Suvestinė redakcija nuo 2009-04-01 iki 2010-03-09

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 130-4682, i. k. 1052270ISAK001R-352

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL SPRENDIMŲ VYKDYMO INSTRUKCIJOS PATVIRTINIMO

 

2005 m. spalio 27 d. Nr. 1R-352

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (Žin., 2002, Nr. 36-1340) 583 straipsnio 1 dalimi ir vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 816 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymą“ (Žin., 2002, Nr. 56-2259) 1.3 punktą:

1. Tvirtinu Sprendimų vykdymo instrukciją (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. 432 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 3-82);

2.2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. vasario 14 d. įsakymą Nr. 47 „Dėl teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 432 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo ir patvarkymo dėl lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą formos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 19-833);

2.3. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. 242 „Dėl teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 432 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo ir patvarkymų vykdyti vykdomąjį dokumentą formų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 94-4259);

2.4. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. vasario 10 d. įsakymą Nr. 1R-37 „Dėl teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 432 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 26-833);

2.5. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. sausio 24 d. įsakymą Nr. 1R-21 „Dėl teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 432 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 12-402).

3. Nustatau, kad byloms, kurios yra priimtos vykdyti iki šio įsakymo įsigaliojimo, taikoma Sprendimų vykdymo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 432 (Žin., 2003, Nr. 3-82).

TAR pastaba. 3 punktas prieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 3 straipsnio 4 daliai.

Punkto pakeitimai:

2007-09-05, Žin., 2007, Nr. 96-3893 (2007-09-11), i. k. 107502VSPRERG076114           

 

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                                 GINTAUTAS BUŽINSKAS

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministras

Zigmantas Balčytis

2005 m. spalio 27 d.


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352

 

SPRENDIMŲ VYKDYMO INSTRUKCIJA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sprendimų vykdymo instrukcija (toliau vadinama – Instrukcija) nustato Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau vadinama – Civilinio proceso kodeksas arba CPK) VI dalies normų taikymo tvarką, vykdant įstatymų numatytus vykdomuosius dokumentus, vykdymo išlaidų dydį, apmokėjimo ir atleidimo nuo jų tvarką.

Ši Instrukcija taip pat nustato apmokėjimo antstoliui už teismo šaukimų ir kitų procesinių dokumentų įteikimą Lietuvos Respublikoje esantiems fiziniams ar juridiniams asmenims teismo pavedimu, faktinių aplinkybių konstatavimą teismo pavedimu ir kitų teismo pavedimų vykdymą tvarką ir dydžius.

2. Vykdydamas sprendimus antstolis privalo naudoti šias procesinių dokumentų formas:

2.1. Raginimą įvykdyti sprendimą (1 priedas);

2.2. Siūlymą sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas (2 priedas);

2.3. Vykdymo išlaidų apskaičiavimą (3 priedas);

2.4. Turto arešto aktą (4 priedas);

2.5. Turto aprašą (5 priedas);

2.6. Patvarkymą sustabdyti lėšų išmokėjimą (6 priedas);

2.7. Patvarkymą areštuoti lėšas (7 priedas);

2.8. Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą (8 priedas);

2.9. Varžytynių protokolą (9 priedas);

2.10. Turto pardavimo iš varžytynių aktą (10 priedas);

2.11. Turto perdavimo išieškotojui aktą (11 priedas);

2.12. Išieškojimo negalimumo aktą (12 priedas);

2.13. Patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl skolos išieškojimo (13 priedas);

2.14. Patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl išlaikymo išieškojimo (14 priedas);

2.15. Išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą (15 priedas);

2.16. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą (16 priedas);

2.17. Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą (17 priedas);

Papildyta punktu:

Nr. 1R-27, 2008-01-17, Žin., 2008, Nr. 8-291 (2008-01-19), i. k. 1082270ISAK0001R-27

 

2.18. Patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti (18 priedas) (ankstesnįjį 18 priedą laikant 21 priedu);

Papildyta punktu:

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

 

2.19. Patvarkymas dėl vykdomosios bylos užbaigimo (19 priedas);

Papildyta punktu:

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

 

2.20. Siūlymas sumokėti vykdymo išlaidas (20 priedas).

Papildyta punktu:

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

 

3. Vykdomasis dokumentas pateikiamas vykdyti antstoliui, kurio aptarnaujamoje teritorijoje yra vykdymo vieta. Vykdymo vieta nustatoma pagal vykdomajame dokumente nurodytus duomenis apie skolininką arba pagal išieškotojo pateiktus duomenis.

Išieškotojas ar jo įgaliotas atstovas, pateikdamas vykdomąjį dokumentą antstoliui, pateikia prašymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Prašyme aptariamas vykdymo išlaidų apmokėjimas: kada ir kokias vykdymo išlaidas apmoka išieškotojas. Prašymas laikomas vykdomojoje byloje.

Išieškotojo prašymu antstolis, spręsdamas klausimą dėl vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti, gali surinkti papildomą informaciją, reikalingą vykdymo vietai patikslinti.

Antstolis, priimdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą, surašo patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir raštu išaiškina išieškotojui, išskyrus valstybę, jo teises ir pareigas. Patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti siunčiamas skolininkui. Tais atvejais, kai skolininkui surašomas raginimas ar siūlymas sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas, patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti siunčiamas kartu su raginimu ar siūlymu sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas.

Atliekant antstolio procesinius veiksmus, vykdomuosius dokumentus kontroliuoja, antstolio pareiškimus teismui ir skundus dėl antstolio veiksmų nagrinėja apylinkės teismo, kurio veiklos teritorijoje yra vykdomojo dokumento vykdymo vieta, teisėjas. Kai vykdymo veiksmai atliekami kelių apylinkės teismų teritorijose, antstolio procesinius veiksmus kontroliuoja, skundus dėl antstolio veiksmų nagrinėja apylinkės teismo, kurio teritorijoje yra pirminė vykdomojo dokumento vykdymo vieta, teisėjas. Pirmine vykdymo vieta yra laikoma vykdymo vieta, pagal kurią priimamas vykdyti vykdomasis dokumentas. Antstolio procesinės veiklos kontrolė atliekama Civilinio proceso kodekso nustatytais atvejais ir tvarka patikrinant ar patvirtinant antstolio surašytus vykdymo proceso dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

 

4. Antstolis, priėmęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną jį užregistruoja Vieningame vykdomųjų dokumentų sąvade ir užveda vykdomąją bylą. Vykdomoji byla turi būti saugoma antstolio (antstolių) kontoroje, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-85, 2007-02-27, Žin., 2007, Nr. 26-968 (2007-03-01), i. k. 1072270ISAK0001R-85

 

5. Jeigu raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui nesiunčiamas, antstolis išieškojimuose iki 200 litų siunčia siūlymą sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas. Siūlymas siunčiamas skolininkui registruotu laišku, kuris laikomas įteiktu pagal Civilinio proceso kodekso 604 straipsnio nustatytas taisykles.

6. Išsiuntęs skolininkui siūlymą ar raginimą sumokėti vykdomajame dokumente nurodytą pinigų sumą, jeigu yra Civilinio proceso kodekso 658 straipsnio 2 dalyje nurodytos aplinkybės, antstolis, areštuodamas skolininko turtą, priima patvarkymą, kuriame nurodo aplinkybes, kad yra pavojus turtą paslėpti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

 

7. Kai teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra priimta teismo iniciatyva, vykdymo išlaidos apmokamos iš valstybės biudžeto lėšų, šiam tikslui skiriamų teismui. Tuo atveju, kai laikinosios apsaugos priemonės taikomos šalies iniciatyva, vykdymo išlaidas apmoka ši šalis.

8. Neteko galios nuo 2008-07-13

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin. 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

 

9. Turto vertei nustatyti kaip ekspertas kviečiamas turto vertintojas, atitinkantis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme (Žin., 1999, Nr. 52-1672) nustatytus reikalavimus. Nustatydamas areštuoto turto rinkos vertę, turto vertintojas nevertina tos aplinkybės, kad turtas bus parduodamas priverstine, sprendimams vykdyti nustatyta tvarka.

10. Jeigu antstoliui nereikia vykdyti piniginių lėšų paieškos banke, kredito įstaigoje ar pas kitą asmenį, jis gali areštuoti pinigines sumas Civilinio proceso kodekso 689 straipsnio 4 dalies nustatyta tvarka.

11. Jeigu skolininko lėšas kredito įstaigose areštuoja antstolis ir kitos institucijos ar pareigūnai, turintys teisę areštuoti skolininko lėšas, lėšos nurašomos pagal Civilinio proceso kodekso 754 straipsnyje nustatytą reikalavimų patenkinimo eilę bei minėtų dokumentų pateikimo datą, jei įstatymai ar kiti teisės aktai nenustato ko kita.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

 

12. Jeigu skolininko lėšas areštuoja keli antstoliai, lėšos nurašomos tam antstoliui, kurio areštas įregistruotas anksčiau, išskyrus tuos atvejus, kai vėliau sąskaitą areštavęs antstolis vykdo vykdomuosius dokumentus dėl piniginių sumų išieškojimo pirmesnės eilės išieškotojams (Civilinio proceso kodekso 689 straipsnio 5 dalis) – tiek, kiek reikia pirmesnės eilės išieškotojų reikalavimams patenkinti.

13. Antstolis gali turtą realizuoti, jeigu turtą pats areštavo, išskyrus atvejus, kai antstolis Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka yra pakeičiamas.

131. Išieškant pinigų sumas, nesumokėtas už sunaudotus energijos išteklius, komunalines ir kitokias paslaugas, antstolis, areštuodamas skolininko butą ar gyvenamąjį namą, kuriame jis gyvena, privalo raštu išaiškinti skolininkui teisę prašyti teismo taikyti apribojimą, nustatytą Civilinio proceso kodekso 663 straipsnio 4 dalyje. Išaiškinimas skolininkui įteikiamas arba siunčiamas kartu su turto arešto aktu.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

 

14. Jeigu turtą areštavo keli antstoliai, areštuotą skolininko turtą realizuoja tas antstolis, kuris šį turtą areštavo vykdydamas pirmesnės eilės išieškotojų reikalavimus, o tais atvejais, kai turtą areštavo keli antstoliai pagal tos pačios eilės išieškotojų reikalavimus, – tas antstolis, kuris šį turtą areštavo pirmas.

15. Kito arešto uždėjimas nestabdo turto realizavimo. Turto realizavimas stabdomas vykdomosios bylos sustabdymo atvejais.

16. Skelbimo laikraštyje apie būsimą turto pardavimą iš varžytynių kopija saugoma vykdomojoje byloje. Ši skelbimo laikraštyje kopija turi būti įsegta į bylą taip, kad būtų galima nustatyti laikraščio pavadinimą ir skelbimo paskelbimo datą.

17. Per informacines technologijas gautos informacijos išrašas turi būti patvirtintas antstolio, jo padėjėjo ar kito antstolio įgalioto darbuotojo parašu, nurodant informacijos gavimo datą, ir saugomas vykdomojoje byloje, kurią vykdant ji buvo gauta.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

 

18. Asmuo, pageidaujantis varžytynėse dalyvauti raštu, privalo antstoliui pateikti rašytinį patvirtinimą, kad nėra kliūčių dalyvauti varžytynėse, mokėjimo dokumento, įrodančio pradinės įmokos sumokėjimą, kopiją ir savo pasiūlymą dėl kiekvieno išvaržomo daikto kainos, už kurią jis pageidauja įsigyti šį turtą. Kiekviename pateikiamame pasiūlyme turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas (juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas), pageidaujamas įsigyti turtas, kaina, už kurią pageidaujama įsigyti turtą, varžytynių data ir laikas, antstolio, paskelbusio varžytynes, vardas ir pavardė ir asmens, pageidaujančio įsigyti turtą, parašas.

Pasiūlymas, patvirtinimas, kad nėra kliūčių dalyvauti varžytynėse, ir mokėjimo dokumento, įrodančio pradinės įmokos sumokėjimą, kopija pateikiami užklijuotame voke, ant kurio turi būti nurodyta asmens, pageidaujančio dalyvauti varžytynėse raštu, vardas ir pavardė, adresas (juridinio asmens pavadinimas ir buveinės adresas), pageidaujamas įsigyti turtas, varžytynių data ir laikas, antstolio, paskelbusio varžytynes, vardas ir pavardė.

Asmuo, priėmęs voką su asmens, pageidaujančio dalyvauti varžytynėse raštu, kainos pasiūlymu, patikrina, ar šis vokas atitinka reikalavimus, nurodytus šiame punkte, ir įregistruoja atskirame raštu varžytynėse dalyvaujančių asmenų žurnale. Žurnalo, kuriame registruojami asmenų, pageidaujančių dalyvauti varžytynėse raštu, kainos pasiūlymai, lapai turi būti sunumeruoti ir susiūti. Žurnale turi būti nurodoma voko pristatymo į antstolių kontorą data ir tikslus laikas, pažymima, kad vokas nepažeistas, pasirašoma voką įregistravusio asmens. Užregistruoti vokai su asmenų, pageidaujančių dalyvauti varžytynėse raštu, pasiūlymais saugomi vykdomojoje byloje.

19. Jei pirkėjas atsisako pasirašyti varžytynių protokole, apie jo atsisakymą pasirašyti antstolis pažymi varžytynių protokole.

20. Informavus varžytynių dalyvius žodžiu, varžytynių eigai fiksuoti gali būti daromas garso ar vaizdo įrašai. Antstolio daromas garso ar vaizdo įrašas saugomas antstolio kontoroje. Apie daromą garso ar vaizdo įrašą pažymima varžytynių protokole.

21. Persiųsdamas vykdomąjį dokumentą pajamas skolininkui išmokančiam asmeniui, antstolis nėra saistomas savo veiklos teritorijos.

22. Antstolio pateikti vykdyti vykdomieji dokumentai skolininko darbdavio ar skolininkui pajamas mokančioje institucijoje eilės tvarka registruojami Vykdomųjų dokumentų apskaitos knygoje nurodant: vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti datą, vykdomojo dokumento ir jį išdavusios institucijos pavadinimą, antstolio, pateikusio šį dokumentą vykdyti, vardą, pavardę ir antstolio (antstolių) kontoros, kurioje jis dirba, adresą, išieškotojo ir skolininko vardus bei pavardes, o kai išieškotojas yra juridinis asmuo, – jo pavadinimą ir įmonės kodą, išieškotojo buveinės arba gyvenamosios vietos adresą, jeigu nurodyta, – išieškotojo sąskaitos banke rekvizitus, išieškotiną sumą, o jeigu atsiųstas vykdomasis dokumentas išieškoti periodines išmokas, – šių išmokų dydį ir periodiškumą. Šioje knygoje taip pat registruojami ir asmens prašymai savo noru mokėti išlaikymą periodinėmis išmokomis.

23. Vykdydamas vykdomuosius dokumentus dėl darbo užmokesčio ir kitų su darbo teisiniais santykiais susijusių sumų išieškojimu, antstolis išieško visą vykdomajame dokumente nurodytą sumą ir išmoka ją išieškotojui, neatskaičiuodamas su darbo teisiniais santykiais susijusių privalomų mokesčių (įmokų). Tačiau jeigu skolininkas, pervesdamas į antstolio depozitinę sąskaitą priteistą sumą, atskaito iš jos su darbo teisiniais santykiais susijusius mokesčius, jis privalo antstoliui pateikti mokesčių atskaitymo apskaičiavimą, kuriame nurodomi iš išieškomų sumų atskaitomi mokesčiai ir jų dydžiai. Šiuo atveju antstolis skolininko pervestą sumą išmoka išieškotojui, kartu pateikdamas skolininko atsiųsto apskaičiavimo kopiją. Apskaičiavimo originalas paliekamas vykdomojoje byloje.

24. Jeigu iškeldinimas vykdomas nedalyvaujant iškeldinamajam ar bent vienam pilnamečiui jo šeimos nariui arba iškeldinamasis atsisako pasiimti iškeldinamą turtą, šis turtas įrašomas į turto aprašą ir esant galimybei įkainojamas. Jei yra didelis kiekis vienarūšių ir (arba) mažaverčių daiktų (namų apyvokos reikmenų, aprangos, avalynės, dokumentų, knygų ir pan.), jie gali būti supakuojami į dėžes, maišus ir kt. arba sudedami į atskiras patalpas, kurios užantspauduojamos ir joms suteikiamas numeris. Šis numeris įrašomas turto apraše.

25. Kai nėra galimybių užtikrinti iškeldinamojo turto apsaugą, antstolis aprašyto turto saugotoju skiria išieškotoją.

251. Pateikiant antstoliui vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl statinio nugriovimo, kartu pateikiamas ir normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytas dokumentas statinį griauti. Išieškotojas, pateikdamas antstoliui vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl statinio nugriovimo, turi parinkti ir nurodyti antstoliui asmenį, kuris vykdys statybos griovimo darbus.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-85, 2007-02-27, Žin., 2007, Nr. 26-968 (2007-03-01), i. k. 1072270ISAK0001R-85

 

252. Neteko galios nuo 2009-04-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin. 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

Papildyta punktu:

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

 

253. Vykdant neturtinio pobūdžio sprendimus nepilnamečio asmens (vaiko) atžvilgiu, vykdymo procese privalo dalyvauti valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atstovas.

Užtikrinant vaiko teisių apsaugą bet kurios iš šalių, valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atstovo prašymu ar nusprendus antstoliui dalyvauti vykdymo procese antstolio patvarkymu kviečiamas psichologas.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

 

II. VYKDYMO IŠLAIDOS

 

26. Šioje Instrukcijoje nustatytos vykdymo išlaidos apmokamos antstoliui grynaisiais pinigais arba atliekami mokėjimai negrynaisiais pinigais Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo (Žin., 1999, Nr. 9-2775) nustatyta tvarka. Antstolis, priimdamas grynuosius pinigus, privalo išduoti mokėtojui nustatytos formos antstolio kvitą (21 priedas) ir (arba) kitą teisės aktuose nustatytą dokumentą. Antstolis gali atsisakyti priimti grynuosius pinigus pagal kvitą, jeigu jų suma viršija 200 litų.

Atlikęs vykdymo veiksmą ir apskaičiavęs už jį vykdymo išlaidas, antstolis tai nurodo vykdymo išlaidų apskaičiavime pagal šioje Instrukcijoje nustatytą formą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-27, 2008-01-17, Žin., 2008, Nr. 8-291 (2008-01-19), i. k. 1082270ISAK0001R-27

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

 

27. Neteko galios nuo 2009-04-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin. 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

 

28. Atsižvelgdamas į išieškotojo – fizinio asmens turtinę padėtį, antstolis gali iš viso ar iš dalies atleisti jį nuo vykdymo išlaidų mokėjimo arba vykdymo išlaidų apmokėjimą atidėti. Išieškotojui – juridiniam asmeniui gali būti atidėtas tik papildomų vykdymo išlaidų, kurios patiriamos atliekant atskirus veiksmus konkrečioje vykdomojoje byloje, apmokėjimas.

Vykdymo išlaidų apmokėjimas gali būti atidėtas ne ilgiau kaip iki vykdomosios bylos užbaigimo.

Visos vykdymo išlaidos, išskyrus šioje Instrukcijoje numatytas išimtis, išieškomos iš skolininko pagal šioje Instrukcijoje nustatytus dydžius nepriklausomai nuo to, ar išieškotojas buvo atleistas nuo vykdymo išlaidų, ar jos buvo sumažintos, ar atidėtos. Skirtumas tarp išieškotojo apmokėtų ir šioje Instrukcijoje nustatytų vykdymo išlaidų dydžių išieškomas antstoliui.

Vykdydamas vykdomuosius dokumentus dėl pinigų sumų išieškojimo valstybės naudai antstolis turi teisę atidėti visų vykdymo išlaidų apmokėjimą arba atleisti išieškotoją nuo šių išlaidų apmokėjimo.

Išieškant valstybės naudai pagal teismų priimtus sprendimus vykdymo išlaidas apmoka Teisingumo ministerija iš teismų sprendimų vykdymui skirtų asignavimų, išskyrus atvejus, kai išieškotojas šios Instrukcijos nustatyta tvarka buvo atleistas nuo vykdymo išlaidų apmokėjimo. Antstolis pateikia Teisingumo ministerijai prašymą ir apskaitos dokumentą, kuriame nurodyta apmokėtina suma. Prašyme nurodoma: vykdomosios bylos numeris, teismo pavadinimas ir teismo sprendimo (vykdomojo rašto) numeris, sprendimo priėmimo (įsiteisėjimo) data, skolininko ir išieškotojo duomenys (vardas, pavardė ar pavadinimas ir adresai), išieškotina suma, vykdymo išlaidų rūšys ir dydžiai kiekvienoje vykdomojoje byloje. Teisingumo ministerija apmoka vykdymo išlaidas per dešimt dienų nuo šių dokumentų gavimo. Teisingumo ministerijos apmokėtas ir nustatyta tvarka iš skolininko išieškotas vykdymo išlaidas antstolis grąžina į Teisingumo ministerijos sąskaitą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

 

29. Vykdymo veiksmai atliekami po to, kai išieškotojas apmoka jų atlikimą, išskyrus atvejus, kai išieškotojo ir antstolio susitarimu šioje instrukcijoje nustatyta tvarka apmokėjimas už šių vykdymo veiksmų atlikimą buvo atidėtas ar išieškotojas buvo atleistas nuo vykdymo išlaidų sumokėjimo.

30. Vykdymo išlaidos Civilinio proceso kodekso 611 straipsnyje ir šioje Instrukcijoje nustatyta tvarka išieškomos iš skolininko ir pervedamos išieškotojui, išskyrus šioje Instrukcijoje nustatytas išimtis.

Būtinų vykdymo išlaidų, kurias sudaro kiekvienoje vykdomojoje byloje privalomiems veiksmams atlikti būtinos išlaidos, neapmoka išieškotojai – valstybės ir savivaldybių globos namai, jei išieškomas išlaikymas globos namuose gyvenantiems asmenims, bei fiziniai asmenys, turintys teisę gauti socialinę pašalpą Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2006, Nr. 130-4889) nustatyta tvarka. Antstolis, gavęs išieškotojo – fizinio asmens prašymą ir dokumentus, patvirtinančius, kad išieškotojas turi teisę gauti socialinę pašalpą, priima patvarkymą dėl vykdymo išlaidų apmokėjimo. Už valstybės ir savivaldybių globos namus bei asmenis, turinčius teisę gauti socialinę pašalpą, būtinas vykdymo išlaidas apmoka Teisingumo ministerija iš šiam tikslui skirtų asignavimų. Už asmenis, turinčius teisę gauti socialinę pašalpą, Teisingumo ministerija taip pat apmoka išlaidas, susijusias su pažymų apie vykdymo eigą vykdomosiose bylose dėl išlaikymo išieškojimo išdavimu. Antstolis pateikia Teisingumo ministerijai prašymą apmokėti būtinas vykdymo išlaidas, patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, dokumentą, patvirtinantį išieškotojo – fizinio asmens teisę gauti socialinę pašalpą, apskaitos dokumentą, kuriame nurodyta apmokėtina suma. Prašyme nurodoma: vykdomosios bylos numeris, vykdomosios bylos registravimo data, vykdomąjį dokumentą išdavusios institucijos pavadinimas, vykdomojo dokumento numeris, išdavimo data, skolininko ir išieškotojo duomenys (vardas, pavardė, pavadinimas, skolininko adresas), išieškotina suma, būtinų vykdymo išlaidų dydis kiekvienoje vykdomojoje byloje. Teisingumo ministerija turi teisę tikrinti antstolio pateiktų dokumentų pagrįstumą. Teisingumo ministerijos apmokėtas ir nustatyta tvarka iš skolininko išieškotas vykdymo išlaidas antstolis grąžina į Teisingumo ministerijos sąskaitą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

 

31. Išieškotojas, prisijungęs prie išieškojimo, apmoka vykdymo išlaidas nuo vykdomojo dokumento priėmimo (prisijungimo momento).

32. Šioje Instrukcijoje nustatyti vykdymo išlaidų dydžiai, išskyrus nustatytuosius procentine išraiška, indeksuojami atsižvelgiant į ketvirčio vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 110 Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

33. Nuo išieškomų vykdymo išlaidų vykdymo išlaidos nemokamos, išskyrus atvejus, kai vykdymo išlaidos išieškomos išieškotojui pateikus vykdomąjį dokumentą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo.

 

III. VYKDYMO IŠLAIDŲ RŪŠYS IR DYDŽIAI

 

34. Vykdymo išlaidos skirstomos į:

34.1. vykdomosios bylos administravimo išlaidas. Jas sudaro kiekvienoje vykdomojoje byloje privalomiems veiksmams atlikti būtinos išlaidos (toliau vadinama – būtinos vykdymo išlaidos) ir 3 lentelėje nurodytos papildomos išlaidos, kurios patiriamos atliekant atskirus veiksmus konkrečioje vykdomojoje byloje (toliau vadinama – papildomos vykdymo išlaidos).

Išieškojimuose, kuriuose išieškotina suma yra mažesnė nei 10 litų, papildomos vykdymo išlaidos neskaičiuojamos, išieškojimuose, kuriuose išieškotina suma yra nuo 10 iki 50 litų, papildomos vykdymo išlaidos negali viršyti 20 litų, o nuo 50 iki 200 litų – negali viršyti 50 litų.

Šiame punkte nurodyti apribojimai netaikomi skaičiuojant pašto (kurjerių) išlaidas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

 

34.2. atlygį antstoliui už įstatymų nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą, faktinių aplinkybių konstatavimą teismo pavedimu, dokumentų perdavimą ir įteikimą teismo pavedimu (toliau vadinama – atlygis antstoliui).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

 

34.3. Neteko galios nuo 2009-04-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin. 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

 

35. Išieškotojas ar jo įgaliotas atstovas, pateikdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą, privalo sumokėti antstoliui būtinas vykdymo išlaidas, išskyrus šioje Instrukcijoje nustatytas išimtis. Būtinos vykdymo išlaidos grąžinamos išieškotojui, jei antstolis atsisako priimti vykdomąjį dokumentą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

 

36. Jeigu išieškotojas, pateikdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą, būtinų vykdymo išlaidų nesumoka, antstolis atsisako priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą, išskyrus šioje Instrukcijoje nustatytus atvejus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

 

37. Būtinos vykdymo išlaidos mokamos atsižvelgiant į vykdomajame dokumente nurodytą išieškotiną sumą arba, jeigu dalis šios sumos buvo anksčiau išieškota ir vykdomasis dokumentas pateikiamas vykdyti pakartotinai, – į likusią išieškoti sumą (1 lentelė), o šios Instrukcijos nustatytais atvejais – į vykdomojo dokumento kategoriją (2 lentelė).

Į būtinas vykdymo išlaidas įskaitomos patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti parengimo, vykdomosios bylos užvedimo, raginimo ar siūlymo sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas parengimo, patvarkymo dėl vykdomosios bylos užbaigimo parengimo, vykdomosios bylos archyvavimo, saugojimo ir sunaikinimo išlaidos. Papildomos vykdymo išlaidos už šių dokumentų parengimą ir nurodytų veiksmų atlikimą neskaičiuojamos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

 

38. Tuo atveju, kai vykdomajame dokumente yra nurodytos palūkanos, kurios turi būti išieškotos iš skolininko už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Civilinio kodekso 6.37 straipsnis), palūkanų suma neįskaičiuojama į išieškotiną sumą, nustatant mokėtinas vykdomosios bylos būtinas vykdymo išlaidas bei papildomas vykdymo išlaidas (3 lentelė), tačiau palūkanų suma įskaičiuojama į bendrą išieškotiną bei išieškotą sumas, nustatant atlygio antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą dydį.

Skolininkui sumokėjus vykdomajame dokumente nurodytą pinigų sumą (be palūkanų), antstolis privalo apskaičiuoti palūkanas nuo vykdomajame dokumente nurodytos dienos iki vykdomajame dokumente nurodytos pinigų sumos sumokėjimo dienos. Palūkanų dydis konkrečiu momentu apskaičiuojamas nuo tuo momentu likusios nepadengtos vykdomajame dokumente nurodytos pinigų sumos (be palūkanų), t. y. nuo nesumokėto skolos likučio. Palūkanos už priskaičiuotas palūkanas neskaičiuojamos.

Lentelėse nustatyti vykdymo išlaidų dydžiai nurodyti įskaitant visus privalomus mokesčius.

1 lentelė

 

Eil. Nr.

Išieškotina suma

Būtinos vykdymo išlaidos

Atlygis antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą

1.

Iki 10 litų

30 litų

20 litų

2.

Nuo 10 iki 50 litų

40 litų

50 litų

3.

Nuo 50 iki 200 litų

50 litų

100 litų

4.

Nuo 200 iki 1000 litų

60 litų

200 litų

5.

Nuo 1000 iki 2000 litų

70 litų

19 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 200 litų

6.

Nuo 2000 iki 3000 litų

80 litų

18 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 380 litų

7.

Nuo 3000 iki 4000 litų

90 litų

17 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 540 litų

8.

Nuo 4000 iki 5000 litų

100 litų

16 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 680 litų

9.

Nuo 5000 iki 7000 litų

120 litų

15 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 800 litų

10.

Nuo 7000 iki 9000 litų

140 litų

14 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 1050 litų

11.

Nuo 9000 iki 11000 litų

160 litų

13 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 1260 litų

12.

Nuo 11000 iki 15000 litų

200 litų

12 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 1430 litų

13.

Nuo 15000 iki 30000 litų

250 litų

10 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 1800 litų

14.

Nuo 30000 iki 50000 litų

350 litų

8 procentai nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 3000 litų

15.

Nuo 50000 iki 100000 litų

600 litų

6 procentai nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 4000 litų

16.

Nuo 100000 litų

1000 litų

4 procentai nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 6000 litų

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

 

39. Instrukcijos 1 lentelėje nurodyto atlygio antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į šioje lentelėje nurodytas išieškotinas ir išieškotas sumas arba išieškotojui perduoto neparduoto skolininko turto vertę, nurodytą turto perdavimo akte, procentus bei minimalų antstolio atlygio dydį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

 

40. Jei skaičiuojant antstolio atlygį procentais nuo išieškotos sumos atlygio dydis yra mažesnis už šios Instrukcijos 1 lentelėje nustatytą minimalų antstolio atlygį, išieškomas minimalus antstolio atlygis.

Jeigu buvo išieškota dalis išieškotinos sumos, o antstolio atlygis, atsižvelgiant į išieškotiną sumą, turi būti skaičiuojamas pagal 1 lentelėje nurodytus procentus, nustatant antstolio atlygio dydį vadovaujamasi 1 lentelėje nurodytais procentais.

Jeigu buvo išieškota dalis išieškotinos sumos ir antstolio atlygis nustatomas pagal 1 lentelėje nurodytą minimalų atlygį, antstolio atlygio dydis nustatomas proporcingai minimalaus atlygio dydžiui pagal išieškotinos ir realiai išieškotos sumos santykį šia formule:

 

(R x M) / I = A

 

R – realiai išieškota suma;

M – minimalus antstolio atlygis pagal 1 lentelę, atsižvelgiant į išieškotiną sumą;

I – išieškotina suma;

A – minimalus antstolio atlygio dydis nuo išieškotos sumos. Pavyzdys:

Antstoliui pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas dėl 2050 litų išieškojimo. Realiai išieškota 1000 litų. Antstoliui tenkantis atlygis už vykdomojo dokumento įvykdymą yra 180 Lt (18 procentų nuo 1000 litų).

Minimalus antstolio atlygis nuo išieškotos sumos apskaičiuojamas taip:

 

1000 Lt x 380

= 185,36 Lt

2050 Lt

 

Šiuo atveju minimalus antstolio atlygis nuo išieškotos sumos yra didesnis, todėl nuo išieškotos sumos yra atskaičiuojamas minimalus antstolio atlygis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

 

41. Kai išieškojimas iš to paties skolininko buvo vykdomas pagal keletą vykdomųjų dokumentų, antstolio atlygio dydis nustatomas atsižvelgiant į bendrą, pagal visus vykdomuosius dokumentus išieškotiną ir realiai išieškotą sumą šioje Instrukcijoje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

 

42. Kai pateikiamas vykdyti vykdomasis dokumentas, priskirtinas bet kuriai iš 2 lentelėje nurodytų vykdomųjų dokumentų kategorijų, išieškotojo mokėtinų būtinų vykdymo išlaidų ir atlygio antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą dydis nustatomas atsižvelgiant į vykdomojo dokumento kategoriją.

2 lentelė

 

Eil. Nr.

Vykdomojo dokumento kategorija

Būtinos vykdymo išlaidos

Atlygis antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą

1.

Dėl daiktų perdavimo išieškotojui

100 litų

60 litų už vieną antstolio darbo valandą perduodant daiktus

2.

Dėl vaiko perdavimo

100 litų

60 litų už vieną antstolio darbo valandą

3.

Dėl priverstinio iškeldinimo iš gyvenamųjų ar negyvenamųjų patalpų

200 litų

60 litų už vieną antstolio darbo valandą vykdant iškeldinimą

4.

Dėl priverstinio įkeldinimo į gyvenamąsias ar negyvenamąsias patalpas

60 litų

60 litų už vieną antstolio darbo valandą vykdant įkeldinimą

5.

Dėl periodinių išmokų, išskyrus išlaikymą išieškojimo

30 litų

10 procentų nuo išieškotos sumos

6.

Dėl paveldimo turto apyrašo sudarymo

100 litų

60 litų už vieną antstolio darbo valandą sudarant apyrašą

7.

Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

100 litų

60 litų už vieną antstolio darbo valandą areštuojant (aprašant) turtą

8.

Dėl skolininko įpareigojimo atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu

60 litų

200 litų

9.

Dėl turto konfiskavimo vykdymo

100 litų

60 litų už vieną antstolio darbo valandą areštuojant (aprašant) ir perduodant turtą

10.

Dėl juridinio asmens veiklos apribojimo ar likvidavimo, paskirtų kaip kriminalinė bausmė

100 litų

60 litų už vieną antstolio darbo valandą

11.

Teismo nurodymas dėl faktinių aplinkybių konstatavimo

 

60 litų už vieną darbo valandą konstatuojant faktines aplinkybes

12.

Teismo pavedimas dėl teismo šaukimo ar kito procesinio dokumento įteikimo

 

30 litų už dokumento (dokumentų) įteikimą vienam asmeniui

13.

Kitų kategorijų vykdomieji dokumentai ir teismo pavedimai, nenurodyti šioje ar 1 lentelėje

60 litų

60 litų už vieną antstolio darbo valandą

.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

 

43. Jeigu vykdomoji byla baigiama išsiuntus vykdomąjį dokumentą išieškoti iš skolininko darbo užmokesčio, pensijos, stipendijos ar jiems prilygintų skolininko pajamų ir po to vykdomasis dokumentas grąžinamas antstoliui, pakartotinai būtinos vykdymo išlaidos nemokamos.

Jeigu išlaikymas ar jo įsiskolinimas išieškomas iš skolininko darbo užmokesčio, pensijos, stipendijos ar jiems prilygintų skolininko pajamų, antstoliui apmokamos 30 litų būtinos vykdymo ir papildomos vykdymo išlaidos. Atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą šiuo atveju neimamas.

Jeigu išlaikymas ar jo įsiskolinimas išieškomas iš skolininko turto, turtinių teisių ar piniginių lėšų, esančių kredito įstaigose ar pas kitus asmenis, antstolio atlygis skaičiuojamas vadovaujantis 1 lentelėje nustatytais dydžiais. Šiuo atveju išieškotina suma yra laikoma išlaikymo įsiskolinimo suma lėšų paskirstymo dieną.

Jeigu skolininkas išlaikymą moka pats į antstolio depozitinę sąskaitą, atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą neimamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

 

44. Vykdant sprendimą dėl skolininko įpareigojimo atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, iš skolininko išieškomas atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą taip pat ir tada, kai skolininkas neįvykdo sprendimo per nustatytą terminą, – už kiekvieną sprendimo neįvykdymo atvejį, jeigu dėl to antstolis surašo sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

 

45. Išieškotojas, sumokėjęs būtinas vykdymo išlaidas, antstoliui pareikalavus privalo sumokėti visas papildomas vykdymo išlaidas, kurios patiriamos atliekant atskirus veiksmus vykdomojoje byloje. Vykdomasis dokumentas išieškotojui gali būti grąžinamas tik po to, kai yra išspręstas visų vykdymo išlaidų apmokėjimo klausimas.

 

3 lentelė

 

Eil. Nr.

Papildomų vykdymo išlaidų rūšys

Papildomų vykdymo išlaidų dydžiai

1.

A3 formato 1 lapo kopija

1 litas

2.

A4 formato 1 lapo kopija

0,50 lito

3.

Antstolio surašyto dokumento nuorašo išdavimas

3 litai

4.

Vykdymo išlaidų apskaičiavimas

5 litai

5.

Skolininko asmens ir kitų duomenų, susijusių su vykdoma vykdomąja byla ar skolininko turtine padėtimi, patikrinimas (nevykstant į skolininko gyvenamąją ar buveinės vietą)

3 litai už kiekvieną užklausą nepriklausomai nuo užklausos formos ir pateikimo būdo

6.

Turto arešto akto arba turto aprašo surašymas, išskyrus atvejus, kai turtas areštuojamas ar aprašomas taikant laikinąsias apsaugos priemones, konfiskuojant turą ar sudarant paveldimo turto apyrašą

60 litų už vieną darbo valandą areštuojant ar aprašant turtą

7.

Patvarkymo sustabdyti lėšų išmokėjimą parengimas

5 litai

8.

Patvarkymo areštuoti lėšas parengimas

5 litai

9.

Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto parengimas

5 litai

10.

Turto pardavimo iš varžytynių akto parengimas

5 litai

11.

Išieškojimo negalimumo akto parengimas

5 litai

12.

Patvarkymo vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl skolos išieškojimo parengimas

5 litai

13.

Patvarkymo vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl išlaikymo išieškojimo parengimas

5 litai

14.

Išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo parengimas

5 litai

15.

Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo akto parengimas

5 litai

16.

Siūlymo sumokėti vykdymo išlaidas parengimas

5 litai

17.

Antstolio akto arba patvarkymo parengimas, išskyrus šioje Instrukcijoje nurodytus atvejus, kai už akto ar patvarkymo parengimą nustatytas kitoks vykdymo išlaidų dydis

5 litai

18.

Vykimas į vykdymo veiksmų atlikimo vietą ne išieškotojo ir ne skolininko transportu, jeigu atstumas yra daugiau kaip 5 kilometrai nuo antstolio kontoros (skyriaus) buveinės vietos

Po 1 litą už 1 kilometrą

19.

Skolininko asmens ir kitų duomenų, susijusių su vykdoma vykdomąja byla ar skolininko turtine padėtimi, patikrinimas nuvykus į skolininko gyvenamąją ar buveinės vietą, jeigu turtas nėra areštuojamas ar aprašomas

30 litų

19.

Skelbimas internete apie varžytynes

5 litai

20.

Turto varžytynių vykdymas

30 litų

21.

Skolininko arba vaiko paieškos paskelbimas

10 litų

22.

Atlygis kuratoriui

200 litų (vienai vykdomajai bylai)

23.

Pažymos apie vykdymo eigą, išskyrus vykdomąsias bylas dėl išlaikymo išieškojimo, išduodant vieną kartą per 6 mėnesius, parengimas

5 litai

24.

Pažymos apie vykdymo eigą, išskyrus vykdomąsias bylas dėl išlaikymo išieškojimo, parengimas

10 litų

25.

Pažyma apie vykdymo eigą vykdomojoje byloje dėl išlaikymo išieškojimo

5 litai

26.

Pažyma apie vykdymo eigą vykdomojoje byloje dėl išlaikymo išieškojimo, išduodant vieną kartą per 3 mėnesius

3 litai

27.

Išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų teisingumo patikrinimas

30 litai

.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

 

46. Instrukcijos 3 lentelėje nurodytos sumos, kai antstoliui sumokama už konkretų vykdymo veiksmo atlikimą, neapima išlaidų, nurodytų šios Instrukcijos 48 punkte.

47. Apskaičiuota vykdymo išlaidų suma apvalinama iki sveikojo skaičiaus šia tvarka: gauto skaičiaus dalis nuo 0,01 iki 0,49 atmetama, o nuo 0,50 iki 0,99 apvalinama iki vieneto (pavyzdžiui, jeigu apskaičiuotų vykdymo išlaidų dydis yra 54,35, tai nurodoma 54, jeigu 54,56 – nurodoma 55).

48. Kitų, šios Instrukcijos 3 lentelėje nenurodytų vykdymo išlaidų (pašto ir kurjerių, areštuoto turto saugojimo, vežimo, atlyginimo ekspertams, vertėjams ir kitiems vykdymo procese dalyvaujantiems asmenims, skelbimams visuomenės informavimo priemonėse, banko pavedimų, mokamų užklausų ir kitos išlaidos, kurias antstolis privalo sumokėti tretiesiems asmenims, vykdydamas antstolio funkcijas) dydžiai nustatomi atsižvelgiant į antstolio faktines išlaidas, susijusias su šių veiksmų atlikimu. Už asmenų, vykdančių statybos griovimo darbus, paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka apmoka išieškotojas, pateikęs vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl statinio nugriovimo. Šios sumos laikomos faktinėmis vykdymo išlaidomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-85, 2007-02-27, Žin., 2007, Nr. 26-968 (2007-03-01), i. k. 1072270ISAK0001R-85

 

49. Antstolis, užbaigdamas vykdomąją bylą, privalo išspręsti vykdymo išlaidų apmokėjimo ir grąžinimo klausimus.

50. Išieškotojas, atsiimdamas vykdomąjį dokumentą, privalo sumokėti visas vykdymo išlaidas, kurios susidarė iki vykdomojo dokumento atsiėmimo, įskaitant ir tas, nuo kurių jis buvo atleistas ar kurių mokėjimas išieškotojui buvo atidėtas.

51. Kai skolininkas įvykdo sprendimą per raginime arba siūlyme nustatytą terminą, iš skolininko išieškomos būtinos ir papildomos vykdymo išlaidos, išskyrus vykdymo išlaidas, susijusias su skolininko asmens ir kitų duomenų, susijusių su vykdoma vykdomąja byla ar skolininko turtine padėtimi, patikrinimu. Atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą iš skolininko šiuo atveju neimamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

 

52. Kai skolininkas įvykdo sprendimą pasibaigus raginime arba siūlyme nustatytam terminui, iš skolininko išieškomos visos vykdymo išlaidos.

53. Jeigu vykdomoji byla nutraukiama dėl to, kad išieškotojas atsisakė nuo išieškojimo, išieškotojas privalo sumokėti visas vykdymo išlaidas, išskyrus atlygį antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą. Šiuo atveju išieškotojo sumokėtos vykdymo išlaidos iš skolininko neišieškomos ir išieškotojui negrąžinamos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

 

54. Jeigu vykdomoji byla nutraukiama dėl to, kad išieškotojas ir skolininkas sudarė taikos sutartį ir vykdymo išlaidų paskirstymo bei apmokėjimo klausimas nebuvo išspręstas šioje sutartyje, visos vykdymo išlaidos išieškomos iš skolininko.

55. Jeigu vykdomoji byla nutraukiama dėl to, jog mirus skolininkui reikalavimas ar pareiga negali pereiti mirusiojo asmens teisių perėmėjui, išieškotojo sumokėtos vykdymo išlaidos iš skolininko neišieškomos ir išieškotojui negrąžinamos.

56. Jeigu vykdomoji byla nutraukiama dėl to, kad pasibaigė šiam išieškojimui įstatymų nustatytas išieškojimo senaties terminas, iš skolininko išieškomos ir išieškotojui grąžinamos visos jo sumokėtos vykdymo išlaidos.

57. Jeigu vykdomoji byla nutraukiama dėl to, kad panaikinti vykdomieji dokumentai, kurie buvo vykdymo pagrindas, išieškotojo sumokėtos ar iš skolininko išieškotos vykdymo išlaidos negrąžinamos.

58. Jeigu vykdomoji byla nutraukiama dėl to, kad reorganizavus ar likvidavus juridinį asmenį – vykdymo proceso dalyvį negalimas teisių ar pareigų perėmimas, išieškotojo sumokėtos vykdymo išlaidos iš skolininko neišieškomos ir išieškotojui negrąžinamos.

59. Jeigu vykdomoji byla nutraukiama dėl to, kad skolininkas ir išieškotojas yra tas pats asmuo, išieškotojo sumokėtos vykdymo išlaidos jam negrąžinamos.

60. Jeigu vykdomoji byla nutraukiama dėl to, kad išieškotojas ir skolininkas sudaro skolos padengimo sutartį (Civilinio kodekso 6.436 straipsnis) ir vykdymo išlaidų paskirstymo bei apmokėjimo klausimas nebuvo išspręstas šioje sutartyje, iš skolininko išieškomos visos vykdymo išlaidos.

61. Jeigu vykdomoji byla nutraukiama dėl to, kad vykdomasis dokumentas buvo neteisėtai priimtas vykdyti, antstolis privalo grąžinti išieškotojui visas šio sumokėtas vykdymo išlaidas. Iš skolininko šiuo atveju vykdymo išlaidos neišieškomos. Tačiau jeigu paaiškėja, kad skolininkas įvykdė sprendimą iki vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti, išieškotojas turi sumokėti visas vykdymo išlaidas, kurių mokėjimas išieškotojui buvo atidėtas ar nuo kurių jis buvo atleistas, išskyrus atlygį antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą. Šios išlaidos iš skolininko neišieškomos ir išieškotojui negrąžinamos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

 

62. Jeigu vykdomoji byla užbaigiama teismui nusprendus patenkinti pareiškimą dėl antstolio nušalinimo, išieškotojui grąžinamos jo sumokėtos būtinos vykdymo išlaidos, išskyrus atvejus, kai nušalinimas pareiškiamas po to, kai buvo pradėti priverstinio vykdymo veiksmai, – šiuo atveju išieškotojo sumokėtos būtinos vykdymo išlaidos jam negrąžinamos. Kitos vykdymo išlaidos, teismui patenkinus pareiškimą dėl antstolio nušalinimo, išieškotojui negrąžinamos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

 

63. Jeigu vykdomoji byla nutraukiama dėl to, kad išieškotojas atsisakė priimti iš skolininko paimtus tam tikrus daiktus, nurodytus teismo sprendime, išieškotojo sumokėtos vykdymo išlaidos iš skolininko neišieškomos ir išieškotojui negrąžinamos.

64. Antstolis, vykdymo procese priimdamas išieškotinas sumas, sprendimo vykdymo išlaidas ar pinigų sumas už Antstolių įstatyme numatytų funkcijų vykdymą ir paslaugų teikimą asmeniui, įmokėjusiam pinigines lėšas, privalo išduoti nustatytos formos antstolio kvitą (21 priedas). Antstolis, priimdamas lėšas ir išrašydamas kvitus, vadovaujasi Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 (Žin., 2002, Nr. 105-4709; 2005, Nr. 101-3711).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-27, 2008-01-17, Žin., 2008, Nr. 8-291 (2008-01-19), i. k. 1082270ISAK0001R-27

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

 

641. Antstolis ar jo įgaliotas asmuo pinigines sumas, gautas pagal vykdomuosius dokumentus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną privalo įnešti į antstolio depozitinę sąskaitą, o banko kvitus prisegti prie antstolio kvito šaknelės.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

 

65. Į antstolio depozitinę sąskaitą taip pat įmokamos išieškotojo įmokėtos ar iš skolininko išieškotos vykdymo išlaidos, areštuoto turto saugojimo, pervežimo, atlyginimo ekspertams, vertėjams ir kitiems vykdymo procese dalyvaujantiems asmenims, skelbimams visuomenės informavimo priemonėse, banko pavedimams, mokamiems paklausimams ir kitoms išlaidoms, kurias antstolis, atlikdamas antstolio funkcijas, privalo sumokėti tretiesiems asmenims. Draudžiama antstoliui, antstolio atstovui, pavaduojančiam antstoliui apskaityti ir naudoti depozitinėje sąskaitoje esančias lėšas kitaip, nei nustatyta Civilinio proceso kodekse, Antstolių įstatyme (Žin., 2002, Nr. 53-2042) ir šioje Instrukcijoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

 

IV. IŠIEŠKOTŲ PINIGINIŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMAS

 

66. Antstolis išieškotas sumas paskirsto ir išmoka pagal išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą. Šiame patvarkyme, be bendrų CPK 613 straipsnyje nurodytų antstolio patvarkymui reikalavimų, nurodoma:

66.1. išsamus vykdymo išlaidų apskaičiavimas;

66.2. bendra išieškotina suma pagal išieškotojų reikalavimų tenkinimo eiliškumą;

66.3. konkreti kiekvienam išieškotojui (nurodant vardą ir pavardę, o jeigu išieškotojas yra juridinis asmuo, – pavadinimą) tenkanti suma atskirai nurodant ieškotojų sumokėtas ir jiems grąžintinas vykdymo išlaidas;

66.4. skolininkui grąžintina suma.

67. Jeigu išieškotos iš skolininko sumos neužtenka vykdymo išlaidoms ir visiems reikalavimams pagal vykdomuosius dokumentus patenkinti, ši suma antstolio patvarkymu paskirstoma šia tvarka:

67.1. pirmiausiai nuo išieškotos sumos atskaitomos ir išieškotojams grąžinamos jų sumokėtos vykdymo išlaidos. Jeigu išieškotos sumos nepakanka visoms išieškotojų sumokėtoms vykdymo išlaidoms apmokėti, šios išlaidos paskirstomos proporcingai išieškotojų sumokėtoms vykdymo išlaidoms;

67.2. nuo išieškotos sumos atskaičius išieškotojui grąžintinas vykdymo išlaidas, nuo likusios sumos atskaitomos vykdymo išlaidos, kurių mokėjimas išieškotojui buvo atidėtas. Nuo likusios sumos atskaitomas atlygis antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

 

67.3. jeigu išieškotos sumos nepakanka visoms vykdymo išlaidoms apmokėti, dėl likusių vykdymo išlaidų išieškojimo antstolis nusiunčia skolininkui raštišką siūlymą, kuriame nurodo išlaidų dydį ir pasiūlo per nustatytą terminą tą sumą pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. Jeigu skolininkas per antstolio nurodytą laiką vykdymo išlaidų nesumoka, antstolis pareiškimu, nurodydamas apskaičiuotas išieškotinas vykdymo išlaidas, kreipiasi į antstolio buvimo vietos apylinkės teismą, prašydamas šias sumas priteisti.

671. Išieškojimuose iki 200 litų išieškotos piniginės lėšos pervedamos išieškotojui išieškojus visą išieškotiną sumą.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

 

672. Jeigu iš skolininko išieškota piniginė suma vienam išieškotojui, o esant keliems tos pačios eilės išieškotojams – kiekvienam šių išieškotojų tenkanti suma viršija 200 litų, antstolis ne vėliau kaip per 20 dienų nuo sumos įmokėjimo į antstolio depozitinę sąskaitą išmoka išieškotas pinigines lėšas išieškotojams.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

 

673. Vykdomosiose bylose dėl išlaikymo išieškojimo, jei išlaikymas ar jo įsiskolinimas išieškomas iš skolininko turtinių teisių ar piniginių lėšų, esančių kredito įstaigose ar pas kitus asmenis, išieškota suma per 20 dienų nuo jų įmokėjimo į antstolio depozitinę sąskaitą pervedama išieškotojui.

Jei skolininkas geranoriškai moka išlaikymą į antstolio depozitinę sąskaitą, pervesta pinigų suma į antstolio depozitinę sąskaitą nedelsiant išmokama išieškotojui.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

 

674. Vykdomosiose bylose, kuriose išieškojimas buvo nukreiptas į skolininko turtą, gavus nustatyta tvarka teisėjo patvirtintus turto pardavimo iš varžytynių aktą ar turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą, už parduotą turtą gautos piniginės lėšos nedelsiant išmokamos išieškotojams.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

 

68. Lėšos už priverstinai parduotą hipoteka įkeistą turtą, atskaičius vykdymo išlaidas, pervedamos į hipotekos skyriaus depozitinę sąskaitą.

69. Išlaidos, susijusios su pinigų pervedimu bankiniu pavedimu, išieškomos iš skolininko. Išlaidos, susijusios su pinigų išmokėjimu grynaisiais ar persiuntimu paštu, išskaičiuojamos iš asmenų, kuriems pinigai išmokami ar siunčiami.

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministras

Zigmantas Balčytis

2005 m. spalio 27 d.

______________


Sprendimų vykdymo instrukcijos

1 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2009 m. kovo 30 d.

įsakymo Nr. 1R-93 redakcija)

 

(Herbas)

 

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

 

Kam:_______________________________

(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

Vykdomoji byla Nr. __________________

.......................................................................

(adresas)

 

RAGINIMAS ĮVYKDYTI SPRENDIMĄ

 

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

____________________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Pranešu Jums, kad išieškotojas (išieškotojo atstovas) ____________________________

(vardas, pavardė; pavadinimas)

200     m. ................................ d. pateikė man vykdyti ________________________________

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

......... m. .......... d. išduotą _____________________________________  Nr. _____________

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

dėl ________________________________________________________________________

(išieškojimo dalykas, išieškotojo ir skolininko duomenys: fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 655 ir 656 straipsniais, ................. straipsniu, raginu Jus per ...................................................... dienų nuo šio raginimo gavimo dienos _________________

(nurodomi veiksmai, kuriuos skolininkas privalo atlikti)

Įvykdę šiame raginime nurodytus veiksmus nustatytu terminu, papildomai turėsite sumokėti būtinas vykdymo išlaidas ir papildomas vykdymo išlaidas, kurios patiriamos atliekant atskiras veiksmus vykdomojoje byloje.

Neįvykdžius šiame raginime nurodytų veiksmų nustatytu terminu, bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra ir Jūs papildomai privalėsite sumokėti visas Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytas vykdymo išlaidas.

Jeigu sprendimą esate įvykdęs, nedelsdamas informuokite antstolį ir pateikite sprendimo įvykdymą patvirtinančius dokumentus.

1 Pagal Civilinio proceso kodekso 663 straipsnio 1 dalį Jūs turite teisę pateikti antstoliui įrodymus, kad išieškomą pinigų sumą galima išieškoti per šešis mėnesius darant Civilinio proceso kodekso 736 straipsnyje nustatyto dydžio išskaitas iš Jūsų pajamų.

_____________________

1 Ši nuostata raginime nurodoma, kai vykdomas sprendimas dėl lėšų išieškojimo.

 

Jūs privalote:

1. Nekliudyti antstoliui atlikti vykdymo veiksmus. Antstoliui nedelsdami pranešti apie savo gyvenamosios vietos ar buveinės, darbo vietos pasikeitimą. Jeigu apie tokį pasikeitimą nepranešama ir naujoji skolininko gyvenamoji vieta ar buveinė nežinoma, pranešimai skolininkui siunčiami vykdomajame dokumente nurodytu adresu ir laikoma, kad jam tinkamai pranešta.

2. Kviečiamas atvykti pas antstolį.

3. Domėtis vykdymo eiga.

4. Pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose.

5. Vykdyti kitas Civilinio proceso kodekse numatytas pareigas.

 

Jūs turite teisę:

1. Dalyvauti pats ar per savo atstovus atliekant vykdymo veiksmus.

2. Susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga, išskyras dokumentus, su kuriais supažindinimas trukdo vykdyti išieškojimą

3. Gauti pažymas apie vykdymo eigą.

4. Ginčyti turto priklausomybę ir jo įkainojimą

5. Apskųsti antstolio veiksmus.

6. Reikšti prašymus, nušalinimus.

7. Sudaryti taikos sutartis.

8. Kitas Civilinio proceso kodekso nustatytas teises.

 

Pagal Civilinio proceso kodekso 510 straipsnį antstolio procesiniai veiksmai ar atsisakymas procesinius veiksmus atlikti gali būti skundžiami ...........................................................................................

................................................................................. . teismui.

(teismo pavadinimas)

 

Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (Civilinio proceso kodekso 512 straipsnis).

 

Antstolis ................................................................................

(parašas)               (vardas, pavardė)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

 


Sprendimų vykdymo instrukcijos

2 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2009 m. kovo 30 d.

įsakymo Nr. 1R-93 redakcija)

 

(Herbas)

 

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

 

Kam:_______________________________

(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

Vykdomoji byla Nr. ____________

____________________________________

(adresas)

 

SIŪLYMAS

SUMOKĖTI VYKDOMAJAME DOKUMENTE NURODYTĄ PINIGINĘ SUMĄ IR VYKDYMO IŠLAIDAS

 

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

____________________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Pranešu Jums, kad priėmiau vykdyti _________________________________________

___________________________________________________________________________

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

išduotą _____________________________________________________________________

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

Nr. _______ dėl _________ Lt išieškojimo iš Jūsų išieškotojui _________________________ .

(išieškotojo pavadinimas)

 

Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 611 ir 654 straipsniais bei Sprendimų vykdymo instrukcijos ___________ punktais, siūlau per 5 dienas, skaičiuojant nuo šio pranešimo gavimo dienos, sumokėti į antstolio __________________________________________________________________  depozitinę

(vardas, pavardė)

sąskaitą __________________________________   __________ Lt vykdomajame dokumente

(banko sąskaitos rekvizitai)

nurodytą piniginę sumą ir ________ Lt vykdymo išlaidų, iš viso __________ Lt.

 

Vykdymo išlaidas sudaro:

1. .................. Lt būtinos vykdymo išlaidos.

2. Papildomos vykdymo išlaidos, kurios patiriamos atliekant atskirus veiksmus vykdomojoje byloje (atskirai nurodant kiekvieną veiksmą ir išlaidas už jį):

2.1. ............................................, ........ Lt;

2.2. ............................................, ........ Lt;

2.3. ............................................, ........ Lt;

..................................................................

 

Nesumokėjus šiame siūlyme nurodytos sumos per nurodytą terminą, Jūs privalėsite papildomai sumokėti kitas Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytas vykdymo išlaidas.

Jeigu vykdomajame dokumente nurodytą piniginę sumą išieškotojui esate sumokėjęs, privalote nedelsdamas pateikti antstoliui tai patvirtinančius dokumentus.

Pagal Civilinio proceso kodekso 663 straipsnio 1 dalį Jūs turite teisę pateikti antstoliui įrodymus, kad išieškomą pinigų sumą galima išieškoti per šešis mėnesius darant šio Kodekso 736 straipsnyje nustatyto dydžio išskaitas iš Jūsų pajamų.

Pagal Civilinio proceso kodekso 510 straipsnį antstolio procesiniai veiksmai ar atsisakymas procesinius veiksmus atlikti gali būti skundžiami ...........................................................................................

........................................................................ teismui.

(teismo pavadinimas)

 

Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (Civilinio proceso kodekso 512 straipsnis).

 

Antstolis ..................................................................... .

(parašas)            (vardas, pavardė)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

 


Sprendimų vykdymo instrukcijos

3 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2009 m. kovo 30 d.

įsakymo Nr. 1R-93 redakcija)

 

(Herbas)

 

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

 

VYKDYMO IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMAS

 

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

____________________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Atlikdamas vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. .........................................  pagal

......................................................................................................................................................

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

........................................................................................................................ Nr. ......................,

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

išduotą ....... m. ................. mėn. ..... d. dėl ..............................................................................  iš

(išieškojimo esmė)

skolininko .....................................................................................................................................

(skolininko vardas, pavardė arba pavadinimas)

......................................................................................................................................................

išieškotojui ...................................................................................................................................

(išieškotojo vardas, pavardė arba pavadinimas)

apskaičiavau šias vykdymo išlaidas:

Būtinas vykdymo išlaidas .............................................................................................  Lt.

(Sprendimų vykdymo instrukcijos 37 ir 43 punktai)

 

Papildomas vykdymo išlaidas, kurios patiriamos atliekant atskiras veiksmus vykdomojoje byloje (atskirai nurodant kiekvieną veiksmą ir išlaidas už jį):

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Kitas vykdymo veiksmų atlikimo išlaidas (Sprendimų vykdymo instrukcijos 48 punktas):

......................................................................................................................................................

(vykdymo išlaidų rūšys ir dydžiai)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... .

 

Atlygį antstoliui ..................................................................................................................

(pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 1 ir 2 lenteles)

 

Iš viso: .......................................... Lt.

 

Antstolis ..............................................................................

(parašas)         (vardas, pavardė)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

 


Sprendimų vykdymo instrukcijos

4 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2009 m. kovo 30 d.

įsakymo Nr. 1R-93 redakcija)

 

Vykdomoji byla Nr. ...............................

 

TURTO AREŠTO AKTAS

 

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

____________________________________

(vietovės pavadinimas)

 

200 ....... m. .......................................................  mėn. .......... d. .............. val. ........... min.

......................................................................................................................................................

(surašymo vieta: miestas, gyvenvietė, gatvė, namas, butas arba kt.)

Antstolis (antstolio padėjėjas) ......................................................................................................

Antstolio kontoros adresas ...........................................................................................................

Turto arešto pagrindas ..................................................................................................................

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas, vykdomojo dokumento pavadinimas)

Vykdomojo dokumento Nr. .......... Vykdomojo dokumento išdavimo data ...............................

Skolininkas ar asmuo, kurio turtas areštuojamas

......................................................................................................................................................

(fizinio ar juridinio asmens kodas) .............. (fizinio asmens – vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; juridinio asmens – pavadinimas, buveinės adresas)

 

Išieškotojas (asmuo, kurio reikalavimus tenkinant areštuojamas turtas)

......................................................................................................................................................

(fizinio ar juridinio asmens kodas) .......... (fizinio asmens – vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; juridinio asmens – pavadinimas, buveinės adresas)

 

Surašant aktą dalyvaujantys asmenys ..........................................................................................

(nurodyti asmenis, dalyvaujančius surašant turto arešto aktą)

 

Turto arešto būdai:

 

Valdymo teisės apribojimas                                                                                    

(teisės turėti turtą savo žinioje ir daryti tam turtui fizinį bei ūkinį poveikį priverstinis laikinas apribojimas)

 

Naudojimosi teisės apribojimas                                                                               

(teisės naudoti turto naudingąsias savybes, gauti iš turto pajamų bei vaisių ar kitos naudos priverstinis laikinas apribojimas)

 

Disponavimo teisės apribojimas                                                                              

(teisės pakeisti turto teisinę padėtį, teisinį jo likimą – teisės turtą atlygintinai ar neatlygintinai perleisti, įkeisti, išnuomoti, perduoti naudoti kitiems asmenims, nustatyti servitutus ar kitaip šį turtą sutartimi apsunkinti – priverstinis laikinas apribojimas)

 

Turto arešto mastas – |_|_|_|_|_|_|_| Lt |_|_| ct

 

Kiti su turto areštu susiję apribojimai: ................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Pažymėti areštuoti daiktai (nurodyti pažymėtų daiktų, kurie yra areštuoti, eilės numerius):

......................................................................................................................................................

 

AREŠTUOTI DAIKTAI

 

Eil. Nr.

Areštuojamo daikto pavadinimas, skiriamieji požymiai (svoris, metmenys, nusidėvėjimo laipsnis ir kiti)

Arešto terminas (jei jis nustatomas)

Daikto vertė (pinigais)

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

Viso areštuoto turto vertė: ........................................  Lt ................... ct

(suma skaičiais)

......................................................................................................................................................

(suma žodžiais arba nurodyti, jog turto vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas)

Areštuoto turto savininkas (bendraturčiai):

......................................................................................................................................................

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ......................................................................................................................

(fizinio ar juridinio asmens kodas)            (fizinio asmens – vardas, pavardė, gyv. vieta; juridinio asmens – pavadinimas, buveinės adresas)

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ......................................................................................................................

(fizinio ar juridinio asmens kodas)            (fizinio asmens – vardas, pavardė, gyv. vieta; juridinio asmens – pavadinimas, buveinės adresas)

 

DAIKTŲ, PAIMTŲ IR PERDUOTŲ KITAM ASMENIUI SAUGOTI AR ADMINISTRUOTI, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Areštuoto daikto pavadinimas

Areštuoto daikto vertė (pinigais)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolininkui ir kitiems asmenims išaiškinta, jog skundas dėl antstolio veiksmų gali būti

paduodamas .....................................................................................  apylinkės teismui ne vėliau

(teismo pavadinimas)

kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Skolininkui, turto saugotojui (administratoriui) išaiškinta, jog perduoto saugoti (administruoti) turto išeikvojimas, perleidimas ar paslėpimas, taip pat nusikalstamas šio turto sunaikinimas ar sužalojimas, jeigu tai padaro saugotojas (administratorius), baudžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

Už perduoto saugoti (administruoti) turto praradimą, trūkumą ar sužalojimą žalą atlygina saugotojas įstatymų nustatyta tvarka.

Skolininkas ir išieškotojas, dalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per penkias dienas, skaičiuojant nuo turto arešto dienos. Skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per penkias dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą

 

Antstolis .....................................................................................     ..............................................

(parašas)                                                (vardas, pavardė)

Arešto akto nuorašą gavau:

Skolininkas .................................................................................     ..............................................

(parašas)                                                (vardas, pavardė)

 

Išieškotojas .................................................................................     ..............................................

(parašas)                                                (vardas, pavardė)

 

Kiti asmenys, dalyvaujantys

surašant turto arešto aktą: ..........................................................     ..............................................

(parašas)                                                (vardas, pavardė)

....................................................................................................    ..............................................

(parašas)                                      (vardas, pavardė)

 

Šiame akte nurodytą turtą priėmiau saugoti bei turto arešto akto nuorašą gavau. Areštuoto turto saugotojas (administratorius):

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| .....................................................................................................................

(fizinio ar juridinio asmens kodas) .......... (fizinio asmens – vardas, pavardė, gyv. vieta; juridinio asmens – pavadinimas, buveinės adresas)

 

Turto saugotojas  ......................................   ......................................................................

(parašas)                                            (vardas, pavardė)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

 


Sprendimų vykdymo instrukcijos

5 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2009 m. kovo 30 d.

įsakymo Nr. 1R-93 redakcija)

 

.....................................................................................................................................................

(institucija ar antstolis, priėmęs ar surašęs vykdomąjį dokumentą ar turto arešto aktą, vykdomojo

......................................................................................................................................... priedas

dokumento pavadinimas, jo ar turto arešto akto numeris, priėmimo data)

 

TURTO APRAŠAS

 

200... m. ...................... mėn. ........ d. ............... val. .......... min.

 

Eil. Nr.

Aprašomo daikto pavadinimas, skiriamieji požymiai (svoris, metmenys, nusidėvėjimo laipsnis ir kiti)

Arešto terminas (jei jis nustatomas)

Daikto vertė (pinigais)

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

Visa aprašytų daiktų vertė ........................... Lt ............ ct

(suma skaičiais)

......................................................................................................................................................

(suma žodžiais arba nurodyti, jog turto vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas)

Aprašytų daiktų savininkas (bendraturčiai):

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ......................................................................................................................

(fizinio ar juridinio asmens kodas)            (fizinio asmens – vardas, pavardė, gyv. vieta; juridinio asmens – pavadinimas, buveinės adresas)

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ......................................................................................................................

(fizinio ar juridinio asmens kodas)            (fizinio asmens – vardas, pavardė, gyv. vieta; juridinio asmens – pavadinimas, buveinės adresas)

 

Išieškotojo, skolininko ir kitų asmenų, dalyvaujančių aprašant turtą, pastabos bei pareiškimai, taip pat antstolio patvarkymai dėl jų

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Skolininkui ir kitiems asmenims išaiškinta, jog skundas dėl antstolio veiksmų gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo. Toks

skundas turi būti pateiktas ........................................................ , kurio apylinkės teismui veiklos

(teismo pavadinimas)

teritorijoje veikia antstolis.

Skolininkui, torto saugotojui (administratoriui) išaiškinta, jog perduoto saugoti (administruoti) torto išeikvojimas, perleidimas ar paslėpimas, taip pat nusikalstamas šio turto sunaikinimas ar sužalojimas, jeigu tai padaro saugotojas (administratorius), baudžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

Už perduoto saugoti (administruoti) turto praradimą, trūkumą ar sužalojimą žalą atlygina saugotojas įstatymų nustatyta tvarka.

Skolininkas ir išieškotojas, dalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per penkias dienas, skaičiuojant nuo turto arešto dienos. Skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl torto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per penkias dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą.

 

Antstolis (antstolio padėjėjas) ......................................................................................................

(parašas)                        (vardas, pavardė)

......................................................................................................................................................

(antstolio kontoros adresas, telefono numeris)

 

Aprašo nuorašą gavau:

Skolininkas                                                                            ........................................................

(parašas)                                  (vardas, pavardė)

 

Išieškotojas                                                                           ........................................................

(parašas)                                  (vardas, pavardė)

 

Kiti asmenys, dalyvaujantys

surašant turto arešto aktą:                                                     ........................................................

(parašas)                                  (vardas, pavardė)

 

........................................................

(parašas)                                  (vardas, pavardė)

 

Šiame apraše nurodytą turtą priėmiau saugoti bei turto aprašo nuorašą gavau. Areštuoto torto saugotojas (administratorius):

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ......................................................................................................................

(fizinio ar juridinio asmens kodas)            (fizinio asmens – vardas, pavardė, gyv. vieta; juridinio asmens – pavadinimas, buveinės adresas)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

 


Sprendimų vykdymo instrukcijos

6 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2009 m. kovo 30 d.

įsakymo Nr. 1R-93 redakcija)

 

(Herbas)

 

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

 

Kam:_______________________________

(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

Vykdomoji byla Nr. ____________

.....................................................................

(adresas)

 

PATVARKYMAS PATIKRINTI IR SUSTABDYTI LĖŠŲ IŠMOKĖJIMĄ

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

____________________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Vykdydamas ___________________________________________________________

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

______ m. __________ d. išduotą _______________________________________________

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

Nr. __________ dėl _____________________________________  Lt išieškojimo išieškotojui

..................................................................................................................................................... ,

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 689 straipsnio 1 dalimi, prašau patikrinti ir iki 200.... m. .................. .... d. man pranešti, ar skolininko _____________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

vardu yra lėšų. Esant lėšoms, prašau sustabdyti ___________________________________  Lt

(išieškotina suma ir vykdymo išlaidos)

išmokėjimą Civilinio proceso kodekso 689 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

Per penkias dienas nuo informacijos apie skolininko turimas pinigines lėšas išsiuntimo antstoliui negavus patvarkymo areštuoti skolininko lėšas, šis lėšų išmokėjimo apribojimas panaikinamas.

 

Pagal Civilinio proceso kodekso 510 straipsnį šis patvarkymas gali būti skundžiamas ............................................................... apylinkės teismui.

(teismo pavadinimas)

Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (Civilinio proceso kodekso 512 straipsnis).

 

Antstolis ..............................................................................

(parašas)            (vardas, pavardė)

A. V.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-109, 2006-04-07, Žin., 2006, Nr. 42-1526 (2006-04-15), i. k. 1062270ISAK001R-109

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

 


Sprendimų vykdymo instrukcijos

7 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2009 m. kovo 30 d.

įsakymo Nr. 1R-93 redakcija)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

 

Kam:_______________________________

(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

Vykdomoji byla Nr. ____________

.....................................................................

(adresas)

 

Kopija

(skolininkui)

Kam: ____________________________________

(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

_________________________________________

(adresas)

 

PATVARKYMAS AREŠTUOTI LĖŠAS IR JAS PERVESTI Į ANTSTOLIO DEPOZITINĘ SĄSKAITĄ

 

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

____________________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Vykdydamas ___________________________________________________________

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

....... m. ............................ d. išduotą ______________________________________________

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

Nr. _______ dėl _____ Lt išieškojimo iš skolininko __________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

eilės išieškotojui ______________________________________________________________

(nurodoma, kurios eilės išieškotojui vykdomas išieškojimas)

___________________________________________________________________________ ,

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 689 straipsnio 4 dalimi, areštuoju _____________

____________________________________________________________________ Lt sumą

(vykdomajame dokumente nurodyta suma)

esančią sąskaitoje Nr. _________________________________________________________ .

(skolininko sąskaitos rekvizitai)

 

Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 689 straipsnio 6 dalimi, areštuotas lėšas prašau iki _______________ pervesti į antstolio _____________________________________________

(nurodyti terminą)                                              (antstolio vardas, pavardė)

depozitinę sąskaitą Nr. ________________________________________________________ .

(sąskaitos numeris ir banko rekvizitai)

 

Šis patvarkymas galioja iki visiško jo įvykdymo.

 

Pagal Civilinio proceso kodekso 510 straipsnį šis patvarkymas gali būti skundžiamas ............................................................................. apylinkės teismui.

(teismo pavadinimas)

 

Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (Civilinio proceso kodekso 512 straipsnis).

 

Antstolis ..........................................................................

(parašas)       (vardas, pavardė)

 

A. V.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-109, 2006-04-07, Žin., 2006, Nr. 42-1526 (2006-04-15), i. k. 1062270ISAK001R-109

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

 


Sprendimų vykdymo instrukcijos

8 priedas

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

__________________________________________________________________________

 

PATVIRTINTA

.............................................................................................

(teisėjo rezoliucija arba nutarties priėmimo data ir numeris)

200 m. .........................  mėn. ...  d. ....................................

                                                                                (teismo pavadinimas)

apylinkės teismo teisėjas...................... ................................

                                                      (parašas)                  (vardas, pavardė)

A. V.

 

TURTO PARDAVIMO SKOLININKO PASIŪLYTAM PIRKĖJUI

AKTAS

 

200.... m................. mėn....... d.

Nr................

....................................

(vietovės pavadinimas)

 

Aš, antstolis, ................................................. 200 m. ...............................  mėn. ..................  d.

                                       (vardas, pavardė)

pardaviau skolininko pasiūlytam pirkėjui....................................................................................

....................................................................................................................................................

(parduoto turto pavadinimas ir turto apibūdinimas)

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ......................................................................................

unikalus turto numeris                                                           (pirkėjo vardas, pavardė, asmens kodas;

                                                                                                                                  juridinio asmens pavadinimas, kodas)

....................................................................................................................................................

.......................................... už ..............................................  Lt ...........................................  ct

(................................................................................................................................................. ).

(suma žodžiais)

Visa suma už nupirktą turtą įmokėta 200...... m. .......................  mėn. .................................  d.

Šis aktas yra surašytas trimis egzemplioriais, kurių kiekvienas turi vienodą juridinę galią ir yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas.

 

Antstolis                                           (parašas)                                                                          (vardas, pavardė)

 

Pirkėjas                                             (parašas)                                                                          (vardas, pavardė)

______________

 


Sprendimų vykdymo instrukcijos

9 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2009 m. kovo 30 d.

įsakymo Nr. 1R-93 redakcija)

 

(Herbas)

 

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

 

VARŽYTYNIŲ PROTOKOLAS

 

200.......... m. ........................ mėn. ........ d.

Nr. .......................

..............................................................

(vietovės pavadinimas)

 

Atlikdamas vykdomuosius veiksmus vykdomojoje byloje Nr. ..........................................

turto pardavimo varžytynes veda antstolis ..................................................................................

(vardas, pavardė)

Varžytynės paskelbtos ........................................................................................................

(skelbime nurodytas varžytynių laikas)

Varžytynių vieta ir pradžia .................................................................................................

Dalyvauti varžytynėse užsiregistravo: ................................................................................

(vardai, pavardės, asmens kodai,

......................................................................................................................................................

gyvenamosios vietos, juridinių asmenų pavadinimai, kodai, buveinės adresai)

......................................................................................................................................................

 

Raštu dalyvauti varžytynėse užsiregistravo: .......................................................................

(vardai, pavardės, asmens kodai, gyvenamosios vietos)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Į varžytynes atvyko: ...........................................................................................................

(vardai, pavardės, asmens kodai, gyvenamosios vietos)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Asmenys, kuriems neleidžiama dalyvauti varžytynėse: ......................................................

(vardai, pavardės, asmens kodai)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Iš varžytynių parduodamas turtas: .....................................................................................

(turto pavadinimas, vertė kiekvieno daikto skyrium)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Skolininko nurodymai, kurie daiktai varžytynėse turi būti parduodami pirma kitų:

......................................................................................................................................................

(daiktų pavadinimas ir pardavimo eiliškumas)

......................................................................................................................................................

 

TURTO IŠVARŽYMO EIGA:

 

Turto pavadinimas, nustatyta turto vertė ir nustatyta pradinė kaina

Varžytynių dalyvio vardas ir pavardė

Varžytynių dalyvių pasiūlyta kaina (kainų didinimo intervalai) už parduodamą turtą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parduota:

 

Daikto pavadinimas

Kaina, už kurią parduotas daiktas

Pirkėjo, pasiūliusio didžiausią kainą, vardas, pavardė, asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varžytynėse dalyvaujančių asmenų pastabos: ....................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Visą sumą už varžytynėse nupirktą daiktą pirkėjas privalo sumokėti per penkias dienas nuo varžytynių pabaigos.

Visiems varžytynėse dalyvaujantiems asmenims paaiškinama, jog skundas dėl antstolio veiksmų gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo

veiksmo atlikimo. Toks skundas turi būti pateiktas ......................................................  apylinkės

(teismo pavadinimas)

teismui, kurio veiklos teritorijoje veikia antstolis.

 

Varžytynės baigtos .............................................................................................................

 

Antstolis                                                                                .................................................

(parašas)                            (vardas, pavardė)

Protokolą surašęs asmuo                                                       .................................................

(parašas)                            (vardas, pavardė)

Pirkėjai:                                                                                 .................................................

(parašas)                            (vardas, pavardė)

.................................................

(parašas)                            (vardas, pavardė)

.................................................

(parašas)                           (vardas, pavardė)

Išieškotojas                                                                           .................................................

(parašas)                            (vardas, pavardė)

Skolininkas                                                                            .................................................

(parašas)                            (vardas, pavardė)

Kiti asmenys, dalyvavę varžytynėse:                                    .................................................

(parašas)                            (vardas, pavardė)

.................................................

(parašas)                            (vardas, pavardė)

.................................................

(parašas)                            (vardas, pavardė)

................................................

(parašas)                            (vardas, pavardė)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

 


Sprendimų vykdymo instrukcijos

10 priedas

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

__________________________________________________________________________

 

PATVIRTINTA

.............................................................................................

(teisėjo rezoliucija arba nutarties priėmimo data ir numeris)

200 m. .........................  mėn. ...  d. ....................................

                                                                                (teismo pavadinimas)

apylinkės teismo teisėjas...................... ................................

                                                      (parašas)                  (vardas, pavardė)

A. V.

 

TURTO PARDAVIMO IŠ VARŽYTYNIŲ

AKTAS

 

200... m...................... mėn....... d.

Nr....................

............................................

(vietovės pavadinimas)

 

Aš, antstolis, 200................................. m. ..........  mėn. ............................  d.

                                                       (vardas, pavardė)

.........................................................  iš varžytynių parduodu ...................................................

               (varžytynių vieta)                                                                                     (parduoto turto pavadinimas ir

....................................................................................................................................................

turto apibūdinimas)

, unikalus turto numeris

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, pirkėjui.........................................................................

(pirkėjo vardas, pavardė, asmens kodas. Juridinio asmens –

.......................................... už ..............................................  Lt ...........................................  ct

pavadinimas, kodas. Adresas, juridinio asmens buveinė (adresas))

(................................................................................................................................................. ).

(suma žodžiais)

Šis aktas yra surašytas trimis egzemplioriais, kurių kiekvienas turi vienodą juridinę galią ir yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas.

Visa suma už nupirktą turtą įmokėta 200...... m. .......................  mėn. .................................  d.

PRIDEDAMA: 1. skelbimas apie varžytynes;

2. varžytynių protokolas.

 

Antstolis                                                                     .................................................................

                                      (parašas)                                                                                  (vardas, pavardė)

 

Pirkėjas                                                                       .................................................................

                                      (parašas)                                                                                  (vardas, pavardė)

______________

 


Sprendimų vykdymo instrukcijos

11 priedas

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

__________________________________________________________________________

 

PATVIRTINTA

.............................................................................................

(teisėjo rezoliucija arba nutarties priėmimo data ir numeris)

200 m. .........................  mėn. ...  d. ....................................

                                                            (teismo pavadinimas)

apylinkės teismo teisėjas...................... ................................

                                                      (parašas)                  (vardas, pavardė)

A. V.

 

TURTO PERDAVIMO IŠIEŠKOTOJUI AKTAS

 

200... m...................... mėn....... d.

Nr..................

.........................................

(vietovės pavadinimas)

 

Aš, antstolis, 200................................. m. ..........  mėn. ............................  d.

                                           (vardas, pavardė)

proceso kodekso 702 straipsniu, ..  straipsniu, 200 m. .....  mėn. ..........................  d. perdaviau

....................................................................................................................................................

(perduoto turto pavadinimas ir turto apibūdinimas)

....................................................................................................................................................

, unikalus turto numeris

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,......................................................................................

(išieškotojo vardas, pavardė, asmens kodas;

.......................................... už ..............................................  Lt ...........................................  ct

juridinio asmens pavadinimas, kodas)

(................................................................................................................................................. ).

(suma žodžiais)

 

Šis aktas yra surašytas trimis egzemplioriais, kurių kiekvienas turi vienodą juridinę galią ir yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas.

 

Antstolis                                                                     .................................................................

                                      (parašas)                                                                                  (vardas, pavardė)

 

Išieškotojas                                                                 .................................................................

                                      (parašas)                                                                                  (vardas, pavardė)

 

______________

 


Sprendimų vykdymo instrukcijos

12 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2009 m. kovo 30 d.

įsakymo Nr. 1R-93 redakcija)

 

(Herbas)

 

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

 

IŠIEŠKOJIMO NEGALIMUMO

AKTAS

 

Vykdomoji byla Nr. .......................

 

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

____________________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Aš, antstolis ....................................................................................................................... ,

(vardas, pavardė)

vykdydamas .................................................................................................................................

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

............................................................................................... Nr. .................................., išduotą

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

200... m. .............................. mėn. ............ d. dėl ........................................................................

išieškotojo ........................................................................................................................  naudai,

(išieškotojo vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

patikrinęs sprendimo įvykdymo galimybes: .................................................................................

(nurodyti priemones, kurių ėmėsi antstolis sprendimui

įvykdyti, ir jų rezultatus) ..............................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

nustačiau, kad ..............................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Vadovaujantis CPK .................. straipsnio (-ių) ............... dalies (-ių) ........... punkto (-ų) normomis, vykdomasis dokumentas grąžintinas išieškotojui.

Pagal CPK 631 straipsnį vykdomojo dokumento grąžinimas išieškotojui, išskyrus atvejus, kai konfiskuojamas turtas ar išieškoma bauda, paskirti ATPK ar BK nustatyta tvarka, netrukdo per įstatymų nustatytą terminą iš naujo pateikti šį dokumentą vykdyti. Vykdomasis dokumentas pakartotinai gali būti pateiktas vykdyti ne anksčiau kaip praėjus trims mėnesiams po jo grąžinimo išieškotojui, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 7 punkte (t. y. jeigu antstolis nusišalino ar buvo nušalintas ir nebuvo gautas išieškotojo pageidavimas perduoti vykdomąjį dokumentą kitam antstoliui) ir 8 punkte (t. y. jeigu vykdymo veiksmai turi būti atliekami kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje) nurodytus atvejus ar tuos atvejus, kai turima duomenų, kad pas skolininką atsirado turto arba jis gauna pajamų.

Pagal CPK 510 straipsnį antstolio procesiniai veiksmai ar atsisakymas procesinius

veiksmus atlikti gali būti skundžiami ..............................................................................  teismui.

(teismo pavadinimas)

Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (CPK 512 straipsnis).

 

Antstolis ..................................................................

(parašas)       (vardas, pavardė)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

 


Sprendimų vykdymo instrukcijos

13 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2009 m. kovo 30 d.

įsakymo Nr. 1R-93 redakcija)

 

(Herbas)

 

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

 

Kam: _________________________                            Vykdomoji byla Nr. _______________

Kur: __________________________

 

Kopija

(išieškotojui)

Kam: __________________________

Kur: __________________________

 

Kopija

(skolininkui)

Kam: __________________________

Kur: __________________________

 

PATVARKYMAS VYKDYTI VYKDOMĄJĮ DOKUMENTĄ DĖL PINIGINIŲ LĖŠŲ IŠIEŠKOJIMO

 

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

____________________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Aš, antstolis _________________________ , vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso

(vardas, pavardė)

733–743 straipsniais, siunčiu Jums vykdyti _________________________________________

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

________________________ Nr. __________, išduotą ......... m. ............... .... d. dėl _____ Lt

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

išieškojimo iš skolininko _____________________________________  (a. k. ..........................)

(vardas, pavardė)

išieškotojui ___________________________________  (a. k. .........................), ir reikalauju iš

(vardas, pavardė)

skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą (MMA), ir ______ procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA.

Išskaičiuotas sumas prašau išmokėti išieškotojui asmeniškai / išsiųsti paštu adresu / pervesti į išieškotojo asmeninę (antstolio depozitinę) sąskaitą Nr. _______________________________________ .

(nurodoma, kaip pasielgti su išskaitytais pinigais)

Jeigu pinigus bus vėluojama pervesti daugiau kaip 15 dienų, privalote apie tai pranešti antstoliui ir nurodyti vėlavimo priežastis.

Sumas išskaityti ir pervesti reguliariai iki visos išieškotinos sumos ________ Lt išieškojimo arba antstolio nurodymo.

Išieškojus visą šiame patvarkyme nurodytą piniginę sumą arba jeigu skolininkas atleidžiamas iš darbo, vykdomąjį dokumentą su pažyma apie atliktus išskaitymus, uždėjus antspaudą, nedelsiant grąžinti antstoliui.

Informuoju, kad už antstolio reikalavimo neįvykdymą, pavėluotą išskaičiavimą ir išmokėjimą išieškotojui ar vykdomojo dokumento praradimą teismas gali skirti baudą (Civilinio proceso kodekso 585, 618 straipsniai).

Pagal Civilinio proceso kodekso 743 straipsnį išieškotojas kontroliuoja, ar teisingos išskaitos iš skolininko darbo užmokesčio bei kitų jam prilygintų išmokų ir ar jos nusiųstos išieškotojui. Jei išieškotojas dėl pateisinamų priežasčių negali patikrinti, ar išskaitos teisingos, jo prašymu tai patikrina antstolis, kurio veiklos teritorijoje daromos išskaitos. Darbdavys privalo sudaryti sąlygas išieškotojui susipažinti, ar išskaitos daromos tinkamai.

Jeigu skolininkas išlaiko nedarbingus šeimos narius, esant jo rašytiniam prašymui, antstolio patvarkymu išskaitoma dalis gali būti mažinama po dešimt procentų kiekvienam išlaikytiniui, tačiau taip mažinant negali būti sumažinta įstatymų ar teismo nustatyta dalis. Mažinant išskaitų dydį, neatsižvelgiama į išlaikytinius, kuriems išlaikyti iš skolininko darbo užmokesčio daromos išskaitos (Civilinio proceso kodekso 736 straipsnio 3 dalis).

Pagal Civilinio proceso kodekso 510 straipsnį šis patvarkymas gali būti skundžiamas

............................................................................. apylinkės teismui.

(teismo pavadinimas)

 

Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (Civilinio proceso kodekso 512 straipsnis).

 

PRIDEDAMA (pirmam adresatui).

1. ............................................................................................ , .............. lapų;

(vykdomojo dokumento pavadinimas ir Nr.)

 

Antstolis ..................................................................................

(parašas)     (vardas, pavardė)

 

A. V.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

 


Sprendimų vykdymo instrukcijos

14 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2009 m. kovo 30 d.

įsakymo Nr. 1R-93 redakcija)

 

(Herbas)

 

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

 

Kam: _________________________                                  Vykdomoji byla Nr. ____________

Kur: __________________________

 

Kopija

(išieškotojui)

Kam: __________________________

Kur: __________________________

 

Kopija

(skolininkui)

Kam: __________________________

Kur: __________________________

 

PATVARKYMAS VYKDYTI VYKDOMĄJĮ DOKUMENTĄ DĖL IŠLAIKYMO IŠIEŠKOJIMO

 

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

____________________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Aš, antstolis _________________________ , vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso

(vardas, pavardė)

733–743 straipsniais, siunčiu Jums vykdyti _________________________________________

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

________________________ Nr. ________, išduotą 200... m. .................. .... d. dėl _____ Lt

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

išlaikymo išieškojimo iš skolininko(-ės) ________________________  (a. k. .............................)

(vardas, pavardė)

išieškotojui ____________________________________  (a. k. ........................), ir reikalauju iš

(vardas, pavardė)

skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti po ................... Lt.

Išlaikymo įsiskolinimas yra ................... Lt.

Kol bus padengtas išlaikymo įsiskolinimas, reikalauju išskaičiuoti 70 procentų iš skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą minimalų mėnesio atlyginimą (MMA), ir ...................... procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios MMA.

Išskaičiuotas sumas prašau išmokėti išieškotojui asmeniškai arba išsiųsti paštu adresu ______________________________________, arba pervesti į išieškotojo asmeninę sąskaitą Nr. ____________________________________.

(sąskaitos numeris ir banko rekvizitai)

Sumas išskaityti ir išmokėti reguliariai iki išieškojimo pabaigimo.

Jeigu skolininkas atleidžiamas iš darbo, vykdomąjį dokumentą su priedu apie atliktus išskaitymus, uždėjus antspaudą, nedelsdamas grąžinkite išieškotojui, o įvykdęs vykdomąjį dokumentą, grąžinkite jį išdavusiai institucijai ___________________________________________________________________________ .

(institucijos pavadinimas, adresas)

Informuoju, kad už antstolio reikalavimo neįvykdymą, pavėluotą išskaičiavimą ir išmokėjimą išieškotojui ar vykdomojo dokumento praradimą teismas gali skirti baudą (Civilinio proceso kodekso 585, 618 straipsniai).

 

Pagal Civilinio proceso kodekso 743 straipsnį išieškotojas kontroliuoja, ar teisingos išskaitos iš skolininko darbo užmokesčio bei kitų jam prilygintų išmokų ir ar jos nusiųstos išieškotojui. Jei išieškotojas dėl pateisinamų priežasčių negali patikrinti, ar išskaitos teisingos, jo prašymu tai patikrina antstolis, kurio veiklos teritorijoje daromos išskaitos. Darbdavys privalo sudaryti sąlygas išieškotojui susipažinti, ar išskaitos daromos tinkamai.

 

Jeigu skolininkas išlaiko nedarbingus šeimos narius, esant jo rašytiniam prašymui, antstolio patvarkymu išskaitoma dalis gali būti mažinama po dešimt procentų kiekvienam išlaikytiniui, tačiau taip mažinant negali būti sumažinta įstatymų ar teismo nustatyta dalis. Mažinant išskaitų dydį, neatsižvelgiama į išlaikytinius, kuriems išlaikyti iš skolininko darbo užmokesčio daromos išskaitos (Civilinio proceso kodekso 736 straipsnio 3 dalis).

 

Pagal Civilinio proceso kodekso 510 straipsnį šis patvarkymas gali būti skundžiamas

............................................................................. apylinkės teismui.

(teismo pavadinimas)

Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (Civilinio proceso kodekso 512 straipsnis).

 

PRIDEDAMA (pirmam adresatui).

 

1. ______________________________________________ , _______ lapų;

(vykdomojo dokumento pavadinimas ir Nr.)

 

Antstolis ..................................................................................

(parašas)     (vardas, pavardė)

 

A. V.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

 


Sprendimų vykdymo instrukcijos

15 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2009 m. kovo 30 d.

įsakymo Nr. 1R-93 redakcija)

 

(Herbas)

 

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

 

IŠIEŠKOTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO PATVARKYMAS

 

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

____________________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Vykdant vykdomąją bylą (vykdomąsias bylas) dėl piniginių lėšų išieškojimo iš skolininko                     

(fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

................. Lt .............. eilės išieškotojui (išieškotojams) ............................................................ ;

(fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

......................................................................................................................................................

(vykdomoji byla Nr. ......................., Nr. .......................);

 

................. Lt ............... eilės išieškotojui (išieškotojams) ........................................................... ;

(fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

......................................................................................................................................................

(vykdomoji byla Nr. ......................., Nr. .......................);

 

................. Lt ............... eilės išieškotojui (išieškotojams) ........................................................... ;

(fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

......................................................................................................................................................

(vykdomoji byla Nr. ......................., Nr. .......................);

 

................. Lt ............... eilės išieškotojui (išieškotojams) ........................................................... ;

(fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

......................................................................................................................................................

(vykdomoji byla Nr. ......................., Nr. .......................);

 

išieškota ....................................... Lt.

 

Šią sumą paskirstau taip:

1. Išieškotojams:

1.1. ..................... eilės išieškotojui .....................................................................................

(fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

.......................... Lt skolos ir ................ Lt vykdymo išlaidų;

1.2. ..................... eilės išieškotojui .....................................................................................

(fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

.......................... Lt skolos ir ................ Lt vykdymo išlaidų;

1.3. ..................... eilės išieškotojui .....................................................................................

(fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

.......................... Lt skolos ir ................ Lt vykdymo išlaidų;

1.4. ..................... eilės išieškotojui .....................................................................................

(fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

.......................... Lt skolos ir ................ Lt vykdymo išlaidų;

 

2. Vykdymo išlaidas antstoliui:

2.1. ....................................... Lt būtinos vykdymo išlaidos;

2.2. papildomos vykdymo išlaidos, kurios patiriamos atliekant atskirus veiksmus vykdomojoje byloje .................. Lt;

2.3. atlygis antstoliui ................... Lt.

3. Grąžinti skolininkui .......................... Lt.

 

Pagal CPK 510 straipsnį antstolio procesiniai veiksmai ar atsisakymas procesinius

veiksmus atlikti gali būti skundžiami ..............................................................................  teismui.

(teismo pavadinimas)

Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (CPK 512 straipsnis).

 

Antstolis ..............................................................................

(parašas)     (vardas, pavardė)

 

A. V.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

 


Sprendimų vykdymo instrukcijos

16 priedas

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

 

FAKTINIŲ APLINKYBIŲ KONSTATAVIMO

PROTOKOLAS

 

Vykdomoji byla Nr. ................................

 

Pradėtas rašyti: ..............  val. ................  min.

Baigtas rašyti: ...............  val. ................  min.

 

200... m........... mėn.... d. Nr..........

...................................

(vietovės pavadinimas)

 

Aš, antstolis, 200................................. m. ..........  mėn. ............................  d.

                                           (vardas, pavardė)

................  val. ..........  min. pradėjau vykdyti.........................................................................................

                                                                                                                       (teismo pavadinimas)

..............................................  200.......... m. ...........  mėn. ................................................  d. pavedimą

konstatuoti faktines aplinkybes:.............................................................................................................

................................................................................................................................................................

(aplinkybės, kurias pavesta konstatuoti)

................................................................................................................................................................

Konstatuoju:...........................................................................................................................................

(smulkus antstolio objektyviai matomų faktinių aplinkybių aprašymas)

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Faktinių aplinkybių konstatavimas baigtas 200 ............  m. ..........  mėn. ...  d. ......  val. ... min.

Konstatuojant faktines aplinkybes naudotos techninės priemonės (pažymėti):

Vaizdą įrašančios:....................................................................................................................

Garsą įrašančios:......................................................................................................................

Kitos:.......................................................................................................................................

(nurodyti)

Laikmenos, kuriose užfiksuotos faktinės aplinkybės, yra faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo sudedamoji dalis.

 

PRIDEDAMA:

1. ................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................

3. ................................................................................................................................................

 

Antstolis................................................................................

                    (parašas)                         (vardas, pavardė)

______________

 


Sprendimų vykdymo instrukcijos

17 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2009 m. kovo 30 d.

įsakymo Nr. 1R-93 redakcija)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

 

SPRENDIMŲ, ĮPAREIGOJANČIŲ SKOLININKĄ ATLIKTI ARBA NUTRAUKTI TAM TIKRUS VEIKSMUS, NEĮVYKDYMO

AKTAS

 

Vykdomoji byla Nr. .......................

 

_______________________

(data)

_______________________

(dokumento Nr.)

_______________________

(vietovės pavadinimas)

 

Aš, antstolis........................................................................................................................ ,

(vardas, pavardė)

vykdydamas..................................................................................................................................

(institucijos, priėmusios sprendimą, pavadinimas)

..................................................................................................................................................... ,

(vykdomojo dokumento pavadinimas, data)

dėl.................................................................................................................................................

(sprendimo turinys, skolininko vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 771 straipsnio 1 dalimi, patikrinęs sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu vykdymo rezultatus, nustačiau, jog......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Pagal CPK 510 straipsnį antstolio procesiniai veiksmai ar atsisakymas procesinius

veiksmus atlikti gali būti skundžiami ..............................................................................  teismui.

(teismo pavadinimas)

Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (CPK 512 straipsnis).

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas)        (vardas, pavardė)

 

_________________

Papildyta priedu:

Nr. 1R-27, 2008-01-17, Žin., 2008, Nr. 8-291 (2008-01-19), i. k. 1082270ISAK0001R-27

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

 


Sprendimų vykdymo instrukcijos

18 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2009 m. kovo 30 d.

įsakymo Nr. 1R-93 redakcija)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

 

Kam: _______________________________________    Vykdomoji byla Nr. _____________

(skolininko vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

___________________________________

(adresas)

 

PATVARKYMAS PRIIMTI VYKDOMĄJĮ DOKUMENTĄ VYKDYTI

 

_______________________

(data)

_______________________

(dokumento Nr.)

_______________________

(vietovės pavadinimas)

 

Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 651 straipsniu, priimu vykdyti išieškotojo (išieškotojo atstovo) _______________________________________________  200 m. ............ .... d. pateiktą man

(vardas, pavardė; pavadinimas)

vykdyti ____________________________________________________________________

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

......... m. ........... d. išduotą ________________________________  Nr. __________________

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

dėl ________________________________________________________________________

(išieškojimo dalykas, išieškotojo ir skolininko duomenys: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Patikrinau ir patvirtinu, kad nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti.

 

Jūs privalote:

1. Nekliudyti antstoliui atlikti vykdymo veiksmus. Antstoliui nedelsdami pranešti apie savo gyvenamosios vietos ar buveinės, darbo vietos pasikeitimą. Jeigu apie tokį pasikeitimą nepranešama ir naujoji skolininko gyvenamoji vieta ar buveinė nežinoma, pranešimai skolininkui siunčiami vykdomajame dokumente nurodytu adresu ir laikoma, kad jam tinkamai pranešta.

2. Kviečiamas atvykti pas antstolį.

3. Domėtis vykdymo eiga.

4. Pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose.

5. Vykdyti kitas Civilinio proceso kodekse numatytas pareigas.

 

Jūs turite teisę:

1. Dalyvauti pats ar per savo atstovus atliekant vykdymo veiksmus.

2. Susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga, išskyrus dokumentus, su kuriais supažindinimas trukdo vykdyti išieškojimą.

3. Gauti pažymas apie vykdymo eigą.

4. Ginčyti turto priklausomybę ir jo įkainojimą.

5. Apskųsti antstolio veiksmus.

6. Reikšti prašymus, nušalinimus.

7. Sudaryti taikos sutartis.

8. Kitas Civilinio proceso kodekso nustatytas teises.

 

Pagal Civilinio proceso kodekso 510 straipsnį antstolio procesiniai veiksmai ar atsisakymas procesinius veiksmus atlikti gali būti skundžiami ...........................................................................................

.......................................................................................................................................... teismui.

(teismo pavadinimas)

Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (Civilinio proceso kodekso 512 straipsnis).

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas)        (vardas, pavardė)

 

A. V.

_________________

Papildyta priedu:

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

 


Sprendimų vykdymo instrukcijos

19 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2009 m. kovo 30 d.

įsakymo Nr. 1R-93 redakcija)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

 

Kam:______________________________________         Vykdomoji byla Nr. ____________

(išieškotojo vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

______________________________

(adresas)

 

Kam:______________________________________

(skolininko vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

______________________________

(adresas)

 

PATVARKYMAS DĖL VYKDOMOSIOS BYLOS UŽBAIGIMO

_______________________

(data)

_______________________

(dokumento Nr.)

_______________________

(vietovės pavadinimas)

 

Aš, antstolis _______________________________ , vykdydamas _________________

(vardas, pavardė)

_____________________________________ Nr. _______________, išduotą ____________

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

______________________________________________ .......... m. ....................... ....... d. dėl

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

___________________________________________________________________________ .

(išieškojimo dalykas, išieškotojo ir skolininko duomenys)

ir vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso ........... straipsnio ........... dalies .......... punktu,

___________________________________________________________________________

(vykdomosios bylos užbaigimo pagrindas)

užbaigiu vykdyti vykdomąją bylą Nr. ____________________________________________ .

Pagal Civilinio proceso kodekso 510 straipsnį šis patvarkymas gali būti skundžiamas

............................................................................... teismui.

(teismo pavadinimas)

Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (Civilinio proceso kodekso 512 straipsnis).

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas)        (vardas, pavardė)

A. V.

_________________

Papildyta priedu:

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

 


Sprendimų vykdymo instrukcijos

20 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2009 m. kovo 30 d.

įsakymo Nr. 1R-93 redakcija)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

 

Kam:__________________________________            Vykdomoji byla Nr. _______________

(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

______________________________

(adresas)

 

SIŪLYMAS

SUMOKĖTI VYKDYMO IŠLAIDAS

 

_______________________

(data)

_______________________

(dokumento Nr.)

_______________________

(vietovės pavadinimas)

 

Aš, antstolis _________________________________ , įvykdęs ___________________

(vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

............. m. ............................ ..... d. išduotą ________________________________________

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

Nr. ......................... dėl ________________________________________________________

(vykdomojo dokumento dalykas)

___________________________________________________________________________

(skolininko duomenys)

išieškotojo __________________________________________________________________

(išieškotojo duomenys)

naudai, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 611 straipsniu bei Sprendimų vykdymo instrukcijos __________ punktu (-ais), siūlau Jums per ________ dienas, skaičiuojant nuo šio siūlymo gavimo dienos, sumokėti į antstolio ___________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

depozitinę sąskaitą Nr. ________________________________________________________

(sąskaitos numeris ir banko rekvizitai)

____________ Lt vykdymo išlaidų.

 

Vykdymo išlaidas sudaro:

1. .......................................................................................... Lt būtinos vykdymo išlaidos.

2. Papildomos vykdymo išlaidos, kurios patiriamos atliekant atskirus veiksmus vykdomojoje byloje (atskirai nurodant kiekvieną veiksmą ir išlaidas už jį):

2.1. .................................................................................................................... ,............Lt;

2.2. .................................................................................................................... ,............Lt;

2.3. .................................................................................................................... ,............Lt;

.............................................................................................................................................

3. ............................................. Lt atlygis antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą.

 

Nesumokėjus šiame siūlyme nurodytų vykdymo išlaidų per nustatytą terminą, Civilinio proceso kodekso 611 straipsnyje nustatyta tvarka bus kreiptasi į teismą dėl vykdymo išlaidų priteisimo.

Pagal Civilinio proceso kodekso 510 straipsnį antstolio procesiniai veiksmai ar atsisakymas procesinius veiksmus atlikti gali būti skundžiami............................................................................................

.......................................................................................................................................... teismui.

(teismo pavadinimas)

Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (Civilinio proceso kodekso 512 straipsnis).

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas)        (vardas, pavardė)

 

_________________

Papildyta priedu:

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

 


Sprendimų vykdymo instrukcijos

21 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2009 m. kovo 30 d.

įsakymo Nr. 1R-93 redakcija)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Antstolio kodas)

 

Vykdomosios bylos Nr. ...............

 

ANTSTOLIO KVITAS

(sprendimo vykdymo išlaidoms ir atlygiui už vykdomas funkcijas ar suteiktas paslaugas)

Serija XXX Nr. 9999999

 

200....... m. ..........................mėn. ........d.

 

Aš, antstolis (antstolio padėjėjas, kitas darbuotojas)

..................................................................................................................................................... ,

(vardas, pavardė)

priėmiau pinigus iš

......................................................................................................................................................

(mokėtojo vardas, pavardė, asmens kodas, juridinio asmens – pavadinimas, įmonės kodas)

gyvenančio................................................................................................................................... ,

(mokėtojo gyvenamoji vieta ar buveinės adresas)

.....................................................................................................

(įmokėta suma žodžiais)

................... Lt.............. ct

 

......................................................................................................................................................

už ..................................................................................................................................................

(atliekamų procesinių veiksmų ar suteiktų paslaugų pobūdis)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Pinigus įmokėjau

..................................................................................................................................................... ,

(mokėtojo vardas, pavardė, parašas)

Pinigus priėmiau...............................................................................

(parašas)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Antstolio kodas)

 

ANTSTOLIO KVITAS

(pagal vykdomuosius dokumentus išieškomoms piniginėms sumoms)

Serija XXX Nr. 9999999

 

200..... m. ......................... mėn. ....... d.

 

Aš, antstolis (antstolio padėjėjas, kitas darbuotojas)

......................................................................................................................................................

(vardas, pavardė)

vykdydamas

......................................................................................................................................................

(institucijos išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

vykdomąjį dokumentą Nr. ......................, išduotą .......... m. .............................. mėn. .......... d.

dėl ............... Lt ............. ct išieškojimo iš................................................................................... ,

(skolininko vardas, pavardė ar pavadinimas)

......................................................................................................................................................

priėmiau pinigus iš ....................................................................................................................... ,

(mokėtojo vardas, pavardė, asmens kodas, juridinio asmens – pavadinimas, įmonės kodas)

gyvenančio

..................................................................................................................................................... ,

(mokėtojo gyvenamoji vieta ar buveinės adresas)

.....................................................................................................

(įmokėta suma žodžiais)

................... Lt.............. ct

 

......................................................................................................................................................

 

Pinigus įmokėjau

......................................................................................................................................................

(mokėtojo vardas, pavardė, parašas)

Pinigus priėmiau ..............................................................................

(parašas)

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

Priedo numeracijos pakeitimas:

Nr. 1R-27, 2008-01-17, Žin., 2008, Nr. 8-291 (2008-01-19), i. k. 1082270ISAK0001R-27

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-109, 2006-04-07, Žin., 2006, Nr. 42-1526 (2006-04-15), i. k. 1062270ISAK001R-109

Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 "Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-85, 2007-02-27, Žin., 2007, Nr. 26-968 (2007-03-01), i. k. 1072270ISAK0001R-85

Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 "Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, Sprendimas

2007-09-05, Žin., 2007, Nr. 96-3893 (2007-09-11), i. k. 107502VSPRERG076114               

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 5 d. sprendimas (administracinė byla Nr. I(17)-11-07. Procesinio sprendimo kategorija 17.1)

 

4.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-27, 2008-01-17, Žin., 2008, Nr. 8-291 (2008-01-19), i. k. 1082270ISAK0001R-27

Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 "Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 "Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 "Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo