Įstatymas skelbtas: Žin., 1996, Nr. 86-2043

Neoficialus įstatymo tekstas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS REGISTRŲ

ĮSTATYMAS

 

1996 m. rugpjūčio 13 d. Nr. I-1490

Vilnius

 

Nauja įstatymo redakcija:

Nr. IX-2371, 2004-07-15, Žin., 2004, Nr. 124-4488 (2004-08-07)

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas nustato:

1) valstybės registrų (kadastrų) steigimą, tvarkymą, reorganizavimą ir likvidavimą;

2) valstybės registrų sistemą ir bendruosius valstybės registrų sąveikos principus;

3) vadovaujančiųjų valstybės registrų tvarkymo įstaigų, valstybės registrų tvarkymo įstaigų, valstybės registrų priežiūros institucijų, valstybės registrų tvarkytojų, valstybės registrų duomenų teikėjų ir gavėjų( )teises ir pareigas.

2. Šio įstatymo nustatytas valstybės registrų duomenų perdavimas asmenims naudoti suderintas su Europos Sąjungos direktyva, nurodyta šio įstatymo priede.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Geografiniai duomenys – duomenys, nustatantys registro objekto geografinę padėtį valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje.

2. Georeferencinis pagrindas – stabilių objektų (kelių, geležinkelių, hidrografijos), geodezinio pagrindo bei vietovių grafiniai ir atributiniai duomenys, naudojami kartu su ortofotografiniais žemėlapiais ir privalomi visiems valstybės registrams, kaupiantiems geografinius duomenis.

3. Integrali valstybės registrų sistema (toliau – registrų sistema) – tarpusavyje susijusių valstybės registrų visuma.

4. Klasifikatorius – registro duomenims grupuoti skirtas susistemintas registro objektų ar jų grupių (klasių) sąrašas, į kurį įeina sudaryti pagal tam tikrą struktūrą šių objektų ar jų grupių kodai ir pavadinimai bei požymių aprašymai.

5. Registro duomenys – registruojamą registro objektą apibūdinantys duomenys, surinkti iš registro objektui registruoti pateiktų dokumentų, papildyti registro objekto identifikavimo kodu, susijusių registrų ir registravimo procedūras apibūdinančiais duomenimis.

6. Registro duomenų gavėjas – asmuo ar susijęs registras, kuriam teikiami registro duomenys.

7. Registro duomenų paskelbimas – registro duomenų paskelbimas visuomenės informavimo priemonėse.

8. Registro duomenų teikėjas – asmuo, teikiantis registrui teisės aktų nustatytus duomenis ir dokumentus.

9. Registro duomenų teikimas – registro duomenų atskleidimas, perdavimo ar kitu būdu padarant juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse).

10. Registro duomenų tvarkymas – bet kurie su registro duomenimis atliekami veiksmai: duomenų rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (ar) aritmetinės operacijos, duomenų paieška, naikinimas ir kiti veiksmai.

11. Registro objektų registravimas – registro objektui registruoti pateiktų dokumentų įvertinimas, sprendimo registruoti registro objektą priėmimas, registro duomenų suformavimas, įrašymas į registrą ir teisės aktų nustatytais atvejais registravimo pažymėjimo išdavimas.

12. Registro tvarkymo įstaiga – įstatymu ar Vyriausybės nutarimu paskirtas juridinis asmuo, registruojantis registro objektus, tvarkantis ir teikiantis registro duomenis bei dokumentus ir atsakantis už jų saugą.

13. Registro tvarkytojas – juridinis asmuo, atliekantis vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos perduotas atskiras registro duomenų tvarkymo funkcijas, nesusijusias su sprendimo dėl objektų registravimo bei sprendimo dėl registro duomenų teikimo priėmimu.

14. Registrų objektai – registruose registruojami asmenys, veikla, daiktai, daiktų buvimo vieta, daiktinės teisės, teisių suvaržymai, juridiniai faktai, dokumentai, teritorijos, gamtos ištekliai, kultūros vertybės, intelektinė (pramoninė) nuosavybė, komunikacijų priemonės ir kiti įstatymų nustatyti objektai.

15. Registrų priežiūros institucijos – valstybės institucijos, įstatymais nustatytos arba Vyriausybės nutarimu paskirtos prižiūrėti registrų sistemos ir atskirų registrų steigimą, kūrimą, tvarkymą, reorganizavimą bei likvidavimą.

16. Registrų sąrašas – registras, kuriame registruojami valstybės ir žinybiniai registrai ir kaupiama informacija apie jų steigimą ir funkcionavimą.

17. Susiję registrai – registrai, objektui apibūdinti, be savo duomenų, naudojantys kito registro duomenis.

18. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga – įstatymu ar Vyriausybės nutarimu paskirta ministerija ar kita valstybės institucija ar įstaiga, kurios valdymo sričiai priskirtas registras, metodiškai vadovaujanti registro kūrimui ir koordinuojanti jo funkcionavimą.

19. Valstybės registras (kadastras) (toliau – registras) – teisinių, organizacinių, technologinių priemonių visuma, skirta registruoti įstatymų nustatytus registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti bei teikti fiziniams ir juridiniams asmenims registruojamų objektų kiekybinius, kokybinius, geografinius ir kitus duomenis bei dokumentus.

20. Žinybinis registras – teisinių, organizacinių, technologinių priemonių visuma, skirta registruoti valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos sprendimu nustatytus registro objektus ir tvarkyti registro objektų registravimo duomenis.

 

3 straipsnis. Pagrindiniai registrai

Pagrindiniai registrai yra:

1) juridinius asmenis registruojantis registras;

2) gyventojus registruojantis registras;( )

3) nekilnojamąjį turtą ir teises į jį registruojantis registras;

4) objektų, kurių geografinė padėtis nesikeičia, adresus registruojantys registrai;

5) teisės aktus registruojantys registrai;

6) daiktų ir turtinių teisių įkeitimą registruojantis registras.

 

4 straipsnis. Registrų sistema ir bendrieji registrų sąveikos principai

1. Registrų sistemos pagrindą sudaro pagrindiniai registrai, kurių duomenys naudojami susijusiuose registruose. Į registrų sistemą sujungti registrai gali naudoti ne tik pagrindiniuose registruose kaupiamus duomenis.

2. Registrų sistemos pagrindas yra registrų sąveika. Registrų duomenys turi būti tinkami naudoti visoje Lietuvos Respublikos informacinėje infrastruktūroje ir tarptautiniuose registruose.

3. Registrų sąveika palaikoma susijusių registrų nuostatų ir duomenų teikimo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis perduodant, atnaujinant duomenis ar jais keičiantis, gautiems iš susijusių registrų duomenims koduoti naudojant tų registrų suteiktus objektų unikalius identifikavimo kodus.

4. Susijusių registrų duomenis draudžiama pakartotinai rinkti iš pirminių šaltinių ar juos tikslinti kitokiu būdu. Registruoti objektai pakartotinai kituose registruose neregistruojami.

5. Registro tvarkymo įstaiga atsako už tai, kad susijusiam registrui pateikti duomenys atitiktų jos tvarkomame registre įrašytus ir atnaujintus duomenis.

6. Registro tvarkymo įstaiga, susijusio registro pateiktuose duomenyse pastebėjusi klaidą, nedelsdama turi pranešti duomenis pateikusiai registro tvarkymo įstaigai, o ši, išnagrinėjusi nurodytus trūkumus, ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos turi ištaisyti registro duomenis, nedelsdama juos pateikti susijusiam registrui ir pranešti registro duomenų gavėjams, kuriems buvo perduoti klaidingi duomenys. Šis terminas gali būti pratęstas registro, siunčiančio pranešimą apie klaidos ištaisymą, nuostatų nustatytais atvejais ir tvarka.

7. Registrai privalo naudoti teisės aktų nustatyta tvarka pripažintus tarptautinius ir nacionalinius klasifikatorius. Jeigu registrui veikti reikalingų pripažintų klasifikatorių nėra, kuriami tam registrui būdingi klasifikatoriai. Sukurti registrų klasifikatoriai yra neatskiriama registrų duomenų dalis, todėl teikiami susijusiems registrams ir kitiems registro duomenų gavėjams kartu su registro duomenimis. Klasifikatoriai tvarkomi Vyriausybės nustatyta tvarka.

8. Registrų duomenys ir registrams tvarkyti naudojamos kompiuterinės programos nuosavybės teise priklauso valstybei.

 

II SKYRIUS

REGISTRŲ STEIGIMAS, REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

5 straipsnis. Registrų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarka

Registrai steigiami, reorganizuojami ir likviduojami šio įstatymo ir Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

6 straipsnis. Registrų steigimas

1. Registro steigimą ir registro objektų registravimo tvarką nustato įstatymas.

2. Registrus steigia Vyriausybė, priimdama nutarimą dėl registro įsteigimo, registro nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžios nustatymo.

3. Steigiant registrą, be Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka Vyriausybei pateikiamų dokumentų, papildomai pateikiamas registro kūrimo ir įsteigimo kalendorinis darbų grafikas ir išlaidų sąmata.

4. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga privalo pranešti registrų sąrašo tvarkymo įstaigai apie įsteigtą registrą Registrų sąrašo nuostatų nustatyta tvarka.

5. Žinybinius registrus steigia valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos. Institucija ar įstaiga, priėmusi sprendimą steigti žinybinį registrą, privalo pranešti apie tai registrų sąrašo tvarkymo įstaigai Registrų sąrašo nuostatų nustatyta tvarka.

 

7 straipsnis. Registrų finansavimas

1. Registrai finansuojami iš valstybės biudžeto, kitų teisės aktais nustatytų finansavimo šaltinių, lėšų už teikiamas paslaugas. Nustatant konkrečių registrų finansavimo šaltinius ir tvarką, atsižvelgiama į registro paskirtį, jo naudojimo galimybes, pasirenkamas tinkamiausias ir ekonomiškai naudingiausias registro kūrimo ir veiklos finansavimo būdas.

2. Registrai gali būti steigiami, kuriami ar tobulinami ne tik biudžeto, bet ir įstatymų nustatyta tvarka nebiudžetinėmis lėšomis.

 

8 straipsnis. Registrų kūrimas

1. Registras pradedamas kurti Vyriausybei priėmus nutarimą dėl registro įsteigimo, registro nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžios nustatymo. Registras įkuriamas iki Vyriausybės nutarime nustatyto termino. Žinybiniai registrai pradedami kurti žinybinį registrą steigiančios valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos vadovui priėmus sprendimą dėl žinybinio registro nuostatų patvirtinimo ir žinybinio registro veiklos pradžios nustatymo.

2. Registro kūrimą organizuoja, kūrimo procesą prižiūri, vykdo ir atliktus registro kūrimo darbus vertina vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga.

3. Vadovaujantis registro nuostatais, parengiama registro veikimo schema. Joje nustatoma registro vidinė organizacinė struktūra, išoriniai ryšiai, jų palaikymo priemonės. Vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos patvirtintoje registro veikimo schemoje turi būti nustatyta registravimo sistema, registro duomenų kaupimo ir saugos sistema, sąveikos su susijusiais registrais priemonės, registro duomenų teikimo sistema.

4. Registro veikimo schema detalizuojama techniniame aprašyme (specifikacijoje). Jis derinamas su registrų priežiūros institucijomis.

5. Vadovaujantis techniniu aprašymu (specifikacija), kuriamos registro duomenų tvarkymo priemonės, rengiami registro projektiniai dokumentai.

 

9 straipsnis. Registrų reorganizavimas

1. Registras gali būti reorganizuojamas keičiant registro objektus, registro duomenų rinkimo bei naudojimo tvarką, sujungiant, išskaidant registrus, perduodant jų duomenis vienai arba kelioms registro tvarkymo įstaigoms.

2. Sprendimą reorganizuoti registrą priima Vyriausybė. Sprendimą reorganizuoti žinybinį registrą priima žinybinį registrą įsteigusi institucija ar įstaiga.

3. Sprendime reorganizuoti registrą turi būti nustatytos registro tvarkymo įstaigos ir vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos teisės ir pareigos registro reorganizavimo laikotarpiu, keistini teisės aktai, registro duomenų ir dokumentų perdavimo reorganizuotam registrui tvarka, registro išduotų dokumentų galiojimas, registro duomenų teikėjų ir registro duomenų gavėjų informavimo tvarka ir kitos registro reorganizavimo sąlygos.

4. Jei reorganizuojant registrą keičiasi registro tvarkymo įstaigos, registro reorganizavimą vykdo naujai paskirta vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga ir registro tvarkymo įstaigos.

5. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga arba jos įgaliota registro tvarkymo įstaiga ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo sprendimo reorganizuoti registrą priėmimo pateikia šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodytus duomenis Registrų sąrašo tvarkymo įstaigai. Ši įstaiga nedelsdama įregistruoja duomenų pakeitimus.

 

10 straipsnis. Registrų likvidavimas

1. Sprendimą likviduoti registrą priima Vyriausybė. Sprendimą likviduoti žinybinį registrą priima žinybinį registrą įsteigusi valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga.

2. Sprendime likviduoti registrą nustatoma registro duomenų ir dokumentų perdavimo valstybės archyvui tvarka arba duomenų ir dokumentų sunaikinimo priemonės ir terminai, keistini teisės aktai, registro duomenų teikėjų ir registro duomenų gavėjų informavimo tvarka bei kitos registro likvidavimo priemonės. Registro duomenų ir dokumentų perdavimo valstybės archyvui tvarka arba jų sunaikinimo priemonės ir terminai nustatomi vadovaujantis Archyvų įstatymu ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

3. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga arba jos įgaliota registro tvarkymo įstaiga ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo sprendimo likviduoti registrą paskelbimo dienos pateikia šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodytus duomenis Registrų sąrašo tvarkymo įstaigai. Ji nedelsdama įregistruoja duomenų pakeitimus ar išregistruoja registrą.

 

11 straipsnis. Registrų sąrašas

1. Registrų sąrašą steigia ir jo nuostatus tvirtina Vyriausybė.

2. Registrų sąraše turi būti registruojami registrai, žinybiniai registrai ir kaupiami šie duomenys:

1) registro pavadinimas;

2) registro identifikavimo kodas;

3) registro įsteigimo data ir sprendimo įsteigti registrą ir patvirtinti registro nuostatus priėmimo data;

4) registro steigimo, reorganizavimo, likvidavimo pagrindas ir terminai;

5) vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos pavadinimas ir kodas;

6) registro tvarkymo įstaigų pavadinimai ir kodai;

7) susijusių registrų pavadinimai ir identifikavimo kodai;

8) registro duomenų teikėjai;

9) registro duomenų tvarkymo priemonės;

10) kiti Registrų sąrašo nuostatuose nustatyti duomenys.

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytus duomenis ir jų pakeitimus Registrų sąrašo tvarkymo įstaigai Registrų sąrašo nuostatų nustatyta tvarka pateikia vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga arba jos įgaliota registro tvarkymo įstaiga.

4. Registrų sąrašą tvarko Vyriausybės įgaliota valstybės institucija, koordinuojanti registrų sistemos bei atskirų registrų kūrimą ir funkcionavimą, atliekanti registrų tvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo priežiūrą.

 

III SKYRIUS

REGISTRO TVARKYMO ĮSTAIGOS

 

12 straipsnis. Registro tvarkymo įstaigos

1. Kiekvienam registrui įstatymu arba Vyriausybės nutarimu paskiriama vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga ir registro tvarkymo įstaiga (įstaigos). Tais atvejais, kai registrą tvarko vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga, ji yra ir registro tvarkymo įstaiga. Žinybinio registro vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga yra žinybinio registro steigėja.

2. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga metodiškai vadovauja registrui ir atlieka kitas registro nuostatuose nustatytas funkcijas.

3. Registro tvarkymo įstaiga atlieka šias funkcijas:

1) registruoja objektus;

2) užtikrina sąveiką su susijusiais registrais;

3) teikia registro duomenis registro duomenų gavėjams;

4) užtikrina tinkamą registro veikimą ir registro duomenų bei dokumentų saugą;

5) atliekas kitas registro nuostatuose nustatytas funkcijas.

4. Atlikdama savo funkcijas, registro tvarkymo įstaiga:

1) priima iš registro duomenų teikėjo registro duomenis, dokumentus ir jų pakeitimus, tikrina registravimui pateiktus dokumentus, atlieka duomenų techninę ir loginę kontrolę, priima sprendimą registruoti arba atsisakyti registruoti objektą, kaupia, apdoroja, sistemina, saugo, naudoja registro duomenis, taiso registre padarytas klaidas, išduoda registravimo pažymėjimą, atlieka kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus, numatytus registro nuostatuose;

 2) teikia registro duomenis, registruoja registro duomenų gavėjus, priima užklausas, į jas atsako, tvarko registro duomenų gavimo ir perdavimo apskaitą – fiksuoja registro duomenų teikėjus, gavėjus, perduotus duomenis, jų perdavimo laiką, turinį ir tikslą;

3) atlieka kitus registro nuostatuose nustatytus veiksmus.

5. Registro duomenų tvarkymo funkcijos, nesusijusios su sprendimo dėl objektų registravimo bei sprendimo dėl registro duomenų teikimo priėmimu, gali būti perduotos registro tvarkytojams. Su registro tvarkytojais sudaromos registro duomenų tvarkymo sutartys. Jose nustatomos perduodamos registro tvarkymo funkcijos, jų įgyvendinimo priemonės, atlyginimas už funkcijų atlikimą ir atsakomybė už netinkamą jų vykdymą.

6. Siekiant išvengti nesąžiningos konkurencijos, registrų tvarkymo įstaigos ir registro tvarkytojai, užsiimantys komercine veikla, kuriai vykdyti teisėtai naudojami registro duomenys, tvarkomo arba susijusio registro duomenis gauna tokiomis pačiomis sąlygoms kaip ir kiti duomenų gavėjai.

 

13 straipsnis. Registro tvarkymo įstaigų teisės ir pareigos

1. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga turi teisę:

1) rengti ir priimti teisės aktus, susijusius su registro tvarkymu ir registro duomenų sauga;

2) organizuoti registro kompiuterinės, programinės, komunikacinės įrangos įsigijimą, nustatyti šios įrangos priežiūros reikalavimus, spręsti registro modernizavimo ir plėtimo klausimus;

3) perduoti registro tvarkytojams atlikti dalį registro duomenų tvarkymo funkcijų, nesusijusių su sprendimo dėl objektų registravimo ir sprendimo dėl registro duomenų teikimo priėmimu;

4) atlikti kitus registro nuostatuose nustatytus veiksmus.

2. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga privalo:

1) koordinuoti registro tvarkymo įstaigų ir registro tvarkytojų darbą, nustatyta tvarka atlikti šių įstaigų priežiūrą;

2) užtikrinti tinkamą registro tvarkymo įstaigų darbą;

3) atlikti registro duomenų saugos reikalavimų laikymosi priežiūrą;

4) kontroliuoti, kaip vykdomi metinis ir perspektyvinis registro biudžetai;

5) nagrinėti registro tvarkymo įstaigų pasiūlymus dėl registro veiklos tobulinimo ir juos apibendrinti;

6) užtikrinti, kad registras būtų tvarkomas vadovaujantis šiuo įstatymu, registro nuostatais ir kitais teisės aktais;

7) planuoti metinį ir perspektyvinį registro biudžetus;

8) teikti informaciją apie registro veiklą;

9) organizuoti ir koordinuoti registro tvarkymo įstaigų valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų mokymą, rengti mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programas, kitus su kvalifikacijos kėlimu susijusius metodinius dokumentus.

3. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga yra ir asmens duomenų valdytoja, jeigu registre tvarkomi asmens duomenys.

4. Registro tvarkymo įstaiga turi teisę:

1) reikalauti iš registro duomenų teikėjų, kad registro duomenys, jų pakeitimai ir dokumentai būtų tinkamai surašyti, pateikti laiku ir atitiktų susijusių registrų duomenis;

2) skirti registro duomenų teikėjui terminą trūkumams pašalinti, jeigu registro tvarkymo įstaiga nustato, kad registrui pateikti duomenys ar dokumentai yra netikslūs ar neatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų;

3) nustatyti registro darbo organizavimo principus ir tvarką;

4) atlikti kitus registro nuostatuose nustatytus veiksmus.

5. Registro tvarkymo įstaiga privalo užtikrinti, kad:

1) registras veiktų nepertraukiamai;

2) registro duomenys atitiktų registro tvarkymo įstaigai pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis;

3) registro duomenys, gaunami iš susijusių registrų, būtų nuolat atnaujinami;

4) neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys arba duomenų pasikeitimai būtų nedelsiant ištaisyti, atnaujinti arba papildyti;

5) registro duomenų gavėjai, kuriems buvo perduoti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, būtų informuoti apie ištaisytus netikslumus;

6) registras būtų tvarkomas vadovaujantis registro nuostatais ir kitais teisės aktais.

6. Registro tvarkymo įstaiga yra ir asmens duomenų tvarkytoja, jeigu registre registruojami asmens duomenys.

 

14 straipsnis. Registro duomenų tvarkymas

1. Registro duomenų tvarkymą reglamentuoja atitinkamo registro įstatymas, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, registro nuostatai ir kiti teisės aktai, taip pat šio įstatymo nustatytais atvejais – ir registro duomenų tvarkymo sutartys.

2. Registro nuostatai reglamentuoja registro paskirtį, jo objektus, registro tvarkymo įstaigas, jų teises ir pareigas, registro duomenų tvarkymą, sąveiką su kitais registrais, registro duomenų apsaugą, registro duomenų skelbimą ir registro duomenų teikimą.

3. Registro nuostatuose nurodyti registro duomenų teikėjai teikia duomenis apie registro objektą registro tvarkymo įstaigai registro nuostatuose nustatyta tvarka.

4. Pasikeitus registro objekto duomenims, registro duomenų teikėjas apie pasikeitimus registro tvarkymo įstaigai privalo pranešti registro nuostatų nustatyta tvarka.

5. Registro duomenys registre įrašomi, keičiami ar išbraukiami iš registro remiantis duomenimis, pateiktais objektui registruoti, registro duomenims pakeisti ar objektui išregistruoti. Išregistravus objektą iš registro, duomenys registre saugomi teisės aktų nustatytą laiką.

6. Registro duomenys laikomi teisingais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.

7. Registro tvarkymo įstaiga, nustačiusi gautų dokumentų ar duomenų netikslumus, per registro nuostatuose nustatytą laiką turi pranešti apie juos registro duomenų teikėjui ir registro duomenų gavėjams, kuriems buvo perduoti klaidingi duomenys.

8. Informacija apie registro objektą ir tikslus, registro tvarkymo įstaigą, registrui teikiamų dokumentų bei duomenų sąrašą, kiekį, registro duomenų teikėjus ir registro duomenų gavėjus, taip pat informacija asmenims apie registro tvarkymą, jų teises susipažinti su registro duomenimis bei neteisingų, netikslių, neišsamių duomenų ištaisymo tvarką registro nuostatų nustatyta tvarka turi būti prieinama kiekvienam asmeniui registro tvarkymo įstaigoje ir registro tvarkymo įstaigos interneto svetainėje, jeigu įstatymai nenustato kitaip.

9. Kai asmuo, kurio duomenys įrašyti registre, prašo ištaisyti neteisingus, netikslius, neišsamius duomenis, registro tvarkymo įstaiga per registro nuostatuose nustatytą laiką nuo prašymo ir jame nurodytus faktus patvirtinančių dokumentų gavimo dienos turi ištaisyti registro duomenis ir pranešti apie tai prašymą pateikusiam asmeniui.

10. Registro objektas yra įregistruotas, kai duomenys apie objektą įrašomi į registrą, suteikiamas registro objekto identifikavimo kodas ir išduodamas registravimo pažymėjimas, jeigu tai nustato teisės aktai.

11. Registre turi būti kaupiami ir tvarkomi registro objektų, kurių geografinė padėtis nesikeičia, geografiniai duomenys, sudaryti remiantis georeferenciniu pagrindu.

 

IV SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ IR DOKUMENTŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

15 straipsnis. Registro duomenų ir dokumentų kopijų teikimas

1. Registrų duomenys ir dokumentai yra vieši ir, atsižvelgiant į registro steigimo tikslus, įstatymų bei registrų nuostatų nustatyta tvarka ir apimtimi teikiami registro duomenų gavėjams, jeigu įstatymai ar registro nuostatai nenustato kitaip.

2. Registrų duomenis registro tvarkymo įstaiga teikia šiais būdais:

1) perduodama automatiniu būdu;

2) išduodama pažymas ar kitus dokumentus;

3) teikdama registro išrašus ir kitą informaciją, kuri gali būti teikiama žodžiu, raštu, elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis;

4) kitais teisės aktų nustatytais būdais.

3. Registro išrašus, pažymas ir dokumentus turi teisę teikti tik registro tvarkymo įstaigos.

4. Registro duomenų ir dokumentų kopijų teikimas įstatymų nustatyta tvarka gali būti apribotas, jeigu tai kenkia arba gali pakenkti:

1) valstybės saugumui ar gynybai;

2) nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo tyrimui;

3) viešajai tvarkai;

4) valstybės kontrolei ir priežiūrai;

5) valstybės pagrindiniams ekonominiams ir finansiniams interesams;

6) duomenų subjekto ar kito asmens teisių ir laisvių apsaugai.

5. Registro duomenų teikimas negali būti apribotas kitaip, negu nustato įstatymai. Tais atvejais, kai registro nuostatuose nustatyta išskirtinė registro duomenų naudojimo teisė yra būtina viešojo administravimo subjektų funkcijoms atlikti, vykdant viešąjį administravimą, tokios teisės suteikimo pagrindas tikslinamas ne rečiau kaip kas treji metai. Susitarimai dėl išskirtinės registro duomenų naudojimo teisės turi būti skaidrūs ir viešai skelbiami.

6. Registro duomenys teikiami asmenims, įstatymų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka turintiems teisę juos gauti, sudariusiems sutartį su registro tvarkymo įstaiga ir turintiems tikslą teikti informacines paslaugas tretiesiems asmenims.

7. Registro duomenų ir dokumentų slaptumą, paslapties saugojimo terminus nustato įstatymai.

 

16 straipsnis. Registro duomenų naudojimas

1. Kiekvienas registro duomenų gavėjas privalo naudoti registro duomenis tik teisėtiems ir apibrėžtiems tikslams.

2. Fizinių asmenų asmens duomenys naudojami vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

3. Registrai susijusių registrų pateiktus duomenis gali teikti tik kartu su savo duomenimis registro nuostatų nustatyta tvarka.

4. Fiziniai ir juridiniai asmenys, gavę registro duomenis, gali juos naudoti tik tokiam tikslui, tokia apimtimi ir tokiu būdu, kokie buvo nurodyti gaunant duomenis. Duomenis teikti tretiesiems asmenims galima tik duomenų teikimo sutarčių, pasirašytų su registro tvarkymo įstaiga, nustatyta tvarka ir registro nuostatų nustatyta tvarka. Ši nuostata netaikoma, kai fiziniai ir juridiniai asmenys naudoja iš registro gautus registro duomenis apie save.

5. Registrų, juridinių ir fizinių asmenų naudojami registruotų objektų duomenys turi atitikti pagrindinių registrų, kuriuose šie objektai registruoti, duomenis.

6. Registro duomenų gavėjas negali keisti iš registro gautų duomenų ir juos naudodamas privalo nurodyti duomenų šaltinį.

7. Registre sukaupti viešieji duomenys asmenims, naudojantiems registro duomenis, kad galėtų teikti informacines paslaugas tretiesiems asmenims, registro duomenų gavėjo pageidavimu teikiami duomenų bazės išrašu, apimančiu visus duomenų bazėje saugomus duomenis arba jų dalį. Šis išrašas turi atitikti registro duomenų teikimo sutartį. Šioje sutartyje turi būti aptartas išrašo formatas, turinys ir atsiskaitymo už teikiamus duomenis tvarka. Asmens duomenys teikiami Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytomis sąlygomis.

 

17 straipsnis. Atlyginimas už registro duomenų teikimą

1. Registro duomenys teikiami už atlyginimą, išskyrus šio bei kitų įstatymų nustatytas išimtis. Atlyginimo dydį ir mokėjimo tvarką nustato Vyriausybė. Atlyginimas už registro duomenų teikimą neturi viršyti registro administravimo išlaidų kartu su pagrįsta investicijų grąža.

2. Tais atvejais, kai registro duomenys teikiami įstatymų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka asmenims, turintiems teisę juos gauti ir turintiems tikslą registro duomenų pagrindu teikti informacines paslaugas tretiesiems asmenims, Vyriausybė šio straipsnio 1 dalyje nurodytos tvarkos apraše nustato atskirus atlyginimo už registro duomenų teikimą dydžius bei tvarką.

3. Atlyginimo už valstybės registro duomenų teikimą dydis turi būti pagrįstas registrų tvarkymo įstaigos nuolatinėmis sąnaudomis ir diferencijuotas atsižvelgiant į teikiamų duomenų kiekį ir naudojamus techninius sprendimus. Draudžiama bet kokia diskriminacija, jeigu ji nesusijusi su teikiamų duomenų kiekiu.

4. Registrai neatlygintinai teikia registro duomenis įstatymų ir registro nuostatų nustatyta tvarka:

1) fiziniams asmenims – registre tvarkomus duomenis apie šiuos asmenis kartą per kalendorinius metus;

2) susijusiems registrams – pagal duomenų teikimo sutartis;

3) mokesčių administravimo (išskyrus Juridinių asmenų registro duomenis) ir teisėtvarkos institucijoms – jų tiesioginėms funkcijoms atlikti;

4) kitais registro nuostatų nustatytais atvejais.

 

18 straipsnis. Registro duomenų perdavimas į užsienio valstybes

1. Registro duomenys Europos Sąjungos valstybių narių juridiniams ir fiziniams asmenims teikiami ta pačia tvarka kaip ir Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims.

2. Registro duomenys trečiųjų šalių juridiniams ir fiziniams asmenims teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais bei tarptautinėmis sutartimis.

 

V SKYRIUS

REGISTRŲ VALSTYBINĖ PRIEŽIŪRA. REGISTRŲ DUOMENŲ SAUGOS UŽTIKRINIMAS IR ATSAKOMYBĖ

 

19 straipsnis. Registrų priežiūros institucijos

1. Registrų sistemos bei atskirų registrų steigimo, kūrimo, tvarkymo, reorganizavimo bei likvidavimo priežiūrą atlieka įstatymų nustatytos arba Vyriausybės įgaliotos valstybės institucijos.

2. Registrų priežiūros institucijos atlieka šias funkcijas:

1) Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka derina registrų steigimą ir jų veiklą nustatančių įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

2) nustato registrų jungimo į registrų sistemą reikalavimus, rengia teisės aktų, nustatančių registrų sistemos veiklą, registrų sąveiką, registro duomenų saugą bei registro duomenų teikimą registro duomenų gavėjams, projektus;

3) nustato ir įgyvendina registrų techninės bazės, programinių ir technologinių priemonių formavimo ir veikimo bendruosius reikalavimus;

4) derina steigiamų registrų nuostatus ir registrų kūrimo darbų kalendorinius grafikus, registrų techninių aprašų (specifikacijų) ir registro nuostatų atitiktį, registrų kūrimo ir infrastruktūros plėtros investicinius projektus;

5) konsultuoja registrų tvarkymo įstaigas ir kitas institucijas registrų kūrimo klausimais;

6) vykdo valstybės registrų steigimo, projektavimo ir funkcionavimo stebėseną;

7) teikia išvadas ir rekomendacijas dėl registrų duomenų panaudojimo susijusiuose registruose.

3. Valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos, atsakingos už jų valdymo sričiai priskirtus registrus, rengia, derina ir įgyvendina šių registrų infrastruktūros, techninių ir programinių priemonių kūrimo ir plėtros planus, investicinius projektus, registrų nuostatus, registrų kūrimo projektus.

 

20 straipsnis. Registro duomenų sauga

1. Už registro duomenų saugą atsako registro tvarkymo įstaiga ir registro tvarkytojai.

2. Tvarkant registro duomenis, privaloma įgyvendinti registro duomenų saugos priemones, skirtas užtikrinti registro duomenų tikslumą ir apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

3. Kad būtų užtikrinta registro duomenų sauga, vadovaujantis Vyriausybės patvirtintais bendraisiais duomenų saugos reikalavimais, rengiami ir vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos tvirtinami registro duomenų saugos nuostatai. Juose nustatomos reikiamos registro duomenų saugos priemonės, registro duomenų saugaus tvarkymo reikalavimai ir jų įgyvendinimas.

4. Registro tvarkytojai privalo registro duomenų saugos nuostatų nustatyta tvarka užtikrinti reikiamas administracines, technines ir organizacines duomenų saugos priemones ir tokių priemonių laikymąsi.

5. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir tvarkantys registro duomenis, privalo įsipareigoti saugoti duomenų paslaptį. Įsipareigojimas saugoti duomenų paslaptį galioja ir nutraukus su registro duomenų tvarkymu susijusią veiklą.

 

21 straipsnis. Atsakomybė

Registrų tvarkymo įstaigos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, pažeidę šį įstatymą, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                 ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

                                                                                                Lietuvos Respublikos

                                                                                                valstybės registrų įstatymo

                                                                                                priedas

 

 

ĮGYVENDINAMAS EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAS

 

 

2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/98/EB „Dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo.

 

_______________

 

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1701, 00.05.23, Žin., 2000, Nr.47-1345 (00.06.09)

VALSTYBĖS REGISTRŲ ĮSTATYMO PAPILDYMO 5(1) STRAIPSNIU ĮSTATYMAS

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2371, 2004-07-15, Žin., 2004, Nr. 124-4488 (2004-08-07)

VALSTYBĖS REGISTRŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Nauja įstatymo redakcija

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo: Aušra Bodin (2004-08-09)

                  aubodi@lrs.lt