Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01 iki 2015-04-17

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 130-4682, i. k. 1052270ISAK001R-352

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL SPRENDIMŲ VYKDYMO INSTRUKCIJOS PATVIRTINIMO

 

2005 m. spalio 27 d. Nr. 1R-352

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (Žin., 2002, Nr. 36-1340) 583 straipsnio 1 dalimi ir vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 816 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymą“ (Žin., 2002, Nr. 56-2259) 1.3 punktą:

1. Tvirtinu Sprendimų vykdymo instrukciją (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. 432 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 3-82);

2.2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. vasario 14 d. įsakymą Nr. 47 „Dėl teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 432 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo ir patvarkymo dėl lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą formos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 19-833);

2.3. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. 242 „Dėl teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 432 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo ir patvarkymų vykdyti vykdomąjį dokumentą formų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 94-4259);

2.4. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. vasario 10 d. įsakymą Nr. 1R-37 „Dėl teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 432 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 26-833);

2.5. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. sausio 24 d. įsakymą Nr. 1R-21 „Dėl teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 432 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 12-402).

3. Nustatau, kad byloms, kurios yra priimtos vykdyti iki šio įsakymo įsigaliojimo, taikoma Sprendimų vykdymo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 432 (Žin., 2003, Nr. 3-82).

TAR pastaba. 3 punktas prieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 3 straipsnio 4 daliai.

Punkto pakeitimai:

2007-09-05, Žin., 2007, Nr. 96-3893 (2007-09-11), i. k. 107502VSPRERG076114           

 

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                                 GINTAUTAS BUŽINSKAS

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministras

Zigmantas Balčytis

2005 m. spalio 27 d.


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2011 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 1R-265 redakcija)

 

SPRENDIMŲ VYKDYMO INSTRUKCIJA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sprendimų vykdymo instrukcija (toliau – Instrukcija) nustato Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (Žin., 2002, Nr. 36-1340) (toliau – Civilinio proceso kodeksas arba CPK) VI dalies normų taikymo tvarką, vykdant įstatymų numatytus vykdomuosius dokumentus, vykdymo išlaidų dydį, apmokėjimo, išieškojimo ir atleidimo nuo jų tvarką.

Ši Instrukcija taip pat nustato apmokėjimo antstoliui už teismo šaukimų ir kitų procesinių dokumentų įteikimą Lietuvos Respublikoje esantiems fiziniams ar juridiniams asmenims teismo pavedimu, faktinių aplinkybių konstatavimą teismo pavedimu ir kitų teismo pavedimų vykdymą tvarką ir dydžius.

2. Vykdydamas sprendimus antstolis privalo naudoti šias procesinių dokumentų formas:

2.1. Patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti (1 priedas);

2.11. Patvarkymą priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl skolos, mažesnės nei 200 litų, išieškojimo (11 priedas);

Papildyta punktu:

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

 

2.2. Raginimą įvykdyti sprendimą (2 priedas);

2.21. Raginimą vykdyti sprendimą dėl periodinių išmokų išieškojimo (21 priedas);

Papildyta punktu:

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

 

2.3. Neteko galios nuo 2014-01-15

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-5, 2014-01-13, paskelbta TAR 2014-01-14, i. k. 2014-00185

 

2.4. Vykdymo išlaidų apskaičiavimą (4 priedas);

2.5. Patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo (5 priedas);

2.6. Patvarkymą dėl skolos išieškojimo (6 priedas);

2.7. Patvarkymą dėl išlaikymo išieškojimo (7 priedas);

2.8. Patvarkymą areštuoti lėšas (8 priedas);

2.81. Patvarkymą vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje (81 priedas);

Papildyta punktu:

Nr. 1R-212, 2014-07-14, paskelbta TAR 2014-07-15, i. k. 2014-10271

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

 

2.9. Turto arešto aktą (9 priedas);

2.10. Turto aprašą (10 priedas);

2.11. Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą (11 priedas);

2.12. Neteko galios nuo 2013-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-321, 2012-12-12, Žin. 2012, Nr. 147-7578 (2012-12-15), i. k. 1122270ISAK001R-321

 

2.13. Turto pardavimo iš varžytynių aktą (13 priedas);

2.14. Turto perdavimo išieškotojui aktą (14 priedas);

2.15. Išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą (15 priedas);

2.16. Patvarkymą dėl prisijungimo prie išieškojimo (16 priedas);

2.17. Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą (17 priedas);

2.18. Įkeldinimo protokolą (18 priedas);

2.19. Iškeldinimo protokolą (19 priedas);

2.20. Patvarkymą sustabdyti lėšų išmokėjimą (20 priedas);

2.21. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą (21 priedas);

2.22. Išieškojimo negalimumo aktą (22 priedas);

2.23. Patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo (23 priedas);

2.231. Patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir elektroninio vykdomojo dokumento grąžinimo (231 priedas);

Papildyta punktu:

Nr. 1R-212, 2014-07-14, paskelbta TAR 2014-07-15, i. k. 2014-10271

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

 

2.24. Antstolio kvitą (24 priedas);

2.25. Patvirtinimą apie susipažinimą su varžytynių vykdymo, antstolių veiksmų apskundimo tvarka ir turto pardavimo iš varžytynių galimomis pasekmėmis (25 priedas);

Papildyta punktu:

Nr. 1R-321, 2012-12-12, Žin., 2012, Nr. 147-7578 (2012-12-15), i. k. 1122270ISAK001R-321

 

2.26. Pranešimą apie laimėtas varžytynes (26 priedas).

Papildyta punktu:

Nr. 1R-321, 2012-12-12, Žin., 2012, Nr. 147-7578 (2012-12-15), i. k. 1122270ISAK001R-321

 

21. Patvarkymą priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl skolos, mažesnės nei 57 eurai, išieškojimo (11 priedas);

Papildyta punktu:

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

 

3. Vykdomasis dokumentas pateikiamas vykdyti antstoliui, kurio aptarnaujamoje teritorijoje yra vykdymo vieta. Vykdymo vieta nustatoma pagal vykdomajame dokumente nurodytus duomenis apie skolininką arba pagal išieškotojo pateiktus duomenis.

Išieškotojas ar jo įgaliotas atstovas, pateikdamas vykdomąjį dokumentą antstoliui, pateikia prašymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Prašyme aptariamas vykdymo išlaidų apmokėjimas: kada ir kokias vykdymo išlaidas apmoka išieškotojas. Jeigu vykdyti pateikiamas notaro išduotas vykdomasis įrašas dėl hipoteka ar įkeitimu užtikrinto skolinio įsipareigojimo išieškojimo, išieškotojas ar jo įgaliotas atstovas prašyme taip pat privalo nurodyti savo pasirinkimą dėl hipoteka ar įkeitimu įkeisto daikto pardavimo iš viešųjų varžytynių ar perdavimo išieškotojui administruoti, jeigu skolininkas per raginime nustatytą terminą neįvykdys hipoteka ar įkeitimu užtikrinto įsipareigojimo. Prašymas laikomas vykdomojoje byloje.

Pateikdamas antstoliui elektroninį vykdomąjį dokumentą, prašyme priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti išieškotojas privalo patvirtinti, kad pateikiamas vykdyti elektroninis vykdomasis dokumentas anksčiau nebuvo pateiktas vykdyti. Jeigu išieškotojas elektroninį vykdomąjį dokumentą vykdyti pateikia pakartotinai, kartu su šiame punkte nurodytu prašymu išieškotojas antstoliui privalo pateikti antstolio patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir elektroninio vykdomojo dokumento grąžinimo, kuriuo jam buvo grąžintas elektroninis vykdomasis dokumentas.

Pateikdamas antstoliui elektroninį vykdomąjį dokumentą, prašyme priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti išieškotojas privalo patvirtinti, kad pateikiamas vykdyti elektroninis vykdomasis dokumentas anksčiau nebuvo pateiktas vykdyti. Jeigu išieškotojas elektroninį vykdomąjį dokumentą vykdyti pateikia pakartotinai, kartu su šiame punkte nurodytu prašymu išieškotojas antstoliui privalo pateikti antstolio patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir elektroninio vykdomojo dokumento grąžinimo, kuriuo jam buvo grąžintas elektroninis vykdomasis dokumentas.

Išieškotojo prašymu antstolis, spręsdamas klausimą dėl vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti, gali surinkti papildomą informaciją, reikalingą vykdymo vietai patikslinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-274, 2012-10-31, Žin., 2012, Nr. 128-6430 (2012-11-06), i. k. 1122270ISAK001R-274

Nr. 1R-212, 2014-07-14, paskelbta TAR 2014-07-15, i. k. 2014-10271

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

 

4. Antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris darbo dienas, o skubaus vykdymo atvejais – nedelsdamas, patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių, nurodytų CPK 651 straipsnio 2 dalyje, vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Tais atvejais, kai pateikdamas vykdomąjį dokumentą dėl periodinių išmokų išieškojimo išieškotojas patvirtina, kad skolininkas periodines išmokas moka vykdomajame dokumente nustatyta tvarka, tai gali būti laikoma kliūtimi priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti.

Nenustatęs akivaizdžių kliūčių, antstolis vykdomąjį dokumentą ne vėliau kaip kitą darbo dieną užregistruoja Antstolių informacinėje sistemoje, parengia patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir užveda vykdomąją bylą. Patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir vykdymo išlaidų apskaičiavimas, o įstatymų nustatytais atvejais – ir raginimas įvykdyti sprendimą siunčiami skolininkui. Priėmęs vykdyti baudžiamojoje byloje išduotą vykdomąjį raštą, antstolis patikrina, ar skolininkas atlieka bausmę laisvės atėmimo vietoje. Nustatęs, kad skolininkas atlieka bausmę laisvės atėmimo vietoje, antstolis kartu su šiame punkte išvardytais dokumentais siunčia patvarkymą vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje (81 priedas). Tais atvejais, kai nežinoma skolininko buvimo vieta, skolininkas slapstosi ar dėl kitų objektyvių priežasčių įteikti jam raginimą įvykdyti sprendimą negalima, raginimas įvykdyti sprendimą skelbiamas interneto svetainėje www.antstoliai.lt.

Tais atvejais, kai antstolis vykdo elektroninį vykdomąjį dokumentą, įrašą apie raginimo išsiuntimą ar įteikimą skolininkui, taip pat kitus CPK 614 straipsnyje nurodytus vykdomajame dokumente darytinus įrašus užbaigdamas vykdomąją bylą antstolis padaro patvarkyme dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir elektroninio vykdomojo dokumento grąžinimo. Šio patvarkymo grąžinimas elektroninių ryšių priemonėmis išieškotojui ar elektroninį vykdomąjį dokumentą išdavusiai institucijai kartu laikomas ir elektroninio vykdomojo dokumento grąžinimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-321, 2012-12-12, Žin., 2012, Nr. 147-7578 (2012-12-15), i. k. 1122270ISAK001R-321

Nr. 1R-5, 2014-01-13, paskelbta TAR 2014-01-14, i. k. 2014-00185

Nr. 1R-212, 2014-07-14, paskelbta TAR 2014-07-15, i. k. 2014-10271

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

 

5. Išieškojimuose iki 57 eurų antstolis įsiskolinimo, būtinų vykdymo išlaidų ir pašto (kurjerių) išlaidų išieškojimą nukreipia į skolininko banko sąskaitoje esančias pinigines lėšas. Jeigu per 30 dienų nuo antstolio nurodymo priverstinai nurašyti įsiskolinimą, būtinas vykdymo išlaidas ir pašto (kurjerių) išlaidas iš skolininko banko sąskaitoje esančių lėšų išsiuntimo į banką dienos įsiskolinimas, būtinos vykdymo išlaidos ir pašto (kurjerių) išlaidos neišieškomos, antstolis gali taikyti kitas CPK 624 straipsnio 2 dalyje nurodytas priverstinio vykdymo priemones.

Jeigu antstoliui pateikiamas vykdyti vykdomasis dokumentas dėl piniginės sumos iki 57 eurų išieškojimo iš skolininko, iš kurio antstolis jau vykdo piniginės sumos išieškojimą kitoje vykdomojoje byloje, šio punkto pirmojoje pastraipoje nustatyta išieškojimo tvarka netaikoma ir antstolis gali taikyti visas CPK 624 straipsnio 2 dalyje nurodytas priverstinio vykdymo priemones pagal bendrąsias Civilinio proceso kodekse ir šioje Instrukcijoje nustatytas taisykles.

Jeigu antstoliui, šio punkto pirmojoje pastraipoje nustatyta tvarka vykdančiam piniginės sumos iki 57 eurų dydžio išieškojimą, pateikiamas vykdyti kitas vykdomasis dokumentas dėl išieškojimo iš to paties skolininko, išieškojimas šio punkto pirmojoje pastraipoje nustatyta tvarka nutraukiamas ir antstolis gali taikyti visas CPK 624 straipsnio 2 dalyje nurodytas priverstinio vykdymo priemones pagal bendrąsias Civilinio proceso kodekse ir šioje Instrukcijoje nustatytas taisykles.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-5, 2014-01-13, paskelbta TAR 2014-01-14, i. k. 2014-00185

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

 

6. Išsiuntęs skolininkui raginimą įvykdyti sprendimą, jeigu yra CPK 658 straipsnio 2 dalyje nurodytos aplinkybės, antstolis, areštuodamas skolininko turtą ar pinigines lėšas, priima motyvuotą patvarkymą, kuriame nurodo aplinkybes, kad yra pavojus turtą ar pinigines lėšas paslėpti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-5, 2014-01-13, paskelbta TAR 2014-01-14, i. k. 2014-00185

 

7. Turto vertei nustatyti kaip ekspertas kviečiamas turto vertintojas, atitinkantis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme (Žin., 1999, Nr. 52-1672) nustatytus reikalavimus. Nustatydamas areštuoto turto rinkos vertę, turto vertintojas nevertina tos aplinkybės, kad turtas bus parduodamas priverstine, sprendimams vykdyti nustatyta tvarka.

8. Jeigu skolininko lėšas kredito įstaigose ar pas kitus asmenis, skolininko turtines teises areštuoja antstolis (antstoliai) ir kitos institucijos ar pareigūnai, turintys teisę areštuoti skolininko lėšas, lėšos pervedamos pagal CPK 754 straipsnyje nustatytą reikalavimų patenkinimo eilę.

9. Antstolis gali turtą realizuoti, jeigu pats jį areštavo, išskyrus atvejį, kai, areštavus skolininko turtą, vykdomasis dokumentas persiunčiamas vykdyti kitam antstoliui (CPK 632 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

Turtą areštavęs antstolis, persiųsdamas vykdomąjį dokumentą kitam antstoliui, kartu pateikia patvarkymą, kuriame nurodo, kokios priverstinio vykdymo priemonės yra pritaikytos, ir pateikia galiojančių turto arešto aktų ir patvarkymų, kuriais buvo taikytos priverstinio vykdymo priemonės, patvirtintas kopijas. Vykdomojo dokumento vykdymą tęsiantis antstolis naujo turto arešto akto turtui, kuriam galioja vykdomąjį dokumentą persiuntusio antstolio uždėtas areštas, nesurašo ir turi teisę šį turtą realizuoti šios Instrukcijos 11 punkte nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-274, 2012-10-31, Žin., 2012, Nr. 128-6430 (2012-11-06), i. k. 1122270ISAK001R-274

 

10. Išieškant pinigų sumas, nesumokėtas už sunaudotus energijos išteklius, komunalines ir kitokias paslaugas, antstolis, areštuodamas skolininko butą ar gyvenamąjį namą, kuriame jis gyvena, privalo raštu išaiškinti skolininkui teisę prašyti teismo taikyti apribojimą, nustatytą CPK 663 straipsnio 4 dalyje. Išaiškinimas skolininkui įteikiamas arba siunčiamas kartu su turto arešto aktu.

11. Jeigu turtą areštavo keli antstoliai, areštuotą skolininko turtą realizuoja tas antstolis, kuris šį turtą areštavo vykdydamas pirmesnės eilės išieškotojų reikalavimus, o tais atvejais, kai turtą areštavo keli antstoliai pagal tos pačios eilės išieškotojų reikalavimus, – tas antstolis, kuris šį turtą areštavo pirmas. Paskelbęs varžytynes antstolis ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie paskelbtas varžytynes informuoja kitus antstolius, vykdančius išieškojimą iš to paties skolininko.

Kiti antstoliai, vykdantys išieškojimą iš to paties skolininko, gali prisijungti prie išieškojimo iš realizuojamo turto ir lėšų, gautų realizavus šį turtą, siųsdami turtą realizuojančiam antstoliui vykdomojo dokumento patvirtintą kopiją ir patvarkymą dėl prisijungimo prie išieškojimo (16 priedas). Kiti išieškotojai turi teisę prisijungti prie išieškojimo pateikdami turto realizavimą vykdančiam antstoliui vykdomąjį dokumentą.

Šiame punkte nustatyta tvarka prisijungti prie išieškojimo galima iki to momento, kol turtą realizuojantis antstolis nesurašo išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo.

Turto realizavimą vykdantis antstolis prie išieškojimo prisijungusiems išieškotojams, taip pat išieškotojams, kurių naudai išieškojimą vykdo prie išieškojimo prisijungę antstoliai, siunčia Civilinio proceso kodekse ir šioje Instrukcijoje nurodytus, su turto realizavimu susijusius procesinius dokumentus, surašytus po prisijungimo.

12. Kito arešto uždėjimas nestabdo turto realizavimo. Turto realizavimas stabdomas vykdomosios bylos sustabdymo atvejais.

Turto realizavimas taip pat stabdomas tuo atveju, kai, areštavus turtą vykdomojoje byloje dėl piniginių sumų išieškojimo, vėliau šis turtas aprašomas vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pirmesnės reikalavimų eilės išieškotojo reikalavimams užtikrinti. Taikant laikinąsias apsaugos priemones pirmesnės eilės išieškotojo reikalavimams užtikrinti, aprašyti turtą, kuris jau yra areštuotas vykdant piniginio pobūdžio išieškojimus, leidžiama tais atvejais, kai teismo nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodyta aprašyti būtent šį turtą, taip pat tais atvejais, kai skolininkas kito turto neturi ar kito turto nepakanka teismo nutartyje nurodytiems reikalavimams užtikrinti arba aprašant kitą skolininko turtą būtų pažeista teismo nutartyje nurodyta skolininko turto arešto tvarka ar CPK 664 ir 665 straipsniuose nustatyta išieškojimo iš skolininko turto eilė. Turto realizavimas šioje pastraipoje nustatytais atvejais stabdomas iki tol, kol galioja laikinosios apsaugos priemonės.

Jeigu skolininko turtas yra aprašytas vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, išieškojimą pagal vykdomuosius dokumentus dėl piniginių sumų išieškojimo tos pačios reikalavimų eilės išieškotojams nukreipti į turtą, kuris yra aprašytas taikant laikinąsias apsaugos priemones, galima tik tais atvejais, jeigu skolininkas kito turto neturi ar kito turto nepakanka išieškojimui įvykdyti arba išieškojimą nukreipiant į kitą skolininko turtą būtų pažeista CPK 664 ir 665 straipsniuose nustatyta išieškojimo iš skolininko turto eilė. Antstolis, nukreipęs išieškojimą į turtą, kuris yra aprašytas vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po varžytynių šiam turtui paskelbimo skolininkui, išieškotojui ir kreditoriui, kurio naudai yra taikytos laikinosios apsaugos priemonės, registruotu laišku praneša apie turto pardavimą iš varžytynių, taip pat paaiškina antstolio procesinių veiksmų apskundimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-321, 2012-12-12, Žin., 2012, Nr. 147-7578 (2012-12-15), i. k. 1122270ISAK001R-321

 

13. Neteko galios nuo 2013-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-321, 2012-12-12, Žin. 2012, Nr. 147-7578 (2012-12-15), i. k. 1122270ISAK001R-321

 

14. Neteko galios nuo 2013-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-321, 2012-12-12, Žin. 2012, Nr. 147-7578 (2012-12-15), i. k. 1122270ISAK001R-321

 

15. Neteko galios nuo 2013-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-321, 2012-12-12, Žin. 2012, Nr. 147-7578 (2012-12-15), i. k. 1122270ISAK001R-321

 

16. Neteko galios nuo 2013-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-321, 2012-12-12, Žin. 2012, Nr. 147-7578 (2012-12-15), i. k. 1122270ISAK001R-321

 

17. Neteko galios nuo 2013-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-321, 2012-12-12, Žin. 2012, Nr. 147-7578 (2012-12-15), i. k. 1122270ISAK001R-321

 

18. Neteko galios nuo 2013-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-321, 2012-12-12, Žin. 2012, Nr. 147-7578 (2012-12-15), i. k. 1122270ISAK001R-321

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-274, 2012-10-31, Žin., 2012, Nr. 128-6430 (2012-11-06), i. k. 1122270ISAK001R-274

 

19. Išieškojimą nukreipdamas į skolininkui priklausantį darbo užmokestį ir kitas jam prilygintas skolininko pajamas, į skolininko pinigines lėšas, esančias pas trečiuosius asmenis, ir skolininko turtines teises, antstolis nėra saistomas savo veiklos teritorijos.

20. Skolininko darbdavys, taip pat kitas asmuo, išmokantis skolininkui pajamas, prilyginamas darbo užmokesčiui, antstolio pateiktus patvarkymus dėl išskaitų darymo iš skolininkui priklausančių pajamų eilės tvarka registruoja Vykdomų antstolio patvarkymų apskaitos knygoje, kurioje nurodo patvarkymo pateikimo vykdyti datą, vykdomojo dokumento ir jį išdavusios institucijos pavadinimą, antstolio, pateikusio vykdyti patvarkymą, vardą, pavardę ir antstolio (antstolių) kontoros, kurioje jis dirba, adresą, išieškotojo ir skolininko vardus ir pavardes, o kai išieškotojas yra juridinis asmuo, – jo pavadinimą ir įmonės kodą, išieškotojo buveinės arba gyvenamosios vietos adresą, jeigu nurodyta, – išieškotojo sąskaitos banke rekvizitus, išieškotiną sumą, o jeigu atsiųstas patvarkymas išieškoti periodines išmokas, – šių išmokų dydį ir periodiškumą. Šioje knygoje taip pat registruojami ir asmens prašymai savo noru mokėti išlaikymą periodinėmis išmokomis.

21. Vykdydamas vykdomuosius dokumentus dėl darbo užmokesčio ir kitų su darbo teisiniais santykiais susijusių sumų išieškojimo, antstolis išieško visą vykdomajame dokumente nurodytą sumą ir išmoka ją išieškotojui, neatskaičiuodamas su darbo teisiniais santykiais susijusių privalomų mokesčių (įmokų). Tačiau, jeigu skolininkas, pervesdamas į antstolio depozitinę sąskaitą priteistą sumą, atskaito iš jos su darbo teisiniais santykiais susijusius mokesčius, jis privalo antstoliui pateikti mokesčių atskaitymo apskaičiavimą, kuriame nurodomi iš išieškomų sumų atskaitomi mokesčiai ir jų dydžiai. Šiuo atveju antstolis skolininko pervestą sumą išmoka išieškotojui, kartu pateikdamas skolininko atsiųsto apskaičiavimo kopiją. Apskaičiavimo originalas paliekamas vykdomojoje byloje.

22. Jeigu iškeldinimas vykdomas nedalyvaujant iškeldinamajam ar bent vienam pilnamečiui jo šeimos nariui arba iškeldinamasis atsisako pasiimti iškeldinamą turtą, šis turtas įrašomas į turto aprašą ir esant galimybei įkainojamas. Jei yra didelis kiekis vienarūšių ir (arba) mažaverčių daiktų (namų apyvokos reikmenų, aprangos, avalynės, dokumentų, knygų ir pan.), jie gali būti supakuojami į dėžes, maišus ir kt. arba sudedami į atskiras patalpas, kurios užantspauduojamos ir joms suteikiamas numeris. Šis numeris įrašomas turto apraše.

Kai nėra galimybių užtikrinti iškeldinamojo turto apsaugą, antstolis aprašyto turto saugotoju skiria išieškotoją.

23. Pateikiant antstoliui vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl savavališkos statybos ir statybos pagal neteisėtai išduotą statybos leidimą padarinių šalinimo, kartu pateikiamas ir normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytas dokumentas, suteikiantis teisę atlikti savavališkos statybos ir statybos pagal neteisėtai išduotą statybos leidimą padarinių šalinimo darbus. Išieškotojas, pateikdamas antstoliui vykdyti šios rūšies vykdomąjį dokumentą, turi parinkti ir nurodyti antstoliui asmenį, kuris vykdys savavališkos statybos ir statybos pagal neteisėtai išduotą statybos leidimą padarinių šalinimo darbus.

24. Vykdant nepiniginio pobūdžio teismo sprendimus, susijusius su uždraudimu vykdyti tam tikrą veiklą arba įpareigojimu atlikti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, kai skolininkas per teismo sprendime arba antstolio raginime nustatytą terminą sprendimo neįvykdo, antstolis surašo sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą ir kreipiasi į teismą CPK 771 straipsnyje nustatyta tvarka. Gavęs informaciją, kad sprendimo nevykdymas gali sukelti pavojų žmonių gyvybei ir sveikatai arba turtui, antstolis apie susidariusią situaciją nedelsdamas informuoja kompetentingas institucijas.

25. Sprendimai dėl vaikų perdavimo vykdomi CPK 764 straipsnyje nustatyta tvarka.

Vykdant kitus nepiniginio pobūdžio teismo sprendimus, kuriuose numatyti veiksmai susiję su nepilnamečiu asmeniu (vaiku) (teismo sprendimus, kuriais nustatoma vieno iš tėvų bendravimo su vaiku tvarka ir kt.), apie priimtą vykdyti vykdomąjį dokumentą antstolis praneša vaiko gyvenamosios vietos valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai. Užtikrinant vaiko teisių apsaugą bet kurios iš šalių, valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atstovo prašymu ar nusprendus antstoliui dalyvauti vykdymo procese, antstolio patvarkymu kviečiamas psichologas.

Vykdant nepiniginio pobūdžio teismo sprendimus, kuriuose numatyti veiksmai susiję su nepilnamečiu asmeniu (vaiku), kai skolininkas per teismo sprendime arba antstolio raginime nustatytą terminą sprendimo neįvykdo, antstolis kreipiasi į vaiko gyvenamosios vietos valstybinę vaiko teisių apsaugos instituciją dėl turimos informacijos pateikimo. Jei vaikas gyvena kitoje savivaldybėje nei išieškotojas, prireikus gali būti kreipiamasi ir į išieškotojo gyvenamosios vietos valstybinę vaiko teisių apsaugos instituciją. Antstoliui prašant ši informacija turi būti pateikta raštu. Prireikus antstolis su valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atstovu aptaria sprendimo vykdymo priemonių pobūdį ir jų vykdymo tvarką. Išnagrinėjęs turimą medžiagą antstolis priima patvarkymą dėl sprendimo vykdymo tvarkos. Šis patvarkymas ne vėliau kaip kitą darbo dieną siunčiamas proceso šalims ir valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai. Jeigu skolininkas nevykdo antstolio patvarkymo dėl sprendimo vykdymo tvarkos, antstolis surašo sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą ir kreipiasi į teismą CPK 771 straipsnyje nustatyta tvarka.

26. Antstolis, vykdantis vykdomąją bylą dėl vaiko išlaikymo periodinėmis išmokomis, priteisto teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko išlaikymo sutartimi, išieškojimo, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 1R-371 (Žin., 2007, Nr. 103-4225; 2011, Nr. 13-581) patvirtintos formos pažymą apie priteistų lėšų vaikui išlaikyti mokėjimą išduoda remdamasis vykdomosios bylos duomenimis.

Jeigu dėl teismo sprendimu arba teismo patvirtinta taikos sutartimi vaikui priteisto išlaikymo periodinėmis išmokomis išieškojimo antstolis išsiuntė patvarkymą išskaitoms iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų pajamų daryti ir, vadovaujantis antstolio patvarkymu, išskaitas darantis asmuo išskaitytas sumas turi išmokėti (pervesti) išieškotojui, antstolis pažymoje apie priteistų lėšų vaikui išlaikyti mokėjimą nurodo, kada ir kokiai institucijai išskaitoms daryti buvo pateiktas patvarkymas.

27. Antstoliui, vykdančiam vykdomąjį dokumentą dėl priverstinio juridinio asmens likvidavimo, nustačius, kad juridinis asmuo turto, kuriam privaloma teisinė registracija, neturi, likvidavimo procedūra vykdoma supaprastinta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikiant prašymą išregistruoti juridinį asmenį ir išieškojimo negalimumo aktą. Nustatęs, kad juridinis asmuo turi kilnojamojo turto, kuriam privaloma teisinė registracija, antstolis surašo patvarkymą dėl reikalavimo pristatyti tokį turtą ir jo dokumentus antstoliui ir šį patvarkymą išsiunčia Juridinių asmenų registre nurodytu juridinio asmens buveinės adresu ir paskutiniam žinomam juridinio asmens administracijos vadovui. Jei kilnojamasis turtas antstoliui nepristatomas ir nėra galimybės nustatyti jo buvimo vietos, antstolis surašo juridinio asmens likvidavimo aktą, kuriame nurodo, kad priverstinio vykdymo priemonėmis juridinio asmens turto rasti nepavyko.

28. Priėmęs vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl jame nurodyto turto konfiskavimo, antstolis ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų konfiskuotą turtą areštuoja ir turto arešto aktą kartu su kitais su turto konfiskavimu susijusiais dokumentais perduoda valstybinei mokesčių inspekcijai.

29. Skundas dėl antstolio veiksmų arba atsisakymo juos atlikti per CPK 512 straipsnyje nustatytą terminą pateikiamas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skunde nurodomas pareiškėjo vardas, pavardė ir kontaktinė informacija, skundo surašymo data, vykdomosios bylos numeris (jei žinomas) ir jos šalys, skundžiamo antstolio vardas ir pavardė, skundžiamas antstolio veiksmas, pareiškėjo reikalavimas, skundo motyvai ir aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia reikalavimą, pareiškėjo ar įgalioto atstovo parašas.

Jei antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu, kuriame nurodomi atsisakymo patenkinti skundą motyvai ir aplinkybės, ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Tuo atveju, jeigu persiųsdamas teismui skundą antstolis vykdomosios bylos nesustabdo, antstolis pasidaro vykdomosios bylos kopiją ir tęsia vykdymo veiksmus.

 

II. VYKDYMO IŠLAIDOS

 

30. Šioje Instrukcijoje nustatytos vykdymo išlaidos apmokamos antstoliui grynaisiais pinigais arba atliekami mokėjimai negrynaisiais pinigais Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo (Žin., 1999, Nr. 97-2775; 2009, Nr. 153-6888) nustatyta tvarka. Antstolis, priimdamas grynuosius pinigus, privalo išduoti mokėtojui nustatytos formos antstolio kvitą (24 priedas) ir (arba) kitą teisės aktuose nustatytą dokumentą. Antstolis, priimdamas lėšas ir išrašydamas kvitus, vadovaujasi Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 (Žin., 2002, Nr. 105-4709; 2005, Nr. 101-3711).

Antstolis gali atsisakyti priimti grynuosius pinigus pagal kvitą, jeigu jų suma viršija 57 eurus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

 

31. Atlikęs vykdymo veiksmą ir apskaičiavęs už jį vykdymo išlaidas, antstolis tai nurodo vykdymo išlaidų apskaičiavime (4 priedas).

32. Atsižvelgdamas į išieškotojo fizinio asmens turtinę padėtį, antstolis gali iš viso ar iš dalies atleisti jį nuo vykdymo išlaidų mokėjimo arba vykdymo išlaidų apmokėjimą atidėti. Išieškotoją fizinį asmenį, gaunantį socialinę pašalpą Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2011, Nr. 155-7353) nustatyta tvarka, antstolis turi atleisti nuo būtinų vykdymo išlaidų apmokėjimo arba šių vykdymo išlaidų apmokėjimą atidėti ne trumpesniam kaip 30 dienų terminui, per kurį šie asmenys privalo kreiptis į valstybės garantuojamos pagalbos tarnybą dėl antrinės teisinės pagalbos apmokant būtinas vykdymo išlaidas suteikimo.

Išieškotoją juridinį asmenį, pateikiantį vykdyti vykdomąjį raštą, išduotą civilinėje byloje, kurioje šis juridinis asmuo buvo visiškai ar iš dalies atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo ar žyminio mokesčio sumokėjimas jam buvo atidėtas, antstolis gali iš viso ar iš dalies atleisti nuo vykdymo išlaidų mokėjimo arba vykdymo išlaidų apmokėjimą atidėti. Pateikdamas vykdyti vykdomąjį raštą toks išieškotojas antstoliui turi pateikti teismo nutartį, kuria buvo išspręstas žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo ar atleidimo nuo žyminio mokesčio sumokėjimo klausimas. Kitiems išieškotojams juridiniams asmenims gali būti atidėtas tik papildomų vykdymo išlaidų, kurios patiriamos atliekant atskirus veiksmus konkrečioje vykdomojoje byloje, apmokėjimas.

Vykdymo išlaidų apmokėjimas gali būti atidėtas ne ilgiau kaip iki vykdomosios bylos užbaigimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-163, 2012-06-20, Žin., 2012, Nr. 70-3645 (2012-06-23), i. k. 1122270ISAK001R-163

Nr. 1R-5, 2014-01-13, paskelbta TAR 2014-01-14, i. k. 2014-00185

 

33. Visos vykdymo išlaidos, išskyrus šioje Instrukcijoje numatytas išimtis, išieškomos iš skolininko pagal šioje Instrukcijoje nustatytus dydžius nepriklausomai nuo to, ar išieškotojas buvo atleistas nuo vykdymo išlaidų, ar jos buvo sumažintos, ar atidėtos.

34. Vykdydamas teisės aktų nustatyta tvarka biudžetinių įstaigų pateiktus vykdyti vykdomuosius dokumentus dėl pinigų sumų išieškojimo, antstolis turi teisę atidėti visų vykdymo išlaidų apmokėjimą arba atleisti išieškotoją ar vykdomąjį dokumentą vykdyti pateikusią biudžetinę įstaigą nuo šių išlaidų apmokėjimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-5, 2014-01-13, paskelbta TAR 2014-01-14, i. k. 2014-00185

 

35. Neteko galios nuo 2014-01-15

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-5, 2014-01-13, paskelbta TAR 2014-01-14, i. k. 2014-00185

 

36. Vykdant teismų sprendimus valstybės naudai dėl savavališkos statybos ir statybos pagal neteisėtai išduotą statybos leidimą padarinių šalinimo, valstybei atstovauja Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, kuri apmoka vykdymo išlaidas šioje Instrukcijoje nustatyta tvarka.

361. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos už išieškotojus, kuriems Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 30-827; 2005, Nr. 18-572) nustatyta tvarka teikiama antrinė teisinė pagalba, apmoka būtinas vykdymo išlaidas arba jų dalį. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos apmokėtas ir iš skolininko išieškotas būtinas vykdymo išlaidas ar jų dalį, jeigu valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba apmokėjo tik dalį būtinų vykdymo išlaidų, antstolis grąžina į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5630) ir valstybės garantuojamos pagalbos tarnybai elektroniniu būdu praneša: asmens, už kurį valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba apmokėjo būtinas vykdymo išlaidas ar jų dalį, duomenis, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimo teikti antrinę teisinę pagalbą datą ir numerį, išieškotų ir į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą pervestų būtinų vykdymo išlaidų sumą.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

 

37. Būtinų vykdymo išlaidų neapmoka išieškotojai – valstybės ir savivaldybių globos namai, jei išieškomas išlaikymas globos namuose gyvenantiems asmenims. Už valstybės ir savivaldybių globos namus būtinas vykdymo išlaidas apmoka Teisingumo ministerija iš šiam tikslui skirtų asignavimų. Antstolis pateikia Teisingumo ministerijai prašymą apmokėti būtinas vykdymo išlaidas, patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti kopiją, apskaitos dokumentą, kuriame nurodyta apmokėtina suma. Prašyme nurodoma: vykdomosios bylos numeris, vykdomosios bylos registravimo data, vykdomąjį dokumentą išdavusios institucijos pavadinimas, vykdomojo dokumento numeris, išdavimo data, skolininko ir išieškotojo duomenys (vardas, pavardė, pavadinimas, skolininko adresas), išieškotina suma, būtinų vykdymo išlaidų dydis kiekvienoje vykdomojoje byloje. Teisingumo ministerija turi teisę tikrinti antstolio pateiktų dokumentų pagrįstumą. Teisingumo ministerijos apmokėtas ir nustatyta tvarka iš skolininko išieškotas vykdymo išlaidas antstolis grąžina į Teisingumo ministerijos sąskaitą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-163, 2012-06-20, Žin., 2012, Nr. 70-3645 (2012-06-23), i. k. 1122270ISAK001R-163

 

38. Kai teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra priimta teismo iniciatyva, vykdymo išlaidos apmokamos iš valstybės biudžeto lėšų, šiam tikslui skiriamų teismui. Jeigu laikinosios apsaugos priemonės taikomos proceso šalies iniciatyva, vykdymo išlaidas apmoka ši šalis.

39. Vykdymo veiksmai atliekami po to, kai išieškotojas apmoka jų atlikimą, išskyrus atvejus, kai išieškotojo ir antstolio susitarimu šioje Instrukcijoje nustatyta tvarka apmokėjimas už vykdymo veiksmų atlikimą buvo atidėtas ar išieškotojas buvo atleistas nuo vykdymo išlaidų sumokėjimo.

Jeigu teismo sprendimu Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (Žin., 2002, Nr. 73-3084) nustatyta tvarka likviduojamas nemokus juridinis asmuo, antstolio patirtas išlaidas už juridinio asmens statuso „likviduojamas“ įregistravimą Juridinių asmenų registre apmoka Teisingumo ministerija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-5, 2014-01-13, paskelbta TAR 2014-01-14, i. k. 2014-00185

 

40. Šioje Instrukcijoje nustatytos vykdymo išlaidos, išskyrus nustatytas procentine išraiška, indeksuojamos atsižvelgiant į ketvirčio vartotojų kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 110. Ketvirčio vartotojų kainų indeksą vykdymo išlaidoms indeksuoti „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir savo interneto svetainėje skelbia Lietuvos statistikos departamentas.

Vykdymo išlaidos indeksuojamos susumavus būtinas ir papildomas vykdymo išlaidas, atlygį antstoliui, išskyrus nustatytą procentine išraiška, ir apskaičiuotą sumą padauginant iš ketvirčio vartotojų kainų indekso šia tvarka:

40.1. išieškotojo mokėtinos vykdymo išlaidos indeksuojamos taikant vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti metu galiojantį ketvirčio vartotojų kainų indeksą. Jeigu išieškotojui šioje Instrukcijoje nustatyta tvarka vykdymo išlaidų mokėjimas buvo atidėtas, vykdymo išlaidos indeksuojamos taikant ketvirčio vartotojų kainų indeksą, galiojantį išieškotojui apmokant vykdymo išlaidas;

40.2. skolininko mokėtinos vykdymo išlaidos, išskyrus tas, kurias apmokėjo išieškotojas, indeksuojamos tokiu ketvirčio vartotojų kainų indeksu, koks galioja šios Instrukcijos 4 ir 41 punktuose nustatyta tvarka skolininkui siunčiant vykdymo išlaidų apskaičiavimą. Skolininko mokėtinos vykdymo išlaidos, kurias buvo apmokėjęs išieškotojas, neperskaičiuojamos ir iš skolininko išieškomos tokio dydžio, kokias buvo apmokėjęs išieškotojas.

41. Jeigu skolininkas vykdymo išlaidų neapmoka per raginime įvykdyti sprendimą nustatytą terminą, taip pat tais atvejais, kai raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui nesiunčiamas, vykdymo išlaidos išieškomos priverstinai. Vykdymo išlaidos išieškomos toje pačioje vykdomojoje byloje, kurią vykdant jos buvo apskaičiuotos. Nuo išieškomų vykdymo išlaidų vykdymo išlaidos neskaičiuojamos.

Antstolio patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo ir vykdymo išlaidų apskaičiavimas kartu su procesiniu dokumentu, pagal kurį išieškomos piniginės lėšos (pvz., patvarkymą areštuoti banko sąskaitoje esančias lėšas, patvarkymą atlikti išskaitas iš skolininko darbo užmokesčio ir kt.), siunčiami skolininkui.

Pasikeitus vykdymo išlaidų dydžiui, kartu su procesiniu dokumentu, pagal kurį išieškomos piniginės lėšos, antstolis skolininkui pakartotinai siunčia vykdymo išlaidų apskaičiavimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-5, 2014-01-13, paskelbta TAR 2014-01-14, i. k. 2014-00185

 

42. Išieškotojo apmokėtos ir iš skolininko išieškotos vykdymo išlaidos grąžinamos išieškotojui, išskyrus šioje Instrukcijoje nustatytus atvejus.

 

III. VYKDYMO IŠLAIDŲ RŪŠYS IR DYDŽIAI

 

43. Vykdymo išlaidos skirstomos į:

43.1. Vykdomosios bylos administravimo išlaidas. Jas sudaro kiekvienoje vykdomojoje byloje privalomiems veiksmams atlikti būtinos išlaidos (toliau – būtinos vykdymo išlaidos) ir šios Instrukcijos 3 lentelėje nurodytos papildomos išlaidos, kurios patiriamos atliekant atskirus veiksmus konkrečioje vykdomojoje byloje (toliau – papildomos vykdymo išlaidos).

Išieškojimuose, kuriuose išieškotina suma yra mažesnė nei 2,9 euro, papildomos vykdymo išlaidos neskaičiuojamos, išieškojimuose, kuriuose išieškotina suma yra nuo 2,9 iki 14,48 euro, papildomos vykdymo išlaidos negali viršyti 8 eurų, o išieškojimuose, kuriuose išieškotina suma yra nuo 14,48 iki 57,92 eurų, – negali viršyti 20 eurų.

Šiame punkte nurodyti apribojimai netaikomi skaičiuojant pašto (kurjerių) ir banko paslaugų už išieškotų lėšų pervedimą išlaidas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

 

43.2. Atlygį antstoliui už įstatymų nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą, faktinių aplinkybių konstatavimą teismo pavedimu, dokumentų perdavimą ir įteikimą teismo pavedimu (toliau – atlygis antstoliui).

44. Išieškotojas ar jo įgaliotas atstovas, pateikdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą, privalo sumokėti antstoliui būtinas vykdymo išlaidas, išskyrus šioje Instrukcijoje nustatytas išimtis. Būtinos vykdymo išlaidos grąžinamos išieškotojui, jei antstolis atsisako priimti vykdomąjį dokumentą.

45. Jeigu išieškotojas, pateikdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą, būtinų vykdymo išlaidų nesumoka, antstolis atsisako priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą, išskyrus šioje Instrukcijoje nustatytus atvejus.

46. Antstolis turi teisę priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą išieškotojui neapmokėjus būtinų vykdymo išlaidų, jeigu, priėmus vykdomąjį dokumentą vykdyti, išieškotojui nedelsiant išrašoma sąskaita būtinoms vykdymo išlaidoms apmokėti. Šiuo atveju būtinas vykdymo išlaidas išieškotojas privalo apmokėti per 20 dienų nuo sąskaitos išrašymo. Jeigu išieškotojas per nustatytą terminą būtinų vykdymo išlaidų neapmoka, antstolis iš tokio išieškotojo priimti vykdyti kitus vykdomuosius dokumentus gali tik tokiu atveju, jeigu išieškotojas, pateikdamas vykdyti vykdomuosius dokumentus, apmoka būtinas vykdymo išlaidas.

47. Būtinos vykdymo išlaidos mokamos atsižvelgiant į vykdomajame dokumente nurodytą išieškotiną sumą arba, jeigu dalis šios sumos buvo anksčiau išieškota ir vykdomasis dokumentas pateikiamas vykdyti pakartotinai, – į likusią išieškoti sumą (1 lentelė), o vykdant nepiniginio pobūdžio išieškojimus – į vykdomojo dokumento kategoriją (2 lentelė).

48. Į būtinas vykdymo išlaidas įskaitomos patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti parengimo, vykdomosios bylos užvedimo, vykdymo išlaidų apskaičiavimo, patvarkymo dėl vykdomosios bylos užbaigimo parengimo, vykdomosios bylos archyvavimo, saugojimo ir sunaikinimo išlaidos. Papildomos vykdymo išlaidos už šių dokumentų parengimą ir nurodytų veiksmų atlikimą neskaičiuojamos.

49. Kai vykdomajame dokumente yra nurodytos palūkanos, kurios turi būti išieškotos iš skolininko už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Civilinio kodekso 6.37 straipsnis), palūkanų suma neįskaičiuojama į išieškotiną sumą, nustatant mokėtinas vykdomosios bylos būtinas vykdymo išlaidas, tačiau palūkanų suma įskaičiuojama į bendrą išieškotiną ir išieškotą sumas, nustatant atlygio antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą dydį.

Skolininkui sumokėjus vykdomajame dokumente nurodytą pinigų sumą (be palūkanų), antstolis privalo apskaičiuoti palūkanas nuo vykdomajame dokumente nurodytos dienos iki vykdomajame dokumente nurodytos pinigų sumos sumokėjimo dienos. Palūkanų dydis konkrečiu momentu apskaičiuojamas nuo tuo momentu likusios nepadengtos vykdomajame dokumente nurodytos pinigų sumos (be palūkanų), t. y. nuo nesumokėto skolos likučio. Palūkanos už priskaičiuotas palūkanas neskaičiuojamos.

50. Lentelėse nustatyti vykdymo išlaidų dydžiai nurodyti įskaitant visus privalomus mokesčius.

 

1 lentelė

 

Eil. Nr.

Išieškotina suma

Būtinos vykdymo išlaidos

Atlygis antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą

1.

Iki 2,9 euro

12 eurų

8 eurai

2.

Nuo 2,9 iki 14,48 euro

16 eurų

20 eurų

3.

Nuo 14,48 iki 57,92 euro

20 eurų

40 eurų

4.

Nuo 57,92 iki 289,62 euro

24 eurai

79,99 euro

5.

Nuo 289,62 iki 579,24 euro

28 eurai

19 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 79,99 euro

6.

Nuo 579,24 iki 868,86 euro

32 eurai

18 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 110,06 euro

7.

Nuo 868,86 iki 1 158,48 euro

36 eurai

17 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 156,39 euro

8.

Nuo 1 158,48 iki 1 448,1 euro

40 eurų

16 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 196,94 euro

9.

Nuo 1 448,1 iki 2 027,34 euro

48 eurai

15 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 231,7 euro

10.

Nuo 2 027,34 iki 2 606,58 euro

56 eurai

14 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 304,1 euro

11.

Nuo 2 606,58 iki 3 185,82 euro

63,99 euro

13 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 364,92 euro

12.

Nuo 3 185,82 iki 4 344,3 euro

79,99 euro

12 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 414,16 euro

13.

Nuo 4 344,3 iki 8 688,6 euro

99,99 euro

10 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 521,32 euro

14.

Nuo 8 688,6  iki 14 481 euro

139,99 euro

8 procentai nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 868,86 euro

15.

Nuo 14 481 iki 28 962 eurų

239,98 euro

6 procentai nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 1 158,48 euro

16.

Nuo 28 962 eurų

399,97 euro

4 procentai nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 1 737,72 euro

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

 

51. Šios Instrukcijos 1 lentelėje nurodyto atlygio antstoliui dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į šioje lentelėje nurodytas išieškotinas sumas. Jeigu išieškojus dalį skolos vykdomasis dokumentas antstoliui pateikiamas vykdyti pakartotinai, atlygio antstoliui dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į likusią išieškoti sumą.

52. Procentine išraiška išreikštas atlygio antstoliui dydis apskaičiuojamas išieškotiną sumą dauginant iš šios Instrukcijos 1 lentelėje nurodytų procentų. Jeigu apskaičiuotas atlygio antstoliui dydis yra mažesnis už šios Instrukcijos 1 lentelėje nustatytą minimalų atlygį antstoliui, išieškomas minimalus atlygis antstoliui.

Šiame punkte nustatyta tvarka apskaičiuojant atlygio antstoliui dydį, minimalus atlygio antstoliui dydis neindeksuojamas ir taikomas toks, koks jis nurodytas šios Instrukcijos 1 lentelėje, išskyrus 1 lentelės 5 punkte nustatytą atvejį, kai išieškotina suma yra nuo 289,62 iki 579,24 euro. Šiuo atveju minimalus 79,99 euro atlygio antstoliui dydis indeksuojamas taikant ketvirčio vartotojų kainų indeksą šios Instrukcijos 40.1 ir 40.2 papunkčiuose nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

 

53. Jeigu buvo išieškota mažesnė suma nei visa skola su vykdymo išlaidomis, atlygis antstoliui apskaičiuojamas proporcingai išieškotojams tenkančiai sumai pagal formulę:

R

––––– * A

I + A

R – realiai išieškota suma, atskaičius būtinas ir papildomas vykdymo išlaidas;

I – išieškotina suma;

A – šios Instrukcijos 51–52 punktuose nustatyta tvarka apskaičiuotas atlygio antstoliui dydis, jeigu vykdomasis dokumentas būtų visiškai įvykdytas.

 

Pavyzdys:

Antstoliui pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas dėl 594 eurų išieškojimo.

Visiškai įvykdžius vykdomąjį dokumentą, antstoliui priklausytų atlygis:

A = 594 * 18 procentų = 106,92 euro.

Atsižvelgiant į tai, kad, pagal šios Instrukcijos 1 lentelę, išieškant nuo 579,24 iki 868,86 euro minimalus atlygis antstoliui yra didesnis (110,06 euro), skaičiuojamas minimalus atlygis antstoliui.

A = 110,06 euro.

 

Realiai išieškota 377 eurai.

 

Būtinos ir papildomos vykdymo išlaidos sudaro 87 eurus, todėl:

R = 377 – 87 = 290 eurų.

 

Antstoliui tenkantis atlygis už dalies vykdomojo dokumento įvykdymą apskaičiuojamas taip:

290

–––––––––––––––––––– * 110,06 = 45,33 euro.

594  + 110,06

 

Šiuo atveju išieškota 377 eurų suma paskirstoma taip:

87 eurai – būtinos ir papildomos vykdymo išlaidos;

45,33 euro – atlygis antstoliui;

244,67 euro – išieškotojams tenkanti suma.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

 

54. Kai išieškojimą iš to paties skolininko antstolis vykdo pagal keletą vykdomųjų dokumentų, atlygio antstoliui dydis nustatomas atsižvelgiant į bendras, pagal visų antstolio vykdomų vykdomųjų dokumentų, išieškotiną ir realiai išieškotą sumas šioje Instrukcijoje nustatyta tvarka.

55. Kai išieškojimas iš to paties skolininko buvo vykdomas kitiems antstoliams prisijungus prie išieškojimo, bendras atlygis antstoliams nustatomas atsižvelgiant į bendrą išieškotiną sumą turtą realizuojančio, prie išieškojimo prisijungusių antstolių vykdomose vykdomosiose bylose ir lėšų sumą, likusią iš už realizuotą turtą gautų lėšų atskaičius neapmokėtas būtinas ir papildomas vykdymo išlaidas šiame punkte nurodytose vykdomosiose bylose. Prie išieškojimo prisijungusiems antstoliams tenka 25 procentai atlygio, apskaičiuoto proporcingai šių antstolių vykdomose vykdomosiose bylose išieškotojams tenkančioms sumoms. Turtą realizavusiam antstoliui tenka 100 procentų atlygio, apskaičiuoto proporcingai šio antstolio vykdomoje vykdomojoje byloje išieškotojui tenkančiai sumai, taip pat likę 75 procentai atlygio prie išieškojimo prisijungusių antstolių vykdomose vykdomosiose bylose.

56. Kai pateikiamas vykdyti vykdomasis dokumentas, priskirtinas bet kuriai iš šios Instrukcijos 2 lentelėje nurodytų vykdomųjų dokumentų kategorijų, išieškotojo mokėtinų būtinų vykdymo išlaidų ir atlygio antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą dydis nustatomas atsižvelgiant į vykdomojo dokumento kategoriją.

 

2 lentelė

 

Eil. Nr.

Vykdomojo dokumento kategorija

Būtinos vykdymo išlaidos

Atlygis antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą

1.

Dėl daiktų perdavimo išieškotojui

40 eurų

24 eurai už vieną antstolio darbo valandą perduodant daiktus

2.

Dėl vaiko perdavimo

40 eurų

24 eurai už vieną antstolio darbo valandą

3.

Dėl priverstinio iškeldinimo iš gyvenamųjų ar negyvenamųjų patalpų

79,99 euro

24 eurai už vieną antstolio darbo valandą vykdant iškeldinimą

4.

Dėl priverstinio įkeldinimo į gyvenamąsias ar negyvenamąsias patalpas

24 eurai

24 eurai už vieną antstolio darbo valandą vykdant įkeldinimą

5.

Dėl periodinių išmokų, išskyrus išlaikymą, išieškojimo

12 eurų

10 procentų nuo išieškotos sumos

6.

Dėl paveldimo turto apyrašo sudarymo

40 eurų

24 eurai už vieną antstolio darbo valandą sudarant apyrašą

7.

Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

40 eurų

24 eurai už vieną antstolio darbo valandą areštuojant (aprašant) turtą

8.

Dėl skolininko įpareigojimo atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu

24 eurai

79,99 euro

9.

Dėl turto konfiskavimo vykdymo

40 eurų

24 eurai už vieną antstolio darbo valandą areštuojant (aprašant) ir perduodant turtą

10.

Dėl juridinio asmens veiklos apribojimo ar likvidavimo, paskirtų kaip kriminalinė bausmė

40 eurų

24 eurai už vieną antstolio darbo valandą

11.

Teismo nurodymas dėl faktinių aplinkybių konstatavimo

 

24 eurai už vieną darbo valandą konstatuojant faktines aplinkybes

12.

Teismo pavedimas dėl teismo šaukimo ar kito procesinio dokumento įteikimo

 

12 eurų už dokumento (dokumentų) įteikimą vienam asmeniui

13.

Kitų kategorijų vykdomieji dokumentai ir teismo pavedimai, nenurodyti šioje ar 1 lentelėje

24 eurai

24 eurai už vieną antstolio darbo valandą

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

 

57. Vykdomosiose bylose dėl išlaikymo išieškojimo, kai vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti dieną nėra išlaikymo įsiskolinimo, antstoliui apmokamos 12 eurų būtinos vykdymo išlaidos. Jeigu pateikiant vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl išlaikymo išieškojimo yra susidaręs išlaikymo įsiskolinimas, skaičiuojamos šios Instrukcijos 1 lentelėje nurodytos būtinos vykdymo išlaidos. Išieškotina suma šiuo atveju laikoma išlaikymo įsiskolinimo suma vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti dieną.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

 

58. Jeigu skolininkas išlaikymą moka pats į antstolio depozitinę sąskaitą arba išlaikymas ar jo įsiskolinimas išieškomas iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų skolininko pajamų, atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą neskaičiuojamas.

Jeigu išlaikymo įsiskolinimas išieškomas iš skolininko turto, turtinių teisių ar piniginių lėšų, esančių kredito įstaigose ar pas kitus asmenis, antstolio atlygis skaičiuojamas vadovaujantis šios Instrukcijos 1 lentelėje nustatytais dydžiais. Šiuo atveju išieškotina suma yra laikoma išlaikymo įsiskolinimo suma lėšų paskirstymo dieną.

59. Vykdant sprendimą dėl skolininko įpareigojimo atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, iš skolininko išieškomas atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą taip pat ir tada, kai skolininkas neįvykdo sprendimo per nustatytą terminą, – už kiekvieną sprendimo neįvykdymo atvejį, jeigu dėl to antstolis surašo sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą.

60. Antstoliui pareikalavus, išieškotojas šios Instrukcijos ir išieškotojo prašyme priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti nustatyta tvarka privalo apmokėti visas vykdymo išlaidas.

 

3 lentelė

 

Eil. Nr.

Papildomų vykdymo išlaidų rūšys

Papildomų vykdymo išlaidų dydžiai

1.

A3 formato 1 lapo kopija

0,4 euro

2.

A4 formato 1 lapo kopija

0,2 euro

3.

Antstolio surašyto dokumento patvirtintos kopijos išdavimas

1,2 euro

4.

Raginimo įvykdyti sprendimą parengimas

2 eurai

5.

Skolininko asmens ir kitų duomenų, susijusių su vykdoma vykdomąja byla ar skolininko turtine padėtimi, patikrinimas (nevykstant į skolininko gyvenamąją ar buveinės vietą)

1,2 euro už kiekvieną užklausą nepriklausomai nuo užklausos formos ir pateikimo būdo

6.

Patvarkymo dėl vykdymo išlaidų išieškojimo parengimas

2 eurai

7.

Patvarkymo vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl skolos išieškojimo parengimas

2 eurai

8.

Patvarkymo vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl išlaikymo išieškojimo parengimas

2 eurai

9.

Patvarkymo areštuoti lėšas parengimas

2 eurai

10.

Turto arešto akto arba turto aprašo surašymas, išskyrus atvejus, kai turtas areštuojamas ar aprašomas taikant laikinąsias apsaugos priemones, konfiskuojant turtą ar sudarant paveldimo turto apyrašą

24 eurai už vieną darbo valandą areštuojant ar aprašant turtą

11.

Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto parengimas

2 eurai

12.

Turto pardavimo iš varžytynių akto parengimas

2 eurai

13.

Turto perdavimo išieškotojui akto parengimas

2 eurai

14.

Išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo parengimas

2 eurai

15.

Patvarkymo dėl prisijungimo prie išieškojimo parengimas

2 eurai

16.

Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo akto parengimas

2 eurai

17.

Patvarkymo sustabdyti lėšų išmokėjimą parengimas

2 eurai

18.

Išieškojimo negalimumo akto parengimas

2 eurai

19.

Antstolio akto arba patvarkymo parengimas, išskyrus šioje Instrukcijoje nurodytus atvejus, kai už akto ar patvarkymo parengimą nustatytas kitoks vykdymo išlaidų dydis

2 eurai

20.

Vykimas į vykdymo veiksmų atlikimo vietą ne išieškotojo ir ne skolininko transportu, jeigu atstumas yra daugiau kaip 5 kilometrai nuo antstolio kontoros (skyriaus) buveinės vietos

Po 0,4 euro už 1 kilometrą

21.

Skolininko asmens ir kitų duomenų, susijusių su vykdoma vykdomąja byla ar skolininko turtine padėtimi, patikrinimas nuvykus į skolininko gyvenamąją ar buveinės vietą, jeigu turtas nėra areštuojamas ar aprašomas

12 eurų

22.

Skelbimas internete apie varžytynes

2 eurai

23.

Skolininko arba vaiko paieškos paskelbimas

4 eurai

24.

Atlygis kuratoriui

79,99 euro vienai vykdomajai bylai

25.

Pažymos apie vykdymo eigą, išskyrus vykdomąsias bylas dėl išlaikymo išieškojimo, išduodant vieną kartą per 6 mėnesius, parengimas

2 eurai

26.

Pažymos apie vykdymo eigą, išskyrus vykdomąsias bylas dėl išlaikymo išieškojimo, parengimas

4 eurai

27.

Pažymos apie vykdymo eigą vykdomojoje byloje dėl išlaikymo išieškojimo parengimas

2 eurai

28.

Pažymos apie vykdymo eigą vykdomojoje byloje dėl išlaikymo išieškojimo, išduodant vieną kartą per 3 mėnesius, parengimas

1,2 euro

29.

Išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų teisingumo patikrinimas

12 eurų

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-321, 2012-12-12, Žin., 2012, Nr. 147-7578 (2012-12-15), i. k. 1122270ISAK001R-321

Nr. 1R-5, 2014-01-13, paskelbta TAR 2014-01-14, i. k. 2014-00185

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

 

61. Šios Instrukcijos 3 lentelėje nurodytos sumos, kai antstoliui sumokama už konkretų vykdymo veiksmo atlikimą, neapima išlaidų, nurodytų šios Instrukcijos 65 punkte.

62. Šios Instrukcijos 3 lentelėje nurodyti vykdymo išlaidų dydžiai už antstolio patvarkymų ir kitų antstolio dokumentų parengimą taikomi tik vieną kartą – už originalaus dokumento parengimą. Jeigu antstolio patvarkymo ar kito parengto dokumento patvirtinta kopija Civilinio proceso kodekso nustatytais atvejais turi būti siunčiama vykdymo proceso dalyviams, už kiekvieną siunčiamą dokumento patvirtintą kopiją skaičiuojamos 1,2 euro dydžio vykdymo išlaidos. Jeigu Civilinio proceso kodekso nustatytais atvejais vykdymo proceso dalyviams turi būti siunčiamas antstolio patvarkymas ar kitas antstolio parengtas dokumentas, vykdomojoje byloje paliekama išsiųsto dokumento patvirtinta kopija, už kurią skaičiuojamos 1,2 euro dydžio vykdymo išlaidos.

Rengdamas dokumentus antstolis vietoj šiame punkte nurodytų patvirtintų kopijų gali parengti originalius dokumento egzempliorius, tačiau šios Instrukcijos 3 lentelėje nurodyti vykdymo išlaidų dydžiai už antstolio patvarkymų ir kitų antstolio dokumentų parengimą taikomi tik vieną kartą, už kiekvieną kitą dokumento egzempliorių šiame punkte nustatyta tvarka skaičiuojamos 1,2 euro dydžio vykdymo išlaidos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

 

63. Jeigu antstolis šios Instrukcijos 29 punkte nustatyta tvarka gautą skundą kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiųsdamas teismui pasidaro vykdomosios bylos kopiją, šios Instrukcijos 3 lentelėje nurodytos vykdymo išlaidos už dokumentų kopijas (antstolio surašytų dokumentų patvirtintas kopijas) neskaičiuojamos.

64. Apskaičiuota vykdymo išlaidų suma apvalinama iki sveikojo skaičiaus šia tvarka: gauto skaičiaus dalis nuo 0,01 iki 0,49 atmetama, o nuo 0,50 iki 0,99 apvalinama iki vieneto (pavyzdžiui, jeigu apskaičiuotų vykdymo išlaidų dydis yra 54,35, tai nurodoma 54, jeigu 54,56, – nurodoma 55).

65. Kitos šios Instrukcijos 3 lentelėje nenurodytos vykdymo išlaidos (pašto ir kurjerių, areštuoto turto saugojimo, vežimo, elektroninių varžytynių vykdymo, atlyginimo ekspertams, vertėjams ir kitiems vykdymo procese dalyvaujantiems asmenims, skelbimams visuomenės informavimo priemonėse, banko pavedimų, mokamų užklausų ir kitos išlaidos, kurias antstolis privalo sumokėti tretiesiems asmenims, vykdydamas antstolio funkcijas) atlyginamos atsižvelgiant į antstolio faktines išlaidas, susijusias su šių veiksmų atlikimu. Už asmenų, vykdančių savavališkos statybos ir statybos pagal neteisėtai išduotą statybos leidimą padarinių šalinimo darbus, paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka apmoka išieškotojas, pateikęs vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl savavališkos statybos ir statybos pagal neteisėtai išduotą statybos leidimą padarinių šalinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-321, 2012-12-12, Žin., 2012, Nr. 147-7578 (2012-12-15), i. k. 1122270ISAK001R-321

 

66. Išieškotojas, atsiimdamas vykdomąjį dokumentą, privalo sumokėti visas vykdymo išlaidas, kurios susidarė iki vykdomojo dokumento atsiėmimo, įskaitant ir tas, nuo kurių jis buvo atleistas ar kurių mokėjimas išieškotojui buvo atidėtas. Šiuo atveju vykdomoji byla užbaigiama ir išieškotojo sumokėtos vykdymo išlaidos iš skolininko neišieškomos ir išieškotojui negrąžinamos.

661. Jeigu per šios Instrukcijos 5 punkto pirmojoje pastraipoje nustatytą terminą skolininkas apmoka įsiskolinimą, būtinas vykdymo išlaidas ir pašto (kurjerių) išlaidas, šalys sudaro taikos ar skolos padengimo sutartį ir apmoka būtinas vykdymo išlaidas ir pašto (kurjerių) išlaidas arba įsiskolinimą, būtinas vykdymo išlaidas ir pašto (kurjerių) išlaidas priverstinai išieško antstolis, išieškojimuose iki 57 eurų papildomos vykdymo išlaidos, išskyrus pašto (kurjerių) išlaidas, ir atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą iš skolininko neimami.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-5, 2014-01-13, paskelbta TAR 2014-01-14, i. k. 2014-00185

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

 

662. Kai skolininkas apmoka įsiskolinimą, būtinas vykdymo išlaidas ir pašto (kurjerių) išlaidas, šalys sudaro taikos ar skolos padengimo sutartį ir apmoka būtinas vykdymo išlaidas ir pašto (kurjerių) išlaidas arba įsiskolinimą, būtinas vykdymo išlaidas ir pašto (kurjerių) išlaidas priverstinai išieško antstolis pasibaigus šios Instrukcijos 5 punkto pirmojoje pastraipoje nustatytam terminui, išieškojimuose iki 57 eurų iš skolininko išieškomos visos šioje Instrukcijoje nustatytos vykdymo išlaidos.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-5, 2014-01-13, paskelbta TAR 2014-01-14, i. k. 2014-00185

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

 

67. Kai skolininkas įvykdo sprendimą arba šalys sudaro taikos ar skolos padengimo sutartį per raginime įvykdyti sprendimą nustatytą terminą, iš skolininko išieškomos būtinos ir papildomos vykdymo išlaidos, išskyrus vykdymo išlaidas, susijusias su skolininko asmens ir kitų duomenų, susijusių su vykdoma vykdomąja byla ar skolininko turtine padėtimi, patikrinimu. Atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą iš skolininko šiuo atveju neimamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-5, 2014-01-13, paskelbta TAR 2014-01-14, i. k. 2014-00185

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

 

68. Kai skolininkas įvykdo sprendimą arba šalys sudaro taikos ar skolos padengimo sutartį pasibaigus raginime įvykdyti sprendimą nustatytam terminui, iš skolininko išieškomos visos vykdymo išlaidos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-5, 2014-01-13, paskelbta TAR 2014-01-14, i. k. 2014-00185

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

 

69. Jeigu išieškotojui perduodamas iš varžytynių neparduotas skolininko turtas, išieškotojas, prieš perimdamas skolininko turtą, privalo apmokėti iki turto perėmimo susidariusias būtinas ir papildomas vykdymo išlaidas, įskaitant ir tas, kurių mokėjimas išieškotojui buvo atidėtas, taip pat šios Instrukcijos 51, 52, 53 punktuose nustatyta tvarka apskaičiuotą atlygį antstoliui. Atsižvelgdamas į išieškotojo fizinio asmens turtinę padėtį, antstolis gali visų ar dalies vykdymo išlaidų apmokėjimą atidėti.

70. Jeigu vykdomoji byla nutraukiama dėl to, kad išieškotojas atsisakė išieškojimo, išieškotojas privalo sumokėti visas vykdymo išlaidas, išskyrus atlygį antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą. Šiuo atveju vykdomoji byla užbaigiama ir išieškotojo sumokėtos vykdymo išlaidos iš skolininko neišieškomos ir išieškotojui negrąžinamos.

71. Jeigu vykdomoji byla nutraukiama dėl to, kad išieškotojas ir skolininkas sudarė taikos sutartį ir vykdymo išlaidų paskirstymo ir apmokėjimo klausimas nebuvo išspręstas šioje sutartyje, vykdomoji byla neužbaigiama ir visos vykdymo išlaidos išieškomos iš skolininko.

72. Jeigu vykdomoji byla nutraukiama dėl to, kad mirus skolininkui reikalavimas ar pareiga negali pereiti mirusiojo asmens teisių ar pareigų perėmėjui, vykdomoji byla užbaigiama ir išieškotojo sumokėtos vykdymo išlaidos iš skolininko neišieškomos ir išieškotojui negrąžinamos.

73. Jeigu vykdomoji byla nutraukiama dėl to, kad pasibaigė šiam išieškojimui įstatymų nustatytas išieškojimo senaties terminas, vykdomoji byla neužbaigiama, iš skolininko išieškomos ir išieškotojui grąžinamos visos jo sumokėtos vykdymo išlaidos.

74. Jeigu vykdomoji byla nutraukiama dėl to, kad panaikinti vykdomieji dokumentai, kurie buvo vykdymo pagrindas, vykdomoji byla užbaigiama ir išieškotojo sumokėtos ar iš skolininko išieškotos vykdymo išlaidos negrąžinamos.

75. Jeigu vykdomoji byla nutraukiama dėl to, kad reorganizavus ar likvidavus juridinį asmenį – vykdymo proceso dalyvį negalimas teisių ar pareigų perėmimas, vykdomoji byla užbaigiama ir išieškotojo sumokėtos vykdymo išlaidos iš skolininko neišieškomos ir išieškotojui negrąžinamos.

76. Jeigu vykdomoji byla nutraukiama dėl to, kad skolininkas ir išieškotojas yra tas pats asmuo, vykdomoji byla užbaigiama ir išieškotojo sumokėtos vykdymo išlaidos jam negrąžinamos.

77. Jeigu vykdomoji byla nutraukiama dėl to, kad išieškotojas ir skolininkas sudaro skolos padengimo sutartį (Civilinio kodekso 6.436 straipsnis) ir vykdymo išlaidų paskirstymo ir apmokėjimo klausimas nebuvo išspręstas šioje sutartyje, vykdomoji byla neužbaigiama ir iš skolininko išieškomos visos vykdymo išlaidos.

78. Jeigu vykdomoji byla nutraukiama dėl to, kad vykdomasis dokumentas buvo neteisėtai priimtas vykdyti, vykdomoji byla užbaigiama ir antstolis privalo grąžinti išieškotojui visas šio sumokėtas vykdymo išlaidas. Iš skolininko šiuo atveju vykdymo išlaidos neišieškomos. Tačiau jeigu paaiškėja, kad skolininkas įvykdė sprendimą iki vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti, išieškotojas turi sumokėti visas vykdymo išlaidas, kurių mokėjimas išieškotojui buvo atidėtas ar nuo kurių jis buvo atleistas, išskyrus atlygį antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą. Šios išlaidos iš skolininko neišieškomos ir išieškotojui negrąžinamos.

79. Jeigu vykdomoji byla užbaigiama teismui nusprendus patenkinti pareiškimą dėl antstolio nušalinimo, išieškotojui grąžinamos jo sumokėtos būtinos vykdymo išlaidos, išskyrus atvejus, kai nušalinimas pareiškiamas po to, kai buvo pradėti priverstinio vykdymo veiksmai, – šiuo atveju išieškotojo sumokėtos būtinos vykdymo išlaidos jam negrąžinamos. Kitos vykdymo išlaidos, teismui patenkinus pareiškimą dėl antstolio nušalinimo, išieškotojui negrąžinamos.

80. Jeigu vykdomoji byla nutraukiama dėl to, kad išieškotojas atsisakė priimti iš skolininko paimtus tam tikrus daiktus, nurodytus teismo sprendime, išieškotojas turi sumokėti visas vykdymo išlaidas, kurių mokėjimas išieškotojui buvo atidėtas ar nuo kurių jis buvo atleistas, taip pat atlygį antstoliui. Šiuo atveju vykdomoji byla užbaigiama ir išieškotojo sumokėtos vykdymo išlaidos iš skolininko neišieškomos ir išieškotojui negrąžinamos.

81. Antstolis ar jo įgaliotas asmuo pinigines sumas, gautas pagal vykdomuosius dokumentus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną privalo įnešti į antstolio depozitinę sąskaitą, o banko kvitus prisegti prie antstolio kvito šaknelės.

82. Į antstolio depozitinę sąskaitą taip pat įmokamos išieškotojo sumokėtos ar iš skolininko išieškotos vykdymo išlaidos, areštuoto turto saugojimo, pervežimo, atlyginimo ekspertams, vertėjams ir kitiems vykdymo procese dalyvaujantiems asmenims, skelbimams visuomenės informavimo priemonėse, banko pavedimams, mokamiems paklausimams ir kitoms išlaidoms, kurias antstolis, atlikdamas antstolio funkcijas, privalo sumokėti tretiesiems asmenims. Draudžiama antstoliui, antstolio atstovui, pavaduojančiam antstoliui apskaityti ir naudoti depozitinėje sąskaitoje esančias lėšas kitaip, nei nustatyta Civilinio proceso kodekse, Lietuvos Respublikos antstolių įstatyme (Žin., 2002, Nr. 53-2042) ir šioje Instrukcijoje.

 

IV. IŠIEŠKOTŲ PINIGINIŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMAS

 

83. Antstolis išieškotas sumas paskirsto ir išmoka pagal išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą (15 priedas).

84. Iš skolininko išieškotos lėšos skirstomos CPK 753 straipsnyje nustatyta tvarka.

85. Išieškojimuose iki 57 eurų išieškotos piniginės lėšos išieškotojui pervedamos ne vėliau kaip per 30 dienų nuo visos išieškotinos sumos išieškojimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

 

86. Jeigu iš skolininko išieškota piniginė suma vienam išieškotojui, o esant keliems tos pačios eilės išieškotojams – kiekvienam šių išieškotojų tenkanti suma viršija 57 eurus, antstolis ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sumos įmokėjimo į antstolio depozitinę sąskaitą išmoka išieškotas pinigines lėšas išieškotojams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

 

87. Vykdomosiose bylose dėl išlaikymo išieškojimo, jei išlaikymas ar jo įsiskolinimas išieškomas iš skolininko turtinių teisių ar piniginių lėšų, esančių kredito įstaigose ar pas kitus asmenis, išieškota suma per 30 dienų nuo jų įmokėjimo į antstolio depozitinę sąskaitą pervedama išieškotojui.

Jei skolininkas geranoriškai moka išlaikymą į antstolio depozitinę sąskaitą, pervesta pinigų suma nedelsiant išmokama išieškotojui.

88. Vykdomosiose bylose, kuriose išieškojimas buvo nukreiptas į skolininko turtą, antstolis gautas pinigines lėšas išieškotojams išmoka per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kurią varžytynių laimėtojas pasirašė turto pardavimo iš varžytynių aktą. Jeigu varžytynių laimėtojas neatvyko pasirašyti turto pardavimo iš varžytynių akto per šios Instrukcijos 107 punkte nustatytą terminą, antstolis gautas lėšas išieškotojams išmoka per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kurią turto pardavimo iš varžytynių aktą įkėlė į interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančią informacinę sistemą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-321, 2012-12-12, Žin., 2012, Nr. 147-7578 (2012-12-15), i. k. 1122270ISAK001R-321

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

 

89. Jeigu areštuojamos skolininko piniginės lėšos bankuose, kitose kredito įstaigose, skolininkas turi teisę per 15 dienų nuo antstolio patvarkymo areštuoti lėšas išsiuntimo skolininkui dienos pateikti antstoliui dokumentus, įrodančius, kad areštuotos lėšos, į kurias negali būti nukreiptas išieškojimas, arba areštuotos lėšos, iš kurių turi būti daromos išskaitos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Tokios lėšos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas grąžinamos skolininkui.

Jeigu skolininkas šiame punkte nurodytų dokumentų per nustatytą terminą nepateikia, antstolis areštuotas lėšas išmoka išieškotojams šios Instrukcijos 85, 86 punktuose ir 87 punkto pirmojoje pastraipoje nustatyta tvarka.

90. Iš skolininko išieškotos vykdymo išlaidos antstoliui ir kitiems asmenims išmokamos ne anksčiau kaip po 20 dienų nuo patvarkymo dėl vykdymo išlaidų išieškojimo išsiuntimo skolininkui dienos, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo vykdymo išlaidų įmokėjimo į antstolio depozitinę sąskaitą dienos. Skundo dėl vykdymo išlaidų padavimas sustabdo jų išmokėjimą.

91. Neteko galios nuo 2012-11-07

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-274, 2012-10-31, Žin. 2012, Nr. 128-6430 (2012-11-06), i. k. 1122270ISAK001R-274

 

92. Išlaidos, susijusios su pinigų pervedimu bankiniu pavedimu, išieškomos iš skolininko. Išlaidos, susijusios su pinigų išmokėjimu grynaisiais ar persiuntimu paštu, išskaičiuojamos iš asmenų, kuriems pinigai išmokami ar siunčiami.

 

V. TURTO ir lėšų, Į KURiuos NEGALIMA NUKREIPTI IŠIEŠKOJIMO, SĄRAŠAS

 

93. Išieškojimas pagal vykdomuosius dokumentus iš fizinių asmenų negali būti nukreiptas į šių rūšių turtą ir daiktus, kurie priklauso skolininkui nuosavybės teise arba yra jo dalis bendrojoje nuosavybėje ir reikalingi skolininkui ar jo išlaikomiems asmenims, išskyrus atvejus, kai skolininkas to pageidauja raštu:

93.1. namų apstatymo ir apyvokos reikmenys, drabužiai, reikalingi skolininkui ir jo išlaikomiems asmenims:

drabužiai ir avalynė kiekvienam šeimos nariui;

virtuvės ir stalo reikmenys, kuriais yra naudojamasi (išskyrus daiktus, pagamintus iš brangiųjų metalų, taip pat turinčius meninės vertės daiktus);

baldai (išskyrus baldus, turinčius meninės vertės) ir patalynė, maistui ruošti reikalinga įranga, vienas šaldytuvas;

jeigu su skolininku kartu gyvena nepilnamečiai vaikai ar neįgalieji, – vaikų ir neįgaliųjų daiktai, vienas kompiuteris, vienas televizorius, viena ryšio priemonė;

menkaverčiai daiktai;

93.2. skolininko šeimos pragyvenimui reikalingi maisto produktai;

93.3. jeigu skolininko pagrindinė veikla yra žemės ūkis, – pašaras gyvuliams, į kuriuos nenukreipiamas išieškojimas, sėkla, reikalinga eilinei sėjai, vienas gyvulys, kurio vartojamas pienas, ir vienas gyvulys, kurio vartojama mėsa;

93.4. kuras, reikalingas maistui paruošti ir šeimos gyvenamajai patalpai šildyti visą kūrenimo sezoną;

93.5. asmeniniai gamybos ir amato įrankiai, taip pat paties skolininko profesiniam darbui reikalingi įrankiai ir pagalbinės priemonės;

93.6. grynųjų pinigų suma, neviršijanti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos vienos minimalios mėnesinės algos.

 

VI. VARŽYTYNIŲ VYKDYMO TVARKA

 

94. Apie būsimas varžytynes antstolis skelbia interneto svetainėje www.evarzytynes.lt ir antstolio kontoros skelbimų lentoje. Kai parduodamas nekilnojamasis turtas, jeigu yra galimybė, skelbimas taip pat iškabinamas ant paties nekilnojamojo turto.

95. Varžytynės vyksta elektroniniu būdu interneto svetainėje www.evarzytynes.lt. Detalią naudojimosi elektroninių varžytynių sistema tvarką nustato Naudojimosi elektroninių varžytynių sistema tvarkos aprašas, kurį tvirtina Antstolių informacinės sistemos tvarkytoja valstybės įmonė Registrų centras.

96. Pirmąsias varžytynes antstolis skelbia ne anksčiau kaip po dvidešimties dienų nuo informacijos apie areštuoto turto įvertinimą išsiuntimo skolininkui dienos. Rašytiniu skolininko prašymu pirmąsias varžytynes antstolis gali skelbti ir nesuėjus šiame punkte nustatytam terminui. Varžytynės skelbiamos darbo dienomis nuo devintos valandos nulis minučių iki keturioliktos valandos nulis minučių. Varžytynių pradžia yra jų paskelbimo interneto svetainėje www.evarzytynes.lt momentas.

Varžytynės baigiamos:

1) po trisdešimties dienų – iš varžytynių parduodant nekilnojamąjį turtą ir kitą įstatymų nustatyta tvarka registruotą turtą, taip pat kitą kilnojamąjį turtą, kurio vieneto vertė viršija trisdešimt tūkstančių eurų;

2) po dvidešimties dienų – iš varžytynių parduodant visą kitą turtą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

 

961. Varžytynės baigiamos jų pabaigos dienos tą pačią valandą ir minutę, kurią jos buvo paskelbtos, pvz., jeigu varžytynės buvo paskelbtos 10 val. 15 min. 35 sek., tai jos bus baigtos varžytynių pabaigos dienos 10 val. 15 min. įskaitytinai, ir visi kainų pasiūlymai, interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančios informacinės sistemos serveryje užregistruoti ne vėliau kaip iki varžytynių pabaigos dienos 10 val. 15 min. 59,999 sek., bus laikomi pateiktais laiku.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

 

962. Jeigu šios Instrukcijos 96 punkte nustatytas varžytynių pabaigos laikas sueina poilsio ar švenčių dieną, varžytynės baigiamos artimiausią darbo dieną.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

 

963. Jeigu iki šios Instrukcijos 961 punkte nustatyto varžytynių pabaigos laiko yra gautas bent vienas kainos pasiūlymas, varžytynės pratęsiamos papildomas penkias minutes nulį sekundžių ir per šį pratęstą papildomą laiką varžytynių dalyviai gali siūlyti kainą už parduodamą turtą, pvz., jeigu šios Instrukcijos 961 punkte nustatytas varžytynių pabaigos laikas yra 10 val. 15 min. 59,999 sek. ir yra gautas bent vienas kainos pasiūlymas, varžytynės pratęsiamos penkių minučių nulio sekundžių terminui įskaitytinai, ir ne vėliau kaip iki 10 val. 20 min. 59,999 sek. interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančios informacinės sistemos serveryje užregistruotas naujas kainos pasiūlymas yra laikomas pateiktu laiku. Po kiekvieno per pratęstą papildomą penkių minučių nulio sekundžių laiką gauto kainos pasiūlymo varžytynės pakartotinai pratęsiamos penkias minutes nulį sekundžių; šis laikas pradedamas skaičiuoti nuo naujo kainos pasiūlymo gavimo momento, pvz., jeigu pratęstų varžytynių metu kainos pasiūlymas buvo gautas 10 val. 18 min. 36 sek., tai iki 10 val. 23 min. 36,999 sek. interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančios informacinės sistemos serveryje užregistruotas naujas kainos pasiūlymas yra laikomas pateiktu laiku ir varžytynės pakartotinai pratęsiamos penkių minučių nulio sekundžių terminui. Pratęstos varžytynės baigiamos, jeigu per penkias minutes nulį sekundžių po paskutinio pratęstų varžytynių metu gauto kainos pasiūlymo negaunamas kitas kainos pasiūlymas.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

 

97. Asmuo, pageidaujantis dalyvauti varžytynėse, privalo identifikuoti savo tapatybę elektroniniu parašu arba prisijungdamas prie elektroninės bankininkystės sistemos. Identifikavęs tapatybę asmuo turi nurodyti savo kontaktinę informaciją (telefono numerį, elektroninio pašto adresą), gyvenamąją vietą (buveinę), banko sąskaitą, į kurią turėtų būti grąžintas varžytynių dalyvio mokestis, jeigu varžytynių dalyvis varžytynių nelaimės, taip pat privalo patvirtinti, kad susipažino su varžytynių vykdymo, antstolių veiksmų apskundimo tvarka ir turto pardavimo iš varžytynių galimomis pasekmėmis. Jeigu asmuo varžytynėse dalyvauja per atstovą, šiame punkte nustatyta tvarka identifikuoti savo tapatybę, pateikti kitą šiame punkte nurodytą informaciją ir atlikti šiame punkte nustatytus veiksmus privalo atstovas. Atstovas taip pat privalo nurodyti atstovaujamojo vardą, pavardę, asmens kodą (juridinio asmens pavadinimą, kodą) ir atstovavimo pagrindą.

98. Atlikęs šios Instrukcijos 97 punkte nurodytus veiksmus ir į specialią varžytynių sąskaitą per išorines elektroninės bankininkystės sistemas sumokėjęs dešimties procentų pradinės parduodamo turto kainos dydžio varžytynių dalyvio mokestį asmuo tampa varžytynių dalyviu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

 

99. Registruojantis į varžytynes nurodyti asmens duomenys negali būti atskleisti nei varžytynes organizavusiam antstoliui, nei kitiems varžytynių dalyviams, nei tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

100. Varžytynių dalyviai kainą už varžytynėse parduodamą turtą gali didinti automatiniu arba neautomatiniu būdu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

 

101. Kainą didinant neautomatiniu būdu, varžytynių dalyvis už parduodamą turtą pasiūlo kainą, kuri negali būti mažesnė už pradinę turto pardavimo kainą.

Kiti varžytynių dalyviai už parduodamą turtą gali siūlyti tik didesnę kainą, tačiau kiekvienas kainos padidėjimas turi sudaryti ne mažiau kaip 0,5 procento pradinės turto pardavimo kainos, jeigu ji yra mažesnė negu penkiolika tūkstančių eurų, ne mažiau kaip 0,3 procento – jeigu pradinė turto pardavimo kaina yra nuo penkiolikos tūkstančių eurų iki trisdešimties tūkstančių eurų, ir ne mažiau kaip 0,1 procento – jeigu pradinė turto pardavimo kaina viršija trisdešimt tūkstančių eurų. Varžytynių metu varžytynių dalyviams rodoma informacija, kokią mažiausią kainą, atsižvelgiant į šiame punkte nustatytus kainos didinimo intervalus, jie gali pasiūlyti. Kainos nurodomos eurais be euro centų. Iki varžytynių pabaigos tas pats varžytynių dalyvis kainą gali didinti neribotą skaičių kartų. Varžytynių metu rodoma didžiausia tuo metu už parduodamą turtą pasiūlyta kaina.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

 

102. Kainą didinant automatiniu būdu, varžytynių dalyvis nurodo siūlomą pradinę kainą, kuri negali būti mažesnė už pradinę turto pardavimo kainą, didžiausią siūlomą kainą ir kainos didinimo automatiniu būdu intervalą, kuris negali būti mažesnis už šios Instrukcijos 101 punkte nustatytus kainos didinimo intervalus. Didžiausia siūloma kaina už pradinę siūlomą kainą arba kitų varžytynių dalyvių pasiūlytą kainą, jeigu tokių pasiūlymų buvo gauta, turi būti didesnė ne mažiau kaip šios Instrukcijos 101 punkte nurodytais kainos didinimo intervalais ir negali būti žinoma nei varžytynes organizavusiam antstoliui, nei kitiems varžytynių dalyviams ar tretiesiems asmenims. Kainą didinant automatiniu būdu, rodoma varžytynių dalyvio siūloma pradinė kaina, kuri išlieka iki to momento, kol kitas varžytynių dalyvis pasiūlo didesnę parduodamo turto kainą. Kitam varžytynių dalyviui pasiūlius didesnę kainą, automatinį kainos didinimą nustačiusio varžytynių dalyvio siūloma kaina automatiškai padidinama šio varžytynių dalyvio nurodytu intervalu, kol kito varžytynių dalyvio pasiūlyta kaina viršys automatinį kainos didinimą nustačiusio varžytynių dalyvio nurodytą didžiausią siūlomą kainą.

Jeigu varžytynių dalyvis, kainą didinantis neautomatiniu būdu, pasiūlo tokią pat kainą, kurią kitas varžytynių dalyvis, kainą didinantis automatiniu būdu, anksčiau yra nurodęs kaip didžiausią siūlomą kainą, rodoma anksčiau automatinį kainos didinimą nustačiusio varžytynių dalyvio didžiausia siūloma kaina, kuri tampa tuo metu už parduodamą turtą siūloma kaina. Šią kainą kiti varžytynių dalyviai gali didinti neautomatiniu būdu pasiūlydami didesnę kainą arba automatiniu būdu nurodydami didesnę didžiausią siūlomą kainą. Šioje pastraipoje nustatyta tvarka taikoma ir tais atvejais, kai automatiniu būdu kainą didinantis varžytynių dalyvis pasiūlo tokią pat didžiausią siūlomą kainą, kurią kitas varžytynių dalyvis, kainą didinantis automatiniu būdu, anksčiau yra nurodęs kaip didžiausią siūlomą kainą.

Iki varžytynių pabaigos bet kuris varžytynių dalyvis gali nustatyti automatinį kainos didinimą arba padidinti ar sumažinti anksčiau automatiniu būdu nustatytą didžiausią siūlomą kainą. Varžytynių dalyvis, kurio pasiūlyta kaina vykstant varžytynėms yra didžiausia, anksčiau nustatytos automatiniu būdu didinamos kainos didžiausios siūlomos kainos negali sumažinti daugiau nei tuo metu rodoma šio dalyvio pasiūlyta kaina.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

 

103. Varžytynių laimėtoju pripažįstamas tas varžytynių dalyvis, kuris pasiūlė didžiausią kainą. Varžytynes laimėjusio varžytynių dalyvio pasiūlyta kaina kartu yra ir turto pardavimo kaina.

104. Pasibaigus varžytynėms, rodoma turto pardavimo kaina. Varžytynes organizavusiam antstoliui ne vėliau kaip kitą darbo dieną elektroninių ryšių priemonėmis išsiunčiamas pranešimas, kuriame nurodomi varžytynes laimėjusio varžytynių dalyvio duomenys ir į antstolio depozitinę sąskaitą pervedamas varžytynes laimėjusio varžytynių dalyvio sumokėtas varžytynių dalyvio mokestis. Varžytynių laimėtojui šiame punkte nustatyta tvarka išsiunčiamas pranešimas apie laimėtas varžytynes.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

 

105. Varžytynių nelaimėjusiems varžytynių dalyviams jų sumokėtas varžytynių dalyvio mokestis, atskaičius mokesčius už banko paslaugas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną grąžinamas į šios Instrukcijos 97 punkte nurodytas banko sąskaitas. Šiame punkte nustatyta tvarka varžytynių dalyvio mokestis grąžinamas ir tais atvejais, kai varžytynės atšaukiamos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

 

106. Varžytynių laimėtojas turto pardavimo ir sumokėto varžytynių dalyvio mokesčio kainų skirtumą CPK 716 straipsnyje nustatyta tvarka privalo sumokėti į varžytynes organizavusio antstolio depozitinę sąskaitą.

107. Turto pardavimo iš varžytynių aktą antstolis surašo per tris darbo dienas po visos kainos už parduotą turtą sumokėjimo, bet ne anksčiau kaip po dvidešimties dienų nuo varžytynių pabaigos. Jeigu iš varžytynių parduotas nekilnojamasis turtas, elektroninė turto pardavimo iš varžytynių akto forma, patvirtinta antstolio elektroniniu parašu, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po tos dienos, kurią turto pardavimo iš varžytynių aktą pasirašė varžytynių laimėtojas, įkeliama į interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančią informacinę sistemą ir automatiniu būdu perduodama Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui. Jeigu per penkias darbo dienas nuo šiame punkte nustatytos dienos, kurią atsirado antstolio teisė surašyti turto pardavimo iš varžytynių aktą, varžytynių laimėtojas neatvyksta pasirašyti turto pardavimo iš varžytynių akto, antstolis šį aktą į interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančią informacinę sistemą įkelia be varžytynių laimėtojo parašo.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 565 „Dėl atlyginimo už nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir su nekilnojamaisiais daiktais susijusių juridinių faktų, įmonių perleidimo ir nuomos sutarčių įregistravimą / išregistravimą dydžių patvirtinimo“ nustatyto dydžio atlyginimą už juridinio fakto apie varžytynėse parduotą turtą įregistravimą Nekilnojamojo turto registre šio registro tvarkytojui apmoka varžytynių laimėtojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

 

108. Jeigu varžytynės atšaukiamos arba paskelbiamos neįvykusiomis, išskyrus CPK 717 straipsnio 1 punkte nurodytą atvejį, kai varžytynės paskelbiamos neįvykusiomis dėl to, kad jose nedalyvavo nė vienas varžytynių dalyvis, elektroninė patvarkymo dėl varžytynių atšaukimo ar paskelbimo neįvykusiomis forma, patvirtinta antstolio elektroniniu parašu, ne vėliau kaip kitą darbo dieną įkeliama į interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančią informacinę sistemą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

 

109. Jeigu varžytynes paskelbus neįvykusiomis išieškotojas sutinka paimti neparduotą iš varžytynių turtą, turto perdavimo išieškotojui aktas surašomas praėjus dvidešimt dienų nuo išieškotojo sutikimo paimti turtą gavimo antstolio kontoroje dienos, o tais atvejais, kai išieškotojas privalo sumokėti perduodamo turto kainos ir išieškotojo daliai tenkančios lėšų sumos skirtumą, – praėjus dvidešimt dienų nuo visos skirtumo sumos įmokėjimo į antstolio depozitinę sąskaitą dienos.

1091. Jeigu varžytynėse ar skolininko pasiūlytam pirkėjui buvo parduota arba varžytynes paskelbus neįvykusiomis išieškotojui perduodama žemės ūkio paskirties žemė arba juridinio asmens, kuris nuosavybės teise valdo daugiau kaip 10 ha žemės ūkio paskirties žemės, akcijos (teisės, pajus), iki turto pardavimo iš varžytynių ar skolininko pasiūlytam pirkėjui arba turto perdavimo išieškotojui akto surašymo dienos šiame punkte nurodyti asmenys antstoliui turi pateikti Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme nurodytus duomenis ir dokumentus, patvirtinančius, kad šie asmenys atitinka tokio turto įgijėjui keliamus reikalavimus.

Jeigu varžytynėse ar skolininko pasiūlytam pirkėjui buvo parduotas arba varžytynes paskelbus neįvykusiomis išieškotojui perduodamas kitas turtas, kurį įgyti gali tik teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkantys asmenys, pareiga pateikti antstoliui atitinkamuose teisės aktuose nurodytus duomenis ir dokumentus, patvirtinančius teisę įgyti tokį turtą, taikoma ir šio turto įgijėjams.

Prieš surašydamas turto pardavimo iš varžytynių ar skolininko pasiūlytam pirkėjui arba turto perdavimo išieškotojui aktą antstolis patikrina, ar asmuo atitinka teisės aktuose to turto įgijėjui nustatytus reikalavimus.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

 

1092. Hipotekos kreditoriaus prašymu varžytynėse pardavęs hipoteka įkeistą daiktą ir surašęs turto pardavimo iš varžytynių aktą, antstolis nedelsdamas apie tai praneša Hipotekos registrui ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 1159 „Dėl atlyginimo (raštinės rinkliavos) už Centrinės hipotekos įstaigos ir hipotekos skyrių prie apylinkių teismų teikiamas paslaugas“ nustatyto dydžio rinkliava už hipotekos sandorio išregistravimą išieškoma iš skolininko.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

 

110. Informacija apie varžytynes skelbiama viešai interneto svetainėje www.evarzytynes.lt  60 dienų po varžytynių pabaigos arba varžytynių atšaukimo ar paskelbimo neįvykusiomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

 

Papildyta skyriumi:

Nr. 1R-321, 2012-12-12, Žin., 2012, Nr. 147-7578 (2012-12-15), i. k. 1122270ISAK001R-321

 

_________________

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministrė

Ingrida Šimonytė

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

1 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 1R-231 redakcija)

 

(Patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________________________

 

Kam: ___________________________________________________    Vykdomoji byla Nr. _____________

(skolininko vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

___________________________________

(adresas)

 

PATVARKYMAS PRIIMTI VYKDOMĄJĮ DOKUMENTĄ VYKDYTI

 

_______________________

(data)

_______________________

(dokumento Nr.)

_______________________

(vietovės pavadinimas)

 

Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 651 straipsniu, priimu vykdyti išieškotojo (išieškotojo atstovo)                            20..... m. ....................... d. pateiktą man

(vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

vykdyti ________________________________________________________________________________

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

20..... m. ....................... d. išduotą ________________________________________  Nr. __________________

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

dėl ___________________________________________________________________________________

(išieškojimo dalykas, išieškotojo ir skolininko duomenys: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas;

juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Patikrinau ir patvirtinu, kad nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti.

Vykdomąjį dokumentą priimu vykdyti pagal skolininko gyvenamąją (buveinės) / turto buvimo / darbo vietą.

 

Jūs privalote:

1. Nekliudyti antstoliui atlikti vykdymo veiksmų. Antstoliui nedelsdami pranešti apie savo gyvenamosios vietos ar buveinės, darbo vietos pasikeitimą. Jeigu apie tokį pasikeitimą nepranešama ir naujoji skolininko gyvenamoji vieta ar buveinė nežinoma, pranešimai skolininkui siunčiami vykdomajame dokumente nurodytu adresu ir laikoma, kad jam tinkamai pranešta.

2. Kviečiamas atvykti pas antstolį.

3. Aktyviai domėtis vykdymo eiga.

4. Antstoliui pareikalavus, pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose.

5. Jeigu antstolis nukreips išieškojimą į būstą, kuriame gyvena nepilnamečių vaikų, apie tai nedelsdamas pranešti valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai ir antstoliui.

6. Nedelsdamas pranešti antstoliui apie vykdomojo dokumento įvykdymą ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

7. Vykdyti kitas Civilinio proceso kodekse numatytas pareigas.

 

Jūs turite teisę:

1. Dalyvauti pats ar per savo atstovus atliekant vykdymo veiksmus.

2. Susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga, išskyrus dokumentus, su kuriais supažindinimas trukdo vykdyti išieškojimą.

3. Gauti pažymas apie vykdymo eigą.

4. Ginčyti turto priklausomybę ir jo įkainojimą.

5. Apskųsti antstolio veiksmus.

6. Reikšti prašymus, nušalinimus.

7. Sudaryti taikos sutartis.

8. Kitas Civilinio proceso kodekso nustatytas teises.

 

Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą pateikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas)        (vardas, pavardė)

 

A. V.

 

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

11  priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-383 redakcija)

 

 

(Patvarkymo priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl skolos, mažesnės nei 57 eurai, išieškojimo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________________

 

Kam: ___________________________________________________    Vykdomoji byla Nr. _____________

(skolininko vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

___________________________________

(adresas)

 

PATVARKYMAS PRIIMTI VYKDYTI VYKDOMĄJĮ DOKUMENTĄ dėl skolos,

mažesnės nei 57 eurai, išieškojimo

 

_______________________

(data)

_______________________

(dokumento Nr.)

_______________________

(vietovės pavadinimas)

 

Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 651 straipsniu, priimu vykdyti išieškotojo (išieškotojo atstovo) ___________________________________________________ 20..... m. ....................... d. pateiktą man

(vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

vykdyti ________________________________________________________________________________

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

20..... m. ....................... d. išduotą ________________________________________  Nr. __________________

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

dėl _______ Eur sumos išieškojimo _______________________________________________________ naudai.

(išieškotojo fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, kodas)

 

Patikrinau ir patvirtinu, kad nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti.

Vykdomąjį dokumentą priimu vykdyti pagal skolininko gyvenamąją (buveinės) / turto buvimo / darbo vietą.

 

Informuoju, kad įsiskolinimas, būtinos vykdymo išlaidos ir pašto (kurjerių) išlaidos bus išieškomi iš piniginių lėšų Jūsų banko sąskaitoje (-se). Jeigu per 30 dienų nuo antstolio nurodymo priverstinai nurašyti įsiskolinimą, būtinas vykdymo išlaidas ir pašto (kurjerių) išlaidas iš banko sąskaitoje esančių lėšų išsiuntimo į banką dienos įsiskolinimas, būtinos vykdymo išlaidos ir pašto (kurjerių) išlaidos nebus išieškotos, galės būti taikomos kitos Civilinio proceso kodekso 624 straipsnio 2 dalyje nurodytos priverstinio vykdymo priemonės, taip pat bus išieškotos visos Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos vykdymo išlaidos, susijusios su vykdymo (išieškojimo) proceso atlikimu, ir atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą (Civilinio proceso kodekso 611 straipsnis, Sprendimų vykdymo instrukcijos 41 punktas).

Jeigu įsiskolinimą esate apmokėjęs, privalote nedelsdamas informuoti antstolį ir pateikti apmokėjimą patvirtinančius dokumentus.

 

Jūs privalote:

1. Nekliudyti antstoliui atlikti vykdymo veiksmų. Antstoliui nedelsdami pranešti apie savo gyvenamosios vietos ar buveinės, darbo vietos pasikeitimą. Jeigu apie tokį pasikeitimą nepranešama ir naujoji skolininko gyvenamoji vieta ar buveinė nežinoma, pranešimai skolininkui siunčiami vykdomajame dokumente nurodytu adresu ir laikoma, kad jam tinkamai pranešta.

2. Kviečiamas atvykti pas antstolį.

3. Aktyviai domėtis vykdymo eiga.

4. Antstoliui pareikalavus, pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose.

5. Jeigu antstolis nukreips išieškojimą į būstą, kuriame gyvena nepilnamečių vaikų, apie tai nedelsdamas pranešti valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai ir antstoliui.

6. Nedelsdamas pranešti antstoliui apie vykdomojo dokumento įvykdymą ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

7. Vykdyti kitas Civilinio proceso kodekse numatytas pareigas.

 

Jūs turite teisę:

1. Dalyvauti pats ar per savo atstovus atliekant vykdymo veiksmus.

2. Susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga, išskyrus dokumentus, su kuriais supažindinimas trukdo vykdyti išieškojimą.

3. Gauti pažymas apie vykdymo eigą.

4. Ginčyti turto priklausomybę ir jo įkainojimą.

5. Apskųsti antstolio veiksmus.

6. Reikšti prašymus, nušalinimus.

7. Sudaryti taikos sutartis.

8. Kitas Civilinio proceso kodekso nustatytas teises.

 

Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą pateikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas)        (vardas, pavardė)

 

A. V.

 

 

 

Papildyta priedu:

Nr. 1R-5, 2014-01-13, paskelbta TAR 2014-01-14, i. k. 2014-00185

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

2  priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-383 redakcija)

 

 

(Raginimo įvykdyti sprendimą forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________________

 

Kam:____________________________________

(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

Vykdomoji byla Nr. __________________

...............................................................................................

(adresas)

 

RAGINIMAS ĮVYKDYTI SPRENDIMĄ

 

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

____________________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Atsižvelgdamas į tai, kad išieškotojas (išieškotojo atstovas) ________________________________________

(vardas, pavardė; pavadinimas)

pateikė man vykdyti vykdomąjį dokumentą Nr. _________________, kurį 20___ m. ____________________ d. išdavė           

___________________________________________________________________________________________  

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

dėl ________________________________________________________________________________________ ‚

(išieškojimo dalykas, išieškotojo ir skolininko duomenys: fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, kodas)

vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 610, 655, 656 ir 659 straipsniais, raginu Jus per .......... dienų nuo šio raginimo gavimo dienos ___________________________________________________________________________________________

(nurodomi veiksmai, kuriuos skolininkas privalo atlikti)

ir sumokėti į antstolio ______________________________ depozitinę sąskaitą Nr.  ____________________________

(vardas, pavardė)

__________ Eur vykdymo išlaidų. Vykdymo išlaidų rūšys ir dydžiai nurodyti pridedamame vykdymo išlaidų apskaičiavime. Vykdymo išlaidų dydis nesikeis, jei šį raginimą įvykdysite iki nurodyto termino (Sprendimų vykdymo instrukcijos 67 punktas).

Neįvykdžius šiame raginime nurodytų veiksmų per nustatytą terminą ir neapmokėjus šiame raginime nurodytų vykdymo išlaidų, bus taikomos Civilinio proceso kodekso 624 straipsnyje nurodytos priverstinio vykdymo priemonės, t. y. bus pradėtas priverstinio vykdymo (išieškojimo) procesas. Pradėjus priverstinį vykdymo (išieškojimo) procesą, antstolio patvarkymu iš Jūsų papildomai bus išieškotos Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos vykdymo išlaidos, susijusios su vykdymo (išieškojimo) proceso atlikimu, taip pat – atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą (Civilinio proceso kodekso 611 straipsnis, Sprendimų vykdymo instrukcijos 41  punktas).

Jeigu sprendimą esate įvykdęs, privalote nedelsdamas informuoti antstolį ir pateikti sprendimo įvykdymą patvirtinančius dokumentus.

 

Jūs turite teisę:

1. Dalyvauti pats ar per savo atstovus atliekant vykdymo veiksmus.

2. Susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga, išskyrus dokumentus, su kuriais supažindinimas trukdo vykdyti išieškojimą.

3. Gauti pažymas apie vykdymo eigą.

4. Ginčyti turto priklausomybę ir jo įkainojimą.

5. Apskųsti antstolio veiksmus.

6. Reikšti prašymus, nušalinimus.

7. Sudaryti taikos sutartis.

8. Kitas Civilinio proceso kodekso nustatytas teises.

 

Jūs privalote:

1. Nekliudyti antstoliui atlikti vykdymo veiksmų. Antstoliui nedelsdami pranešti apie savo gyvenamosios vietos ar buveinės, darbo vietos pasikeitimą. Jeigu apie tokį pasikeitimą nepranešama ir naujoji skolininko gyvenamoji vieta ar buveinė nežinoma, pranešimai skolininkui siunčiami vykdomajame dokumente nurodytu adresu ir laikoma, kad jam tinkamai pranešta.

2. Kviečiamas atvykti pas antstolį.

3. Aktyviai domėtis vykdymo eiga.

4. Antstoliui pareikalavus, pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose.

5. Jeigu antstolis nukreips išieškojimą į būstą, kuriame gyvena nepilnamečių vaikų, apie tai nedelsdamas pranešti valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai ir antstoliui.

6. Nedelsdamas pranešti antstoliui apie vykdomojo dokumento įvykdymą ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

7. Vykdyti kitas Civilinio proceso kodekse numatytas pareigas.

 

Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą pateikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

PRIDEDAMA. Vykdymo išlaidų apskaičiavimas.

 

Antstolis ..............................................................................................................

(parašas)               (vardas, pavardė)

 

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

Nr. 1R-8, 2011-01-11, Žin., 2011, Nr. 7-277 (2011-01-18), i. k. 1112270ISAK00001R-8

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

21  priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-383 redakcija)

 

 

 

(Raginimo vykdyti sprendimą dėl periodinių išmokų išieškojimo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

______________________________________________________________________________________

 

Kam:____________________________________

(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

Vykdomoji byla Nr. __________________

...............................................................................................

(adresas)

 

RAGINIMAS VYKDYTI SPRENDIMĄ

DĖL PERIODINIŲ IŠMOKŲ IŠIEŠKOJIMO

 

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

____________________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Atsižvelgdamas į tai, kad išieškotojas (išieškotojo atstovas) ________________________________________

(vardas, pavardė; pavadinimas)

pateikė man vykdyti vykdomąjį dokumentą Nr. _________________, kurį 20___ m. ____________________ d. išdavė           

___________________________________________________________________________________________

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

dėl ________________________________________________________________________________________ ‚

(išieškojimo dalykas, išieškotojo ir skolininko duomenys: fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, kodas)

vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 610, 655, 656  straipsniais, raginu Jus vykdyti vykdomąjį dokumentą____

___________________________________________________________________________________________  (nurodomi veiksmai, kuriuos skolininkas privalo atlikti)

 

Išieškotojas informavo, kad vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti dieną periodinių išmokų įsiskolinimas sudarė _____________ Eur. Raginu Jus per 10 dienų nuo šio raginimo gavimo dienos į antstolio _________________________________________________ depozitinę sąskaitą Nr.  ___________________________

(vardas, pavardė)

sumokėti _________ Eur susidariusį įsiskolinimą ir ______________ Eur vykdymo išlaidų.

 

Neapmokėjus įsiskolinimo ir vykdymo išlaidų per šiame raginime nustatytą terminą, bus taikomos Civilinio proceso kodekso 624 straipsnyje nurodytos priverstinio vykdymo priemonės, t. y. bus pradėtas priverstinio vykdymo (išieškojimo) procesas. Pradėjus priverstinį vykdymo (išieškojimo) procesą, antstolio patvarkymu iš Jūsų papildomai bus išieškotos Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos vykdymo išlaidos, susijusios su vykdymo (išieškojimo) proceso atlikimu, taip pat – atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą (Civilinio proceso kodekso 611 straipsnis, Sprendimų vykdymo instrukcijos 41  punktas).

Vykdomasis dokumentas, išduotas teismo sprendimo, kuriuo priteistos periodinės išmokos, pagrindu, galioja per visą laikotarpį, kuriam priteistos išmokos. Jeigu periodinių išmokų nustatyta tvarka nemokėsite, taip pat bus pradėtas priverstinio vykdymo (išieškojimo) procesas ir šios išmokos bei su jų išieškojimu susijusios vykdymo išlaidos iš Jūsų bus išieškotos priverstinai.

 

Jūs turite teisę:

1. Dalyvauti pats ar per savo atstovus atliekant vykdymo veiksmus.

2. Susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga, išskyrus dokumentus, su kuriais supažindinimas trukdo vykdyti išieškojimą.

3. Gauti pažymas apie vykdymo eigą.

4. Ginčyti turto priklausomybę ir jo įkainojimą.

5. Apskųsti antstolio veiksmus.

6. Reikšti prašymus, nušalinimus.

7. Sudaryti taikos sutartis.

8. Kitas Civilinio proceso kodekso nustatytas teises.

 

Jūs privalote:

1. Nekliudyti antstoliui atlikti vykdymo veiksmų. Antstoliui nedelsdami pranešti apie savo gyvenamosios vietos ar buveinės, darbo vietos pasikeitimą. Jeigu apie tokį pasikeitimą nepranešama ir naujoji skolininko gyvenamoji vieta ar buveinė nežinoma, pranešimai skolininkui siunčiami vykdomajame dokumente nurodytu adresu ir laikoma, kad jam tinkamai pranešta.

2. Kviečiamas atvykti pas antstolį.

3. Aktyviai domėtis vykdymo eiga.

4. Antstoliui pareikalavus, pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose.

5. Jeigu antstolis nukreips išieškojimą į būstą, kuriame gyvena nepilnamečių vaikų, apie tai nedelsdamas pranešti valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai ir antstoliui.

6. Nedelsdamas pranešti antstoliui apie vykdomojo dokumento įvykdymą ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

7. Vykdyti kitas Civilinio proceso kodekse numatytas pareigas.

 

Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą pateikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 164 straipsnyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už vengimą išlaikyti vaiką. Tas, kas vengė pareigos pagal teismo sprendimą išlaikyti vaiką, mokėti lėšas vaikui išlaikyti ar teikti kitą būtiną materialią paramą vaikui, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 

PRIDEDAMA. Vykdymo išlaidų apskaičiavimas.

 

 

Antstolis ..............................................................................................................

(parašas)               (vardas, pavardė)

_________________

 

 

Papildyta priedu:

Nr. 1R-5, 2014-01-13, paskelbta TAR 2014-01-14, i. k. 2014-00185

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

 


 

3 priedas. Neteko galios nuo 2014-01-15.

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

Nr. 1R-5, 2014-01-13, paskelbta TAR 2014-01-14, i. k. 2014-00185

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

4  priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-383 redakcija)

 

 

(Vykdymo išlaidų apskaičiavimo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________________

 

VYKDYMO IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMAS

 

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

____________________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Atlikdamas vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. .......................................................................................  pagal

.....................................................................................................................................................................................................................

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

....................................................................................................................................................................................... Nr. ......................,

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

išduotą ....... m. .................................. d. dėl ........................................................................................................................................  iš

(išieškojimo esmė)

skolininko ..................................................................................................................................................................................................

(skolininko vardas, pavardė arba pavadinimas)

.....................................................................................................................................................................................................................

išieškotojui ................................................................................................................................................................................................

(išieškotojo vardas, pavardė arba pavadinimas)

apskaičiavau šias vykdymo išlaidas:

 

Eil. Nr.

Vykdymo išlaidų pavadinimas

Vykdymo išlaidų dydis

Kiekis

Suma

1.

Būtinos vykdymo išlaidos

 

 

 

2.

Sprendimų vykdymo instrukcijos 3 lentelėje nurodytos papildomos vykdymo išlaidos

2.1.

(rūšis)

(data)

 

 

 

2.2.

(rūšis)

(data)

 

 

 

2.3.

(rūšis)

(data)

 

 

 

3.

Atlygis antstoliui

 

4.

Šio apskaičiavimo ...................... punktuose nurodytos vykdymo išlaidos indeksuojamos taikant .............. dydžio ketvirčio vartotojų kainų indeksą.1

 

5.

Kitos išlaidos, kurias antstolis sumoka tretiesiems asmenims

 

5.1.

(pavadinimas)

 

 

 

5.2.

(pavadinimas)

 

 

 

5.3.

(pavadinimas)

 

 

 

6.

Iš viso:

 

 

1Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 82 straipsniu ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 40 punktu, vykdymo išlaidos indeksuojamos taikant ketvirčio vartotojų kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 110.

 

Iki 20 ...... m. ................................ d. iš Jūsų buvo išieškota .................. Eur vykdymo išlaidų. Likusi išieškoti vykdymo išlaidų suma – ................... Eur.

 

 

Antstolis ............................................................................................................

(parašas)         (vardas, pavardė)

 

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

 


Sprendimų vykdymo instrukcijos

5 priedas

 

(Patvarkymo dėl vykdymo išlaidų išieškojimo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

 

__________________________________________________________________________

 

Kam: _______________

(skolininko vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

Vykdomoji byla Nr. _________

_________________

(skolininko adresas)

 

PATVARKYMAS DĖL VYKDYMO IŠLAIDŲ IŠIEŠKOJIMO

 

_______________________

(data)

_______________________

(dokumento Nr. )

_______________________

(vietovės pavadinimas)

 

Aš, antstolis ___________________________________________________________ ,

(vardas, pavardė)

vykdydamas _______________________________________________________________

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

20...... m. ..................... d. išduotą ______________________________________________  

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

Nr. _______________, dėl ____________________________________________________

(išieškojimo dalykas, išieškotojo ir skolininko duomenys)

__________________________________________________________________________ ,

 

vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 611 straipsnio 1 ir 2 dalimis, nutariau išieškoti vykdymo išlaidas, apskaičiuotas vykdomojoje byloje Nr. ____________________. Vykdymo išlaidos bus išieškotos iš Jums priklausančio darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų pajamų, Jūsų piniginių lėšų banko sąskaitoje ar pas kitus asmenis, iš piniginių lėšų, gautų pardavus Jums priklausantį turtą, Jums priklausančių turtinių teisių.

Apskaičiuotų vykdymo išlaidų rūšys ir dydžiai nurodyti pridedamame vykdymo išlaidų apskaičiavime. Pasikeitus vykdymo išlaidų dydžiui, kartu su antstolio procesiniu dokumentu, kuriuo bus išieškomos Jums priklausančios lėšos, Jums bus siunčiamas naujas vykdymo išlaidų apskaičiavimas.

 

Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą pateikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

PRIDEDAMA. Vykdymo išlaidų apskaičiavimas.

 

Antstolis........................................................................................................................................

(parašas)                                          (vardas, pavardė)

 

A. V.

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

6  priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-383 redakcija)

 

(Patvarkymo dėl skolos išieškojimo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________________

 

Kam: _________________________                                                            Vykdomoji byla Nr. _______________

Kur: __________________________

 

Kopija

(išieškotojui)

Kam: __________________________

Kur: __________________________

 

Kopija

(skolininkui)

Kam: __________________________

Kur: __________________________

 

PATVARKYMAS DĖL skolos IŠIEŠKOJIMO

 

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

____________________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Aš, antstolis __________________________________, vykdantis ______________________________

                                                                          (vardas, pavardė)                                                                                                                                               (institucijos, išdavusios

______________________________________________________ 20......... m. .................................... d. išduotą

vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

 

_____________________________ dėl _________ Eur išieškojimo iš ________________________________

(vykdomojo dokumento pavadinimas)                                                                          (skolininko vardas, pavardė,

_____________________, _____ eilės išieškotojui _______________________________________________

asmens kodas)                                                                          (išieškotojo vardas, pavardė, asmens kodas;

__________________________________________ ir ____________ Eur vykdymo išlaidų išieškojimo antstoliui,

juridinio asmens pavadinimas, kodas)

iš viso – _____________ Eur, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 611, 733–743 straipsniais, reikalauju iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą (MMA), ir ______ procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA.

Jeigu iš skolininko turi būti išieškoma pagal kelių antstolių patvarkymus, išskaitytos lėšos turi būti paskirstomos pagal Civilinio proceso kodekso 754 straipsnyje nustatytą reikalavimų patenkinimo eilę.

Išskaičiuotas sumas prašau pervesti į  antstolio depozitinę sąskaitą Nr. ____________________________.

Jeigu pinigus bus vėluojama pervesti daugiau kaip 15 dienų, privalote apie tai pranešti antstoliui ir nurodyti vėlavimo priežastis.

Sumas išskaityti ir pervesti reguliariai iki visos sumos išieškojimo arba antstolio nurodymo.

Jeigu skolininkas atleidžiamas iš darbo, apie tai nedelsdami privalote pranešti antstoliui.

Informuoju, kad už antstolio reikalavimo neįvykdymą, pavėluotą išskaičiavimą ir išmokėjimą teismas gali skirti iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų baudą už kiekvieną nevykdymo dieną (Civilinio proceso kodekso 585 straipsnis).

 

Pagal Civilinio proceso kodekso 743 straipsnį, ar teisingos išskaitos iš skolininko darbo užmokesčio bei kitų jam prilygintų išmokų ir ar jos nusiųstos antstoliui, kontroliuoja išieškotojas. Jei išieškotojas dėl pateisinamų priežasčių negali patikrinti, ar išskaitos teisingos, jo prašymu tai patikrina patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo surašęs antstolis. Darbdavys privalo sudaryti sąlygas išieškotojui susipažinti, ar išskaitos daromos tinkamai.

Jeigu skolininkas išlaiko nedarbingus šeimos narius, esant jo rašytiniam prašymui, antstolio patvarkymu išskaitoma dalis gali būti mažinama po dešimt procentų kiekvienam išlaikytiniui, tačiau taip mažinant negali būti sumažinta įstatymų ar teismo nustatyta dalis.

 

Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą pateikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis .................................................................................................................

(parašas)     (vardas, pavardė)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-109, 2006-04-07, Žin., 2006, Nr. 42-1526 (2006-04-15), i. k. 1062270ISAK001R-109

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

 

A. V.

 

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

7  priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-383 redakcija)

 

 

 

 

(Patvarkymo dėl išlaikymo išieškojimo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

__________________________________________________________________________________________

 

Kam: _________________

Vykdomoji byla Nr. _________

Kur: __________________

 

 

Kopija

(išieškotojui)

Kam: _________________

 

Kur: __________________

 

 

Kopija

(skolininkui)

Kam: _________________

 

Kur: __________________

 

 

PATVARKYMAS DĖL IŠLAIKYMO IŠIEŠKOJIMO

 

_____________________________

(data)

_____________________________

(dokumento Nr.)

_____________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Aš, antstolis __________________________________, vykdantis ______________________________

                                                          (vardas, pavardė)                                                                                                                                                                            (institucijos, išdavusios

______________________________________________________ 20......... m. .................................... d. išduotą

vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

 

____________________ dėl _________ Eur išlaikymo išieškojimo iš ________________________________

(vykdomojo dokumento pavadinimas)                                                                          (skolininko vardas, pavardė,

_____________________, _____ eilės išieškotojui _____________________________________________ ,

asmens kodas)                                                                           (išieškotojo vardas, pavardė, asmens kodas)

 

reikalauju iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti po _________ Eur.

Išlaikymo įsiskolinimas yra _____________ Eur.

Kol bus padengtas išlaikymo įsiskolinimas, reikalauju išskaičiuoti 70 procentų iš skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą minimalų mėnesio atlyginimą (MMA), ir _________ procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios MMA, bet ne mažiau kaip ___________________________________ Eur kiekvieną mėnesį.

(vykdomajame dokumente nurodyta suma)

Išskaičiuotas sumas prašau išmokėti išieškotojui asmeniškai arba išsiųsti paštu adresu:

______________________________________________________________________________________ ,

arba pervesti į išieškotojo asmeninę sąskaitą

Nr. ___________________________________________________________________________________ .

(sąskaitos numeris ir banko rekvizitai)

Sumas išskaityti ir išmokėti reguliariai iki_____________________________________ pilnametystės.

(išlaikytinio vardas ir pavardė, gimimo data)

 

Vykdymo išlaidas sudaro ________ Eur. Jeigu iš skolininko darbo užmokesčio dalies, neviršijančios MMA, išskaičius 20 procentų ir iš darbo užmokesčio dalies, viršijančios MMA, išskaičius 70 procentų, išskaityta suma yra didesnė už šiame patvarkyme nurodytą išlaikymo ir jo įsiskolinimo sumą, šių sumų skirtumas turi būti skiriamas vykdymo išlaidoms, kol bus padengtos visos šiame patvarkyme nurodytos vykdymo išlaidos.

Išskaitytas vykdymo išlaidas pervesti į antstolio _____________________________________ depozitinę

(vardas, pavardė)

sąskaitą Nr. ______________________________,

 

Jeigu iš skolininko turi būti išieškoma pagal kelių antstolių patvarkymus, išskaitytos lėšos turi būti paskirstomos pagal Civilinio proceso kodekso 754 straipsnyje nustatytą reikalavimų patenkinimo eilę.

 

Jeigu skolininkas atleidžiamas iš darbo, taip pat pabaigus išieškojimą apie tai nedelsdami privalote pranešti antstoliui.

Informuoju, kad už antstolio reikalavimo neįvykdymą, pavėluotą išskaičiavimą ir išmokėjimą išieškotojui teismas gali skirti iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų baudą už kiekvieną nevykdymo dieną (Civilinio proceso kodekso 585straipsnis).

 

Pagal Civilinio proceso kodekso 743 straipsnį išieškotojas kontroliuoja, ar teisingos išskaitos iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų ir ar jos nusiųstos išieškotojui. Jei išieškotojas dėl pateisinamų priežasčių negali patikrinti, ar išskaitos teisingos, jo prašymu tai patikrina patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl išlaikymo išieškojimo surašęs antstolis. Darbdavys privalo sudaryti sąlygas išieškotojui susipažinti, ar išskaitos daromos tinkamai.

 

Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą pateikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis .............................................................

(parašas)       (vardas, pavardė)

 

A. V.

 

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-109, 2006-04-07, Žin., 2006, Nr. 42-1526 (2006-04-15), i. k. 1062270ISAK001R-109

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

8  priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-383 redakcija)

 

 

(Patvarkymo areštuoti lėšas forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

_________________________________________________________________________________________

 

Kam:____________________________________

(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

Vykdomoji byla Nr. ____________

............................................................................................

(adresas)

Kopija

(skolininkui)

Kam: ____________________________________

(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

_________________________________________

(adresas)

 

PATVARKYMAS AREŠTUOTI LĖŠAS

 

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

____________________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Vykdydamas ___________________________________________________________________________

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

....... m. ............................ d. išduotą _________________________________________________________________

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

Nr. _______ dėl _____ Eur išieškojimo iš skolininko ___________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

______ eilės išieškotojui ________________________________________________________________________ ,

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 689 straipsnio 1 dalimi, areštuoju ____________ Eur skolos ir _______ Eur

 

vykdymo išlaidų, iš viso – _____________ Eur sumą, esančią sąskaitoje Nr. ____________________________.

(skolininko sąskaitos rekvizitai)

Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 689 straipsnio 5 dalimi, areštuotas lėšas prašau pervesti į antstolio

____________________________ depozitinę sąskaitą Nr. _____________________________________________ .

(antstolio vardas, pavardė)                                                  (sąskaitos numeris ir banko rekvizitai)

Šis patvarkymas galioja iki visiško jo įvykdymo.

Jeigu iš skolininko turi būti išieškoma pagal kelių antstolių patvarkymus, areštuotos lėšos turi būti paskirstomos pagal Civilinio proceso kodekso 754 straipsnyje nustatytą reikalavimų patenkinimo eilę.

 

Jeigu šiuo patvarkymu areštuotos piniginės lėšos, į kurias negali būti nukreiptas išieškojimas, arba areštuotos lėšos, iš kurių turi būti daromos išskaitos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, skolininkas turi teisę per 15 dienų nuo šio patvarkymo išsiuntimo skolininkui dienos pateikti antstoliui areštuotų lėšų kilmę patvirtinančius dokumentus. Tokios lėšos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas grąžinamos skolininkui.

Per nustatytą terminą nepateikus areštuotų lėšų kilmę patvirtinančių dokumentų, areštuotos lėšos bus išmokėtos Civilinio proceso kodekso 753 straipsnio ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 85, 86 punktuose ir 87 punkto pirmojoje pastraipoje nustatyta tvarka.

 

Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą pateikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis ......................................................................................................

(parašas)       (vardas, pavardė)

 

A. V.

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

81  priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-383 redakcija)

 

 

(Patvarkymo vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos

įstaigos sąskaitoje, forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________________________

 

Kam:____________________________________

(laisvės atėmimo vietos įstaigos pavadinimas)

Vykdomoji byla Nr. ____________

............................................................................................

(adresas)

Kopija

(skolininkui)

Kam: ____________________________________

(vardas, pavardė)

 

 

PATVARKYMAS vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje

 

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

____________________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Vykdydamas ___________________________________________________________________________

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

....... m. ............................ d. išduotą _________________________________________________________________

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

Nr. _______ dėl _____ Eur išieškojimo iš skolininko ___________________________________________________

(skolininko vardas, pavardė, asmens kodas)

______ eilės išieškotojui ________________________________________________________________________ ,

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 688 straipsniu, areštuoju _______ Eur skolos ir ______ Eur  vykdymo išlaidų,

 

iš viso – _____________ Eur, esančių ______________________________________________ sąskaitoje, priklausančių

(laisvės atėmimo vietos įstaigos pavadinimas, kodas)

__________________________________________ .

(skolininko vardas, pavardė, asmens kodas)

 

 

Areštuotas lėšas prašau pervesti į antstolio ________________________________________ depozitinę sąskaitą

(antstolio vardas, pavardė)  

Nr. ______________________________________________________ .

(sąskaitos numeris ir banko rekvizitai)

 

Šis patvarkymas galioja iki visiško jo įvykdymo.

Jeigu iš pas Jus esančių skolininko lėšų turi būti išieškoma pagal kelių antstolių patvarkymus, areštuotos lėšos turi būti paskirstomos pagal Civilinio proceso kodekso 754 straipsnyje nustatytą reikalavimų patenkinimo eilę.

 

Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą pateikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis ......................................................................................................

(parašas)       (vardas, pavardė)

 

A. V.

 

 

 

Papildyta priedu:

Nr. 1R-212, 2014-07-14, paskelbta TAR 2014-07-15, i. k. 2014-10271

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

9  priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-383 redakcija)

 

 

 

(Turto arešto akto forma)

 

Vykdomoji byla Nr. ...............................

 

TURTO AREŠTO AKTAS

 

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

____________________________________

(vietovės pavadinimas)

 

20 ....... m. ....................................................................................................  mėn. .......... d. .............. val. ........... min.

.........................................................................................................................................................................................................

(surašymo vieta: miestas, gyvenvietė, gatvė, namas, butas arba kt.)

Antstolis (antstolio padėjėjas) ..................................................................................................................................................

Antstolio kontoros adresas ........................................................................................................................................................

Turto arešto pagrindas ...............................................................................................................................................................

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas, vykdomojo dokumento pavadinimas)

Vykdomojo dokumento Nr. .......... Vykdomojo dokumento išdavimo data ..................................................................

Skolininkas ar asmuo, kurio turtas areštuojamas

.........................................................................................................................................................................................................

(fizinio ar juridinio asmens kodas)                           (fizinio asmens – vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; juridinio asmens – pavadinimas, buveinės adresas)

 

Išieškotojas (asmuo, kurio reikalavimus tenkinant areštuojamas turtas)

.........................................................................................................................................................................................................

(fizinio ar juridinio asmens kodas)                           (fizinio asmens – vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; juridinio asmens – pavadinimas, buveinės adresas)

 

Surašant aktą dalyvaujantys asmenys ..................................................................................................................................

(nurodyti asmenis, dalyvaujančius surašant turto arešto aktą)

 

Turto arešto būdai:

 

Valdymo teisės apribojimas                                                                                                                        

(teisės turėti turtą savo žinioje ir daryti tam turtui fizinį ir ūkinį poveikį priverstinis laikinas apribojimas)

 

Naudojimosi teisės apribojimas                                                                                                                  

(teisės naudoti turto naudingąsias savybes, gauti iš turto pajamų ir vaisių ar kitos naudos priverstinis laikinas apribojimas)

 

Disponavimo teisės apribojimas                                                                                                                 

(teisės pakeisti turto teisinę padėtį, teisinį jo likimą – teisės turtą atlygintinai ar neatlygintinai perleisti, įkeisti, išnuomoti, perduoti naudoti kitiems asmenims, nustatyti servitutus ar kitaip šį turtą sutartimi apsunkinti – priverstinis laikinas apribojimas)

 

Turto arešto mastas – |_|_|_|_|_|_|_| Eur |_|_| ct

 

Kiti su turto areštu susiję apribojimai: ........................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

 

Pažymėti areštuoti daiktai (nurodyti pažymėtų daiktų, kurie yra areštuoti, eilės numerius):

.........................................................................................................................................................................................................

 

 

 

AREŠTUOTI DAIKTAI

 

Eil. Nr.

Areštuojamo daikto pavadinimas, skiriamieji požymiai (svoris, matmenys, nusidėvėjimo laipsnis ir kiti)

Arešto terminas (jei jis nustatomas)

Daikto vertė (pinigais)

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

Viso areštuoto turto vertė: .....................................................................  Eur ................... ct

(suma skaičiais)

.........................................................................................................................................................................................................

(suma žodžiais arba nurodyti, kad turto vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas)

Areštuoto turto savininkas (bendraturčiai):

.........................................................................................................................................................................................................

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ..................................................................................................................................................................

(fizinio ar juridinio asmens kodas)                           (fizinio asmens – vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; juridinio asmens – pavadinimas, buveinės adresas)

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ..................................................................................................................................................................

(fizinio ar juridinio asmens kodas)                           (fizinio asmens – vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; juridinio asmens – pavadinimas, buveinės adresas)

 

DAIKTŲ, PAIMTŲ IR PERDUOTŲ KITAM ASMENIUI SAUGOTI AR ADMINISTRUOTI, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Areštuoto daikto pavadinimas

Areštuoto daikto vertė (pinigais)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolininkui ir išieškotojui paaiškinta, kad, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 663 straipsnio 1 dalimi, išieškojimas į areštuotą turtą nebus nukreipiamas, jeigu skolininkas pateiks antstoliui įrodymus, kad išieškomą pinigų sumą su vykdymo išlaidomis galima išieškoti per šešis mėnesius darant Civilinio proceso kodekso 736 straipsnyje nustatyto dydžio išskaitas iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų pajamų.

Skolininkui, turto saugotojui (administratoriui) išaiškinta, jog perduoto saugoti (administruoti) turto išeikvojimas, perleidimas ar paslėpimas, taip pat nusikalstamas šio turto sunaikinimas ar sužalojimas, jeigu tai padaro saugotojas (administratorius), baudžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

Už perduoto saugoti (administruoti) turto praradimą, trūkumą ar sužalojimą žalą atlygina saugotojas įstatymų nustatyta tvarka.

Skolininkas ir išieškotojas, dalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo turto arešto dienos. Skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą.

Skolininkui ir kitiems asmenims išaiškinta, kad, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą pateikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis ......................................................................................................................................     ..............................................

(parašas)                                                                     (vardas, pavardė)

Arešto akto nuorašą gavau:

Skolininkas .................................................................................................................................     ..............................................

(parašas)                                                                     (vardas, pavardė)

 

Išieškotojas ................................................................................................................................     ..............................................

(parašas)                                                                     (vardas, pavardė)

 

Kiti asmenys, dalyvaujantys

surašant turto arešto aktą: ......................................................................................................     ..............................................

(parašas)                                                                     (vardas, pavardė)

......................................................................................................................................................    ..............................................

(parašas)                                                     (vardas, pavardė)

 

Šiame akte nurodytą turtą priėmiau saugoti ir turto arešto akto nuorašą gavau. Areštuoto turto saugotojas (administratorius):

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ................................................................................................................................................................

(fizinio ar juridinio asmens kodas) ......................... (fizinio asmens – vardas, pavardė, gyv. vieta; juridinio asmens – pavadinimas, buveinės adresas)

 

Turto saugotojas  ......................................   .................................................................................................................

(parašas)                                                             (vardas, pavardė)

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

10  priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-383 redakcija)

 

 

 

(Turto aprašo forma)

 

.......................................................................................................................................................................................................

(institucija ar antstolis, priėmęs ar surašęs vykdomąjį dokumentą ar turto arešto aktą, vykdomojo

......................................................................................................................................................................................... priedas

dokumento pavadinimas, jo ar turto arešto akto numeris, priėmimo data)

 

TURTO APRAŠAS

 

20..... m. ...................... mėn. ........ d. ............... val. .......... min.

 

Eil. Nr.

Aprašomo daikto pavadinimas, skiriamieji požymiai (svoris, matmenys, nusidėvėjimo laipsnis ir kiti)

Arešto terminas (jei jis nustatomas)

Daikto vertė (pinigais)

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

Visa aprašytų daiktų vertė ........................... Eur ............ ct

(suma skaičiais)

.........................................................................................................................................................................................................

(suma žodžiais arba nurodyti, kad turto vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas)

Aprašytų daiktų savininkas (bendraturčiai):

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ..................................................................................................................................................................

(fizinio ar juridinio asmens kodas)                           (fizinio asmens – vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; juridinio asmens – pavadinimas, buveinės adresas)

 

 

 

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ..................................................................................................................................................................

(fizinio ar juridinio asmens kodas)                           (fizinio asmens – vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; juridinio asmens – pavadinimas, buveinės adresas)

 

Išieškotojo, skolininko ir kitų asmenų, dalyvaujančių aprašant turtą, pastabos ir pareiškimai, taip pat antstolio patvarkymai dėl jų

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

 

Skolininkui, turto saugotojui (administratoriui) išaiškinta, kad perduoto saugoti (administruoti) turto išeikvojimas, perleidimas ar paslėpimas, taip pat nusikalstamas šio turto sunaikinimas ar sužalojimas, jeigu tai padaro saugotojas (administratorius), baudžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

Už perduoto saugoti (administruoti) turto praradimą, trūkumą ar sužalojimą žalą atlygina saugotojas įstatymų nustatyta tvarka.

Skolininkas ir išieškotojas, dalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo turto arešto dienos. Skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą.

Skolininkui ir kitiems asmenims išaiškinta, kad, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą pateikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis (antstolio padėjėjas) ..................................................................................................................................................

(parašas)                                     (vardas, pavardė)

.........................................................................................................................................................................................................

(antstolio kontoros adresas, telefono numeris)

 

Aprašo nuorašą gavau:

Skolininkas                                                                                                        ...........................................................................

(parašas)                                                  (vardas, pavardė)

 

Išieškotojas                                                                                                        ...........................................................................

(parašas)                                                  (vardas, pavardė)

 

Kiti asmenys, dalyvaujantys

surašant turto arešto aktą:                                                                              ...........................................................................

(parašas)                                                  (vardas, pavardė)

 

 

(parašas)                                                  (vardas, pavardė)

 

Šiame apraše nurodytą turtą priėmiau saugoti ir turto aprašo nuorašą gavau. Areštuoto turto saugotojas (administratorius):

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ..................................................................................................................................................................

(fizinio ar juridinio asmens kodas)                           (fizinio asmens – vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; juridinio asmens – pavadinimas, buveinės adresas)

 

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

11  priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-383 redakcija)

 

 

(Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________________________

 

 

 

TURTO PARDAVIMO SKOLININKO PASIŪLYTAM PIRKĖJUI

AKTAS

 

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

____________________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Aš, antstolis .............................................................. , 20..... m. ........................................  d. pardaviau skolininko

                                           (vardas, pavardė)

pasiūlytam pirkėjui......................................................................................................................................................................

(pirkėjo vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

 

.........................................................................................................................................................................................................

(parduoto turto pavadinimas ir turto apibūdinimas)

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| už ...................................................  Eur ..............................................  ct

(unikalus turto numeris)

(..................................................................................................................................................................................................... ).

(suma žodžiais)

Visa suma už nupirktą turtą įmokėta 20...... m. ....................................................  d.

 

Šis aktas yra surašytas ______ egzemplioriais, kurių kiekvienas turi vienodą juridinę galią ir yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas. Vienas akto egzempliorius paliekamas vykdomojoje byloje, kiti atiduodami pirkėjui.

 

Antstolis                                                                            (parašas)                                                             (vardas, pavardė)

 

Pirkėjas                                                                             (parašas)                                                             (vardas, pavardė)

 

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

 


 

12 priedas. Neteko galios nuo 2013-01-01.

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

Nr. 1R-321, 2012-12-12, Žin., 2012, Nr. 147-7578 (2012-12-15), i. k. 1122270ISAK001R-321

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

13  priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-383 redakcija)

 

 

 

 

 

(Turto pardavimo iš varžytynių akto forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________________________

 

 

TURTO PARDAVIMO IŠ VARŽYTYNIŲ

AKTAS

 

____________________________________

(data)

___________________________________

(dokumento Nr.)

____________________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Aš, antstolis .......................................................................................... , 20........ m. ................................................  d.

                                                 (vardas, pavardė)

įvykusiose varžytynėse Nr. ............................ pardaviau .......................................................................................................

                                  (varžytynių Nr.)                         (parduoto turto pavadinimas ir turto apibūdinimas)

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

 

.................................................................................. , unikalus turto numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

 

pirkėjui...........................................................................................................................................................................................

(pirkėjo vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu pirkėjas juridinis asmuo, – pavadinimas, kodas),

.........................................................................................................................................................................................................

adresas (juridinio asmens buveinė), el. pašto adresas, telefono ir fakso Nr.)

 

................................................................................................................................................... už .........................  Eur ........  ct

 

(..................................................................................................................................................................................................... ).

(suma žodžiais)

 

Visa suma už nupirktą turtą sumokėta 20... . m. .............................................................  d.

 

Šį aktą pirkėjas pasirašė 20....... m. .......................................... d. ............. val. ............ min.

 

 

Antstolis                                                                                                               ..........................................................................

                                          (parašas)                                                                                  (vardas, pavardė)

 

Pirkėjas                                                                                                                ..........................................................................

                                          (parašas)                                                                                  (vardas, pavardė)

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

Nr. 1R-321, 2012-12-12, Žin., 2012, Nr. 147-7578 (2012-12-15), i. k. 1122270ISAK001R-321

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

14  priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-383 redakcija)

 

 

(Turto perdavimo išieškotojui akto forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

_________________________________________________________________________________________

 

 

TURTO PERDAVIMO IŠIEŠKOTOJUI AKTAS

 

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

____________________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Aš, antstolis .................................................................................... , vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso

                                              (vardas, pavardė)

702 straipsniu, ................  straipsniu, 20...... m. ..............................................  d. perdaviau ...............................................

.........................................................................................................................................................................................................

(perduoto turto pavadinimas ir turto apibūdinimas)

.........................................................................................................................................................................................................

.................................................................................. , unikalus turto numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

.........................................................................................................................................................................................................

(išieškotojo vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

 

...................................................................................................................................................... už ...................  Eur ............  ct

(.................................................................................................................................................................................................... ).

(suma žodžiais)

 

Šis aktas yra surašytas _____ egzemplioriais, kurių kiekvienas turi vienodą juridinę galią ir yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas. Vienas akto egzempliorius paliekamas vykdomojoje byloje, kiti atiduodami išieškotojui.

 

Antstolis                                                                                                               ..........................................................................

                                          (parašas)                                                                                  (vardas, pavardė)

 

Išieškotojas                                                                                                         ..........................................................................

                                          (parašas)                                                                                  (vardas, pavardė)

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

Nr. 1R-8, 2011-01-11, Žin., 2011, Nr. 7-277 (2011-01-18), i. k. 1112270ISAK00001R-8

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

15  priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-383 redakcija)

 

 

(Išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

______________________________________________________________________________________________

 

IŠIEŠKOTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO PATVARKYMAS

 

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

____________________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Vykdant vykdomąją bylą (vykdomąsias bylas) dėl piniginių lėšų išieškojimo iš skolininko ......................................

.....................................................................................................................................................................................................................

(fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

................. Eur .............. eilės išieškotojui (išieškotojams) ................................................................................................................. ;

(fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

.....................................................................................................................................................................................................................

(vykdomoji byla Nr. ......................., Nr. .......................);

 

................. Eur ............... eilės išieškotojui (išieškotojams) ................................................................................................................ ;

(fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

.....................................................................................................................................................................................................................

(vykdomoji byla Nr. ......................., Nr. .......................);

 

................. Eur ............... eilės išieškotojui (išieškotojams) ................................................................................................................ ;

(fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

.....................................................................................................................................................................................................................

(vykdomoji byla Nr. ......................., Nr. .......................);

 

................. Eur ............... eilės išieškotojui (išieškotojams) ................................................................................................................ ;

(fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

.....................................................................................................................................................................................................................

(vykdomoji byla Nr. ......................., Nr. .......................);

 

išieškota ....................................... Eur.

 

Šią sumą paskirstau taip:

1. Išieškotojams:

1.1. ..................... eilės išieškotojui .............................................................................................................................

(fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

.............. Eur skolos ir ............ Eur vykdymo išlaidų. Liko išieškoti ............... Eur skolos ir ........... Eur vykdymo išlaidų;

1.2. ..................... eilės išieškotojui .............................................................................................................................

(fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

.............. Eur skolos ir ............ Eur vykdymo išlaidų. Liko išieškoti ............... Eur skolos ir ........... Eur vykdymo išlaidų;

1.3. ..................... eilės išieškotojui .............................................................................................................................

(fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

.............. Eur skolos ir ............ Eur vykdymo išlaidų. Liko išieškoti ............... Eur skolos ir ........... Eur vykdymo išlaidų;

1.4. ..................... eilės išieškotojui .............................................................................................................................

(fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

.............. Eur skolos ir ............ Eur vykdymo išlaidų. Liko išieškoti ............... Eur skolos ir ........... Eur vykdymo išlaidų.

 

 

2. Vykdymo išlaidas antstoliui:

2.1. ....................................... Eur būtinos vykdymo išlaidos;

2.2. papildomos vykdymo išlaidos, kurios patiriamos atliekant atskirus veiksmus vykdomojoje byloje .......... Eur;

2.3. atlygis antstoliui ................... Eur.

Liko išieškoti .......................... Eur vykdymo išlaidų.

3. Grąžinti skolininkui .......................... Eur.

 

Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą pateikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis ............................................................................................................

(parašas)     (vardas, pavardė)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

 

A. V.

 

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

16  priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-383 redakcija)

 

 

(Patvarkymo dėl prisijungimo prie išieškojimo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

_____________________________________________________________________________________________

 

 

Antstoliui ___________________________________________                     Vykdomoji byla Nr. ____________

(antstolio vardas ir pavardė)

_________________ __________________________________

(antstolio kontoros adresas)

 

 

Kopija išieškotojui ____________________________________                                 

(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

___________________________________________________

(adresas)

 

 

Kopija skolininkui___________________________________

(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

____________________________________________________

(adresas)

 

 

PATVARKYMAS DĖL PRISIJUNGIMO PRIE IŠIEŠKOJIMO

 

_______________________

(data)

_______________________

(dokumento Nr.)

_______________________

(vietovės pavadinimas)

 

Aš, antstolis _______________________________________ , vykdydamas ____________________

(vardas, pavardė)                                                           (institucijos, išdavusios

________________________________________________________ 20...... m. ................................. d.  išduotą

vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

_________________________________________________________________  Nr. _______________, dėl

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

______ Eur sumos išieškojimo iš _____________________________________________________________

(skolininko vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas,

_____ eilės išieškotojui ___________________________________________________________________ ,

kodas)                                    (išieškotojo vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 759 straipsniu, prisijungiu prie Jūsų vykdomo išieškojimo iš _______________________________________________________________ turto _____________________

(skolininko vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)                (turto pavadinimas)

______________________________________________________ir lėšų, gautų realizavus šį turtą.

 

Informuoju, kad mano vykdomoje vykdomojoje byloje Nr. __________________ iš skolininko reikia išieškoti _____________ Eur skolos, _____________ Eur būtinų vykdymo išlaidų, _____________ Eur papildomų vykdymo išlaidų ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 55 punkte nustatyta tvarka apskaičiuotą atlygį antstoliui.

Išieškotas vykdymo išlaidas prašau pervesti į antstolio _________________________________________

(vardas, pavardė)

depozitinę sąskaitą Nr. _________________________________.

Išieškotą skolos sumą prašau išmokėti išieškotojui asmeniškai / išsiųsti paštu adresu / pervesti į išieškotojo banko  sąskaitą Nr. _______________________________________.

(nurodoma, kaip pasielgti su išieškotojui tenkančia suma)

 

Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą pateikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

PRIDEDAMA. Vykdomojo dokumento kopija.

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas)        (vardas, pavardė)

A. V.

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

 


Sprendimų vykdymo instrukcijos

17 priedas

 

(Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo akto forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

__________________________________________________________________________

 

SPRENDIMŲ, ĮPAREIGOJANČIŲ SKOLININKĄ ATLIKTI ARBA NUTRAUKTI TAM TIKRUS VEIKSMUS, NEĮVYKDYMO

AKTAS

 

Vykdomoji byla Nr. .......................

 

_______________________

(data)

_______________________

(dokumento Nr. )

_______________________

(vietovės pavadinimas)

 

Aš, antstolis ..................................................................................................................... ,

(vardas, pavardė)

vykdydamas ..............................................................................................................................

(institucijos, priėmusios sprendimą, pavadinimas)

................................................................................................................................................... ,

(vykdomojo dokumento pavadinimas, data)

dėl ............................................................................................................................................. ,

(sprendimo turinys, skolininko vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 771 straipsnio 1 dalimi, patikrinęs sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, vykdymo rezultatus, nustačiau, kad

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

 

Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą pateikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis........................................................................................................................................

(parašas)                                          (vardas, pavardė)

 

A. V.

 

_________________

 

Papildyta priedu:

Nr. 1R-27, 2008-01-17, Žin., 2008, Nr. 8-291 (2008-01-19), i. k. 1082270ISAK0001R-27

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

 


Sprendimų vykdymo instrukcijos

18 priedas

 

(Įkeldinimo protokolo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

__________________________________________________________________________

 

Vykdomoji byla Nr. ____________

 

įkeldinimo PROTOKOLAS

 

_____________________________

(data)

_____________________________

(dokumento Nr. )

_____________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Aš, antstolis ___________________________________________________________ ,

(vardas, pavardė)

vykdydamas _______________________________________________________________ _

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

20___ m. _________ d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. __________________________

dėl _______________________________________, a. k. ___________________________ ,

(vardas, pavardė)

__________________________________________, a. k. ___________________________ ,

(vardas, pavardė)

__________________________________________, a. k. ___________________________ ,

(vardas, pavardė)

 

įkeldinimo į _______________________________ esančias patalpas,

 

vykdžiau priverstinį įkeldinimą.

 

Priverstinis įkeldinimas pradėtas 20___ m. ________ d. _____val. _____ min.

 

Vykdant įkeldinimą dalyvauja:

1) ___________________________________________________________________

(vardas, pavardė) (gyvenamoji vieta ar darbovietė ir pareigos ar procesinė padėtis)

2) ___________________________________________________________________

(vardas, pavardė) (gyvenamoji vieta ar darbovietė ir pareigos ar procesinė padėtis)

3) ___________________________________________________________________

(vardas, pavardė) (gyvenamoji vieta ar darbovietė ir pareigos ar procesinė padėtis)

4) ___________________________________________________________________

(vardas, pavardė) (gyvenamoji vieta ar darbovietė ir pareigos ar procesinė padėtis)

__________________________________________________________________________

(įkeldinimo eigos aprašymas, išieškotojo ir skolininkų pareiškimai dėl įkeldinimo ir antstolio patvarkymai dėl jų)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Priverstinis įkeldinimas baigtas 20___ m. _______________ d. _____val. _____ min.

 

Įkeldinime dalyvavusiems asmenims paaiškinta, kad, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą pateikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis........................................................................................................................................

(parašas)                                          (vardas, pavardė)

 

Asmenys, dalyvavę vykdant įkeldinimą:

 

....................

(parašas)

....................

(parašas)

....................

(parašas)

....................

(parašas)

.....................

(vardas, pavardė)

.....................

(vardas, pavardė)

.....................

(vardas, pavardė)

.....................

(vardas, pavardė)

 

_________________

 

Papildyta priedu:

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

 


Sprendimų vykdymo instrukcijos

19 priedas

 

(Iškeldinimo protokolo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

__________________________________________________________________________

 

Vykdomoji byla Nr. ____________

 

IŠKELDINIMO PROTOKOLAS

 

_____________________________

(data)

_____________________________

(dokumento Nr. )

_____________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Aš, antstolis ___________________________________________________________ ,

(vardas, pavardė)

vykdydamas _______________________________________________________________

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

20___ m. _________ d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. __________________________

dėl _______________________, a. k. ___________________________________________ ,

__________________________, a. k. ___________________________________________ ,

__________________________, a. k. ___________________________________________ ,

 

iškeldinimo iš ____________________________________ esančių patalpų,

 

vykdžiau priverstinį iškeldinimą.

 

Priverstinis iškeldinimas pradėtas 20___ m. _____d. _____val. _____ min.

 

Vykdant iškeldinimą dalyvauja:

1) ___________________________________________________________________

(vardas, pavardė) (gyvenamoji vieta ar darbovietė ir pareigos ar procesinė padėtis)

2) ___________________________________________________________________

(vardas, pavardė) (gyvenamoji vieta ar darbovietė ir pareigos ar procesinė padėtis)

3) ___________________________________________________________________

(vardas, pavardė) (gyvenamoji vieta ar darbovietė ir pareigos ar procesinė padėtis)

4) ___________________________________________________________________

(vardas, pavardė) (gyvenamoji vieta ar darbovietė ir pareigos ar procesinė padėtis)

 

__________________________________________________________________________

(iškeldinimo eigos aprašymas, išieškotojo ir skolininkų pareiškimai dėl iškeldinimo

__________________________________________________________________________

ir antstolio patvarkymai dėl jų)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Iškeldinamo asmens turtas saugoti perduotas _________________________________

(asmens, kuriam perduotas saugoti turtas, vardas ir pavardė)

 

Vykdant iškeldinimą surašytas _____ lapų iškeldinamo asmens turto aprašas (jei turtas saugoti perduotas ne skolininkui), kuris yra sudedamoji šio protokolo dalis.

 

Priverstinis iškeldinimas baigtas 20___ m. _________ d. _____val. _____ min.

 

Skolininkui (jeigu vykdant priverstinį iškeldinimą skolininkas dalyvavo) ir turto saugotojui išaiškinta, kad, jeigu per tris mėnesius nuo turto perdavimo saugotojui dienos skolininkas nepasiims savo turto, jis bus realizuotas Civilinio proceso kodekso 766 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka.

 

Iškeldinime dalyvavusiems asmenims paaiškinta, kad, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą pateikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis

....................

(parašas)

.....................

(vardas, pavardė)

 

Asmenys, dalyvavę vykdant iškeldinimą:

 

....................

(parašas)

....................

(parašas)

....................

(parašas)

....................

(parašas)

.....................

(vardas, pavardė)

.....................

(vardas, pavardė)

.....................

(vardas, pavardė)

.....................

(vardas, pavardė)

 

_________________

 

Papildyta priedu:

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

20  priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-383 redakcija)

 

 

(Patvarkymo sustabdyti lėšų išmokėjimą forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________________________

 

Kam:____________________________________

(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

Vykdomoji byla Nr. ____________

............................................................................................

(adresas)

 

Kopija

(skolininkui)

Kam: ____________________________________

(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

_________________________________________

(adresas)

 

 

PATVARKYMAS SUSTABDYTI LĖŠŲ IŠMOKĖJIMĄ

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

____________________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Vykdydamas _________________________ teismo  20 ___ m. __________ d. nutartį Nr. _______________

(teismo pavadinimas)

dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo __________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens

 

__________________ atžvilgiu, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 689 straipsnio 5 dalimi, areštuoju pinigines

pavadinimas, kodas)

lėšas – .................. Eur___________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens

__________________ sąskaitoje Nr. __________________________.

pavadinimas, kodas)

___________________________________________________________________________________________

(nurodymai, jeigu teismas leido atlikti tam tikrus mokėjimus iš areštuotų lėšų)

 

Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą pateikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

PRIDEDAMA. Nutarties kopija.

 

Antstolis ............................................................................................................

(parašas)            (vardas, pavardė)

A. V.

 

 

Papildyta priedu:

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

Nr. 1R-8, 2011-01-11, Žin., 2011, Nr. 7-277 (2011-01-18), i. k. 1112270ISAK00001R-8

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

 


Sprendimų vykdymo instrukcijos

21 priedas

 

(Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

 

FAKTINIŲ APLINKYBIŲ KONSTATAVIMO

PROTOKOLAS

 

Vykdomoji byla Nr. ..................................

 

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

____________________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Aš, antstolis ................................................................................ , 20... m. ..................... d.

(vardas, pavardė)

............ val. .............  min. pradėjau vykdyti................................................................................

(teismo pavadinimas)

.................................................................. 20 ...... d. pavedimą konstatuoti faktines aplinkybes:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(aplinkybės, kurias pavesta konstatuoti)

......................................................................................................................................................

Konstatuoju:..................................................................................................................................

(smulkus antstolio objektyviai matomų faktinių aplinkybių aprašymas)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Faktinių aplinkybių konstatavimas baigtas 20 ..... m. .....................  d. ....... val. ...... min.

Konstatuojant faktines aplinkybes naudotos techninės priemonės (pažymėti):

Vaizdą įrašančios:.........................................................................................................

Garsą įrašančios:............................................................................................................

Kitos:............................................................................................................................

(nurodyti)

Laikmenos, į kurias įrašytos konstatuotos faktinės aplinkybės, yra faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo sudedamoji dalis.

 

PRIDEDAMA:

1. .........................................................................................................................................

2. .........................................................................................................................................

3. .........................................................................................................................................

 

Antstolis........................................................................................................................................

(parašas)                                          (vardas, pavardė)

 

_________________

Papildyta priedu:

Nr. 1R-8, 2011-01-11, Žin., 2011, Nr. 7-277 (2011-01-18), i. k. 1112270ISAK00001R-8

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

 


Sprendimų vykdymo instrukcijos

22 priedas

 

(Išieškojimo negalimumo akto forma)

 

(Herbas)

 

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

__________________________________________________________________________

 

IŠIEŠKOJIMO NEGALIMUMO
AKTAS

 

Vykdomoji byla Nr. .......................

 

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

____________________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Aš, antstolis ....................................................................................................................... ,

(vardas, pavardė)

vykdydamas .................................................................................................................................

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

............................................................................................... Nr. .................................., išduotą

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

20...... m. ................................... d. dėl ........................................................................................

(išieškotina suma, nepiniginiuose reikalavimuose – išieškojimo pobūdis)

išieškotojo ........................................................................................................................  naudai,

(išieškotojo vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

patikrinęs sprendimo įvykdymo galimybes: .................................................................................

......................................................................................................................................................

(nurodyti priemones, kurių ėmėsi antstolis sprendimui įvykdyti, ir jų rezultatus)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

nustačiau, kad ..............................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Vadovaujantis CPK .................. straipsnio (-ių) ............... dalies (-ių) ........... punktu (-ais), vykdomasis dokumentas grąžintinas išieškotojui.

Pagal CPK 631 straipsnį vykdomojo dokumento grąžinimas išieškotojui, išskyrus atvejus, kai konfiskuojamas turtas ar išieškoma bauda, paskirti ATPK ar BK nustatyta tvarka, netrukdo per įstatymų nustatytą terminą iš naujo pateikti šį dokumentą vykdyti. Vykdomasis dokumentas pakartotinai gali būti pateiktas vykdyti ne anksčiau kaip praėjus trims mėnesiams po jo grąžinimo išieškotojui, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 7 punkte (t. y. jeigu antstolis nusišalino ar buvo nušalintas ir nebuvo gautas išieškotojo pageidavimas perduoti vykdomąjį dokumentą kitam antstoliui) ir 8 punkte (t. y. jeigu vykdymo veiksmai turi būti atliekami kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje) nurodytus atvejus ar tuos atvejus, kai turima duomenų, kad pas skolininką atsirado turto arba jis gauna pajamų.

 

Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą pateikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis........................................................................................................................................

(parašas)                                          (vardas, pavardė)

 

_________________

 

Papildyta priedu:

Nr. 1R-8, 2011-01-11, Žin., 2011, Nr. 7-277 (2011-01-18), i. k. 1112270ISAK00001R-8

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

 


Sprendimų vykdymo instrukcijos

23 priedas

 

(Patvarkymo dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

 

Kam:_______________________________________             Vykdomoji byla Nr. _________

(išieškotojo arba vykdomąjį dokumentą išdavusio asmens

ar institucijos vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

______________________________

(adresas)

 

Kam:______________________________________

(skolininko vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

______________________________

(adresas)

 

PATVARKYMAS DĖL VYKDOMOSIOS BYLOS UŽBAIGIMO ir vykdomojo dokumento grąžinimo

 

_______________________

(data)

_______________________

(dokumento Nr.)

_______________________

(vietovės pavadinimas)

 

Aš, antstolis _______________________________ , vykdydamas _________________

(vardas, pavardė)

_____________________________________ Nr. _______________, išduotą ____________

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

______________________________________________ .......... m. ................................ d. dėl

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

___________________________________________________________________________ ,

(išieškojimo dalykas, išieškotojo ir skolininko duomenys)

vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso ........... straipsnio ........... dalies .......... punktu,

___________________________________________________________________________

(vykdomosios bylos užbaigimo pagrindas)

užbaigiu vykdyti vykdomąją bylą Nr. _____________ ir vykdomąjį dokumentą grąžinu _____

___________________________________________________________________________ .

(išieškotojo arba vykdomąjį dokumentą išdavusio asmens ar institucijos vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

 

Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą pateikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis........................................................................................................................................

(parašas)                                          (vardas, pavardė)

 

A. V.

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

Priedo numeracijos pakeitimas:

Nr. 1R-27, 2008-01-17, Žin., 2008, Nr. 8-291 (2008-01-19), i. k. 1082270ISAK0001R-27

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

Nr. 1R-8, 2011-01-11, Žin., 2011, Nr. 7-277 (2011-01-18), i. k. 1112270ISAK00001R-8

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

231 priedas

 

(Patvarkymo dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir elektroninio vykdomojo dokumento grąžinimo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

______________________________________________________________________________________

 

Kam:______________________________________________                         Vykdomoji byla Nr. ____________

(išieškotojo arba vykdomąjį dokumentą išdavusio asmens

ar institucijos vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

______________________________

(adresas)

 

Kam:____________________________________________

(skolininko vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

______________________________

(adresas)

 

PATVARKYMAS DĖL VYKDOMOSIOS BYLOS UŽBAIGIMO ir elektroninio vykdomojo dokumento grąžinimo

 

_______________________

(data)

_______________________

(dokumento Nr.)

_______________________

(vietovės pavadinimas)

 

Aš, antstolis __________________________________________ , vykdydamas _________________

(vardas, pavardė)

_________________________________________________  Nr. _______________, išduotą ____________

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

____________________________________________________________  .......... m. ................................ d. dėl

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

______________________________________________________________________________________ ,

(išieškojimo dalykas, išieškotojo ir skolininko duomenys)

vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso ........... straipsnio ........... dalies .......... punktu,

______________________________________________________________________________________

(vykdomosios bylos užbaigimo pagrindas)

užbaigiu vykdyti vykdomąją bylą Nr. _________________ ir vykdomąjį dokumentą grąžinu ______________

___________________________________________________________________________________________.

(išieškotojo arba vykdomąjį dokumentą išdavusio asmens ar institucijos vardas, pavardė arba juridinio

asmens pavadinimas)

 

Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 614 straipsniu ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 4 punktu,

______________________________________________  Nr. _______________, išduotame ____________

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

___________________________________________________________  .......... m. ................................ d. dėl

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

______________________________________________________________________________________ ,

(išieškojimo dalykas, išieškotojo ir skolininko duomenys)

darau šiuos įrašus:

1..........................................................................................................................................................................................

2..........................................................................................................................................................................................

3..........................................................................................................................................................................................

 

Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą pateikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas)        (vardas, pavardė)

A. V.

 

 

 

Papildyta priedu:

Nr. 1R-212, 2014-07-14, paskelbta TAR 2014-07-15, i. k. 2014-10271

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

24  priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-383 redakcija)

 

(Antstolio kvito forma)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Antstolio kodas)

 

Vykdomosios bylos Nr. ...............

 

ANTSTOLIO KVITAS

(sprendimo vykdymo išlaidoms ir atlygiui už vykdomas funkcijas ar suteiktas paslaugas)

Serija XXX Nr. 9999999

 

20....... m. ..........................mėn. ........d.

 

Aš, antstolis (antstolio padėjėjas, kitas darbuotojas)

........................................................................................................................................................................................................ ,

(vardas, pavardė)

priėmiau pinigus iš

.........................................................................................................................................................................................................

(mokėtojo vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens – pavadinimas, įmonės kodas)

gyvenančio................................................................................................................................................................................... ,

(mokėtojo gyvenamoji vieta ar buveinės adresas)

.......................................................................................................................................

(įmokėta suma žodžiais)

................... Eur.............. ct

 

.........................................................................................................................................................................................................

už ...................................................................................................................................................................................................

(atliekamų procesinių veiksmų ar suteiktų paslaugų pobūdis)

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Pinigus įmokėjau

.........................................................................................................................................................................................................

(mokėtojo vardas, pavardė, parašas)

Pinigus priėmiau...............................................................................................................

(parašas)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Antstolio kodas)

 

ANTSTOLIO KVITAS

(pagal vykdomuosius dokumentus išieškomoms piniginėms sumoms)

Serija XXX Nr. 9999999

 

20..... m. ......................... mėn. ....... d.

 

Aš, antstolis (antstolio padėjėjas, kitas darbuotojas)

........................................................................................................................................................................................................ ,

(vardas, pavardė)

vykdydamas

.........................................................................................................................................................................................................

(institucijos išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

vykdomąjį dokumentą Nr. ......................, išduotą .......... m. ....................................................................... mėn. .......... d.

dėl ............... Eur ............. ct išieškojimo iš................................................................................................................................ ,

(skolininko vardas, pavardė ar pavadinimas)

.........................................................................................................................................................................................................

priėmiau pinigus iš ..................................................................................................................................................................... ,

(mokėtojo vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens – pavadinimas, įmonės kodas)

gyvenančio

........................................................................................................................................................................................................ ,

(mokėtojo gyvenamoji vieta ar buveinės adresas)

.......................................................................................................................................

(įmokėta suma žodžiais)

................... Eur.............. ct

 

.........................................................................................................................................................................................................

 

Pinigus įmokėjau

.........................................................................................................................................................................................................

(mokėtojo vardas, pavardė, parašas)

Pinigus priėmiau ..............................................................................................................

Papildyta priedu:

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

 

(parašas)

 

 

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

25  priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-383 redakcija)

 

 

 

(Patvirtinimo apie susipažinimą su varžytynių vykdymo, antstolių veiksmų apskundimo tvarka ir turto pardavimo iš varžytynių galimomis pasekmėmis forma)

 

 

Patvirtinimas apie susipažinimą su varžytynių vykdymo, antstolių veiksmų apskundimo tvarka ir turto pardavimo iš varžytynių galimomis pasekmėmis

 

____________________________________

(data)

 

 

Aš, ............................................................................................................................................................................................  

(vardas, pavardė, asmens kodas (juridinio asmens pavadinimas, kodas). Jeigu asmuo varžytynėse dalyvauja per atstovą, – taip pat nurodoma atstovaujamojo vardas, pavardė, asmens kodas (juridinio asmens pavadinimas, kodas), atstovavimo pagrindas)

patvirtinu, kad susipažinau su toliau nurodytomis:

1. Varžytynių vykdymo tvarka:

1.1. Varžytynės skelbiamos darbo dienomis nuo devintos valandos nulis minučių iki keturioliktos valandos nulis minučių. Varžytynių pradžia yra jų paskelbimo interneto svetainėje www.evarzytynes.lt momentas.

1.2. Varžytynės baigiamos:

1) po trisdešimties dienų – iš varžytynių parduodant nekilnojamąjį turtą ir kitą įstatymų nustatyta tvarka registruotą turtą, taip pat kitą kilnojamąjį turtą, kurio vieneto vertė viršija trisdešimt tūkstančių eurų;

2) po dvidešimties dienų – iš varžytynių parduodant visą kitą turtą.

1.3. Varžytynės baigiamos jų pabaigos dienos tą pačią valandą ir minutę, kurią jos buvo paskelbtos, pvz., jeigu varžytynės buvo paskelbtos 10 val. 15 min. 35 sek., tai jos bus baigtos varžytynių pabaigos dienos 10 val. 15 min. įskaitytinai, ir visi kainų pasiūlymai, interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančios informacinės sistemos serveryje užregistruoti ne vėliau kaip iki varžytynių pabaigos dienos 10 val. 15 min. 59,999 sek., bus laikomi pateiktais laiku.

Jeigu varžytynių pabaigos laikas sueina poilsio ar švenčių dieną, varžytynės baigiamos artimiausią darbo dieną.

1.4. Jeigu iki šio priedo 1.3 papunktyje nustatyto varžytynių pabaigos laiko yra gautas bent vienas kainos pasiūlymas, varžytynės pratęsiamos papildomas penkias minutes nulį sekundžių ir per šį pratęstą papildomą laiką varžytynių dalyviai gali siūlyti kainą už parduodamą turtą, pvz., jeigu šio priedo 1.3 papunktyje nustatytas varžytynių pabaigos laikas yra 10 val. 15 min. 59,999 sek. ir yra gautas bent vienas kainos pasiūlymas, varžytynės pratęsiamos penkių minučių nulio sekundžių terminui įskaitytinai, ir ne vėliau kaip iki 10 val. 20 min. 59,999 sek. interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančios informacinės sistemos serveryje užregistruotas naujas kainos pasiūlymas yra laikomas pateiktu laiku. Po kiekvieno per pratęstą papildomą penkių minučių nulio sekundžių laiką gauto kainos pasiūlymo varžytynės pakartotinai pratęsiamos penkias minutes nulį sekundžių; šis laikas pradedamas skaičiuoti nuo naujo kainos pasiūlymo gavimo momento, pvz., jeigu pratęstų varžytynių metu kainos pasiūlymas buvo gautas 10 val. 18 min. 36 sek., tai iki 10 val. 23 min. 36,999 sek. interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančios informacinės sistemos serveryje užregistruotas naujas kainos pasiūlymas yra laikomas pateiktu laiku ir varžytynės pakartotinai pratęsiamos penkių minučių nulio sekundžių terminui. Pratęstos varžytynės baigiamos, jeigu per penkias minutes nulį sekundžių po paskutinio pratęstų varžytynių metu gauto kainos pasiūlymo negaunamas kitas kainos pasiūlymas.

1.5. Dalyvauti varžytynėse asmuo gali tik identifikavęs savo tapatybę elektroniniu parašu arba prisijungęs prie elektroninės bankininkystės sistemos, nurodęs savo kontaktinę informaciją (telefono numerį, elektroninio pašto adresą), gyvenamąją vietą (buveinę), banko sąskaitą, į kurią turėtų būti grąžintas varžytynių dalyvio mokestis, jeigu varžytynių dalyvis varžytynių nelaimės, ir per išorines elektroninės bankininkystės sistemas sumokėjęs dešimties procentų pradinės parduodamo turto kainos dydžio varžytynių dalyvio mokestį. Jeigu asmuo varžytynėse dalyvauja per atstovą, šiame papunktyje nustatyta tvarka identifikuoti savo tapatybę, pateikti kitą šiame papunktyje nurodytą informaciją ir atlikti šiame papunktyje nustatytus veiksmus privalo atstovas. Atstovas taip pat privalo nurodyti atstovaujamojo vardą, pavardę, asmens kodą (juridinio asmens pavadinimą, kodą) ir atstovavimo pagrindą.

1.6. Varžytynių dalyviai kainą už varžytynėse parduodamą turtą gali didinti automatiniu arba neautomatiniu būdu.

1.7. Kainą didinant neautomatiniu būdu, varžytynių dalyvis už parduodamą turtą pasiūlo kainą, kuri negali būti mažesnė už pradinę turto pardavimo kainą.

Kiti varžytynių dalyviai už parduodamą turtą gali siūlyti tik didesnę kainą, tačiau kiekvienas kainos padidėjimas turi sudaryti ne mažiau kaip 0,5 procento pradinės turto pardavimo kainos, jeigu ji yra mažesnė negu penkiolika tūkstančių eurų, ne mažiau kaip 0,3 procento – jeigu pradinė turto pardavimo kaina yra nuo penkiolikos tūkstančių eurų iki trisdešimties tūkstančių eurų, ir ne mažiau kaip 0,1 procento – jeigu pradinė turto pardavimo kaina viršija trisdešimt tūkstančių eurų. Varžytynių metu varžytynių dalyviams rodoma informacija, kokią mažiausią kainą, atsižvelgiant į šiame papunktyje nustatytus kainos didinimo intervalus, jie gali pasiūlyti. Kainos nurodomos eurais be centų. Iki varžytynių pabaigos tas pats varžytynių dalyvis kainą gali didinti neribotą skaičių kartų. Varžytynių metu rodoma didžiausia tuo metu už parduodamą turtą pasiūlyta kaina.

1.8. Kainą didinant automatiniu būdu, varžytynių dalyvis nurodo siūlomą pradinę kainą, kuri negali būti mažesnė už pradinę turto pardavimo kainą, didžiausią siūlomą kainą ir kainos didinimo automatiniu būdu intervalą, kuris negali būti mažesnis už šio priedo 1.7 papunktyje nustatytus kainos didinimo intervalus. Didžiausia siūloma kaina už pradinę siūlomą kainą arba kitų varžytynių dalyvių pasiūlytą kainą, jeigu tokių pasiūlymų buvo gauta, turi būti didesnė ne mažiau kaip šio priedo 1.7 papunktyje nurodytais kainos didinimo intervalais ir negali būti žinoma nei varžytynes organizavusiam antstoliui, nei kitiems varžytynių dalyviams ar tretiesiems asmenims. Kainą didinant automatiniu būdu, rodoma varžytynių dalyvio siūloma pradinė kaina, kuri išlieka iki to momento, kol kitas varžytynių dalyvis pasiūlo didesnę parduodamo turto kainą. Kitam varžytynių dalyviui pasiūlius didesnę kainą, automatinį kainos didinimą nustačiusio varžytynių dalyvio siūloma kaina automatiškai padidinama šio varžytynių dalyvio nurodytu intervalu, kol kito varžytynių dalyvio pasiūlyta kaina viršys automatinį kainos didinimą nustačiusio varžytynių dalyvio nurodytą didžiausią siūlomą kainą.

Jeigu varžytynių dalyvis, kainą didinantis neautomatiniu būdu, pasiūlo tokią pat kainą, kurią kitas varžytynių dalyvis, kainą didinantis automatiniu būdu, anksčiau yra nurodęs kaip didžiausią siūlomą kainą, rodoma anksčiau automatinį kainos didinimą nustačiusio varžytynių dalyvio didžiausia siūloma kaina, kuri tampa tuo metu už parduodamą turtą siūloma kaina. Šią kainą kiti varžytynių dalyviai gali didinti neautomatiniu būdu pasiūlydami didesnę kainą arba automatiniu būdu nurodydami didesnę didžiausią siūlomą kainą. Šioje pastraipoje nustatyta tvarka taikoma ir tais atvejais, kai automatiniu būdu kainą didinantis varžytynių dalyvis pasiūlo tokią pat didžiausią siūlomą kainą, kurią kitas varžytynių dalyvis, kainą didinantis automatiniu būdu, anksčiau yra nurodęs kaip didžiausią siūlomą kainą.

Iki varžytynių pabaigos bet kuris varžytynių dalyvis gali nustatyti automatinį kainos didinimą arba padidinti ar sumažinti anksčiau automatiniu būdu nustatytą didžiausią siūlomą kainą. Varžytynių dalyvis, kurio pasiūlyta kaina vykstant varžytynėms yra didžiausia, anksčiau nustatytos automatiniu būdu didinamos kainos didžiausios siūlomos kainos negali sumažinti daugiau nei tuo metu rodoma šio dalyvio pasiūlyta kaina.

1.9. Varžytynių laimėtoju pripažįstamas tas varžytynių dalyvis, kuris pasiūlė didžiausią kainą. Varžytynes laimėjusio varžytynių dalyvio pasiūlyta kaina kartu yra ir turto pardavimo kaina.

1.10. Pasibaigus varžytynėms, rodoma turto pardavimo kaina. Varžytynes laimėjusiam varžytynių dalyviui ne vėliau kaip kitą darbo dieną elektroninių ryšių priemonėmis išsiunčiamas pranešimas apie laimėtas varžytynes.

1.11. Varžytynių nelaimėjusiems varžytynių dalyviams jų sumokėtas varžytynių dalyvio mokestis, atskaičius mokesčius už banko paslaugas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną grąžinamas į šio priedo 1.5 papunktyje nurodytas banko sąskaitas. Varžytynių dalyvio mokestis tokia pat tvarka grąžinamas ir tais atvejais, kai varžytynės atšaukiamos.

1.12. Varžytynių laimėtojas turto pardavimo ir sumokėto varžytynių dalyvio mokesčio kainų skirtumą privalo sumokėti į varžytynes organizavusio antstolio depozitinę sąskaitą per dešimt dienų nuo varžytynių pabaigos, – jeigu turto kaina yra mažesnė negu trys tūkstančiai eurų, per dvidešimt dienų, – jeigu turto kaina yra nuo trijų tūkstančių eurų iki trisdešimties tūkstančių eurų, ir per trisdešimt dienų, – jeigu turto kaina viršija trisdešimt tūkstančių eurų.

1.13. Turto pardavimo iš varžytynių aktą antstolis surašo per 3 darbo dienas po visos kainos už parduotą turtą sumokėjimo, bet ne anksčiau kaip po dvidešimties dienų nuo varžytynių pabaigos. Jeigu iš varžytynių parduotas nekilnojamasis turtas, elektroninė turto pardavimo iš varžytynių akto forma, patvirtinta antstolio elektroniniu parašu, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po tos dienos, kurią turto pardavimo iš varžytynių aktą pasirašė varžytynių laimėtojas, įkeliama į interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančią informacinę sistemą ir automatiniu būdu perduodama Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 565 „Dėl atlyginimo už nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir su nekilnojamaisiais daiktais susijusių juridinių faktų, įmonių perleidimo ir nuomos sutarčių įregistravimą / išregistravimą dydžių patvirtinimo“ nustatyto dydžio atlyginimą už juridinio fakto apie varžytynėse parduotą turtą įregistravimą Nekilnojamojo turto registre, šio registro tvarkytojui apmoka varžytynių laimėtojas.

2. Turto pardavimo iš varžytynių galimomis pasekmėmis:

2.1. Turto pardavimo iš varžytynių aktą suinteresuotų asmenų reikalavimu teismas gali pripažinti negaliojančiu:

2.1.1. jeigu buvo realizuotas skolininkui nepriklausantis turtas;

2.1.2. jeigu turtas parduotas asmenims, kurie neturėjo teisės dalyvauti varžytynėse;

2.1.3. jeigu kuris nors asmuo buvo neteisėtai pašalintas iš varžytynių;

2.1.4. jeigu buvo neteisėtai atmesta kurio nors asmens pasiūlyta aukštesnė kaina;

2.1.5. jeigu turtas buvo parduotas pirmiau negu skelbimuose nurodytu pardavimo laiku;

2.1.6. jeigu turtas parduotas už mažesnę kainą, negu ji turėjo būti nustatyta Civilinio proceso kodekso 718 straipsnyje ir 722 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka;

2.1.7. jeigu turto pardavimas iš varžytynių pažeidė esmines suinteresuotų asmenų teises. Turto pardavimas iš varžytynių negali būti pripažįstamas negaliojančiu tik dėl formalių trūkumų, kurie negalėjo turėti įtakos šių veiksmų teisėtumui.

2.2. Turto pardavimo iš varžytynių aktą pripažinus negaliojančiu, gali būti taikoma restitucija Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

2.3. Reikalavimams dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu taikomas vienų metų ieškinio senaties terminas. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo turto pardavimo iš varžytynių akto pasirašymo dienos, išskyrus šio priedo 2.1.1 papunktyje numatytą atvejį, kai senaties terminas prasideda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo teisių pažeidimą.

2.4. Areštuoto turto pardavimas varžytynėse panaikina visus to turto areštus.

2.5. Jeigu varžytynes laimėjęs varžytynių dalyvis per nustatytą terminą nesumoka visos turto kainos, varžytynių dalyvio mokestis Civilinio proceso kodekso 753 straipsnyje nustatyta tvarka skiriamas skolininko skoloms ir vykdymo išlaidoms padengti.

2.6. Varžytynėse neturi teisės dalyvauti antstolis, organizuojantis tas varžytynes, taip pat vienoje antstolių kontoroje su juo dirbantys kiti antstoliai, darbuotojai ir šiame papunktyje išvardytų asmenų artimieji giminaičiai, sutuoktiniai (sugyventiniai). Jeigu varžytynėse parduodama žemės ūkio paskirties žemė arba juridinio asmens, kuris nuosavybės teise valdo daugiau kaip 10 ha žemės ūkio paskirties žemės, akcijos (teisės, pajus), varžytynėse gali dalyvauti tik tie asmenys, kurie atitinka Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme tokio turto įgijėjui keliamus reikalavimus. Jeigu varžytynėse parduodamas kitas turtas, kurį įgyti gali tik teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkantys asmenys, varžytynėse gali dalyvauti tik šiuos reikalavimus atitinkantys asmenys. Teisės aktuose nustatytus duomenis ir dokumentus, patvirtinančius teisę įgyti atitinkamą turtą, varžytynių laimėtojas antstoliui turi pateikti iki turto pardavimo iš varžytynių akto surašymo.

2.7. Jeigu paaiškėja, kad varžytynių dalyvis neturėjo teisės dalyvauti varžytynėse, jo sumokėtas varžytynių dalyvio mokestis panaudojamas šio priedo 2.5 papunktyje nustatyta tvarka.

2.8. Jeigu varžytynes laimėjęs varžytynių dalyvis, kuris neturėjo teisės dalyvauti varžytynėse, sumokėjo ne visą kainą už varžytynėse nupirktą turtą, jo sumokėta suma pereina valstybės nuosavybėn.

2.9. Jeigu varžytynes laimėjęs varžytynių dalyvis, kuris neturėjo teisės dalyvauti varžytynėse, sumokėjo visą kainą už varžytynėse nupirktą turtą, visos sumokėtos sumos panaudojamos šio priedo 2.5 papunktyje nustatyta tvarka, o turtas pereina valstybės nuosavybėn.

3. Antstolio veiksmų apskundimo tvarka:

3.1. Skundas dėl antstolio veiksmų arba atsisakymo juos atlikti per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo, pateikiamas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skunde turi būti nurodomas pareiškėjo vardas, pavardė ir kontaktinė informacija, skundo surašymo data, vykdomosios bylos numeris (jei žinomas) ir jos šalys, skundžiamo antstolio vardas ir pavardė, skundžiamas antstolio veiksmas, pareiškėjo reikalavimas, skundo motyvai ir aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia reikalavimą, pareiškėjo ar įgalioto atstovo parašas.

3.2. Jeigu skundą teikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių turi pateikti apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

3.3. Skundą antstolis išnagrinėja per penkias darbo dienas nuo jo gavimo. Jei antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu, kuriame nurodomi atsisakymo patenkinti skundą motyvai ir aplinkybės, ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

3.4. Skundo dėl antstolio veiksmų ar neveikimo nepadavimas neatima teisės kreiptis į teismą dėl antstolio neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo.

 

...................................................................

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

26  priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-383 redakcija)

 

 

 

(Pranešimo apie laimėtas varžytynes forma)

 

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

 

 

Pranešimas apie laimėtas varžytynes

 

 

____________________________________

(data)

____________________________________

(dokumento Nr.)

 

 

Pranešame, kad Jūs laimėjote antstolio .................................................................. organizuotas varžytynes

                                                                                   (vardas, pavardė)

Nr. ............................ ir įgijote teisę pirkti................................................................................................................................... .

(varžytynių Nr.)                                                        (parduoto turto pavadinimas ir turto apibūdinimas)

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

.................................................................................. , unikalus turto numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

 

už ...................  Eur .........  ct (.................................................................................................................................................... ).

(suma žodžiais)

 

Jūsų pasiūlytos už turtą kainos ir sumokėto varžytynių dalyvio mokesčio kainos skirtumą, kuris sudaro

........................  Eur .........  ct (.................................................................................................................................................... ),

(suma žodžiais)

iki 20........ m. ....................................... d. įskaitytinai turite sumokėti į antstolio .....................................................

(vardas, pavardė)

depozitinę sąskaitą Nr. ................................................................. .

 

Turto pardavimo iš varžytynių aktą, kuris yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas, per tris darbo dienas po visos turto kainos sumokėjimo, bet ne anksčiau kaip po dvidešimties dienų nuo varžytynių pabaigos, surašys ir, Jums pasirašius, išduos antstolis ...............................................................................................................

(vardas, pavardė)

 

(antstolio kontoros adresas ............................................................................).

 

Per nustatytą terminą nesumokėjęs visos turto kainos Jūs neteksite teisės pirkti turtą, o Jūsų sumokėtas varžytynių dalyvio mokestis, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 711 straipsnio 1 dalimi, bus skiriamas skolininko skoloms ir vykdymo išlaidoms padengti.

 

 

 

Papildyta priedu:

Nr. 1R-321, 2012-12-12, Žin., 2012, Nr. 147-7578 (2012-12-15), i. k. 1122270ISAK001R-321

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-109, 2006-04-07, Žin., 2006, Nr. 42-1526 (2006-04-15), i. k. 1062270ISAK001R-109

Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 "Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-85, 2007-02-27, Žin., 2007, Nr. 26-968 (2007-03-01), i. k. 1072270ISAK0001R-85

Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 "Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, Sprendimas

2007-09-05, Žin., 2007, Nr. 96-3893 (2007-09-11), i. k. 107502VSPRERG076114               

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 5 d. sprendimas (administracinė byla Nr. I(17)-11-07. Procesinio sprendimo kategorija 17.1)

 

4.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-27, 2008-01-17, Žin., 2008, Nr. 8-291 (2008-01-19), i. k. 1082270ISAK0001R-27

Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 "Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 "Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 "Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-46, 2010-03-08, Žin., 2010, Nr. 28-1331 (2010-03-09), i. k. 1102270ISAK0001R-46

Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 "Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-8, 2011-01-11, Žin., 2011, Nr. 7-277 (2011-01-18), i. k. 1112270ISAK00001R-8

Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 "Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 "Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-163, 2012-06-20, Žin., 2012, Nr. 70-3645 (2012-06-23), i. k. 1122270ISAK001R-163

Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 "Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-274, 2012-10-31, Žin., 2012, Nr. 128-6430 (2012-11-06), i. k. 1122270ISAK001R-274

Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 "Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-321, 2012-12-12, Žin., 2012, Nr. 147-7578 (2012-12-15), i. k. 1122270ISAK001R-321

Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 "Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-5, 2014-01-13, paskelbta TAR 2014-01-14, i. k. 2014-00185

Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 "Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-212, 2014-07-14, paskelbta TAR 2014-07-15, i. k. 2014-10271

Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo