Suvestinė redakcija nuo 2017-12-19

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 108-4841, i. k. 103301MISAK00000521

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL MIŠKO DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. spalio 29 d. Nr. 521

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766) 6.40 punktu ir įgyvendindamas Europos Tarybos 1999 m. gruodžio 22 d. direktyvos „Dėl prekybos miško dauginamąja medžiaga 1999/105/EB“ reikalavimus,

1. Tvirtinu Miško dauginamosios medžiagos nuostatus (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos miškų ūkio ministro 1996 m. gruodžio 9 d. įsakymą Nr. 246 „Dėl Lietuvos miško sėklininkystės nuostatų patvirtinimo“.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 521

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2007 m. lapkričio 30 d.

įsakymo Nr. D1-651 redakcija)

 

MIŠKO DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Miško dauginamosios medžiagos nuostatų (toliau – Nuostatai) tikslas – reglamentuoti miško sėklinės bazės naudojimą, miško dauginamosios medžiagos auginimą, prekybą, naudojimą miškams atkurti ir įveisti šalyje.

2. Nuostatai privalomi fiziniams ir juridiniams asmenims, įveisiantiems ir atkuriantiems mišką, ruošiantiems, sandėliuojantiems, auginantiems, dauginantiems miško dauginamąją medžiagą ir/ar ja prekiaujantiems. Nuostatų reikalavimai neprivalomi miško dauginamajai medžiagai – sodmenims arba augalų dalims, – jeigu įrodoma, kad ji skirta ne miškų ūkio, o kitoms reikmėms.

3. Visi Nuostatų reikalavimai privalomi 1 priede nurodytų medžių rūšių miško dauginamajai medžiagai. Medžių ir krūmų rūšims, nenurodytoms 1 priede, kuriomis atkuriamas ir įveisiamas miškas, privalomi visi, išskyrus Nuostatų II, III, IV ir V skyrius, reikalavimai. Nuostatų reikalavimai neprivalomi miško dauginamajai medžiagai, kuri eksportuojama ar reeksportuojama į trečiąsias šalis.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-348, 2009-06-23, Žin., 2009, Nr. 77-3203 (2009-06-30), i. k. 109301MISAK00D1-348

 

4. Miško dauginamosios medžiagos tiekėjai turi būti įtraukti į Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-318 (Žin., 2009, Nr. 70-2865), nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-348, 2009-06-23, Žin., 2009, Nr. 77-3203 (2009-06-30), i. k. 109301MISAK00D1-348

 

5. Pagrindinės Nuostatų sąvokos:

5.1. darbinis medžių ar krūmų sėklų bandinys – pristatomojo medžių ar krūmų sėklų bandinio dalis, paimta vienam sėklų kokybės tyrimui atlikti;

5.2. elitinis medis – selekcijos atžvilgiu labai vertingas medis, įvertintas pagal paveldėtus dauginant sėklomis vertingus požymius ir savybes;

5.3. genetinis medynas vertingai miško medžių populiacijai ar jos daliai saugoti ilgą laiką skirtas plotas valstybiniame, savivaldybės, biosferos poligono  arba valstybinio parko draustinyje;

5.4. genetiniai miško medžių ištekliai – iš tikrųjų ir galimai naudingi medžiai ir jų dalys;

5.5. klonų rinkinys – nustatytų proporcijų skirtingų žinomos kilmės klonų mišinys;

5.6. medžio klonas – vegetatyvinių medžio palikuonių visuma;

5.7. medžių rūšies kilmės rajonas – teritorija (arba keli plotai), kurioje susidaro beveik vienodos ekologinės sąlygos ir kurioje randami panašių fenotipinių arba genetinių požymių medynai (sėklų šaltiniai), jeigu reikia, atsižvelgiant į aukštį virš jūros lygio;

5.8. miško atkūrimas – miško žėlimas ir (arba) želdinimas sklypuose, kuriuose prieš tai miškas augo;

5.9. miško dauginamoji medžiaga – sodmeninės augalų dalys, sėklinė medžiaga, iš jų išauginti sodmenys (sėjinukai ir sodinukai) arba savaiminukai, naudojami miškams įveisti ir atkurti;

5.10. miško dauginamosios medžiagos auginimas – procesas, apimantis visas sėklų augimo, gavybos ir sodmenų išauginimo iš sėklų ar sodmeninių augalų dalių stadijas;

5.11. miško dauginamosios medžiagos kilmės vieta – geografinė vieta, kurioje auga miško dauginamosios medžiagos (sėklų, vegetatyvinių dalių ir sodmenų) motininiai medžiai;

5.12. miško dauginamosios medžiagos tiekėjas – miško dauginamosios medžiagos auginimu, sandėliavimu, vežimu ir (ar) prekyba besiverčiantis fizinis arba juridinis asmuo;

5.13. miško medžių genetinis draustinis – teritorija, skirta genetiškai vertingoms miško medžių populiacijoms ar jų dalims saugoti ilgą laiką;

5.14. miško veisimas – miško želdinimas ir (arba) žėlimas sklypuose, kuriuose prieš tai miškas neaugo;

5.15. miško medžių populiacija – vienos rūšies giminingų ir laisvai besikryžminančių medžių bendrija, kurios daugelis kartų auga toje pačioje vietoje ir kuri prisitaikiusi prie esamų aplinkos sąlygų;

5.16. sėklinė miško medžių plantacija – miško žemės sklypas, kuriame auga atrinkti vienos rūšies medžių klonai arba sėkliniai palikuonys ir kuris tvarkomas taip, kad jame augantys medžių klonai arba sėkliniai palikuonys lengvai kryžmintųsi, nebūtų apdulkinami už jo ribų augančių medžių, dažnai ir gausiai derėtų ir būtų galima lengvai surinkti sėklas;

5.17. miško sodmenys – iš sėklinės medžiagos, sodmeninių augalų dalių arba savaiminukų išauginti sumedėję augalai, skirti miškui želdinti;

5.18. nevietinio medyno kilmės vieta – geografinė vieta, iš kurios buvo įvežta miško dauginamoji medžiaga medynui įveisti;

5.19. nevietinio sėklų šaltinio kilmės vieta – geografinė vieta, iš kurios buvo įvežta miško dauginamoji medžiaga sėklų šaltiniui įveisti;

5.20. pirminis medžių ar krūmų sėklų bandinys – maža medžių ar krūmų sėklų siuntos dalis, paimta vienu kartu;

5.21. prekyba miško dauginamąja medžiaga – miško dauginamosios medžiagos pateikimas prekybai, siūlymas parduoti, pardavimas arba pristatymas kitam asmeniui, įskaitant pristatymą pagal  paslaugų sutartį;

5.22. pristatomasis bandinys – bandinys, atrenkamas ir pristatomas į sėklų tyrimo įstaigą sėklų siuntos kokybei nustatyti;

5.23. rinktinis medis – selekciškai vertingas medis, atrinktas pagal nustatytus klasifikacinius fenotipinius požymius;

5.24. sėklinis medynas – produktyvus ir geros kokybės medynas, skirtas sėklai ruošti;

5.25. sėklinė miško medžiaga – kankorėžiai, vaisiai, vaisynai ir sėklos, iš kurių auginami miško sodmenys;

5.26. sėklų siunta – vienos medžių arba krūmų rūšies ir kilmės sėklų kiekis, kuriam gali būti išduodamas sėklų kokybę patvirtinantis dokumentas;

5.27. sėklų šaltinis – sėklų rinkimo rajone augantys medžiai ir krūmai, nuo kurių renkamos sėklos;

5.28. sodmeninės augalų dalys – stiebo ūgleliai, lapų atkarpos, šaknų ir audinių dalys arba gemalai, skirti mikrodauginimui, pumpurai, atlankos, šaknys, ūgeliai, skirti skiepijimui, ūglių atkarpos ir bet kokios augalų dalys, iš kurių auginami miško sodmenys;

5.29. sudėtinis medžių ar krūmų sėklų bandinys – bandinys, gaunamas sumaišant visus iš siuntos paimtus pirminius medžių ar krūmų sėklų bandinius;

5.30. sumažintasis medžių ar krūmų sėklų bandinys – tiriamojo medžių ar krūmų sėklų bandinio dalis, ne mažesnė kaip pusė jo svorio;

5.31. šeimos tėvai – palikuonims gauti naudojami medžiai, kai tas pats motininis medis dirbtinai apdulkinamas arba kai jis laisvai apsidulkina vieno tėvinio medžio žiedadulkėmis (tikrasis sibas) arba keleto nustatytos ar nenustatytos tapatybės tėvinių medžių žiedadulkėmis (pussibis);

5.32. vietinis medynas – medynas, išaugintas arba išaugęs iš miško dauginamosios medžiagos, kilusios iš to paties kilmės rajono;

5.33. vietinis sėklų šaltinis – sėklų šaltinis, išaugintas arba išaugęs iš miško dauginamosios medžiagos, kilusios iš to paties kilmės rajono.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-952, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 137-7023 (2012-11-27), i. k. 112301MISAK00D1-952

Nr. D1-898, 2015-12-04, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19569

 

II. SĖKLINĖ MIŠKO BAZĖ

 

6. Sėkliniai ir genetiniai medynai, sėklinės miško medžių plantacijos, miško medžių klonų rinkiniai, bandomieji miško medžių želdiniai, genetiniai miško medžių draustiniai, rinktiniai ir elitiniai medžiai, atrinkti medynai, kiti įvertinti miško medžių objektai (medynai, medžių grupės ir pavieniai medžiai), iš kurių gaunama miško dauginamoji medžiaga (toliau – Objektai), sudaro sėklinę miško bazę. Objektai turi būti įrašyti į Genetinių miško medžių išteklių informacinę sistemą Genetinių miško medžių išteklių informacinės sistemos nuostatų, tvirtinamų Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus (toliau – Informacinė sistema), nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-898, 2015-12-04, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19569

Nr. D1-1006, 2017-12-15, paskelbta TAR 2017-12-18, i. k. 2017-20293

 

7. Sėklinė miško bazė kuriama ir plėtojama populiacinės ir individualiosios selekcijos pagrindu. Miško dauginamoji medžiaga, gauta iš Objektų, taip pat gali būti naudojama įvairiems moksliniams tyrimams, vykdant selekcijos ir sėklininkystės darbus.

8. Objektai gali būti steigiami valstybinėje ir privačioje žemėje. Privačioje žemėje jie steigiami, gavus raštišką žemės savininko sutikimą, Valstybinei miškų tarnybai (toliau – Tarnyba) pasirašytinai supažindinus jį su Objektų apsaugos, tvarkymo ir naudojimo reikalavimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-43, 2010-01-13, Žin., 2010, Nr. 9-470 (2010-01-23), i. k. 110301MISAK000D1-43

 

9. Neteko galios nuo 2015-12-11

Punkto naikinimas:

Nr. D1-898, 2015-12-04, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19569

 

10. Miško medžių genetiniai draustiniai tvarkomi, naudojami ir atkuriami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu ir Gamtinių ir kompleksinių draustinių nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 2 d. nutarimu Nr. 318 „Dėl Gamtinių ir kompleksinių draustinių nuostatų patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-898, 2015-12-04, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19569

 

11. Miško sėkliniai medynai tvarkomi, naudojami ir atkuriami, vadovaujantis Miško sėklinių medynų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 496 (Žin., 2003, Nr. 99-4475), nustatyta tvarka.

12. Miško sėklinės plantacijos naudojamos sėklų ruošai. Klonų rinkiniai veisiami vertingoms medžių genetinėms savybėms išsaugoti. Klonų rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 5 kiekvieno medžio klonai.

13. Sėklinės miško medžių plantacijos ir miško medžių klonų rinkiniai veisiami pagal specialų projektą, kurio pavyzdinė forma pateikta Nuostatų 28 priede. Veisimo darbams metodiškai vadovauja Tarnyba. Žuvę ne vyresni kaip 10 metų klonai turi būti atsodinami klonais iš to paties kilmės rajono ne blogesnės selekcinės vertės nei žuvusieji.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-952, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 137-7023 (2012-11-27), i. k. 112301MISAK00D1-952

Nr. D1-898, 2015-12-04, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19569

 

14. Rinktinių ir elitinių medžių generatyvinės arba vegetatyvinės dalys naudojamos medžių selekcijai ir miško genetiniams ištekliams išsaugoti. Jeigu rinktinis arba elitinis medis patenka į plyno kirtimo biržę, kirtimai raštu turi būti suderinti su Tarnyba.

15. Bandomieji želdiniai veisiami siekiant įvertinti rinktinių medžių, jų klonų ir populiacijų palikuonių, hibridų ir introdukuotų medžių rūšių paveldimąsias savybes, atsižvelgiant į Nuostatų 5 ir 6 priedų reikalavimus, ir parengus projektą pagal pavyzdinę formą, pateiktą Nuostatų 28 priede. Projektą tvirtina, įveisimo darbus kontroliuoja ir bandomųjų želdinių genetinę ir selekcinę vertę nustato Tarnyba. Žuvus pasodintiems medeliams, jie gali būti atsodinami tik tos pačios kilmės miško dauginamąja medžiaga, laikantis projekte nurodytos medelių išdėstymo schemos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-952, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 137-7023 (2012-11-27), i. k. 112301MISAK00D1-952

 

16. Objektus veisia, saugo, prižiūri, atkuria ir pažymi savo lėšomis jų valdytojai ir savininkai.

17. Priešgaisrinė Objektų apsauga vykdoma, vadovaujantis Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 500 (Žin., 1995, Nr. 32-751).

18. Objektų apsaugos, tvarkymo, naudojimo ir atkūrimo nurodymus rengia ir teikia jų valdytojams ir savininkams Tarnyba. Ji ne rečiau kaip kas dešimt metų įvertina Objektų būklę, genetinę ir selekcinę vertę, prieš tai informavusi jų valdytojus arba savininkus. Po įvertinimo surašoma pažyma, kurioje nurodomos būtinos atlikti priemonės bei jų įvykdymo terminai. Tarnyba vertina ir kontroliuoja Objektų įvertinimo pažymose, kituose jų apsaugos, tvarkymo, naudojimo ir atkūrimo nurodymuose nustatytų ūkinių priemonių vykdymą. Jei Objektai patenka į saugomas teritorijas, bet kokia veikla juose derinama su teisės aktais, reglamentuojančiais veiklą jose.

19. Kiekvienam miško medžių genetiniam draustiniui, genetiniam ir sėkliniam medynui, sėklinei miško medžių plantacijai, miško medžių klonų rinkiniui, rinktiniam arba elitiniam medžiui ir bandomiesiems miško medžių želdiniams Tarnyba parengia pasus (23–27 priedai). Vienas paso egzempliorius saugomas Tarnyboje, kitas perduodamas Objektų valdytojui (savininkui). Pasas saugomas neterminuotai, iki Objekto išregistravimo iš Informacinės sistemos, jame turi būti pažymėta apie paruoštą miško dauginamąją medžiagą, atliktus priežiūros, apsaugos ir kitus darbus. Pasikeitus Objekto statusui arba valdytojui, Tarnyba išduoda naują pasą. Pasikeitus kitiems paso duomenims, pasai gali būti koreguojami perbraukiant pasikeitusius duomenis, įrašant naujus ir pastabose nurodant duomenų koregavimo priežastį, datą, duomenis koregavusio asmens pareigas, vardą ir pavardę.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-952, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 137-7023 (2012-11-27), i. k. 112301MISAK00D1-952

Nr. D1-898, 2015-12-04, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19569

Nr. D1-1006, 2017-12-15, paskelbta TAR 2017-12-18, i. k. 2017-20293

 

20. Taksacinėje medžiagoje prie miško medžių genetinio draustinio, genetinio ir sėklinio medyno, sėklinės miško medžių plantacijos, miško medžių klonų rinkinio, rinktinio arba elitinio medžio ir bandomųjų miško medžių želdinių taksacinės charakteristikos rašomi jų kodai; sklypuose, kuriuose yra rinktinių arba elitinių medžių, – nurodyti jų numeriai Informacinėje sistemoje. Kartografinėje medžiagoje jų ribos turi būti pažymėtos sutartiniais ženklais ir įrašyta: „GM“ (genetinis medynas), „SM“ (sėklinis  medynas), „GD“ (miško medžių genetinis draustinis), „SP“ (sėklinė miško medžių plantacija), „KR“ (miško medžių klonų rinkinys) ar „BZ“ (bandomieji miško medžių želdiniai). Rinktinis arba elitinis medis turi būti pažymėtas žalios spalvos tašku, skaitiklyje įrašyta „RM“ arba „EM“, vardiklyje – medžio numeris Informacinėje sistemoje. Išregistravus Objektus iš Informacinės sistemos, taksoraštyje įrašoma išregistravimo data.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-898, 2015-12-04, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19569

Nr. D1-1006, 2017-12-15, paskelbta TAR 2017-12-18, i. k. 2017-20293

 

21. Rinktiniai ir elitiniai medžiai miške žymimi taip: ant rinktinių medžių kamienų 1,3 metro aukštyje nudažoma viena, elitinių medžių – dvi 5 cm pločio, lietaus nenuplaunamų baltų dažų juostos, virš jų užrašomas numeris Informacinėje sistemoje. Miško medžių genetiniai draustiniai, genetiniai ir sėkliniai medynai, bandomieji miško medžių želdiniai ir miško medžių klonų rinkiniai atribojami spindžiais. Kampiniai ir kas 30–50 metrų prie ribos augantys medžiai 1,3 m aukštyje, išorinėje sklypo pusėje pažymimi lietaus nenuplaunamų baltų dažų puslankiais, virš kampinių medžių puslankių užrašant „GD“, „GM“, „SM“, „BZ“ arba „KR“.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-898, 2015-12-04, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19569

Nr. D1-1006, 2017-12-15, paskelbta TAR 2017-12-18, i. k. 2017-20293

 

III. MIŠKO DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS KATEGORIJOS

 

22. Nuostatų 1 priede nurodytų medžių rūšių miško dauginamoji medžiaga priskiriama šioms kategorijoms:

22.1. šaltinio tapatybė nustatyta (N) – miško dauginamoji medžiaga, gauta iš medynų arba sėklų šaltinių, augančių viename kilmės rajone ir atitinkančių 3 priedo reikalavimus;

22.2. atrinkta (A) – miško dauginamoji medžiaga, gauta iš sėklų ruošai atrinktų medynų, įrašytų į Informacinę sistemą, genetinių ir sėklinių medynų, miško medžių genetinių draustinių, augančių viename kilmės rajone, atrinktų populiacijoje pagal fenotipą ir atitinkančių 4 priedo reikalavimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1006, 2017-12-15, paskelbta TAR 2017-12-18, i. k. 2017-20293

 

22.3. atitinkanti (kokybės) reikalavimus (R) – miško dauginamoji medžiaga, gauta iš sėklinių miško medžių plantacijų, šeimos tėvų, miško medžių klonų arba klonų rinkinių, kurių sudedamosios dalys atrinktos pagal fenotipą  individualiu lygmeniu ir atitinka 5 priedo reikalavimus. Bandymai gali būti nepradėti arba pabaigti;

22.4. išbandyta (I) – miško dauginamoji medžiaga, gauta iš sėklinių miško medžių plantacijų, šeimos tėvų, miško medžių klonų arba klonų rinkinių, atitinkančių 6 priedo reikalavimus. Dauginamosios medžiagos pranašumas turi būti įrodytas lyginamuoju bandymu arba įvertinant jos pranašumą, nustatytą remiantis jos sudedamųjų dalių genetiniu įvertinimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-898, 2015-12-04, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19569

 

23. Miško dauginamąją medžiagą atitinkamai miško dauginamosios medžiagos kategorijai priskiria Tarnyba, vadovaudamasi 2, 3, 4, 5 ir 6 priedais ir Genetinių miško medžių išteklių atrankos metodika, tvirtinama Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus. Kategorija turi būti nurodoma Informacinėje sistemoje ir Tarnybos išduodamuose raštiškuose sutikimuose ruošti miško dauginamąją medžiagą ne į Informacinę sistemą įrašytuose objektuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-952, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 137-7023 (2012-11-27), i. k. 112301MISAK00D1-952

Nr. D1-1006, 2017-12-15, paskelbta TAR 2017-12-18, i. k. 2017-20293

 

24. Vegetatyviniu dauginimo būdu gauta miško dauginamoji medžiaga priskiriama „atrinkta“, „atitinkanti (kokybės) reikalavimus“ arba „išbandyta“ kategorijoms ir turi atitikti 4, 5 ir 6 priedų reikalavimus. Miško dauginamosios medžiagos, priskirtos „atitinkanti kokybės reikalavimus“ kategorijai, vieno klono kopijų kiekis turi būti ne didesnis kaip 1 mln. vnt., priskirtos „išbandyta“ kategorijai – ne daugiau kaip 2 mln. vnt.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-952, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 137-7023 (2012-11-27), i. k. 112301MISAK00D1-952

 

IV. MEDŽIŲ RŪŠIŲ KILMIŲ RAJONAI

 

25. Fiziniai ir juridiniai asmenys, atkuriantys ir įveisiantys mišką Nuostatų 1 priede nurodytų medžių rūšių (išskyrus trešnę, dirbtinius tuopos ir drebulės rūšių hibridus) miško dauginamąja medžiaga, turi vadovautis 22 priede nurodytais kilmės rajonais ir laikytis šių reikalavimų:

25.1. miškas turi būti atkuriamas ir įveisiamas:

25.1.1. paprastojo ir bekočio ąžuolo, drebulės, juodalksnio ir paprastojo uosio miško dauginamąja medžiaga, gauta iš to paties kilmės rajono arba gretimų kilmės rajonų vietinių medynų, mažalapės liepos ir paprastojo klevo miško dauginamąja medžiaga, gauta iš to paties kilmės rajono arba gretimų kilmės rajonų vietinių medynų, arba vietinių sėklų šaltinių;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-859, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-08, i. k. 2016-28497

 

25.1.2. paprastosios eglės ir paprastosios pušies miško dauginamąja medžiaga, gauta iš to paties kilmės rajono arba su juo besiribojančių miškų urėdijų teritorijose augančių vietinių medynų;

25.1.3. karpotojo beržo, paprastojo skroblo miško dauginamąja medžiaga, gauta iš to paties kilmės rajono vietinių medynų, raudonojo ąžuolo, baltalksnio, plaukuotojo beržo, paprastojo buko, kalninės guobos, europinio, japoninio ir plačiažvynio maumedžių ir paprastojo skirpsto miško dauginamąja medžiaga, gauta iš to paties kilmės rajono vietinių medynų arba sėklų šaltinių;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-859, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-08, i. k. 2016-28497

 

25.2. visų medžių rūšių miško dauginamoji medžiaga, gauta iš sėklinių miško medžių plantacijų, gali būti naudojama tuose kilmės rajonuose, kuriuose moksliniais arba selekciniais tyrimais nustatytas jos selekcinis efektas, ir tuose kilmės rajonuose, iš kurių kilę plantacijos klonų arba šeimų motininiai medžiai; šias naudojimo galimybes nustato Tarnyba;

25.3. iš šalies tolimesnių nei nustatyta 25.1 papunktyje teritorijų ir kitų Europos Sąjungos šalių miško dauginamąją medžiagą leidžiama įvežti ir naudoti tik gavus Tarnybos leidimą. Leidimai išduodami vadovaujantis Leidimų įvežti ir naudoti miško dauginamąją medžiagą miškui želdinti išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 14  d. įsakymu Nr. D1-641 „Dėl Leidimų įvežti ir naudoti miško dauginamąją medžiagą miškui želdinti išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, jeigu moksliniais arba selekciniais tyrimais įrodoma, kad miško dauginamoji medžiaga tinkama numatomam miško dauginamosios medžiagos kilmės rajonui. Leidimai neišduodami, jeigu paprastosios pušies, paprastosios eglės, paprastojo ir bekočio ąžuolų, karpotojo beržo, paprastojo uosio, paprastojo skroblo, drebulės ir juodalksnio miško dauginamoji medžiaga paruošta nuo pavienių arba grupėmis augančių medžių (sėklų  šaltinių);

25.4. Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje  galima naudoti tik vietinės kilmės arba valstybės įmonės Kretingos miškų urėdijos teritorijoje augančių vietinių sėklų šaltinių arba vietinių medynų miško dauginamąją medžiagą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-43, 2010-01-13, Žin., 2010, Nr. 9-470 (2010-01-23), i. k. 110301MISAK000D1-43

Nr. D1-898, 2015-12-04, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19569

 

V. MIŠKO DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS KILMĖS REIKALAVIMAI

 

26. Miškus įveisti ir atkurti draudžiama 1 priede nurodytų ir į želdinių rūšinę sudėtį įskaitomų medžių rūšių miško dauginamąja medžiaga, kuri nepriskirta 22 punkte nurodytoms miško dauginamosios medžiagos kategorijoms.

27. Iš skirtingų Objektų arba jų grupių gauta miško dauginamoji medžiaga rinkimo, pervežimo, perdirbimo, laikymo, auginimo ir prekybos procedūrų metu turi būti atskirose siuntose ir identifikuojama, nurodant šiuos duomenis:

27.1. Pagrindinio miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikato (14 priedas) numerį, jeigu jis išduotas; miško dauginamosios medžiagos savininko ar jo įgalioto asmens patvirtinta šio sertifikato kopija pridedama prie kiekvienos siuntos ją parduodant bei perduodant;

27.2. botaninį pavadinimą (lietuvių ir lotynų kalbomis (Botanikos vardų žodynas, Botanikos instituto leidykla, Vilnius, 1998 m.);

27.3. miško dauginamosios medžiagos kategoriją;

27.4. paskirtį;

27.5. Objekto pavadinimą;

27.6. Objekto kodą;

27.7. kilmės rajoną;

27.8. ar medžiaga yra vietinė arba nevietinė, ar jos kilmė nežinoma;

27.9. sėkloms – nurodomi sėklų subrendimo metai, sodmenims – amžius ir tipas (pakirstos šaknys, sodinukai, sėjinukai, konteineriuose ir pan.);

27.10. ar miško dauginamoji medžiaga genetiškai modifikuota.

28. Tarnybai raštiškai suderinus, iš miško dauginamosios medžiagos, priskirtos „šaltinio tapatybė nustatyta“ arba „atrinkta“ kategorijoms ir gautos iš kelių Objektų, esančių tame pačiame kilmės rajone, galima sudaryti vieną siuntą. Tarnyba Objektų pasuose turi nurodyti jų grupes.

29. Iš kelių sėklų siuntų likučių galima sudaryti vieną siuntą, išduodant naują Pagrindinį miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikatą. Dėl to sėklų savininkai ne vėliau kaip prieš mėnesį iki sėklų išsėjimo turi kreiptis į Tarnybą, užpildydami 16 priede nurodytą prašymą. Jeigu sujungiamos siuntos, sudarytos iš tame pačiame Objekte surinktų, bet skirtingais metais subrendusių sėklų, Pagrindiniame miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikate turi būti nurodyti sėklų subrendimo metai ir sėklų siuntos sudarymui panaudotų kiekvienų derliaus metų sėklų kiekis.

30. Jei siunta sudaroma iš sėklų, surinktų keliuose viename kilmės rajone esančiuose Objektuose, priskirtuose „šaltinio tapatybė nustatyta“ arba „atrinkta“ kategorijoms, naujai išduotame Pagrindiniame miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikate nurodomas siuntos sudarymui panaudotų kiekvieno Objekto sėklų kiekis.

31. Jei Nuostatų 1 priede nurodytų medžių rūšių dauginamoji medžiaga (sodmenys arba sodmeninės augalų dalys) skirta dekoratyviniams želdynams, jos auginimo vietose, apsėtų ir apsodintų plotų, ritinių, konteinerių išdėstymo schemose ir pardavimo arba perdavimo dokumentuose (pirkimo–pardavimo sutartyse, PVM sąskaitose faktūrose, krovinio važtaraščiuose) ir etiketėse turi būti nurodyta „ne miškų ūkio reikmėms“.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-952, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 137-7023 (2012-11-27), i. k. 112301MISAK00D1-952

 

32. Jei miško dauginamoji medžiaga yra genetiškai modifikuota, ji turi būti priskirta „išbandyta“ kategorijai ir atitikti 6 priedo reikalavimus. Genetiškai modifikuota dauginamoji medžiaga gali būti teikiama rinkai arba naudojama tik gavus leidimą Genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką, teikimo rinkai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. D1-225 (Žin., 2004, Nr. 71-2487; 2011, Nr. 120-5674), nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-952, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 137-7023 (2012-11-27), i. k. 112301MISAK00D1-952

 

33. Miško dauginamosios medžiagos tiekėjai turi užsiregistruoti Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 10 d. nutarimu Nr. 402 (Žin., 2001, Nr. 32-1074; 2010, Nr. 84-4418), nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-952, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 137-7023 (2012-11-27), i. k. 112301MISAK00D1-952

 

34. Lysvės, apsodinti, rulonais apstatyti plotai, kuriuose auginama miško dauginamoji medžiaga, lauke pažymimi etiketėmis, kuriose užrašomas Pagrindinio miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikato numeris, Objekto kodas, nurodoma sėklų pasėjimo arba sodmenų persodinimo data ir persodintų sodmenų amžius.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-898, 2015-12-04, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19569

 

VI. MIŠKO DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS RUOŠA IR KOKYBĖS TYRIMAS

 

35. Sėklų derlius visuose miško sėkliniuose ir genetiniuose medynuose, sėklinėse miško medžių plantacijose, miško medžių genetiniuose draustiniuose ir tuose medynuose ar sėklų šaltiniuose, kuriuose numatoma medžių rūšių sėklų ruoša, prognozuojamas atliekant fenologinius stebėjimus. Medynų žydėjimas ir derėjimas vertinamas pagal 7 priedą. Fenologinius paprastosios eglės ir paprastosios pušies žydėjimo ir visų medžių rūšių derėjimo stebėjimus minėtuose objektuose vykdo valstybinių miškų valdytojai, užpildydami Laukiamo miško sėklų derliaus žiniaraščius (8 priedas). Tarnybai siunčiami tik medžių rūšių derėjimo duomenys: beržo, drebulės ir guobinių – iki birželio 15 d., kitų medžių rūšių – iki rugsėjo 1 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-43, 2010-01-13, Žin., 2010, Nr. 9-470 (2010-01-23), i. k. 110301MISAK000D1-43

Nr. D1-898, 2015-12-04, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19569

 

36. Nuostatų 1 priede nurodytų ir į želdinių rūšinę sudėtį įskaitomų medžių rūšių miško dauginamoji medžiaga turi būti ruošiama tik Objektuose. Jei ji ruošiama ne Objektuose, būtina gauti raštišką Tarnybos sutikimą. Drebulės, juodalksnio, karpotojo beržo, paprastojo ir bekočio ąžuolo, paprastosios eglės, paprastosios pušies, paprastojo uosio, paprastojo skroblo miško dauginamąją medžiagą iš sėklų šaltinių rinkti draudžiama.

37. Miško sėklos ruošiamos derliaus metais (derėjimo įvertinimas 3–5 balai), kai jos morfologiškai subręsta. Menko sėklų derliaus metais (derėjimo įvertinimas 1–2 balai) sėklų ruošti negalima.

38. Valstybinių miškų valdytojai, atsižvelgdami į Tarnybos rekomendacijas, sėklų derliaus metais (derėjimo įvertinimas 3–5 balai) iš I–II kokybės klasės sėklų turi sudaryti rezervinį fondą: pušies sėklų – 3 metams, eglės – 7 metams ir jį atnaujinti, pirmiausia išsėjant seniausias ir blogesnės kokybės sėklas.

39. Ruošiant miško dauginamąją medžiagą kito miško valdytojo ar savininko miške, būtina turėti miško savininko arba valdytojo raštišką sutikimą, kuriame turi būti nurodytas jo galiojimo terminas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-43, 2010-01-13, Žin., 2010, Nr. 9-470 (2010-01-23), i. k. 110301MISAK000D1-43

 

40. Miško dauginamosios medžiagos ruošėjai likus ne mažiau kaip 3 kalendorinėms dienoms iki miško dauginamosios medžiagos ruošos turi raštu arba elektroniniu laišku apie tai informuoti Tarnybą, nurodydami tikslią ruošos vietą, pradžią ir apytikrę trukmę. Jei ruošos pradžia, nurodyta pranešime, pasikeičia, Tarnyba apie tai turi būti informuojama ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki ruošos pradžios.

41. Ruošiant miško dauginamąją medžiagą, būtina laikytis darbo saugos reikalavimų. Draudžiama laužyti šakas, pažeisti medžius, sugludinti arba suardyti dirvožemio paviršių ir pakenkti Objekto būklei.

42. Įmonės, įstaigos, ūkinio subjekto, sandėliuojančio sėklas, vadovo įsakymu skiriamas asmuo, atsakingas už pristatomųjų bandinių atrinkimą, sėklų laikymą, sėklų siuntų vientisumo išsaugojimą. Įsakymo kopija siunčiama Tarnybai. Jei sėklų savininkas privatus asmuo, jis pats atrenka pristatomuosius bandinius ir 2 egzemplioriais surašo Miško sėklų kokybei nustatyti pristatomųjų bandinių atrinkimo aktą (11 priedas), vienas jo egzempliorius siunčiamas Tarnybai kartu su pristatomuoju bandiniu, jį tvirtina sėklų savininkas arba įmonės, įstaigos, ūkinio subjekto, sandėliuojančio sėklas, vadovas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-43, 2010-01-13, Žin., 2010, Nr. 9-470 (2010-01-23), i. k. 110301MISAK000D1-43

 

43. Prieš miško sėklų ruošą gali būti atliekamas išankstinis sėklų kokybės tyrimas. Tai gali atlikti pats sėklų savininkas arba, jam pageidaujant, – Tarnyba. Jei tai atlieka Tarnyba, ji išduoda Pažymą apie išankstinio miško sėklų kokybės tyrimo rezultatus (9 priedas). Siunčiant bandinius išankstiniam sėklų kokybės tyrimui, pridedamas tik Miško sėklų kokybei nustatyti pristatomųjų bandinių atrinkimo aktas, kuriame nenurodomas siuntos svoris ir taros vienetų skaičius, tik pažymima, kad bandiniai siunčiami išankstiniam kokybės tyrimui.

44. Miško dauginamosios medžiagos ruošėjai nuo pat ruošos pradžios turi pildyti Miško dauginamosios medžiagos ruošimo kortelę (toliau – Kortelė) pagal Nuostatų 10 priede nurodytą formą. Ji pildoma per visą ruošos laiką, kiekvieną dieną pasveriant arba suskaičiuojant (maišais, dėžėmis ar kitais taros vienetais) paruoštą miško dauginamąją medžiagą ir įrašant šiuos duomenis IV Kortelės dalyje. Užpildžius Kortelės I ir IV dalis, į aižyklą ar vaisių perdirbimo vietą kartu su kankorėžiais ar vaisiais pristatomas Kortelės originalas. Jeigu tos pačios siuntos kankorėžius, vaisius arba sėklas rinko keli ruošėjai arba Objekte (Objektų grupėje) miško dauginamoji medžiaga buvo ruošiama kelis kartus, ruošėjai pildo jungtinę Kortelę, užpildydami tik I dalį, ir prie jos prideda atskirų ruošėjų Korteles su užpildytomis I ir IV dalimis. Ruošiant medžių rūšių miško dauginamąją medžiagą, aižykloje ar vaisių perdirbimo vietoje užpildžius II ir III jungtinės Kortelės dalis, vienas jos egzempliorius grąžinamas miško dauginamosios medžiagos savininkui, antras kartu su miško dauginamąja medžiaga pateikiamas sandėliui, originalas su visomis Kortelėmis ir su atrinktu pristatomuoju bandiniu siunčiamas Tarnybai. Su krūmų sėklų siuntų pristatomaisiais bandiniais Tarnybai siunčiama tik viena Kortelė arba jungtinė Kortelė, kurios IV dalis nepildoma.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-898, 2015-12-04, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19569

 

45. Paruošus miško dauginamąją medžiagą, sudaromos  siuntos, kurios numeruojamos ir nurodoma jų sudarymo data. Siuntos sudaromos atsižvelgiant į miško dauginamosios medžiagos kilmę, t. y. tai pačiai siuntai priskiriama tame pačiame Objekte arba jų grupėje vieno sezono metu paruošta miško dauginamoji medžiaga. Sėklų siunta sudaroma, pristatomasis bandinys atrenkamas laikantis Nuostatų 29 priedo reikalavimų. Pristatomasis bandinys supilamas į švarų maišelį, įdedama Miško sėklų etiketė (12 priedas). Ji pildoma 3 ir daugiau egzempliorių: įdedama į pristatomąjį bandinį, pritvirtinama prie kiekvienos sėklų taros ir įdedama į taros vidų. Gavus iš Tarnybos Pagrindinį miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikatą, jo numeris ir data įrašomi į Miško sėklų etiketę.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-898, 2015-12-04, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19569

 

46. Lapuočių medžių ir krūmų sėklų pristatomieji bandiniai siunčiami į Tarnybą tik orui pralaidžiuose medžiaginiuose maišeliuose. Kartu su pristatomaisiais bandiniais Tarnybai siunčiamas Miško sėklų kokybei nustatyti pristatomųjų bandinių atrinkimo aktas bei Kortelių originalai. Sėklų siuntų pristatomieji bandiniai atrenkami ir išsiunčiami į Tarnybą sėklų kokybei nustatyti ne vėliau kaip per 10 dienų nuo siuntų sudarymo.

47. Miško sėklų sėjamąsias savybes tiria ir Pažymą apie miško sėklų kokybę (13 priedas) sėklų savininkui išduoda Tarnyba. Pažyma siunčiama sėklų savininkui arba įmonei, įstaigai, ūkiniam subjektui, sandėliuojančiam sėklas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-43, 2010-01-13, Žin., 2010, Nr. 9-470 (2010-01-23), i. k. 110301MISAK000D1-43

 

48. Nuostatų 1 priede nurodytų medžių rūšių kokybė tiriama neatsižvelgiant į jų siuntų svorį. Kitų medžių ir krūmų rūšių sėklų siuntų, sveriančių 3 kg ir mažiau, kokybė Tarnyboje tiriama tik sėklų savininkui pageidaujant; jis Tarnybai iki einamųjų metų lapkričio 30 dienos turi pateikti šių medžių ir sėklų sąrašą, kuriame turi būti nurodytos medžių ar krūmų rūšys ir einamaisiais metais paruoštų siuntų svoriai.

49. Stambių (ąžuolo, kaštono, buko, klevo) sėklų kokybę pjaustymo būdu ne vėliau kaip per 10 dienų nuo siuntų sudarymo gali nustatyti pats sėklų savininkas, vadovaudamasis Medžių ir krūmų sėklų gyvybingumo tyrimo pjaustymo būdu metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. D1-288 (Žin., 2004, Nr. 88-3248). Nustačius sėklų kokybę, užpildomas Miško sėklų kokybės nustatymo aktas (19 priedas), kurį tvirtina sėklų savininkas. Šis aktas kartu su Miško sėklų kokybei nustatyti pristatomųjų bandinių atrinkimo aktu ir Kortele ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po sėklų kokybės nustatymo turi būti išsiųstas į Tarnybą.

50. Vadovaudamasi Kortelės duomenimis, Tarnyba išduoda Pagrindinį miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikatą, kurį sėklų savininkas saugo neterminuotai. Nustačius, kad Tarnybai buvo pateikti suklastoti dokumentai ir (ar) kita neteisinga informacija, kurios pagrindu išduotas šis sertifikatas, Tarnyba turi teisę jį panaikinti. Jeigu miško dauginamoji medžiaga naudojama selekciniams tyrimams, tyrimus atliekantis asmuo privalo apie tai informuoti Tarnybą nurodydamas Objekto, kuriame paruošta tyrimams naudojama miško dauginamoji medžiaga, kodą Informacinėje sistemoje, jei ji paruošta kitoje šalyje – Objekto kodą šios šalies nacionaliniame registre arba kilmės vietą patvirtinantį dokumentą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-43, 2010-01-13, Žin., 2010, Nr. 9-470 (2010-01-23), i. k. 110301MISAK000D1-43

Nr. D1-952, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 137-7023 (2012-11-27), i. k. 112301MISAK00D1-952

Nr. D1-1006, 2017-12-15, paskelbta TAR 2017-12-18, i. k. 2017-20293

 

51. Pakartotiniam sėklų kokybės tyrimui pristatomieji bandiniai Tarnybai pateikiami ne vėliau kaip prieš mėnesį iki Miško sėklų kokybės pažymos galiojimo pabaigos. Atsiradus išoriniams sėklų pakitimams (pakitus sėklų spalvai, būdingam tai rūšiai blizgesiui, atsiradus pelėsiui ir kt.) bent vienoje siuntos taroje, visa siunta džiovinama ir jos kokybė tiriama pakartotinai.

52. Sėklų savininkas arba įmonė, įstaiga, ūkinis subjektas, sandėliuojantis sėklas, gavęs iš Tarnybos dokumentą, kuriame nurodyta, kad sėklų siuntą reikia išvalyti, per 30 kalendorinių dienų turi išvalyti sėklas ir Tarnybai nusiųsti sėklų savininko arba įmonės, įstaigos, ūkinio subjekto, sandėliuojančio sėklas, vadovo patvirtintą Pakartotinio miško sėklų išvalymo aktą (20 priedas), Miško sėklų kokybei nustatyti pristatomųjų bandinių atrinkimo aktą ir iš išvalytos siuntos atrinktą pristatomąjį bandinį.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-43, 2010-01-13, Žin., 2010, Nr. 9-470 (2010-01-23), i. k. 110301MISAK000D1-43

 

53. Sėklų savininkas arba įmonės, įstaigos, ūkinio subjekto, sandėliuojančio sėklas, vadovas privalo užtikrinti tinkamas sėklų laikymo sąlygas ir išsaugoti sėklų siuntų tapatybę. Įmonė, įstaiga, sandėliuojanti sėklas, privalo per 20 darbo dienų raštu informuoti sėklų savininką apie pirmą kartą arba pakartotinai (jeigu pasikeičia sėklų kokybės rodikliai) ištirtos sėklų siuntos kokybę.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-43, 2010-01-13, Žin., 2010, Nr. 9-470 (2010-01-23), i. k. 110301MISAK000D1-43

 

VII. MIŠKO DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS KOKYBĖS, LAIKYMO, GABENIMO IR PARUOŠIMO SĖJAI REIKALAVIMAI

 

54. Miško sėklų ir sodmenų kokybė, jų laikymo ir miško sodmenų iškasimo ir prikasimo sąlygos turi atitikti Miško sodmenų kokybės reikalavimus ir Medžių ir krūmų sėklų kokybės reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 337 (Žin., 2003, Nr. 71-3292). Miško dauginamosios medžiagos tiekėjai realizacijai skirtų sodmenų siuntą, neatitinkančią Miško sodmenų kokybės reikalavimų, privalo perrūšiuoti ir apie tai nedelsiant informuoti Tarnybą. Perrūšiuotą sodmenų siuntą realizuoti galima tik gavus raštišką Tarnybos sutikimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-952, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 137-7023 (2012-11-27), i. k. 112301MISAK00D1-952

 

55. Kankorėžių aižymo bei sėklų lukštenimo technologijos parenkamos tokios, kad nepakenktų sėklų gyvybingumui ir būtų išsaugomas siuntų grynumas. Kiekvienoje aižykloje turi būti Sėklų paruošimo technologijos taisyklės, kurias, suderinęs su Tarnyba, tvirtina įmonės vadovas. Aižyklose turi būti pildomas Kankorėžių aižymo žurnalas (18 priedas).

56. Sėklos ruošiamos sėjai atsižvelgiant į jų biologines savybes, užkrėtimą grybinėmis ligomis, kenkėjais: stratifikuojamos, padidinamas luobelių laidumas drėgmei, dezinfekuojamos ir dezinsekuojamos. Sėklas chemiškai apdoroti galima tik preparatais, nurodytais Profesionalaus naudojimo augalų apsaugos produktų sąraše ir Individualaus naudojimo augalų apsaugos produktų sąraše, kuriuos sudaro Valstybinė augalų apsaugos tarnyba.

 

VIII. MIŠKO DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS DOKUMENTAI

 

57. Auginant miško dauginamąją medžiagą, privaloma:

57.1. išsėjant sėklas, persodinant ar susukant į ritinius sėjinukus – pildyti Medelyno kortelę (21 priedas), sudaryti apsėtų ir apsodintų plotų, konteinerių ir ritinių išdėstymo schemas. Jose nurodomas Pagrindinio miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikato numeris, Objekto kodas, Medelyno kortelės numeris ir apsėtų ar apsodintų lysvių skaičius;

57.2. dauginant miško dauginamąją medžiagą vegetatyviniu būdu in vitro – pildyti žurnalą. Jis pradedamas pildyti paėmus miško dauginamąją medžiagą nuo motininių medžių ir baigiamas pildyti regeneratus perkėlus auginti į šiltnamį. Žurnale atskirai kiekvienai miško dauginamajai medžiagai, paimtai iš skirtingų Objektų, nurodoma: Objekto kodas, kiekvienos operacijos atlikimo data ir laikas, operacijos vykdytojas ir padaugintos miško dauginamosios medžiagos kiekis. Kortelių ir Medelyno kortelių pildyti nereikia;

57.3. kasmet inventorizuoti auginamus miško sodmenis ir skiepytus sodinukus sėklinėms miško medžių plantacijoms įveisti vadovaujantis Miško bei dekoratyvinių sodmenų apskaitos ir inventorizacijos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. D1-349 „Dėl Miško bei dekoratyvinių sodmenų apskaitos ir inventorizacijos tvarkos“, ir Skiepytų sodinukų miško sėklinėms plantacijoms įveisti kokybės reikalavimų, patvirtintų Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2014 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 226-14-V „Dėl Skiepytų sodinukų miško sėklinėms plantacijoms įveisti kokybės reikalavimų“, nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. D1-898, 2015-12-04, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19569

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-43, 2010-01-13, Žin., 2010, Nr. 9-470 (2010-01-23), i. k. 110301MISAK000D1-43

Nr. D1-952, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 137-7023 (2012-11-27), i. k. 112301MISAK00D1-952

 

58. Parduodant arba perduodant miško dauginamąją medžiagą, miško dauginamosios medžiagos tiekėjas privalo:

58.1. pirkėjui (gavėjui) pateikti Pagrindinio miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikato, sėkloms – papildomai ir Pažymos apie miško sėklų kokybę pardavėjo ar jo įgalioto asmens patvirtintas kopijas;

58.2. prie kiekvienos siuntos pakuotės (taros) pritvirtinti etiketę, kurioje nurodoma: sodmenims – Pagrindinio miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikato numeris ir Objekto kodas, sėkloms -užpildoma Miško sėklų etiketė;

58.3. pardavimo arba perdavimo dokumentuose (pirkimo-pardavimo sutartyse, PVM sąskaitose faktūrose, krovinio važtaraščiuose) nurodyti Pagrindinio miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikato numerį ir datą bei Objekto kodą.

59. Miško valdytojai ir savininkai miško atkūrimui ar įveisimui panaudotos miško dauginamosios medžiagos Pagrindinių miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikatų patvirtintas kopijas ir įsigijimo dokumentus privalo saugoti su Miško želdinimo ir žėlimo projektais, kol iš jos įveisti arba atkurti medynai bus nukirsti. Parduodant ar perduodant miško sklypus miško želdinimui panaudotos miško dauginamosios medžiagos kilmės dokumentai perduodami jų pirkėjui arba perėmėjui. Atkūrus mišką pagal nenukirsto miško pirkimo–pardavimo sutartį, kurioje numatyta, kad pirkėjas įsipareigoja kirtavietę atkurti, jos atkūrimui panaudotų miško sodmenų kilmės dokumentus pirkėjas turi perduoti miško savininkui.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-952, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 137-7023 (2012-11-27), i. k. 112301MISAK00D1-952

 

60. Miško dauginamosios medžiagos tiekėjai Pagrindinių miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikatų, Pažymų apie miško sėklų kokybę, Miško sėklų kokybės nustatymo aktų kopijas, Medelyno korteles ir miško dauginamosios medžiagos auginimo schemas privalo saugoti ne trumpiau kaip 3 metus po miško dauginamosios medžiagos realizacijos.

61. Miško dauginamosios medžiagos tiekėjai, pardavę ar perdavę miško sodmenis kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, ar išsėję 1 priede nurodytų medžių rūšių sėklas ir visų rūšių sėklas, kurios sėklų sandėliuose-šaldytuvuose laikomos ilgiau kaip vienerius metus, du kartus per metus (iki birželio 15 d. ir lapkričio 30 d.) Tarnybai turi pateikti pažymą apie parduodamą, perduodamą ir laikinai įvežamą miško dauginamąją medžiagą (15 priedas) ir pažymą apie išsėtas medžių rūšių sėklas (17 priedas). Jeigu kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims parduodamos sėklos arba į kitas Europos Sąjungos šalis parduodama miško dauginamoji medžiaga, apie tai miško dauginamosios medžiagos tiekėjai Tarnybą turi informuoti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo pardavimo sandorio įvykdymo ir patekti 15 priede nurodytą pažymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-43, 2010-01-13, Žin., 2010, Nr. 9-470 (2010-01-23), i. k. 110301MISAK000D1-43

Nr. D1-898, 2015-12-04, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19569

 

IX. MIŠKO DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS KONTROLĖ

 

62. Nuostatų reikalavimų vykdymą kontroliuoja Tarnyba, kuri turi teisę uždrausti veisti ir atkurti miškus miško dauginamąja medžiaga, neatitinkančia Nuostatų reikalavimų.

63. Miško dauginamosios medžiagos tiekėjai ir augintojai privalo Tarnybos specialistams leisti patikrinti miško dauginamosios medžiagos ir Nuostatų 1 priede nurodytų medžių rūšių dauginamosios medžiagos, auginamos ne miškų ūkio reikmėms, auginimo, sandėliavimo vietas ir pateikti visus dauginamosios medžiagos dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-952, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 137-7023 (2012-11-27), i. k. 112301MISAK00D1-952

 

64. Tarnybai pareikalavus, šalyje paruošta ar įvežta iš kitų šalių Nuostatų reikalavimų neatitinkanti, taip pat paruošta ar įvežta asmenų, išbrauktų iš miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašo dėl Nuostatų reikalavimų pažeidimų, vadovaujantis Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašo sudarymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-318 „Dėl Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, miško dauginamoji medžiaga turi būti sunaikinta dalyvaujant Tarnybos specialistams, arba Tarnybos sprendimu panaudota ne miškų ūkio reikmėms, arba grąžinta jos pardavėjui.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-898, 2015-12-04, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19569

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

65. Asmenys, pažeidę šių Nuostatų reikalavimus, traukiami atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.

______________


 

Miško dauginamosios medžiagos nuostatų

1 priedas

 

MEDŽIŲ RŪŠIŲ, KURIŲ MIŠKO DAUGINAMAJAI MEDŽIAGAI TAIKOMI VISI NUOSTATŲ REIKALAVIMAI, SĄRAŠAS

 

1. Baltalksnis – Alnus incana (L.) Moench

2. Baltažiedė robinija – Robinia pseudoacacia L.

3. Bekotis ąžuolas – Quercus petraea Liebl.

4. Didžialapė liepa – Tilia platyphyllos Scop.

5. Europinis maumedis – Larix decidua Mill.

6. Japoninis maumedis – Larix kaempferi (Lamb.) Carriere

7. Juodalksnis – Alnus glutinosa Gaertn.

8. Kalninė guoba – Ulmus glabra Huds.

9. Karpotasis beržas – Betula pendula Roth

10. Mažalapė liepa – Tilia cordata Mill.

11. Paprastasis ąžuolas Quercus robur L.

12. Paprastasis bukas – Fagus sylvatica L.

13. Paprastoji eglė – Picea abies Karst.

14. Paprastoji vinkšna – Ulmus laevis Pall.

15. Paprastasis klevas – Acer platanoides L.

16. Paprastoji pušis –Pinus sylvestris L.

17. Paprastasis skirpstas – Ulmus minor Mill.

18. Paprastasis skroblas – Carpinus betulus L.

19. Paprastasis uosis – Fraxinus excelsior L.

20. Plačiažvynis maumedis – Larix x eurolepis Henry

21. Plaukuotasis beržas – Betula pubescens Ehrh.

22. Raudonasis ąžuolas – Quercus rubra L.

23. Trešnė – Prunus avium Moench

24. Tuopa, drebulė ir dirbtiniai jų rūšių hibridai – Populus spp.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-384, 2005-07-29, Žin., 2005, Nr. 94-3509 (2005-08-04), i. k. 105301MISAK00D1-384

 


 

Miško dauginamosios medžiagos nuostatų

2 priedas

 

MIŠKO DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS KATEGORIJOS

 

Miško sėklinės bazės objektas

Miško dauginamosios medžiagos kategorija

Šaltinio tapatybė nustatyta

Atrinkta

Atitinkanti (kokybės) reikalavimus

Išbandyta

(N)

(A)

(R)

(I)

Sėklų šaltinis (SS)

x

 

 

 

Medynas (MD)

x

x

 

x

Sėklinė plantacija (SP)

 

 

x

x

Šeimos (-ų) tėvai (ST)

 

 

x

x

Klonas (KL)

 

 

x

x

Klonų rinkinys (KR)

 

 

x

x

______________


 

Miško dauginamosios medžiagos nuostatų

3 priedas

 

MINIMALŪS REIKALAVIMAI, TAIKOMI TVIRTINANT MIŠKO SĖKLINĘ BAZĘ, NAUDOJAMĄ MIŠKO DAUGINAMAJAI MEDŽIAGAI, KURI TURI BŪTI SERTIFIKUOJAMA KAIP „ŠALTINIO TAPATYBĖ NUSTATYTA“ (N), GAUTI

 

1.    Sėklinė bazė – tai ne mažiau kaip penkių medžių grupės arba medynai, esantys viename kilmės rajone, kurios įvertinimas turi būti atliktas nustatyta tvarka, jei iš jos gauta miško dauginamoji medžiaga naudojama konkrečioms miškų ūkio reikmėms.

 

2.    Medžiai arba medynas atitinka nustatytus kriterijus. Turi būti nurodytas kilmės rajonas ir vietos (-ų), kurioje (-iose) dauginamoji medžiaga surinkta, geografinė padėtis bei aukštis virš jūros lygio.

 

3.    Turi būti nurodyta, ar miško sėklinė bazė vietinė ar nevietinė, ar jos kilmė nežinoma. Jei sėklinė bazė nevietinė, turi būti nurodyta jos kilmė, jeigu ji žinoma.

______________


 

Miško dauginamosios medžiagos nuostatų

4 priedas

 

 

MINIMALŪS REIKALAVIMAI, TAIKOMI TVIRTINANT SĖKLINĘ MIŠKO BAZĘ,

NAUDOJAMĄ MIŠKO DAUGINAMAJAI MEDŽIAGAI, KURI TURI BŪTI

SERTIFIKUOJAMA KAIP „ATRINKTA“ (A), GAUTI

 

 

Bendrieji teiginiai. Medynas vertinamas atsižvelgiant į konkrečią paskirtį, pagal kurią miško dauginamoji medžiaga bus naudojama, ir patvirtintus  atrankos  kriterijus. Atsižvelgiant į konkrečią sėklinės bazės paskirtį, atkreipti dėmesį į 1–10 punktų reikalavimus. Miško dauginamosios medžiagos paskirtis nurodoma Genetinių miško medžių išteklių informacinėje sistemoje.

1. Kilmė. Pateikiant istorinio pobūdžio įrodymus arba kitomis tinkamomis priemonėmis nustatoma, ar medynas yra: vietinis, nevietinis, jo kilmė nežinoma; jeigu žinoma, turi būti nurodyta nevietinės sėklinės miško bazės kilmė.

2. Atskyrimas. Medynas turi būti nutolęs pakankamu atstumu nuo blogos kokybės tos pačios rūšies medynų arba nuo giminingų rūšių ar veislių, galinčių kryžmintis su minėtomis rūšimis. Ypatingas dėmesys kreipiamas į šį reikalavimą, kai vietinės kilmės medynus supa nevietinės arba nežinomos kilmės medynai.

3. Pakankamas populiacijos dydis. Medynas turi būti sudarytas iš vienos arba kelių medžių grupių, kurios  tolygiai pasiskirsčiusios, pakankamai gausios ir turi užtikrinti veiksmingą tarpusavio apsidulkinimą. Medyne turi būti ne mažiau kaip 50 pakankamai gausiai ir reguliariai derančių medžių. Kad būtų išvengta nepageidautino apsidulkinimo poveikio, atrenkamus medynus turi sudaryti reikalingas kiekis pakankamai tankiai tam tikrame plote augančių individų.

4. Amžius ir išsivystymas. Medynas turi būti sudarytas iš tokio amžiaus arba išsivystymo medžių, kad būtų galima aiškiai įvertinti atrankai taikomus kriterijus.

5. Vienodumas. Medyno atskiri morfologiniai požymiai turi skirtis ne daugiau kaip įprasta. Jeigu būtina, blogos kokybės medžius reikėtų pašalinti.

6. Prisitaikymas. Turi būti akivaizdu, kad prisitaikoma prie kilmės rajono ekologinių sąlygų.

7. Sveikatingumas ir atsparumas. Medyno medžiai neturi būti apnikti žalingų organizmų ir turi būti atsparūs nepalankioms klimato ir vietos sąlygoms. Šis reikalavimas netaikomas medžių atsparumo teršalams jų augimo vietoje atvejais.

8. Medienos produktyvumas. Patvirtinant atrinktus medynus, medienos produktyvumas turi būti didesnis už priimtą vidurkį panašiomis ekologinėmis ir tvarkymo sąlygomis.

9. Medienos kokybė. Atsižvelgiama į medienos kokybę; tam tikrais atvejais medienos kokybė gali būti pagrindinis kriterijus.

10. Stiebo forma ir augimo pobūdis. Medyno medžiai turi būti labai gerų morfologinių savybių: kamienai turi būti tiesūs ir apvalūs, šakojimosi pobūdis tinkamas, šakos smulkios; nereikalingas šakas medis turi lengvai numesti. Dvišakų ir įvijos medienos medžių turėtų būti nedaug.

____________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-1006, 2017-12-15, paskelbta TAR 2017-12-18, i. k. 2017-20293

 


 

Miško dauginamosios medžiagos nuostatų

5 priedas

 

MINIMALŪS REIKALAVIMAI, TAIKOMI TVIRTINANT MIŠKO SĖKLINĘ BAZĘ, NAUDOJAMĄ MIŠKO DAUGINAMAJAI MEDŽIAGAI, KURI TURI BŪTI SERTIFIKUOJAMA KAIP „ATITINKANTI (KOKYBĖS) REIKALAVIMUS „(R), GAUTI

 

1. Sėklinės plantacijos

 

1.1. Sėklinės plantacijos tipą jos paskirtį, kryžminimo schemą plantacijos išdėstymą sudedamąsias dalis, atskyrimą ir vietą bei visus minėtų dalykų pakeitimus turi tvirtinti ir registruoti Tarnyba.

1.2. Plantaciją sudarantys klonai arba šeimos atrenkami pagal išskirtinius jų požymius, ypatingą dėmesį kreipiant į 4 priedo 4, 6, 7, 8, 9 ir 10 punktų reikalavimus.

1.3. Plantaciją sudarantys klonai arba šeimos sodinami arba turėjo būti pasodinti pagal Tarnybos patvirtintą schemą parengtą taip, kad būtų galima nustatyti kiekvienos sudedamosios dalies tapatybę.

1.4. Sėklinių plantacijų retinimas aprašomas kartu su atrankos kriterijais, kuriais vadovaujamasi atliekant tokius retinimus ir kuriuos rekomenduoja Tarnyba.

1.5. Sėklinės plantacijos tvarkomos, o sėklų derlius renkamas taip, kad būtų pasiekti plantacijoms nustatyti tikslai. Sėklinėse plantacijose, skirtose dirbtiniams hibridams gauti, hibridų procentas miško dauginamojoje medžiagoje turi būti nustatytas kontroliniu bandymu.

 

2. Šeimos (-ų) tėvai

 

2.1. Tėvai atrenkami pagal išskirtinius jų požymius, ypatingą dėmesį kreipiant į 4 priedo 4, 6, 7, 8, 9 ir 10 punktų reikalavimus, arba pagal jų kombinacinę galią.

2.2. Šeimos (-ų) tėvų paskirtį, kryžminimo schemą ir apdulkinimo sistemą sudedamąsias dalis, atskyrimą ir vietą bei visus minėtų dalykų pakeitimus turi tvirtinti ir registruoti Tarnyba.

2.3. Tėvų tapatybę, skaičių ir jų proporciją mišinyje turi tvirtinti bei registruoti Tarnyba.

2.4. Tėvų, skirtų dirbtiniams hibridams gauti, hibridų procentas dauginamojoje medžiagoje turi būti nustatytas kontroliniu bandymu.

 

3. Klonai

 

3.1. Klonų tapatybė nustatoma pagal skiriamuosius požymius, kuriuos tvirtina ir registruoja Tarnyba.

3.2. Atskirų klonų vertingumas nustatomas remiantis patirtimi arba įrodomas pakankamos trukmės bandymais.

3.3. Motininiai medžiai, naudojami klonams gauti, atrenkami pagal išskirtinius jų požymius, ypatingą dėmesį kreipiant į 4 priedo 4, 6, 7, 8, 9 ir 10 punktų reikalavimus.

3.4. Turi būti nustatytas didžiausias patvirtinimo galiojimo metų skaičius arba didžiausias gautų remetų skaičius.

 

4. Klonų rinkinys

 

4.1. Klonų rinkinys atitinka 3.1, 3.2 ir 3.3 punktų reikalavimus.

4.2. Rinkinį sudarančių klonų tapatybę, skaičių ir proporciją atrankos būdą ir sodmenis turi tvirtinti ir registruoti Tarnyba. Kiekvienas rinkinys turi būti pakankamai genetiškai įvairus.

4.3. Nustatomas didžiausias klonų rinkinio patvirtinimo galiojimo metų skaičius.

______________


 

Miško dauginamosios medžiagos nuostatų

6 priedas

 

MINIMALŪS REIKALAVIMAI, TAIKOMI TVIRTINANT MIŠKO SĖKLINĘ BAZĘ, NAUDOJAMĄ MIŠKO DAUGINAMAJAI MEDŽIAGAI, KURI TURI BŪTI SERTIFIKUOJAMA KAIP „IŠBANDYTA“(I), GAUTI

 

1. Visiems bandymams taikomi reikalavimai:

1.1. bendrieji teiginiai:

sėklinė bazė turi atitikti 4 arba 5 priedų atitinkamus reikalavimus. Sėklinei bazei tvirtinti organizuojami bandymai turi būti parengti, išdėstyti ir atliekami, o jų rezultatai aiškinami laikantis pripažintos tarptautinės tvarkos. Kai atliekami lyginamieji bandymai, bandoma dauginamoji medžiaga turi būti palyginta su vienu arba geriau su keletu patvirtintų arba iš anksto parinktų standartų;

1.2. požymiai, kuriuos reikia ištirti:

1.2.1. bandymai turi būti parengti taip, kad būtų įvertinti konkretūs požymiai, kurie turi būti nurodyti atliekant kiekvieną bandymą;

1.2.2. deramas dėmesys kreipiamas į prisitaikymą augimą svarbius biotinius ir nebiotinius veiksnius. Be to, kiti požymiai, kurie laikomi svarbiais dėl numatytos konkrečios paskirties, vertinami atsižvelgiant į rajono, kuriame atliekamas bandymas, ekologines sąlygas;

1.3. dokumentai:

dokumentuose turi būti aprašytos bandymo vietos, įskaitant jų geografinę padėtį, klimatą dirvą ankstesnį dirvos naudojimą personalą tvarkymą ir bet kokią nebiotinių arba biotinių veiksnių padarytą žalą o šie dokumentai turi būti kaupiami Tarnyboje. Medžiagos amžių ir vertinimo metu gautus rezultatus turi registruoti Tarnyba;

1.4. bandymų organizavimas:

1.4.1. kiekvienas miško dauginamosios medžiagos pavyzdys auginamas, sodinamas ir prižiūrimas vienodai ir atsižvelgiant į sodmenų tipą;

1.4.2. kiekvienas eksperimentas turi būti atliekamas taikant galiojančią statistinę schemą ir naudojant pakankamą medžių skaičių tam, kad būtų įvertintos kiekvienos sudedamosios dalies, kuri tiriama, atskiros savybės;

1.5. analizė ir rezultatų pagrįstumas:

1.5.1. eksperimentų duomenys turi būti analizuojami taikant pripažintus tarptautinius statistinius metodus ir pateikiami kiekvieno požymio tyrimo rezultatai;

1.5.2. bandymo atlikimo metodologija ir išsamūs jo rezultatai turi būti laisvai prieinami;

1.5.3. turi būti pateiktas pareiškimas apie siūlomą prisitaikymo rajoną esantį šalyje, kurioje buvo atliktas bandymas, taip pat nurodytos savybės, kurios galėtų mažinti naudingumą;

1.5.4. miško dauginamoji medžiaga atmetama, jeigu bandymais įrodoma, kad miško dauginamajai medžiagai nebūdingos bent jau šios savybės: miško sėklinės bazės, iš kurios ji buvo gauta, savybės arba, kad dauginamoji medžiaga nėra tokia pat atspari ekonominės svarbos žalingiems organizmams kaip miško sėklinė bazė.

2. Reikalavimai sėklinės bazės sudedamosioms dalims genetiškai vertinti:

2.1. genetiškai galima vertinti šias miško sėklinės bazės sudedamąsias dalis: sėklų plantacijas, šeimos (-ų) tėvus, klonus ir klonų rinkinius;

2.2. miško sėklinei bazei tvirtinti būtini šie papildomi dokumentai:

2.2.1. vertinamų sudedamųjų dalių tapatybės, kilmės ir geneologijos;

2.2.2. kryžminimų schema, naudota gauti miško dauginamajai medžiagai, su kuria atliekami vertinimo bandymai;

2.3. atliekant bandymus, turi būti laikomasi šių reikalavimų:

2.3.1. kiekvienos sudedamosios dalies genetinė vertė turi būti įvertinta dviejose arba keliose bandymo vietose, iš kurių bent viena turi būti tokioje aplinkoje, kurioje numatoma naudoti miško dauginamąją medžiagą;

2.3.2. miško dauginamosios medžiagos, kuri turi būti parduodama, nustatytas pranašumas apskaičiuojamas remiantis pirmiau minėta genetine verte ir konkrečia kryžminimo schema;

2.3.3. vertinimo bandymus ir genetinius skaičiavimus turi tvirtinti Tarnyba;

2.4. aiškinimas:

2.4.1. nustatytas miško dauginamosios medžiagos pranašumas apskaičiuojamas palyginant su etalonine populiacija kurio nors požymio arba tam tikrų požymių atžvilgiu;

2.4.2. nurodoma, ar nustatyta dauginamosios medžiagos genetinė vertė palyginti su etalonine populiacija yra mažesnė kurio nors svarbaus požymio atžvilgiu.

3. Miško dauginamosios medžiagos lyginamojo bandymo reikalavimai:

3.1. miško dauginamosios medžiagos imčių paėmimas:

3.1.1. lyginamajam bandymui imama miško dauginamosios medžiagos imtis turi iš tiesų reprezentuoti dauginamąją medžiagą iš sėklinės bazės, kurią numatoma patvirtinti;

3.1.2. sėkliniu dauginimo būdu gautos miško dauginamosios medžiagos, skirtos lyginamajam bandymui:

– derlius turi būti surinktas tokiais metais, kai buvo geros žydėjimo ir vaisių bei sėklų brandinimo sąlygos; galima naudoti dirbtinį apdulkinimą;

– derlius turi būti surinktas tokiais būdais, kurie užtikrina, kad paimtos imtys yra reprezentatyvinės;

3.2. etaloniniai medžiai:

3.2.1. etaloninių medžių, naudojamų palyginimo tikslams atliekant bandymus, vegetacijos ypatybės bandymų atlikimo rajone pagal galimybes turėtų būti žinomos pakankamai ilgą laiką. Etaloniniai medžiai iš esmės reprezentuoja medžiagą kuri, kaip įrodyta, pačioje bandymo pradžioje buvo tinkama miškų ūkiui tokiomis ekologinėmis sąlygomis, kuriomis ją siūloma sertifikuoti. Etaloniniai medžiai pagal galimybes turėtų būti kilę iš medynų, atrinktų pagal 4 priedo kriterijus, arba iš sėklinės bazės, oficialiai patvirtintos išbandytai medžiagai gauti;

3.2.2. atliekant lyginamąjį dirbtinių hibridų bandymą pagal galimybes turi būti įtrauktos etaloninių medžių abiejų tėvų rūšys;

3.2.3. jeigu įmanoma, turi būti naudojama keletas etaloninių medžių. Kai būtina ir jeigu tai pagrįsta, etaloninius medžius galima pakeisti labiausiai tinkama bandomąja medžiaga arba bandyme naudojamų sudedamųjų dalių vidutinės kokybės augalais;

3.2.4. tokie pat etaloniniai medžiai naudojami atliekant visus bandymus kuo įvairesnėmis vietos sąlygomis;

3.3. aiškinimas:

3.3.1. bent vieno svarbaus požymio atžvilgiu turi būti nustatytas didelis statistinis pranašumas palyginti su etaloniniais medžiais;

3.3.2. aiškiai nurodoma, jeigu buvo nustatyti kokie nors ekonominiu arba ekologiniu požiūriu svarbūs požymiai, kurie yra gerokai prastesni už tokius pačius etaloninių medžių požymius ir kurių poveikį turi kompensuoti tinkami požymiai.

4. Sąlyginis patvirtinimas

Remiantis preliminariu jaunų bandomųjų medžių vertinimu, galima duoti sąlyginį patvirtinimą. Tvirtinimus, kad esama pranašumo, grindžiamus preliminariu vertinimu, reikia iš naujo tikrinti ne vėliau kaip po dešimties metų.

5. Ankstyvieji bandymai

Medelyne, šiltnamyje ir laboratorijoje atliekamų bandymų rezultatus Tarnyba gali pripažinti ir jais remtis, duodama sąlyginį arba galutinį patvirtinimą, jeigu gali būti įrodyta, kad įvertinta savybė ir požymiai, kurie paprastai vertinami atliekant miško bandymus, yra glaudžiai susiję. Kiti požymiai, kurie turi būti ištirti, turi atitikti 3 punkte nustatytus reikalavimus.

______________


 

Miško dauginamosios medžiagos nuostatų

7 priedas

 

MEDYNŲ ŽYDĖJIMO IR DERĖJIMO ĮVERTINIMAS

(pagal V. Kaper‘į)

 

Balas

Balo apibudinimas

0 – nedera

Nežydi ir nedera

1 – labai menkas

Labai mažai žydi ir labai mažai dera (ant palaukėje ir pavieniui augančių medžių matomi pavieniai žiedai, kankorėžiai arba kitokie vaisiai)

2 – menkas

Mažai žydi ir mažai dera (ant palaukėje ir pavieniui augančių medžių žiedų nedaug, jie išsidėstę tolygiai; kankorėžių arba kitokių vaisių auga mažai, nedaug jų ir medynų medžiuose)

3 – vidutinis

Vidutiniškai žydi ir vidutiniškai dera (ant palaukėje ir pavieniui augančių medžių žiedų nemažai; kankorėžių arba kitokių vaisių – vidutiniškai, tiek pat jų ir pusamžiuose ir brandžiuose medynuose)

4 – gausus

Gausiai žydi ir gausiai dera (ant palaukėje ir pavieniui augančių medžių gausu žiedų, kankorėžių arba kitokių vaisių, gausu jų ir pusamžiuose bei brandžiuose medynuose)

5 – labai gausus

Labai gausiai žydi ir labai gausiai dera (ant palaukėje ir pavieniui augančių medžių, pusamžiuose ir brandžiuose medynuose labai gausu žiedų, kankorėžių arba kitokių vaisių)

______________


 

Miško dauginamosios medžiagos nuostatų

8 priedas

 

(Laukiamo miško sėklų derliaus žiniaraščio formos pavyzdys)

 

Laukiamo miško sėklų derliaus žiniaraščio sudarytojo pavadinimas

 

LAUKIAMO MIŠKO SĖKLŲ DERLIAUS ŽINIARAŠTIS

 

2007-00-00 Nr. 0-00

Laukiamo miško sėklų derliaus žiniaraščio sudarymo vieta

 

Medžio rūšies pavadinimas

Miško sėklinės bazės objekto kodas

Miško sėklinės bazės objekto plotas, ha

Žydėjimo (derėjimo) įvertinimas, balais

Numatoma paruošti sėklų*, kg

Priežastys, turėjusios neigiamos įtakos medžių žydėjimui ir derėjimui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. * – Pildoma, vertinant derėjimą.

 

 

(Pareigų pavadinimas)                                        (Parašas)                                     (Vardas ir pavardė)

_________________


 

Miško dauginamosios medžiagos nuostatų

9 priedas

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2010 m. sausio 13 d.

įsakymo Nr. D1-43 redakcija)

 

 

(Pažymos apie išankstinio miško sėklų kokybės tyrimo rezultatus formos pavyzdys)

 

VALSTYBINĖ MIŠKŲ TARNYBA

Valstybinės miškų tarnybos duomenys

 

Adresatas

 

PAŽYMA APIE IŠANKSTINIO MIŠKO SĖKLŲ KOKYBĖS TYRIMO REZULTATUS

 

2010-00-00  Nr. 00-00

 

Savininkas __________________________________________________________________

Sėklų botaninė rūšis (lietuviškai ir lotyniškai) _______________________________________

___________________________________________________________________________

Sėklų kokybei nustatyti pristatomųjų bandinių atrinkimo akto Nr. _____ 20 __m. __________ mėn. ____ d.

Sėklų laikymo vieta ______________________________________  tara _________________

Sėklų tyrimo metodas__________________________________________________________

 

 

TYRIMO DUOMENYS

 

Švarumas, %

Daigumas/gyvybingumas

Dygimo energija po      d.

Daigumas po      d. / gyvybingumas

nesudygusių sėklų, %

Švarios sėklos

Inertiška medžiaga

Kitos sėklos

sveikų

nenormaliai sudygusių

kietų (ankštinių)

sušutusių

supuvusių

pažeistų kenkėjų/ ligų

be gemalo

tuščių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. 0,0 – nerasta, P – pėdsakai (kai mažiau kaip 0,05 %), N – netirta

 

1000 sėklų svoris _____ g, drėgnumas ___ %, daigių (gyvybingų) sėklų skaičius 1 kg _______ vnt.

 

Inertiškos medžiagos tipas:

 

Kitų augalų rūšių sėklos:

 

Kita informacija:

 

Rekomendacijos _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Direktorius  ar jo įgaliotas asmuo                 (Parašas)                              (Vardas ir pavardė)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-43, 2010-01-13, Žin., 2010, Nr. 9-470 (2010-01-23), i. k. 110301MISAK000D1-43

 


 

Miško dauginamosios medžiagos nuostatų

10 priedas

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. D1-952

redakcija)

 

(Miško dauginamosios medžiagos ruošimo kortelės forma)

 

MIŠKO DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS RUOŠIMO KORTELĖ NR. _________

I DALIS

 

Miško dauginamosios medžiagos botaninis pavadinimas (lietuviškai ir lotyniškai) ______

 

Ruošėjas (ruošėjai)

Miško sėklinės bazės objekto vieta. Kilmės rajonas_______ geografinė padėtis: ________ ŠP ______ RI ____ AVJ_________________ miškų urėdija (nacionalinio parko direkcija),

______________ girininkija _______________ kv. _______________ skl.

miško savininkas _____________, žemės sklypo adresas ir kadastro numeris* _________

 

Miško dauginamosios medžiagos kategorija

Miško sėklinės bazės objekto kodas

VMT** rašto (sutikimo) Nr.   data

Sėkloms: subrendimo metai

kiekis

kg

Sodmeninėms augalų dalims:

Savaiminukams: amžius

m., kiekis

vnt.

kiekis

vnt.

* Pildoma tik renkant privačiame miške.

** Valstybinė miškų tarnyba.

Miško dauginamosios medžiagos ruošėjas _________________________________________

(Parašas)                   (Vardas ir pavardė)

Data __________________

 

II DALIS

 

Aižyklos savininkas/vaisių perdirbimo vieta

Kankorėžių/vaisių svoris, kg

Kankorėžių/vaisių kokybė (išvaizda, drėgnumas, švarumas ir pan.) ____________________

_________________________________________________________________________

 

 

Kankorėžius/vaisius priėmė _____________   ______________________________________

(Parašas)                                (Vardas ir pavardė)

Data _______________

 

III DALIS

 

Kankorėžių/vaisių perdirbimo data

Sėklų siuntos Nr.

Data

Sėklų siuntos svoris

kg

Taros rūšis

, skaičius

vnt., Nr.

 

Sėklų išeiga

%

 

 

Sėklų laikymo vieta _________________________________________________________

 

 

______________

(Pareigų pavadinimas)

___________

(Parašas)

_______________

(Vardas ir pavardė)

 

Data _____________________________

 

IV DALIS

 

MIŠKO DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS RUOŠA

 

Ruošimo data

Ruošėjo vardas, pavardė

Svoris, kg/

kiekis, vnt.

Priėmė (parašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-43, 2010-01-13, Žin., 2010, Nr. 9-470 (2010-01-23), i. k. 110301MISAK000D1-43

Nr. D1-952, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 137-7023 (2012-11-27), i. k. 112301MISAK00D1-952

 


Miško dauginamosios medžiagos nuostatų

11 priedas

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. D1-952

redakcija)

 

(Miško sėklų kokybei nustatyti pristatomųjų bandinių atrinkimo akto formos pavyzdys)

 

Miško sėklų kokybei nustatyti pristatomųjų bandinių atrinkimo akto sudarytojo pavadinimas

 

TVIRTINU

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

MIŠKO SĖKLŲ KOKYBEI NUSTATYTI PRISTATOMŲJŲ BANDINIŲ ATRINKIMO AKTAS

 

2012-00-00 Nr. 00-00

Miško sėklų kokybei nustatyti pristatomųjų bandinių atrinkimo akto sudarymo vieta

 

___________________________________________________________________________

(įgalioto asmens atrinkti sėklų pristatomuosius bandinius  pareigos, vardas, pavardė)

atrinkau pristatomuosius bandinius iš žemiau išvardintų sėklų siuntų, saugomų ____________

___________________________________________________________________________

(saugojimo vieta)

 

Eil. Nr.

Medžio rūšis

Sėklų savininkas

Siuntos numeris ir data

Taros rūšis ir skaičius

Siuntos svoris, kg

Pristatomojo bandinio svoris, g

Pagrindinio kilmės sertifikato Nr. ir data*

Paskutinės kokybės pažymos Nr. ir data*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Pildoma tiriant sėklų siuntą pakartotinai.

 

Pristatomieji bandiniai, atrinkti pagal ______________ , siunčiami Valstybinei miškų tarnybai.

Pristatomuosius bandinius atrinkau _______________________________________________

(Įgalioto asmens atrinkti miško sėklų pristatomuosius bandinius parašas)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-43, 2010-01-13, Žin., 2010, Nr. 9-470 (2010-01-23), i. k. 110301MISAK000D1-43

Nr. D1-952, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 137-7023 (2012-11-27), i. k. 112301MISAK00D1-952

 


Miško dauginamosios medžiagos nuostatų

12 priedas

 

(Miško sėklų etiketės forma)

 

 

Miško sėklų etiketė

 

Pagrindinio miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikato numeris ir data

Botaninis pavadinimas

Miško dauginamosios medžiagos kategorija

Paskirtis

Miško sėklinės bazės objekto kodas

Kilmės rajonas

Kilmė: vietinė, nevietinė, kilmė nežinoma (kas nereikalinga, išbraukti)

 

Subrendimo metai                                                      Siuntos Nr.                                            Data

Taros vnt. sk.                                                               Taros Nr.

Savininkas

_________________________________________________________________________________________

(Etiketę užpildžiusio asmens pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, parašas)

_________________________________________________________________________________________

Data____________________

 

______________


 

Miško dauginamosios medžiagos nuostatų

13 priedas

 

 

(Miško sėklų kokybės pažymos formos pavyzdys)

 

VALSTYBINĖ MIŠKŲ TARNYBA

Valstybinės miškų tarnybos duomenys

 

Adresatas

PAŽYMA APIE MIŠKO SĖKLŲ KOKYBĘ

 

2015-00-00 Nr. 00-00

 

 

Pagrindinis miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikatas 20  __ m. ______ d. Nr._________

Savininkas _______________________________________________________________________

Sėklų botaninė rūšis________________________________________________________________

Sėklų siuntos Nr. _____ 20  ___ m. ____________mėn. ____ d. Sėklų siuntos svoris_________ kg

Objekto kodas ______________________Dauginamosios medžiagos kategorija________________

Sėklų laikymo vieta ___________________________________ tara_________________________

Sėklų tyrimo metodas______________________________________________________________

 

TYRIMO REZULTATAI

 

Švarumas, %

Daigumas/gyvybingumas, %

dygimo energija

po   d.

daigumas po     d./ gyvybingumas

nesudygusių/negyvybingų sėklų

švarios sėklos

inertiška medžiaga

kitos sėklos

sveikų

nenormaliai sudygusių

kietų (ankštinių)

stikliškų

supuvusių

pažeistų ligų

pažeistų kenkėjų

be gemalo

tuščių

nenusidažiusių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. 0,0 – nerasta, P – pėdsakai (kai mažiau kaip 0,05%), N – netirta

 

1000 sėklų svoris _____ g, drėgnumas ___ %, daigių (gyvybingų) sėklų skaičius 1 kg _______ vnt.

Inertiškos medžiagos tipas:

Kitų augalų rūšių sėklų:

Sėklų užkrėtimas grybais:

Kita informacija:

Sėklos tinkamos, netinkamos (nereikalingą išbraukti) rezervinio fondo sudarymui.

Rekomenduojamos priemonės sėklų kokybei pagerinti: ___________________________________

________________________________________________________________________________

Sėklos priskiriamos ______________________________ kokybės klasei.

Pažyma galioja iki 20__ m. ______________________ mėn. _____ d.

 

 

Direktorius ar jo įgaliotas asmuo                  ______________              ________________________

(Parašas)                           (Vardas ir pavardė)    

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-43, 2010-01-13, Žin., 2010, Nr. 9-470 (2010-01-23), i. k. 110301MISAK000D1-43

Nr. D1-898, 2015-12-04, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19569

 


 

Miško dauginamosios medžiagos nuostatų

14 priedas

 

(Pagrindinių miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikatų formos)

A DALIS

PAGRINDINIS MIŠKO DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS, GAUTOS IŠ SĖKLŲ ŠALTINIŲ IR MEDYNŲ, KILMĖS SERTIFIKATAS

(Sertifikate tiksliai nurodytoje vietoje turi būti įrašyta visa toliau pateikiama informacija)

IŠDUOTAS PAGAL 1999M. GRUODŽIO 22 D. TARYBOS DIREKTYVOS 1999/105/EB DĖL PREKYBOS MIŠKO DAUGINAMĄJA MEDŽIAGA REIKALAVIMUS

 

VALSTYBĖ:

SERTIFIKATO EB NUMERIS: /(VALSTYBĖS

KODAS)/NR.)..............................

 

Patvirtinama, kad toliau aprašyta miško dauginamoji medžiaga buvo gauta:

laikantis EB direktyvos nuostatų                       £

taikant pereinamojo laikotarpio priemones        £

 

1. Botaninis pavadinimas:............................................................................................

2. Dauginamosios medžiagos pobūdis:

Sėkla                       £

Augalų dalys          £

Sodmenys               £

 

 

 

 

4. Sėklinės bazės objektas:

Sėklų šaltinis     £

Medynas           £

3. Dauginamosios medžiagos kategorija:

Šaltinio tapatybė nustatyta £

Atrinkta                           £

Išbandyta                         £

 

 

 

5. Paskirtis: ...........................................................................................................................................

6. Miško sėklinės bazės objekto kodas:

............................................................................ /Mišinys: ...................................................................

7. Vietinė £                            Nevietinė £                            Nežinoma £

8. Sėklinės bazės kilmė (nevietinės medžiagos, jeigu žinoma):

................................................................................................................................................................

9. Sėklinės bazės šalis ir kilmės rajonas: ............................................................................................

Kilmė (trumpas pavadinimas, jeigu reikia): ...........................................................................................

10. Sėklinės bazės vietos aukštis virš jūros lygio.................................................................................

11. Sėklų subrendimo metai.................................................................................................................

12. Dauginamosios medžiagos kiekis...................................................................................................

13. Ar medžiaga, kuriai išduodamas šis sertifikatas, yra gauta padalijus didesnę siuntą, kuriai buvo išduotas ankstesnis EB sertifikatas?                                                                                                                  Taip £ Ne £

Ankstesnio sertifikato numeris .......................................................  Pirminės siuntos kiekis...........................................

 

14. Augimo medelyne trukmė..........................................................................................................................................

 

15. Ar iš sėklų gauta medžiaga vėliau buvo dauginama vegetatyviniu būdu?

Taip £                      Ne £

Dauginimo būdas ....................................  Dauginimo ciklų skaičius....................................................

16. Kita svarbi informacija:.................................................................................................................

17. Tiekėjo pavadinimas ir adresas:

 

 

 

Oficialios įstaigos pavadinimas ir adresas:

 

Oficialios įstaigos antspaudas

 

Data

 

Atsakingo pareigūno vardas ir pavardė

 

Parašas

 

B DALIS

 

PAGRINDINIS MIŠKO DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS, GAUTOS IŠ SĖKLINIŲ PLANTACIJŲ ARBA ŠEIMOS (Ų) TĖVŲ, KILMĖS SERTIFIKATAS

(Sertifikate tiksliai nurodytoje vietoje turi būti įrašyta visa toliau pateikiama informacija)

IŠDUOTAS PAGAL 1999 M. GRUODŽIO 22 D. TARYBOS DIREKTYVOS 1999/105/EB DĖL PREKYBOS MIŠKO DAUGINAMĄJA MEDŽIAGA REIKALAVIMUS

 

VALSTYBĖ:

SERTIFIKATO EB NUMERIS: /(VALSTYBĖS

KODAS)/NR.)..............................

 

Patvirtinama, kad toliau aprašyta miško dauginamoji medžiaga buvo gauta:

laikantis EB direktyvos nuostatų                       £

taikant pereinamojo laikotarpio priemones        £

 

1. a) Botaninis pavadinimas:................................................................................................................

b) Sėklinės bazės pavadinimas (nurodytas kataloge)....................................................................

 

2. Dauginamosios medžiagos pobūdis:

Sėkla                       £

Augalų dalys          £

Sodmenys               £

 

 

 

 

4. Sėklinės bazės objektas:

Sėklinė plantacija £

Šeimos(-ų) tėvai £

3. Dauginamosios medžiagos kategorija:

Atitinkanti (kokybės) reikalavimus                                                             £

Išbandyta                                 £

 

 

 

5. Paskirtis: ...........................................................................................................................................

6. Miško sėklinės bazės objekto kodas:

..................................................................... /Mišinys: ..........................................................................

7. (jeigu reikia)            Vietinė £                    Nevietinė £                        Nežinoma £

8. Sėklinės bazės kilmė (nevietinės medžiagos, jeigu žinoma):

................................................................................................................................................................

9. Sėklinės bazės šalis ir kilmės rajonas arba vieta: ..........................................................................

Kilmė (trumpas pavadinimas): ...............................................................................................................

 

10. Sėklos gautos: kryžmiškai apdulkinant                       £

papildomai apdulkinant                      £

dirbtinai apdulkinant                           £

 

 

11. Sėklų subrendimo metai

.....................................................

.....................................................

 

12. Dauginamosios medžiagos kiekis........................................................................................

13. Ar medžiaga, kuriai išduodamas šis sertifikatas, yra gauta padalijus didesnę siuntą, kuriai buvo išduotas ankstesnis EB sertifikatas?                                                                                                                  Taip £ Ne £

Ankstesnio sertifikato numeris ........................................  Pirminės siuntos kiekis...........................................

 

14. Augimo medelyne trukmė:

....................................................................

 

15. Reprezentuojamų sudedamųjų dalių skaičius:

Šeimos:.........................................................................

Klonai:..........................................................................

 

16. Sėklinės bazės vietos aukštis virš jūros lygio arba šio aukščio ribos..........................................

17. Ar gaunant sėklinę bazę buvo naudotas genetinis modifikavimas?

Taip £               Ne £

18. Dauginamosios medžiagos, gautos iš šeimos(-ų) tėvų:

Kryžminimų schema......................................... Šeimas sudarančių šeimų dalis procentais..........................................

 

 

19. Ar iš sėklų gauta medžiaga vėliau buvo dauginama vegetatyviniu būdu?

Taip £                Ne £

Dauginimo būdas............................................... Dauginimo ciklų skaičius.......................................................................

 

20 Kita svarbi informacija:.......................................................................................................

21. Tiekėjo pavadinimas ir adresas:

 

 

 

 

Oficialios įstaigos pavadinimas ir adresas:

 

Oficialios įstaigos antspaudas

 

Data

 

Atsakingo pareigūno vardas ir pavardė

 

Parašas

 

PAGRINDINIS MIŠKO DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS, GAUTOS IŠ KLONŲ IR KLONŲ RINKINIŲ, KILMĖS SERTIFIKATAS

(Sertifikate tiksliai nurodytoje vietoje turi būti įrašyta visa toliau pateikiama informacija)

IŠDUOTAS PAGAL 1999M. GRUODŽIO 22 D. TARYBOS DIREKTYVOS 1999/105/EB DĖL PREKYBOS MIŠKO DAUGINAMĄJA MEDŽIAGA REIKALAVIMUS

VALSTYBĖ:

SERTIFIKATO EB NUMERIS: /(VALSTYBĖS

KODAS)/NR.)..............................

 

Patvirtinama, kad toliau aprašyta miško dauginamoji medžiaga buvo gauta:

laikantis EB direktyvos nuostatų                       £

taikant pereinamojo laikotarpio priemones        £

 

1. a) Botaninis pavadinimas:................................................................................................................

b) Klono arba klonų rinkinio pavadinimas....................................................................................

 

2. Dauginamosios medžiagos pobūdis:

Augalų dalys                   £

Sodmenys                       £

 

 

 

 

4. Sėklinės bazės objektas:

Klonai                       £

Klonų rinkinys        £

3. Dauginamosios medžiagos kategorija:

Atitinkanti (kokybės) reikalavimus   £

Išbandyta                                               £

 

 

 

5. Paskirtis: ...........................................................................................................................................

6. Miško sėklinės bazės objekto kodas:...............................................................................................

7. (Jeigu reikia)              Vietinė £                Nevietinė £                        Nežinoma £

8. Sėklinės bazės kilmė (nevietinės medžiagos, jeigu žinoma):

................................................................................................................................................................

9. Sėklinės bazės šalis ir kilmės rajonas arba vieta: ..........................................................................

Kilmė (trumpas pavadinimas): ...............................................................................................................

10. Ar gaunant sėklinę bazę buvo naudotas genetinis modifikavimas?

Taip £          Ne £

11. a) Dauginimo būdas: ..............................................

..... b) Dauginimo ciklų skaičius..................................

 

 

 

12. Dauginamosios medžiagos kiekis...................................................................................................

13. Ar medžiaga, kuriai išduodamas šis sertifikatas, yra gauta padalijus didesnę siuntą, kuriai buvo išduotas ankstesnis EB sertifikatas?                                                                                                                  Taip £ Ne £

Ankstesnio sertifikato numeris .......................................................  Pirminės siuntos kiekis...........................................

 

14. Augimo medelyne trukmė: .....................................................................................................................................

 

 

15. Klonų rinkinių:

Klonų skaičius rinkinyje ..............................................................  Klonų, sudarančių rinkinį, dalis procentais

 

 

16. Kita svarbi informacija:.................................................................................................................

17. Tiekėjo pavadinimas ir adresas:

 

 

 

 

Oficialios įstaigos pavadinimas ir adresas:

 

Oficialios įstaigos antspaudas

 

Data

 

Atsakingo pareigūno vardas ir pavardė

 

Parašas

______________


Miško dauginamosios medžiagos nuostatų

15 priedas

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. D1-952

redakcija)

 

(Pažymos apie parduodamą, perduodamą ir laikinai įvežamą miško dauginamąją medžiagą formos pavyzdys)

 

Pažymos apie parduodamą, perduodamą ir laikinai įvežamą miško dauginamąją medžiagą sudarytojo pavadinimas (juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė)

Pažymos apie parduodamą, perduodamą ir laikinai įvežamą miško dauginamąją medžiagą sudarytojo įmonės kodas, buveinė / adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas

 

Valstybinei miškų tarnybai

 

PAŽYMA APIE PARDUODAMĄ, PERDUODAMĄ IR LAIKINAI ĮVEŽAMĄ MIŠKO DAUGINAMĄJĄ MEDŽIAGĄ (MDM)

 

2012-00-00 Nr. 0-00

 

MDM gavėjas

Medžio rūšis

Tiekėjo išduoto dokumento

MDM kategorija

MDM kilmės sertifikato Nr. /data / objekto kodas

Miško dauginamosios medžiagos (MDM)

juridinis, fizinis asmuo

buveinė / adresas

numeris

data

pobūdis (sodmenys, sėklos, augalų dalys)

kg / tūkst. vnt.

Amžius

 

 

 

 

Parduodama ir perduodama MDM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laikinai įvežama MDM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

(Pareigų pavadinimas)

___________

(Parašas)

_______________

(Vardas ir pavardė)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-43, 2010-01-13, Žin., 2010, Nr. 9-470 (2010-01-23), i. k. 110301MISAK000D1-43

Nr. D1-952, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 137-7023 (2012-11-27), i. k. 112301MISAK00D1-952

 


Miško dauginamosios medžiagos nuostatų

16 priedas

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m.  lapkričio 21 d. įsakymo Nr. D1-952

redakcija)

 

(Prašymo sujungti miško dauginamosios medžiagos siuntas formos pavyzdys)

 

Prašymo sujungti miško dauginamosios medžiagos siuntas sudarytojo pavadinimas (juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė)

Prašymo sujungti miško dauginamosios medžiagos siuntas sudarytojo įmonės kodas, buveinė / adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas

 

Valstybinei miškų tarnybai

 

PRAŠYMAS

SUJUNGTI MIŠKO DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS SIUNTAS

 

2012-00-00 Nr. 00-00

 

Prašome (-au) sujungti į vieną šias miško dauginamosios medžiagos (MDM) siuntas:

 

Eil.

Nr.

MDM pobūdis (sėklos, augalų dalys, sodmenys ir jų amžius)

Medžio rūšis

MDM siuntos Nr. ir data

MDM kilmės arba kokybės dokumento numeris ir data

Miško sėklinės bazės objekto kodas

Svoris, kg,

arba kiekis, vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

(Pareigų pavadinimas)

___________

(Parašas)

_______________

(Vardas ir pavardė)

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-43, 2010-01-13, Žin., 2010, Nr. 9-470 (2010-01-23), i. k. 110301MISAK000D1-43

Nr. D1-952, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 137-7023 (2012-11-27), i. k. 112301MISAK00D1-952

 


Miško dauginamosios medžiagos nuostatų

17 priedas

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. D1-952

redakcija)

 

(Pažymos apie išsėtas medžių rūšių sėklas formos pavyzdys)

 

Pažymos apie išsėtas medžių rūšių sėklas sudarytojo pavadinimas (juridinio asmens pavadinimas, fizinio asmens vardas, pavardė)

Pažymos apie išsėtas medžių rūšių sėklas sudarytojo įmonės kodas, buveinė / adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas

 

Valstybinei miškų tarnybai

 

PAŽYMA APIE IŠSĖTAS MEDŽIŲ RŪŠIŲ SĖKLAS

 

2012-00-00 Nr. 0-00

 

Medžių rūšis

Pagrindinio miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikato

Nr. / data / objekto kodas

Sėklų siuntos

Nr. / data

Paskutinės kokybės pažymos

Nr. / data

Pasėta sėklų, kg

medelyne

miške

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

(Pareigų pavadinimas)

___________

(Parašas)

_______________

(Vardas ir pavardė)

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-43, 2010-01-13, Žin., 2010, Nr. 9-470 (2010-01-23), i. k. 110301MISAK000D1-43

Nr. D1-952, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 137-7023 (2012-11-27), i. k. 112301MISAK00D1-952

 


 

Miško dauginamosios medžiagos nuostatų

18 priedas

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2010 m. sausio 13 d.

įsakymo Nr. D1-43 redakcija)

 

(Kankorėžių aižymo žurnalo forma)

 

KANKORĖŽIŲ AIŽYMO ŽURNALAS

 

Aižyklos pavadinimas ____________________________

 

Aižymo kameros Nr.* ____________________________

 

Eil. Nr.

Medžio rūšis

Sėklinės bazės objekto kodas

Miško dauginamosios medžiagos ruošimo kortelė

Mato vnt.

Kankorėžių svoris arba tūris

Aižymo laikas (metai, mėnuo, diena)

Kankorėžių savininkas**

Pastabos

Nr.

data

pradžia

pabaiga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* pildoma, kai aižykloje yra kelios aižymo kameros

** pildoma, kai aižoma kitiems miško dauginamosios medžiagos savininkams

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-43, 2010-01-13, Žin., 2010, Nr. 9-470 (2010-01-23), i. k. 110301MISAK000D1-43

 


Miško dauginamosios medžiagos nuostatų

19 priedas

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m.  lapkričio 21 d. įsakymo Nr. D1-952

redakcija)

 

 

(Miško sėklų kokybės nustatymo akto formos pavyzdys)

 

Miško sėklų kokybės nustatymo akto sudarytojo pavadinimas

TVIRTINU

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

MIŠKO SĖKLŲ KOKYBĖS NUSTATYMO AKTAS

 

2012-00-00 Nr. 0-00

Miško sėklų kokybės nustatymo akto sudarymo vieta

 

 

Įgaliotas asmuo arba savininkas __________________________________________________

(Pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

patikrino paruoštų sėklų kokybę ir surašė šį aktą.

Sėklų rūšies pavadinimas (lietuviškai ir lotyniškai) ___________________________________

Sėklų siuntos svoris___________ kg, sėklų siuntos Nr. __________ , data ________________

Bandinio svoris arba tiriamų sėklų kiekis ____________g /vnt.

Bandinys atrinktas  vadovaujantis ________________________________________________

 

 

SĖKLŲ TYRIMO DUOMENYS

 

1. Švarumas ___________________________ %,

 

darbinio bandinio svoris __________g

 

2. Sėklų atliekos ir priemaišos (iš viso) _____ %

 

iš jų:

 

pažeistos kenkėjų _______________________ %

 

pažeistos ligų __________________________ %

 

pažeistos mechaniškai ___________________ %

 

šiukšlės _____________________________ _ %

 

3. Sėklų gyvybingumas__________________ %,

 

iš _____________ bandinių

 

iš jų:

 

sveikų _______________________________ %

 

pakenktų _____________________________ %

 

sugedusių_____________________________%

 

pažeistų kenkėjų _______________________%

 

tuščių _______________________________ %

 

4. 1000 sėklų svoris ____________________ g

 

5. Daigių (gyvybingų) sėklų 1 kg _________ vnt.

 

Tyrimo duomenimis sėklos priskiriamos _______________________________  kokybės klasei.

 

Sėklų kokybę nustatė

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-952, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 137-7023 (2012-11-27), i. k. 112301MISAK00D1-952

 


 

Miško dauginamosios medžiagos nuostatų

20 priedas

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2010 m. sausio 13 d.

įsakymo Nr. D1-43 redakcija)

 

(Pakartotinio miško sėklų išvalymo akto formos pavyzdys)

 

Pakartotinio miško sėklų išvalymo akto sudarytojo pavadinimas

 

TVIRTINU

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

PAKARTOTINIO MIŠKO SĖKLŲ IŠVALYMO AKTAS

 

2010-00-00 Nr. 0-00

Pakartotinio miško sėklų išvalymo akto sudarymo vieta

 

Komisija, susidedanti iš ________________________________________________________

(pareigos, vardai, pavardės)

___________________________________________________________________________ ,

surašė šį pakartotinio sėklų išvalymo aktą. Vadovaujantis Valstybinės miškų tarnybos išvadomis, pateiktomis 20 __ m. ___________ mėn. _____ d. Miško sėklų kokybės pažymoje Nr.____ , pakartotinai 20 __ m._____________ mėn. _____ d. išvalyta

___________________________________________________________________________

(lietuviškas ir lotyniškas sėklų rūšies pavadinimas)

sėklų siunta Nr. ______________, sudaryta 20 __ m. _____________________  mėn. ____ d.

 

SĖKLŲ IŠVALYMO REZULTATAI

 

Sėklų siuntos svoris iki išvalymo _________________ kg

Sėklų siuntos svoris po išvalymo _________________ kg

 

 

Komisija:

 

 

 

 

(Parašas)

 

(Vardas ir pavardė)

 

(Parašas)

 

(Vardas ir pavardė)

 

(Parašas)

 

(Vardas ir pavardė)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-43, 2010-01-13, Žin., 2010, Nr. 9-470 (2010-01-23), i. k. 110301MISAK000D1-43

 


 

Miško dauginamosios medžiagos nuostatų

21 priedas

 

(Medelyno kortelės forma)

 

MEDELYNO KORTELĖ Nr. ___________

(užpildoma išsėjant sėklas, persodinant, susukant į ritinius sodmenis)

 

Pridedama: 1. Pagrindinio miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikato Nr. ____, išduoto 200___ m. ______________ d., kopija arba nurodomas sėklų siuntos Nr. ____ ir data ______________

Apsėtų lysvių, apsodintų plotų, ritinių išdėstymo schema (pabraukti).

 

Botaninis rūšies pavadinimas (lietuviškai ir lotyniškai)_______________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Sėklų išsėjimo, sodmenų persodinimo, auginimo ritiniuose vieta (medelyno adresas arba vieta, lauko Nr.)

Bendras plotas ____ha, iš jo lysvių plotas ______m2, išsėta sėklų _____kg, persodinta (susukta į ritinius) daigų _________________ tūkst. vnt.

_______________________________________________________________________________

(Pareigos, parašas, vardas, pavardė)

Data ______________

 

DUOMENYS APIE SODMENŲ IŠAUGINIMĄ MEDELYNE

 

Data

Amžius, m. (pvz., 1 + 1)

Inventorizuota, tūkst. vnt.

Persodinta medelyne, perduota, parduota

Nurašyta, tūkst. vnt.

Parašas

Iš viso

iš jų kokybiškų

sodmenų gavėjas arba pirkėjas

kiekis, tūkst. vnt.

išduoto dokumento Nr. ir data

žuvę

peraugę

netektys (pagal išeigą)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________


 

Miško dauginamosios medžiagos nuostatų

22 priedas

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2010 m. sausio 13 d.

įsakymo Nr. D1-43 redakcija

 

Medžių rūšių kilmės rajonai

 

Eil. Nr.

Medžio rūšies pavadinimas

Kilmės rajono pavadinimas

Kilmės rajono kodas

Kilmės rajono teritorija

1.

Ąžuolas bekotis

LT/Ąb

Lietuvos Respublikos teritorija

2.

Ąžuolas paprastasis

Žemaičių aukštumos

LT/Ąp1.1

VĮ Kuršėnų, Mažeikių, Rietavo, Šiaulių,  Telšių, Tytuvėnų miškų urėdijos

Vidurio žemumos

LT/Ąp1.2

VĮ Anykščių, Biržų, Joniškio, Kupiškio, Pakruojo, Panevėžio, Radviliškio, Rokiškio, Ukmergės miškų urėdijos

Aukštaičių aukštumos

LT/Ąp2

VĮ Ignalinos, Nemenčinės, Švenčionėlių, Utenos, Vilniaus, Zarasų miškų urėdijos

Pajūrio žemumos

LT/Ąp3

VĮ Jurbarko (Jūravos, Kalvelių, Mantvilių, Mociškių, Pašvenčio, Smalininkų, Viešvilės girininkijos), Kretingos, Šilutės, Tauragės miškų urėdijos, Kuršių nerijos nacionalinis parkas

Dzūkų–Sūduvos aukštumos

LT/Ąp4

VĮ Alytaus, Druskininkų, Dubravos eksperimentinė-mokomoji, Jurbarko (Balandinės, Globių, Panemunės ir Veliuonos girininkijos), Kaišiadorių, Kauno, Kazlų Rūdos mokomoji, Kėdainių, Marijampolės, Prienų, Raseinių, Šakių, Šalčininkų, Trakų, Valkininkų, Varėnos, Veisiejų miškų urėdijos

3.

Ąžuolas raudonasis

LT/Ąr

Lietuvos Respublikos teritorija

4.

Baltalksnis

LT/Bt

Lietuvos Respublikos teritorija

5.

Beržas karpotasis

LT/Bk1

VĮ Biržų, Joniškio, Jurbarko, Kėdainių, Kretingos, Kupiškio, Kuršėnų, Mažeikių, Pakruojo, Panevėžio, Radviliškio, Raseinių, Rietavo, Rokiškio, Šiaulių, Šilutės, Tauragės, Telšių ir Tytuvėnų miškų urėdijos

LT/Bk2

VĮ Alytaus, Anykščių, Druskininkų, Dubravos eksperimentinė-mokomoji, Ignalinos, Jonavos, Kaišiadorių, Kauno, Kazlų Rūdos mokomoji, Marijampolės, Nemenčinės, Prienų, Šakių, Šalčininkų, Švenčionėlių, Trakų, Ukmergės, Utenos, Vilniaus, Valkininkų, Varėnos, Veisiejų ir Zarasų miškų urėdijos

6.

Beržas plaukuotasis

LT/Bp

Lietuvos Respublikos teritorija

7.

Bukas paprastasis

LT/Bu

Lietuvos Respublikos teritorija

8.

Drebulė

Pajūrio ir Mūšos–Nemunėlio žemumų–Žemaičių aukštumos

LT/D1

VĮ Joniškio, Kretingos, Kuršėnų, Mažeikių, Pakruojo, Radviliškio, Rietavo, Šiaulių, Šilutės, Telšių, Tytuvėnų miškų urėdijos, Kuršių nerijos nacionalinis parkas

Vidurio Lietuvos žemumos

LT/D2

VĮ Alytaus, Anykščių, Biržų, Dubravos eksperimentinė-mokomoji, Jonavos, Jurbarko, Kaišiadorių, Kauno, Kazlų Rūdos mokomoji, Kėdainių, Kupiškio, Marijampolės, Panevėžio, Prienų, Raseinių, Rokiškio, Šakių, Tauragės, Trakų, Ukmergės miškų urėdijos

Dainavos žemumos– Aukštaičių aukštumos

LT/D3

VĮ Druskininkų, Ignalinos, Nemenčinės, Šalčininkų, Švenčionėlių, Utenos, Valkininkų, Varėnos, Veisiejų, Vilniaus, Zarasų miškų urėdijos

9.

Eglė paprastoji

LT/E1

VĮ Alytaus, Druskininkų, Dubravos eksperimentinė-mokomoji, Jurbarko, Kaišiadorių, Kauno, Kazlų Rūdos mokomoji, Kretingos, Marijampolės, Prienų, Šakių, Šalčininkų, Šilutės, Tauragės, Trakų, Valkininkų, Varėnos, Veisiejų miškų urėdijos, Kuršių nerijos nacionalinis parkas

LT/E2

VĮ Anykščių, Biržų, Ignalinos, Jonavos, Joniškio, Kėdainių, Kupiškio, Kuršėnų, Mažeikių, Nemenčinės, Pakruojo, Panevėžio, Radviliškio, Raseinių, Rietavo, Rokiškio, Šiaulių, Švenčionėlių, Telšių, Tytuvėnų, Ukmergės, Utenos, Vilniaus, Zarasų miškų urėdijos        

10.

Guoba kalninė

LT/G

Lietuvos Respublikos teritorija

11.

Juodalksnis

Pajūrio ir Mūšos–Nemunėlio žemumų–Žemaičių aukštumos

LT/J1

VĮ Joniškio, Mažeikių, Kėdainių, Kretingos, Kuršėnų, Pakruojo, Radviliškio, Rietavo, Šiaulių, Šilutės, Tauragės, Telšių, Tytuvėnų miškų urėdijos, Kuršių nerijos nacionalinis parkas

Vidurio Lietuvos žemumos–Sūduvos ir Dzūkų aukštumos

LT/J2

Alytaus, Anykščių, Biržų, Dubravos eksperimentinė-mokomoji, Druskininkų, Jonavos, Jurbarko, Kaišiadorių, Kauno, Kazlų Rūdos mokomoji, Kupiškio, Marijampolės, Panevėžio, Prienų, Raseinių, Rokiškio, Šakių, Trakų, Ukmergės, Valkininkų, Varėnos, Veisiejų miškų urėdijos

Aukštaičių aukštumos

LT/J3

VĮ Ignalinos, Nemenčinės, Šalčininkų,  Švenčionėlių, Utenos, Vilniaus, Zarasų miškų urėdijos

12.

Liepa didžialapė

LT/Ld

Lietuvos Respublikos teritorija

13.

Liepa mažalapė

Pajūrio žemumos

LT/L1

Kretingos, Rietavo, Šilutės, Tauragės miškų urėdijos, Kuršių nerijos nacionalinis parkas

Žemaičių aukštumos

LT/L2

VĮ Jurbarko, Kuršėnų, Mažeikių, Raseinių, Šakių, Telšių, Tytuvėnų miškų urėdijos

Vidurio Lietuvos žemumos–Sūduvos aukštumos

LT/L3

VĮ Alytaus, Biržų, Dubravos eksperimentinė-mokomoji, Jonavos, Joniškio, Kauno, Kaišiadorių, Kazlų Rūdos mokomoji, Kėdainių, Marijampolės, Pakruojo, Panevėžio, Prienų, Radviliškio, Šiaulių, Veisiejų miškų urėdijos

Dainavos žemumos–Aukštaičių aukštumos

LT/L4

VĮ Anykščių, Druskininkų, Ignalinos, Kupiškio, Nemenčinės, Rokiškio, Šalčininkų, Švenčionėlių, Trakų, Ukmergės, Utenos, Valkininkų, Varėnos, Vilniaus, Zarasų miškų urėdijos

14.

Klevas paprastasis

Pajūrio žemumos–Žemaičių aukštumos

LT/K1

VĮ Kretingos, Rietavo, Šilutės, Tauragės, Telšių, Tytuvėnų miškų urėdijos, Kuršių nerijos nacionalinis parkas

Mūšos–Nemunėlio žemumos

LT/K2

VĮ Biržų, Joniškio, Kuršėnų, Mažeikių, Panevėžio, Pakruojo, Šiaulių miškų urėdijos

Aukštaičių aukštumos

LT/K3

VĮ Anykščių, Ignalinos, Kaišiadorių, Kupiškio, Nemenčinės, Rokiškio, Šalčininkų, Švenčionėlių, Trakų, Ukmergės, Utenos, Vilniaus, Zarasų miškų urėdijos

Nemuno vidurupio–Sūduvos aukštumos–Dainavos žemumos

LT/K4

VĮ Alytaus, Druskininkų, Dubravos  eksperimentinė-mokomoji, Jonavos, Jurbarko,  Kauno, Kazlų Rūdos mokomoji, Kėdainių, Marijampolės, Prienų, Radviliškio, Raseinių, Šakių, Valkininkų, Varėnos, Veisiejų miškų urėdijos

15.

Maumedis europinis

LT/Me

Lietuvos Respublikos teritorija

16.

Maumedis japoninis

LT/Mj

Lietuvos Respublikos teritorija

17.

Maumedis plačiažvynis

LT/Mp

Lietuvos Respublikos teritorija

18.

Pušis paprastoji

LT/P1

VĮ Joniškio, Jurbarko, Kretingos, Kuršėnų, Mažeikių, Pakruojo, Radviliškio, Raseinių, Rietavo, Tauragės, Telšių, Tytuvėnų,  Šiaulių, Šilutės miškų urėdijos, Kuršių nerijos nacionalinis parkas

LT/P2

VĮ Anykščių, Alytaus, Biržų, Dubravos eksperimentinė-mokomoji, Ignalinos, Jonavos, Kaišiadorių, Kauno, Kazlų Rūdos mokomoji, Kėdainių, Kupiškio, Marijampolės, Prienų, Šakių, Šalčininkų, Nemenčinės,  Panevėžio, Rokiškio,  Švenčionėlių, Ukmergės, Utenos, Vilniaus, Zarasų miškų urėdijos

LT/P3

VĮ Druskininkų, Trakų, Valkininkų, Varėnos, Veisiejų miškų urėdijos

19.

Robinija baltažiedė

LT/Rb

Lietuvos Respublikos teritorija

20.

Skirpstas paprastasis

LT/Sk

Lietuvos Respublikos teritorija

21.

Skroblas paprastasis

LT/Sb

Lietuvos Respublikos teritorija

22.

Trešnė

LT/Tr

Lietuvos Respublikos teritorija

23.

Tuopa

LT/T

Lietuvos Respublikos teritorija

24.

Uosis paprastasis

Pajūrio žemumos–Žemaičių aukštumos

LT/U1

VĮ Kretingos, Kuršėnų, Mažeikių, Rietavo, Šilutės, Tauragės, Telšių miškų urėdijos, Kuršių nerijos nacionalinis parkas

Mūšos–Nemunėlio žemumos

LT/U2

Anykščių, Biržų, Joniškio, Kupiškio, Pakruojo, Panevėžio, Radviliškio, Rokiškio, Šiaulių miškų urėdijos

Aukštaičių aukštumos

LT/U3

VĮ Ignalinos, Nemenčinės, Utenos, Švenčionėlių, Zarasų miškų urėdijos

Nemuno vidurupio

LT/U4

VĮ Dubravos eksperimentinė-mokomoji, Jonavos, Jurbarko, Kaišiadorių, Kauno, Kazlų Rūdos mokomoji, Kėdainių, Marijampolės, Raseinių, Šakių, Tytuvėnų, Ukmergės miškų urėdijos

Dzūkų aukštumos–Dainavos žemumos

LT/U5

VĮ Alytaus, Druskininkų, Prienų, Šalčininkų, Trakų, Valkininkų, Varėnos, Veisiejų, Vilniaus miškų urėdijos

25.

Vinkšna paprastoji

LT/V

Lietuvos Respublikos teritorija

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-898, 2015-12-04, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19569

Nr. D1-859, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-08, i. k. 2016-28497

 


Miško dauginamosios medžiagos nuostatų

23 priedas

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. D1-952

redakcija)

 

 

(Miško sėklinės plantacijos / klonų rinkinio paso forma)

MIŠKO SĖKLINĖS PLANTACIJOS / KLONŲ RINKINIO PASAS

 

 

Sėklinės miško bazės objekto kodas

Valdytojas/savininkas .........

 

Vieta (adresas) .........

............

Plotas ..... ha .... m. miškotvarka

 

Geografinė padėtis:   ŠP .... RI ... AVJL ... m

 

Įveisimo metai ......

 

1. Botaninis pavadinimas .............................................................................................................

2. Miško sėklinės bazės objekto pavadinimas ..............................................................................

3. Miško dauginamosios medžiagos kategorija ......... Kilmės rajonas (-ai) ..................................

4. Miško dauginamosios medžiagos platinimo galimybės (apribojimai) ......................................

5. Objekto charakteristika:

- buvusi žemės kategorija (kirtavietė, aikštė, pieva, dirbama žemė, kt.)

 

- dirvožemis

 

- dirvožemio tipologinė grupė

 

- augavietė

 

- reljefas

 

- besiribojantys objektai

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Sodmenys:

- tipas

 

- skiepų amžius, m.

 

- poskiepių amžius, m.

 

 

7. Klonų skaičius .............

8. Plantacijos sekcijų charakteristika:

Sekcijos Nr.

Plotas, ha

Įveisimo metai

Klonų

skaičius, vnt.

Skiepytų medžių skaičius, vnt.

Sodinimo tankis, vnt./ha

Sodinimo atstumai

eilėse

tarp eilių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIDEDAMA:

1. Miško sėklinės plantacijos / klonų rinkinio projektas.

2. Genetinių vienetų charakteristika (1 priedas).

3. Miško dauginamosios medžiagos ruošos ir ūkinių priemonių žinialapis (2 priedas).

Pastabos .......................................................................................................................................

Pasą sudarė ...................................................................................................................................

(Institucija, pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

Paso sudarymo data .............

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-952, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 137-7023 (2012-11-27), i. k. 112301MISAK00D1-952

 


 

Miško sėklinės plantacijos / klonų rinkinio paso

1 priedas

 

Genetinių vienetų charakteristika

 

Eil. Nr.

Klono (šeimos) kodas

Kiekis, vnt.

Populiacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

 


Miško sėklinės plantacijos / klonų rinkinio paso

2 priedas

 

MIŠKO DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS RUOŠOS IR ŪKINIŲ PRIEMONIŲ ŽINIALAPIS

 

Sėklų ruoša

 

Sėklų siuntos Nr.

Data

Kiekis, kg

Pagrindinio miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikato Nr. ir data

Užpildžiusio asmens pareigos, vardas ir pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetatyvinės miško dauginamosios medžiagos ruoša

 

Data

Mato vnt.

Kiekis

Vegetatyvinės miško dauginamosios medžiagos rūšis

Pagrindinio miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikato Nr. ir data

Užpildžiusio asmens pareigos, vardas ir pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ūkinės priemonės

 

Data

Darbų pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

Užpildžiusio asmens pareigos, vardas ir pavardė

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________


 

Miško dauginamosios medžiagos nuostatų

24 priedas

 

(Miško sėklinio medyno paso forma)

 

MIŠKO SĖKLINIO MEDYNO PASAS

 

Miško sėklinės bazės objekto kodas

.............................

 

...................................................... valdytojas/savininkas

Vieta (adresas) ...............................................................

........................................................................................

Plotas...................... ha........................... m. miškotvarka

Geografinė padėtis: ŠP....... RI...... AVJL................... m

Kilmės rajonas (-i) .........................................................

Išskyrimo metai............................. Objektų grupė..........

 

1. Botaninis pavadinimas........................................................................................................................

2. Medyno kilmė.....................................................................................................................................

3. Miško dauginamosios medžiagos kategorija......................................................................................

4. Miško dauginamosios medžiagos platinimo galimybės (apribojimai).................................................

................................................................................................................................................................

5. Medyno.......................................... metų taksaciniai duomenys:

Kv. Nr.

Skl. Nr.

Plotas, ha

Rūšinė sudėtis

Amžius, m

Vidutinis

Skalsumas

Tūris, ktm/ha

Selekcinė grupė/ bonitetas

Miškų grupė, pogrupis

Augavietė, miško tipas

H, m

D, cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Trakas.................................................................................................................................................

7. Pomiškis..............................................................................................................................................

8. Selekcinis įvertinimas (balais, palyginti su vidutinių medynų rodikliais):

Sanitarinė būklė

Aukštis

Skersmuo

Stiebų tiesumas

Lajos plotis

Šakų storis

Šakojimosi kampas

Šakotumas

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – blogesnis už vidutinį, 2 – kiek blogesnis už vidutinį, 3 – vidutinis, 4 – kiek geresnis už vidutinį, 5 – daug geresnis už vidutinį.

 

9. Ūkinių priemonių ir miško dauginamosios medžiagos ruošos žinialapis (pridedama).

10. Kartografinės medžiagos kopija (pridedama).

Pastabos: ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Miško sėklinį medyną atrinko.................................................................................................................

(Institucija, pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė)

Pasą sudarė.............................................................................................................................................

(Institucija, pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė)

Data........................................................................................................................................................

 

ŪKINIŲ PRIEMONIŲ IR MIŠKO DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS RUOŠOS ŽINIALAPIS

 

1 lentelė. Sėklų ruoša medyne

Sėklų siuntos Nr.

Data

Kiekis, kg

Pagrindinio miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikato Nr. ir data

Užpildžiusio asmens pareigų pavadinimas, pavardė, parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. Priežiūros darbai

Data

Darbų pavadinimas

Mato vnt.

Apimtis

Užpildžiusio asmens pareigų pavadinimas, pavardė, parašas

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________


 

Miško dauginamosios medžiagos nuostatų

25 priedas

 

(Miško medžių genetinio draustinio/genetinio medyno paso forma)

 

MIŠKO MEDŽIŲ GENETINIO DRAUSTINIO/GENETINIO MEDYNO PASAS

 

Sėklinės miško bazės objekto kodas             Valdytojas/savininkas..................................................

………………………………................       Vieta (adresas).................................................................

 

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų       Plotas.…………..ha

valstybės kadastro  numeris                      Geografinė padėtis: ŠP...........RI...........AVJL ...........m

...............................                          Išskyrimo metai..............................................................

Inventorizacijos metai .................................................

Objektų grupė..............................................................

1. Botaninis pavadinimas .......................................................................................................................

2. Saugojimo priežastys .........................................................................................................................

3. Medyno (-ų) kilmė .............................................................................................................................

4. Miško dauginamosios medžiagos kategorija.....................Kilmės rajonas .........................................

5. Miško dauginamosios medžiagos platinimo galimybės (apribojimai).................................................

................................................................................................................................................................

 

6. Selekcinis įvertinimas (balais, lyginant su vidutinių medynų rodikliais):

Sanitarinė

būklė

Aukštis

Skersmuo

Stiebų tiesumas

Lajos plotis

Šakų storis

Šakojimosi

kampas

Šakotu-mas

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – blogesnis už vidutinį, 2 – kiek blogesnis už vidutinį, 3 – vidutinis, 4 – kiek geresnis už vidutinį, 5 – daug geresnis už vidutinį

 

PRIDEDAMA:

1. Miško dauginamosios medžiagos ruošos ir ūkinių priemonių žinialapis (1 priedas).

2. Medyno (-ų) ......... metų taksaciniai duomenys (2 priedas).

3. Kartografinės medžiagos kopija.

 

 

Pastabos .................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

Miško medžių genetinį draustinį/genetinį medyną atrinko ....................................................................

(Institucija, pareigos, vardas ir pavardė)

 

Pasą sudarė .................................................................................... ..................................................

(Institucija, pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

 

 

Paso sudarymo data........................................................................

_________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-952, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 137-7023 (2012-11-27), i. k. 112301MISAK00D1-952

Nr. D1-898, 2015-12-04, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19569

 


 

Miško medžių genetinio draustinio/genetinio

medyno paso

1 priedas     

 

MIŠKO DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS RUOŠOS IR ŪKINIŲ PRIEMONIŲ ŽINIALAPIS

 

Sėklų ruoša

 

Sėklų siuntos Nr.

Data

Kiekis, kg

Pagrindinio miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikato Nr. ir data

Užpildžiusio asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetatyvinės miško dauginamosios medžiagos ruoša

 

Data

 

Mato vnt.

Kiekis

Vegetatyvinės miško dauginamosios medžiagos rūšis

Pagrindinio miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikato Nr. ir data

Užpildžiusio asmens pareigos, vardas ir pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ūkinės priemonės

                                                                                                                

Data

Darbų pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

Užpildžiusio asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-898, 2015-12-04, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19569

 


 

Miško medžių genetinio draustinio/genetinio

medyno paso

2 priedas     

 

Medyno (-ų) _______ METŲ taksaciniai duomenys

 

Kv.

Nr.

Skl.

Nr.

Plo-tas,

ha

Ar-

das

Rūšinė

sudėtis

Kil-

Am-žius, m

Vidutinis

Skal-

sumas

Tūris,

ktm/ha

Selekcinė grupė, bonitetas

Miškų grupė,

pogru-pis

Auga-vietė, miško tipas

H,  m

D, cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-898, 2015-12-04, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19569

 


Miško dauginamosios medžiagos nuostatų

26 priedas

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. D1-952

redakcija)

 

(Rinktinio / elitinio medžio paso forma)

 

RINKTINIO / ELITINIO MEDŽIO PASAS

 

Sėklinės miško bazės objekto kodas

Valdytojas/savininkas .........

 

Vieta (adresas) .........

............

........

 

Geografinė padėtis:   ŠP .... RI ... AVJL ... m

 

Inventorizacijos metai ....

Atrinkimo metai ....

 

1. Botaninis pavadinimas .............................................................................................................

2. Saugojimo priežastys: ...............................................................................................................

3. Miško dauginamosios medžiagos kategorija ....... Kilmės rajonas  ..........................................

4. Medžio taksaciniai rodikliai:

Amžius: ____ m.

Aukštis: ____ m

Skersmuo 1,3 m aukštyje: ____ cm

 

5. Medžio kokybiniai rodikliai:

- stiebo tiesumas

 

- šakojimosi kampas

 

- stiebo nulaibėjimas

 

- sunykusių šakų užgijimas

 

 

- vilkūglių išsivystymas

 

- aukštis iki sausų šakų, m

 

- sanitarinė būklė

 

- aukštis iki žalių šakų, m

 

- fenologinė forma

 

- lajos vidutinis skersmuo, m

 

- žievės forma

 

- lajos forma

 

-  kitos morfologinės formos

 

- šakų storis

 

 

 

6. Selekcinis įvertinimas (balais, palyginant su vidutiniais medyno medžiais):

Sanitarinė būklė

Aukštis

Skersmuo

Stiebo tiesumas

Lajos plotis

Šakų storis

Šakojimosi kampas

Šakotumas

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – blogesnis už vidutinį, 2 – kiek blogesnis už vidutinį, 3 – vidutinis, 4 – kiek geresnis už vidutinį,  5 – geresnis už vidutinį

 

7. Medyno ....... metų taksaciniai duomenys:

Kv.

Nr.

Skl.

Nr.

Plotas,

ha

Ardas

Rūšinė sudėtis

Kilmė

Amžius, m.

Vidutinis

Skalsumas

Tūris,

ktm/ha

Selekcinė grupė, bonitetas

Miškų grupė, pogrupis

Augavietė, miško tipas

H, m

D, cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Trakas .................................................................................................................................. .....

9. Pomiškis .............................................................................................................................. .....

PRIDEDAMA:

1. Miško dauginamosios medžiagos ruošos ir ūkinių priemonių žinialapis (priedas).

2. Kartografinės medžiagos kopija.

Pastabos .................................................................................................................................... ...

Rinktinį medį atrinko................................................................................................................. ...

(Institucija, pareigos, vardas ir pavardė)

Pasą sudarė ...................................................................................................................................

(Institucija, pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

Paso sudarymo data ...................

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-952, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 137-7023 (2012-11-27), i. k. 112301MISAK00D1-952

 


Rinktinio / elitinio medžio paso

priedas

 

MIŠKO DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS RUOŠOS IR ŪKINIŲ PRIEMONIŲ ŽINIALAPIS

 

Sėklų ruoša

 

Sėklų siuntos Nr.

Data

Kiekis, kg

Pagrindinio miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikato Nr. ir data

Užpildžiusio asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetatyvinės miško dauginamosios medžiagos ruoša

 

Data

Mato

vnt.

Kiekis

Vegetatyvinės miško dauginamosios medžiagos rūšis

Pagrindinio miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikato Nr. ir data

Užpildžiusio asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ūkinės priemonės

 

Data

Darbų pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

Užpildžiusio asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

 


Miško dauginamosios medžiagos nuostatų

27 priedas

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. D1-952

redakcija)

 

 

(Bandomųjų želdinių paso forma)

 

BANDOMŲJŲ ŽELDINIŲ PASAS

 

Sėklinės miško bazės objekto kodas

Valdytojas/savininkas .........

 

Vieta (adresas) .........

............

........

 

Plotas .... ha. .... m. miškotvarka

 

Geografinė padėtis:   ŠP .... RI ... AVJL ... m

 

Įveisimo metai ....

 

1. Botaninis pavadinimas .............................................................................................................

2. Bandymo tikslas .......................................................................................................................

3. Miško dauginamosios medžiagos kategorija ............. Kilmės rajonas .....................................

4. Objekto charakteristika:

- buvusi žemės kategorija (kirtavietė, aikštė, pieva, dirbama žemė, kt.)

 

- dirvožemis

 

- dirvožemio tipologinė grupė

 

- augavietė

 

- reljefas

 

- besiribojantys objektai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dirvos ruošimo būdas ..............................................................................................................

 

6. Sodmenys:

- tipas

 

amžius, m.

 

- bandomų vienetų skaičius

 

- mišrinimo schema

 

- pakartojimų skaičius

 

- sodinimo atstumai, m

eilėse

 

 

tarp eilių

 

- sodinimo tankumas, vnt./ha

 

- iš viso pasodinta, vnt.

 

 

 

PRIDEDAMA:

1. Genetinių vienetų charakteristika ir būklė (1 priedas).

2. Miško dauginamosios medžiagos ruošos ir ūkinių priemonių žinialapis (2  priedas).

3. Bandomųjų želdinių projektas.

4. Kartografinės medžiagos kopija.

 

Pastabos .......................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Pasą sudarė ...................................................................................................................................

(Institucija, pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

Paso sudarymo data .............................

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-952, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 137-7023 (2012-11-27), i. k. 112301MISAK00D1-952

 


 

Bandomųjų želdinių paso

1 priedas

 

Genetinių vienetų charakteristika ir būklė

 

Šeimos kodas

Motininio medžio kodas

Motininio medžio augimo vieta

Šeimos tipas

Selekcinė vertė

Kilmės rajonas

Individų skaičius šeimoje, vnt.

pasodinta

inventorizuota

pirmaisiais metais

trečiaisiais metais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________


Bandomųjų želdinių paso

2 priedas

 

ŪKINIŲ PRIEMONIŲ IR MIŠKO DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS RUOŠOS ŽINIALAPIS

 

Sėklų ruoša

 

Sėklų siuntos Nr.

Data

Kiekis, kg

Pagrindinio miško dau-ginamosios medžiagos kilmės sertifikato Nr. ir data

Užpildžiusio asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetatyvinės miško dauginamosios medžiagos ruoša

 

Data

Mato vnt.

Kiekis

Vegetatyvinės miško dauginamosios medžiagos rūšis

Pagrindinio miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikato Nr. ir data

Užpildžiusio asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ūkinės priemonės

 

Data

Darbų pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

Užpildžiusio asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. D1-952

Miško dauginamosios medžiagos nuostatų

28 priedas

 

(Pavyzdinė Miško sėklinės plantacijos / klonų rinkinio/bandomųjų želdinių projekto forma)

 

_______________   PROJEKTAS   NR. ______

 

Objekto kodas

 

Botaninė rūšis (lietuviškai ir lotyniškai)

 

Geografinė padėtis

 

Kilmės rajonas

 

Genetinių vienetų charakteristika

 

Miško sėklinės plantacijos tipas (kloninė, populiacinė, hibridinė, šeimų)*

 

Vieta (miškų urėdija, girininkija, kvartalo ir sklypo Nr. arba adresas)

 

Sklypo plotas, ha

 

Įveisimo metai (sezonas)

 

ŽELDAVIETĖS  APRAŠYMAS

 

Želdavietės kategorija (kirtavietė, žuvę želdiniai, žemės ūkiui naudotos žemės, pievos, rekultivuoti karjerai ir kt.)

 

Reljefas, suvelėnėjimo laipsnis (silpnas, vidutinis, stiprus)

 

Augavietė, DTG (nurodyti dirvodarinių uolienų indeksus)

 

Dirvožemis

 

Besiribojantys objektai ir atstumai iki jų*

 

PROJEKTUOJAMOS PRIEMONĖS

 

Dirvos paruošimo būdas

 

Sodmenų tipas, amžius, poskiepių amžius

 

Klonų, šeimų skaičius*

 

Mišrinimo schema (linijinė, blokinė, rendomizuota, kita)

 

Sodinimo atstumai (m)

 

Sodmenų poreikis visame sklype (t. vnt.)

 

Apsauga nuo svetimų žiedadulkių*

 

Miško dauginamosios medžiagos kategorija, platinimo galimybės ar apribojimai*

 

Priešgaisrinės mineralizuotos, priešvėjinės juostos ir kt.

 

Apsaugos priemonės

 

Priežiūros priemonės

 

Pastabos

 

 

*Pildoma tik veisiant miško sėklines plantacijas.

 

PRIDEDAMA:

1. Sklypo brėžinys M 1:10 000 arba 1:5000.

2. Sodinimo schema.

 

Projektą parengė _____________________________________________________________

(Vardas, pavardė, parašas, parengimo data)

 

Projektą patvirtino ____________________________________________________________

(Valstybinės miškų tarnybos antspaudas, direktoriaus ar jo įgalioto asmens pareigos, parašas, vardas, pavardė)

 

_________________

Papildyta priedu:

Nr. D1-952, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 137-7023 (2012-11-27), i. k. 112301MISAK00D1-952

 


 

Miško dauginamosios medžiagos nuostatų

29 priedas

 

BANDINIŲ ATRINKIMO MEDŽIŲ IR KRŪMŲ SĖKLŲ SIUNTŲ KOKYBEI TIRTI IR JŲ LAIKYMO METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Bandinių atrinkimo medžių ir krūmų sėklų siuntų (toliau – siunta) kokybei tirti ir jų laikymo metodika (toliau – Metodika) nustato, kaip turi būti sudaroma siunta, atrenkami pristatomieji ir darbiniai bandiniai jos kokybei tirti siekiant gauti tikslius tyrimo rezultatus, ir bandinių laikymo reikalavimus  po tyrimo.

2. Siuntos svoris neturi viršyti Metodikos priede nurodyto svorio taikant 5 proc. leistiną nukrypimą. Jei sėklų svoris didesnis, turi būti formuojamos atskiros siuntos. Jei siuntos svoris sudaro 1 proc. ar mažiau Metodikos priede nurodyto didžiausio siuntos svorio, ji laikoma maža siunta.

3. Siunta turi būti paruošta taip, kad būtų patogu pasiekti kiekvieną pakuotę. Jeigu dėl siuntos pateikimo būdo arba pakuotės rūšies negalima atrinkti bandinių, jie neatrenkami, kol siunta nepateikiama tinkamu būdu.

4. Bandinius atrenka Tarnybos įgalioti specialistai arba Nuostatų 42 punkte nurodyti asmenys. Tarnybos įgaliotam specialistui ar ūkiniam subjektui, sandėliuojančiam sėklas, prašant siuntos savininkas  privalo pateikti visą informaciją apie siuntos sudarymą ir sumaišymą.

5. Jeigu patikrinus dokumentus ir apžiūrėjus siuntą paaiškėja, kad siunta nevienalytė, bandiniai neatrenkami.

 

II SKYRIUS

BANDINIŲ ATRINKIMO IŠ SIUNTOS PRIEMONĖS IR REIKALAVIMAI

 

6. Bandiniams atrinkti naudojamas lazdos arba movos tipo ėmikliai. Jie yra skirtingi įvairių rūšių sėkloms ir įvairių dydžių pakuotėms: įvairių ilgių, skersmenų, su pertvaromis arba be jų, tačiau netinka labai lukštingų sėklų rūšių bandiniams atrinkti. Į sėklas lazdos (movos) tipo ėmiklis įbedamas horizontaliai arba vertikaliai, tačiau vertikaliai įbedamas ėmiklis turi būti su pertvaromis, dalijančiomis ertmę į kelias kameras, kad į vidų nepakliūtų per daug sėklų iš viršutinių sluoksnių. Tiek horizontaliai, tiek vertikaliai bedant ėmiklį, jis turi būti įbedamas kiek įstrižai maišo ar kitokios pakuotės. Į palaidas sėklas patogiau besti vertikaliai.

Į maišą ėmiklis įbedamas uždarytas, tada atidaromas ir kelis kartus pasukiojamas ar lengvai stuktelėjamas, kad pilnai prisipildytų. Po to atsargiai uždaromas ir ištraukiamas. Į grubiai austo džiuto ar kitos panašios medžiagos maišus įrankis įbedamas per medžiagą. Jį ištraukus, galu kelis kartus įvairiomis kryptimis perbraukiama per skylę, paskirstant siūlus ir taip ją užtaisant. Iš uždarytų popierinių ar polietileninių maišų bandiniai paimami pradūrus maišą, vėliau skylė užklijuojama.

Nobbe tipo ėmiklis atsargiai bedamas į maišą kiek pakeltu smaigaliu, maždaug 30º kampu nuo horizontalės, išpjova į apačią, kol pasiekiamas maišo centras. Tada jis pasukamas 180º kampu, kad atsiverstų išpjova į viršų ir lėtėjančiu judesiu ištraukiamas taip, kad traukiant nuo centro link maišo krašto sėklų byrėjimas intensyvėtų. Jei ėmiklis ilgas ir juo pasiekiamas kitas maišo kraštas, jis turi būti ištraukiamas maždaug vienodu greičiu. Traukiant ėmiklis atsargiai stuktelėjamas, kad sėklos tolygiai į jį byrėtų. Skylės maišuose turi būti užtaisomos.

7. Iš skirtingų siuntos vietų atsitiktine tvarka atrenkami pirminiai bandiniai. Jei pirminių bandinių išvaizda skirtinga, siunta turi būti permaišoma arba pakartotinai išvaloma.

8. Atrenkant pirminius bandinius iš siuntos, privaloma laikytis šių reikalavimų:

8.1. 1 lentelėje nurodyto minimalaus atrenkamų pirminių bandinių skaičiaus, kuris nustatomas atsižvelgiant į pakuočių skaičių siuntoje. Esant mažesnėms kaip 15 kg talpos pakuotėms, jos sugrupuojamos, kad bendra jų talpa neviršytų 100 kg, pavyzdžiui, 20 pakuočių po 5 kg, 33 pakuotės po 3 kg arba 100 pakuočių po 1 kg. Kiekviena pakuočių grupė laikoma viena pakuote;

1 lentelė

Pakuočių (grupių) skaičius siuntoje

Pirminių bandinių skaičius

1–4

3 bandiniai iš kiekvienos pakuotės

5–8

2 bandiniai iš kiekvienos pakuotės

9–15

1 bandinys iš kiekvienos pakuotės

16–30

Iš viso 15 bandinių

31–59

Iš viso 20 bandinių

60 ir daugiau

Iš viso 30 bandinių

 

8.2. 2 lentelėje nurodyto minimalaus atrenkamų pirminių bandinių skaičiaus, kuris taikomas juos atrenkant iš didesnių kaip 100 kg talpos pakuočių, ir priklauso nuo siuntos svorio;

2 lentelė                    

Siuntos svoris

Pirminių bandinių skaičius

Iki 500 kg

Ne mažiau kaip 5 bandiniai

501–3000 kg

Vienas bandinys kiekvienam 300 kg, bet ne mažiau kaip 5 bandiniai

3001–20000 kg

Vienas bandinys kiekvienam 500 kg, bet ne mažiau kaip 10 bandinių

20001 kg ir daugiau

Vienas bandinys kiekvienam 700 kg, bet ne mažiau kaip 40 bandinių

 

8.3. jei bandiniai atrenkami iš siuntos, kurioje yra ne daugiau kaip 15 pakuočių, iš kiekvienos pasirinktos bandiniams atrinkti pakuotės turi būti imamas vienodas skaičius pirminių bandinių;

8.4. iš kiekvienos pasirinktos pakuotės ar iš kiekvienos pasirinktos vietos pakuotėje, arba iš įvairių siuntos vietų turi būti atrenkami maždaug vienodo dydžio pirminiai bandiniai;

8.5. siuntos pakuotės pirminiams bandiniams atrinkti pasirenkamos atsitiktine tvarka. Jei bandinius reikia atrinkti iš daugiau kaip vienos vietos pasirinktoje pakuotėje, jie atrenkami iš viršutinės, vidurinės ir apatinės pakuotės dalies;

8.6. kai sėklos laikomos didelėse pakuotėse, pirminiai bandiniai atrenkami iš atsitiktinių pakuotės vietų ir gylių;

8.7. iš lukštingų siuntų pirminiai bandiniai gali būti atrenkami ranka;

8.8. kai sėklas numatyta supakuoti į mažas ar drėgmei nepralaidžias pakuotes (pvz., skardines ar polietileninius maišelius), jei įmanoma, bandiniai turėtų būti atrenkami prieš sėklas supilant į pakuotę. Jeigu tai padaryti negalima, reikiamas pakuočių skaičius turi būti atidarytas arba pradurtas. Atrinkus bandinius, pakuotės turi būti uždarytos arba jų turinys perpiltas į naujas pakuotes;

9. Sudėtinis bandinys gaunamas supylus į vieną indą atrinktus pirminius bandinius ir juos gerai išmaišius.

10. Iš gerai išmaišyto sudėtinio bandinio, dalijant arba atsitiktine tvarka atrenkamos mažos jo dalys ir sumaišomos, kol gaunamas reikiamo svorio pristatomasis bandinys.

11. Pristatomasis bandinys sudaromas laikantis šių reikalavimų:

11.1. mažinant sudėtinį bandinį iki reikalaujamo pristatomojo bandinio svorio vienu iš III skyriuje nurodytų metodų;

11.2. jei sudėtinis bandinys atitinka pristatomojo bandinio svorį, jis į Tarnybą pristatomas nesumažintas.

12. Minimalus pristatomojo bandinio svoris turi būti:

12.1. drėgmei nustatyti: 100 g – augalų rūšims, kurios turi būti malamos, 50 g – visoms kitoms rūšims;

12.2. kitiems tyrimams: ne mažesnis už nurodytą Metodikos priede, tačiau jei siunta maža (žr. 2 punktą), – ne mažesnis už nurodytą Metodikos priede švarumo tyrimui atlikti; jei Nuostatų 51 punkte nurodytais atvejais sėklų daigumas tikrinamas pakartotinai, – ne mažesnis už nurodytą Metodik