Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 152-5617, i. k. 1052250ISAK000V-973

 

Nauja redakcija nuo 2017-07-01:

Nr. V-807, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-06-29, i. k. 2017-11034

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIEŠINĖS LIAUKOS VĖŽIO ANKSTYVOSIOS DIAGNOSTIKOS FINANSAVIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2005 m. gruodžio 14 d. Nr. V-973

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2017 m. gegužės 29 d. nutarimą Nr. DT-3/1 „Dėl lėšų skyrimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo 2017 metais“:

1.  T v i r t i n u:

1.1. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programą (pridedama);

1.2. Informacinio pranešimo formą (pridedama).

2. Sudarau Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos koordinavimo grupę:

2.1. Feliksas Jankevičius – Nacionalinio vėžio instituto direktorius (grupės vadovas);

2.2. Robertas Adomaitis – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Urologijos centro gydytojas urologas;

2.3. Tonaras Bekeris – VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Urologijos skyriaus vedėjas;

2.4. Inga Cechanovičienė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Antrinio ir tretinio lygio koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė;

2.5. Mindaugas Jievaltas – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Urologijos klinikos vadovas;

2.6. Vytautas Kasiulevičius – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Šeimos medicinos centro direktorius;

2.7. Paulius Rakštys – Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu draugijos prezidentas;

2.8. Giedrė Smailytė – Nacionalinio vėžio instituto Vėžio epidemiologijos laboratorijos  vedėja;

2.9. Albertas Ulys – Nacionalinio vėžio instituto Onkourologijos skyriaus vedėjas;

2.10. Viačeslavas Zaksas – Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros paslaugų departamento direktorius.

3. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                        ŽILVINAS PADAIGA

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymu

Nr. V-973

 

PRIEŠINĖS LIAUKOS VĖŽIO ANKSTYVOSIOS DIAGNOSTIKOS FINANSAVIMO PROGRAMA

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-1021, 2016-08-22, paskelbta TAR 2016-08-23, i. k. 2016-22580

 

1. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa (toliau – programa) numato priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos priemonių, kurių efektyvumas pagrįstas medicinos mokslo įrodymais, įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje.

2. Programos tikslas – pagerinti ankstyvųjų priešinės liaukos vėžio stadijų diagnostiką, taikyti radikalius priešinės liaukos vėžio gydymo metodus, siekiant pailginti sergančiųjų išgyvenamumo trukmę bei sumažinti pacientų neįgalumą ir mirtingumą dėl šios ligos.

3. Programos uždaviniai:

3.1. nustatyti asmenis, kuriems įtariamas priešinės liaukos vėžys, ir siųsti juos konsultuotis pas specialistą;

3.2. diagnozuoti ankstyvosios stadijos priešinės liaukos piktybinį naviką;

3.3. skatinti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus plėtoti ankstyvąją priešinės liaukos piktybinių navikų diagnostiką;

3.4. skatinti šiuolaikinių priešinės liaukos piktybinių navikų ankstyvosios diagnostikos metodų taikymą;

3.5. gerinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimą priešinės liaukos piktybinių navikų ankstyvosios diagnostikos srityje.

4. Programos priemonės apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.

5. Programa yra tęstinė.

 

II SKYRIUS
PROGRAMOS PRIEMONĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-1021, 2016-08-22, paskelbta TAR 2016-08-23, i. k. 2016-22580

 

6. Programos priemonės:

6.1. informavimo apie ankstyvąją priešinės liaukos vėžio diagnostiką ir prostatos specifinio antigeno (toliau – PSA) nustatymo paslauga;

6.2. urologo konsultacijos ir priešinės liaukos biopsijos paslauga.

7. Informavimo apie priešinės liaukos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir PSA nustatymo paslaugų teikimą organizuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – PASPĮ).

8. Informavimo apie priešinės liaukos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir PSA nustatymo paslauga apima:

8.1. įsakymu patvirtintos formos informacinio pranešimo įteikimą pasirašytinai;

8.2. pokalbį su pacientu apie priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos priemones, PSA tyrimo reikšmę ir tolesnius veiksmus, jei nustatomas PSA kiekio padidėjimas;

8.3. PSA kiekio kraujo serume nustatymą;

8.4. PSA tyrimo rezultato įvertinimą;

8.5. paciento siuntimą konsultuotis pas urologą (atlikti priešinės liaukos biopsiją), jeigu PSA kiekis viršija 3 ng/ml.

9. Informavimo apie priešinės liaukos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir PSA nustatymo paslauga teikiama 50–69 metų (imtinai) vyrams ir vyrams nuo 45 metų, jei jų tėvai ar broliai sirgo priešinės liaukos vėžiu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1021, 2016-08-22, paskelbta TAR 2016-08-23, i. k. 2016-22580

 

10. Už informavimo apie priešinės liaukos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir PSA nustatymo paslaugą mokama programoje nustatyta tvarka. Paslauga teikiama ne dažniau kaip vieną kartą per dvejus metus, išskyrus atvejus, kai:

10.1.  vyrų iki 59 metų (imtinai) PSA kiekis ≤ 1 ng/ml ‒ paslauga teikiama ne dažniau kaip vieną kartą per penkerius metus;

10.2.  vyrų nuo 60 metų PSA kiekis ≤ 2 ng/ml ‒ paslauga teikiama ne dažniau kaip vieną kartą per penkerius metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-512, 2009-06-23, Žin., 2009, Nr. 77-3192 (2009-06-30), i. k. 1092250ISAK000V-512

Nr. V-1021, 2016-08-22, paskelbta TAR 2016-08-23, i. k. 2016-22580

 

11. Suteikta informavimo apie priešinės liaukos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir PSA nustatymo paslauga registruojama asmens ambulatorinio gydymo kortelėje (forma 025-1/a).

12. Urologo konsultacijos ir priešinės liaukos biopsijos paslauga teikiama asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją teikti ambulatorines urologijos paslaugas.

13. Pacientus siunčia konsultuotis pas urologą ir atlikti priešinės liaukos biopsiją PASPĮ gydytojai.

14. Urologo konsultacijos ir priešinės liaukos biopsijos paslauga teikiama pacientams, kurių PSA kiekis 3 ng/ml ir didesnis.

15. Urologo konsultacijos ir priešinės liaukos biopsijos paslauga apima:

15.1. digitalinį rektalinį tyrimą;

15.2. transrektalinę prostatos biopsiją, kontroliuojamą ultragarsu (ne mažiau kaip 6 stulpeliai);

15.3. prostatos tūrio matavimą;

15.4. biopsinės medžiagos histologinį ištyrimą;

15.5. paciento informavimą apie biopsijos rezultatus ir supažindinimą su tolesne profilaktika ar siuntimą gydyti.

16. Urologo konsultacijos ir priešinės liaukos biopsijos paslauga registruojama asmens ambulatorinio gydymo kortelėje (forma 025-1/a).

17. Urologo konsultacijos ir priešinės liaukos biopsijos paslauga apmokama šios programos nustatyta tvarka ir teikiama ne dažniau kaip vieną kartą per dvejus metus.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-512, 2009-06-23, Žin., 2009, Nr. 77-3192 (2009-06-30), i. k. 1092250ISAK000V-512

 

III SKYRIUS
PASLAUGŲ BAZINĖS KAINOS

Netenka galios 2023-01-01

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-1016, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-20, i. k. 2014-14379

Nr. V-796, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-21, i. k. 2016-17327

Nr. V-1754, 2022-11-25, paskelbta TAR 2022-11-25, i. k. 2022-23836

 

IV SKYRIUS
MOKĖJIMO UŽ PROGRAMOS PRIEMONES TVARKA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-1021, 2016-08-22, paskelbta TAR 2016-08-23, i. k. 2016-22580

 

19. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos programai skiriamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšas paskirsto teritorinėms ligonių kasoms (toliau – TLK) pagal prirašytų prie PASPĮ privalomuoju sveikatos draudimu apdraustų TLK veiklos zonos 50–69 metų (imtinai) vyrų skaičių. TLK skirtomis Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis už programos 6 punkte išvardytų priemonių, atitinkančių II skyriuje joms keliamus reikalavimus, įgyvendinimą mokama pagal bazines kainas, nustatytas Asmens sveikatos priežiūros paslaugų (išskyrus aktyviojo gydymo), apmokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. V-1630 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo bei su šiomis paslaugomis susijusių priemokų, mokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sąrašų patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2708, 2021-11-29, paskelbta TAR 2021-11-29, i. k. 2021-24632

Nr. V-1754, 2022-11-25, paskelbta TAR 2022-11-25, i. k. 2022-23836

 

20. Per ataskaitinį laikotarpį suteiktas programoje numatytas paslaugas TLK apmoka šia tvarka:

20.1. Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, PASPĮ iki kito mėnesio 10 dienos teikia TLK ataskaitą, kurioje nurodomas per ataskaitinį laikotarpį suteiktų informavimo apie priešinės liaukos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir PSA nustatymo paslaugų kiekis ir mokėtina suma. Į ataskaitą paslauga gali būti įtraukta tik tuo atveju, jei buvo įvykdytos visos šios tvarkos 8 punkte numatytos sąlygos, t. y. nustatytas PSA kiekis.

20.2. Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, asmens sveikatos priežiūros įstaiga iki kito mėnesio 10 dienos teikia TLK ataskaitą, kurioje nurodomas per ataskaitinį laikotarpį suteiktų urologo konsultacijos ir priešinės liaukos biopsijos paslaugų kiekis bei mokėtina suma. Į ataskaitą paslauga gali būti įtraukta tik tuo atveju, jei įvykdytos visos 15 punkte numatytos sąlygos.

20.3. Įvertinusi gautus duomenis, TLK teikia Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos lėšų programos priemonėms vykdyti paraišką.

20.4. TLK, gavusi lėšas programos priemonėms vykdyti, priima apmokėti asmens sveikatos priežiūros įstaigų pateiktas sąskaitas.

 

V SKYRIUS
PROGRAMOS VYKDYMO RODIKLIAI, EFEKTYVUMO KRITERIJAI IR REZULTATŲ VERTINIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-1021, 2016-08-22, paskelbta TAR 2016-08-23, i. k. 2016-22580

 

21. Programos vykdymo rodiklius, rezultatus ir efektyvumą pagal nustatytus kriterijus vertina, siūlymus dėl programos vykdymo teikia Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos koordinavimo grupė (toliau – administravimo grupė).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1038, 2012-11-15, Žin., 2012, Nr. 135-6918 (2012-11-22), i. k. 1122250ISAK00V-1038

 

22. Programos vykdymo rodikliai:

22.1. asmenų, kuriems per ataskaitinį laikotarpį PASPĮ suteikė informaciją apie galimybę dalyvauti patikroje dėl priešinės liaukos vėžio, skaičius;

22.2. per ataskaitinį laikotarpį PASPĮ suteiktų informavimo apie priešinės liaukos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir PSA nustatymo paslaugų skaičius;

22.3. asmenų, kuriems per ataskaitinį laikotarpį nustatytas PSA kiekis 3 ng/ml ir didesnis, skaičius;

22.4. asmenų, per ataskaitinį laikotarpį gavusių siuntimą konsultuotis pas urologą ir atlikti prostatos biopsiją, skaičius;

22.5. asmenų, kurie per ataskaitinį laikotarpį kreipėsi į urologą dėl konsultacijos ir prostatos biopsijos, skaičius;

22.6. per ataskaitinį laikotarpį suteiktų urologo konsultacijos ir priešinės liaukos biopsijos paslaugų skaičius.

23. Programos efektyvumo kriterijai:

23.1. asmenų, kuriems per ataskaitinį laikotarpį pirmą kartą buvo diagnozuotas priešinės liaukos vėžys, skaičius;

23.2. asmenų, kuriems per ataskaitinį laikotarpį pirmą kartą buvo diagnozuotas T1 ir T2 stadijų priešinės liaukos vėžys, skaičius;

23.3. programoje dalyvaujančių asmenų mirtingumo, susijusio su priešinės liaukos vėžiu, dinamika, palyginti su visos Lietuvos vyrų mirtingumu nuo šios ligos.

24. Koordinavimo grupė atlieka programos rezultatų vertinimą pagal jos vykdymo rodiklius ir efektyvumo kriterijus ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1038, 2012-11-15, Žin., 2012, Nr. 135-6918 (2012-11-22), i. k. 1122250ISAK00V-1038

 

25. Programos rezultatų ir efektyvumo ataskaitas koordinavimo grupė teikia Sveikatos apsaugos ministerijai ir Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1038, 2012-11-15, Žin., 2012, Nr. 135-6918 (2012-11-22), i. k. 1122250ISAK00V-1038

 

______________

part_235bedf3a3334f81b3e15f5126da8dee_end


 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 14 d.

įsakymu Nr. V-973

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. V- 1021 redakcija)

 

____________________________________________________________

(Pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas)

____________________________________________________________

(Kodas, adresas, telefonas)

 

Gerbiamasis_________________________________________________________________ ,

(vardas ir pavardė)

 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

 

_________________ Nr. ________

(Data)

 

kreipiamės į Jus pranešdami, kad yra vykdoma Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa.

 

Kviečiame Jus dalyvauti šioje programoje.

 

Priešinės liaukos (prostatos) vėžys yra dažniausia vyrų onkologinė liga Lietuvoje. Kiekvienais metais nustatoma apie 2000 naujų ligos atvejų ir šis skaičius kasmet didėja. Jei nustatomas ankstyvųjų stadijų priešinės liaukos vėžys, jo gydymas gali būti efektyvus. Deja, pacientas ilgą laiką nejaučia jokių ligos simptomų, todėl dažnai (Lietuvoje apie 50 proc. atvejų) aptinkamas vėlyvųjų stadijų priešinės liaukos vėžys, kurio visiškai išgydyti nebeįmanoma.

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos tikslas – kuo anksčiau nustatyti prostatos vėžį, todėl periodiškai turėtų tikrintis 50‒69 metų (imtinai) vyrai ir vyrai nuo 45 metų, jei jų tėvai ar broliai sirgo šiuo vėžiu. Programos metu nemokamai atliekamas prostatos specifinio antigeno (PSA) koncentracijos kraujyje nustatymo tyrimas, pagal kurį galima įtarti ankstyvosios stadijos prostatos vėžį. Prireikus pacientą konsultuoja urologas ir (ar) atliekama priešinės liaukos biopsija, gali būti paskirtas reikiamas gydymas.

Jei kiltų neaiškumų dėl dalyvavimo programoje, galite pasikonsultuoti su šeimos gydytoju.

 

Tad kviečiame Jus atvykti į

_______________________________________________________________________________

(asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, adresas, kabineto Nr.)

 

pas gydytoją _________________________________________  profilaktiškai pasitikrinti dėl

(vardas ir pavardė)

priešinės liaukos vėžio.

 

Gydytojo darbo laikas:

 

pirmadienį ____________________________ ;

antradienį _____________________________ ;

trečiadienį _____________________________ ;

ketvirtadienį ___________________________ ;

penktadienį ____________________________ .

 

Atvykimo datą ir laiką galite suderinti tel.____________________________ .

 

Primename, kad programa vykdoma Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, pacientui mokėti nereikia.

 

____________________________       _____________           ______________________

(Informacinį pranešimą įteikusio                (Parašas)                       (Vardas ir pavardė)

darbuotojo pareigų pavadinimas)

 

Informacinį pranešimą gavau

________________________________

(Parašas)

________________________________

(Vardas ir pavardė)

________________________________

(Data)

______________

Formos pakeitimai:

Nr. V-1021, 2016-08-22, paskelbta TAR 2016-08-23, i. k. 2016-22580

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-331, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1736 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-331

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-973 "Dėl Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-327, 2007-05-03, Žin., 2007, Nr. 50-1964 (2007-05-10), i. k. 1072250ISAK000V-327

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-973 "Dėl Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-431, 2008-05-09, Žin., 2008, Nr. 54-2024 (2008-05-13), i. k. 1082250ISAK000V-431

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-973 "Dėl Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-367, 2009-05-15, Žin., 2009, Nr. 58-2270 (2009-05-19), i. k. 1092250ISAK000V-367

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-973 "Dėl Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-512, 2009-06-23, Žin., 2009, Nr. 77-3192 (2009-06-30), i. k. 1092250ISAK000V-512

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-973 "Dėl Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-673, 2010-07-28, Žin., 2010, Nr. 93-4926 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-673

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-973 "Dėl Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1038, 2012-11-15, Žin., 2012, Nr. 135-6918 (2012-11-22), i. k. 1122250ISAK00V-1038

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-973 "Dėl Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1016, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-20, i. k. 2014-14379

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr.V-973 „Dėl Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-571, 2015-05-04, paskelbta TAR 2015-05-14, i. k. 2015-07332

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m.gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-973 „Dėl priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-796, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-21, i. k. 2016-17327

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-973 „Dėl Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1021, 2016-08-22, paskelbta TAR 2016-08-23, i. k. 2016-22580

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-973 „Dėl priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-807, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-06-29, i. k. 2017-11034

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-973 „Dėl Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-469, 2018-04-19, paskelbta TAR 2018-04-20, i. k. 2018-06378

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-973 „Dėl Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-857, 2019-07-18, paskelbta TAR 2019-07-19, i. k. 2019-11923

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-973 „Dėl Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2708, 2021-11-29, paskelbta TAR 2021-11-29, i. k. 2021-24632

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-973 „Dėl Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1754, 2022-11-25, paskelbta TAR 2022-11-25, i. k. 2022-23836

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-973 „Dėl Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_f20a0ec680684e808c36005d8c4af1ae_end