Suvestinė redakcija nuo 2021-05-11

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 155-7882, i. k. 1102330ISAK03D-1106

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO VALDOS AR ŪKIO BENDROJO STANDARTINIO GAMYBINIO PELNO IR EKONOMINIO DYDŽIO, IŠREIŠKIAMO EKONOMINIO DYDŽIO VIENETAIS, APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2010 m. gruodžio 23 d. Nr. 3D-1106

Vilnius

 

Siekdamas tinkamai administruoti Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemones ir mokesčius, kuriais apmokestinami žemės ūkio veiklos subjektai:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 3D-447, 2011-05-27, Žin., 2011, Nr. 67-3177 (2011-06-02), i. k. 1112330ISAK003D-447

 

1. T v i r t i n u Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas) (pridedama).

2. Nustatau, kad žemės ūkio valdos ar ūkio bendrasis standartinis gamybinis pelnas ir ekonominis dydis už praėjusių metų laikotarpį, prasidedantį sausio 1 d. ir pasibaigiantį gruodžio 31 d., apskaičiuojamas ir skelbiamas einamųjų metų sausio 30 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-758, 2016-12-22, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29349

 

3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 28 d. įsakymą Nr. 3D-521 „Dėl Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio, išreikšto europinio dydžio vienetais, skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 126-5141);

3.2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymą Nr. 3D-584 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 3D-521 „Dėl Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio, išreikšto europinio dydžio vienetais, skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 127-4861);

3.3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 27 d. įsakymą Nr. 3D-39 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 3D-521 „Dėl Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio, išreikšto europinio dydžio vienetais, skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 11-419);

3.4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. spalio 14 d. įsakymą Nr. 3D-748 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 3D-521 „Dėl Žemės ūkio valdų, ūkininkų ūkių ir ūkinius gyvūnus įregistravusių subjektų ūkių, kurie neįregistruoti žemės ūkio ir kaimo verslo ar ūkininkų ūkių registruose, ekonominio dydžio, išreikšto europinio dydžio vienetais, skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 125-5401);

3.5. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 8 d. įsakymą Nr. 3D-205 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 3D-521 „Dėl Žemės ūkio valdų, ūkininkų ūkių ir ūkinius gyvūnus įregistravusių subjektų ūkių, kurie neįregistruoti žemės ūkio ir kaimo verslo ar ūkininkų ūkių registruose, ekonominio dydžio, išreiškiamo europinio dydžio vienetais, skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 30-1397);

3.6. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. birželio 22 d. įsakymą Nr. 3D-586 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 3D-521 „Dėl Žemės ūkio valdų, ūkininkų ūkių ir ūkinius gyvūnus įregistravusių subjektų ūkių, kurie neįregistruoti žemės ūkio ir kaimo verslo ar ūkininkų ūkių registruose, ekonominio dydžio, išreiškiamo europinio dydžio vienetais, skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 75-3828);

3.7. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 13 d. įsakymą Nr. 3D-909 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 3D-521 „Dėl Žemės ūkio valdų, ūkininkų ūkių ir ūkinius gyvūnus įregistravusių subjektų ūkių, kurie neįregistruoti žemės ūkio ir kaimo verslo ar ūkininkų ūkių registruose, ekonominio dydžio, išreiškiamo europinio dydžio vienetais, skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 123-6306).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                           Kazys Starkevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2010 m. gruodžio 23 d.

įsakymu Nr. 3D-1106

 

Žemės ūkio valdos ar ūkio Bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apSKAIČIAVIMO tvarkos aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato žemės ūkio valdų, ūkininkų ūkių ir ūkinius gyvūnus įregistravusių subjektų ūkių, kurie neįregistruoti Žemės ūkio ir kaimo verslo ar Ūkininkų ūkių registruose (toliau – valda ar ūkis), bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarką.

2. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

Paslaugos žemės ūkiui – Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame sąraše išvardytos su žemės ūkiu susijusios paslaugos.

Standartinis gamybinis pelnas (toliau – SGP) – skirtumas tarp iš vieno pasėlių ar įveistų žuvininkystės tvenkinių hektaro, uždarųjų žuvų auginimo sistemų talpyklų kubinio metro ar vieno ūkinio gyvūno per metus gautos produkcijos vertės (pridėjus tiesiogines išmokas) ir tiesiogiai jos gamybai reikalingų išlaidų: sėklų, sodinukų, žuvų ikrų, trąšų, pašarų, augalų apsaugos priemonių, vaistų, veterinarijos paslaugų, ūkinių gyvūnų sėklinimo, pasėlių ir ūkinių gyvūnų draudimo, dirvos analizės, žalio pieno testų, produkcijos pakavimo, saugojimo ir kt. išlaidų.

Žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis (toliau – ekonominis dydis) – dydis, nustatomas bendrąjį standartinį gamybinį pelną padalijus iš ekonominio dydžio vieneto (toliau – EDV), kuris lygus 1200 Eur.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-527, 2012-06-29, Žin., 2012, Nr. 79-4111 (2012-07-05), i. k. 1122330ISAK003D-527

Nr. 3D-897, 2014-11-27, paskelbta TAR 2014-11-28, i. k. 2014-18088

 

II. INFORMACIJOS ŠALTINIAI VALDOS AR ŪKIO BENDRAJAM SGP IR EKONOMINIAM DYDŽIUI APSKAIČIUOTI

 

3. Valdų ar ūkių duomenys apie deklaruotas žemės ūkio naudmenas, laikomus ūkinius gyvūnus, įveistus akvakultūros tvenkinių plotus ir uždarųjų akvakultūros sistemų talpyklų tūrius gaunami iš:

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-758, 2016-12-22, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29349

3.1. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (toliau – ŽŪIKVC) valdomų registrų ir informacinių sistemų;

3.2. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos supaprastintų tiesioginių išmokų informacinės sistemos duomenų bazės, kurioje registruojami deklaruoti pasėlių plotai ir augalų rūšys kiekvienų metų sausio 1 dieną, ir Pareiškėjų registravimo informacinės sistemos;

3.3. Akvakultūros įmonių ir ūkių teikiamų ŽŪIKVC statistinių ataskaitų, parengtų pagal Žuvininkystės statistinių duomenų teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 3D-707 „Dėl Žuvininkystės statistinių duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-527, 2012-06-29, Žin., 2012, Nr. 79-4111 (2012-07-05), i. k. 1122330ISAK003D-527

Nr. 3D-897, 2014-11-27, paskelbta TAR 2014-11-28, i. k. 2014-18088

 

4. Valdų ar ūkių duomenys apie pajamas iš paslaugų žemės ūkiui teikimo gaunami iš Pažymos apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus (toliau – Pažyma). Šią Pažymą subjektas parengia vadovaudamasis Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66 „Dėl Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos patvirtinimo“, nuostatomis. Pažyma gali būti teikiama nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki birželio 1 d. Teikiant Pažymą apie pajamas, paslaugomis žemės ūkiui laikomos paslaugos, nurodytos Paslaugų žemės ūkiui sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 76 „Dėl Paslaugų žemės ūkiui sąrašo patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-527, 2012-06-29, Žin., 2012, Nr. 79-4111 (2012-07-05), i. k. 1122330ISAK003D-527

Nr. 3D-897, 2014-11-27, paskelbta TAR 2014-11-28, i. k. 2014-18088

 

5. Naujai įsteigtų kooperatinių bendrovių (kooperatyvų), kurios teikia paslaugas žemės ūkiui, duomenys apie pajamas iš paslaugų žemės ūkiui teikimo gaunami iš 4 punkte nurodytų Pažymų, kuriose nurodomos numatomos pirmųjų kalendorinių veiklos metų pajamos.

Naujai įsteigtoms kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), kurios teikia paslaugas žemės ūkiui ir yra įregistravę žemės ūkio valdą einamaisiais metais, apskaičiuojami preliminarūs žemės ūkio valdos ar ūkio bendrasis standartinis gamybinis pelnas ir ekonominis dydis. Preliminarus žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis nurodomas ŽŪIKVC išduodamoje naujai įsteigtoms kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams) pažymoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-447, 2011-05-27, Žin., 2011, Nr. 67-3177 (2011-06-02), i. k. 1112330ISAK003D-447

 

6. Žemės ūkio produkcijos rūšių standartinis gamybinis pelnas pateikiamas šio Tvarkos aprašo 1 priede.

7. Pajamų iš paslaugų žemės ūkiui teikimo normatyvas apskaičiuojamas atsižvelgiant į Ūkių apskaitos duomenų tinklo tyrimo rezultatų duomenis.

 

III. Valdos ar ūkio bendrojo SGP ir ekonominio dydžio apskaičiavimas

 

8. Valdos ar ūkio bendrasis SGP apskaičiuojamas pagal šią formulę:

,

čia:

 – bendrasis SGP;

 – i-osios rūšies auginamų augalų pasėlių plotas, ha;

 – j-osios rūšies ūkinių gyvūnų vidutinis metinis skaičius, vnt. (apskaičiuojamas imant kiekvieno mėnesio paskutinę dieną Ūkinių gyvūnų registre užfiksuotus duomenis);

 – įveistų akvakultūros tvenkinių plotas, ha;

 – uždarųjų akvakultūros sistemų talpyklų tūris, m3;

 – i-osios rūšies auginamų augalų produkcijos SGP, eurais;

 – j-osios rūšies ūkinių gyvūnų produkcijos SGP, eurais;

 – akvakultūros tvenkinių žuvų produkcijos SGP, eurais;

 – uždarosiose akvakultūros sistemose auginamų žuvų produkcijos SGP, eurais;

 – pajamos iš paslaugų žemės ūkiui teikimo, eurais;

 – pajamų, gautų teikiant paslaugas žemės ūkiui, perskaičiavimo į SGP koeficientas, apskaičiuojamas pagal formulę (apvalinamas 4 skaičių po kablelio tikslumu pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles):

k =1EDV / PN,

čia:

 – pajamų iš paslaugų žemės ūkiui teikimo normatyvas, kuris prilyginamas 2172 Eur pajamų sumai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-897, 2014-11-27, paskelbta TAR 2014-11-28, i. k. 2014-18088

 

9. Apskaičiuojant valdos ar ūkio ekonominį dydį valdos ar ūkio bendrasis SGP eurais dalijamas iš EDV – 1200 Eur.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-897, 2014-11-27, paskelbta TAR 2014-11-28, i. k. 2014-18088

 

10. Žemės ūkio valdos ar ūkio, kurie teikia paslaugas žemės ūkiui, ekonominis dydis, apskaičiuotas ir paskelbtas einamųjų metų sausio 30 d., perskaičiuojamas pagal Pažymos apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus duomenis apie pajamas iš paslaugų žemės ūkiui teikimo ir paskelbiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų apie šias pajamas gavimo.

11. Jei valdoje ar ūkyje auginami žolėdžiai ūkiniai gyvūnai, tuomet:

11.1. auginamų pašarinių augalų vienmečių ir daugiamečių žolių, pašarinių šakniavaisių, kukurūzų žaliajam pašarui ir kitų pašarinių augalų, išskyrus natūralias pievas ir ganyklas bei kultūrines pievas (daugiau kaip 5 metų), plotai (ha) proporcingai sumažinami 121 punkte nustatyta tvarka apskaičiuojamais plotais (ha), kuriems SGP neskaičiuojamas;

11.2. auginamų pašarinių javų (avižų, kvietrugių, kviečių, miežių, rugių ir kitų grūdinių augalų, jų ir ankštinių javų mišinių) plotai (ha) proporcingai sumažinami 121 punkte nustatyta tvarka apskaičiuojamais pašarinių javų plotais (ha), kuriems SGP neskaičiuojamas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-25, 2017-01-13, paskelbta TAR 2017-01-16, i. k. 2017-00876

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-758, 2016-12-22, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29349

 

12. Paršelių SGP skaičiuojamas tik tuo atveju, jei valdoje ar ūkyje nelaikomos paršavedės.

121. Pašarinių augalų ir pašarinių javų plotai, kuriems SGP neskaičiuojamas, nustatomi žolėdžių sutartinių gyvulių (toliau – ŽSG) vidutinį metinį skaičių padauginus iš vienam ŽSG tenkančio pašarinių augalų ar pašarinių javų ploto normatyvo, kuris yra:

121.1. 2,0 ha – pašariniams augalams, išskyrus pašarinius javus;

121.2. 0,35 ha – pašariniams javams.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-758, 2016-12-22, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29349

 

122. ŽSG skaičius apskaičiuojamas naudojant valdos ar ūkio žolėdžių ūkinių gyvūnų vidutinį metinį skaičių ir žolėdžių ūkinių gyvūnų skaičiavimo koeficientus, nurodytus Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“, priede.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-758, 2016-12-22, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29349

 

13. Valdos, kuri teikia paslaugas žemės ūkiui, pajamos iš paslaugų žemės ūkiui teikimo skaičiuojamos naudojant valdos valdytojo ir valdos partnerių duomenis apie praėjusių kalendorinių metų pajamas (valdos valdytojo šeimos narių duomenys neįtraukiami).

14. Skaičiuojant valdos bendrąjį SGP ir ekonominį dydį naudojami valdos valdytojo ir valdos partnerių duomenys (valdos valdytojo šeimos narių duomenys neįtraukiami).

15. Jei asmuo registruotas tik Ūkininkų ūkių registre, skaičiuojant ūkio bendrąjį SGP ir ekonominį dydį naudojami tik ūkininko duomenys. Ūkininko ūkio partnerių bendrasis SGP ir ekonominis dydis skaičiuojamas individualiai, vadovaujantis jų pateiktų Pažymų ir atitinkamų registrų duomenimis.

 

IV. INSTITUCIJOS, ATSAKINGOS UŽ valdos ar ūkio beNdrojo SGP ir EKONOMINIO DYDŽIO apskaičiavimą

 

16. Neteko galios nuo 2016-12-24

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-758, 2016-12-22, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29349

Papildyta punktu:

Nr. 3D-527, 2012-06-29, Žin., 2012, Nr. 79-4111 (2012-07-05), i. k. 1122330ISAK003D-527

 

17. Už Lietuvoje auginamų augalų, ūkinių gyvūnų, žuvų SGP apskaičiavimą ir pajamų iš paslaugų žemės ūkiui teikimo normatyvo nustatymą, aktualaus Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus (Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“, 2 priedo V skyrius) augalų priskyrimą Tvarkos aprašo 1 priede nurodytoms žemės ūkio produkcijos rūšims atsakingas valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras. Atliktas aktualaus Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus augalų priskyrimas Tvarkos aprašo 1 priede nurodytoms žemės ūkio produkcijos rūšims rašytiniu būdu suderinamas su Žemės ūkio ministerija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-758, 2016-12-22, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29349

Nr. 3D-313, 2021-05-10, paskelbta TAR 2021-05-10, i. k. 2021-10363

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-527, 2012-06-29, Žin., 2012, Nr. 79-4111 (2012-07-05), i. k. 1122330ISAK003D-527

 

18. Už valdos ar ūkio bendrojo SGP ir ekonominio dydžio apskaičiavimą ir ekonominio dydžio pateikimą valdų ar ūkių valdytojams ir valstybės institucijoms bei aktualaus pasėlių klasifikatoriaus, suderinto su žemės ūkio produkcijos rūšimis, paskelbimą ŽŪIKVC interneto svetainėje atsakingas ŽŪIKVC.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-969, 2012-12-31, Žin., 2013, Nr. 1-10 (2013-01-03), i. k. 1122330ISAK003D-969

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-527, 2012-06-29, Žin., 2012, Nr. 79-4111 (2012-07-05), i. k. 1122330ISAK003D-527

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Valdos ar ūkio valdytojas, nesutinkantis su valdos ar ūkio bendrojo SGP ir ekonominio dydžio apskaičiavimo rezultatais, gali kreiptis į ŽŪIKVC ir patikslinti savo valdos ar ūkio duomenis arba skųsti atitinkamos institucijos veiksmus (neveikimą) teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-527, 2012-06-29, Žin., 2012, Nr. 79-4111 (2012-07-05), i. k. 1122330ISAK003D-527

 

20. Už teikiamų duomenų teisingumą, tikslumą ir išsamumą atsako duomenų teikėjas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-527, 2012-06-29, Žin., 2012, Nr. 79-4111 (2012-07-05), i. k. 1122330ISAK003D-527

 

21. Valdos ar ūkio bendrojo SGP ir ekonominio dydžio apskaičiavimo pavyzdys pateikiamas 2 priede.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-527, 2012-06-29, Žin., 2012, Nr. 79-4111 (2012-07-05), i. k. 1122330ISAK003D-527

 

_________________

 

Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo

standartinio gamybinio pelno ir

ekonominio dydžio, išreiškiamo

ekonominio dydžio vienetais,

apskaičiavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS RŪŠIŲ SGP* 

 

Pavadinimas

Matavimo vienetas

Reikšmė, Eur

Kviečiai

ha

272

Rugiai

ha

160

Miežiai

ha

214

Avižos

ha

144

Kukurūzai grūdams

ha

235

Kiti grūdiniai augalai

ha

162

Ankštiniai javai

ha

220

Bulvės

ha

765

Cukriniai runkeliai

ha

1261

Pašariniai šakniavaisiai

ha

350

Lauko daržovės, braškės

ha

1313

Uždaro grunto daržovės, braškės

ha

23773

Lauko gėlės

ha

1313

Šiltnaminės gėlės

ha

23773

Vienmetės ir daugiametės žolės (mažiau kaip 5 metų)

ha

49

Kukurūzai žaliajam pašarui

ha

194

Kiti pašariniai augalai

ha

105

Sėklos ir sodinukai

ha

384

Kiti augalai

ha

198

Pūdymai

ha

24

Rapsai

ha

333

Kiti aliejiniai augalai

ha

333

Linai

ha

342

Aromatiniai, medicininiai augalai

ha

580

Kiti pramoniniai augalai

ha

580

Kultūrinės pievos (daugiau kaip 5 metų)

ha

31

Natūralios pievos ir ganyklos

ha

11

Vaisiai ir uogos

ha

1028

Medelynai

ha

8954

Kiti daugiamečiai augalai

ha

29

Grybai

ha

648575

Neveisliniai arkliai

vnt.

0,29

Veisliniai arkliai

vnt.

119

Galvijai <1 m.

vnt.

57

Buliai 1–<2 m.

vnt.

171

Telyčios 1–<2 m.

vnt.

27

Buliai >=2 m.

vnt.

141

Telyčios >=2 m.

vnt.

38

Melžiamos karvės (pieninių veislių)

vnt.

436

Kitos karvės (mėsinių ir mėsinių mišrūnų veislių)

vnt.

150

Ėriavedės

vnt.

27

Kitos avys (avinai, avys), lamos

vnt.

9

Ožkos vedeklės

vnt.

69

Kitos ožkos (ožiai, ožkos)

vnt.

25

Paršeliai iki 3 mėn.

vnt.

43

Kiaulės nuo 3 iki 8 mėn.

vnt.

61

Kiaulės nuo 8 mėn.

vnt.

68

Kuiliai

vnt.

0,29

Paršavedės

vnt.

169

Mėsiniai viščiukai (broileriai)

vnt.

0,59

Vištos dedeklės, kitos vištos

vnt.

0,90

Kiti paukščiai (žąsys, antys, kalakutai, putpelės, stručiai, kurapkos, fazanai, balandžiai, povai)

vnt.

3

Triušių patelės

vnt.

8

Bičių šeimos

vnt.

26

Elniai, briedžiai

vnt.

431

Danieliai

vnt.

112

Šinšilai

vnt.

23

Audinės, nutrijos ir kiti kailiniai žvėreliai

vnt.

15

Stumbrai, bizonai

vnt.

250

Muflonai

vnt.

99

Lapės

vnt.

23

Šernai

vnt.

0,29

Sraigės

ha

1816

Sraigės (auginamos uždarose patalpose)

vnt.

0,0139

Akvakultūros tvenkinių žuvys

ha

504

Uždarosiose akvakultūros sistemose veisiamos ir (ar) auginamos žuvys

m3

777

 

*Augalų pasėliams, nepriklausomai nuo to, ar nuėmus derlių jie suariami, ar paliekamos ražienos, taikoma ta pati SGP reikšmė.

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-936, 2011-12-21, Žin., 2011, Nr. 160-7608 (2011-12-28), i. k. 1112330ISAK003D-936

Nr. 3D-969, 2012-12-31, Žin., 2013, Nr. 1-10 (2013-01-03), i. k. 1122330ISAK003D-969

Nr. 3D-897, 2014-11-27, paskelbta TAR 2014-11-28, i. k. 2014-18088

 

 

Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo

standartinio gamybinio pelno ir

ekonominio dydžio, išreiškiamo

ekonominio dydžio vienetais,

apskaičiavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

valdos ar ūkio bendrojo SGP ir EKONOMINIO DYDŽIO APSKAIČIAVIMO PAVYZDYS

 

Produkcijos rūšys

Augalai ha, akvakultūros tvenkiniai ha, gyvuliai vnt.

Standartinis gamybinis pelnas (SGP) Eur už ha; Eur už ūkinį gyvūną

Iš viso,

Eur
(2x3)

1

2

3

4

Kviečiai

5

272

1360

Miežiai

3

214

642

Bulvės

0,5

765

382,5

Daugiametės žolės

9

49

x

Melžiamos karvės

7

436

3052

Veršeliai iki 1 metų

3

57

171

Bulius 1–<2 m.

1

171

171

Telyčia 1–<2 m.

1

27

27

Akvakultūros tvenkinių žuvys

0,5

504

252

Iš viso SGP

x

x

6057,5

Pajamos

Suma, Eur

Pajamos iš paslaugų žemės ūkiui teikimo, Eur

2534

Pajamų, gautų teikiant paslaugas žemės ūkiui, perskaičiavimo į SGP koeficientas

0,5525

Perskaičiuotos pajamos* Eur

1400,04

Bendrasis standartinis gamybinis pelnas** Eur

7457,54

Valdos ar ūkio ekonominis dydis, išreiškiamas EDV***

6,2

 

*Perskaičiuotos pajamos apskaičiuojamos „Pajamų iš paslaugų žemės ūkiui teikimo“ sumą dauginant iš pajamų, gautų teikiant paslaugas žemės ūkiui, perskaičiavimo į SGP koeficiento (0,5525).

**Bendrasis standartinis gamybinis pelnas apskaičiuojamas susumavus „Perskaičiuotos pajamos“ (1400,04 Eur) reikšmę su „Iš viso SGP“ reikšme (6057,5 Eur).

***Bendrąjį standartinį gamybinį pelną (7457,54 Eur) padalijus iš ekonominio dydžio vieneto (1200 Eur), apskaičiuojamas valdos ar ūkio ekonominis dydis, išreiškiamas EDV.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-897, 2014-11-27, paskelbta TAR 2014-11-28, i. k. 2014-18088

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-447, 2011-05-27, Žin., 2011, Nr. 67-3177 (2011-06-02), i. k. 1112330ISAK003D-447

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-1106 "Dėl Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-936, 2011-12-21, Žin., 2011, Nr. 160-7608 (2011-12-28), i. k. 1112330ISAK003D-936

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-1106 "Dėl Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-527, 2012-06-29, Žin., 2012, Nr. 79-4111 (2012-07-05), i. k. 1122330ISAK003D-527

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-1106 "Dėl Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-969, 2012-12-31, Žin., 2013, Nr. 1-10 (2013-01-03), i. k. 1122330ISAK003D-969

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-1106 "Dėl Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-897, 2014-11-27, paskelbta TAR 2014-11-28, i. k. 2014-18088

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-1106 „Dėl Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-758, 2016-12-22, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29349

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-1106 „Dėl Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-25, 2017-01-13, paskelbta TAR 2017-01-16, i. k. 2017-00876

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-1106 „Dėl Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-313, 2021-05-10, paskelbta TAR 2021-05-10, i. k. 2021-10363

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-1106 „Dėl Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo