Suvestinė redakcija nuo 2000-06-08 iki 2001-11-07

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 116-2961, i. k. 0971100NUTA00001407

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ATAŠĖ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

1997 m. gruodžio 12 d. Nr. 1407

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatus (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              GEDIMINAS VAGNORIUS

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                    ALGIRDAS SAUDARGAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1997 m. gruodžio 12 d.

nutarimu Nr. 1407

 

Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatai

 

Bendrosios nuostatos

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė skyrimo ir atšaukimo tvarką bei teisinius jų veiklos pagrindus.

2. Lietuvos Respublikos specialusis atašė (toliau vadinama – specialusis atašė) yra Lietuvos Respublikos pilietis, pagal jį delegavusios ministerijos kompetenciją padedantis įgyvendinti Lietuvos Respublikos užsienio politiką.

3. Lietuvos Respublikos specialiajam atašė gali būti paskirti pavaduotojas ar padėjėjas arba tiek pavaduotojas (keli pavaduotojai), tiek padėjėjas (keli padėjėjai).

4. Specialusis atašė, jo pavaduotojas ar pavaduotojai ir padėjėjas ar padėjėjai (toliau vartojama vienaskaita) savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, 1961 metų Vienos konvencija dėl diplomatinių santykių, Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais, taip pat šiais nuostatais. Specialusis atašė, jo pavaduotojas ir padėjėjas privalo gerbti valstybės, kurioje jie akredituoti (buvimo valstybės), įstatymus.

5. Specialusis atašė ir jo pavaduotojas bei kartu gyvenantys jų šeimos nariai buvimo valstybėje naudojasi diplomatiniam agentui ir jo šeimos nariams teikiamomis privilegijomis bei imunitetais, nustatytais 1961 metų Vienos konvencijoje dėl diplomatinių santykių, Lietuvos Respublikos ir buvimo valstybės tarptautinėse sutartyse bei valstybės, kurioje jie akredituoti, įstatymuose.

Specialiojo atašė padėjėjas bei kartu gyvenantys jo šeimos nariai buvimo valstybėje naudojasi diplomatinės atstovybės administraciniam techniniam personalui ir jo šeimos nariams teikiamomis privilegijomis bei imunitetais, nustatytais 1961 metų Vienos konvencijoje dėl diplomatinių santykių, Lietuvos Respublikos ir buvimo valstybės tarptautinėse sutartyse bei valstybės, kurioje jie akredituoti, įstatymuose.

6. Specialusis atašė ir jo pavaduotojas buvimo valstybėje yra Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės diplomatinio personalo nariai, tiesiogiai pavaldūs juos paskyrusiam ministrui ir diplomatinės atstovybės vadovui.

7. Specialiajam atašė ir kartu su juo buvimo valstybėje gyvenantiems šeimos nariams nustatytąja tvarka išduodamas diplomatinis pasas.

 

Specialiojo atašė, jo pavaduotojo ir padėjėjo materialinis aprūpinimas

 

8. Specialiajam atašė, jo pavaduotojui ir padėjėjui už darbą užsienyje mokama pareiginė alga, kurios dydį nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Jeigu su specialiuoju atašė, jo pavaduotoju ar padėjėju buvimo valstybėje kartu gyvena sutuoktinis ir (ar) ne vyresni kaip 18 metų jų vaikai, už sutuoktinį specialiajam atašė, jo pavaduotojui ar padėjėjui mokamas 0,2 jų pareiginės algos dydžio šeimos priedas ir 0,1 jų pareiginės algos dydžio priedas už kiekvieną vaiką. Neviršijant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų normų, specialiajam atašė, jo pavaduotojui ar padėjėjui kompensuojamos kartu su jais buvimo valstybėje gyvenančių vaikų mokymosi, iki baigs vidurinį mokslą (bet ne ilgiau, iki vaikams sukaks 18 metų), išlaidos.

9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka specialusis atašė, jo pavaduotojas ir padėjėjas buvimo valstybėje aprūpinami jų šeimos narių skaičių atitinkančiais butais, apmokamos specialiojo atašė, jo pavaduotojo ir padėjėjo bei jų šeimos narių persikėlimo iš Lietuvos Respublikos į užsienio valstybę ir iš užsienio valstybės į Lietuvos Respubliką išlaidos.

10. Visos išlaidos, susijusios su specialiojo atašė, jo pavaduotojo ir padėjėjo išlaikymu užsienyje, mokamos iš juos delegavusios ministerijos šiam tikslui patvirtintos išlaidų sąmatos. Šių nuostatų 8 ir 9 punktuose nurodytas išmokas specialiajam atašė, jo pavaduotojui ir padėjėjui išmoka juos delegavusi ministerija. Minėtųjų pareigūnų ūkinio aptarnavimo išlaidas (darbo vietų išlaikymo, ryšių, transporto ir kitas) juos delegavusi ministerija apmoka Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei, kurioje įsikūrusi specialiojo atašė tarnyba, pagal atstovybės pateiktas sąskaitas

Punkto pakeitimai:

Nr. 338, 1999-03-25, Žin., 1999, Nr. 29-839 (1999-03-31), i. k. 0991100NUTA00000338

 

Specialiojo atašė skyrimas

 

11. Sprendimą įsteigti specialiojo atašė (gynybos, kultūros, prekybos atašė ir panašiai) pareigybę Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar prie tarptautinės organizacijos atitinkamos srities ministro teikimu, užsienio reikalų ministrui pritarus, priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Pasiūlymą įsteigti komercijos atašė pareigybę Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikia ūkio ministras, vadovaudamasis Verslo plėtojimo tarybos pasiūlymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Komercijos atašė pareigybės steigimo programa.

Punkto pakeitimai:

Nr. 622, 2000-05-31, Žin., 2000, Nr. 46-1318 (2000-06-07), i. k. 1001100NUTA00000622

 

12. Specialiuoju atašė (išskyrus gynybos atašė) gali būti skiriamas tik Lietuvos Respublikos valdininkas.

13. Lietuvos Respublikos gynybos atašė gali būti skiriamas tik ne žemesnį kaip kapitono ar jį atitinkantį karinį laipsnį turintis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos profesinės karo tarnybos karininkas. Gynybos atašė pavaduotoju gali būti skiriamas tik Lietuvos Respublikos krašto apsaugos profesinės karo tarnybos karininkas, o padėjėju – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos profesinės karo tarnybos karys arba civilis asmuo.

14. Specialusis atašė skiriamas ministro, kurio vadovaujamai ministerijai pagal jos kompetenciją jis turės atstovauti, įsakymu, esant raštiškam užsienio reikalų ministro pritarimui.

15. Skiriant Lietuvos Respublikos gynybos atašė, būtinas priimančiosios valstybės išankstinis sutikimas, jeigu to reikalauja priimančioji valstybė, vadovaudamasi 1961 metų Vienos konvencijos dėl diplomatinių santykių 7 straipsniu. Krašto apsaugos ministerijos teikimu tos valstybės sutikimo prašo Užsienio reikalų ministerija diplomatiniais kanalais.

16. Specialiojo atašė pavaduotojas ir padėjėjas skiriami ir atšaukiami tokia pat tvarka, kaip ir specialusis atašė.

17. Specialusis atašė, jo pavaduotojas ir padėjėjas, išskyrus gynybos atašė, dirba Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje pagal terminuotą darbo sutartį, šių nuostatų 14 punkte nurodyto įsakymo pagrindu sudarytą su atitinkama ministerija. Sutartis gali būti sudaroma ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui. Jeigu pasibaigus sutarties terminui nusprendžiama tą patį asmenį skirti specialiuoju atašė naujai kadencijai, sudaroma nauja terminuota darbo sutartis.

18. Gynybos atašė, jo pavaduotojas ir padėjėjas (jeigu jis – ne civilis asmuo) negali būti skiriami antrai kadencijai paeiliui.

19. Specialusis atašė laikomas paskirtu į pareigas ir jam mokama pareiginė alga nuo terminuotoje darbo sutartyje (gynybos atašė – krašto apsaugos ministro įsakyme) nurodytos datos, o savo funkcijas jis pradeda vykdyti buvimo valstybėje nustatyta tvarka.

20. Šių nuostatų 11-15 punktuose numatyta tvarka specialusis atašė gali būti skiriamas ir į kelias užsienio valstybes ar kelias tarptautines organizacijas (toliau vartojama vienaskaita), gavus jo buvimo valstybės ir valstybių, į kurias jį numatoma skirti, sutikimą, jeigu to reikalaujama.

 

Specialiojo atašė funkcijos

 

21. Specialusis atašė vykdo šias funkcijas:

21.1. pagal jį delegavusios ministerijos kompetenciją padeda įgyvendinti Lietuvos Respublikos užsienio politiką;

21.2. teisėtais būdais gauna, renka ir kaupia jį delegavusią ministeriją dominančią informaciją apie valstybę, kurioje jis yra akredituotas, ir perduoda ją šiai ministerijai jį paskyrusio ministro nustatyta tvarka;

21.3. informuoja jį delegavusią ministeriją apie valstybės ar (ir) tarptautinės organizacijos, kurioje (prie kurios) jis yra akredituotas, iniciatyvas, pasiūlymus bei nuostatas delegavusios ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;

21.4. padeda organizuoti jį delegavusios ministerijos (gynybos atašė – ir kariuomenės) pareigūnų vizitus į valstybę, kurioje jis yra akredituotas, ir šios valstybės pareigūnų vizitus į Lietuvos Respubliką;

21.5. teikia Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės valstybėje ar (ir) prie tarptautinės organizacijos, kurioje (prie kurios) jis yra akredituotas, vadovui konsultacijas specialiojo atašė kompetencijos klausimais.

22. Lietuvos Respublikos gynybos atašė yra Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos atstovas toje valstybėje ar (ir) tarptautinėje organizacijoje, kurioje (prie kurios) jis yra akredituotas.

23. Specialusis atašė gali vykdyti ir kitas jį delegavusios ministerijos pavestas jam funkcijas, neprieštaraujančias Lietuvos Respublikos ir buvimo valstybės įstatymams, šiems nuostatams bei tarptautinei teisei.

 

Specialiojo atašė atšaukimas

 

24. Specialusis atašė turi būti atšauktas:

24.1. pasibaigus terminuotos darbo sutarties laikui;

24.2. Lietuvos Respublikos darbo sutarties įstatymo nustatyta tvarka nutraukus terminuotą darbo sutartį pirma laiko;

24.3. tarptautinei organizacijai, prie kurios jis buvo akredituotas, nutraukus savo veiklą;

24.4. diplomatinei atstovybei, kurioje dirba specialusis atašė, nutraukus savo veiklą;

24.5. kitais tarptautinės teisės nustatomais pagrindais.

25. Specialusis atašė iš buvimo valstybės atšaukiamas ministro, kurio vadovaujamai ministerijai pagal jos kompetenciją jis atstovavo, įsakymu, esant raštiškam užsienio reikalų ministro pritarimui arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimui. Apie tai, kad specialusis atašė atšaukiamas, Užsienio reikalų ministerija diplomatiniais kanalais informuoja valstybę ar (ir) tarptautinę organizaciją, kurioje (prie kurios) jis buvo akredituotas.

Gynybos atašė gali būti atšauktas vadovaujantis karo tarnybą reglamentuojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais krašto apsaugos ministro įsakymu, apie tai raštu informavus užsienio reikalų ministrą. Apie tai, kad gynybos atašė atšaukiamas, Užsienio reikalų ministerija diplomatiniais kanalais informuoja valstybę ar (ir) tarptautinę organizaciją, kurioje (prie kurios) jis buvo akredituotas.

26. Specialiojo atašė funkcijų pasibaigimo data nurodoma įsakyme dėl jo atšaukimo. Specialiojo atašė funkcijos taip pat pasibaigia jam mirus.

 

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 338, 1999-03-25, Žin., 1999, Nr. 29-839 (1999-03-31), i. k. 0991100NUTA00000338

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1407 "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 622, 2000-05-31, Žin., 2000, Nr. 46-1318 (2000-06-07), i. k. 1001100NUTA00000622

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1407 "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatų patvirtinimo" papildymo