Suvestinė redakcija nuo 2019-06-22 iki 2021-03-09

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 99-5162, i. k. 1102250ISAK000V-729

 

Nauja redakcija nuo 2019-06-22:

Nr. V-736, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10051

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PACIENTŲ SIUNTIMO KONSULTUOTIS, IŠSITIRTI IR (AR) GYDYTIS EUROPOS EKONOMINEI ERDVEI PRIKLAUSANČIOSE VALSTYBĖSE IR ŠVEICARIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2010 m. rugpjūčio 16 d. Nr. V-729

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 5 tomas, p. 72) ir 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 987/2009, nustatančio Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (OL 2009 L 284, p. 1), nuostatomis ir siekdamas užtikrinti racionalų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų panaudojimą ir tikslingą pacientų siuntimą konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis užsienyje:

1. Tvirtinu Pacientų siuntimo konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse ir Šveicarijoje tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2010 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. V-729

(Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2019 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. V-736

redakcija)

 

 

PACIENTŲ SIUNTIMO KONSULTUOTIS, IŠSITIRTI IR (AR) GYDYTIS EUROPOS EKONOMINEI ERDVEI PRIKLAUSANČIOSE VALSTYBĖSE IR ŠVEICARIJOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pacientų siuntimo konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse ir Šveicarijoje tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja dokumentų pateikimo, jų nagrinėjimo ir sprendimo priėmimo dėl Lietuvoje apdraustų privalomuoju sveikatos draudimu pacientų siuntimo konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis (toliau – gydytis, gydymas) Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse ir Šveicarijoje (toliau – užsienio šalis) tvarką bei išlaidų apmokėjimo sąlygas.

2. Apdraustų privalomuoju sveikatos draudimu pacientų gydymas užsienio šalyje Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis gali būti organizuojamas, jei Lietuvoje atitinkamos ar tokios pat veiksmingos gydymo paslaugos, teikiamos PSDF biudžeto lėšomis, dėl šių asmenų sveikatos būklės ir numanomos ligos eigos negali būti jiems suteiktos per mediciniškai pateisinamą laiką (toliau – atitinkamos paslaugos).

3. Sprendimą dėl pacientų siuntimo gydytis užsienio šalyje priima sveikatos apsaugos ministro įsakymu sudaryta Pacientų siuntimo konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse ir Šveicarijoje komisija (toliau – komisija).

4. Komisija taip pat nagrinėja užsienio šalies kompetentingų sveikatos draudimo įstaigų prašymus išduoti užsienio šalyje gyvenantiems Lietuvos Respublikos apdraustiesiems leidimą gauti gydymą ne gyvenamojoje šalyje.

5. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

DOKUMENTŲ PATEIKIMO, JŲ NAGRINĖJIMO IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

 

6. Pacientą gydantis gydytojas, įvertinęs jo sveikatos būklę ir galimybę gauti reikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvoje, siunčia pacientą konsultuotis į universitetų ar universitetines ligonines (toliau – ligoninė) dėl jo gydymo užsienio šalyje reikalingumo.

7. Ligoninės gydytojai specialistai, įvertinę paciento sveikatos būklę, jo individualius medicininius poreikius, ligos eigą bei tikėtinus padarinius ir aptarę gydytojų konsiliume (toliau – konsiliumas), esant medicininių indikacijų siųsti pacientą gydytis užsienio šalyje, užpildo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ patvirtintą formą Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“ (toliau – forma Nr. 027/a). Formoje Nr. 027/a turi būti nurodyti visi reikiami duomenys apie paciento sveikatos būklę (klinikinė diagnozė lietuvių ar lotynų kalbomis), atliktus tyrimus, skirtą gydymą. Asmens sveikatos priežiūros įstaigą (toliau – ASPĮ) užsienio šalyje parenka ir gydymo laiką suderina pacientą gydantis ligoninės gydytojas.

8. Prieš siunčiant dokumentus komisijai, pacientas ir (ar) jo atstovas privalo būti supažindinti pasirašytinai su paciento siuntimu gydytis užsienio šalies ASPĮ ir informuoti apie tai, kad toje valstybėje taikomus mokesčius ir priemokas reikės susimokėti pačiam. Taip pat pacientas ir (ar) jo atstovas privalo būti supažindinti pasirašytinai, kad komisija, vertindama pateiktus dokumentus, turi teisę kreiptis į kitą ASPĮ dėl papildomos nuomonės apie paciento sveikatos būklę ir siuntimo gydytis užsienio šalyje pagrįstumą. Tai pažymima gydymo stacionare ligos istorijoje (apskaitos forma Nr. 003/a, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“) (toliau – forma Nr. 003/a), arba ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje (apskaitos forma Nr. 025/a, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“) (toliau – forma Nr. 025/a).

9. Komisijai, atsižvelgiant į medicinos požiūriu pagrįstą laiką pagal esamą paciento sveikatos būklę ir tikėtiną ligos eigą, ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki išvykstant pacientui gydytis į užsienio šalį turi būti pateikti šie dokumentai:

9.1. konsiliumo išvada:

9.1.1. konsiliumo išvadoje turi būti nurodyta:

9.1.1.1. paciento asmens duomenys;

9.1.1.2. klinikinė diagnozė (lietuvių ar lotynų kalbomis), jos kodas pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V-164 „Dėl Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) įdiegimo“ (toliau – TLK-10-AM), jos nustatymo data. Jei paciento sveikatos būklė neatitinka tikslaus TLK-10-AM kodo, nurodomas artimiausias TLK-10-AM kodas ir teikiamas šio neatitikimo paaiškinimas, taip pat, jei įmanoma, papildomai gali būti pateikiamas ir kitos klasifikacijos kodas;

9.1.1.3. diagnostinių tyrimų rezultatai ir jų atlikimo data;

9.1.1.4. paciento sveikatos būklė išvadų rašymo metu, taikytas gydymas, jo rezultatai;

9.1.1.5. reikiamas gydymas užsienio šalyje;

9.1.1.6. paciento siuntimo gydytis užsienio šalyje pagrindimas, patvirtinantis, kad atitinkamos paslaugos, teikiamos ir apmokamos PSDF biudžeto lėšomis Lietuvoje, negali būti pacientui suteiktos Lietuvos Respublikoje laiku, bei įrodantis, kad gydymas užsienio šalyje efektyviai veiks paciento sveikatos būklę sukeliančius patogenezinius (lemiančius klinikinę ligos eigą) veiksnius ir gali pailginti paciento gyvenimą ir (ar) sumažinti neįgalumą (ar neleisti neįgalumui atsirasti ar didėti);

9.1.1.7. gydymo užsienio šalyje preliminari prognozė;

9.1.2. konsiliumo išvada tvirtinama konsiliume dalyvaujančių gydytojų parašais (ne mažiau kaip 3 parašais). Konsiliumo išvadoje nurodomos gydytojų, kurie ją pasirašo, profesinės kvalifikacijos. Dalyvauti konsiliume ir vertinti paciento sveikatos būklę, diagnozuoti ligą, įvertinti paciento gydymo galimybes turi teisę atitinkamos profesinės kvalifikacijos (nurodytos medicinos praktikos licencijoje) ir kompetencijos (nustatytos teisės aktuose) gydytojai;

9.2. nustatytos formos paciento siuntimas gydytis užsienio šalyje (1 priedas) (toliau – siuntimas gydytis užsienio šalyje);

9.3. užsienio šalies ASPĮ raštas, kuriame nurodyta gydymo kaina ir informacija apie toje valstybėje taikomus mokesčius ir (ar) priemokas, patvirtinantis, kad gydymo, dėl kurio pacientas siunčiamas į šią įstaigą, išlaidos bus apmokamos tos šalies valstybinio (privalomojo) sveikatos draudimo lėšomis, garantuojantis, kad pacientui iš Lietuvos gydymas bus suteiktas Europos Bendrijos Darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinės komisijos 1993 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. 153 dėl pavyzdinių formų, būtinų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 1408/71 ir (EEB) Nr. 574/72 taikyti (OL 1994 L 244, p. 22) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. 202 (OL, 2005 L 77/1) (toliau – administracinės komisijos sprendimas Nr. 153), E112 formos pažymos arba ją pakeičiančio S2 dokumento pagrindu (E112 formos pažyma arba ją pakeičiantis S2 dokumentas – asmeniui išduodamas dokumentas, patvirtinantis jo teisę gauti gydymo paslaugas užsienyje) (toliau – E112 formos pažyma);

9.4. medicinos dokumentų išrašas (forma Nr. 027/a) iš gydymo stacionare ligos istorijos (forma Nr. 003/a) arba iš ambulatorinės asmens sveikatos istorijos (forma Nr. 025/a).

10. Dokumentai komisijai pateikiami su konsiliumą organizavusios ligoninės lydraščiu, pasirašytu įstaigos vadovo, ir registruojami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje (toliau – ministerija) nustatyta tvarka.

11. Komisija, vertindama pateiktus dokumentus, turi teisę kreiptis į kitą ASPĮ dėl papildomos nuomonės apie paciento sveikatos būklę ir siuntimo gydytis užsienio šalyje pagrįstumą. ASPĮ pateikiami nuasmeninti paciento duomenys.

12. Komisija, per 5 darbo dienas išnagrinėjusi pateiktus dokumentus dėl siuntimo gydytis užsienio šalyje, priima vieną iš šių sprendimų, kuris įforminamas komisijos posėdžio protokolu (toliau – protokolas):

12.1. siųsti pacientą gydytis užsienio šalyje ir įpareigoti Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) išduoti E112 formos pažymą, patvirtinančią teisę gauti planines sveikatos priežiūros paslaugas užsienio šalies teisės aktų nustatyta tvarka, ir gavus gydymą suteikusios užsienio šalies kompetentingos sveikatos draudimo įstaigos išduotą paraišką bei E125 formos pažymą, patvirtintą administracinės komisijos sprendimu Nr. 153 (toliau – E125 formos pažyma), kompensuoti pagal tos šalies teisės aktus suteikto gydymo išlaidas tos šalies patvirtintomis sveikatos priežiūros paslaugų bazinėmis kainomis, išskyrus priemokas, paciento mokesčius ar kitas susijusias mokamas paslaugas;

12.2. keiptis į ligoninę dėl dokumentų papildymo, jeigu paaiškėja, kad juose pateikta ne visa reikalinga informacija;

12.3. nesiųsti paciento gydytis užsienio šalyje, jei pateikti dokumentai neatitinka aprašo 9 punkte nustatytų reikalavimų.

13. Komisijai priėmus sprendimą siųsti pacientą gydytis užsienio šalyje, paciento dokumentų kopijos kartu su protokolo kopija perduodami VLK, kuri išduoda E112 formos pažymą.

14. Apie komisijos sprendimą raštu per 5 darbo dienas informuojami pacientas ir (ar) jo atstovas bei ligoninė.

15. Komisijai priėmus sprendimą siųsti pacientą gydytis užsienio šalyje, šis galioja vienus metus. Pacientas per šį laikotarpį turi kreiptis į komisijos sprendime nurodytą užsienio šalies ASPĮ.

16. Komisijos sprendimas dėl paciento siuntimo gydytis užsienio šalyje gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip vienų metų laikotarpiui, jei:

16.1. yra užsienio šalies ASPĮ rekomendacija dėl gydymo užsienio šalyje tęsimo reikalingumo (toliau – rekomendacija);

16.2. gydymas turi būti tęsiamas toje pačioje užsienio šalies ASPĮ;

16.3. atitinkamos paslaugos negali būti suteiktos laiku Lietuvoje;

16.4. yra ligoninės vadovo pasirašytas raštas, pritariantis siuntimo gydytis užsienio šalyje reikalingumui.

17. Aprašo 16.1–16.3 papunkčiuose nurodytais atvejais pacientą gydantis ligoninės gydytojas, įvertinęs jo sveikatos būklę, užpildo paciento siuntimą gydytis užsienio šalyje.

18. Ligoninė raštu kreipiasi į komisiją dėl paciento siuntimo gydytis užsienio šalyje pratęsimo ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki pasibaigiant aprašo 15 punkte priimto sprendimo galiojimui, pateikdama paciento siuntimą gydytis užsienio šalyje, 16.1 papunktyje nurodytą rekomendaciją ir pagrįsdama 16.2 ir 16.3 papunkčiuose nurodytas sąlygas.

 

III SKYRIUS

UŽSIENIO ŠALIES KOMPETENTINGŲ SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTAIGŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS

 

19. Komisija, išnagrinėjusi užsienio šalies kompetentingų sveikatos draudimo įstaigų prašymus išduoti leidimą tose šalyse gyvenantiems Lietuvos Respublikos apdraustiesiems gauti gydymą ne gyvenamojoje šalyje, gali atsisakyti suteikti prašomą leidimą tik tuo atveju, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

19.1. Lietuvos Respublikos apdraustasis nėra deklaravęs išvykimo iš Lietuvos Respublikos, todėl jam siuntimas gydytis užsienio šalyje turi būti išduodamas aprašo II skyriuje nustatyta tvarka;

19.2. gyvenamosios šalies kompetentingoji įstaiga nurodo, kad nėra įvykdytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 (toliau – reglamentas Nr. 883/2004) 20 straipsnio 2 dalies antrame sakinyje nurodytos sąlygos;

19.3. atitinkamas paslaugas laiku galima suteikti Lietuvoje.

 

IV SKYRIUS

GYDYMO UŽSIENYJE IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKA

 

20. VLK, vadovaudamasi komisijos sprendimu siųsti pacientą gydytis užsienio šalyje, per 5 darbo dienas pacientui ar jo teisėtam atstovui išduoda patvirtintą E112 formos pažymą.

21. VLK atsiskaito gydymą suteikusios užsienio šalies nacionaliniais teisės aktais patvirtintomis sveikatos priežiūros paslaugų bazinėmis kainomis už asmeniui suteiktą gydymą reglamento Nr. 883/2004 nustatyta tvarka ir terminais, gavusi gydymą suteikusios užsienio šalies kompetentingos sveikatos draudimo įstaigos išduotą E125 formos pažymą ar ją pakeičiantį dokumentą.

22. VLK, vadovaudamasi reglamento Nr. 883/2004 nuostatomis, kompensuoja apdraustojo gydymo užsienio šalyje išlaidas, jei šios paslaugos pacientui dėl jo sveikatos būklės buvo suteiktos nuo dokumentų, išvardytų aprašo 9 punkte, pateikimo komisijai dienos iki komisijos sprendimo siųsti pacientą gydytis užsienio šalyje priėmimo dienos. Jei pacientas gydytis į užsienio šalį išvyksta nuo dokumentų, išvardytų aprašo 9 punkte, pateikimo komisijai dienos iki komisijai priimant sprendimą, siunčiantysis gydytojas pacientą pasirašytinai informuoja, kad jeigu komisijos sprendimas bus nesiųsti paciento gydytis užsienio šalyje, užsienio šalyje suteikto gydymo išlaidas pacientui reikės apmokėti pačiam ir kad vėliau jo išlaidos galės būti kompensuojamos kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Apie paciento informavimą daromas įrašas formoje Nr. 003/a arba formoje Nr. 025/a.

23. Paciento kelionės ir pragyvenimo išlaidos bei sumokėtos priemokos ir mokesčiai nekompensuojami.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Komisija tvarko 9 punkte nurodytus asmens duomenis (įskaitant sveikatos duomenis) ir juos saugo tokia forma, kad pacientų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą, komisija užtikrina organizacinėmis ir techninėmis asmens duomenų saugumo priemonėmis tvarkomų pacientų asmens duomenų apsaugą.

25. Komisijos nariai privalo neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų programinėmis ir techninėmis priemonėms susipažinti su tvarkomais pacientų asmens duomenimis nė vienam asmeniui, kuris neturi teisės jais naudotis, ir saugoti tvarkomų pacientų asmens duomenų paslaptį perėję dirbti į kitas pareigas ar pasibaigus valstybės tarnybos (darbo) santykiams. Komisijos nariai prieš pradėdami eiti pareigas privalo pasirašyti pasižadėjimą saugoti tvarkomų pacientų asmens duomenų paslaptį.

26. Komisijos posėdžių protokolai ir kiti su komisijos darbu susiję dokumentai saugomi ministerijoje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme nustatyta tvarka.

_________________

 

Pacientų siuntimo konsultuotis, išsitirti ir (ar)

gydytis Europos ekonominei erdvei

priklausančiose valstybėse ir Šveicarijoje

tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Siuntimo konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse ir Šveicarijoje forma)

 

SIUNTIMAS

KONSULTUOTIS, IŠSITIRTI IR (AR) GYDYTIS EUROPOS EKONOMINEI ERDVEI PRIKLAUSANČIOSE VALSTYBĖSE IR ŠVEICARIJOJE

 

Duomenys apie pacientą:

________________________________________________________________________________

Vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo data, jei asmens kodas nežinomas)

________________________________________________________________________________

Gyvenamosios vietos adresas (adresas, kuriuo turėtų būti siunčiama E112 formos pažyma arba ją pakeičiantis S2 dokumentas

________________________________________________________________________________

Paciento (ar jo atstovo) kontaktinis telefonas, el. pašto adresas (nurodomas tuo atveju, jei pacientas ar jo atstovas pageidauja E112 formos pažymą ar ją pakeičiantį S2 dokumentą gauti elektroniniu paštu)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Diagnozė (lietuvių ar lotynų kalbomis)

 

Duomenys apie užsienio šalies sveikatos priežiūros įstaigą, į kurią siunčiamas pacientas:

________________________________________________________________________________

Pavadinimas

________________________________________________________________________________

Adresas

________________________________________________________________________________

Telefonas

________________________________________________________________________________

Faksas

________________________________________________________________________________

Elektroninis paštas

 

Informacija apie paslaugas, kurios pacientui bus teikiamos užsienio šalies sveikatos priežiūros įstaigoje:

________________________________________________________________________________

Paciento siuntimo į užsienio šalį tikslas (nurodyti, ar pacientas siunčiamas konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis)

______________________________________________________________________________

Konsultacijos, laboratorinių tyrimų ir (ar) gydymo kaina, išskyrus mokesčius ir priemokas

 

Pacientas

________________________________________________________________________________

Vardas, pavardė, parašas

Paciento atstovas

________________________________________________________________________________

 

Vardas, pavardė, parašas

 

Universiteto ligoninės ar universitetinės ligoninės vadovas

________________________________________________________________________________

Vardas, pavardė, parašas

 

_________________

 

 

Pacientų siuntimo konsultuotis, išsitirti ir (ar)

gydytis Europos ekonominei erdvei

priklausančiose valstybėse ir Šveicarijoje

tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Komisijos sprendimams dėl pacientų siuntimo konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis užsienio šalyje priimti nario pasižadėjimo saugoti tvarkomų paciento asmens duomenų paslaptį forma)

 

Komisijos sprendimams dėl pacientų siuntimo konsultuotiS, išSItirti ir (ar) gydytiS užsienIO ŠALYJE priimti nario pasižadėjimAS saugoti tvarkomų pacientO asmens duomenų paslaptį

 

_______________

(data)

 

Aš ______________________________________________________________________

(vardas, pavardė, pareigos)

 

pasižadu neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų programinėmis ir techninėmis priemonėmis susipažinti su mano, kaip Komisijos sprendimams dėl pacientų siuntimo konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis užsienio šalyje priimti (toliau – Komisija) nario, tvarkomais pacientų asmens duomenimis nė vienam asmeniui, kuris neturi teisės jais naudotis, išskyrus Sveikatos apsaugos ministerijos bei Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, kurie vykdydami savo funkcijas turi teisę susipažinti su tvarkomais pacientų asmens duomenimis, bei kitiems asmenims Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu ar pavedimu, kai tokios informacijos atskleidimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. Taip pat pasižadu saugoti tvarkomų pacientų asmens duomenų paslaptį pasibaigus mano kaip Komisijos nario įgaliojimams.

Pacientų asmens duomenys atskleidžiami nepaisant šio Komisijos nario pasižadėjimo saugoti tvarkomų paciento asmens duomenų paslaptį, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.

 

 

 

__________________                                                           _______________________________

(parašas)                                                                                                                        (vardas, pavardė)

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-724, 2013-07-23, Žin., 2013, Nr. 82-4099 (2013-07-27), i. k. 1132250ISAK000V-724

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. V-729 "Dėl Pacientų siuntimo konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse ir Šveicarijoje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-736, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10051

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. V-729 „Dėl Pacientų siuntimo konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse ir Šveicarijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo