo priežasties kodas „62“. Duomenims apie neatsiimtus asmens dokumentus įvesti skirta funkcija „NURAŠYTI NEATSIIMTUS DOKUMENTUS“. Asmens dokumentams nurašyti pateikiami asmens dokumentų numerių sąrašai. Nurašymas vykdomas tarnybos darbuotojui pažymint šalia dokumento numerio esantį langelį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

 

122. Skelbiant negaliojančiu įteiktą asmens dokumentą, šalia įvedamos (pasirenkamos) dokumento negaliojimo priežasties (priežasčių sąrašas atidaromas langelyje „Įveskite atmetimo priežastį...“, du kartus paspaudus kairįjį klavišą) reikia pažymėti vieną iš būsenų: „GRĄŽINTAS“ arba „NEGRĄŽINTAS“.

Skelbiant negaliojančiais seno pavyzdžio leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (įklijas), būsena „NEGRĄŽINTAS“ pažymima tuo atveju, jei viza-įklija užsieniečio kelionės dokumente nebuvo anuliuota.

123. Įvedus duomenis apie neįteikto asmens dokumento negaliojimą, dokumentas automatiniu būdu sistemoje pervedamas į būseną „GRĄŽINTAS“.

124. Gyventojų registre atsiradus duomenims apie asmens mirtį, sistemoje mirusiojo asmens dokumentas automatiniu būdu paskelbiamas negaliojančiu ir negrąžintu.

125. Tarnyboje gavus mirusio asmens dokumentus, būtina įsitikinti, kad šie dokumentai yra paskelbti negaliojančiais sistemoje. Jeigu dokumentai pažymėti negrąžintais, būtina jų būseną pakeisti į „GRĄŽINTAS“.

126. Duomenis apie asmens dokumento negaliojimą, negrąžinimą, grąžinimą tiesiogiai į sistemą būtina įvesti tais atvejais, kai sistemoje nėra galimybės automatiniu būdu nustatyti šias būsenas.

127. Sistemoje yra numatytos priemonės duomenims apie neįteiktus arba jau negaliojančius asmens dokumentus pakeisti arba patikslinti:

127.1. jeigu negaliojantis asmens dokumentas turi būti grąžintas tarnybai, tačiau dėl įvairių priežasčių lieka negrąžintas, sistemoje jis turi būti paskelbtas negaliojančiu ir pervestas į būseną „NEGRĄŽINTAS“;

127.2. jeigu sistemoje paskelbtas negaliojančiu ir negrąžintu asmens dokumentas grąžinamas tarnybai, sistemoje turi būti atliktas pakeitimas – asmens dokumentas turi būti pervedamas į būseną „GRĄŽINTAS“.

128. Neteko galios nuo 2017-09-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

 

129. Asmens dokumentas negaliojančiu dėl praradimo (priežasties kodas „14“) turi būti paskelbiamas nedelsiant, gavus informaciją apie asmens dokumento praradimą.

Informacija apie asmens dokumentus, paskelbtus negaliojančiais su priežasties kodu „14“, automatiniu būdu perduodama Ieškomų ir rastų numeruotų bei individualius požymius turinčių daiktų ir dokumentų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos policijos generalinio komisaro 2006 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 5-V-484 „Dėl Ieškomų ir rastų numeruotų bei individualius požymius turinčių daiktų ir dokumentų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka, o iš šio registro – į Šengeno informacinę sistemą. Tokių asmens dokumentų galiojimo atkūrimas iš tarnybų darbo vietų yra negalimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-78, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20730

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

 

130. Nustačius, kad asmens dokumentas prarastu buvo paskelbtas per klaidą, asmens dokumentas tarnyboje turi būti pervedamas į būseną „GRĄŽINTAS“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-78, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20730

 

131. Neteko galios nuo 2013-01-16

Punkto naikinimas:

Nr. 1-7, 2013-01-11, Žin. 2013, Nr. 5-203 (2013-01-15), i. k. 11323ADISAK000001-7

 

132. Tarnybų darbuotojai gali įvesti tik tas asmens dokumentų negaliojimo priežastis (8 priedas), kurios yra aktyvios funkcijų meniu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-7, 2013-01-11, Žin., 2013, Nr. 5-203 (2013-01-15), i. k. 11323ADISAK000001-7

Nr. 1-78, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20730

 

133. Registruojant prašymą sistemoje, galima nurodyti keletą asmens dokumento keitimo priežasčių (9 priedas). Visos asmens dokumentų keitimo priežastys saugomos sistemoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

 

134. Sistemoje kontroliuojamas įvestų asmens dokumento keitimo priežasčių rinkinys ir vadovaujantis jomis daroma įtaka darbuotojo veiksmams. Aprašo 9 priede pateikiama lentelė, kuria vadovaujantis sistemoje formuojami įrašai apie dokumentų galiojimą (negaliojimą) ir priežastis, bei kontroliuojamas dokumentų išrašymo pagrįstumas.

135. Asmens dokumentui tapus negaliojančiu, visų jame įrašytų sertifikatų galiojimas yra atšaukiamas automatiniu būdu.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

 

XVII. SKYRIUS NEGALIOJANČIŲ ASMENS DOKUMENTŲ SIUNTIMAS NAIKINIMUI IR SUNAIKINIMUI GAUTŲ DOKUMENTŲ APSKAITA

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

 

136. Paskelbti negaliojančiais asmens dokumentai ir neįteikti vokai su slaptažodžiais, vadovaujantis teisės aktų, reglamentuojančių asmens dokumentų išdavimą, nuostatomis, siunčiami naikinti Asmens dokumentų išrašymo centrui. Siunčiamų negaliojančių asmens dokumentų lydraštyje (14 priedas) turi būti nurodyta: asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, dokumento numeris arba serija ir numeris, dokumento rūšis, siunčiamų asmens dokumentų kiekis.

Neįteiktiems vokams su slaptažodžiais taip pat užpildomos visos siunčiamų negaliojančių asmens dokumentų lydraščio grafos, tačiau grafoje „Dokumento rūšis“ įrašomas kodas „PIN“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-7, 2013-01-11, Žin., 2013, Nr. 5-203 (2013-01-15), i. k. 11323ADISAK000001-7

Nr. 1-92, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26628

 

137. Siunčiami naikinti dokumentai turi būti specialiu prietaisu pažymėti kaip negaliojantys. Asmens dokumentų išrašymo centre, gavus siuntą su asmens dokumentais ir (ar) vokais su slaptažodžiais, patikrinama, ar asmens dokumentai pažymėti negaliojančiais ir ar vokai su slaptažodžiais nebuvo pažeisti. Radus neatitikimų, nedelsiant informuojama siuntą suformavusi tarnyba, surašomas aktas ir atliekamas tarnybinis patikrinimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-78, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20730

Nr. 1-92, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26628

 

138. Siuntimo lydraščiai tarnybose formuojami ir atspausdinami sistemos priemonėmis. Asmens dokumentų išrašymo centre gauta siunta dalyvaujant ne mažiau kaip 2 darbuotojams sutikrinama su lydraščiu.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-7, 2013-01-11, Žin., 2013, Nr. 5-203 (2013-01-15), i. k. 11323ADISAK000001-7

 

XVIII. SKYRIUS REIKALAVIMAI ĮRAŠŲ ASMENS DOKUMENTUOSE FORMAVIMUI

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

 

139. Asmens duomenys į asmens dokumentus įrašomi pagal Gyventojų registro duomenis. Bendras asmens duomenų šaltinis leidžia maksimaliai unifikuoti įrašus asmens dokumentuose ir tuo pačiu kelia griežtus reikalavimus Gyventojų registre kaupiamiems duomenims.

140. Kiti į asmens dokumentus įrašomi duomenys: valstybės tarnautojo pareigos, įstaigos pavadinimas, nuorodos į įstatymo straipsnius, dalis ir / ar punktus – teisės aktų, reglamentuojančių atitinkamos rūšies asmens dokumento išdavimą, nustatyta tvarka įrašomi iš atitinkamų registrų. Į asmens tapatybės kortelės kontaktinę elektroninę laikmeną įrašomi sertifikatai. Į asmens dokumentus taip pat įrašomi duomenys, susiję su asmens dokumento tvarkymu: asmens dokumento numeris, išdavimo data, galiojimo data, asmens dokumentą išdavusios įstaigos pavadinimas ir kiti duomenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-7, 2013-01-11, Žin., 2013, Nr. 5-203 (2013-01-15), i. k. 11323ADISAK000001-7

Nr. 1-92, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26628

 

141. Aprašo 2 priede pateikiamas įrašomų į asmens dokumentus pagrindinių duomenų sąrašas, jų charakteristikos bei pateikimas asmens dokumentuose.

142. Priklausomai nuo dokumento rūšies atskiri įrašai asmens dokumente formuojami asmens dokumento išrašymo metu.

143. Į asmens dokumentą įrašoma išdavimo data susiformuoja asmens dokumento išrašymo metu. Jei nenustatyta kitaip, nuo asmens dokumento išrašymo datos sistemoje apskaičiuojamas į asmens dokumentą įrašomas galiojimo laikas. Teisės aktų, reglamentuojančių asmens dokumentų išdavimą, nustatytais atvejais registruojant prašymą būtina nurodyti, kad apskaičiuotasis galiojimo laikas išrašymo metu būtų atitinkamai koreguojamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-78, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20730

 

144. Siekiant užtikrinti tinkamą įrašų apie išduodančią įstaigą arba išdavimo vietą formavimą, tarnybos privalo apie savo pavadinimo ar kitus pasikeitimus iš anksto informuoti Asmens dokumentų išrašymo centrą, kad laiku būtų suformuoti pakeitimai atitinkamuose klasifikatoriuose.

145. Siekiant užtikrinti tinkamą įrašų visų tipų leidimuose gyventi formavimą, registruojant prašymus įforminti leidimą gyventi (leidimą nuolat gyventi, leidimą laikinai gyventi, leidimo gyventi šalyje kortelę, leidimo nuolat gyventi šalyje kortelę, teisės gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimą), į sistemą būtina įrašyti užsienio valstybės išduoto kelionės dokumento rekvizitus (jei sistema jų reikalauja), priimto sprendimo išduoti (pakeisti) leidimą gyventi datą ir numerį, iš Migracijos departamento pateikiamo Leidimų gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo pagrindų klasifikatoriaus pasirinkti įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ straipsnį, dalį ir / ar punktą ar Branduolinės (atominės) elektrinės įstatymo straipsnį ar šio straipsnio dalį, ar Investicijų įstatymo straipsnį ar šio straipsnio dalį, ar Asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymo straipsnį ar šio straipsnio dalį, kurio pagrindu priimtas minėtas sprendimas, o jeigu leidimas nuolat gyventi yra keičiamas įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 53 straipsnio 2 dalies 1, 2 ar 5 punkte nurodytu pagrindu arba šio įstatymo 53 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytu pagrindu (tuo atveju, kai užsienietis Lietuvos Respublikoje nėra teisėtai pragyvenęs pastaruosius 5 metus) – įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ straipsnį, dalį ir punktą, kurio pagrindu priimtas sprendimas išduoti leidimą nuolat gyventi, ir nurodyti, kuriam laikui nuspręsta išduoti (pakeisti) leidimą gyventi.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-7, 2013-01-11, Žin., 2013, Nr. 5-203 (2013-01-15), i. k. 11323ADISAK000001-7

Nr. 1-54, 2013-07-25, Žin., 2013, Nr. 82-4140 (2013-07-27), i. k. 11323ADISAK00001-54

Nr. 1-14, 2019-02-20, paskelbta TAR 2019-02-20, i. k. 2019-02751

Nr. 1-30, 2021-06-28, paskelbta TAR 2021-06-28, i. k. 2021-14399

 

146. Leidimo laikinai gyventi, teisės gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo, leidimo gyventi šalyje kortelės ir leidimo nuolat gyventi šalyje kortelės galiojimo laikas gali būti nurodomas laiko intervalu „NUO...IKI...“ arba įrašant jo galiojimo laiką metais.

Nurodant galiojimo laiką metais, į leidimo gyventi kortelės eilutę „IŠDAVĖ“ įrašoma leidimo gyventi išrašymo Asmens dokumentų išrašymo centre data.

Nurodant galiojimą laiko intervalu, į leidimo gyventi kortelės eilutę „IŠDAVĖ“ įrašoma data „NUO“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-7, 2013-01-11, Žin., 2013, Nr. 5-203 (2013-01-15), i. k. 11323ADISAK000001-7

Nr. 1-14, 2019-02-20, paskelbta TAR 2019-02-20, i. k. 2019-02751

Nr. 1-30, 2021-06-28, paskelbta TAR 2021-06-28, i. k. 2021-14399

 

147. Išrašytas leidimas gyventi privalo būti įteiktas asmeniui per teisės aktuose nustatytą laikotarpį. Įvedus į sistemą duomenis apie leidimo gyventi įteikimą asmeniui, sistemoje šis leidimas gyventi automatiniu būdu paskelbiamas galiojančiu ne anksčiau, negu nurodyta šiame leidime gyventi galiojimo pradžia. Neįteiktas leidimas gyventi praėjus teisės aktuose nustatytam laikotarpiui nuo jo išrašymo arba nurodytos leidimo gyventi galiojimo laiko pradžios datos, sistemoje turi būti paskelbtas negaliojančiu. Tarnyba duomenis apie šio leidimo gyventi negaliojimą į sistemą įveda tik įsitikinusi, kad leidimas gyventi užsieniečiui nebuvo įteiktas.

148. Jei registruojant prašymą įforminti leidimą gyventi nustatoma, kad leidimo gyventi galiojimo pradžios data yra ankstesnė nei anksčiau išduoto galiojančio leidimo gyventi galiojimo pabaigos data, datos įvedimas blokuojamas ir pateikiamas atitinkamas perspėjimas. Tokiu atveju anksčiau išduotąjį leidimą gyventi būtina paskelbti negaliojančiu arba tikslinti įvedamą datą „NUO“.

149. Leidimo gyventi kortelės eilutėje „GALIOJA IKI“ visada įrašoma leidimo gyventi nurodyto galiojimo laiko pabaigos data.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-7, 2013-01-11, Žin., 2013, Nr. 5-203 (2013-01-15), i. k. 11323ADISAK000001-7

 

150. Neteko galios nuo 2013-07-28

Punkto naikinimas:

Nr. 1-54, 2013-07-25, Žin. 2013, Nr. 82-4140 (2013-07-27), i. k. 11323ADISAK00001-54

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-7, 2013-01-11, Žin., 2013, Nr. 5-203 (2013-01-15), i. k. 11323ADISAK000001-7

 

151. Neteko galios nuo 2013-01-16

Punkto naikinimas:

Nr. 1-7, 2013-01-11, Žin. 2013, Nr. 5-203 (2013-01-15), i. k. 11323ADISAK000001-7

 

152. Įvedus nuorodą į įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 46 straipsnio 1 dalies 1 punktą, prašymų įforminti leidimą gyventi registravimo formoje pateikiamas meniu, kuriame prašymą registruojantis darbuotojas privalo parinkti vieną iš galimų įrašų: „BE TEISĖS DIRBTI“ arba „SU TEISE DIRBTI“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-7, 2013-01-11, Žin., 2013, Nr. 5-203 (2013-01-15), i. k. 11323ADISAK000001-7

 

153. Užsieniečio pilietybė nustatoma pagal sistemoje turimus duomenis apie užsieniečio pateiktą užsienio valstybės išduotą kelionės dokumentą (nustatoma kelionės dokumentą išdavusios valstybės pilietybė). Jei asmuo nėra pateikęs užsienio valstybės kelionės dokumento, remiamasi Migracijos departamento sprendimu, kuriame nurodyta užsieniečio pilietybė. Jeigu duomenų nėra arba yra pasibaigęs dokumento galiojimo laikas, arba dokumentas yra paskelbtas negaliojančiu, automatiniu būdu sistemoje nustatoma, kad asmuo yra be pilietybės. Prašymą registruojantis darbuotojas privalo patikrinti sistemoje nustatytą pilietybę ir, esant būtinumui, patikslinti užsienio valstybės išduoto kelionės dokumento duomenis arba pakeisti pilietybę tiesioginio keitimo būdu.

154. Užsieniečiui pateikus užsienio valstybės išduotą kelionės dokumentą kaip asmeniui be pilietybės, prašymą registruojantis darbuotojas privalo pakeisti sistemoje suformuotąją kelionės dokumentą išdavusios valstybės pilietybę į „BE PILIETYBĖS“.

 

19 skyrius. Neteko galios nuo 2022-12-24

Skyriaus naikinimas:

Nr. 1-92, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26628

 

_________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

2 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-7, 2013-01-11, Žin., 2013, Nr. 5-203 (2013-01-15), i. k. 11323ADISAK000001-7

Nr. 1-54, 2013-07-25, Žin., 2013, Nr. 82-4140 (2013-07-27), i. k. 11323ADISAK00001-54

Nr. 1-36, 2014-07-11, paskelbta TAR 2014-07-14, i. k. 2014-10222

Nr. 1-78, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20730

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

Nr. 1-46, 2018-07-17, paskelbta TAR 2018-07-17, i. k. 2018-12115

Nr. 1-14, 2019-02-20, paskelbta TAR 2019-02-20, i. k. 2019-02751

Nr. 1-47, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10346

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

Nr. 1-1, 2021-01-04, paskelbta TAR 2021-01-04, i. k. 2021-00010

Nr. 1-30, 2021-06-28, paskelbta TAR 2021-06-28, i. k. 2021-14399

Nr. 1-38, 2022-07-15, paskelbta TAR 2022-07-15, i. k. 2022-15588

Nr. 1-39, 2022-08-03, paskelbta TAR 2022-08-03, i. k. 2022-16595

 

3 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-7, 2013-01-11, Žin., 2013, Nr. 5-203 (2013-01-15), i. k. 11323ADISAK000001-7

Nr. 1-54, 2013-07-25, Žin., 2013, Nr. 82-4140 (2013-07-27), i. k. 11323ADISAK00001-54

 

4 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-54, 2013-07-25, Žin., 2013, Nr. 82-4140 (2013-07-27), i. k. 11323ADISAK00001-54

 

5 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-54, 2013-07-25, Žin., 2013, Nr. 82-4140 (2013-07-27), i. k. 11323ADISAK00001-54

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

 

6 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-54, 2013-07-25, Žin., 2013, Nr. 82-4140 (2013-07-27), i. k. 11323ADISAK00001-54

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

 

7 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-54, 2013-07-25, Žin., 2013, Nr. 82-4140 (2013-07-27), i. k. 11323ADISAK00001-54

 

8 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-54, 2013-07-25, Žin., 2013, Nr. 82-4140 (2013-07-27), i. k. 11323ADISAK00001-54

Nr. 1-36, 2014-07-11, paskelbta TAR 2014-07-14, i. k. 2014-10222

Nr. 1-78, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20730

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

Nr. 1-46, 2018-07-17, paskelbta TAR 2018-07-17, i. k. 2018-12115

Nr. 1-14, 2019-02-20, paskelbta TAR 2019-02-20, i. k. 2019-02751

Nr. 1-47, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10346

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

Nr. 1-92, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26628

 

9 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-7, 2013-01-11, Žin., 2013, Nr. 5-203 (2013-01-15), i. k. 11323ADISAK000001-7

Nr. 1-54, 2013-07-25, Žin., 2013, Nr. 82-4140 (2013-07-27), i. k. 11323ADISAK00001-54

Nr. 1-36, 2014-07-11, paskelbta TAR 2014-07-14, i. k. 2014-10222

Nr. 1-78, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20730

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

Nr. 1-14, 2019-02-20, paskelbta TAR 2019-02-20, i. k. 2019-02751

Nr. 1-47, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10346

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

Nr. 1-92, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26628

 

10 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-7, 2013-01-11, Žin., 2013, Nr. 5-203 (2013-01-15), i. k. 11323ADISAK000001-7

Nr. 1-54, 2013-07-25, Žin., 2013, Nr. 82-4140 (2013-07-27), i. k. 11323ADISAK00001-54

Nr. 1-36, 2014-07-11, paskelbta TAR 2014-07-14, i. k. 2014-10222

Nr. 1-78, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20730

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

Nr. 1-46, 2018-07-17, paskelbta TAR 2018-07-17, i. k. 2018-12115

Nr. 1-14, 2019-02-20, paskelbta TAR 2019-02-20, i. k. 2019-02751

Nr. 1-47, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10346

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

Nr. 1-30, 2021-06-28, paskelbta TAR 2021-06-28, i. k. 2021-14399

Nr. 1-18, 2022-05-05, paskelbta TAR 2022-05-05, i. k. 2022-09496

Nr. 1-92, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26628

Nr. 1-1, 2023-01-03, paskelbta TAR 2023-01-03, i. k. 2023-00095

 

11 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-54, 2013-07-25, Žin., 2013, Nr. 82-4140 (2013-07-27), i. k. 11323ADISAK00001-54

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

Neteko galios nuo: 2020-06-05

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

 

12 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-7, 2013-01-11, Žin., 2013, Nr. 5-203 (2013-01-15), i. k. 11323ADISAK000001-7

Nr. 1-54, 2013-07-25, Žin., 2013, Nr. 82-4140 (2013-07-27), i. k. 11323ADISAK00001-54

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

 

13 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-54, 2013-07-25, Žin., 2013, Nr. 82-4140 (2013-07-27), i. k. 11323ADISAK00001-54

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

 

14 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-54, 2013-07-25, Žin., 2013, Nr. 82-4140 (2013-07-27), i. k. 11323ADISAK00001-54

 

15 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-54, 2013-07-25, Žin., 2013, Nr. 82-4140 (2013-07-27), i. k. 11323ADISAK00001-54

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

 

16 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-54, 2013-07-25, Žin., 2013, Nr. 82-4140 (2013-07-27), i. k. 11323ADISAK00001-54

 

17 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-54, 2013-07-25, Žin., 2013, Nr. 82-4140 (2013-07-27), i. k. 11323ADISAK00001-54

Nr. 1-36, 2014-07-11, paskelbta TAR 2014-07-14, i. k. 2014-10222

Nr. 1-78, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20730

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

Nr. 1-47, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10346

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

Nr. 1-30, 2021-06-28, paskelbta TAR 2021-06-28, i. k. 2021-14399

 

1 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-7, 2013-01-11, Žin., 2013, Nr. 5-203 (2013-01-15), i. k. 11323ADISAK000001-7

Nr. 1-54, 2013-07-25, Žin., 2013, Nr. 82-4140 (2013-07-27), i. k. 11323ADISAK00001-54

Nr. 1-78, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20730

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

Nr. 1-14, 2019-02-20, paskelbta TAR 2019-02-20, i. k. 2019-02751

Nr. 1-30, 2021-06-28, paskelbta TAR 2021-06-28, i. k. 2021-14399

 

18 priedas

Papildyta priedu:

Nr. 1-7, 2013-01-11, Žin., 2013, Nr. 5-203 (2013-01-15), i. k. 11323ADISAK000001-7

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-54, 2013-07-25, Žin., 2013, Nr. 82-4140 (2013-07-27), i. k. 11323ADISAK00001-54

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Asmens dokumentų išrašymo centras prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-7, 2013-01-11, Žin., 2013, Nr. 5-203 (2013-01-15), i. k. 11323ADISAK000001-7

Dėl Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1-26 "Dėl Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

2.

Asmens dokumentų išrašymo centras prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-54, 2013-07-25, Žin., 2013, Nr. 82-4140 (2013-07-27), i. k. 11323ADISAK00001-54

Dėl Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1-26 "Dėl Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

3.

Asmens dokumentų išrašymo centras prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-36, 2014-07-11, paskelbta TAR 2014-07-14, i. k. 2014-10222

Dėl Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1-26 „Dėl Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

4.

Asmens dokumentų išrašymo centras prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-78, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20730

Dėl Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1-26 „Dėl Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

5.

Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-73, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13551

Dėl Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1-26 „Dėl Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

6.

Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-46, 2018-07-17, paskelbta TAR 2018-07-17, i. k. 2018-12115

Dėl Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1-26 „Dėl Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

7.

Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-14, 2019-02-20, paskelbta TAR 2019-02-20, i. k. 2019-02751

Dėl Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1-26 „Dėl Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

8.

Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-47, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10346

Dėl Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1-26 „Dėl Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

9.

Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-29, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12253

Dėl Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1-26 „Dėl Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

10.

Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-1, 2021-01-04, paskelbta TAR 2021-01-04, i. k. 2021-00010

Dėl Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1-26 „Dėl Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

11.

Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-30, 2021-06-28, paskelbta TAR 2021-06-28, i. k. 2021-14399

Dėl Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1-26 „Dėl Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

12.

Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-18, 2022-05-05, paskelbta TAR 2022-05-05, i. k. 2022-09496

Dėl Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1-26 „Dėl Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

13.

Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-38, 2022-07-15, paskelbta TAR 2022-07-15, i. k. 2022-15588

Dėl Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1-26 „Dėl Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

14.

Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-39, 2022-08-03, paskelbta TAR 2022-08-03, i. k. 2022-16595

Dėl Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1-26 „Dėl Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

15.

Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-92, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26628

Dėl Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1-26 „Dėl Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

16.

Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-1, 2023-01-03, paskelbta TAR 2023-01-03, i. k. 2023-00095

Dėl Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1-26 „Dėl Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

 

part_cd421aa218ad4491b826cb7ff072054c_end[1] Taip pat žr. IV skyrių.

 

[2] Darbas su šia programine įranga aprašytas šio Aprašo 16 priede.

 

[3] Darbas su šia programine įranga aprašytas šio Aprašo 16 priede.

 

[4] Asmens duomenis į ekraninę formą galima iškviesti įvedus asmens kodą, asmenvardžius ir gimimo datą, asmens dokumento numerį arba asmens dokumentą įdėjus į kompiuterio klaviatūroje integruotą ar kitokiu būdu prie kompiuterio prijungtą lustinių kortelių skaitytuvą, aktyvuojant ekraninės formos langelį „Nuskaityti iš lusto“.