Suvestinė redakcija nuo 2007-04-20 iki 2007-12-31

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 116-2961, i. k. 0971100NUTA00001407

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ATAŠĖ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

1997 m. gruodžio 12 d. Nr. 1407

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatus (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              GEDIMINAS VAGNORIUS

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                    ALGIRDAS SAUDARGAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1997 m. gruodžio 12 d.

nutarimu Nr. 1407

 

Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatai

 

Bendrosios nuostatos

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė skyrimo ir atšaukimo tvarką bei teisinius jų veiklos pagrindus.

2. Lietuvos Respublikos specialusis atašė (toliau vadinama – specialusis atašė) yra Lietuvos Respublikos pilietis, pagal jį delegavusios ministerijos, kitos valstybės institucijos ar įstaigos kompetenciją padedantis įgyvendinti Lietuvos Respublikos užsienio politiką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 337, 2003-03-18, Žin., 2003, Nr. 28-1149 (2003-03-21), i. k. 1031100NUTA00000337

 

3. Lietuvos Respublikos specialiajam atašė gali būti paskirti pavaduotojas ar padėjėjas arba tiek pavaduotojas (keli pavaduotojai), tiek padėjėjas (keli padėjėjai).

4. Specialusis atašė, jo pavaduotojas ar pavaduotojai ir padėjėjas ar padėjėjai (toliau vartojama vienaskaita) savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, 1961 metų Vienos konvencija dėl diplomatinių santykių, Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais, taip pat šiais nuostatais. Specialusis atašė, jo pavaduotojas ir padėjėjas privalo gerbti valstybės, kurioje jie akredituoti (buvimo valstybės), įstatymus.

5. Specialusis atašė ir jo pavaduotojas bei kartu gyvenantys jų šeimos nariai buvimo valstybėje naudojasi diplomatiniam agentui ir jo šeimos nariams teikiamomis privilegijomis bei imunitetais, nustatytais 1961 metų Vienos konvencijoje dėl diplomatinių santykių, Lietuvos Respublikos ir buvimo valstybės tarptautinėse sutartyse bei valstybės, kurioje jie akredituoti, įstatymuose.

Specialiojo atašė padėjėjas bei kartu gyvenantys jo šeimos nariai buvimo valstybėje naudojasi diplomatinės atstovybės administraciniam techniniam personalui ir jo šeimos nariams teikiamomis privilegijomis bei imunitetais, nustatytais 1961 metų Vienos konvencijoje dėl diplomatinių santykių, Lietuvos Respublikos ir buvimo valstybės tarptautinėse sutartyse bei valstybės, kurioje jie akredituoti, įstatymuose.

6. Specialusis atašė ir jo pavaduotojas buvimo valstybėje yra Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės diplomatinio personalo nariai, tiesiogiai pavaldūs juos paskyrusiam ministrui, kitos valstybės institucijos ar įstaigos vadovui ir diplomatinės atstovybės vadovui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 337, 2003-03-18, Žin., 2003, Nr. 28-1149 (2003-03-21), i. k. 1031100NUTA00000337

 

7. Specialiajam atašė ir kartu su juo buvimo valstybėje gyvenantiems šeimos nariams nustatytąja tvarka išduodamas diplomatinis pasas.

 

Specialiojo atašė, jo pavaduotojo ir padėjėjo materialinis aprūpinimas

 

8. Specialiajam atašė, jo pavaduotojui už darbą užsienyje mokama pareiginė alga, kurios dydį nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Specialiajam atašė ir specialiojo atašė pavaduotojui mokama su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacija. Jeigu su specialiuoju atašė, jo pavaduotoju buvimo valstybėje kartu gyvena sutuoktinis ir (ar) ne vyresni kaip 18 metų jų vaikai (įvaikiai), specialiajam atašė, jo pavaduotojui kartu su pareigine alga mokamos kompensacijos sutuoktiniui ir vaikams (įvaikiams) išlaikyti. Kompensacijų dydį nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Neviršijant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų normų, specialiajam atašė, jo pavaduotojui kompensuojamos kartu su jais buvimo valstybėje gyvenančių vaikų (įvaikių) ikimokyklinio ugdymo ir mokymosi, iki įgis vidurinį išsilavinimą (bet ne ilgiau, iki vaikams (įvaikiams) sukaks 20 metų), išlaidos

Punkto pakeitimai:

Nr. 1278, 2001-10-31, Žin., 2001, Nr. 93-3281 (2001-11-07), i. k. 1011100NUTA00001278

Nr. 1243, 2005-11-18, Žin., 2005, Nr. 137-4932 (2005-11-19), i. k. 1051100NUTA00001243

 

9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka specialusis atašė, jo pavaduotojas ir padėjėjas buvimo valstybėje aprūpinami jų šeimos narių skaičių atitinkančiomis gyvenamosiomis patalpomis, kompensuojamos specialiojo atašė ir jo pavaduotojo bei jų šeimos narių persikėlimo iš Lietuvos Respublikos į užsienio valstybę ir iš užsienio valstybės į Lietuvos Respubliką išlaidos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1243, 2005-11-18, Žin., 2005, Nr. 137-4932 (2005-11-19), i. k. 1051100NUTA00001243

 

10. Visos išlaidos, susijusios su specialiojo atašė, jo pavaduotojo ir padėjėjo išlaikymu užsienyje, mokamos iš juos delegavusios ministerijos, kitos valstybės institucijos ar įstaigos šiam tikslui patvirtintos išlaidų sąmatos. Šių nuostatų 8 ir 9 punktuose nurodytas išmokas specialiajam atašė, jo pavaduotojui ir padėjėjui išmoka juos delegavusi ministerija, kita valstybės institucija ar įstaiga. Minėtųjų pareigūnų ūkinio aptarnavimo išlaidas (darbo vietų išlaikymo, ryšių, transporto ir kitas) juos delegavusi ministerija apmoka Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei, kurioje įsikūrusi specialiojo atašė tarnyba, pagal atstovybės pateiktas sąskaitas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 338, 1999-03-25, Žin., 1999, Nr. 29-839 (1999-03-31), i. k. 0991100NUTA00000338

Nr. 337, 2003-03-18, Žin., 2003, Nr. 28-1149 (2003-03-21), i. k. 1031100NUTA00000337

 

Specialiojo atašė skyrimas

 

11. Sprendimą įsteigti specialiojo atašė (gynybos, kultūros, prekybos atašė ir panašiai), jo pavaduotojo ir padėjėjo pareigybes Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar prie tarptautinės organizacijos atitinkamos srities ministro, kitos valstybės institucijos ar įstaigos vadovo teikimu, užsienio reikalų ministrui pritarus, priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Pasiūlymą įsteigti komercijos atašė pareigybę Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikia ūkio ministras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Komercijos atašė pareigybės steigimo programa.

Punkto pakeitimai:

Nr. 622, 2000-05-31, Žin., 2000, Nr. 46-1318 (2000-06-07), i. k. 1001100NUTA00000622

Nr. 337, 2003-03-18, Žin., 2003, Nr. 28-1149 (2003-03-21), i. k. 1031100NUTA00000337

Nr. 873, 2004-07-12, Žin., 2004, Nr. 109-4081 (2004-07-15), i. k. 1041100NUTA00000873

Nr. 1243, 2005-11-18, Žin., 2005, Nr. 137-4932 (2005-11-19), i. k. 1051100NUTA00001243

 

12. Specialiuoju atašė (išskyrus gynybos atašė, pinigų ir bankų klausimų atašė ir specialiojo atašė padėjėją) gali būti skiriamas tik Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1278, 2001-10-31, Žin., 2001, Nr. 93-3281 (2001-11-07), i. k. 1011100NUTA00001278

Nr. 352, 2007-04-04, Žin., 2007, Nr. 43-1643 (2007-04-19), i. k. 1071100NUTA00000352

 

13. Lietuvos Respublikos gynybos atašė gali būti skiriamas tik ne žemesnį kaip kapitono ar jį atitinkantį karinį laipsnį turintis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos profesinės karo tarnybos karininkas. Gynybos atašė pavaduotoju gali būti skiriamas tik Lietuvos Respublikos krašto apsaugos profesinės karo tarnybos karininkas, o padėjėju – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos profesinės karo tarnybos karys arba civilis asmuo.

14. Specialusis atašė skiriamas ministro, kitos valstybės institucijos ar įstaigos vadovo, kurio vadovaujamai ministerijai, kitai valstybės institucijai ar įstaigai pagal jos kompetenciją jis turės atstovauti, įsakymu, esant raštiškam užsienio reikalų ministro pritarimui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 337, 2003-03-18, Žin., 2003, Nr. 28-1149 (2003-03-21), i. k. 1031100NUTA00000337

 

15. Skiriant Lietuvos Respublikos gynybos atašė, būtinas priimančiosios valstybės išankstinis sutikimas, jeigu to reikalauja priimančioji valstybė, vadovaudamasi 1961 metų Vienos konvencijos dėl diplomatinių santykių 7 straipsniu. Krašto apsaugos ministerijos teikimu tos valstybės sutikimo prašo Užsienio reikalų ministerija diplomatiniais kanalais.

16. Specialiojo atašė pavaduotojas ir padėjėjas skiriami ir atšaukiami tokia pat tvarka, kaip ir specialusis atašė.

17. Specialusis atašė, jo pavaduotojas ir padėjėjas, išskyrus gynybos atašė, dirba Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje pagal terminuotą darbo sutartį, šių nuostatų 14 punkte nurodyto įsakymo pagrindu sudarytą su atitinkama ministerija, kita valstybės institucija ar įstaiga. Sutartis gali būti sudaroma ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui. Jeigu pasibaigus sutarties terminui nusprendžiama tą patį asmenį skirti specialiuoju atašė naujai kadencijai, sudaroma nauja terminuota darbo sutartis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 337, 2003-03-18, Žin., 2003, Nr. 28-1149 (2003-03-21), i. k. 1031100NUTA00000337

 

18. Gynybos atašė, jo pavaduotojas ir padėjėjas (jeigu jis – ne civilis asmuo) negali būti skiriami antrai kadencijai paeiliui.

19. Specialusis atašė laikomas paskirtu į pareigas ir jam mokama pareiginė alga nuo terminuotoje darbo sutartyje (gynybos atašė – krašto apsaugos ministro įsakyme) nurodytos datos, o savo funkcijas jis pradeda vykdyti buvimo valstybėje nustatyta tvarka.

20. Šių nuostatų 11-15 punktuose numatyta tvarka specialusis atašė gali būti skiriamas ir į kelias užsienio valstybes ar kelias tarptautines organizacijas (toliau vartojama vienaskaita), gavus jo buvimo valstybės ir valstybių, į kurias jį numatoma skirti, sutikimą, jeigu to reikalaujama.

 

Specialiojo atašė funkcijos

 

21. Specialusis atašė vykdo šias funkcijas:

21.1. pagal jį delegavusios ministerijos, kitos valstybės institucijos ar įstaigos kompetenciją padeda įgyvendinti Lietuvos Respublikos užsienio politiką;

Punkto pakeitimai:

Nr. 337, 2003-03-18, Žin., 2003, Nr. 28-1149 (2003-03-21), i. k. 1031100NUTA00000337

 

21.2. teisėtais būdais gauna, renka ir kaupia jį delegavusią ministeriją kitą valstybės instituciją ar įstaigą, dominančią informaciją apie valstybę, kurioje jis yra akredituotas, ir perduoda ją šiai ministerijai, kitai valstybės institucijai ar įstaigai jį paskyrusio ministro, kitos valstybės institucijos ar įstaigos vadovo nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. 337, 2003-03-18, Žin., 2003, Nr. 28-1149 (2003-03-21), i. k. 1031100NUTA00000337

 

21.3. informuoja jį delegavusią ministeriją, kitą valstybės instituciją ar įstaigą apie valstybės ar (ir) tarptautinės organizacijos, kurioje (prie kurios) jis yra akredituotas, iniciatyvas, pasiūlymus bei nuostatas delegavusios ministerijos, kitos valstybės institucijos ar įstaigos kompetencijai priskirtais klausimais;

Punkto pakeitimai:

Nr. 337, 2003-03-18, Žin., 2003, Nr. 28-1149 (2003-03-21), i. k. 1031100NUTA00000337

 

21.4. padeda organizuoti jį delegavusios ministerijos, kitos valstybės institucijos ar įstaigos (gynybos atašė – ir kariuomenės) pareigūnų vizitus į valstybę, kurioje jis yra akredituotas, ir šios valstybės pareigūnų vizitus į Lietuvos Respubliką;

Punkto pakeitimai:

Nr. 337, 2003-03-18, Žin., 2003, Nr. 28-1149 (2003-03-21), i. k. 1031100NUTA00000337

 

21.5. teikia Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės valstybėje ar (ir) prie tarptautinės organizacijos, kurioje (prie kurios) jis yra akredituotas, vadovui konsultacijas specialiojo atašė kompetencijos klausimais.

22. Lietuvos Respublikos gynybos atašė yra Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos atstovas toje valstybėje ar (ir) tarptautinėje organizacijoje, kurioje (prie kurios) jis yra akredituotas.

23. Specialusis atašė gali vykdyti ir kitas jį delegavusios ministerijos, kitos valstybės institucijos ar įstaigos pavestas jam funkcijas, neprieštaraujančias Lietuvos Respublikos ir buvimo valstybės įstatymams, šiems nuostatams bei tarptautinei teisei.

Punkto pakeitimai:

Nr. 337, 2003-03-18, Žin., 2003, Nr. 28-1149 (2003-03-21), i. k. 1031100NUTA00000337

 

Specialiojo atašė atšaukimas

 

24. Specialusis atašė turi būti atšauktas:

24.1. pasibaigus terminuotos darbo sutarties laikui;

24.2. Lietuvos Respublikos darbo sutarties įstatymo nustatyta tvarka nutraukus terminuotą darbo sutartį pirma laiko;

24.3. tarptautinei organizacijai, prie kurios jis buvo akredituotas, nutraukus savo veiklą;

24.4. diplomatinei atstovybei, kurioje dirba specialusis atašė, nutraukus savo veiklą;

24.5. kitais tarptautinės teisės nustatomais pagrindais.

25. Specialusis atašė iš buvimo valstybės atšaukiamas ministro, kitos valstybės institucijos ar įstaigos vadovo, kurio vadovaujamai ministerijai, kitai valstybės institucijai ar įstaigai pagal jos kompetenciją jis atstovavo, įsakymu, esant raštiškam užsienio reikalų ministro pritarimui arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimui. Apie tai, kad specialusis atašė atšaukiamas, Užsienio reikalų ministerija diplomatiniais kanalais informuoja valstybę ar (ir) tarptautinę organizaciją, kurioje (prie kurios) jis buvo akredituotas.

Gynybos atašė gali būti atšauktas vadovaujantis karo tarnybą reglamentuojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais krašto apsaugos ministro įsakymu, apie tai raštu informavus užsienio reikalų ministrą. Apie tai, kad gynybos atašė atšaukiamas, Užsienio reikalų ministerija diplomatiniais kanalais informuoja valstybę ar (ir) tarptautinę organizaciją, kurioje (prie kurios) jis buvo akredituotas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 337, 2003-03-18, Žin., 2003, Nr. 28-1149 (2003-03-21), i. k. 1031100NUTA00000337

 

26. Specialiojo atašė funkcijų pasibaigimo data nurodoma įsakyme dėl jo atšaukimo. Specialiojo atašė funkcijos taip pat pasibaigia jam mirus.

 

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 338, 1999-03-25, Žin., 1999, Nr. 29-839 (1999-03-31), i. k. 0991100NUTA00000338

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1407 "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 622, 2000-05-31, Žin., 2000, Nr. 46-1318 (2000-06-07), i. k. 1001100NUTA00000622

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1407 "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatų patvirtinimo" papildymo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1278, 2001-10-31, Žin., 2001, Nr. 93-3281 (2001-11-07), i. k. 1011100NUTA00001278

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1407 "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 337, 2003-03-18, Žin., 2003, Nr. 28-1149 (2003-03-21), i. k. 1031100NUTA00000337

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1407 "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 873, 2004-07-12, Žin., 2004, Nr. 109-4081 (2004-07-15), i. k. 1041100NUTA00000873

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1407 "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1243, 2005-11-18, Žin., 2005, Nr. 137-4932 (2005-11-19), i. k. 1051100NUTA00001243

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1407 "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 352, 2007-04-04, Žin., 2007, Nr. 43-1643 (2007-04-19), i. k. 1071100NUTA00000352

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1407 "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatų patvirtinimo" pakeitimo