Neoficialus įsakymo tekstas

Skelbtas: Žin., 2007, Nr. 22-845

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL AUGALŲ, AUGALINių PRODUKtų ir kitų su jais susijusių objektų GAMYBOS, SAUGOJIMO, REALIZAVIMO IR IŠVEŽIMO IŠ LIETUVOS Respublikos bei augalų natūraliose augavietėse fitosanitarinės kontrolės TAISYKLIŲ BEI REIKALAVIMŲ FITOSANITARINIAMS SERTIFIKATAMS EKSPORTui IR REEKSPORTui aprašo PATVIRTINIMO

 

2007 m. vasario 12 d. Nr. 3D-57

Vilnius

 

Nauja įsakymo redakcija

Galioja nuo 2010 m. liepos 1 d.

Nr. 3D-582, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 75-3824 (2010-06-29)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL AUGALŲ, AUGALINIŲ PRODUKTŲ IR SU JAIS SUSIJUSIŲ OBJEKTŲ AUGINIMO, GAMYBOS, SAUGOJIMO, REALIZAVIMO IR IŠVEŽIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS, TAIP PAT IR NATŪRALIŲ AUGAVIEČIŲ AUGALŲ FITOSANITARINĖS KONTROLĖS TAISYKLIŲ BEI FITOSANITARINIO EKSPORTO SERTIFIKATO IR FITOSANITARINIO REEKSPORTO

SERTIFIKATO IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Antraštės pakeitimai:

Nr. 3D-1063, 2010-12-10, Žin., 2010, Nr. 148-7614 (2010-12-18)

 

 

2010 m. birželio 21 d. Nr. 3D-582

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 113-3285; 2010, Nr. 12-559) 4 straipsnio 3 dalies 4 ir 6 punktais:

t v i r t i n u pridedamus:

 

1. Augalų, augalinių produktų ir su jais susijusių objektų auginimo, gamybos, saugojimo, realizavimo ir išvežimo iš Lietuvos Respublikos, taip pat ir natūralių augaviečių augalų fitosanitarinės kontrolės taisykles;

Pastraipos pakeitimai:

Nr. 3D-1063, 2010-12-10, Žin., 2010, Nr. 148-7614 (2010-12-18)

 

2. Fitosanitarinio eksporto sertifikato ir fitosanitarinio reeksporto sertifikato išdavimo tvarkos aprašą.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.

 

Žemės ūkio ministras                                                                                Kazys Starkevičius

_____________________


Nauja taisyklių redakcija

Galioja nuo 2010 m. gruodžio 19 d.

Nr. 3D-1063, 2010-12-10, Žin., 2010, Nr. 148-7614 (2010-12-18)

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2007 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 3D-57

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2010 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 3D-1063

redakcija)

 

AUGALŲ, AUGALINIŲ PRODUKTŲ IR SU JAIS SUSIJUSIŲ OBJEKTŲ AUGINIMO, GAMYBOS, SAUGOJIMO, REALIZAVIMO IR IŠVEŽIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS, TAIP PAT IR NATŪRALIŲ AUGAVIEČIŲ AUGALŲ FITOSANITARINĖS KONTROLĖS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Augalų, augalinių produktų ir su jais susijusių objektų auginimo, gamybos, saugojimo, realizavimo ir išvežimo iš Lietuvos Respublikos, taip pat ir natūralių augaviečių augalų fitosanitarinės kontrolės taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 113-3285; 2010, Nr. 12-559).

2. Šios taisyklės reglamentuoja fitosanitarinės kontrolės tvarką, pagal kurią nustatomi ir naikinami kenksmingųjų organizmų židiniai, vykdant augalų, augalinių produktų ir su jais susijusių objektų, kuriems būtina fitosanitarinė kontrolė, fitosanitarinį tikrinimą Lietuvos Respublikoje jų gamybos, saugojimo, realizavimo ir išvežimo iš Lietuvos Respublikos, taip pat ir augimo natūraliose augavietėse metu.

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Augalų, augalinių produktų ir su jais susijusių objektų kilmės šalis (toliau – kilmės šalis) – šalis, kurioje buvo išauginti augalai ir (ar) pagaminti augaliniai produktai, arba šalis, kurioje su augalais ir augaliniais produktais susiję objektai pirmą kartą galėjo užsikrėsti ar užsikrėtė kenksmingaisiais organizmais.

Augalų, augalinių produktų ir su jais susijusių objektų realizavimas – augalų, augalinių produktų ir su jais susijusių objektų pardavimas arba mainymas mugėse, turgavietėse, parduotuvėse, kitose prekybos vietose, taip pat gamybos ir sandėliavimo vietose.

Įgaliotoji laboratorija – laboratorija, turinti Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos leidimą atlikti laboratorinę ekspertizę.

Karantinas – kontroliuojamų augalų, augalinių produktų ir (ar) su jais susijusių objektų oficialus atskyrimas tam, kad būtų galima juos stebėti ir tirti arba atlikti papildomą vizualinę apžiūrą, laboratorinę ekspertizę ir (arba) naudoti fitosanitarijos priemones.

Laboratorinė ekspertizė – augalų, augalinių produktų ir su jais susijusių objektų ėminių laboratorinių tyrimų visuma kenksmingiesiems organizmams nustatyti.

Oficialioji laboratorija – Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos laboratorija, kurioje atliekama laboratorinė ekspertizė.

Oficialioji priežiūra – priežiūra, kurią atlieka Valstybinė augalininkystės tarnyba, kontroliuodama įgaliotųjų laboratorijų darbą.

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

4. Šių taisyklių laikymąsi ir fitosanitarijos priemonių naudojimą kontroliuoja Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba).

 

II. fitosanitarinio tikrinimo vykdymas lietuvos respublikoje

 

5. Tarnybos pareigūnai, vadovaudamiesi Tarnybos direktoriaus patvirtintomis metodikomis, sistemingai ar atsitiktinės atrankos būdu fitosanitarinį tikrinimą Lietuvos Respublikoje vykdo:

5.1. natūraliose augalų augavietėse;

5.2. augintojų, auginančių augalus šiltnamiuose ar atvirame grunte, ūkiuose;

5.3. supirkėjų, perdirbėjų, pakuotojų, sandėliuotojų įmonėse;

5.4. augalų, augalinių produktų ir su jais susijusių objektų realizavimo vietose;

5.5. kontroliuojamos tiriamosios medžiagos tyrėjo patalpose.

6. Fitosanitarinio tikrinimo metu:

6.1. tikrinami augalų, augalinių produktų ir su jais susijusių objektų kilmės, apskaitos, judėjimo dokumentai, augalo pasas ir kt.;

6.2. atliekama augalų, augalinių produktų ir su jais susijusių objektų vizualinė apžiūra;

6.3. kilus įtarimui, imami augalų, augalinių produktų ir su jais susijusių objektų ėminiai ir oficialiojoje laboratorijoje atliekama laboratorinė ekspertizė;

6.4. aptikus kenksmingąjį organizmą, Tarnybos pareigūnai atsakingiems asmenims duoda nurodymus dėl fitosanitarijos priemonių naudojimo.

 

III. Išvežamų augalų, augalinių produktų
ir su jais susijusių objektų FITOSANITARINIS tikrinimas

 

7. Fizinis ar juridinis asmuo, norėdamas išvežti iš Lietuvos Respublikos augalus, augalinius produktus ir su jais susijusius objektus į ne Europos Sąjungos valstybes nares, su prašymu išduoti fitosanitarinį sertifikatą kreipiasi į Tarnybos regioninį skyrių ar Klaipėdos jūrų uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postą (pridedamos kitų dokumentų, pavyzdžiui, krovinio važtaraščio, kopijos).

8. Tarnybos pareigūnai, remdamiesi prašyme nurodyta informacija, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas atlieka krovinio fitosanitarinį tikrinimą pagal importuojančios šalies fitosanitarinius reikalavimus ir:

8.1. jei tikrinimo metu krovinio fitosanitarinė būklė atitinka importuojančios šalies fitosanitarinius reikalavimus, išduoda fitosanitarinį eksporto sertifikatą;

8.2. jei oficialiosios laboratorijos pateikti laboratorinės ekspertizės rezultatai rodo, kad krovinys užkrėstas importuojančioje šalyje pripažintais kenksmingaisiais organizmais, kurie Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje neturi kenksmingojo organizmo statuso, fitosanitarinio eksporto sertifikato neišduoda, tačiau išduoda Pažymą dėl fitosanitarinio tikrinimo ir naudojamų priemonių ir įrašo, kad šiuos augalus, augalinius produktus ir su jais susijusius objektus galima realizuoti Lietuvoje ar išvežti į kitą Europos Sąjungos šalį;

8.3. jei oficialiosios laboratorijos pateikti laboratorinės ekspertizės rezultatai rodo, kad krovinys užkrėstas Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje pripažintais kenksmingaisiais organizmais, nustato fitosanitarijos priemones, skirtas kroviniui nukenksminti, perdirbti arba sunaikinti.

9. Jeigu augalai, augaliniai produktai ir su jais susiję objektai, kuriems būtina fitosanitarinė kontrolė, buvo įvežti ne iš Europos Sąjungos valstybės narės arba buvo išskirstyti, perkrauti į kitą transporto priemonę, arba pasikeitė krovinio savininkas, arba išvežami į kitą ne Europos Sąjungos valstybę narę, fitosanitarinį tikrinimą atlikęs Tarnybos pareigūnas, įsitikinęs, kad augalai, augaliniai produktai ir su jais susiję objektai atitinka importuojančios šalies fitosanitarinius reikalavimus, išduoda fitosanitarinį reeksporto sertifikatą, prie kurio prisega fitosanitarinio sertifikato (išduoto šalies, iš kurios krovinys atvyko, atsakingos institucijos) originalą arba Tarnybos pareigūno patvirtintą šio sertifikato kopiją (kalba, kuria pildomas sertifikatas, užrašoma „Tikra“, data, pasirašoma ir uždedamas Tarnybos regioninio skyriaus ar Klaipėdos jūrų uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos posto spaudas).

10. Fitosanitarinis eksporto sertifikatas ar fitosanitarinis reeksporto sertifikatas galioja 14 dienų nuo jo išdavimo iki Lietuvos Respublikos sienos kirtimo dienos.

11. Fitosanitarinis eksporto sertifikatas ar fitosanitarinis reeksporto sertifikatas turi atitikti Fitosanitarinio eksporto sertifikato ir fitosanitarinio reeksporto sertifikato išdavimo tvarkos apraše nurodytus reikalavimus.

12. Už išvežamo iš Lietuvos Respublikos į ne Europos Sąjungos šalis augalų, augalinių produktų ir su jais susijusių objektų krovinio atitiktį Tarnybos išduotame fitosanitariniame eksporto sertifikate ir fitosanitariniame reeksporto sertifikate nurodytam krovinio aprašymui atsako eksportuotojas ar jo įgaliotas asmuo.

 

IV. REIKALAVIMAI ĮGALIOTAJAI LABORATORIJAI

 

13. Įgaliotoji laboratorija Tarnybos nustatyta tvarka gali atlikti laboratorinę ekspertizę.

14. Įgaliotoji laboratorija privalo turėti Tarnybos išduotą leidimą, suteikiantį teisę atlikti laboratorinę ekspertizę.

15. Įgaliotoji laboratorija turi atitikti šiuos reikalavimus:

15.1. užtikrinti laboratorinės ekspertizės kokybę ir patikimumą;

15.2. būti nešališka;

15.3. neturėti interesų konflikto, susijusio su pavestomis funkcijomis;

15.4. užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą.

16. Įgaliotųjų laboratorijų sąrašą tvirtina Tarnyba ir jis skelbiamas Tarnybos interneto tinklalapyje.

17. Įgaliotosios laboratorijos oficialioji priežiūra atliekama Tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka.

 

V. Karantino paskelbimas ir panaikinimas

 

18. Jeigu fitosanitarinio tikrinimo rezultatai rodo, kad augalai, augaliniai produktai ir su jais susiję objektai užkrėsti kenksminguoju organizmu, Tarnybos pareigūnas, vadovaudamasis fitosanitariją reglamentuojančiais teisės aktais, turi nustatyti:

18.1. kenksmingojo organizmo židinį:

18.1.1. užkrėstą augavietę, patalpas, įrangą, techniką ir su jais susijusius objektus, turėjusius kontaktą su užkrėstais augalais, augaliniais produktais ir su jais susijusius objektus;

18.1.2. apsauginę ir buferinę zonas, atsižvelgiant į kenksmingojo organizmo biologiją ir teisės aktų reikalavimus;

18.2. galimai užkrėstą teritoriją, kurioje būtina atlikti fitosanitarinius tikrinimus, kad būtų nustatytas užkrato šaltinis ir kenksmingojo organizmo paplitimas;

18.3. fitosanitarijos priemones kenksmingojo organizmo židiniui sunaikinti.

19. Nustatęs kenksmingojo organizmo židinį, Tarnybos pareigūnas turi raštu pranešti žemės ir miško naudotojams bei savininkams apie naudojamos fitosanitarijos priemones ir pridėti lauko ar patalpų schemas, kuriose naudojamos fitosanitarijos priemonės.

20. Tarnybos pareigūno nustatytu karantino laikotarpiu tarnybos pareigūnas turi nuolat stebėti bei kontroliuoti, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys laikosi nustatytų fitosanitarijos priemonių.

21. Naikinant užkrėstus augalus, augalinius produktus ir su jais susijusius objektus, privalu laikytis aplinkosaugos reikalavimų.

22. Karantinas panaikinamas Tarnybos pareigūno sprendimu, įsitikinus, kad kenksmingasis organizmas sunaikintas.

23. Tarnyba privalo nedelsdama pateikti Europos Sąjungos šalims ir Europos Komisijai informaciją apie aptiktą kenksmingąjį organizmą ir užkrėstą teritoriją.

 

VI. Baigiamosios nuostatos

 

24. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

_____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauja tvarkos aprašo redakcija

Galioja nuo 2010 m. liepos 1 d.

Nr. 3D-582, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 75-3824 (2010-06-29)

 

                                                            PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2007 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 3D-57

                                                            (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

                                                            2010 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 3D-582

                                                            redakcija)

 

FITOSANITARINIO EKSPORTO SERTIFIKATO IR FITOSANITARINIO REEKSPORTO
SERTIFIKATO IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Šio aprašo 1 priede nurodytas fitosanitarinis eksporto sertifikatas turi būti išspausdintas lietuvių kalba ant žalio popieriaus, o 2 priede nurodytas fitosanitarinis reeksporto sertifikatas – lietuvių kalba ant rudo popieriaus. Fitosanitarinio eksporto sertifikato ir fitosanitarinio reeksporto sertifikato vieną komplektą sudaro 4 lapai, ant pirmojo lapo 2-os grafos apatinėje dešinėje pusėje spausdinamas žodis „Originalas“, o ant kitų trijų lapų žodis „Kopija“. Fitosanitariniai eksporto sertifikatai ir fitosanitariniai reeksporto sertifikatai spausdinami ant savaiminio kopijavimo popieriaus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-709, 2010-08-04, Žin., 2010, Nr. 96-4996 (2010-08-12)

 

2. Fitosanitarinis eksporto sertifikatas ar fitosanitarinis reeksporto sertifikatas (toliau – fitosanitarinis sertifikatas) turi būti užpildytas anglų kalba arba kalba, dėl kurios susitarta su importuojančia šalimi, užpildytas spausdintinėmis raidėmis, be klaidų ir jį išdavusio pareigūno nepatvirtintų taisymų, išspausdintas su fitosanitarinio sertifikato unikaliu atpažinties numeriu, prasidedančiu raidėmis „EB“ ir Lietuvos dviženkliu ISO kodu „LT“ (EB/LT).

3. Fitosanitariniame sertifikate turi būti:

3.1. įrašytas eksportuotojo pavadinimas ir adresas (jei eksportuotojas yra užsienyje registruota tarptautinė kompanija, papildomai nurodomas vietinio atstovo ar siuntėjo adresas);

3.2. įrašytas importuojančios šalies pavadinimas, nurodantis, kokios šalies augalų apsaugos organizacijai šis sertifikatas skirtas. Jei gabenama tranzitu per šalį, kuri kelia specialius tranzito reikalavimus, įskaitant ir fitosanitarinio sertifikato būtinumą, gali būti rašomi abiejų valstybių, importuojančios šalies ir tranzitinės šalies pavadinimai;

3.3. įrašytas gavėjo pavadinimas ir adresas;

3.4. įrašyta augalų, augalinių produktų ir su jais susijusių objektų (toliau – kiti objektai) kilmės šalis;

3.5. įrašyta transporto rūšis (vandens ar oro transportu, keliu, traukiniu, paštu). Jeigu žinoma, būtina nurodyti laivo pavadinimą ir reiso ar skrydžio numerį, sunkvežimio, priekabos, vagono ar kitos transporto priemonės numerį;

3.6. įrašytas importuojančios šalies įvežimo (pasienio) punktas. Jei fitosanitariniame sertifikate paminėta tranzitinė šalis, tai turi būti nurodomas ir tranzitinės šalies įvežimo (pasienio) punktas. Jei punktas nežinomas, nurodoma šalis;

3.7. pateiktas krovinio aprašymas:

3.7.1. ne mažiau kaip keturių ženklų prekių kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą;

3.7.2. produkcijos pavadinimas;

3.7.3. augalų botaniniai pavadinimai lotynų kalba;

3.7.4. augalų, augalinių produktų ir kitų objektų bendras kiekis visuotinai pripažintais mato vienetais (kg, vnt., m, m2, m3), pakuočių skaičius ir aprašymas;

3.7.5. kitos skiriamosios žymos (ženklinimas).

4. Tais atvejais, kai nėra galimybės fitosanitariniame sertifikate išvardyti visų išvežamų augalų, augalinių produktų ar kitų objektų, prie fitosanitarinio sertifikato turi būti prisegtas priedas. Tokiu atveju fitosanitariniame sertifikate turi būti nurodytas priedo lapų skaičius, priede esančių augalų, augalinių produktų ir kitų objektų pozicijų skaičius ir bendras kiekis visuotinai pripažintais mato vienetais (kg, vnt., m, m2, m3).

5. Fitosanitariniame sertifikate nurodomas fitosanitarinio sertifikato, prie kurio priedas bus segamas, atpažinties numeris. Turi būti 3.7.1–3.7.5 punktuose nurodyta informacija. Po išvardyta informacija turi būti nurodyta, kiek iš viso yra pozicijų.

6. Grafoje „Papildoma deklaracija“ pateikiama trūkstama informacija, kurios reikalauja importuojanti šalis. Papildoma deklaracija gali būti detalizuojami fitosanitarijos reikalavimai, nurodomi importo leidimai, dvišalės sutartys ar kita informacija.

7. Fitosanitariniame sertifikate pateikiama informacija apie atliktą dezinfekciją. Eksportuojančioje ar tranzitinėje šalyje galima naudoti tik tokias priemones, kurios yra tinkamos ir atitinka importuojančios šalies fitosanitarijos reikalavimus. Šioms priemonėms priklauso ir sėklų dygimo inhibitoriai bei kitos apdorojimo medžiagos. Ši grafa pildoma tik tuo atveju, jei pateikiamas dokumentas, įrodantis, kad buvo atlikta dezinsekcija ar kitoks apdorojimas.

8. Užpildomos visos fitosanitarinio sertifikato grafos. Trūkstant bet kuriai grafai užpildyti reikalingos informacijos, įrašoma „Nėra“ (ta kalba, kuria pildomas fitosanitarinis sertifikatas) arba grafa užbraukiama.

9. Fitosanitarinis sertifikatas ir jo priedas (jei yra) patvirtinami atitinkamą dokumentą išdavusio Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos padalinio antspaudu bei pareigūno parašu (įrašomas sertifikatą išdavusio pareigūno vardas, pavardė ir išdavimo data).

10. Fitosanitarinis sertifikatas į Rusijos Federaciją turi atitikti šio aprašo 1–9 punktuose nustatytus reikalavimus ir turi būti:

10.1. išspausdintas lietuvių kalba, su šalia išspausdintu vertimu į rusų kalbą;

10.2. išspausdintas ant popieriaus su vandens ženklais;

10.3. su atpažinties numeriu, prasidedančiu žodžių „Europos Bendrija“ lietuvių ir rusų kalbomis parašytu trumpiniu „EB“ ir Lietuvos dviženkliu ISO kodu „LT“ (EB/LT ir EC/ЛT);

10.4. jei eksportuotojas yra užsienyje registruota tarptautinė kompanija, grafoje „Eksportuotojas ir jo adresas“ pirmiausiai nurodomas vietinio atstovo pavadinimas ir adresas, o žemiau – užsienyje registruota kompanija.

_____________________

 

 

 

 

 

Nauja 1 priedo redakcija

Galioja nuo 2010 m. liepos 1 d.

Nr. 3D-582, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 75-3824 (2010-06-29)

 

Fitosanitarinio eksporto sertifikato ir fitosanitarinio reeksporto sertifikato išdavimo tvarkos aprašo

1 priedas

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2010 m.  birželio 21 d. įsakymo Nr. 3D-582        

redakcija)

 

 

(fitosanitarinio eksporto sertifikato forma)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-709, 2010-08-04, Žin., 2010, Nr. 96-4996 (2010-08-12)

 

1. Eksportuotojas ir jo adresas

 

 

2.

FITOSANITARINIS SERTIFIKATAS

Nr. EB/LT/000000

 

3. Gavėjas ir jo adresas

4. Valstybinė augalininkystės tarnyba

prie Žemės ūkio ministerijos

 

Augalų apsaugos organizacijai

 

 

5. Pagaminimo vieta

 

 

6. Transporto rūšis

 

 

 

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

 

 

Lietuva, Litva, Lithuania, Litauen

7. Įvežimo punktas

 

 

 

 

8. Produkcijos pavadinimas; augalų botaniniai pavadinimai; pakuočių skaičius ir jų aprašymas; kitos skiriamosios žymos

 

 

 

 

 

 

9. Kiekis

10. Pažymima, kad 8 punkte nurodyti augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai buvo tikrinami vadovaujantis galiojančiais metodais bei taisyklėmis. Nustatyta, kad tikrintuose augaluose, augaliniuose produktuose ir kituose objektuose karantininių kenksmingųjų organizmų  bei kitų, galinčių padaryti žalos, kenkėjų nėra, o ši produkcija atitinka importuojančios šalies fitosanitarinius reikalavimus

11. Papildoma deklaracija

 

 

 

Dezinfekavimas

18. Išdavimo vieta

 

 

 

Data                                                               Antspaudas

 

 

Pareigūno vardas,

pavardė ir parašas

12. Apdorojimo būdas

 

13. Cheminė medžiaga

 

14. Ekspozicija ir temperatūra

15. Koncentracija

 

16. Data

17. Papildoma informacija

 


 

ENGLISH

                                 

1. Name and address of exporter

2. Phytosanitary certificate No

3. Declared name and address of consignee

4. State Plant Service under the Ministry of Agriculture to Plant

Protection Organization(s) of

5. Place of origin

6. Declared means of conveyance

7. Declared point of entry

8. Distinguishing marks; number and description of

   packages; name of produce; botanical name of plants

9. Quantity declared

10. This is to certify that the plants or plant products described above

       - have been inspected according to appropriate procedures, and

       - are considered to be free from quarantine pests, and

         practically free from other injurious pests; and that they

       - are considered to conform with the current

phytosanitary regulations of the importing country

11. Additional declaration

12. Disinfestation and/or disinfection treatment

13. Chemical (active ingredient)

14. Duration and temperature

15. Concentration

16. Date                     

17. Additional information

18. Place of issue

Date

Name and signature of authorized officer

Stamp of Organization

 

FRANCAIS

 

1. Nom et adresse de l’exportateur

2. Certificat phytosanitare No

3. Nom et adresse déclarés du destinataire

4. Service national de culture des plantes auprès du Ministère de l‘Agriculture A: Organisation(s) de la protection des végétaux de.

5. Lieu d'origine

6. Moyen de transport déclaré

7. Point d’entrée déclaré

8. Marques des colis; nombre et nature des colis; nom du produit; nom botanique des végétaux

9. Quantité déclarée

10. Il est certifiė que les végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessus;

- ont été inspectés suivant cles procédures adaptees,

- sont estimés indemnes d'ennemis visés par la réglemen­-

tation phytosanitaire et pratiguement indemnes d'autres ennemis dangereux,

- et sont jugés conformes à la réglementation phytosani­taire en vigueur dans le pays importateur.

11. Déclaration supplémentaire

12. Traitement de désinfestation et/ou de désinfection

Traitement

13. Produit chimique (matière active)

14. Durée et température

 15. Concentration

16. Date

17. Renseignements supplémentaires

18. Lieu de délivrance

Date

Cachet de 1'organisation

Nom et signature du fonctionnaire autorisé

 

 


 

DEUTSCH

 

1. Name und Adresse des Absenders

2. Pflanzengesundheitszeugnis Nr.

3. Name und Adresse des angegeben Empfängers

4. Staatlicher Dienst für Pflanzenzucht am Landwirtschaftsministerium

Pflanzenschutzdienst(e) von

5. Ursprüngsort

6. Angegebenes Transportmittel

7. Angegebener Grenzübertrittsort

8. Unterscheidungsmerkmale; Zahl und Art der Packstücke;

Name des Erzeugnisses; botanischer Name der Pflanzen

9. Angegebene Menge

10. Hiermit wird bescheinigt, daß die oben beschriebenen Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse

- nach geeigneten Verfahren untersucht worden sind und

- frei von Quarantaneschad organismen und praktisch frei von anderen

gefährlichen Schadorganismen befunden wurden; und daß sie

   - als den bestehenden Pflanzenschutzvonschriften des

Bestimmangslandes entsprechend angesehen werden

11. Zusatzliche Erklarung

12. Entseuchung und/oder Desinfizierung Behandlung

13. Chemikalie (Wirkstoff)

14. Dauer und Temperatur

15. Konzentration

16. Datum

17. Sonstige Angaben

18. Ort der Ausstellung:

Datum

Name und Unterschrift des amtlichen Beauftragten Dienstsiegel

 

 

Русский

 

1. Экспортер и его адрес

2. Фитосанитарный сертификат

3. Получатель и его адрес

4. Государственная служба по растениеводству при Министерстве сельского хозяйства для организации защиты растений

5. Место происхождения

6. Транспортное средство

7. Пункт ввоза

8. Признаки груза: номер и род упаковки; наименование продукции;

    ботаническое название  растений.

9. Декларированное количество

10. Удостоверяется, что растения или растительная продукция, описанная выше,

       - были обследованы в соответствии с существующими

методиками и

       - признаны свободными от карантинных и других вредителей

       - что они отвечают фитосанитарным правилам страны-импортера

11. Дополнительная декларация

12. Очистка и/или обеззараживание

Способ обработки

13. Химикат (акт.  средство)

14. Экспозиция и температура

15. Концентрация

16. Дата

17. Дополнительная информация

18. Место выдачи

Дата

Фамилия и подпись государственного инспектора

Печать


___________________________


 

Nauja 2 priedo redakcija

Galioja nuo 2010 m. liepos 1 d.

Nr. 3D-582, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 75-3824 (2010-06-29)

 

Fitosanitarinio eksporto sertifikato ir fitosanitarinio reeksporto sertifikato išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2010 m.  birželio 21d. įsakymo Nr. 3D-582        

redakcija)

 

(fitosanitarinio reeksporto sertifikato forma)

 

 

1. Eksportuotojas ir jo adresas

 

 

2.

FITOSANITARINIS REEKSPORTO SERTIFIKATAS

Nr. EB/LT/000000

 

3. Gavėjas ir jo adresas

4. Valstybinė augalininkystės tarnyba

prie Žemės ūkio ministerijos

 

Augalų apsaugos organizacijai

 

 

5. Pagaminimo vieta

 

 

6. Transporto rūšis

 

 

 

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

 

 

Lietuva, Litva, Lithuania, Litauen

7. Įvežimo punktas

 

 

 

 

8. Produkcijos pavadinimas; augalų botaniniai pavadinimai; pakuočių skaičius ir jų aprašymas; kitos skiriamosios žymos

 

 

 

 

 

9. Kiekis

10. Pažymima, kad pirmiau aprašyti augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai buvo importuoti į ____________________ (eksporto šalis) iš _____________________ (produkciją pagaminusi šalis), fitosanitarinio sertifikato Nr. ___________________, kurio originalas _____________________, patvirtintas nuorašas _______________________  pridedamas prie šio sertifikato, produkcija supakuota _________________________ , iš naujo perpakuota _________________________ į senuosius _________________ , į naujus _______________ konteinerius. Remiantis pirmojo fitosanitarinio sertifikato duomenimis ir papildomai patikrinus produkciją nustatyta, kad ji atitinka fitosanitarinius importuojančios šalies reikalavimus ir kad krovinio buvimo ________________________ (reeksporto šalis) metu jis neužsikrėtė kenksmingaisiais organizmais

11. Papildoma deklaracija

 

 

 

Dezinfekavimas

18. Išdavimo vieta

 

 

 

Data                                                               Antspaudas

 

 

Pareigūno vardas,

pavardė ir parašas

12. Apdorojimo būdas

 

13. Cheminė medžiaga

 

14. Ekspozicija ir temperatūra

15. Koncentracija

 

16. Data

17. Papildoma informacija


 

 

ENGLISH

                                 

1. Name and address of exporter

2. Phytosanitary certificate No

3. Declared name and address of consignee

4. State Plant Service under the Ministry of Agriculture to Plant

Protection Organization(s) of

5. Place of origin

6. Declared means of conveyance

7. Declared point of entry

8. Distinguishing marks; number and description of

   packages; name of produce; botanical name of plants

9. Quantity declared

10. This is to certify that the plants or plant products described above

       - have been inspected according to appropriate procedures, and

       - are considered to be free from quarantine pests, and

         practically free from other injurious pests; and that they

       - are considered to conform with the current

phytosanitary regulations of the importing country

11. Additional declaration

12. Disinfestation and/or disinfection treatment

13. Chemical (active ingredient)

14. Duration and temperature

15. Concentration

16. Date                     

17. Additional information

18. Place of issue

Date

Name and signature of authorized officer

Stamp of Organization

 

FRANCAIS

 

1. Nom et adresse de l’exportateur

2. Certificat phytosanitare No

3. Nom et adresse déclarés du destinataire

4. Service national de culture des plantes auprès du Ministère de l‘Agriculture A: Organisation(s) de la protection des végétaux de.

5. Lieu d'origine

6. Moyen de transport déclaré

7. Point d’entrée déclaré

8. Marques des colis; nombre et nature des colis; nom du produit; nom botanique des végétaux

9. Quantité déclarée

10. Il est certifiė que les végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessus;

- ont été inspectés suivant cles procédures adaptees,

- sont estimés indemnes d'ennemis visés par la réglemen­-

tation phytosanitaire et pratiguement indemnes d'autres ennemis dangereux,

- et sont jugés conformes à la réglementation phytosani­taire en vigueur dans le pays importateur.

11. Déclaration supplémentaire

12. Traitement de désinfestation et/ou de désinfection

Traitement

13. Produit chimique (matière active)

14. Durée et température

 15. Concentration

16. Date

17. Renseignements supplémentaires

18. Lieu de délivrance

Date

Cachet de 1'organisation

Nom et signature du fonctionnaire autorisé

 


DEUTSCH

 

1. Name und Adresse des Absenders

2. Pflanzengesundheitszeugnis Nr.

3. Name und Adresse des angegeben Empfängers

4. Staatlicher Dienst für Pflanzenzucht am Landwirtschaftsministerium

Pflanzenschutzdienst(e) von

5. Ursprüngsort

6. Angegebenes Transportmittel

7. Angegebener Grenzübertrittsort

8. Unterscheidungsmerkmale; Zahl und Art der Packstücke;

Name des Erzeugnisses; botanischer Name der Pflanzen

9. Angegebene Menge

10. Hiermit wird bescheinigt, daß die oben beschriebenen Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse

- nach geeigneten Verfahren untersucht worden sind und

- frei von Quarantaneschad organismen und praktisch frei von anderen

gefährlichen Schadorganismen befunden wurden; und daß sie

   - als den bestehenden Pflanzenschutzvonschriften des

Bestimmangslandes entsprechend angesehen werden

11. Zusatzliche Erklarung

12. Entseuchung und/oder Desinfizierung Behandlung

13. Chemikalie (Wirkstoff)

14. Dauer und Temperatur

15. Konzentration

16. Datum

17. Sonstige Angaben

18. Ort der Ausstellung:

Datum

Name und Unterschrift des amtlichen Beauftragten Dienstsiegel

 

 

Русский

 

1. Экспортер и его адрес

2. Фитосанитарный сертификат

3. Получатель и его адрес

4. Государственная служба по растениеводству при Министерстве сельского хозяйства для организации защиты растений

5. Место происхождения

6. Транспортное средство

7. Пункт ввоза

8. Признаки груза: номер и род упаковки; наименование продукции;

    ботаническое название  растений.

9. Декларированное количество

10. Удостоверяется, что растения или растительная продукция, описанная выше,

       - были обследованы в соответствии с существующими

методиками и

       - признаны свободными от карантинных и других вредителей

       - что они отвечают фитосанитарным правилам страны-импортера

11. Дополнительная декларация

12. Очистка и/или обеззараживание

Способ обработки

13. Химикат (акт.  средство)

14. Экспозиция и температура

15. Концентрация

16. Дата

17. Дополнительная информация

18. Место выдачи

Дата

Фамилия и подпись государственного инспектора

Печать

 

 

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-709, 2010-08-04, Žin., 2010, Nr. 96-4996 (2010-08-12)

______________

 

 

 

 

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-582, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 75-3824 (2010-06-29)

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 3D-57 "DĖL AUGALŲ, AUGALINIŲ PRODUKTŲ IR KITŲ SU JAIS SUSIJUSIŲ OBJEKTŲ GAMYBOS, SAUGOJIMO, REALIZAVIMO IR IŠVEŽIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS BEI AUGALŲ NATŪRALIOSE AUGAVIETĖSE FITOSANITARINĖS KONTROLĖS TAISYKLIŲ BEI REIKALAVIMŲ FITOSANITARINIAMS SERTIFIKATAMS EKSPORTUI IR REEKSPORTUI APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Įsakymas įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-709, 2010-08-04, Žin., 2010, Nr. 96-4996 (2010-08-12)

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 3D-57 "DĖL AUGALŲ, AUGALINIŲ PRODUKTŲ IR SU JAIS SUSIJUSIŲ OBJEKTŲ GAMYBOS, SAUGOJIMO, REALIZAVIMO IR IŠVEŽIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS, TAIP PAT IR NATŪRALIŲ AUGAVIEČIŲ AUGALŲ FITOSANITARINĖS KONTROLĖS TAISYKLIŲ BEI FITOSANITARINIO EKSPORTO SERTIFIKATO IR FITOSANITARINIO REEKSPORTO SERTIFIKATO IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-1063, 2010-12-10, Žin., 2010, Nr. 148-7614 (2010-12-18)

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 3D-57 "DĖL AUGALŲ, AUGALINIŲ PRODUKTŲ IR SU JAIS SUSIJUSIŲ OBJEKTŲ GAMYBOS, SAUGOJIMO, REALIZAVIMO IR IŠVEŽIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS, TAIP PAT IR NATŪRALIŲ AUGAVIEČIŲ AUGALŲ FITOSANITARINĖS KONTROLĖS TAISYKLIŲ BEI FITOSANITARINIO EKSPORTO SERTIFIKATO IR FITOSANITARINIO REEKSPORTO SERTIFIKATO IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Vyriausioji specialistė Laimutė Aleksejevienė (2011-01-04)

                  Tel. (8 5) 239 1056