Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 143-6310, i. k. 109203NISAK0001-228

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL KOMPENSACIJOS UŽ REZERVINĘ GALIĄ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2009 m. lapkričio 26 d. Nr. 1-228

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 765 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą“ (Žin., 2003, Nr. 59-2659; 2009, Nr. 117-5010) 1.7 punktu,

t v i r t i n u Kompensacijos už rezervinę galią nustatymo metodiką (pridedama).

 

 

 

Energetikos ministras                                                         Arvydas Sekmokas

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos

ministro 2009 m. lapkričio 26 d.

įsakymu Nr. 1-228

 

 

KOMPENSACIJOS UŽ REZERVINĘ GALIĄ NUSTATYMO METODIKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kompensacijos už rezervinę galią nustatymo metodika (toliau – ši Metodika) reglamentuoja kompensacijos už rezervinę galią apskaičiavimą bei šilumos vartotojų ir tiekėjų tarpusavio santykius, tiesiogiai susijusius su papildomų sąnaudų kompensacija už rezervuotą galią.

2. Ši Metodika yra privaloma šilumos tiekėjams ir nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojams, kurie naudojasi aprūpinimo šiluma sistema tik kaip rezerviniu šildymo būdu.

3. Šioje Metodikoje vartojamos sąvokos:

Karštas šilumos galios rezervas – būklė, kai šilumos vartotojo šilumos įrenginiai yra sujungti su šilumos perdavimo tinklu ir ties tiekimo-vartojimo riba atjungti uždaromąja armatūra, o paduodama tinklo linija sujungta su grįžtama tinklo linija, kad būtų cirkuliacija, palaikanti reikiamus šilumnešio parametrus, ir bet kuriuo paros metu pagal šilumos punkto eksploatavimo instrukciją įrenginius būtų galima prijungti.

Šaltas šilumos galios rezervas – būklė, kai šilumos vartotojo šilumos įrenginiai yra sujungti su šilumos perdavimo tinklu ties tiekimo-vartojimo riba atjungiamąja armatūra ir juos galima pradėti eksploatuoti tik per šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytą laiką.

Kitos šioje Metodikoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259) sąvokas.

 

II. šios METODIKOS TAIKYMAS

 

4. Ši Metodika taikoma:

4.1. kai teisės aktuose (šios Metodikos priedo 1, 2, 3, 4 ir 7 punktai) nustatyta tvarka nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojas naudojasi šilumos tiekimo sistema kaip rezerviniu šildymo būdu;

4.2. kai teisės aktuose (šios Metodikos priedo 1, 2, 3, 4 ir 7 punktai) nustatyta tvarka naujas nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojas prisijungia prie aprūpinimo šiluma sistemos ir naudojasi ja tik kaip rezerviniu šildymo būdu.

5. Šios Metodikos 4 punkte nustatytais atvejais šilumos tiekėjas apskaičiuoja nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojui už naudojimąsi aprūpinimo šiluma sistema kaip rezerviniu šildymo būdu kompensacijos už rezervinę galią dydį. Kompensacijos už rezervinę galią dydis ir mokėjimo tvarka nurodomi šalių sudarytoje šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje.

 

III. KOMPENSACIJOS UŽ REZERVINĘ GALIĄ APSKAIČIAVIMAS

 

6. Šalto šilumos galios rezervo atveju mokėtinos per mėnesį kompensacijos už rezervinės galios 1 kW dydis apskaičiuojamos vadovaujantis teisės aktu (šios Metodikos priedo 6 punktas) pagal 1 formulę:

 

http://www.infolex.lt/ta/PictureThumbnail.aspx?Id=6fc486a4-5859-4915-b62e-735a3c3ee12e,                                                     (1)

 

kur:

TGRŠ – šalto šilumos galios rezervo atveju mokėtinos per mėnesį kompensacijos už rezervinės galios 1 kW dydis, Eur už kW per mėnesį;

Sp – šilumos tiekėjo normuojamos sąlygiškai pastovios šilumos gamybos ir perdavimo sąnaudos, Eur per metus;

N – visų aprūpinimo šiluma sistemos šilumos vartotojų vidutinio vartojimo galia, kW.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-336, 2014-12-30, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21353

 

7. Karšto šilumos galios rezervo atveju mokėtinos per mėnesį kompensacijos už rezervinės galios 1 kW dydis apskaičiuojamos vadovaujantis teisės aktu (šios Metodikos priedo 6 punktas) pagal 2 formulę:

 

http://www.infolex.lt/ta/PictureThumbnail.aspx?Id=7441172c-9209-450e-94f1-afb0df313efe,                                      (2),

 

kur:

TGRK – karšto šilumos galios rezervo atveju mokėtinos per mėnesį kompensacijos už rezervinės galios 1 kW dydis, Eur už kW per mėnesį;

Spt – šilumos tiekėjo patiektos į šilumos perdavimo tinklą šilumos 1 kWh kintamos sąnaudos;

Qtn – šilumos perdavimo tinklą ir šilumos vartotojo šilumos įrenginius jungiančio šilumos įvado normuoti technologiniai nuostoliai, apskaičiuoti teisės akte (šios Metodikos priedo 5 punktas) nustatyta tvarka, kWh per metus;

Sp – šilumos tiekėjo normuojamos sąlygiškai pastovios šilumos gamybos ir perdavimo sąnaudos, Eur per metus;

N – visų šilumos tiekimo sistemos šilumos vartotojų vidutinio vartojimo galia, kW.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-336, 2014-12-30, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21353

 

8. Nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojo, kuris naudojasi šilumos tiekimo sistema kaip rezerviniu šildymo būdu, šalto šilumos galios rezervo atveju mokėtinos šilumos tiekėjui kompensacijos už rezervinę galią dydis apskaičiuojamos pagal 3 formulę:

 

KGRŠ = TGRŠ · NvartŠ · k,                                      (3)

 

kur:

KGRŠ – kompensacijos už rezervinę galią mokestis šalto šilumos galios rezervo atveju, Eur per mėnesį;

NvartŠ – nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojo vidutinio šilumos vartojimo galia, kuriai taikytinas aprūpinimo šiluma sistemos galios rezervavimas, nustatyta vadovaujantis teisės aktais (šios Metodikos priedo 6 punktas) bei nurodyta šilumos pirkimo-pardavimo sutartyje, kW;

TGRŠ – šalto šilumos galios rezervo atveju mokėtinos per mėnesį kompensacijos už rezervinės galios 1 kW dydis, Eur už kW per mėnesį;

k – šalto šilumos galios rezervo koeficientas, nustatomas šilumos pirkimo-pardavimo sutartyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-336, 2014-12-30, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21353

 

9. Nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojo, kuris naudojasi šilumos tiekimo sistema kaip rezerviniu šildymo būdu, karšto šilumos galios rezervo atveju mokėtinos šilumos tiekėjui kompensacijos už rezervinę galią dydis apskaičiuojamos pagal 4 formulę:

 

KGRK = TGRK · NvartK · k,                                      (4)

 

kur:

KGRK – kompensacijos už rezervinę galią mokestis karšto šilumos galios rezervo atveju, Eur per mėnesį;

TGRK – karšto šilumos galios rezervo mokėtinos per mėnesį kompensacijos už rezervinės galios 1 kW dydis, Eur už kW per mėnesį;

NvartK – nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojo vidutinio vartojimo galia, kuriai taikytinas šilumos tiekimo sistemos galios rezervavimas, nustatyta vadovaujantis teisės aktais (šios Metodikos priedo 6 punktas) bei nurodyta šilumos pirkimo-pardavimo sutartyje, kW;

k – karšto šilumos galios rezervo koeficientas, nustatomas šilumos pirkimo-pardavimo sutartyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-336, 2014-12-30, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21353

 

10. Naujo prijungiamo prie šilumos perdavimo tinklo nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojo, kuris naudojasi šilumos tiekimo sistema kaip rezerviniu šildymo būdu, šalto šilumos galios rezervo mokėtinos šilumos tiekėjui kompensacijos už rezervinę galią dydis apskaičiuojamos pagal 5 formulę:

 

http://www.infolex.lt/ta/PictureThumbnail.aspx?Id=a81c192b-c8be-4725-b8eb-07e4050001b6,                                    (5)

 

kur:

KGRŠnauj. – naujo prijungiamo nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojo kompensacijos už rezervinę galią mokestis šalto šilumos galios rezervo atveju, Eur per mėnesį;

KGRŠ – pagal šios Metodikos 8 punkto reikalavimus nustatytas kompensacijos už rezervinę galią mokestis šalto šilumos galios rezervo atveju, Eur per mėnesį;

Lnauj. – nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojui prijungti prie perdavimo tinklų šilumos tiekėjo įrengtos naujos (papildomos) vamzdyno atšakos metinės nusidėvėjimo sąnaudos, Eur.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-336, 2014-12-30, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21353

 

11. Naujo prijungiamo prie šilumos perdavimo tinklo nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojo, kuris naudojasi šilumos tiekimo sistema kaip rezerviniu šildymo būdu, karšto šilumos galios rezervo atveju mokėtinos šilumos tiekėjui kompensacijos už rezervinę galią dydis apskaičiuojamas pagal 6 formulę:

 

http://www.infolex.lt/ta/PictureThumbnail.aspx?Id=a4817273-cd8a-45d9-83f4-4dbb43e10ffd,                                   (6)

 

kur:

KGRKnauj. – naujo prijungiamo nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojo kompensacijos už rezervinę galią mokestis karšto šilumos galios rezervo atveju, Eur per mėnesį;

KGRK – pagal šios Metodikos 9 punkto reikalavimus nustatytas kompensacijos už rezervinę galią mokestis karšto šilumos galios rezervo atveju, Eur per mėnesį;

Lnauj. – nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojui prijungti prie perdavimo tinklų šilumos tiekėjo įrengtos naujos (papildomos) vamzdyno atšakos metinės nusidėvėjimo sąnaudos, Eur.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-336, 2014-12-30, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21353

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Šilumos vartotojams pageidaujant (pateikus raštišką prašymą) šilumos tiekėjai privalo sudaryti galimybę susipažinti su kompensacijos už rezervinę galią dydžio apskaičiavimo išklotinėmis.

 

_________________

 


 

Kompensacijos už rezervinę galią

nustatymo metodikos

priedas

 

TEISĖS AKTAI, Į KURIUOS šioje METODIKOJE PATEIKTOS NUORODOS

 

1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262);

2. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2224);

3. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259);

4. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-258 (Žin., 2003, Nr. 70-3193; 2008, Nr. 1-14);

5. Šilumos tiekimo vamzdynų nuostolių nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 262 (Žin., 2001, Nr. 74-2613);

6. Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959);

7. Aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų nustatytas sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms būtinas rezervinis šilumos įrenginys, sąrašas.

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-336, 2014-12-30, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21353

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1-228 „Dėl kompensacijos už rezervinę galią nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo