Suvestinė redakcija nuo 2016-10-07

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 116-2961, i. k. 0971100NUTA00001407

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ATAŠĖ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

1997 m. gruodžio 12 d. Nr. 1407

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatus (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              GEDIMINAS VAGNORIUS

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                    ALGIRDAS SAUDARGAS

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1997 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1407
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. 661
redakcija)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ATAŠĖ NUOSTATAI

 

 

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1. Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė, jų pavaduotojų skyrimo ir atšaukimo tvarką ir teisinius jų veiklos pagrindus.

2. Lietuvos Respublikos specialusis atašė (toliau – specialusis atašė) yra Lietuvos Respublikos pilietis, pagal jį paskyrusios arba perkėlusios ministerijos, kitos valstybės institucijos ar įstaigos kompetenciją padedantis įgyvendinti Lietuvos Respublikos užsienio politiką.

Specialiajam atašė gali būti paskirtas pavaduotojas (keli pavaduotojai).

3. Specialusis atašė, jo pavaduotojas dirba Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje užsienio valstybėje ar Lietuvos Respublikos atstovybėje prie tarptautinės organizacijos (toliau – diplomatinė atstovybė) ar konsulinėje įstaigoje.

4. Lietuvos Respublikos gynybos atašė yra Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos atstovas toje valstybėje ar (ir) tarptautinėje organizacijoje, kurioje (prie kurios) jis akredituotas.

5. Specialusis atašė, jo pavaduotojas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, 1961 metų Vienos konvencija dėl diplomatinių santykių, 1963 metų Vienos konvencija dėl konsulinių santykių, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir Nuostatais. Specialusis atašė, jo pavaduotojas privalo gerbti valstybės, kurioje jie akredituoti ar reziduoja (toliau – buvimo valstybės), įstatymus.

6. Specialusis atašė, jo pavaduotojas, taip pat kartu gyvenantys jų šeimos nariai buvimo valstybėje naudojasi diplomatiniam agentui ir jo šeimos nariams teikiamomis privilegijomis ir imunitetais, nustatytais 1961 metų Vienos konvencijoje dėl diplomatinių santykių, 1963 metų Vienos konvencijoje dėl konsulinių santykių, Lietuvos Respublikos ir buvimo valstybės tarptautinėse sutartyse ir valstybės, kurioje jie akredituoti, įstatymuose.

7. Specialusis atašė, jo pavaduotojas buvimo valstybėje yra diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos diplomatinio personalo nariai, tiesiogiai pavaldūs juos paskyrusiam arba perkėlusiam ministrui ar ministro įgaliojimu jį paskyrusiam arba perkėlusiam įstaigos prie ministerijos vadovui, kitos valstybės institucijos ar įstaigos vadovui ir diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos vadovui.

Specialusis atašė, jo pavaduotojas, prieš teikdami prašymą dėl komandiruočių ir atostogų jį paskyrusiam ministrui, įstaigos prie ministerijos vadovui ar kitos valstybės institucijos ar įstaigos vadovui, apie planuojamas komandiruotę ar atostogas ir apie tai, ar jį komandiruotės ar atostogų metu pavaduos kitas asmuo, informuoja diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos vadovą.

 

II SKYRIUS

Specialiojo atašė, jo pavaduotojo skyrimas IR FUNKCIJOS

 

8. Sprendimą steigti specialiojo atašė, jo pavaduotojo pareigybes diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje atitinkamos srities ministro teikimu, užsienio reikalų ministrui raštu pritarus, priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Kartu su teikimu dėl specialiojo atašė, jo pavaduotojo pareigybės steigimo pridedamas steigiamos pareigybės aprašymo projektas.

Ministerijos, kitos valstybės institucijos ar įstaigos ne vėliau kaip iki gegužės 5 d. pateikia Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai (toliau – Užsienio reikalų ministerija) informaciją apie ateinančiais finansiniais metais planuojamas steigti ir naikinti specialiojo atašė, jo pavaduotojo pareigybes.

Jeigu ateinančiais metais Užsienio reikalų ministerijai neskirta pakankamai Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, atsižvelgiant į šio punkto trečiojoje pastraipoje nurodytą informaciją, įsteigtų specialiųjų atašė, jų pavaduotojų ūkiniam aprūpinimui ir sveikatos draudimo išlaidoms padengti, Užsienio reikalų ministerija gali teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl specialiųjų atašė tinklo optimizavimo. Šie pasiūlymai derinami su specialiuosius atašė, jų pavaduotojus paskyrusiais arba perkėlusiais ministrais, įstaigų prie ministerijų vadovais ar kitais valstybės institucijų ar įstaigų vadovais.

9. Specialusis atašė, jo pavaduotojas paprastai yra Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojas. Specialusis atašė, jo pavaduotojas privalo turėti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka išduotą leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. Specialusis atašė, jo pavaduotojas privalo išklausyti Užsienio reikalų ministerijos organizuojamus mokymo kursus, skirtus išvykstantiems ar išvykusiems dirbti į diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas asmenims. Specialusis atašė, jo pavaduotojas privalo susipažinti su Užsienio reikalų ministerijos informacinių sistemų, kuriomis naudosis, saugos dokumentais ir raštu įsipareigoti laikytis jų reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 975, 2016-10-05, paskelbta TAR 2016-10-06, i. k. 2016-24728

 

10. Lietuvos Respublikos gynybos atašė gali būti skiriamas tik ne žemesnį kaip kapitono ar jį atitinkantį karinį laipsnį turintis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos profesinės karo tarnybos karininkas. Gynybos atašė pavaduotoju gali būti skiriamas tik Lietuvos Respublikos krašto apsaugos profesinės karo tarnybos karininkas.

11. Skiriant Lietuvos Respublikos gynybos atašė, būtinas išankstinis priimančiosios valstybės sutikimas, jeigu ji to reikalauja vadovaudamasi 1961 metų Vienos konvencijos dėl diplomatinių santykių 7 straipsniu. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos (toliau – Krašto apsaugos ministerija) teikimu priimančiosios valstybės sutikimo prašo Užsienio reikalų ministerija diplomatiniais kanalais.

Nuostatų 8–11, 13 ir 14 punktuose nustatyta tvarka gynybos atašė gali būti skiriamas ir į kelias užsienio valstybes, gavus jo buvimo valstybės ir valstybių, į kurias jį numatoma skirti, sutikimą, jeigu to reikalauja priimančioji valstybė.

12. Specialusis atašė, jo pavaduotojas (išskyrus gynybos atašė, jo pavaduotoją), paskirtas į diplomatinę atstovybę užsienio valstybėje, kurios vadovas akredituotas keliose užsienio valstybėse, savo funkcijas gali atlikti visose valstybėse, kuriose akredituotas diplomatinės atstovybės vadovas. Specialiojo atašė, jo pavaduotojo pareigybės aprašyme, kurį tvirtina atitinkamos srities ministras, įstaigos prie ministerijos vadovas, kitos valstybės institucijos ar įstaigos vadovas, nurodoma, kokiose valstybėse savo funkcijas atliks specialusis atašė, jo pavaduotojas. Jeigu pareigybės aprašymas keičiamas, apie tai informuojama Užsienio reikalų ministerija ir jai pateikiamas naujas pareigybės aprašymas.

13. Specialusis atašė, jo pavaduotojas jų rašytiniu sutikimu skiriami arba perkeliami ministro, jeigu jis to nepaveda ministerijos kancleriui, įstaigos prie ministerijos vadovo, kitos valstybės institucijos ar įstaigos vadovo įsakymu, užsienio reikalų ministrui raštu pritarus, ir jiems mokamas darbo užmokestis nuo ministro, įstaigos prie ministerijos vadovo, kitos valstybės institucijos ar įstaigos vadovo įsakyme nurodytos datos. Apie numatomą paskyrimą, perkėlimą ministerija, įstaiga prie ministerijos, kita valstybės institucija ar įstaiga informuoja Užsienio reikalų ministeriją likus ne mažiau kaip mėnesiui iki numatomo paskyrimo, perkėlimo ar paskyrimo termino pratęsimo ir nurodo terminą, kuriam skiriamas, perkeliamas specialusis atašė, jo pavaduotojas ar pratęsiamas paskyrimo terminas, pridedamas pareigybės aprašymas.

14. Specialusis atašė, jo pavaduotojas gali būti skiriami arba perkeliami dirbti diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje ne ilgiau kaip 3 metams. Esant tarnybinei būtinybei, šis terminas gali būti pratęstas vieną kartą iki vienų metų, užsienio reikalų ministrui raštu pritarus.

15. Specialusis atašė, jo pavaduotojas atlieka šias funkcijas:

15.1. pagal jį paskyrusios arba perkėlusios ministerijos, įstaigos prie ministerijos, kitos valstybės institucijos ar įstaigos kompetenciją padeda įgyvendinti Lietuvos Respublikos užsienio politiką;

15.2. teisėtais būdais gauna, renka ir kaupia jį paskyrusią arba perkėlusią ministeriją, įstaigą prie ministerijos, kitą valstybės instituciją ar įstaigą dominančią informaciją apie valstybę, kurioje jis akredituotas, ir perduoda ją ministerijai, įstaigai prie ministerijos, kitai valstybės institucijai ar įstaigai jį paskyrusio ministro, kitos valstybės institucijos ar įstaigos vadovo nustatyta tvarka;

15.3. informuoja jį paskyrusią arba perkėlusią ministeriją, įstaigą prie ministerijos, kitą valstybės instituciją ar įstaigą apie valstybės ar (ir) tarptautinės organizacijos, kurioje (prie kurios) jis akredituotas, iniciatyvas, pasiūlymus ir nuostatas paskyrusios arba perkėlusios ministerijos, įstaigos prie ministerijos, kitos valstybės institucijos ar įstaigos kompetencijai priskirtais klausimais;

15.4. padeda organizuoti jį paskyrusios arba perkėlusios ministerijos, įstaigos prie ministerijos, kitos valstybės institucijos ar įstaigos (gynybos atašė – ir kariuomenės) pareigūnų vizitus į valstybę, kurioje jis akredituotas, ir šių valstybių pareigūnų vizitus į Lietuvos Respubliką;

15.5. pagal kompetenciją teikia diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos vadovui konsultacijas ir rašytinę informaciją metiniam diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos darbo planui ir metinei ataskaitai rengti.

16. Specialusis atašė, jo pavaduotojas gali atlikti ir kitas jį paskyrusios arba perkėlusios ministerijos, įstaigos prie ministerijos, kitos valstybės institucijos ar įstaigos jam pavestas funkcijas, neprieštaraujančias Lietuvos Respublikos ir buvimo valstybės įstatymams, Nuostatams ir tarptautinei teisei.

 

III SKYRIUS

Specialiojo atašė, jo pavaduotojo materialinis aprūpinimas

 

17. Specialiajam atašė, jo pavaduotojui mokami:

17.1. darbo užmokestis, kurio dydį nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai;

17.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacija;

17.3. jeigu su specialiuoju atašė, jo pavaduotoju buvimo valstybėje kartu gyvena jo šeimos nariai, nurodyti Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 27 straipsnio 2 dalyje, kompensacijos sutuoktiniui, vaikams (įvaikiams) ir išlaikytiniams išlaikyti; kompensacijų dydį nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė;

17.4. neviršijant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio, kompensacijos kartu su specialiuoju atašė, jo pavaduotoju buvimo valstybėje gyvenančių Nuostatų 17.3 papunktyje nurodytų vaikų (įvaikių), paprastai nuo 6 metų, kol jie įgis vidurinį išsilavinimą, bet ne ilgiau, iki jiems sueis 20 metų, mokymosi išlaidoms, taip pat ikimokyklinio ugdymo išlaidoms kompensuoti.

18. Specialiajam atašė, jo pavaduotojui jų pasirinkimu kas mėnesį lygiomis dalimis skiriama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio išmoka (kompensacija) jo pareigybę ir šeimos narių skaičių atitinkančiomis gyvenamosiomis patalpomis apsirūpinti, komunalinėms ir ryšių išlaidoms padengti arba, esant galimybei, suteikiamos jų pareigybę ir šeimos narių skaičių atitinkančios gyvenamosios patalpos.

Jeigu gyvenamąsias patalpas suteikia diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga, išmoka (kompensacija) specialiajam atašė, jo pavaduotojui nemokama. Specialųjį atašė, jo pavaduotoją paskyrusi arba perkėlusi ministerija, įstaiga prie ministerijos, kita valstybės institucija ar įstaiga apmoka komunalines ir ryšių išlaidas, o jeigu gyvenamosios patalpos suteikiamos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos nuomojamose patalpose, – ir patalpų nuomos išlaidas.

19. Specialiajam atašė, jo pavaduotojui ir jų šeimos nariams kompensuojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio persikėlimo iš Lietuvos Respublikos į užsienio valstybę ir iš užsienio valstybės į Lietuvos Respubliką išlaidos.

20. Visos Nuostatų 17, 18 ir 19 punktuose nurodytos išmokos (kompensacijos) ir išlaidos apmokamos iš specialųjį atašė, jo pavaduotoją paskyrusios arba perkėlusios ministerijos, įstaigos prie ministerijos, kitos valstybės institucijos ar įstaigos šiam tikslui patvirtintos išlaidų sąmatos, išskyrus išlaidas, susijusias su specialiojo atašė, jo pavaduotojo ūkiniu aprūpinimu, sveikatos draudimu ir reprezentacija, kaip nurodyta šio punkto antrojoje ir ketvirtojoje pastraipose.

Specialųjį atašė, jo pavaduotoją ūkiškai aprūpina (perka prekes ir paslaugas darbo vietoms įkurti ir išlaikyti, įskaitant komunalinių paslaugų pirkimą, aprūpina kanceliarinėmis prekėmis, baldais ir kitu inventoriumi, kompiuterine ir ryšio įranga, saugaus funkcionavimo priemonėmis, spaudiniais, ryšių, transporto paslaugomis, įskaitant kompensacijas už asmeninių automobilių naudojimą tarnybos reikmėms) ir sveikatos draudimo (įskaitant nedirbančių jų šeimos narių sveikatos draudimą) išlaidas, išskyrus šio punkto penktojoje ir šeštojoje pastraipose nurodytus atvejus, tiesiogiai arba per diplomatinę atstovybę, konsulinę įstaigą jiems apmoka Užsienio reikalų ministerija iš specialiai tam skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.

Priėmus sprendimą įsteigti specialiojo atašė, jo pavaduotojo pareigybę ir paskyrus ar perkėlus specialųjį atašė, jo pavaduotoją po to, kai įsigalioja atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, jeigu kartu nenaikinama kita specialiojo atašė, jo pavaduotojo pareigybė, šio punkto antrojoje ir ketvirtojoje pastraipose nurodytos išlaidos iki einamųjų metų pabaigos apmokamos iš specialųjį atašė, jo pavaduotoją paskyrusiai arba perkėlusiai ministerijai, įstaigai prie ministerijos, kitai valstybės institucijai ar įstaigai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų pagal diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pateiktas sąskaitas.

Specialiojo atašė, jo pavaduotojo Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje reprezentacines išlaidas apmoka ši diplomatinė atstovybė iš Užsienio reikalų ministerijai tam skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų. Specialiųjų atašė, jų pavaduotojų kitose diplomatinėse atstovybėse reprezentacines išlaidas apmoka juos paskyrusi arba perkėlusi ministerija, įstaiga prie ministerijos, kita valstybės institucija ar įstaiga.

Gynybos atašė, jo pavaduotojo ūkinis aprūpinimas finansuojamas, reprezentacinės ir sveikatos draudimo (įskaitant nedirbančių jų šeimos narių sveikatos draudimą) išlaidos apmokamos iš Krašto apsaugos ministerijai tam skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.

Pinigų ir bankų klausimų specialiojo atašė, jo pavaduotojo ūkinis aprūpinimas finansuojamas, reprezentacinės ir sveikatos draudimo (įskaitant nedirbančių jų šeimos narių sveikatos draudimą) išlaidos apmokamos iš Lietuvos banko lėšų.

 

IV SKYRIUS

Specialiojo atašė, jo pavaduotojo atšaukimas

 

21. Specialusis atašė, jo pavaduotojas atšaukiamas:

21.1. pasibaigus jo paskyrimo laikui;

21.2. jo paties prašymu;

21.3. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka nutrūkus tarnybos santykiams anksčiau, nei pasibaigia paskyrimo laikas;

21.4. tarptautinei organizacijai, prie kurios jis akredituotas, nutraukus savo veiklą;

21.5. diplomatinei atstovybei, kurioje dirba specialusis atašė, nutraukus savo veiklą;

21.6. panaikinus specialiojo atašė, specialiojo atašė pavaduotojo pareigybę;

21.7. panaikinus Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka jam išduotą leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;

Punkto pakeitimai:

Nr. 975, 2016-10-05, paskelbta TAR 2016-10-06, i. k. 2016-24728

 

21.8. kitais tarptautinės teisės nustatytais pagrindais.

22. Specialusis atašė, jo pavaduotojas iš buvimo valstybės atšaukiamas jį paskyrusio ministro, jeigu jis to nepaveda ministerijos kancleriui, įstaigos prie ministerijos vadovo, kitos valstybės institucijos ar įstaigos vadovo įsakymu, užsienio reikalų ministrui raštu pritarus.

Gynybos atašė, jo pavaduotojas gali būti atšauktas vadovaujantis karo tarnybą reglamentuojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais krašto apsaugos ministro įsakymu, apie tai raštu informavus užsienio reikalų ministrą.

Užsienio reikalų ministerija apie specialiojo atašė, jo pavaduotojo atšaukimą diplomatiniais kanalais informuoja valstybę ar (ir) tarptautinę organizaciją, kurioje (prie kurios) specialusis atašė, jo pavaduotojas akredituotas.

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 661, 2015-06-26, paskelbta TAR 2015-06-30, i. k. 2015-10493

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 338, 1999-03-25, Žin., 1999, Nr. 29-839 (1999-03-31), i. k. 0991100NUTA00000338

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1407 "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 622, 2000-05-31, Žin., 2000, Nr. 46-1318 (2000-06-07), i. k. 1001100NUTA00000622

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1407 "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatų patvirtinimo" papildymo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1278, 2001-10-31, Žin., 2001, Nr. 93-3281 (2001-11-07), i. k. 1011100NUTA00001278

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1407 "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 337, 2003-03-18, Žin., 2003, Nr. 28-1149 (2003-03-21), i. k. 1031100NUTA00000337

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1407 "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 873, 2004-07-12, Žin., 2004, Nr. 109-4081 (2004-07-15), i. k. 1041100NUTA00000873

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1407 "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1243, 2005-11-18, Žin., 2005, Nr. 137-4932 (2005-11-19), i. k. 1051100NUTA00001243

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1407 "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 352, 2007-04-04, Žin., 2007, Nr. 43-1643 (2007-04-19), i. k. 1071100NUTA00000352

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1407 "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1044, 2007-09-19, Žin., 2007, Nr. 105-4307 (2007-10-11), i. k. 1071100NUTA00001044

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1407 "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 857, 2011-07-13, Žin., 2011, Nr. 91-4337 (2011-07-19), i. k. 1111100NUTA00000857

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1407 "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 606, 2012-05-29, Žin., 2012, Nr. 64-3218 (2012-06-07), i. k. 1121100NUTA00000606

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1407 "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatų patvirtinimo" ir jį keitusio nutarimo pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 176, 2014-02-26, paskelbta TAR 2014-02-27, i. k. 2014-02185

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 276, 2015-03-18, paskelbta TAR 2015-03-24, i. k. 2015-04218

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 661, 2015-06-26, paskelbta TAR 2015-06-30, i. k. 2015-10493

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo  

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 975, 2016-10-05, paskelbta TAR 2016-10-06, i. k. 2016-24728

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo