Suvestinė redakcija nuo 2019-09-06

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 93-3655, i. k. 1061100NUTA00000831

 

Nauja redakcija nuo 2019-09-06:

Nr. 900, 2019-08-28, paskelbta TAR 2019-09-05, i. k. 2019-14201

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL FINANSINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ TEIKIMO NEĮGALIESIEMS, STUDIJUOJANTIEMS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2006 m. rugpjūčio 29 d. Nr. 831

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 76 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 82 straispnio 4 dalimi bei Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 26 straipsnio 5 dalimi, įgyvendindama Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. 1408 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 metų programos patvirtinimo“, 11.3.5 papunktį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Ministrą Pirmininką pavaduojanti

socialinės apsaugos ir darbo ministrė                           Vilija Blinkevičiūtė

 

 

 

Patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2006 m. rugpjūčio 29
d. nutarimu Nr. 831
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2019 m. rugpjūčio 28 d. nutarimo Nr. 900
redakcija)

 

 

FINANSINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ TEIKIMO NEĮGALIESIEMS, STUDIJUOJANTIEMS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE, TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose (toliau – neįgalūs studentai), teikiamas finansinės pagalbos priemones ir jų dydžius, šių priemonių skyrimo sąlygas, teikimo ir nutraukimo tvarką, taip pat finansinės pagalbos priemonių finansavimo ir atsiskaitymo už gautų lėšų naudojimą tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme ir Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme.

3. Finansinės pagalbos priemonės skiriamos siekiant didinti studijų prieinamumą neįgaliems studentams, kuriems nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, jų specialiesiems poreikiams, susijusiems su studijomis, tenkinti ir (ar) studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti.

 

II SKYRIUS

FINANSINĖS PAGALBOS PRIEMONĖS IR JŲ DYŽIAI

 

4. Neįgaliems studentams, atitinkantiems aprašo 6 punkto reikalavimus, teikiamos šios finansinės pagalbos priemonės:

4.1. specialiesiems poreikiams tenkinti – 50 procentų socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio tikslinė išmoka kas mėnesį;

4.2. studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti – 3,2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos bazinės socialinės išmokos dydžio tikslinė išmoka už kiekvieną semestrą įstojusiems į aukštąsias mokyklas ir studijuojantiems jose valstybės biudžeto lėšomis nefinansuojamose vietose.

5. Aprašo 6 punkte nurodytiems neįgaliems studentams švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų asignavimų kartą per mėnesį skiriama 4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų bazinių socialinių išmokų dydžio tikslinė išmoka studijų prieinamumui didinti, neatsižvelgiant į tai, ar neįgaliam studentui teikiamos aprašo 4 punkte nurodytos finansinės pagalbos priemonės.

 

III SKYRIUS

FINANSINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ SKYRIMO SĄLYGOS

 

6. Finansinės pagalbos priemonės teikiamos Lietuvos Respublikos piliečiams arba kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, deklaravusiems nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka ir atitinkantiems visas šias sąlygas:

6.1. jiems nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;

6.2. po negalios nustatymo aukštojoje mokykloje studijuoja pirmą kartą, t. y. nebaigę atitinkamos pakopos studijų (išskyrus aprašo 14.3 papunktyje numatytą atvejį):

6.2.1. pagal pirmosios pakopos (siekia įgyti profesinio bakalauro arba bakalauro kvalifikacinį laipsnį) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;

6.2.2. pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;

6.2.3. pagal profesinių studijų programą;

6.2.4. pagal trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų programą;

6.2.5. pagal trumpųjų studijų programą.

 

IV SKYRIUS

FINANSINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ TEIKIMAS IR TEIKIMO NUTRAUKIMAS

 

7. Finansinės pagalbos priemonės teikiamos, neatsižvelgiant į kitas neįgalaus studento gaunamas pajamas ir į tai, kurią studijų formą jis yra pasirinkęs.

8. Neįgalus studentas, norintis gauti finansinės pagalbos priemones, nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 10 d. arba nuo aprašo 6 punkte nurodytų sąlygų atsiradimo dienos pateikia aukštajai mokyklai tiesiogiai arba registruotu paštu, arba elektroniniu paštu, arba elektroniniu būdu per aukštosios mokyklos studijų informacinę sistemą:

8.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu prašymą ir dokumentus teikia pats neįgalus studentas tiesiogiai aukštajai mokyklai, arba asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, jeigu prašymas teikiamas registruotu paštu arba jeigu prašymą ir dokumentus teikia neįgalaus studento atstovas. Elektroninėmis priemonėmis teikiamas prašymas turi būti pasirašytas saugiu neįgalaus studento ar jo atstovo (jeigu prašymą ir dokumentus teikia neįgalaus studento atstovas) elektroniniu parašu arba asmens tapatybė turi būti patvirtinta kitais saugiais būdais;

8.2. jeigu prašymą ir dokumentus teikia neįgalaus studento atstovas, − atstovo asmens tapatybę ir atstovavimo teisę pagrindžiančius dokumentus, jei prašymas ir dokumentai teikiami tiesiogiai aukštajai mokyklai, arba šių dokumentų kopijas, jeigu prašymas teikiamas registruotu paštu arba elektroniniu paštu, arba elektroniniu būdu per aukštosios mokyklos studijų informacinę sistemą;

8.3. laisvos formos prašymą suteikti finansinės pagalbos priemones, kuriame turi būti nurodytas neįgalaus studento, pageidaujančio gauti finansinės pagalbos priemones, vardas ir pavardė, telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas arba faktinės gyvenamosios vietos adresas, jei asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, mokėjimo įstaigos, kredito įstaigos ar kito mokėjimo paslaugų teikėjo pavadinimas ir sąskaitos numeris;

8.4. neįgaliojo pažymėjimą arba kitą neįgalumo faktą patvirtinantį kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, jeigu prašymą ir dokumentus teikia pats neįgalus studentas tiesiogiai aukštajai mokyklai, ar šio dokumento kopiją, jeigu prašymas teikiamas registruotu paštu arba elektroniniu paštu, arba elektroniniu būdu per aukštosios mokyklos studijų informacinę sistemą arba jeigu prašymą ir dokumentus teikia neįgalaus studento atstovas.

9. Asmenų pateiktus dokumentų originalus priėmę aukštosios mokyklos atsakingi asmenys padaro jų kopijas (išskyrus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą), patvirtina kopijų tikrumą ir originalus grąžina juos pateikusiam asmeniui.

10. Asmenų pateiktos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos juos išdavusios Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijos, notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, arba konsulinio pareigūno, arba kito kompetentingo užsienio valstybės pareigūno.

11. Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille), išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse arba Europos Sąjungos teisės aktuose numatyta kitaip.

12. Sprendimą dėl finansinės pagalbos priemonių skyrimo ar teikimo nutraukimo priima aukštoji mokykla, kurioje studijuoja neįgalus studentas.

13. Sprendimas dėl finansinės pagalbos priemonių skyrimo priimamas per 20 dienų nuo aprašo 8 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos, o dėl jų teikimo nutraukimo – per 20 dienų nuo aprašo 15 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos.

14. Jeigu neįgalus studentas atitinka aprašo 6 punkte nurodytas sąlygas, finansinės pagalbos priemonės jam teikiamos visus kalendorinius metus iki studijų pabaigos, išskyrus šiuos atvejus:

14.1. neįgalus studentas pateikia aprašo 8 punkte nurodytus dokumentus vėliau, nei nurodyta aprašo 8 punkte. Šiuo atveju finansinės pagalbos priemonės, nurodytos aprašo 4 punkte, jam teikiamos tik už einamąjį studijų semestrą nuo neįgalumo ar darbingumo lygio nustatymo dienos;

14.2. neįgalumo ar darbingumo lygis nustatomas einamojo semestro metu. Šiuo atveju finansinės pagalbos priemonės, nurodytos aprašo 4 punkte, teikiamos nuo neįgalumo ar darbingumo lygio nustatymo dienos;

14.3. neįgalus studentas, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Šiuo atveju finansinės pagalbos priemonės teikiamos nuo šių studijų pradžios dienos, nemokant už tą studijų laikotarpį, už kurį buvo mokėtos tikslinės išmokos, iki jam nutraukiant studijas ar iki jo pašalinimo iš aukštosios mokyklos;

14.4. neįgalus studentas laikinai sustabdė studijas arba jam aukštosios mokyklos nustatyta tvarka buvo suteiktos akademinės atostogos. Šiuo atveju finansinės pagalbos priemonių teikimas nutraukiamas nuo sprendimo sustabdyti studijas priėmimo arba akademinių atostogų suteikimo dienos. Finansinės pagalbos priemonės neteikiamos neįgaliam studentui, atnaujinusiam studijas ir kartojančiam studijų programos dalį, už kurią buvo mokėtos tikslinės išmokos iki jam sustabdant studijas arba išeinant akademinių atostogų;

14.5. finansinės pagalbos priemones gaunantis neįgalus studentas keičia studijų programą ir dėl programos keitimo turi pakartotinai studijuoti tame pačiame kurse (kursuose). Šiuo atveju finansinės pagalbos priemonės jam neteikiamos už tuos semestrus, už kuriuos buvo sumokėtos tikslinės išmokos iki studijų programos keitimo.

15. Finansinių pagalbos priemonių teikimas nutraukiamas:

15.1. neįgaliam studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;

15.2. nuo pirmos neįgaliam studentui suteiktos akademinių atostogų ar laikino studijų sustabdymo dienos;

15.3. nuo pirmos dienos, kai atsirado aplinkybės, kurioms esant neįgalus studentas neatitinka Aprašo 6 punkte nustatytų sąlygų finansinės pagalbos priemonėms teikti.

16. Jeigu neįgalus studentas studijuoja užsienyje, jam finansinės pagalbos priemonės neteikiamos, išskyrus:

16.1. studijas, kurios organizuojamos pagal aukštosios mokyklos studentų mainų programą užsienyje, bet ne ilgiau kaip 2 semestrus atitinkamos studijų pakopos laikotarpiu;

16.2. dalines studijas užsienyje pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.

 

V SKYRIUS

FINANSINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ FINANSAVIMAS IR ATSISKAITYMAS UŽ GAUTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMĄ

 

17. Lėšos finansinės pagalbos priemonėms teikti ir administruoti, išskyrus aprašo 5 punkte numatytas lėšas, skiriamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai patvirtintų asignavimų.

18. Aprašo (išskyrus aprašo 5 punktą) nuostatų įgyvendinimą koordinuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas). Departamentas sudaro su aukštosiomis mokyklomis finansinės pagalbos teikimo neįgaliems studentams sutartis (toliau – sutartis), skiria lėšų neįgalių studentų finansinės pagalbos priemonėms, prižiūri, kaip šios lėšos naudojamos.

19. Finansinės pagalbos priemonių teikimą administruoja aukštoji mokykla.

20. Per 10 dienų nuo kiekvieno metų ketvirčio pradžios aukštoji mokykla pateikia Departamentui paraiškas dėl finansinės pagalbos priemonėms teikti reikalingų lėšų. Jose nurodoma semestro pradžia ir pabaiga, neįgalių studentų, kuriems skirtinos finansinės pagalbos priemonės, skaičius ir tam reikalingos lėšos.

21. Kasmet iki spalio 1 d. aukštoji mokykla teikia Departamentui informaciją apie prognozuojamą lėšų poreikį finansinės pagalbos priemonėms neįgaliems studentams ateinančiais kalendoriniais metais teikti.

22. Departamentas, gavęs iš aukštosios mokyklos aprašo 20 punkte nurodytą paraišką, per 20 dienų nuo paraiškos gavimo dienos sudaro su šia aukštąja mokykla sutartį, jei tokia sutartis dar nesudaryta. Lėšas pagal sutartį, atsižvelgdamas į aprašo 20 punkte nurodytos paraiškos duomenis, Departamentas perveda aukštajai mokyklai kartą per ketvirtį, bet ne vėliau kaip iki to ketvirčio pirmojo mėnesio 25 dienos.

23. Tikslinę išmoką, nurodytą aprašo 4.1 papunktyje, aukštoji mokykla neįgaliems studentams moka kartą per mėnesį. Jeigu aukštoji mokykla gauna lėšų šiai tikslinei išmokai ne pirmąjį semestro mėnesį arba neįgalus studentas dėl finansinės pagalbos priemonių einamaisiais studijų metais kreipiasi vėliau, nei nurodyta aprašo 8 punkte, šios tikslinės išmokos suma už praėjusius semestro mėnesius neįgaliam studentui išmokama iki einamojo semestro pabaigos.

24. Tikslinę išmoką, nurodytą aprašo 4.2 papunktyje, aukštoji mokykla neįgaliems studentams, sumokėjusiems už studijas savo lėšomis, išmoka per 10 dienų nuo lėšų gavimo iš Departamento dienos.

25. Aukštajai mokyklai finansinės pagalbos priemonėms administruoti papildomai skiriami 4 procentai visų šiai aukštajai mokyklai pagal aprašą skiriamų lėšų. Aukštoji mokykla, per einamuosius metus nepanaudojusi dalies neįgalių studentų finansinės pagalbos priemonėms skirtų lėšų, nepanaudotą lėšų sumą turi grąžinti Departamentui iki einamųjų metų gruodžio 20 d. kartu su finansinės pagalbos priemonėms administruoti skirtomis lėšomis – 4 procentais nepanaudotos lėšų sumos.

26. Departamento su aukštosiomis mokyklomis sudaromose sutartyse, be kitų sąlygų, numatoma, kad aukštoji mokykla teikia Departamentui lėšų, gautų pagal sutartį, naudojimo ketvirčio ir metų ataskaitas Departamento nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Departamentas kasmet iki kovo 1 d. pateikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai informaciją apie praeitais metais teiktos finansinės pagalbos priemonių gavėjų skaičių pagal aukštųjų mokyklų, kuriose teiktos finansinės pagalbos priemonės, tipą ir finansinės pagalbos priemonėms teikti panaudotas lėšas.

28. Finansinės pagalbos priemonių gavėjų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis.

29. Dokumentai, susiję su finansinės pagalbos priemonių teikimu, saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu.

 

______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1187, 2009-09-23, Žin., 2009, Nr. 117-5021 (2009-10-01), i. k. 1091100NUTA00001187

Nr. 900, 2019-08-28, paskelbta TAR 2019-09-05, i. k. 2019-14201

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1187, 2009-09-23, Žin., 2009, Nr. 117-5021 (2009-10-01), i. k. 1091100NUTA00001187

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 831 "Dėl Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 879, 2011-07-13, Žin., 2011, Nr. 92-4380 (2011-07-20), i. k. 1111100NUTA00000879

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 831 "Dėl Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 900, 2019-08-28, paskelbta TAR 2019-09-05, i. k. 2019-14201

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 831 „Dėl Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo