Suvestinė redakcija nuo 2011-10-12

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 116-4976, i. k. 1092080ISAK00ĮV-505

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL PREMIJOS UŽ BIBLIOTEKININKYSTĖS, BIBLIOGRAFIJOS, KNYGOTYROS MOKSLINIUS TYRINĖJIMUS BEI PRAKTINĘ VEIKLĄ BIBLIOTEKOSE SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2009 m. rugsėjo 22 d. Nr. ĮV-505

Vilnius

 

Siekdamas įvertinti bibliotekininkų, bibliografų ir knygotyrininkų nuopelnus Lietuvos kultūrai ir paskatinti juos aktyvesnei profesinei bei mokslinei veiklai:

1. T v i r t i n u Premijos už bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą skyrimo nuostatus (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kultūros ministerijos 1998 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 747 „Dėl Kultūros ministerijos premijų steigimo bei jų nuostatų patvirtinimo“ 2.2 punktą.

 

 

Kultūros ministras                                                                Remigijus Vilkaitis


 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2009 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. ĮV-505

 

PREMIJOS UŽ BIBLIOTEKININKYSTĖS, BIBLIOGRAFIJOS, KNYGOTYROS MOKSLINIUS TYRINĖJIMUS BEI PRAKTINĘ VEIKLĄ BIBLIOTEKOSE SKYRIMO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Premijos už bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą (toliau vadinama – premija) skyrimo nuostatai (toliau vadinama – nuostatai) reglamentuoja siūlomų kandidatų premijai gauti dokumentų pateikimo bendruosius reikalavimus, premijos skyrimo tvarką.

2. Premiją steigia Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau vadinama – Kultūros ministerija). Premija mokama iš Kultūros ministerijai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.

3. Premijos tikslas – įvertinti geriausiai dirbančius bibliotekininkus, bibliografus, knygotyrininkus bei paskatinti juos aktyvesnei profesinei ir mokslinei veiklai. Premija skiriama pavieniams asmenims arba autorių kolektyvams, dirbantiems bibliotekose arba mokslo ir studijų institucijose, už reikšmingus darbus bei išskirtinius mokslinius tyrinėjimus bibliotekininkystės ir bibliografijos, knygotyros srityse per 5 kalendorinius metus.

4. Kasmet skiriama 45 bazinių socialinių išmokų dydžio premija.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-168, 2010-03-17, Žin., 2010, Nr. 34-1625 (2010-03-25), i. k. 1102080ISAK00ĮV-168

 

II. DOKUMENTŲ PATEIKIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

5. Apie kandidatų siūlymų premijoms gauti priėmimo laiką ir vietą skelbiama kasmet spalio mėnesį Kultūros ministerijos interneto svetainėje (www.lrkm.lt).

6. Kandidatus premijoms gauti turi teisę siūlyti fiziniai ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruoti juridiniai asmenys (toliau – pareiškėjai).

7. Siūlant kandidatus Kultūros ministerijai reikia pateikti šiuos dokumentus:

7.1. dviejų kandidatą siūlančių pareiškėjų rekomendacijas;

7.2. kandidato gyvenimo, profesinės ir (arba) mokslinės veiklos aprašymą;

7.3. kandidato 5 kalendorinių metų profesinės ir (arba) mokslinės veiklos, už kurią siūloma premijuoti, aprašymą, atsižvelgiant į šių nuostatų 12 punkte išvardytus kriterijus;

7.4. papildomai galima pateikti nuotraukas, leidinius ir kitą medžiagą, atskleidžiančią kandidato darbų reikšmę bei išskirtinumą.

8. Jeigu premijai gauti siūlomas autorių kolektyvas, šių nuostatų 7 punkte išvardyti dokumentai pateikiami dėl kiekvieno kolektyvo nario.

9. Dokumentai apie kandidatus turi būti pateikti Kultūros ministerijos Informacinės visuomenės plėtros skyriui kasmet ne vėliau kaip iki lapkričio 15 d.

 

III. PREMIJOS SKYRIMO TVARKA

 

10. Kultūros ministerijai pateiktus dokumentus vertina Lietuvos bibliotekų taryba (toliau – Bibliotekų taryba), veikianti pagal Bibliotekų tarybos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-367 (Žin., 2005, Nr. 105-3890).

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-617, 2011-10-05, Žin., 2011, Nr. 122-5805 (2011-10-11), i. k. 1112080ISAK00ĮV-617

 

11. Jei pateikti dokumentai neatitinka šių nuostatų 7, 8 ir 9 punktų reikalavimų, jie Bibliotekų tarybos posėdyje nesvarstomi.

12. Bibliotekų taryba pateiktus pasiūlymus vertina remdamasi šiais kriterijais:

12.1. kandidato indėlis į profesinės veiklos tobulinimą;

12.2. mokslo tiriamosios veiklos inovatyvumas;

12.3. kandidato profesinės bei mokslinės veiklos aktyvumas;

12.4. parengtos publikacijos, įgyvendinti reikšmingi profesiniai ir (arba) moksliniai darbai ir projektai, jų rezultatų sklaida.

13. Jeigu Bibliotekų tarybos narys yra siūlomas premijai gauti, jis svarstant pasiūlymus posėdyje nedalyvauja.

14. Premiją įsakymu skiria Lietuvos Respublikos kultūros ministras Bibliotekų tarybos teikimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-617, 2011-10-05, Žin., 2011, Nr. 122-5805 (2011-10-11), i. k. 1112080ISAK00ĮV-617

 

15. Premija skiriama kiekvienais metais gruodžio mėnesį. Premijos teikimą organizuoja Kultūros ministerija.

16. Jei premija skiriama autorių kolektyvui, premija paskirstoma po lygiai kiekvienam autoriui.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Premija skiriama tam tikram asmeniui nepriklausomai nuo kitų jo gautų premijų.

18. Premija tam pačiam asmeniui gali būti skiriama ne anksčiau kaip po 5 metų.

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-168, 2010-03-17, Žin., 2010, Nr. 34-1625 (2010-03-25), i. k. 1102080ISAK00ĮV-168

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. ĮV-505 "Dėl Premijos už bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą bibliotekose skyrimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-617, 2011-10-05, Žin., 2011, Nr. 122-5805 (2011-10-11), i. k. 1112080ISAK00ĮV-617

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. ĮV-505 "Dėl Premijos už bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą bibliotekose skyrimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo