Suvestinė redakcija nuo 2019-10-16

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 70-3202, i. k. 1032250ISAK000V-230

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. balandžio 18 d. Nr. V-230

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 28 straipsnio 1 dalimi,

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-1277, 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-11-18, i. k. 2016-27100

 

Tvirtinu Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nuostatus (pridedama).

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                            JUOZAS OLEKAS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-230 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 24 d.       įsakymo Nr. V-510 redakcija)

 

 

PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO TARYBOS NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Privalomojo sveikatos draudimo taryba (toliau – Taryba) yra trišalio atstovavimo pagrindu sudaryta kolegiali patariamoji privalomąjį sveikatos draudimą vykdanti institucija. Tarybos buveinė yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje.

2. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

3. Tarybos darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo ir viešumo principais.

 

II SKYRIUS

TARYBOS UŽDAVINYS, FUNKCIJOS IR TEISĖS

 

4. Tarybos uždavinys – įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti privalomąjį sveikatos draudimą. Įgyvendindama jai pavestą uždavinį, Taryba vykdo šias funkcijas:

4.1. svarsto perspektyvinius ir einamuosius privalomojo sveikatos draudimo uždavinius;

4.2. svarsto siūlymus dėl privalomojo sveikatos draudimo organizavimo;

4.3. teikia siūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto, sąrašo;

4.4. teikia išvadą dėl PSDF biudžeto projekto ir PSDF konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio;

4.5. teikia siūlymus dėl privalomąjį sveikatos draudimą reglamentuojančių teisės aktų;

4.6 teikia siūlymus dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) ir teritorinių ligonių kasų struktūros reikalavimų, veiklos išlaidų normatyvų bei PSDF biudžeto lėšų paskirstymo;

4.7. teikia siūlymus dėl teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių, teritorinių ligonių kasų ir vaistinių sutarčių bei dėl sutarčių su ūkio subjektais dėl medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos išlaidų kompensavimo sudarymo tvarkos;

4.8. nagrinėja VLK finansinę ir ekonominę veiklą;

4.9. nagrinėja kitus privalomojo sveikatos draudimo klausimus;

4.10. teikia nuomonę sveikatos apsaugos ministrui dėl:

4.10.1. asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos iš PSDF biudžeto, sąrašo;

4.10.2. Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašo, Kompensuojamųjų vaistų sąrašo, Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo ir į šiuos sąrašus įtrauktų vaistų bei medicinos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos;

4.10.3. medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bazinių kainų;

4.10.4. galūnių, sąnarių ir organų protezavimo išlaidų, protezų bei centralizuotai apmokamų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos bei šių vaistų ir priemonių sąrašo;

4.10.5. medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos išlaidų kompensavimo PSDF biudžeto lėšomis tvarkos ir šių priemonių sąrašo;

4.10.6. PSDF biudžeto rezervo rizikos valdymo dalies lėšų naudojimo;

4.10.7. asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, bazinių kainų nustatymo;

4.10.8. išmokų ir kompensacijų dydžio, atitinkančio patvirtintą PSDF biudžeto išlaidų planą, nustatymo, jei faktinės PSDF biudžeto išlaidos yra didesnės, nei nurodyta patvirtintame PSDF biudžeto išlaidų plane;

4.10.9. PSDF biudžeto tikslinimo, jei šio biudžeto išlaidos ir (ar) pajamos yra mažesnės, nei nurodyta patvirtintame PSDF biudžeto išlaidų ir (ar) pajamų plane.

5. Taryba turi teisę teikti siūlymus VLK dėl:

5.1. priemonių papildomoms pajamoms gauti;

5.2. PSDF biudžeto lėšų skyrimo valstybinėms ir savivaldybių sveikatos programoms finansuoti;

5.3. dėl privalomojo sveikatos draudimo organizavimo.

6. Taryba gali turėti ir kitų teisių, numatytų kituose įstatymuose ar teisės aktuose.

 

III SKYRIUS

TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

7. Tarybos darbui vadovauja pirmininkas. Jis renkamas pirmajame Tarybos posėdyje, kuris organizuojamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Tarybos sudėties patvirtinimo. Tarybos narius į pirmąjį posėdį kviečia sveikatos apsaugos ministras arba jo įgaliotas asmuo. Tarybą techniškai aptarnauja VLK. Tarybos sekretorius (toliau – sekretorius) skiriamas VLK direktoriaus įsakymu.

8. Taryba svarsto klausimus, kurie pagal įstatymus, kitus teisės aktus ir šiuos nuostatus yra priskirti jos kompetencijai.

9. Privalomojo sveikatos draudimo organizavimo ir kitus klausimus Taryba sprendžia posėdžiuose. Posėdžiai šaukiami prireikus, bet ne rečiau kaip kartą per metų ketvirtį. Tarybos posėdžiai yra vieši ir atviri, apie numatomą posėdžio datą skelbiama viešai VLK interneto svetainėje.

10. Tarybos posėdžius šaukia ir jiems vadovauja Tarybos pirmininkas. Jeigu jis dėl objektyvių priežasčių negali sušaukti Tarybos posėdžio, tai atlieka VLK atstovaujantis Tarybos narys. Tokiu atveju šiam posėdžiui vadovauja iš Tarybos narių paprasta balsų dauguma išrinktas Tarybos narys.

11. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Tarybos narių. Tarybos pirmininko arba VLK atstovaujančio Tarybos nario (jeigu Tarybos pirmininkas dėl objektyvių priežasčių negali atlikti savo funkcijų) iniciatyva gali būti organizuojama Tarybos narių apklausa elektroniniu būdu, nerengiant posėdžio. Elektroniniu būdu atliekama apklausa yra teisėta, jei joje dalyvauja (pareiškia nuomonę) ne mažiau kaip 1/2 Tarybos narių.

12. Taryba į posėdžius gali kviesti atsakingus profesinių draugijų atstovus.

13. Tarybos posėdyje gali dalyvauti visuomenės atstovai. Tarybos posėdyje pageidaujantys dalyvauti visuomenės atstovai ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki posėdžio pradžios turi raštu arba elektroniniu paštu pateikti prašymą Tarybos pirmininkui. Prašyme turi būti nurodytas posėdyje pageidaujančio dalyvauti asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, jį delegavusi organizacija (jei asmuo atstovauja visuomeninei ar kitai organizacijai) ir darbotvarkės klausimas, kurį svarstant norima dalyvauti. Tarybos pirmininkas arba jo įgaliotas Tarybos narys sudaro posėdyje dalyvaujančių kviestinių asmenų sąrašą.

14. Klausimus Tarybai teikia Sveikatos apsaugos ministerija, VLK, asmens sveikatos priežiūros įstaigos, savivaldybių gydytojai, medikų visuomeninės organizacijos ir kitos institucijos, kompetentingos teikti siūlymus privalomojo sveikatos draudimo organizavimo, veiklos tobulinimo ir koordinavimo klausimais.

15. Tarybai teikiami klausimai turi būti tiksliai suformuluoti, prireikus turi būti pateikiama svarstomą klausimą pagrindžianti medžiaga. Ši medžiaga turi būti pasirašyta ją teikiančios institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens. Jeigu Tarybai teikiamas svarstyti klausimas yra susijęs su kitų institucijų veikla, interesais ir kompetencija, turi būti pateikiama tos institucijos nuomonė. Prireikus sužinoma ir atitinkamų profesinių sąjungų ar visuomenės organizacijų nuomonė.

16. Jei Tarybai pateikti klausimai nėra galutinai suderinti, į darbotvarkę jie gali būti įtraukiami tik Tarybos pirmininkui sutikus. Tai nurodoma pridedamoje prie Tarybos darbotvarkės pažymoje, kurioje nurodomi dėl klausimų kilę prieštaravimai bei jų nesuderinimo priežastys.

17. Tarybos posėdžius organizuoja sekretorius. Ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki posėdžio jis pateikia Tarybos pirmininkui siūlymus (reikiamą medžiagą) dėl numatomų svarstyti klausimų. Suderinęs šiuos klausimus, sekretorius rengia darbotvarkės projektą, nurodo pranešėjus bei kviečiamus į posėdį asmenis ir teikia darbotvarkę pasirašyti Tarybos pirmininkui arba jo įgaliotam Tarybos nariui. Pasirašytą darbotvarkę kartu su posėdyje svarstoma medžiaga sekretorius išsiunčia Tarybos nariams. Tarybos pirmininko pasirašyta darbotvarkė likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki numatomo Tarybos posėdžio paskelbiama VLK interneto svetainėje. Visi suinteresuoti darbotvarkėje nurodytais klausimais asmenys turi teisę savo pasiūlymus ir pastabas Tarybai raštu arba elektroniniu paštu pateikti ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki Tarybos posėdžio. Su šiais pasiūlymais ir pastabomis supažindinami visi Tarybos nariai. Tarybos pirmininkas įvertina suinteresuotųjų asmenų pateiktą informaciją ir esminius siūlymus įtraukia į darbotvarkę. Tarybos posėdžiuose dalyvausiančių kviestinių asmenų sąrašą tvirtina Tarybos pirmininkas arba jo įgaliotas Tarybos narys. Tarybos narius, pranešėjus ir kviestinius asmenis kviečia sekretorius.

171. Išimtiniais atvejais, kai dėl objektyvių aplinkybių klausimą būtina skubiai svarstyti Tarybos posėdyje, Tarybos pirmininko sprendimu gali būti nesilaikoma šių nuostatų 17 punkte nurodytos tvarkos ir terminų. Objektyvios aplinkybės privalo būti nurodytos Tarybos posėdžio protokole.

Papildyta punktu:

Nr. V-1159, 2019-10-14, paskelbta TAR 2019-10-15, i. k. 2019-16325

 

18. Nedalyvaujantys posėdyje Tarybos nariai gali raštu arba elektroniniu paštu pareikšti nuomonę svarstomais klausimais. Jų nuomonė paskelbiama posėdžio metu.

19. Tarybos posėdžio pradžioje pritariama posėdžio darbotvarkei. Tarybos pirmininkui ar Tarybos nariui pasiūlius ir Tarybos nariams pritarus, darbotvarkė gali būti papildoma naujais klausimais.

20. Posėdyje svarstomam klausimui pristatyti skiriama iki 20 minučių, pasisakymams – iki 5 minučių.

21. Tarybos sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma, o vykdant elektroninę apklausą – paprasta elektroninėje apklausoje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Sprendžiant klausimus elektroniniu būdu, Tarybos nariai savo nuomonę svarstomais klausimais gali pareikšti per sekretoriaus elektroniniame laiške nurodytą terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 3 darbo dienos nuo elektroninio laiško išsiuntimo dienos. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, Tarybos sprendimą lemia jos pirmininko balsas.

22. Tarybos priimti sprendimai įforminami Tarybos nutarimais. Tarybos nutarime nurodoma data, numeris ir priimti sprendimai. Tarybos nutarimą vizuoja svarstytą klausimą pristatęs asmuo ir Tarybos sekretorius, o pasirašo Tarybos pirmininkas. Šie nutarimai saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.

23. Tarybos posėdžiai protokoluojami. Protokole nurodoma data, posėdžio dalyviai, posėdžio darbotvarkė, nagrinėtų klausimų esmė ir pasiūlymai bei priimti sprendimai. Posėdžius techniškai aptarnauja ir protokolą rašo sekretorius, jį pasirašo Tarybos pirmininkas ir sekretorius. Protokolui suteikiamas eilės numeris pagal bendrąją numeraciją nuo metų pradžios iki metų pabaigos. Tarybai sprendžiant klausimus elektroniniu būdu, prie protokolo pridedamos Tarybos narių elektroninių laiškų kopijos. Tarybos protokolai (originalai) kartu su svarstyto klausimo medžiaga saugomi teisės aktų nustatyta tvarka. Sekretorius per 7 kalendorines dienas nuo posėdžio dienos kiekvienam Tarybos nariui elektroniniu paštu išsiunčia Tarybos posėdžio protokolą.

24. Posėdžių darbotvarkės, protokolai ir Tarybos nutarimai skelbiami viešai VLK interneto svetainėje.

 

IV SKYRIUS

TARYBOS FORMAVIMAS

 

25. Tarybą sudaro 15 narių, kurių delegavimą į Tarybą nustato Sveikatos draudimo įstatymo 28 straipsnio 3 dalis. Tarybos sudėtį tvirtina sveikatos apsaugos ministras. Tarybos nariai turi atitikti Sveikatos draudimo įstatymo 28 straipsnio 7 dalyje nustatytus reikalavimus. Už Tarybos narių veiklą Taryboje nemokama. Tarybos nariai atsiskaito už veiklą Taryboje juos delegavusioms šalims.

251. Sveikatos draudimo įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodytų valstybės institucijų – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Finansų ministerijos, Vyriausybės kanceliarijos ir Valstybinės ligonių kasos atstovai deleguojami institucijų raštais, o Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas nurodomas sveikatos apsaugos ministro įsakymu tvirtinant Tarybos sudėtį.

Papildyta punktu:

Nr. V-1159, 2019-10-14, paskelbta TAR 2019-10-15, i. k. 2019-16325

 

26. Organizacijoms, nurodytoms Sveikatos draudimo įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 2 punkto a, c ir d papunkčiuose, nuo kiekvienos iš jų bendru susitarimu nedelegavus atstovo, kiekviena jų sveikatos apsaugos ministrui pasiūlo po vieną savo organizacijos kandidatą. Sveikatos apsaugos ministras įsakymu sudaro Kandidatų į Tarybos nario vietą atrankos komisiją (toliau – Komisija), kuri apklausos būdu įvertina organizacijų deleguojamus atstovus. Apklausos klausimyną sudaro 15 klausimų iš Sveikatos draudimo įstatymo, Sveikatos sistemos įstatymo, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir Tarybos nuostatų. Kandidatams pateikiami vienodi klausimai. Teisingas atsakymas į kiekvieną klausimą prilyginamas 1 balui. Į Tarybą skiriamas daugiausia balų surinkęs (-ę) kandidatas (-ai). Jei kandidatai surenka vienodą balų skaičių, į Tarybą skiriamas tas kandidatas, kurio ekspertinio darbo, dalyvavimo Lietuvos ir tarptautinių darbo grupių veikloje, atstovavimo draudėjams (darbdaviams) ir apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – apdraustieji) patirtis, Komisijos vertinimu, yra didžiausia. Sveikatos draudimo įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 3 punkto a ir b  papunkčiuose nurodytų organizacijų atstovus (kiekvienos jų po vieną), taip pat vieną Sveikatos draudimo įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 3 punkto c papunktyje nurodytų organizacijų atstovą (jei jos bendru sutarimu nėra delegavusios vieno atstovo) atrenka Komisija, įvertinusi kandidato motyvaciją dirbti Taryboje ir jo patirtį atstovaujant atitinkamos srities apdraustųjų grupėms.

27. Paaiškėjus Sveikatos draudimo įstatymo 28 straipsnio 12 dalies 2–6 punktuose nurodytiems Tarybos nario įgaliojimų nutrūkimo pagrindams, sveikatos apsaugos ministras kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išbraukia Tarybos narį iš Tarybos sudėties. Sveikatos apsaugos ministras skiria naują atitinkamos organizacijos atstovą Sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka.

28. Paaiškėjus Sveikatos draudimo įstatymo 28 straipsnio 14 dalyje nurodytiems Tarybos nario įgaliojimų sustabdymo pagrindams, sveikatos apsaugos ministras kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas priima sprendimą sustabdyti Tarybos nario įgaliojimus iki bus priimti atitinkami sprendimai įstatymų nustatyta tvarka. Įgaliojimų sustabdymas nutrūksta, kai baigiasi Tarybos kadencija. Jei aplinkybės neišnyksta, antrai kadencijai toks kandidatas negali būti siūlomas ir tvirtinamas.

29. Tarybos nariai privalo:

29.1. deklaruoti privačius interesus Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka. Tarybos narys, deklaravęs privačius interesus elektroniniu būdu (Privačių interesų deklaravimo informacinėje sistemoje), privalo atspausdintą ir pasirašytą privačių interesų deklaracijos kopiją pateikti Tarybos pirmininkui ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki artimiausio Tarybos posėdžio. Tarybos pirmininkas, nustatęs viešųjų ir privačių interesų konflikto atvejį, apie tai nedelsdamas raštu informuoja privačių interesų deklaraciją pateikusį Tarybos narį ir inicijuoja jo pašalinimą iš Tarybos arba nušalinimą nuo interesų konfliktą galinčio sukelti klausimo svarstymo. Tarybos pirmininko privačių interesų deklaracijoje pateiktus duomenis vertina sveikatos apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo, su šiais duomenimis supažindinami ir visi Tarybos nariai;

29.2. jei Tarybos nariai yra deleguoti Sveikatos draudimo įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytų organizacijų – atstovauti atitinkamai organizacijai, išreiškiančiai tam tikros visuomenės narių grupės interesus;

29.3. nedalyvauti (nusišalinti) rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip darant įtaką jų priėmimui, jei šie sprendimai sukelia viešųjų ir privačių interesų konfliktą ar nėra pateikta deklaracija šių nuostatų 29.1 papunkčio nustatyta tvarka;

29.4. Tarybos posėdžiuose nevykdyti Lobistinės veiklos įstatyme nustatytos lobistinės veiklos.

 

V SKYRIUS

VISUOMENINIAI PATARĖJAI

 

30. Taryba turi teisę turėti visuomeninių patarėjų. Visuomeninių patarėjų skaičius neribojamas. Visuomeninių patarėjų sąrašą pagal atitinkamas veiklos sritis tvirtina Taryba. Visuomeninių patarėjų sąrašas skelbiamas viešai. Kandidatus į visuomeninius patarėjus Tarybos prašymu gali siūlyti medikų, pacientų ir kitos organizacijos, mokslo bei asmens sveikatos priežiūros įstaigos. Visuomeninis patarėjas turi turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip penkerių metų darbo patirtį atitinkamoje veiklos srityje. Visuomeniniai patarėjai teikia pasiūlymus ir (ar) nuomonę Tarybos svarstomais klausimais.

31. Visuomeninis patarėjas gali būti kviečiamas į Tarybos posėdį ar raštu teikti savo pasiūlymus ir (ar) nuomonę tik įvykdęs Sveikatos draudimo įstatymo 28 straipsnio 10 dalyje nustatytą reikalavimą.

32. Visuomeninis patarėjas į posėdį kviečiamas arba jo raštu prašoma pateikti pasiūlymus ir (ar) nuomonę dėl svarstomo klausimo Tarybos pirmininko ar Tarybos narių siūlymu pagal visuomeninio patarėjo veiklos sritį. Apie tai, kad bus prašoma pateikti pasiūlymą ir (ar) nuomonę, posėdžio sekretorius turi informuoti visuomeninį patarėją ne vėliau, kaip likus 3 darbo dienoms iki numatyto posėdžio.

33. Visuomeninių patarėjų pasiūlymai ir (ar) nuomonė, išvados ir kita jų teikiama informacija yra rekomendacinio pobūdžio.

 

______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-510, 2018-04-24, paskelbta TAR 2018-04-25, i. k. 2018-06558

 

Priedas. Neteko galios nuo 2017-04-01

Priedo naikinimas:

Nr. V-352, 2017-03-27, paskelbta TAR 2017-03-31, i. k. 2017-05278

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-262, 2008-04-02, Žin., 2008, Nr. 41-1515 (2008-04-10), i. k. 1082250ISAK000V-262

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V-230 "Dėl Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-57, 2013-01-18, Žin., 2013, Nr. 9-380 (2013-01-24), i. k. 1132250ISAK0000V-57

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V-230 "Dėl Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1265, 2015-11-09, paskelbta TAR 2015-11-16, i. k. 2015-18211

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V-230 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1277, 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-11-18, i. k. 2016-27100

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V-230 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-352, 2017-03-27, paskelbta TAR 2017-03-31, i. k. 2017-05278

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V-230 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-711, 2017-06-14, paskelbta TAR 2017-06-20, i. k. 2017-10256

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V-230 "Dėl Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1021, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-31, i. k. 2017-13942

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V-230 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-510, 2018-04-24, paskelbta TAR 2018-04-25, i. k. 2018-06558

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V-230 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1159, 2019-10-14, paskelbta TAR 2019-10-15, i. k. 2019-16325

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V-230 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo