Suvestinė redakcija nuo 2008-12-12 iki 2017-03-27

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 25-771, i. k. 1041100NUTA00000155

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2004 m. vasario 11 d. Nr. 155

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 284, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 37-1357 (2007-03-31), i. k. 1071100NUTA00000284

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kelių įstatymo (Žin., 1995, Nr. 44-1076; 2002, Nr. 101-4492) 15 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Kelių priežiūros tvarkos aprašą (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. 284, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 37-1357 (2007-03-31), i. k. 1071100NUTA00000284

 

11. Nustatyti, kad tuo atveju, jeigu Lietuvoje bus numatyta statyti tunelius, jie bus projektuojami, statomi ir prižiūrimi vadovaujantis perkeliama į nacionalinę teisę 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/54/EB dėl transeuropinio kelių tinklo tunelių būtiniausių saugos reikalavimų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 8 tomas, p. 309). Su tuo susijusius reikalavimus nustatys Susisiekimo ministerija.

Papildyta punktu:

Nr. 284, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 37-1357 (2007-03-31), i. k. 1071100NUTA00000284

 

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 7 d. nutarimą Nr. 1540 „Dėl Kelių priežiūros taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1995, Nr. 101-2263);

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 13 d. nutarimą Nr. 993 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 1540 „Dėl Kelių priežiūros taisyklių patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 78-2326).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                   Zigmantas Balčytis

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155

 

KELIŲ PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 284, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 37-1357 (2007-03-31), i. k. 1071100NUTA00000284

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kelių priežiūros tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis Aprašas) nustato Lietuvos Respublikos valstybinės ir vietinės reikšmės automobilių kelių priežiūros organizavimą, jos vykdymą ir naudojimąsi jais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 284, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 37-1357 (2007-03-31), i. k. 1071100NUTA00000284

 

2. Pagrindinės šiame Apraše vartojamos sąvokos:

Aplinkkelis – tranzitinio eismo kelias, iš dalies ar visiškai aplenkiantis gyvenamąją vietovę ir neskirtas gyvenamosios vietovės vidaus transporto eismo poreikiams tenkinti.

Estakada – statinys, pakeičiantis kelio pylimą.

Kelio valdytojas – fizinis ar juridinis asmuo, teisėtu pagrindu valdantis kelią.

Kelio (gatvės) naudojimo priežiūra – viešojo administravimo subjekto atliekama kontrolė, kurios tikslas – nustatyti, ar kelio techninė priežiūra atitinka įstatymų bei kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.

Kelio priežiūra – nuolatiniai kelio darbai, kuriais siekiama užtikrinti saugų eismą ir numatytą kelio bei jo statinių tarnavimo laiką.

Kelio (gatvės) techninė priežiūra – kelio savininko (valdytojo) organizuojama kontrolė, užtikrinanti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) nustatytų svarbiausių kelio, kaip statinio, reikalavimų laikymąsi per visą kelio naudojimo trukmę.

Tiltas – transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui skirtas kelioi statinys per upes, vandens telkinius ir kanalus.

Tunelis – transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui skirtas kelio statinys po žeme.

Viadukas – transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui skirtas kelio statinys per geležinkelį ar kitą kelią skirtingų lygių eismo sankryžose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 284, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 37-1357 (2007-03-31), i. k. 1071100NUTA00000284

Nr. 1303, 2008-12-03, Žin., 2008, Nr. 142-5651 (2008-12-11), i. k. 1081100NUTA00001303

 

II. PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS

 

3. Susisiekimo ministerija vykdo kelių priežiūros ir plėtros valstybės politiką, rengia valstybinės reikšmės kelių programas.

4. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau vadinama – Kelių direkcija):

4.1. įgyvendina kelių priežiūros ir plėtros valstybės politikos kryptis, dalyvauja rengiant valstybinės reikšmės kelių programas ir jas vykdo;

4.2. atlieka valstybinės reikšmės kelių projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros (toliau vadinama – taisymas ir priežiūra) darbų užsakovo funkcijas, taip pat priežiūros darbų organizavimo funkcijas;

4.3. nustato valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčioms valstybės įmonėms privalomus kelių priežiūros darbus (užduotis);

4.4. nustato reikalavimus asmenims, turintiems teisę taisyti ir prižiūrėti valstybinės reikšmės kelius, ir kontroliuoja, kad šiuos darbus dirbtų tik asmenys, atitinkantys nustatytus reikalavimus;

4.5. vykdo valstybinės reikšmės kelių naudojimo priežiūrą.

5. Susisiekimo ministerijos įsteigtos valstybės įmonės atlieka privalomus valstybinės reikšmės kelių priežiūros darbus (užduotis), šių kelių techninę priežiūrą ir kitus darbus.

6. Savivaldybės atlieka vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių taisymo bei priežiūros darbų ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo užsakovo funkcijas (išskyrus 8.2.1 punkte nurodytus darbus), vykdo vietinės reikšmės viešųjų kelių (gatvių) naudojimo priežiūrą, organizuoja techninę jų priežiūrą.

7. Vietinės reikšmės vidaus kelių savininkai (valdytojai) atlieka šių kelių taisymo bei priežiūros darbų užsakovo funkcijas, vykdo šių kelių naudojimo priežiūrą, organizuoja techninę jų priežiūrą.

8. Gyvenamųjų vietovių keliai ir gatvės tvarkomi taip:

8.1. Alytuje, Druskininkuose, Kaune, Klaipėdoje, Marijampolėje, Palangoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Vilniuje visų gatvių taisymo bei priežiūros darbų ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo užsakovo funkcijas atlieka ir kelių (gatvių) vertę apskaito savivaldybės.

8.2. Kitų miestų, nepaminėtų 8.1 punkte, gyvenamosiose vietovėse ir kaimo gyvenamosiose vietovėse gatvių, kurios yra valstybinės reikšmės kelių tąsa:

8.2.1. važiuojamąją dalį nuo borto iki borto (kur jų nėra – kelkraščius ir kelio griovius), pėsčiųjų ir (ar) dviračių takus, tiltus, viadukus ir estakadas, technines eismo reguliavimo priemones prižiūri bei jų vertę apskaito, žiemos metu nuo važiuojamosios dalies valo sniegą ir, esant slidumui, ją barsto Susisiekimo ministerijos įsteigtos valstybės įmonės. Šiame punkte nurodytų statinių taisymo ir priežiūros darbų užsakovo funkcijas atlieka Kelių direkcija;

8.2.2. visus kitus elementus (šaligatvius, želdinius, apsauginius atitvarus, autobusų, važiuojančių vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutais, stoteles ir apsisukimo aikšteles, lietaus kanalizaciją ir kitus inžinerinius, taip pat ir gatvių apšvietimo tinklus) prižiūri ir jų vertę apskaito savivaldybės. Savivaldybės atlieka gatvių valymo, šiukšlių, purvo ir sniego išvežimo bei kitų darbų užsakovo funkcijas, užtikrina saugaus eismo sąlygas, poveikį aplinkai mažinančių priemonių (triukšmą, oro, vandens, dirvožemio užtaršą ir kitą neigiamą poveikį mažinančių priemonių) įgyvendinimą, taip pat atlieka šiame punkte nurodytų statinių taisymo ir priežiūros darbų užsakovo funkcijas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1303, 2008-12-03, Žin., 2008, Nr. 142-5651 (2008-12-11), i. k. 1081100NUTA00001303

 

8.3. Gatvių, kurios nėra valstybinės reikšmės kelių tąsa ir nuosavybės teise priklauso savivaldybėms, taisymo bei priežiūros darbų užsakovo funkcijas atlieka ir jų vertę apskaito savivaldybės.

8.4. Neteko galios nuo 2008-12-12

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1303, 2008-12-03, Žin. 2008, Nr. 142-5651 (2008-12-11), i. k. 1081100NUTA00001303

 

9. Nutiesti gyvenamųjų vietovių aplinkkeliai pagal kelio reikšmę įrašomi į atitinkamą kelių sąrašą. Likusių gyvenamojoje vietovėje kelių ruožų, kuriais vykęs tranzitinis eismas nukreipiamas į nutiestą aplinkkelį, reikšmė patikslinama ir jie pagal tai įrašomi į valstybinės ar vietinės reikšmės kelių sąrašus.

10. Sankryžas ir nuovažas kelio juostoje taiso ir prižiūri pagrindinio kelio (gatvės) savininkai (valdytojai).

 

III. PRIEŽIŪROS VYKDYMAS

 

11. Keliai prižiūrimi vadovaujantis įstatymais, kitais teisės aktais, šiuo Aprašu ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 284, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 37-1357 (2007-03-31), i. k. 1071100NUTA00000284

Nr. 1303, 2008-12-03, Žin., 2008, Nr. 142-5651 (2008-12-11), i. k. 1081100NUTA00001303

 

12. Kelius prižiūrintys juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys privalo:

12.1. taisyti (remontuoti) ir tvarkyti žemės sankasą, važiuojamąją kelio dalį, kelkraščius, skiriamąją kelio juostą, kelio griovius, sankryžas, autobusų sustojimo aikšteles, poilsio aikšteles, pėsčiųjų ir dviračių takus, kelio statinius, technines eismo reguliavimo priemones, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo ir kitus kelio įrenginius su šių objektų užimama žeme, kad šie objektai atitiktų jiems keliamus reikalavimus ir atliktų savo funkcijas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1303, 2008-12-03, Žin., 2008, Nr. 142-5651 (2008-12-11), i. k. 1081100NUTA00001303

 

12.2. prižiūrėti, kad kelias, jo statiniai (iš jų ir techninės eismo reguliavimo priemonės) būtų techniškai tvarkingi, estetiški, atitiktų Lietuvos standartus ir normas;

12.3. kirsti, genėti (prižiūrėti) kelio juostoje augančius medžius ir kitus želdinius, pašalinti medžius, keliančius pavojų saugiam eismui. Neleisti, kad kelio juostoje ir kelio apsaugos zonoje būtų sodinami, augtų želdiniai, keliantys grėsmę saugiam eismui.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1303, 2008-12-03, Žin., 2008, Nr. 142-5651 (2008-12-11), i. k. 1081100NUTA00001303

 

13. Valstybinės reikšmės ir vietinės reikšmės kelius (gatves) prižiūrintys juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys privalo:

Punkto pakeitimai:

Nr. 284, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 37-1357 (2007-03-31), i. k. 1071100NUTA00000284

13.1. organizuoti kelių priežiūrą žiemos metu, valyti sniegą nuo kelių;

13.2. naudoti slidumą mažinančias priemones kelių apledėjimo, tepalų išpylimo ir kitais važiuojamosios dalies užteršimo bei slidumo didėjimo atvejais;

13.3. organizuoti kelių ir jų statinių apsaugą polaidžio metu;

13.4. nustatyti keliuose avaringas vietas, analizuoti dėl kelių būklės įvykusių eismo įvykių priežastis, planuoti ir įgyvendinti eismo įvykių riziką mažinančias priemones;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 284, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 37-1357 (2007-03-31), i. k. 1071100NUTA00000284

 

13.5. atlikti kelių ir jų statinių apžiūras, tikrinti konstrukcijų būklę, prireikus atlikti specialias apžiūras.

13.6. iš eismo dalyvių ar kitų asmenų gavę informaciją apie kelyje esančią kliūtį, kuri trukdo eismui ir kelia pavojų, neatidėliojant organizuoti darbus, kad kliūtis būtų pašalinta, o jeigu to neįmanoma padaryti, užtikrinti, kad pavojingose vietose būtų įrengtos atitinkamos techninės eismo reguliavimo priemonės, kol ši kliūtis bus pašalinta.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1303, 2008-12-03, Žin., 2008, Nr. 142-5651 (2008-12-11), i. k. 1081100NUTA00001303

 

14. Neteko galios nuo 2007-04-01

Punkto naikinimas:

Nr. 284, 2007-03-14, Žin. 2007, Nr. 37-1357 (2007-03-31), i. k. 1071100NUTA00000284

 

15. Atsižvelgiant į kelių plėtros perspektyvą, laikantis saugaus eismo reikalavimų, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos tvarkos ir suderintų projektų, būtina gauti kelio savininko (valdytojo) ir žemės savininko (valdytojo) leidimą dirbti šiuos darbus kelių apsaugos zonose:

Punkto pakeitimai:

Nr. 284, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 37-1357 (2007-03-31), i. k. 1071100NUTA00000284

Nr. 1303, 2008-12-03, Žin., 2008, Nr. 142-5651 (2008-12-11), i. k. 1081100NUTA00001303

15.1. tiesti ir rekonstruoti kelius;

15.2. statyti gamybinius ir buitinius kelių tarnybų pastatus;

15.3. įrengti garsą slopinančius ir gamtosauginius įrenginius;

15.4. tiesti ir rekonstruoti antžeminius ir požeminius inžinerinius tinklus;

15.5. tiesti biotransporto trasas;

15.6. sodinti želdinius;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1303, 2008-12-03, Žin., 2008, Nr. 142-5651 (2008-12-11), i. k. 1081100NUTA00001303

 

15.7. steigti ir plėtoti keleivių ir transporto priemonių aptarnavimo objektus (degalines, transporto priemonių remonto dirbtuves, viešbučius, gyvenamųjų transporto priemonių stovėjimo vietas, maitinimo, poilsio ir kitus objektus);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1303, 2008-12-03, Žin., 2008, Nr. 142-5651 (2008-12-11), i. k. 1081100NUTA00001303

 

15.8. statyti paminklinius akcentus – simbolius, įrengti karjerus, vandens telkinius, sandėliuoti medžiagas.

15.9. kitais atvejais.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 284, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 37-1357 (2007-03-31), i. k. 1071100NUTA00000284

 

16. Statinius, įrenginius, antžeminius ir požeminius inžinerinius tinklus, kitus objektus, esančius kelių juostose ir jų apsaugos zonose, rekonstruoja, taiso ir prižiūri jų savininkai (valdytojai).

17. Jeigu dėl numatomų statyti (tiesti) objektų (iš jų privažiuojamųjų kelių, degalinių, kitos paskirties statinių bei įrenginių) būtina rekonstruoti kelio (gatvės) ruožą, įrengti sankryžas, nuovažas, technines eismo reguliavimo priemones, keisti kelio konstrukciją, sudaroma tų statinių, susisiekimo komunikacijų savininko ar valdytojo (naudotojo) ir kelio (gatvės) savininko ar valdytojo sutartis. Ši sutartis pridedama prie statinio projekto.

Punkto pakeitimai:

Nr. 284, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 37-1357 (2007-03-31), i. k. 1071100NUTA00000284

Nr. 1303, 2008-12-03, Žin., 2008, Nr. 142-5651 (2008-12-11), i. k. 1081100NUTA00001303

 

171. Jeigu tiesiant ar rekonstruojant kelią ar gatvę, kuri yra valstybinės reikšmės kelio tąsa, būtina įrengti ar rekonstruoti inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas ar kitus objektus, yra sudaroma kelio ar gatvės, kuri yra valstybinės reikšmės kelio tąsa, savininko ar valdytojo ir inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ar kitų objektų savininko ar valdytojo (naudotojo) sutartis. Ši sutartis pridedama prie statinio projekto.

Papildyta punktu:

Nr. 1303, 2008-12-03, Žin., 2008, Nr. 142-5651 (2008-12-11), i. k. 1081100NUTA00001303

 

18. Statinių, įrenginių, objektų (iš jų ir savavališkai įrengtos išorinės reklamos), kurie kelia grėsmę saugiam eismui, statybos ir griovimo leidimų išdavimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos statybos įstatymas ir statybos techninis reglamentas STR 1.07.01: 2002 „Statybos leidimas“, patvirtintas aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 218 (Žin., 2002, Nr. 55-2203).

19. Požeminiai inžineriniai tinklai po keliu su asfalto danga gali būti tiesiami tik uždaruoju būdu, t. y. neardant kelio dangos. Kai uždaruoju būdu nutiesti tinklų negalima, išimties tvarka, gavus kelio savininko (valdytojo) leidimą, gali būti leidžiama juos kloti nuo balandžio 1 d. iki gruodžio 1 d. perkasant kelią. Šiuo atveju turi būti įrengiama darbo vietos apylanka su visais reikiamais kelio įrenginiais ir techninėmis eismo reguliavimo priemonėmis.

20. Elektros ir telekomunikacijų linijų, požeminių komunikacijų vamzdynų šalia kelių projektavimą reglamentuoja kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintas aplinkos ministro ir susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 (Žin., 2008, Nr. 9-322), ir kiti teisės aktai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1303, 2008-12-03, Žin., 2008, Nr. 142-5651 (2008-12-11), i. k. 1081100NUTA00001303

 

21. Slėginių vamzdynų (vandentiekio, dujotiekio, naftotiekio ir kitų) gedimus bei avarijas, kurie gali trukdyti naudotis keliu, likviduoja šiuos vamzdynus eksploatuojanti įmonė.

22. Melioracijos, hidrotechnikos ir kitus statinius, esančius kelių juostose, prižiūri, o kilus pavojui ar įvykus avarijai nedelsdami juos taiso (remontuoja) arba likviduoja jų savininkai (valdytojai).

23. Kelio apsaugos zonoje esantys saugomi gamtos ir kultūros paveldo teritoriniai kompleksai ir objektai (vertybės) tvarkomi vadovaujantis atitinkamais saugomų teritorijų planavimo dokumentais (saugomų teritorijų tvarkymo planais ar projektais), taip pat bendrojo teritorijos planavimo dokumentais.

24. Automobilių kelių ruožus, esančius geležinkelio pervažose ir po 10 metrų abipus kraštinio bėgio, taip pat geležinkelio viadukus virš automobilių kelių taiso (remontuoja) ir prižiūri viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas arba suinteresuoti fiziniai ar juridiniai asmenys, atsižvelgiant į kelio reikšmę. Geležinkelio pervažų įrengimą ir priežiūrą reglamentuoja Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksas (Žin., 2004, Nr. 72-2489).

Punkto pakeitimai:

Nr. 284, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 37-1357 (2007-03-31), i. k. 1071100NUTA00000284

 

25. Rekonstruojant kelius ar geležinkelius, esamos geležinkelio pervažos gali būti perstatomos į skirtingo lygio pervažas, t. y. pastatomi viadukai. Pastatyti viadukai ar rekonstruotos geležinkelio pervažos teisės aktų nustatyta tvarka perduodami valdyti, naudoti ir disponuoti jais atitinkamoms įmonėms ar viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 284, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 37-1357 (2007-03-31), i. k. 1071100NUTA00000284

 

26. Kelių apsaugos zonose rudens, žiemos ir pavasario laikotarpiais leidžiama statyti laikinus sniegą sulaikančius įrenginius.

27. Siekiant apsaugoti kelius nuo sugadinimo ir sudaryti sąlygas saugiam eismui, draudžiama:

27.1. gadinti kelius, jų statinius, technines eismo reguliavimo priemones, pėsčiųjų ir dviračių takus, šaligatvius, vandens nutekėjimo įrenginius, autobusų sustojimo, transporto stovėjimo ir poilsio aikšteles, kitą kelių turtą;

27.2. važiuoti transporto priemonėmis su purvinais ratais, teršiančiais dangą ir kelkraščius, vežti nepritaikytuose kėbuluose ar į netvarkingą tarą sukrautus (supiltus) krovinius, kurie teršia kelius, – barstyti įvairias medžiagas ar laistyti skysčius, ypač degalus ar tepalus, gadinančius kelių dangą, jų statinius ir keliančius pavojų eismui;

27.3. važiuoti transporto priemonėmis ar mechanizmais skiriamąja kelio juosta, pylimų ar iškasų šlaitais, kelio grioviais, įvažiuoti į kelią ar nuvažiuoti nuo jo ne specialiai tam įrengtose vietose;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1303, 2008-12-03, Žin., 2008, Nr. 142-5651 (2008-12-11), i. k. 1081100NUTA00001303

 

27.4. arti žemę, atlikti kasybos darbus arčiau kaip per vieną metrą nuo pylimo pado, iškasos ar kelio griovio išorinės briaunos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1303, 2008-12-03, Žin., 2008, Nr. 142-5651 (2008-12-11), i. k. 1081100NUTA00001303

 

27.5. asmenims, išskyrus kelius prižiūrinčių įmonių darbuotojus ir kelių savininkus (valdytojus), nuimti, statyti ar keisti kelio ženklus ir kitas technines eismo reguliavimo priemones;

27.6. savavališkai sandėliuoti kelyje (gatvėje), kelio juostoje ar kelio apsaugos zonoje krovinius, rąstus, malkas, kitas medžiagas ar daiktus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1303, 2008-12-03, Žin., 2008, Nr. 142-5651 (2008-12-11), i. k. 1081100NUTA00001303

 

27.7. užtverti kelius, jų statinius bei įrenginius transporto priemonėmis ar kita technika, pašaliniais daiktais ar kroviniais, užversti kertamais medžiais, palikti keliuose nakties metu neapšviestas transporto priemones, krovinius ir kita;

27.8. įrengti išorinę reklamą keliuose, virš kelių, kelių juostose ir jų apsaugos zonose, išskyrus stendus, eismo dalyvius informuojančius apie kelio būklę ir eismo sąlygas. Išorinę reklamą įrengti draudžiama gatvėse ir prie jų, jeigu ji gali užstoti technines eismo reguliavimo priemones, pabloginti matomumą, akinti eismo dalyvius, kelti jiems pavojų. Taip pat draudžiama naudoti reklamą, imituojančią kelio ženklus ir (arba) naudojančią kelio ženklų simboliką;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1303, 2008-12-03, Žin., 2008, Nr. 142-5651 (2008-12-11), i. k. 1081100NUTA00001303

 

27.9. užgriozdinti patiltes, užkimšti pralaidas, drenažą, gadinti kitus vandens nutekėjimo įrenginius;

27.10. naudoti atvirą ugnį ant tiltų ir po tiltais;

27.11. savavališkai įrengti nuovažas į laukus, pievas, ganyklas ar kitus objektus;

27.12. varyti gyvulius ar paukščius keliu, nesilaikant Kelių eismo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 (Žin., 2003, Nr. 7-263; 2008, Nr. 88-3530), nustatytų reikalavimų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1303, 2008-12-03, Žin., 2008, Nr. 142-5651 (2008-12-11), i. k. 1081100NUTA00001303

 

27.13. žemės ūkio mechanizmams, krovininiams automobiliams, dirbantiems laukuose, išvažiuoti ne nuovažose į kelią, manevruoti ant jo ar kelio šlaitų, griovių, teršti kelio dangą;

27.14. vežti pavojingus krovinius nesilaikant nustatytos šių krovinių gabenimo tvarkos;

27.15. savavališkai rengti įvairius masinius (pvz., sporto ir kitus) renginius.

28. Neteko galios nuo 2007-04-01

Punkto naikinimas:

Nr. 284, 2007-03-14, Žin. 2007, Nr. 37-1357 (2007-03-31), i. k. 1071100NUTA00000284

 

29. Kelio savininkas (valdytojas) gali laikinai apriboti, nutraukti eismą ar uždaryti kelią dėl eismo įvykių, stichinių nelaimių, per polaidį, potvynių laikotarpiu, esant itin karštiems orams (25oC ir daugiau), kai dėl to gali būti sugadintas kelias; paros temperatūrai nukritus žemiau –20oC, kai dėl to gali būti sugadintas metalinis tiltas, vykstant kelio statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbams; kitais atvejais, kai gali būti sugadintas kelias arba tai kelia grėsmę saugiam eismui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1303, 2008-12-03, Žin., 2008, Nr. 142-5651 (2008-12-11), i. k. 1081100NUTA00001303

 

30. Policijos pareigūnai, įspėję kelio savininką (valdytoją), turi teisę keisti, apriboti ir uždrausti eismą, jeigu tai būtina saugiam eismui užtikrinti ar eismo sąlygoms pagerinti.

31. Kelio savininkams (valdytojams) ar policijos pareigūnams apribojant ar nutraukiant eismą, keliuose, atsižvelgiant į priežastis ir darbų pobūdį, pastatomi atitinkami kelio ženklai, nurodomos galimos apylankos. Apie eismo ribojimą keliuose ar kelių uždarymą skelbiama per visuomenės informavimo priemones (radiją, televiziją, spaudą). Pasibaigus apribojimams kelio ženklai tuoj pat nuimami.

Punkto pakeitimai:

Nr. 284, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 37-1357 (2007-03-31), i. k. 1071100NUTA00000284

 

32. Esant uždarytam keliui arba apribotam eismui, leidimus vežti gyvybiškai svarbius, greitai gendančius krovinius, jeigu tai leidžia taisomo (remontuojamo) kelio būklė, išduoda kelio savininkas (valdytojas). Jų išdavimo tvarką nustato kelio savininkas (valdytojas).

33. Dėl šiame Apraše nurodytų apribojimų atsiradę nuostoliai eismo dalyviams ir (ar) kelio infrastruktūros objektų savininkams (valdytojams) neatlyginami.

Punkto pakeitimai:

Nr. 284, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 37-1357 (2007-03-31), i. k. 1071100NUTA00000284

 

IV. DARBŲ VYKDYMAS KELIUOSE IR JŲ APSAUGOS ZONOSE

 

34. Dirbti įvairius darbus ir (ar) statyti kokius nors statinius keliuose, kelio juostoje ar kelio apsaugos zonoje (išskyrus žemės ūkio, melioracijos, miškų tvarkymo darbus, dirbamus nepažeidžiant kelio sankasos ir kitų kelio įrenginių) be savininko (valdytojo) leidimo draudžiama. Leidimus išduoda:

Punkto pakeitimai:

Nr. 284, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 37-1357 (2007-03-31), i. k. 1071100NUTA00000284

34.1. žemės savininkai – kelio apsaugos zonoje dirbti įvairius darbus, objekto statytojui (užsakovui) suderinus tai su kelio savininku (valdytoju);

34.2. kelio savininkas (valdytojas) – kelio juostoje dirbti visus kasybos darbus, tiesti komunikacijas, įrengti sankryžas ar nuovažas, įrengti apylankas, sodinti želdinius, vežti krovinius polaidžio metu, organizuoti sporto ar kitus masinius renginius.

35. Objekto statytojas (užsakovas), gavęs kelio savininko (valdytojo) ir žemės savininkų leidimą, teikia jį savivaldybei kartu su kitais dokumentais, nurodytais Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnyje statybos leidimui gauti. Jeigu dirbdamas įvairius darbus kelio juostoje ar kelio apsaugos zonoje leidimą gavęs (ar jo neturintis) juridinis ir (ar) fizinis asmuo padaro žalą keliui ar jo statiniui, jis privalo ją atlyginti. Už darbų kokybę, technologiją, saugos ir saugaus eismo reikalavimų vykdymą atsako leidimą gavęs juridinis ar fizinis asmuo. Jeigu dirbantys asmenys nesilaiko leidime nurodytų sąlygų, nevykdo saugaus eismo reikalavimų ar darbo vietoje neturi leidimo, kelio savininkas (valdytojas) arba policija gali darbus sustabdyti, o atsakingi asmenys baudžiami įstatymų nustatyta tvarka. Iškilę tarp šalių ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus jų sureguliuoti – įstatymų nustatyta tvarka.

36. Už leidime nurodytų sąlygų įvykdymą (kelio atkūrimą, aplinkos sutvarkymą, žemės rekultivavimą ir t. t.) apmoka darbus užsakę asmenys.

37. Draudžiama vykdyti kelių perkasimo ir kitus kasybos darbus esamų kelių juostose, išskyrus jų rekonstrukcijos ar taisymo (remonto) atvejus, nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d., taip pat ardyti asfalto dangą 5 metus po jos įrengimo arba atnaujinimo.

38. Įvykus kelio juostoje esančių inžinerinių tinklų avarijai, galima skubiai pradėti jų taisymo (remonto) darbus, prieš tai informavus kelio savininką (valdytoją) ir policiją.

 

V. UŽ KELIŲ PRIEŽIŪRĄ ATSAKINGŲ ASMENŲ, JURIDINIŲ IR (AR) FIZINIŲ

ASMENŲ TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

 

39. Juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys, kurie nuosavybės ar nuomos teise naudojasi kelio apsaugos zonos žeme, atsako už tinkamą jos priežiūrą. Jie turi puoselėti jos estetinį vaizdą, saugomus gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus bei objektus (vertybes), nepažeisti saugaus eismo reikalavimų.

40. Juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys, savavališkai atlikę kelio juostoje ar kelio apsaugos zonoje inžinerinių komunikacijų klojimo, statybos ar kasybos darbus, sugadinę kelią ar jo statinius, eismo reguliavimo priemones, kelio įrenginius, nuniokoję želdinius ar saugomus gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus bei objektus (vertybes) kelio apsaugos zonoje, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

41. Valstybinės ir vietinės reikšmės kelius prižiūrintys asmenys turi teisę:

Punkto pakeitimai:

Nr. 284, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 37-1357 (2007-03-31), i. k. 1071100NUTA00000284

41.1. kartu su policija stabdyti transporto priemones, kurių savininkai (valdytojai, vairuotojai) pažeidžia Lietuvos Respublikos kelių įstatymo ar kelių priežiūrą reglamentuojančių kitų teisės aktų reikalavimus, ir uždrausti joms toliau važiuoti;

41.2. kartu su Valstybine kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos tikrinti, ar neviršyti didžiausi leistini kelių transporto priemonių matmenų, masės, ašių apkrovų ir kiti dydžiai;

41.3. kartu su policija pašalinti kelyje paliktas ir saugiam eismui kliudančias transporto priemones (su kroviniu ar be jo) jų savininkų ar valdytojų lėšomis;

41.4. šalinti ir prižiūrėti kelio juostoje medžius ir krūmus pagal Lietuvos Respublikos želdynų įstatymą (Žin., 2007, Nr. 80-3215). Medžiai ir krūmai, augantys valstybinės reikšmės kelių juostoje, kertami ir genimi Susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 284, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 37-1357 (2007-03-31), i. k. 1071100NUTA00000284

Nr. 1303, 2008-12-03, Žin., 2008, Nr. 142-5651 (2008-12-11), i. k. 1081100NUTA00001303

 

41.5. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka šalinti savavališkai pastatytus ar įrengtus objektus (pastatus, išorinę reklamą (taip pat reklamą, imituojančią kelio ženklus ir (arba) naudojančią kelio ženklų simboliką), technines eismo reguliavimo priemones, sankryžas, nuovažas, antžeminius ar požeminius inžinerinius tinklus, paminklinius akcentus-simbolius, karjerus, vandens telkinius ir kita), savavališkai sandėliuojamas medžiagas ir daiktus (krovinius, rąstus, malkas ir kita) kelyje, virš kelio, gatvėje ir prie jos, kelio juostoje ar kelio apsaugos zonoje. Savavališkai pastatyti ar įrengti objektai, savavališkai sandėliuojamos medžiagos ar daiktai šalinami dalyvaujant policijai jų savininko (įrengusio asmens) lėšomis, neatlyginant nuostolių. Savavališkai pastatyti ar įrengti objektai, kelio apsaugos zonoje sandėliuojamos medžiagos ar daiktai šalinami, jeigu per mėnesį nuo rašytinio įspėjimo gavimo dienos jų savininkas arba juos įrengęs asmuo pats jų nepašalina, arba per mėnesį nenustatomas jų savininkas ar juos įrengęs asmuo. Nustačius pašalintų objektų, savavališkai sandėliuojamų medžiagų ar daiktų savininką (įrengusį asmenį), šis privalo kelius prižiūrintiems asmenims atlyginti šalinimo darbų išlaidas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 284, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 37-1357 (2007-03-31), i. k. 1071100NUTA00000284

Nr. 1303, 2008-12-03, Žin., 2008, Nr. 142-5651 (2008-12-11), i. k. 1081100NUTA00001303

 

41.6. tikrinti, kad kelyje ir (ar) jo apsaugos zonoje dirbantys (išskyrus žemės ūkio, melioracijos, miškų tvarkymo) ne kelių tarnybos darbuotojai turėtų nustatytąja tvarka išduotus leidimus, kad darbų vietose būtų įrengtos techninės eismo reguliavimo priemonės, kad baigus darbus jos būtų pašalintos, darbų vietos sutvarkytos;

41.7. reikalauti, kad kelyje ir (ar) jo apsaugos zonoje dirbę juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys, užbaigę darbus, kartu su leidimus išdavusiu subjektu surašytų darbų baigimo ir priėmimo aktą;

41.8. vadovaudamiesi teisės aktais ir turėdami skiriamuosius ženklus, reguliuoti eismą kelių ruožuose, kur atliekami darbai;

41.9. vaikščioti kelių apsaugos zonose, o statant laikinus sniegą sulaikančius statinius (sniegatvores, jų atramas), įrengiant sniego volus, tranšėjas, vandens nuleidimo, valymo įrenginius ar atliekant kelio griovių valymo ir grunto paskleidimo darbus – važiuoti per minėtąsias kelių apsaugos zonas. Šios įmonės informuoja apie tai žemės savininkus ir atlygina jiems padarytus nuostolius įstatymų nustatyta tvarka.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1303, 2008-12-03, Žin., 2008, Nr. 142-5651 (2008-12-11), i. k. 1081100NUTA00001303

 

42. Už kelių priežiūrą atsakingi asmenys ir pareigūnai, pažeidę šio Aprašo reikalavimus arba nesiėmę reikiamų priemonių, kad laiku būtų uždraustas arba apribotas eismas kelių ruožuose, kai naudojimasis jais kelia grėsmę saugiam eismui, atsako įstatymų nustatyta tvarka. Kelius prižiūrintys asmenys atleidžiami nuo atsakomybės, jeigu eismo įvykis įvyko dėl eismo dalyvių ar kitų asmenų kaltės, ekstremalių situacijų, stichinių nelaimių ar staigaus atmosferos sąlygų pasikeitimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 284, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 37-1357 (2007-03-31), i. k. 1071100NUTA00000284

 

43. Asmenys, pažeidę šio Aprašo nuostatas, atsako pagal įstatymus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 284, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 37-1357 (2007-03-31), i. k. 1071100NUTA00000284

 

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 284, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 37-1357 (2007-03-31), i. k. 1071100NUTA00000284

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 155 "Dėl Kelių priežiūros tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1303, 2008-12-03, Žin., 2008, Nr. 142-5651 (2008-12-11), i. k. 1081100NUTA00001303

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 155 "Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo