Suvestinė redakcija nuo 2018-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 62-2540, i. k. 102301MISAK00000298

 

Nauja redakcija nuo 2011-01-14:

Nr. D1-18, 2011-01-05, Žin. 2011, Nr. 5-172 (2011-01-13), i. k. 111301MISAK000D1-18

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMŲ ZOOLOGIJOS SODAMS ĮKURTI IŠDAVIMO IR ZOOLOGIJOS SODŲ TVARKYMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2002 m. birželio 4 d. Nr. 298

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2726; 2010, Nr. 81-4218) 4 straipsnio 3 dalies 5 punktu ir įgyvendindamas 1999 m. kovo 29 d. Tarybos direktyvą 999/22/EB dėl laukinių gyvūnų laikymo zoologijos soduose (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 4 tomas, p. 140),

t v i r t i n u Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 298

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. D1-18

redakcija)

 

LEIDIMŲ ZOOLOGIJOS SODAMS ĮKURTI IŠDAVIMO IR ZOOLOGIJOS SODŲ TVARKYMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir jų galiojimo panaikinimo tvarką, zoologijos sodų tvarkymo reikalavimus, zoologijos sodų kontrolės, zoologijos sodų uždarymo tvarką.

2. Tvarkos aprašo reikalavimai netaikomi cirkams, gyvūnų parduotuvėms ir zoologinėms kolekcijoms, nurodytoms Tvarkos aprašo penktame skyriuje.

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Cirkas – Tvarkos apraše cirkas suprantamas kaip vieta, kur gyvūnai nuolat laikomi arba yra atvežti tik konkrečiam laikotarpiui dalyvauti cirko vaidinimuose ar programoje, vienoje ar keliose skirtingose vietose.

3.2. Gyvūnų parduotuvė – patalpa, kurioje jos savininkas, nuomininkas ar kitas naudotojas prekiauja gyvūnais, jų dalimis ar medžioklės ir žūklės trofėjais pagal Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 658/831/743 „Dėl Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklės), ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-159, 2014-02-18, paskelbta TAR 2014-02-19, i. k. 2014-01786

 

3.3. kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatyme, Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatyme, Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-533/B1-310 „Dėl Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklės), Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklėse, Saugomų rūšių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-622 „Dėl Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašas), kituose teisės aktuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-159, 2014-02-18, paskelbta TAR 2014-02-19, i. k. 2014-01786

 

II. LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

 

4. Įkurti zoologijos sodą leidžiama fiziniam ar juridiniam asmeniui, kitai organizacijai, jos atstovybei ar filialui (toliau – Asmuo), turinčiam pagal Tvarkos aprašo nustatytą tvarką išduotą Leidimą įkurti zoologijos sodą (toliau – Leidimas) (Tvarkos aprašo priedas).

5. Leidimus įkurti zoologijos sodą išduoda Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-159, 2014-02-18, paskelbta TAR 2014-02-19, i. k. 2014-01786

 

6. Norėdamas gauti Leidimą, Asmuo turi pateikti AAA prašymą, kuriame nurodo fizinio asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą (telefono ir fakso numerius, elektroninio pašto adresą) arba Asmens pavadinimą, kodą, buveinės adresą (telefono ir fakso numerius, elektroninio pašto adresą), informaciją apie vietą, kurioje numatoma įkurti zoologijos sodą (adresas arba vietovė), informaciją apie numatomas laikyti nelaisvėje gyvūnų rūšis, kiekį, sąlygas, kokiomis numatoma juos laikyti. Jei Leidimą pageidauja gauti Asmuo, kuriam pagal Laukinių gyvūnų naudojimo taisykles yra išduotas leidimas laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus, AAA pateikiami laikomų nelaisvėje laukinių gyvūnų teisėtą įsigijimą, kilmę, ženklinimą įrodantys dokumentai ar jų kopijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-159, 2014-02-18, paskelbta TAR 2014-02-19, i. k. 2014-01786

 

61. Jeigu pagal 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 3 tomas, p.136) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 750/2013 (OL 2013 L 212, p.1) (toliau – 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą), nuostatas gyvūnų naudojimui komerciniams tikslams reikalingi komercinį naudojimą leidžiantys dokumentai, Asmuo, norėdamas gauti Leidimą, kartu su prašymu ir kitais dokumentais, nurodytais Tvarkos aprašo 6 punkte, turi pateikti AAA komercinį naudojimą leidžiančius dokumentus ar jų kopijas.

Papildyta punktu:

Nr. D1-159, 2014-02-18, paskelbta TAR 2014-02-19, i. k. 2014-01786

 

7. Gavusi prašymą, AAA per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išsiunčia pareiškėjui pranešimą raštu (arba el. paštu), kad prašymas yra gautas. Šiame pranešime pateikiama informacija, nurodyta Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-159, 2014-02-18, paskelbta TAR 2014-02-19, i. k. 2014-01786

 

8. Jeigu pareiškėjas pateikia neišsamų prašymą arba pateikia ne visą informaciją, kurią privalo pateikti pagal šio Tvarkos aprašo 6 ir 61 punktus, AAA per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos praneša pareiškėjui raštu arba elektroniniu paštu apie būtinybę pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją ir apie tai, kad terminas Leidimui išduoti skaičiuojamas nuo visų patikslintų duomenų ir reikiamos informacijos Leidimui išduoti gavimo dienos. Prašymo išduoti Leidimą nagrinėjimas nutraukiamas, jeigu Asmuo per 60 kalendorinių dienų nuo informacijos apie būtinybę pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją gavimo dienos raštu ar elektroniniu paštu AAA nepateikia visų prašomų dokumentų, duomenų ir informacijos, reikalingos išduoti Leidimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-159, 2014-02-18, paskelbta TAR 2014-02-19, i. k. 2014-01786

 

9. AAA per 1 darbo dieną nuo Asmens prašymo išduoti Leidimą ir kitų dokumentų gavimo dienos kreipiasi (raštu arba elektroniniu paštu) į Zoologijos sodų patikrinimo komisiją (toliau – Komisija), sudarytą Lietuvos Respublikos aplinkos 2013 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. D1-695 „Dėl Zoologijos sodų patikrinimo komisijos sudarymo“, dėl vietos, kurioje numatoma įkurti zoologijos sodą, patikrinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-159, 2014-02-18, paskelbta TAR 2014-02-19, i. k. 2014-01786

 

10. Komisija per 5 darbo dienas nuo AAA kreipimosi gavimo dienos atlieka vietos, kurioje numatoma įkurti zoologijos sodą, patikrinimą, įvertina Asmens numatomos vykdyti veiklos atitiktį Tvarkos aprašo ir kitų laukinių gyvūnų laikymą nelaisvėje reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams ir per 8 kalendorines dienas AAA pateikia vietos patikrinimo ataskaitą su išvadomis dėl numatomo įkurti zoologijos sodo atitikties teisės aktų reikalavimams.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-159, 2014-02-18, paskelbta TAR 2014-02-19, i. k. 2014-01786

 

11. AAA per 5 darbo dienas nuo Asmens prašymo išduoti Leidimą ir kitų dokumentų gavimo dienos raštu kreipiasi į apskrities, miesto ar rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (toliau – Teritorinė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba), kurios kontroliuojamoje teritorijoje numatoma įkurti zoologijos sodą, dėl informacijos apie užkrečiamųjų ligų padėtį toje teritorijoje. Teritorinė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per 5 darbo dienas nuo AAA kreipimosi pateikia šią informaciją (raštu arba el. paštu).

12. Gavusi Komisijos išvadą ir Teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informaciją, AAA per 2 darbo dienas išduoda Leidimą arba motyvuotai atsisako išduoti Leidimą ir pateikia motyvuotą atsakymą. AAA, išduodama Leidimą, jame išdėsto sąlygas, įgyvendinančias Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių laukinių gyvūnų laikymą, veisimą ir eksponavimą, reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-159, 2014-02-18, paskelbta TAR 2014-02-19, i. k. 2014-01786

 

13. Išduotas Leidimas ir/ar jame nustatytos sąlygos gali būti keičiami, kai:

13.1. planuojami esminiai pakeitimai zoologijos sode (teritorijos išplėtimas/sumažėjimas, laikomų laukinių gyvūnų rūšių ir (ar) kiekio pagausėjimas, dėl kurio, atsižvelgiant į Laukinių gyvūnų naudojimo taisykles, būtina keisti laukinių gyvūnų įkurdinimo sąlygas);

13.2. kitais atvejais, motyvuotu Leidimo turėtojo prašymu.

Kartu su motyvuotu prašymu pakeisti Leidimą ir/ar jame nustatytas sąlygas turi būti pateikiami Tvarkos aprašo 6 ir 61 punktuose nurodyti dokumentai ir/ ar informacija. Komisija per 20 darbo dienų nuo motyvuoto prašymo ir visų reikiamų dokumentų ir informacijos gavimo dienos įvertina zoologijos sodo atitiktį Tvarkos aprašo ir kitų laukinių gyvūnų laikymą nelaisvėje reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, atlieka zoologijos sodo patikrinimą vietoje ir pateikia ataskaitą AAA su išvadomis dėl numatomų pakeitimų atitikties teisės aktų reikalavimams. AAA, gavusi Komisijos išvadą, per 5 darbo dienas išduoda naują Leidimą arba motyvuotai atsisako pakeisti Leidimą, arba priima kitą motyvuotą sprendimą dėl Leidimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-159, 2014-02-18, paskelbta TAR 2014-02-19, i. k. 2014-01786

 

14. Pasikeitus zoologijos sodo savininkui ar valdytojui ir nesikeičiant Leidime nurodytoms sąlygoms, gavusi Tvarkos aprašo 6 punkte nurodytą prašymą AAA išduoda Leidimą prašymą pateikusiam Asmeniui per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

15. AAA neišdavus Leidimo ar nepateikus motyvuoto atsakymo per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir kitų reikalingų dokumentų gavimo dienos, laikoma, kad Leidimas išduotas.

151. Leidimą išduoti atsisakoma, jei Asmuo nepateikia Tvarkos aprašo 6 ir 61 punktuose nurodytų dokumentų, duomenų ir informacijos, nesudaro sąlygų Komisijai atlikti vietos, kurioje numatoma įkurti zoologijos sodą, patikrinimą ar planuojama vykdyti veikla nesuderinama su Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo 8 straipsnio nuostatomis.

Papildyta punktu:

Nr. D1-159, 2014-02-18, paskelbta TAR 2014-02-19, i. k. 2014-01786

 

16. Leidimo turėtojas privalo užtikrinti, kad zoologijos sode būtų įgyvendintos Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nustatytos priemonės ir privalo laikytis Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo, Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių, Tvarkos aprašo, Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių, Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių laukinių gyvūnų apsaugą ir naudojimą, reikalavimų.

Leidimo turėtojas kiekvienais metais iki sausio 15 d. raštu arba elektroniniu paštu pateikia AAA informaciją ir duomenis apie zoologijos sode laikomus laukinius gyvūnus (apie laikomas laukinių gyvūnų rūšis, gyvūnų skaičių, žymėjimą). AAA pareikalavus, Leidimo turėtojas privalo pateikti visus dokumentus, duomenis ir informaciją, susijusią su zoologijos sodo gyvūnų laikymu ir įsigijimu, kitą informaciją, susijusią su Tvarkos aprašo ir Leidime nustatytų sąlygų reikalavimų įgyvendinimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-159, 2014-02-18, paskelbta TAR 2014-02-19, i. k. 2014-01786

 

III. ZOOLOGIJOS SODŲ TIKRINIMAS

 

17. Zoologijos sodai privalomai tikrinami ne rečiau kaip kas 2 metus. Neplaniniai zoologijos sodo patikrinimai gali būti organizuojami gavus asmenų rašytinį motyvuotą skundą dėl zoologijos sodo veiklos, gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti zoologijos sodo veiklos patikrinimą, turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl zoologijos sodo veiklos, kuri gali neatitikti Tvarkos aprašo ir kitų laukinės gyvūnijos apsaugą, naudojimą ir laikymą nelaisvėje reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, siekiant užtikrinti, kad yra pašalinti ankstesnio patikrinimo metu nustatyti trūkumai ir teisės aktų pažeidimai. AAA, atsižvelgdama į galimus teisės aktų pažeidimus, kreipiasi su rašytiniu motyvuotu prašymu atlikti neplaninius zoologijos sodų patikrinimus į Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos arba Komisiją.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-159, 2014-02-18, paskelbta TAR 2014-02-19, i. k. 2014-01786

Nr. D1-554, 2018-06-22, paskelbta TAR 2018-06-25, i. k. 2018-10434

 

18. AAA ir Komisija konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą Leidimų turėtojams ir Asmenims, ketinantiems gauti Leidimą, savo kompetencijos klausimais, įgyvendina kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias Leidimų turėtojams laikytis teisės aktų reikalavimų.

19. Zoologijos sodų privalomuosius patikrinimus organizuoja Komisija pagal planinių patikrinimų taisykles, patvirtintas AAA direktoriaus įsakymu. Privalomųjų patikrinimų planai skelbiami AAA tinklalapyje.

20. „Komisija Leidimo turėtoją apie privalomąjį patikrinimą informuoja raštu arba elektroniniu paštu ne mažiau kaip prieš 7 kalendorines dienas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-159, 2014-02-18, paskelbta TAR 2014-02-19, i. k. 2014-01786

 

21. Zoologijos sodo privalomasis patikrinimas atliekamas dalyvaujant Leidimo turėtojui (ar jo įgaliotam atstovui). Komisijai pareikalavus Asmuo, kuriam išduotas Leidimas, privalo pateikti visus dokumentus, duomenis ir informaciją, susijusius su zoologijos sodo gyvūnų laikymu ir įsigijimu, ir su Tvarkos aprašo reikalavimų įgyvendinimu, jeigu šių dokumentų, duomenų ir informacijos Asmuo nėra pateikęs kitam priežiūrą atliekančiam subjektui.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-159, 2014-02-18, paskelbta TAR 2014-02-19, i. k. 2014-01786

 

22. Atlikusi privalomąjį patikrinimą, Komisija surašo patikrinimo ataskaitą, kurią ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po patikrinimo pateikia AAA. Privalomojo zoologijos sodo patikrinimo ataskaitoje turi būti duomenys ir informacija apie:

22.1. gyvūnų sveikatą, jų laikymo ir gyvenimo sąlygas, gyvūnų ir visuomenės (lankytojų) saugumą;

22.2. Asmens nuolat saugomus, pildomus ir atnaujinamus duomenis ir informaciją apie laikomus laukinius gyvūnus (gyvūnų rūšių sąrašą, gyvūnų skaičių, amžių, lytį, kilmę, įsigijimo šaltinį, duomenis ir informaciją apie gyvūnų perkėlimą, pervežimą į kitą vietą, gyvūnų sveikatą, žymėjimą, gimimo ir gaišimo datas);

22.3. Leidime nustatytų reikalavimų vykdymą, apie ankstesniųjų patikrinimų metu surašytų rekomendacijų ir nurodymų vykdymą (jeigu tokios rekomendacijos ir nurodymai buvo pateikti Leidimo turėtojui);

22.4. nustatytus trūkumus ir teikiamas rekomendacijas, kokių priemonių turi imtis Asmuo, kad užtikrintų zoologijos sodams keliamų reikalavimų vykdymą;

22.5. visuomenės švietimą biologinės įvairovės apsaugos srityje;

22.6. dalyvavimą moksliniuose tyrimuose, kuriais prisidedama prie laukinių gyvūnų rūšių apsaugos, ir (arba) keitimąsi informacija, susijusia su rūšių apsauga, ir (arba) rūšių veisimu nelaisvėje, jų populiacijų atkūrimą arba reintrodukciją į laukinę gamtą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-159, 2014-02-18, paskelbta TAR 2014-02-19, i. k. 2014-01786

 

23. Komisija zoologijos sodo patikrinimo ataskaitoje gali teikti pasiūlymus AAA dėl Leidimo galiojimo panaikinimo ir zoologijos sodo uždarymo; dėl dalies zoologijos sodo teritorijos uždarymo; dėl draudimo į zoologijos sodą ar jo dalį įleisti lankytojus.

24. Komisijai patikrinimo metu nustačius ir pateikus zoologijos sodo patikrinimo ataskaitą, kad zoologijos sodo tvarkytojas nesilaiko Tvarkos aprašo ar kitų laukinės gyvūnijos apsaugą ir naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, AAA priima vieną iš šių sprendimų:

24.1. dėl draudimo į zoologijos sodą ar jo dalį įleisti lankytojus;

24.2. dėl zoologijos sodo dalies uždarymo;

24.3. įpareigoti zoologijos sodo tvarkytoją pašalinti nustatytus ir patikrinimo ataskaitoje nurodytus trūkumus, įvykdyti nurodytus reikalavimus per nustatytą ne ilgesnį kaip dvejų metų laikotarpį;

24.4. panaikinti Leidimo galiojimą ir uždaryti zoologijos sodą.

 

IV. UŽDRAUDIMAS Į ZOOLOGIJOS SODĄ AR Į JO DALĮ ĮLEISTI LANKYTOJUS, ZOOLOGIJOS SODO AR JO DALIES UŽDARYMAS, LEIDIMO GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

25. AAA, remdamasi Komisijos siūlymu, gali priimti sprendimą:

25.1. dėl draudimo į zoologijos sodą ar į jo dalį įleisti lankytojus, kai zoologijos sodo patikrinimo metu nustatoma, kad nevykdomi Tvarkos aprašo 25.1.1.–25.1.6. punktų reikalavimai, neatsižvelgta į ankstesnio zoologijos sodo patikrinimo Komisijos ataskaitoje pateiktas rekomendacijas ir siūlymus, kokių priemonių turi imtis zoologijos sodo tvarkytojas, kad užtikrintų zoologijos sodams keliamų reikalavimų vykdymą:

25.1.1. laukinių gyvūnų laikymo sąlygos neatitinka šių gyvūnų rūšių įkurdinimo biologinių ir apsaugos reikalavimų, nurodytų Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklėse;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-159, 2014-02-18, paskelbta TAR 2014-02-19, i. k. 2014-01786

 

25.1.2. nevykdomos prevencinės ir gydomosios veterinarinės priežiūros, mitybos programos;

25.1.3. neužtikrinama, kad laikomi gyvūnai neištrūktų iš aptvarų, voljerų ir įrenginių; kad į tuos aptvarus ir voljerus nepatektų laisvėje gyvenantys gyvūnai;

25.1.4. neužtikrinamas zoologijos sodų lankytojų saugumas;

25.1.5. nėra nuolat saugoma ir atnaujinama informacija apie laikomus gyvūnus (gyvūnų rūšių sąrašą, jų skaičių, amžių, lytį, kilmę, jų įsigijimą, informaciją apie gyvūnų perkėlimą, pervežimą į kitą vietą, apie gyvūnų sveikatą, žymėjimą, gimimo ir gaišimo datas ir kt.);                   

25.1.6. nesilaikoma Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo, Tvarkos aprašo, Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių, Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių laukinių gyvūnų apsaugą ir naudojimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-159, 2014-02-18, paskelbta TAR 2014-02-19, i. k. 2014-01786

 

25.2. dėl zoologijos sodo teritorijos dalies uždarymo, kai Komisija zoologijos sodo patikrinimo metu nustato, kad dalyje zoologijos sodo nevykdomi Tvarkos aprašo 25.1.1.–25.1.4. punktų reikalavimai.

26. AAA priima sprendimą dėl išduoto Leidimo galiojimo panaikinimo ir įpareigoja zoologijos sodo tvarkytoją uždaryti visą zoologijos sodą, kai:

26.1. per AAA nustatytą ne ilgesnį kaip dvejų metų laikotarpį Komisijos nustatyti 25.1.1.–25.1.6. punktų pažeidimai nepašalinami;

26.2. Leidimo turėtojas nebevykdo zoologijos sodo veiklos ir AAA pateikia prašymą dėl Leidimo panaikinimo.

27. Apie priimtus sprendimus AAA raštu informuoja Leidimo turėtoją per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

28. Leidimo galiojimas panaikinamas AAA direktoriaus įsakymu.

29. Uždarius zoologijos sodą ar jo teritorijos dalį, Leidimo turėtojas (kai Leidimo galiojimas panaikinamas – buvęs Leidimo turėtojas) privalo laukinius gyvūnus įkurdinti tokiomis sąlygomis, kurios atitinka šių gyvūnų rūšių įkurdinimo biologinius ir apsaugos reikalavimus pagal Laukinių gyvūnų naudojimo taisykles. Jeigu Leidimo turėtojas (arba buvęs Leidimo turėtojas) per nustatytą laiką neįkurdina gyvūnų atitinkamomis sąlygomis, AAA siūlymu sveiki gyvūnai turi būti perkelti į turinčius leidimus kitus zoologijos sodus, į aptvarus, voljerus ar kitus statinius, kuriems yra išduotas leidimas laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus ir kuriuose yra sąlygos įkurdinti laukinius gyvūnus pagal Laukinių gyvūnų naudojimo taisykles į gyvūnų globos įstaigas arba numarinti. AAA, remdamasi Komisijos siūlymu, priima sprendimą dėl gyvūnų perkėlimo, gydymo ar numarinimo, kai Leidimo turėtojas (arba buvęs Leidimo turėtojas) neįkurdina gyvūnų tinkamomis sąlygomis. Gyvūnų perkėlimą, gydymą ar numarinimą organizuoja Leidimo turėtojas (kai Leidimo galiojimas panaikinamas – buvęs Leidimo turėtojas). Sergantys gyvūnai perkeliami į veterinarijos gydyklas, kol pasveiks. Gyvūnų numarinimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos direktoriaus 2004 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. B1-1015 „Dėl veterinarijos reikalavimų gyvūnų globos namams patvirtinimo“. Gyvūnų perkėlimas, gydymas ir numarinimas atliekamas Leidimo turėtojo (kai Leidimo galiojimas panaikinamas – buvusio Leidimo turėtojo) lėšomis. Leidimo turėtojas (kai Leidimo galiojimas panaikinamas – buvęs Leidimo turėtojas) prisiima visą riziką ir atsakomybę dėl gyvūnų laikymo, naudojimo, perkėlimo, gydymo ar numarinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-159, 2014-02-18, paskelbta TAR 2014-02-19, i. k. 2014-01786

 

V. TAIKOMOS IŠIMTYS

 

30. Jeigu zoologinės kolekcijos tvarkytojas informuoja AAA, kad jis laiko ir visuomenei eksponuoja ne daugiau kaip 10 laukinių gyvūnų rūšių ir ne daugiau kaip 50 gyvūnų, AAA, atsižvelgusi į Komisijos nuomonę gali priimti sprendimą, kad tai nekelia grėsmės laukinės gyvūnijos ir biologinės įvairovės išsaugojimui ir šiuo atveju netaikomi Tvarkos aprašo reikalavimai. Sprendimas, kad visuomenei eksponuojant ne daugiau kaip 10 laukinių gyvūnų rūšių ir ne daugiau kaip 50 gyvūnų kelia grėsmę laukinės gyvūnijos ir biologinės įvairovės išsaugojimui, gali būti priimtas, kai:

30.1. laikomi laukiniai gyvūnai, įrašyti į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, patvirtintą aplinkos ministro 2003 m. spalio13 d. įsakymu Nr. 504 „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo, patvirtinimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-159, 2014-02-18, paskelbta TAR 2014-02-19, i. k. 2014-01786

 

30.2. laikomi gyvūnai, įrašyti į Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) priedus ir (arba) į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą priedus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-159, 2014-02-18, paskelbta TAR 2014-02-19, i. k. 2014-01786

 

301. Be Leidimo draudžiama laikyti nelaisvėje visų rūšių laukinius gyvūnus, nurodytus laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių 2 priede, išskyrus atvejus, kai šie gyvūnai yra teisėtai įgyti iki 2009 m. rugsėjo 1 d. (krokodilai iki 2011 m. liepos 13 d.) arba yra laikinai paimti globos tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymu. Išgijusius laukinius gyvūnus privaloma grąžinti į buveines, iš kurių jie buvo paimti, arba būtina perkelti į voljerus, aptvarus ar kitus statinius, įrengtus pagal Laukinių gyvūnų naudojimo taisykles, jeigu tikėtina, kad laisvėje šie gyvūnai neišgyvens. Globos tikslais paimti ir nuolatos laikomi nelaisvėje laukiniai gyvūnai privalo turėti veterinarijos gydytojo raštišką išvadą, kuria patvirtinama, kad gyvūnui reikalinga nuolatinė globa.

Papildyta punktu:

Nr. D1-159, 2014-02-18, paskelbta TAR 2014-02-19, i. k. 2014-01786

 

31. Apie minėtus sprendimus AAA privalo raštu informuoti zoologinės kolekcijos tvarkytoją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimų priėmimo dienos.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32. Asmenys, pažeidę Tvarkos aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

Leidimų zoologijos sodams įkurti

išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir

kontrolės tvarkos aprašo

priedas

 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

 

Leidimas Nr.

įkurti zoologijos sodą

 

Leidimas išduotas ........................................................................................................

(fizinio asmens vardas, pavardė, adresas arba juridinio asmens, kitos organizacijos, jos atstovybės ar filialo pavadinimas, adresas, įmonės kodas)

Zoologijos sodo adresas ..............................................................................................

Papildomi nurodymai ..................................................................................................

Zoologijos sodo tvarkytojas privalo vykdyti šias sąlygas:

1. .....................................

2. .....................................

3. .....................................

.........................................

.........................................

 

 

Leidimas išduotas ................ m. .................... d.

 

 

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas, pavardė)

 

 

A.V.

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 493, 2002-09-23, Žin., 2002, Nr. 96-4231 (2002-10-04), i. k. 102301MISAK00000493

Dėl aplinkos ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 298 "Dėl Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkos patvirtinimo" pakeitimo ir dėl aplinkos ministro 1998 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 200 "Dėl Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo įgyvendinimo", aplinkos ministro 1999 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 331 "Dėl nelaisvėje laikomiems laukiniams gyvūnams skirtų patalpų minimalių normų patvirtinimo" pripažinimo netekusiais galios

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 107, 2003-03-05, Žin., 2003, Nr. 28-1167 (2003-03-21), i. k. 103301MISAK00000107

Dėl aplinkos ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 298 "Dėl Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-18, 2011-01-05, Žin., 2011, Nr. 5-172 (2011-01-13), i. k. 111301MISAK000D1-18

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 298 "Dėl Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-159, 2014-02-18, paskelbta TAR 2014-02-19, i. k. 2014-01786

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 298 „Dėl Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-554, 2018-06-22, paskelbta TAR 2018-06-25, i. k. 2018-10434

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 298 „Dėl Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo