Suvestinė redakcija nuo 2022-02-10 iki 2022-07-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 108-5347, i. k. 1132270ISAK001R-231

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ DALYVIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. spalio 11 d. Nr. 1R-231

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 8 straipsniu, 30 straipsnio 1 dalimi, 33 straipsnio 1 dalimi, Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 664 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo 21 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 61, 311 straipsniais įstatymą“:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1R-125, 2016-04-12, paskelbta TAR 2016-04-12, i. k. 2016-08671

 

1. Tvirtinu Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatus (pridedama).

2. Skiriu:

2.1. Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos valdytoja;

2.2. valstybės įmonę Registrų centrą Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytoju.

3. Pavedu valstybės įmonei Registrų centrui paskirti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos duomenų valdymo įgaliotinį.

4. Nustatau, kad uždaroji akcinė bendrovė, kuri neturi duomenų apie uždarosios akcinės bendrovės akcininką – fizinį asmenį (vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta arba korespondencijos adresas) ir šie duomenys nebuvo nustatyti po to, kai uždaroji akcinė bendrovė, siekdama nustatyti akcininko duomenis, kreipėsi į Lietuvos Respublikos gyventojų registro tvarkytoją ar duomenų subjektą, gali Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui nepateikti šio uždarosios akcinės bendrovės akcininko duomenų, jeigu:

4.1. uždaroji akcinė bendrovė įsteigta iki Juridinių asmenų registro veiklos pradžios arba uždaroji akcinė bendrovė sukurta reorganizuojant iki Juridinių asmenų registro veiklos pradžios įsteigtus juridinius asmenis;

4.2. bendra Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui nepateikiamų uždarosios akcinės bendrovės išleistų akcijų, nuosavybės teise priklausančių šio įsakymo 4 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytiems akcininkams, procentinė dalis sudaro ne daugiau kaip 10 procentų visų uždarosios akcinės bendrovės išleistų akcijų.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-125, 2016-04-12, paskelbta TAR 2016-04-12, i. k. 2016-08671

 

 

 

 

Teisingumo ministras                                                              Juozas Bernatonis

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2013 m. rugsėjo 23 d.

raštu Nr. 1D-8489(52)

SUDERINTA

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos

2013 m. spalio 1 d.

raštu Nr. S-1478

 

SUDERINTA

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos

2013 m. rugsėjo 18 d.

raštu Nr. 2R-3588(3.33.)

SUDERINTA

Valstybės įmonės Registrų centro

2013 m. spalio 4 d.

raštu Nr. (1.1.57.)s-4207

 

SUDERINTA

Gyventojų registro tarnybos prie

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2013 m. rugsėjo 20 d. raštu Nr. (29)9R-2171

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2013 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 1R-231

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2021 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 1R-417

redakcija)

 

JURIDINIŲ ASMENŲ DALYVIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (toliau – Sistema) steigimo teisinį pagrindą, tikslą, uždavinius ir funkcijas, organizacinę, informacinę ir funkcinę struktūras, duomenų teikimą ir naudojimą, asmens duomenų tvarkymo tikslus, duomenų saugos reikalavimus, Sistemos finansavimą, modernizavimą ir likvidavimą.

2.    Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatyme, Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatyme, Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatyme, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatyme, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatyme, Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas), Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“ (toliau – Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas), ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose vartojamas sąvokas.

3.    Sistemos steigimo teisinis pagrindas – Akcinių bendrovių įstatymo 411 straipsnis, Mažųjų bendrijų įstatymo 61 straipsnis, Viešųjų įstaigų įstatymo 81 straipsnis, Žemės ūkio bendrovių įstatymo 111 straipsnis, Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo 61 straipsnis, Ūkinių bendrijų įstatymo 5 straipsnio 3 dalis, Labdaros ir paramos fondų įstatymo 61 straipsnis bei Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 25 ir 252 straipsniai.

4.    Sistema tvarkoma vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679, 2021 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/369, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2015/849 nurodytos centrinių registrų sąveikos sistemos techninės specifikacijos ir su ja susijusios procedūros, Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Akcinių bendrovių įstatymu, Mažųjų bendrijų įstatymu, Viešųjų įstaigų įstatymu, Žemės ūkio bendrovių įstatymu, Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymu, Ūkinių bendrijų įstatymu, Labdaros ir paramos fondų įstatymu, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymu, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu, Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, Nuostatais ir kitais teisės aktais.

5.    Sistemos tikslas – informacinių technologijų priemonėmis kaupti ir teikti duomenis turintiems teisę juos gauti fiziniams ir juridiniams asmenims apie:

5.1.    juridinių asmenų (uždarųjų akcinių bendrovių, mažųjų bendrijų, viešųjų įstaigų, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų), tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų, labdaros ir paramos fondų, kurie yra nevyriausybinės organizacijos (toliau – labdaros ir paramos fondai)) dalyvius;

5.2.    visų teisinių formų juridinių asmenų ir kolektyvinio investavimo subjektų (išskyrus juridinius asmenis, kurių vienintelė dalyvė yra valstybė ar savivaldybė) naudos gavėjus.

6.    Sistemos uždaviniai – tvarkyti duomenis apie juridinių asmenų dalyvius, juridinių asmenų ir kolektyvinio investavimo subjektų naudos gavėjus.

7.    Sistemos funkcijos yra:

7.1.    įvesti duomenis apie juridinių asmenų dalyvius, juridinių asmenų ir kolektyvinio investavimo subjektų naudos gavėjus bei formuoti dalyvių ir naudos gavėjų sąrašus;

7.2.    kaupti, apdoroti ir tvarkyti duomenis apie juridinių asmenų dalyvius, juridinių asmenų ir kolektyvinio investavimo subjektų naudos gavėjus;

7.3.    teikti duomenis fiziniams ir juridiniams asmenims Nuostatuose nustatyta tvarka;

7.4.    sisteminti, analizuoti ir apibendrinti Sistemoje kaupiamus duomenis;

7.5.    keistis duomenimis su registrais ir kitomis valstybės informacinėmis sistemomis;

7.6.    keistis duomenimis apie juridinių asmenų ir kolektyvinio investavimo subjektų naudos gavėjus per Europos centrinę platformą, įsteigtą pagal 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2017/1132 dėl tam tikrų bendrovių teisės aspektų su visais pakeitimais 22 straipsnio 1 dalį (toliau – Europos centrinė platforma).

8.    Sistemoje asmens duomenys tvarkomi:

8.1.    Nuostatų 11.1 ir 11.2 papunkčiuose nurodytų duomenų teikėjų, juridinių asmenų dalyvių, juridinių asmenų ir kolektyvinio investavimo subjektų naudos gavėjų tapatybės nustatymo ir apskaitos tikslais;

8.2.    duomenų apie juridinių asmenų dalyvius, juridinių asmenų ir kolektyvinio investavimo subjektų naudos gavėjus teikimo tikslais.

 

II SKYRIUS

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

 

9.       Sistemos valdytoja ir Sistemoje tvarkomų asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, kuri vykdo Reglamente (ES) 2016/679 nustatytas duomenų valdytojo prievoles ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas funkcijas, turi šiame įstatyme nurodytas teises ir atlieka jame nurodytas pareigas.

10.     Sistemos tvarkytoja ir Sistemoje tvarkomų asmens duomenų tvarkytoja yra valstybės įmonė Registrų centras, kuri:

10.1.    vykdo Reglamente (ES) 2016/679 nustatytas duomenų tvarkytojo prievoles ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas funkcijas, turi šiame įstatyme nurodytas teises ir atlieka jame nurodytas pareigas;

10.2.    tvarko ir administruoja Sistemos duomenų bazę;

10.3.    užtikrina Sistemos funkcionavimą;

10.4.    tvarko duomenis;

10.5.    sudaro duomenų teikimo sutartis su duomenų gavėjais;

10.6.    užtikrina duomenų saugą, nustato saugos priemones ir jų vykdymo tvarką;

10.7.    tvarko asmens duomenis laikydamasi Sistemos valdytojo dokumentais įformintų nurodymų, Reglamento (ES) 2016/679 ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų;

10.8.    padeda Sistemos valdytojui užtikrinti duomenų subjektų teisių, nustatytų Reglamento (ES) 2016/679 III skyriuje, įgyvendinimą pagal Sistemos valdytojo tvirtinamą duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Teisingumo ministerijos valdomuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose tvarkos aprašą;

10.9.    teikia Sistemos valdytojui informaciją apie Reglamento (ES) 2016/679 28 straipsnyje nustatytų prievolių vykdymą, sudaro sąlygas ir padeda Sistemoje tvarkomų asmens duomenų valdytojui arba kitam jo įgaliotam auditoriui atlikti auditą, įskaitant patikrinimus. Auditas gali būti atliekamas ir Sistemos duomenų tvarkytojo patalpose;

10.10.    teikia pranešimus apie asmens duomenų saugumo pažeidimus Sistemos valdytojui ir asmens duomenų priežiūros institucijai bei atlieka kitas reikalingas asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo procedūras, įskaitant duomenų subjekto informavimą, pagal Sistemos valdytojo tvirtinamas asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkant asmens duomenis registruose ir valstybės informacinėse sistemose taisykles;

10.11. inventorizuoja Sistemos duomenis ir sudaro Sistemos duomenų rinkinius, kaip tai apibrėžta Teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatyme, taip pat užtikrina, kad sudaryti Sistemos duomenų rinkiniai būtų pateikti skelbti Lietuvos atvirų duomenų portale naudojantis Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos funkcionalumu Lietuvos statistikos departamento nustatyta tvarka;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1R-47, 2022-02-08, paskelbta TAR 2022-02-09, i. k. 2022-02248

 

10.12.    užtikrina, kad asmens duomenis tvarkyti įgalioti asmenys būtų įsipareigoję užtikrinti konfidencialumą arba jiems būtų taikoma atitinkama teisės aktais nustatyta konfidencialumo prievolė;

10.13.    užtikrina Sistemos duomenų saugos priemonių įgyvendinimą ir už jį atsako;

10.14.    atsižvelgdama į duomenų tvarkymo pobūdį ir duomenų tvarkytojo turimą informaciją, padeda Sistemos valdytojui užtikrinti Reglamento (ES) 2016/679 35 ir 36 straipsniuose nustatytų prievolių dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo atlikimo ir išankstinių konsultacijų laikymąsi;

10.15.    vykdo kitas teisės aktuose numatytas ir Sistemos valdytojo nustatytas funkcijas.

11.     Sistemai duomenis teikia:

11.1.    juridinio asmens valdymo organas, jei įstatymuose ir steigimo dokumentuose nenurodyta kitaip, arba kitas juridinio asmens vardu įgaliotas teikti duomenis Sistemai fizinis asmuo. Įgaliotas asmuo gali teikti duomenis, jei įgaliojimas pateiktas Sistemos tvarkytojo nustatyta tvarka ir priemonėmis;

11.2.    kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonės, kuriai perduotas kolektyvinio investavimo subjekto valdymas, valdymo organas arba kitas kolektyvinio investavimo subjekto ar valdymo įmonės vardu įgaliotas teikti duomenis Sistemai fizinis asmuo. Įgaliotas asmuo gali teikti duomenis, jei įgaliojimas pateiktas Sistemos tvarkytojo nustatyta tvarka ir priemonėmis;

11.3.    valstybės įmonė Registrų centras, teikianti Juridinių asmenų registro, Lietuvos Respublikos adresų registro, Lietuvos Respublikos gyventojų registro (valdytoja – Teisingumo ministerija) duomenis.

12Nuostatų 11.1 ir 11.2 papunkčiuose nurodyti duomenų teikėjai duomenis apie juridinių asmenų dalyvius ir juridinių asmenų ir kolektyvinio investavimo subjektų naudos gavėjus teikia tik elektronine forma, o pagal šiuos duomenis suformuoti dalyvių ir naudos gavėjų sąrašai pasirašomi kvalifikuotu elektroniniu parašu.

13Nuostatų 11.1 ir 11.2 papunkčiuose nurodyti duomenų teikėjai duomenis apie juridinių asmenų (išskyrus investicines bendroves) naudos gavėjus teikia ne vėliau kaip per 10 dienų nuo duomenų pasikeitimo, o duomenis apie kolektyvinio investavimo subjektų naudos gavėjus – ne vėliau kaip per 10 dienų nuo duomenų apie kolektyvinio investavimo subjekto naudos gavėjo turimų nuosavybės teisių (akcijų ar investicinių vienetų) apimties (skaičius procentais) pasikeitimo, kai naudos gavėjo turimų nuosavybės teisių (akcijų ar investicinių vienetų) apimtis (skaičius procentais) peržengia šias ribas: daugiau nei 25 procentai ir mažiau nei 50 procentų, daugiau nei 50 procentų ir mažiau nei 75 procentai ar daugiau nei 75 procentai.

14.     Už Nuostatų 11.1 papunktyje nurodytų duomenų teikėjų Sistemai teikiamų duomenų teisingumą, teisėtumą, tikslumą ir pateikimą laiku įstatymų nustatyta tvarka atsako juridinio asmens valdymo organas, o už Nuostatų 11.2 papunktyje nurodytų duomenų teikėjų Sistemai teikiamų duomenų teisingumą, teisėtumą, tikslumą ir pateikimą laiku įstatymų nustatyta tvarka atsako valdymo įmonės, kuriai perduotas kolektyvinio investavimo subjekto valdymas, valdymo organas, jei įstatymuose nenurodyta kitaip.

 

III SKYRIUS

INFORMACINĖ STRUKTŪRA

 

15.     Sistemos dalyvių posistemyje kaupiami juridinių asmenų dalyvių duomenys:

15.1.    nuoroda į Juridinių asmenų registre įregistruotą juridinį asmenį;

15.2.    nuoroda į Lietuvos Respublikos gyventojų registre įregistruotą fizinį asmenį;

15.3.    nuoroda į Lietuvos Respublikos adresų registre įregistruotą adresą;

15.4.    Nuostatų 11.1 papunktyje nurodyto duomenų teikėjo atpažinimo duomenys Sistemoje: identifikavimo kodas, asmenvardžio numeris, užsienio valstybės fizinio asmens identifikavimo kodas;

15.5.    duomenys apie mažosios bendrijos narius:

15.5.1.   mažosios bendrijos nario vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai. Jeigu mažosios bendrijos narys mažajai bendrijai yra nurodęs savo gyvenamąją vietą ir adresą korespondencijai, Sistemai teikiamas tik adresas korespondencijai; kai mažosios bendrijos narys yra užsienio valstybės fizinis asmuo, papildomai nurodoma to asmens gimimo data (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data) ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas;

15.5.2.   kai mažosios bendrijos nario teisės priklauso keliems savininkams bendrosios nuosavybės teise, – kiekvieno savininko Nuostatų 15.5.1, 15.5.3, 15.5.4 papunkčiuose nurodyti duomenys ir kuris iš savininkų yra jų įgaliotas asmuo bei jo paskyrimo data;

15.5.3.   asmens tapimo mažosios bendrijos nariu data;

15.5.4.   asmens narystės mažojoje bendrijoje pabaigos data;

15.5.5.   mažosios bendrijos nario įnašo dydis (kai įnašas piniginis) ir (ar) vertė (kai įnašas nepiniginis);

15.5.6.   mažosios bendrijos nario įnašo dydžio keitimo data;

15.5.7.   valiuta, kuria įnešamas mažosios bendrijos nario įnašas (kai įnašas piniginis) ir (ar) kuria išreikšta vertė (kai įnašas nepiniginis);

15.5.8.   duomenų apie mažosios bendrijos narius pateikimo data;

15.5.9.   mažosios bendrijos narių sąrašo suformavimo data;

15.6.    duomenys apie uždarosios akcinės bendrovės akcininkus:

15.6.1.   akcininko – fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai. Jeigu uždarosios akcinės bendrovės akcininkas uždarajai akcinei bendrovei yra nurodęs savo gyvenamąją vietą ir adresą korespondencijai, Sistemos tvarkytojui teikiamas tik adresas korespondencijai; kai uždarosios akcinės bendrovės akcininkas yra užsienio valstybės fizinis asmuo, papildomai nurodoma to asmens gimimo data (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data) ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas;

15.6.2.   akcininko – juridinio asmens kodas, pavadinimas, teisinė forma, buveinė ir uždarosios akcinės bendrovės atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; kai uždarosios akcinės bendrovės akcininkas yra užsienio valstybės juridinis asmuo, papildomai nurodomas valstybės, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, pavadinimas, registro, kuriame juridinis asmuo registruotas, pavadinimas, įregistravimo data; kai uždarosios akcinės bendrovės akcininkė yra valstybė ar savivaldybė, nurodomas valstybės ar savivaldybės kodas, pavadinimas, valstybės ar savivaldybės, kaip uždarosios akcinės bendrovės akcininkės, teises ir pareigas įgyvendinanti institucija: jos kodas, pavadinimas, teisinė forma, buveinė;

15.6.3.   kai akcininkai yra juridinio asmens statuso neturinčio fondo dalyviai, nurodomas fondo pavadinimas, Lietuvos banko arba užsienio valstybės priežiūros institucijos suteiktas kodas, jeigu jis buvo suteiktas, ir Nuostatų 15.6.2 papunktyje nurodyti duomenys apie fondo valdymo įmonę;

15.6.4.   akcininko – juridinio asmens, kuriam juridinio asmens kodas, teisinė forma ir buveinė pagal galiojančius teisės aktus nesuteikti, pavadinimas;

15.6.5.   kai akcija (akcijos) priklauso keliems savininkams bendrosios nuosavybės teise, – kiekvieno savininko Nuostatų 15.6.1–15.6.3 arba 15.6.4 ir 15.6.6, 15.6.9 papunkčiuose nurodyti duomenys ir kuris iš savininkų yra jų įgaliotas asmuo bei jo paskyrimo data;

15.6.6.   asmens tapimo akcininku data. Tuo atveju, kai visų uždarosios akcinės bendrovės akcijų savininkas yra vienas asmuo ir Juridinių asmenų registre nenurodyta visų akcijų įgijimo data, nurodoma šio akcininko duomenų įregistravimo Juridinių asmenų registre data;

15.6.7.   akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, įskaitant akcijų skaičių pagal klases, jeigu yra skirtingų klasių akcijų, akcijos nominali vertė;

15.6.8.   akcijų įgijimas, nurodant įgijimo būdą (įsteigus uždarąją akcinę bendrovę, padidinus jos kapitalą ar įgijus iš kito asmens), ir įgijimo data, įskaitant akcijų skaičių pagal klases, jeigu yra skirtingų klasių akcijų;

15.6.9.   akcijų perleidimas, nurodant perleidimo datą, įskaitant akcijų skaičių pagal klases, jeigu yra skirtingų klasių akcijų;

15.6.10.    akcijų anuliavimas, nurodant anuliavimo datą, įskaitant akcijų skaičių pagal klases, jeigu yra skirtingų klasių akcijų;

15.6.11.    akcijų klasės konvertavimas, nurodant konvertavimo datą;

15.6.12.    akcijų skaičiaus ir akcijos nominalios vertės keitimas nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio, nurodant akcijų skaičiaus ir akcijos nominalios vertės keitimo datą;

15.6.13.    duomenų apie uždarosios akcinės bendrovės akcininkus pateikimo data;

15.6.14.    uždarosios akcinės bendrovės akcininkų sąrašo suformavimo data;

15.7.      duomenys apie viešosios įstaigos dalininkus:

15.7.1.   dalininko – fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai. Jeigu viešosios įstaigos dalininkas viešajai įstaigai yra nurodęs savo gyvenamąją vietą ir adresą korespondencijai, Sistemos tvarkytojui teikiamas tik adresas korespondencijai; kai viešosios įstaigos dalininkas yra užsienio valstybės fizinis asmuo, papildomai nurodoma to asmens gimimo data (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data) ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas;

15.7.2.   dalininko – juridinio asmens kodas, pavadinimas, teisinė forma, buveinė; kai viešosios įstaigos dalininkas yra užsienio valstybės juridinis asmuo, papildomai nurodoma valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, registro, kuriame juridinis asmuo registruotas, pavadinimas, jo įregistravimo tame registre data; kai viešosios įstaigos dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, nurodomas valstybės ar savivaldybės pavadinimas, kodas, valstybės ar savivaldybės, kaip viešosios įstaigos dalininkės, teises ir pareigas įgyvendinanti institucija: jos kodas, pavadinimas, teisinė forma, buveinė;

15.7.3.   kai dalininko teisės priklauso keliems savininkams bendrosios nuosavybės teise, – kiekvieno savininko Nuostatų 15.7.1 arba 15.7.2 ir 15.7.4, 15.7.5 papunkčiuose nurodyti duomenys ir kuris iš savininkų yra jų įgaliotas asmuo bei jo paskyrimo data;

15.7.4.   dalininko teisių įgijimo data;

15.7.5.   dalininko teisių perleidimo data;

15.7.6.   dalininko įnašo vertė;

15.7.7.   dalininko įnašo dydžio keitimo data;

15.7.8.   duomenų apie viešosios įstaigos dalininkus pateikimo data;

15.7.9.   viešosios įstaigos dalininkų sąrašo suformavimo data;

15.8.  duomenys apie žemės ūkio bendrovės narius ir pajininkus:

15.8.1.   nario ar pajininko – fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta. Jeigu žemės ūkio bendrovės narys ar pajininkas yra nurodęs žemės ūkio bendrovei savo gyvenamąją vietą ir adresą korespondencijai, Sistemos tvarkytojui teikiamas tik adresas korespondencijai; kai žemės ūkio bendrovės narys ar pajininkas yra užsienio valstybės fizinis asmuo, papildomai nurodoma jo gimimo data (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus asmens kodas nesuteikiamas, nurodoma tik gimimo data) ir asmens dokumentus išdavusios valstybės pavadinimas;

15.8.2.   nario ar pajininko – juridinio asmens pavadinimas, kodas, teisinė forma ir buveinė. Teikiant duomenis apie narį ar pajininką, kuris yra užsienio valstybės juridinis asmuo, papildomai nurodoma valstybė, kurioje jis įregistruotas, registras, kuriame juridinis asmuo registruotas, ir jo įregistravimo tame registre data;

15.8.3.   kai nario ar pajininko teisės priklauso keliems savininkams bendrosios nuosavybės teise, – kiekvieno savininko Nuostatų 15.8.1 arba 15.8.2 ir 15.8.4, 15.8.7 papunkčiuose nurodyti duomenys ir kuris iš savininkų yra jų įgaliotas asmuo bei jo paskyrimo data;

15.8.4.   asmens priėmimo į žemės ūkio bendrovės narius data arba pajininko pajinio įnašo sumokėjimo data;

15.8.5.   nario ar pajininko pajinio įnašo dydis (kai įnašas piniginis) ir (ar) vertė (kai įnašas nepiniginis);

15.8.6.   nario ar pajininko pajinio įnašo dydžio (kai įnašas piniginis) ir (ar) vertės (kai įnašas nepiniginis) keitimo data;

15.8.7.   asmens narystės žemės ūkio bendrovėje pabaigos data arba pajininko pajaus perleidimo bendrovėje data;

15.8.8.   duomenų apie žemės ūkio bendrovės narius ir pajininkus pateikimo data;

15.8.9.   duomenų apie žemės ūkio bendrovės narius ir pajininkus sąrašo suformavimo data;

15.9.  duomenys apie kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narius:

15.9.1.   nario – fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta. Jeigu kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narys kooperatinei bendrovei (kooperatyvui) yra nurodęs savo gyvenamąją vietą ir adresą korespondencijai, Sistemos tvarkytojui teikiamas tik adresas korespondencijai; kai kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narys yra užsienio valstybės fizinis asmuo, papildomai nurodoma to asmens gimimo data (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus asmens kodas nesuteikiamas, nurodoma tik gimimo data) ir asmens dokumentus išdavusios valstybės pavadinimas;

15.9.2.   nario – juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė. Kai kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narys yra užsienio valstybės juridinis asmuo, papildomai nurodoma valstybė, kurioje tas juridinis asmuo įregistruotas, registras, kuriame juridinis asmuo registruotas, ir jo įregistravimo tame registre data;

15.9.3.   kai nario teisės priklauso keliems savininkams bendrosios nuosavybės teise, – kiekvieno savininko Nuostatų 15.9.1 arba 15.9.2 ir 15.9.4, 15.9.7 papunkčiuose nurodyti duomenys ir kuris iš savininkų yra jų įgaliotas asmuo bei jo paskyrimo data;

15.9.4.   asmens priėmimo į kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narius data;

15.9.5.   nario pajaus dydis (kai įnašas piniginis) ir (ar) vertė (kai įnašas nepiniginis);

15.9.6.   nario pajaus dydžio (kai įnašas piniginis) ir (ar) vertės (kai įnašas nepiniginis) keitimo data;

15.9.7.   narystės kooperatinėje bendrovėje (kooperatyve) pabaigos data;

15.9.8.   duomenų apie kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narius pateikimo data;

15.9.9.   duomenų apie kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narius sąrašo suformavimo data;

15.10.    duomenys apie tikrosios ūkinės bendrijos ir (ar) komanditinės ūkinės bendrijos dalyvius:

15.10.1.    dalyvio – tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos tikrojo nario duomenys: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta ar adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė;

15.10.2.    dalyvio – komanditinės ūkinės bendrijos komanditoriaus duomenys: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta ar adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė; žyma, kad komanditoriaus įnašo į komanditinę ūkinę bendriją dydis ir (ar) vertė sudaro daugiau negu 25 procentus visų dalyvių įnašų į komanditinę ūkinę bendriją dydžio ir (ar) vertės;

15.10.3.    kai dalyvis yra užsienio valstybės fizinis asmuo, papildomai nurodoma jo gimimo data (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus asmens kodas nesuteikiamas, nurodoma tik gimimo data) ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas;

15.10.4.    kai dalyvis yra užsienio valstybės juridinis asmuo, papildomai nurodoma valstybė, kurioje jis įregistruotas, registras, kuriame jis registruotas, ir jo įregistravimo tame registre data;

15.10.5.    kai dalyvio teisės priklauso keliems savininkams bendrosios nuosavybės teise, – kiekvieno savininko Nuostatų 15.10.1, 15.10.3, 15.10.4 arba 15.10.2, 15.10.3, 15.10.4 ir 15.10.7 papunkčiuose nurodyti duomenys ir kuris iš savininkų yra jų įgaliotas asmuo bei jo paskyrimo data;

15.10.6.    dalyvio įnašo dydis (kai įnašas piniginis) ir (ar) vertė (kai įnašas nepiniginis);

15.10.7.    asmens tapimo dalyviu ir narystės pabaigos datos;

15.10.8.    dalyvio įnašo dydžio keitimo data;

15.10.9.    duomenų apie tikrosios ūkinės bendrijos ir (ar) komanditinės ūkinės bendrijos dalyvius pateikimo data;

15.10.10.    tikrosios ūkinės bendrijos ir (ar) komanditinės ūkinės bendrijos dalyvių sąrašo suformavimo data;

15.11.    duomenys apie labdaros ir paramos fondų dalininkus:

15.11.1.    dalininko – fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai. Jeigu labdaros ir paramos fondo dalininkas yra nurodęs savo gyvenamąją vietą ir adresą korespondencijai, Sistemos tvarkytojui teikiamas tik adresas korespondencijai; kai labdaros ir paramos fondo dalininkas yra užsienio valstybės fizinis asmuo, papildomai nurodoma to asmens gimimo data (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data) ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas;

15.11.2.    dalininko – juridinio asmens kodas, pavadinimas, teisinė forma, buveinė; kai labdaros ir paramos fondo dalininkas yra užsienio valstybės juridinis asmuo, papildomai nurodoma valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, registro, kuriame juridinis asmuo registruotas, pavadinimas, jo įregistravimo tame registre data;

15.11.3.    kai dalininko teisės priklauso keliems savininkams bendrosios nuosavybės teise, – kiekvieno savininko Nuostatų 15.11.1 arba 15.11.2 ir 15.11.4, 15.11.5 papunkčiuose nurodyti duomenys ir kuris iš savininkų yra jų įgaliotas asmuo bei jo paskyrimo data;

15.11.4.    dalininko teisių įgijimo data;

15.11.5.    dalininko teisių perleidimo arba pabaigos data;

15.11.6.    dalininko įnašo vertė;

15.11.7.    dalininko įnašo dydžio keitimo data;

15.11.8.    duomenų apie labdaros ir paramos fondo dalininkus pateikimo data;

15.11.9.    labdaros ir paramos fondo dalininkų sąrašo suformavimo data.

16.     Sistemos naudos gavėjų posistemyje kaupiami juridinių asmenų naudos gavėjų duomenys:

16.1.    juridinio asmens, apie kurio naudos gavėjus teikiami duomenys, Nuostatų 15.1 papunktyje nurodyti duomenys;

16.2.    Nuostatų 15.2–15.4 papunkčiuose nurodyti duomenys;

16.3.    juridinio asmens duomenys: juridinio asmens kodas, pavadinimas, teisinė forma, buveinė, nurodant užsienio valstybės juridinio asmens duomenis, papildomai nurodomas valstybės, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, pavadinimas, registro, kuriame juridinis asmuo registruotas, pavadinimas, įregistravimo data; nurodant valstybės ar savivaldybės duomenis, nurodomas valstybės ar savivaldybės pavadinimas, kodas, valstybės ar savivaldybės teises ir pareigas įgyvendinanti institucija: jos kodas, pavadinimas, teisinė forma, buveinė; nurodant investicinės bendrovės duomenis, papildomai nurodomi šiame papunktyje nurodyti juridinio asmens duomenys apie investicinės bendrovės valdymo įmonę, jeigu investicinės bendrovės valdymas perduotas valdymo įmonei; nurodant tarptautinės organizacijos duomenis, nurodomas jos pavadinimas ir buveinė;

16.4.    investicinio fondo duomenys: investicinio fondo pavadinimas, Lietuvos banko arba užsienio valstybės priežiūros institucijos suteiktas kodas, jeigu jis buvo suteiktas, valstybės, kurioje investicinis fondas įsteigtas, pavadinimas, investicinio fondo įsteigimo data, Nuostatų 16.3 papunktyje nurodyti juridinio asmens duomenys apie investicinio fondo valdymo įmonę; nurodant užsienio valstybės investicinio fondo duomenis, papildomai nurodoma užsienio valstybės priežiūros institucijos išduoto dokumento, patvirtinančio užsienio investicinio fondo buvimą, data, dokumento tipas, dokumento numeris, dokumento aprašymas;

16.5.    naudos gavėjo vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, gyvenamoji vieta, pilietybė (pilietybės), asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą išdavusios valstybės pavadinimas, rezidavimo valstybės (valstybių) mokesčių tikslais pavadinimas (pavadinimai); jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus asmens kodas nesuteikiamas, nurodoma tik gimimo data;

16.6.    naudos gavėjo nuosavybės ir (ar) kontrolės teisės:

16.6.1.   juridinio asmens, nurodyto Nuostatų 16.1 papunktyje, tiesioginis savininkas; tiesioginio savininko turimų nuosavybės teisių (akcijų, pajų, įnašų ir (ar) balsavimo teisių) apimtis (skaičius procentais);

16.6.2.   juridinio asmens, nurodyto Nuostatų 16.1 papunktyje, netiesioginis savininkas; duomenys apie:

16.6.2.1.     fizinio asmens kontroliuojamą, turint daugiau nei 25 procentus nuosavybės teisių (akcijų, pajų, įnašų, investicinių vienetų ir (ar) balsavimo teisių), juridinį asmenį ar investicinį fondą, turintį daugiau nei 25 procentus juridinio asmens, nurodyto Nuostatų 16.1 papunktyje, nuosavybės teisių (akcijų, pajų, įnašų ir (ar) balsavimo teisių): turimų nuosavybės teisių (akcijų, pajų, įnašų ir (ar) balsavimo teisių) apimtis (skaičius procentais) ir Nuostatų 16.3 ar 16.4 papunktyje nurodyti duomenys;

16.6.2.2.     fizinio asmens kontroliuojamus, turint daugiau nei 25 procentus nuosavybės teisių (akcijų, pajų, įnašų ir (ar) balsavimo teisių), kelis juridinius asmenis, kurie visi kartu bendrai turi daugiau nei 25 procentus juridinio asmens, nurodyto Nuostatų 16.1 papunktyje, nuosavybės teisių (akcijų, pajų, įnašų ir (ar) balsavimo teisių): turimų nuosavybės teisių (akcijų, pajų, įnašų ir (ar) balsavimo teisių) apimtis (skaičius procentais) ir Nuostatų 16.3 papunktyje nurodyti duomenys apie kiekvieną juridinį asmenį;

16.6.2.3.   fizinio asmens nuosavybės teisių (akcijų, pajų, įnašų ir (ar) balsavimo teisių) apimtį (skaičius procentais) juridiniame asmenyje, nurodytame Nuostatų 16.1 papunktyje, kai šis fizinis asmuo ir jo tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamas (kontroliuojami) juridinis asmuo (juridiniai asmenys) kiekvienas atskirai turi ne daugiau kaip 25 procentus juridinio asmens, nurodyto Nuostatų 16.1 papunktyje, nuosavybės teisių (akcijų, pajų, įnašų ir (ar) balsavimo teisių), tačiau bendrai fizinis asmuo turi daugiau nei 25 procentus juridinio asmens, nurodyto Nuostatų 16.1 papunktyje, nuosavybės teisių (akcijų, pajų, įnašų ir (ar) balsavimo teisių), ir Nuostatų 16.3 papunktyje nurodyti duomenys apie kiekvieną juridinį asmenį;

16.6.3.   juridinį asmenį, nurodytą Nuostatų 16.1 papunktyje, kitais būdais kontroliuojantis fizinis asmuo, kai šis asmuo nėra juridinio asmens, nurodyto Nuostatų 16.1 papunktyje, tiesioginis ar netiesioginis savininkas; kontrolės būdai, pavyzdžiui:

16.6.3.1.   teisė priimti strateginio pobūdžio sprendimus ir (ar) kontroliuoti juridinį asmenį, nurodytą Nuostatų 16.1 papunktyje:

16.6.3.1.1.    teisė paskirti ir (ar) pašalinti juridinio asmens, nurodyto Nuostatų 16.1 papunktyje, vadovą ir (ar) valdybos (ar kito kolegialaus valdymo organo) narius;

16.6.3.1.2.    teisė patvirtinti metinę finansinę ataskaitą, susijusią su dividendų išmokėjimu;

16.6.3.1.3.    teisė vetuoti juridinio asmens, nurodyto Nuostatų 16.1 papunktyje, valdymo organų sprendimus;

16.6.3.2.   kiti būdai kontroliuoti juridinį asmenį, nurodytą Nuostatų 16.1 papunktyje, per artimus giminystės, kitus asmeninius ar verslo ryšius;

16.6.3.3.   galimybė naudotis ar gauti kitokią naudą iš juridiniam asmeniui, nurodytam Nuostatų 16.1 papunktyje, priklausančio turto ir (ar) veiklos;

16.6.4.   patikos fonde, administruojančiame ir lėšas skirstančiame juridiniame asmenyje arba į patiką panašios formos subjekte (toliau kartu – patikos struktūra), veikiančiame juridiniame asmenyje, nurodytame Nuostatų 16.1 papunktyje, – patikėtojas (patikėtojai); patikėtinis (patikėtiniai); saugotojas (saugotojai), jeigu toks (tokių) yra; fiziniai asmenys, gaunantys naudą iš juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčio subjekto, arba, jeigu šie asmenys dar nenustatyti, asmenys, kurių interesams atstovauti tas juridinis asmuo ar juridinio asmens statuso neturintis subjektas yra įsteigti arba veikia; bet koks kitas fizinis asmuo, turima tiesiogine arba netiesiogine nuosavybe arba kitomis priemonėmis faktiškai kontroliuojantis patikos struktūrą;

16.6.5.   naudos gavėjo turimos kitokios kontrolės teisės – juridinio asmens, nurodyto Nuostatų 16.1 papunktyje, vadovas, valdybos (ar kito kolegialaus valdymo organo) pirmininkas, narys, vyresnysis vadovas, jeigu Nuostatų 16.6.1–16.6.3 papunkčiuose nurodyti asmenys nenustatyti; jei Nuostatų 16.6.1–16.6.3 papunkčiuose nurodyti asmenys nustatyti investicinėje bendrovėje, papildomai nurodomas vyresnysis vadovas ir vyresnįjį vadovą paskyręs juridinis asmuo, jeigu toks yra, šio juridinio asmens Nuostatų 16.3 papunktyje nurodyti duomenys;

16.7.    kai juridinį asmenį (kelis juridinius asmenis), nurodytą (nurodytus) Nuostatų 16.1 ir 16.10 papunkčiuose, ar investicinį fondą (kelis investicinius fondus), nurodytą (nurodytus) Nuostatų 16.6.2.1 papunktyje, kontroliuoja keli savininkai bendrosios nuosavybės teise, – kiekvieno savininko Nuostatų 16.3–16.5 ir 16.6.1–16.6.2 papunkčiuose nurodyti duomenys bei kuris iš savininkų yra jų įgaliotas asmuo ir jo paskyrimo data;

16.8.    jeigu teikiami tikrųjų ūkinių bendrijų ir (ar) komanditinių ūkinių bendrijų naudos gavėjų duomenys, pateikiami ir Nuostatų 16.5–16.10 papunkčiuose nurodyti duomenys apie tikruosius narius ir komanditorius;

16.9.    jeigu akcinės bendrovės, nurodytos Nuostatų 16.1 papunktyje, akcijomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, kurioje taikomi Europos Sąjungos teisės aktus atitinkantys reikalavimai atskleisti informaciją apie savo veiklą arba lygiaverčiai tarptautiniai standartai, pateikiami tik reguliuojamos rinkos, kurioje prekiaujama akcinės bendrovės akcijomis, pavadinimas ir Nuostatų 16.5 papunktyje nurodyti duomenys apie savo vyresnįjį vadovą;

16.10.  jeigu Nuostatų 16.6.2.1–16.6.2.3 papunkčiuose nurodytą (nurodytus) juridinį asmenį (juridinius asmenis) kontroliuoja kitas (kiti) juridinis asmuo (juridiniai asmenys), turintis (turintys) daugiau nei 25 procentus šio (šių) juridinio asmens (juridinių asmenų) nuosavybės teisių (akcijų, pajų, įnašų ir (ar) balsavimo teisių), nurodomi ir kito (kitų) juridinio asmens (juridinių asmenų), kuris (kurie) valdo Nuostatų 16.6.2.1–16.6.2.3 papunkčiuose nurodytą (nurodytus) juridinį asmenį (juridinius asmenis), Nuostatų 16.5–16.6.2.2 ir 16.6.3–16.10 papunkčiuose nurodyti duomenys iki naudos gavėjo – fizinio asmens, taikant naudos gavėjo nustatymo taisykles šiam juridiniam asmeniui (šiems juridiniams asmenims);

16.11.  jeigu Nuostatų 16.6.4 papunktyje nurodytoje patikos struktūroje dalyvauja juridinis asmuo, nurodomi visi juridinio asmens duomenys, nurodyti Nuostatų 16.3 papunktyje, ir šio juridinio asmens naudos gavėjų Nuostatų 16.5–16.6.2.2 ir 16.6.3–16.10 papunkčiuose nurodyti duomenys iki naudos gavėjo – fizinio asmens;

16.12.  jeigu Nuostatų 16.6.1 ir 16.6.2 papunkčiuose nurodyti naudos gavėjai ar jų kontroliuojami juridiniai asmenys yra perleidę balsavimo teises kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui ir dėl to keičiasi juridinio asmens, nurodyto Nuostatų 16.1 papunktyje, naudos gavėjas, nurodomi balsavimo teisės perleidimo sutarties numeris, sutarties data, faktinė balsų perleidimo data, sutarties pabaigos data bei perleistų ir gautų balsų skaičius procentais, Nuostatų 16.3 ir 16.5 papunkčiuose nurodyti duomenys apie sutarties šalis;

16.13.  jeigu Nuostatų 16.12 papunktyje nurodytoje balsų perleidimo sutartyje balsus gavusi šalis yra juridinis asmuo, nurodomi visi juridinio asmens duomenys, nurodyti Nuostatų 16.3 papunktyje, ir šio juridinio asmens naudos gavėjų Nuostatų 16.5–16.6.2.2 ir 16.6.3–16.10 papunkčiuose nurodyti duomenys iki naudos gavėjo – fizinio asmens;

16.14.  jeigu suderintojo kolektyvinio investavimo subjekto – investicinės bendrovės akcijas platina akcijų platintojas arba akcijos platinamos per platinimo platformą, kuri turi (ar įtraukia į apskaitą) daugiau nei 25 procentus juridinio asmens, nurodyto Nuostatų 16.1 ar 16.10 papunktyje, nuosavybės teisių (akcijų), nurodomi duomenys apie akcijų platintoją ar platinimo platformą: platintojo arba platinimo platformos kodas, jeigu toks suteiktas, platintojo arba platinimo platformos pavadinimas, buveinė;

16.15.  duomenų apie juridinio asmens naudos gavėjus pateikimo data;

16.16.  duomenų apie juridinio asmens naudos gavėjus patvirtinimo data.

17.     Sistemos naudos gavėjų posistemyje kaupiami kolektyvinio investavimo subjektų – investicinių fondų naudos gavėjų duomenys:

17.1.    investicinio fondo, apie kurio naudos gavėjus teikiami duomenys: pavadinimas, Lietuvos banko suteiktas kodas, įsteigimo data, Sistemos tvarkytojo suteiktas Europos unikalus atpažinties kodas;

17.2.    Nuostatų 15.2, 15.3 papunkčiuose nurodyti duomenys;

17.3.    Nuostatų 11.2 papunktyje nurodyto duomenų teikėjo atpažinimo duomenys Sistemoje: identifikavimo kodas, asmenvardžio numeris, užsienio valstybės fizinio asmens identifikavimo kodas;

17.4.    naudos gavėjo duomenys, nurodyti Nuostatų 16.5 papunktyje;

17.5.    naudos gavėjo nuosavybės ir (ar) kontrolės teisės:

17.5.1.   investicinio fondo, nurodyto Nuostatų 17.1 papunktyje, tiesioginis savininkas; tiesioginio savininko turimų nuosavybės teisių (investicinių vienetų) apimtis (skaičius procentais);

17.5.2.   investicinio fondo, nurodyto Nuostatų 17.1 papunktyje, netiesioginis savininkas; duomenys apie:

17.5.2.1.     fizinio asmens kontroliuojamą, turint daugiau nei 25 procentus nuosavybės teisių (akcijų, pajų, įnašų, investicinių vienetų ir (ar) balsavimo teisių), juridinį asmenį ar investicinį fondą, turintį daugiau nei 25 procentus investicinio fondo, nurodyto Nuostatų 17.1 papunktyje, nuosavybės teisių (investicinių vienetų): turimų nuosavybės teisių (investicinių vienetų) apimtis (skaičius procentais) ir Nuostatų 16.3 ir 16.4 papunkčiuose nurodyti duomenys;

17.5.2.2.     fizinio asmens kontroliuojamus, turint daugiau nei 25 procentus nuosavybės teisių (akcijų, pajų, įnašų ir (ar) balsavimo teisių), kelis juridinius asmenis, kurie visi kartu bendrai turi daugiau nei 25 procentus investicinio fondo, nurodyto Nuostatų 17.1 papunktyje, nuosavybės teisių (investicinių vienetų): Nuostatų 16.3 papunktyje nurodyti duomenys apie kiekvieną juridinį asmenį;

17.5.3.   naudos gavėjo turimos kitokios kontrolės teisės – investicinio fondo, nurodyto Nuostatų 17.1 papunktyje, vyresnysis vadovas ir Nuostatų 16.3 papunktyje nurodyti duomenys apie valdymo įmonę, kuriai perduotas kolektyvinio investavimo subjekto valdymas;

17.6.    jeigu investicinio fondo, nurodyto Nuostatų 17.1 papunktyje, investiciniais vienetais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, kurioje taikomi Europos Sąjungos teisės aktus atitinkantys reikalavimai atskleisti informaciją apie savo veiklą arba lygiaverčiai tarptautiniai standartai, pateikiami tik reguliuojamos rinkos, kurioje prekiaujama investicinio fondo investiciniais vienetais, pavadinimas, buveinė ir Nuostatų 16.5 papunktyje nurodyti duomenys apie savo vyresnįjį vadovą;

17.7.    Nuostatų 16.5–16.6.2.2, 16.6.3–16.10 papunkčiuose nurodyti duomenys, jei investicinį fondą, nurodytą Nuostatų 17.1 papunktyje, kontroliuoja juridinis asmuo (juridiniai asmenys), turintis (turintys) daugiau nei 25 procentus šio investicinio fondo nuosavybės teisių (investicinių vienetų), arba Nuostatų 17.4–17.5.3 arba 17.6 papunkčiuose nurodyti duomenys, jei investicinį fondą, nurodytą Nuostatų 17.1 papunktyje, kontroliuoja investicinis fondas (investiciniai fondai), turintis (turintys) daugiau nei 25 procentus šio investicinio fondo nuosavybės teisių (investicinių vienetų), iki naudos gavėjo – fizinio asmens, taikant naudos gavėjo nustatymo taisykles šiam juridiniam asmeniui (šiems juridiniams asmenims) ar šiam investiciniam fondui (šiems investiciniams fondams);

17.8.    jeigu suderintojo kolektyvinio investavimo subjekto – investicinio fondo investicinius vienetus platina investicinių vienetų platintojas arba jie platinami per platinimo platformą, kuri turi (ar įtraukia į apskaitą) daugiau nei 25 procentus investicinio fondo, nurodyto Nuostatų 17.1 papunktyje, nuosavybės teisių (investicinių vienetų), nurodomi Nuostatų 16.14 papunktyje nurodyti duomenys apie investicinių vienetų platintoją ar platinimo platformą;

17.9.    duomenų apie kolektyvinio investavimo subjektų – investicinių fondų naudos gavėjus pateikimo data;

17.10.  duomenų apie kolektyvinio investavimo subjektų – investicinių fondų naudos gavėjus patvirtinimo data.

18.     Sistemoje kaupiami dokumentai:

18.1.    juridinio asmens dalyvių sąrašas;

18.2.    juridinio asmens ir kolektyvinio investavimo subjekto naudos gavėjų sąrašas;

18.3.    užsienio valstybės fizinio asmens paso ar tapatybės kortelės kopija;

18.4.    užsienio valstybės juridinio asmens registro išrašas ar kitas dokumentas, patvirtinantis, kad juridinis asmuo įregistruotas, jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus išrašas neišduodamas;

18.5.    užsienio valstybės priežiūros institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis užsienio valstybės investicinio fondo buvimą;

18.6.    prašymas registruoti duomenis Juridinių asmenų registre;

18.7.    rašytinis įgaliojimas, patvirtintas notaro.

19.     Sistemoje naudojama:

19.1.    iš Juridinių asmenų registro į Sistemą teikiami duomenys:

19.1.1.   juridinio asmens kodas;

19.1.2.   juridinio asmens Europos unikalus atpažinties kodas;

19.1.3.   juridinio asmens pavadinimas;

19.1.4.   juridinio asmens teisinė forma;

19.1.5.   juridinio asmens teisinis statusas;

19.1.6.   juridinio asmens buveinė;

19.1.7.   juridinio asmens įregistravimo data;

19.1.8.   juridinio asmens elektroninio pašto adresas korespondencijai ir kontaktinis mobiliojo telefono numeris;

19.1.9.   juridinio asmens vadovo ar kito asmens, veikiančio juridinio asmens vardu, vardas, pavardė, asmens kodas; jei jis yra užsienio valstybės fizinis asmuo, papildomai nurodoma gimimo data (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data) ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas;

19.1.10.    uždarosios akcinės bendrovės įstatų, kurie keičiami dėl įstatinio kapitalo dydžio, akcijų skaičiaus, akcijų nominalios vertės pasikeitimų, įregistravimo data, įstatinio kapitalo dydis, akcijų skaičius, akcijos nominali vertė, akcijų skaičius pagal klases;

19.2.    iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro į Sistemą teikiami duomenys:

19.2.1.   fizinio asmens vardas, pavardė;

19.2.2.   asmens kodas;

19.2.3.   gyvenamoji vieta;

19.2.4.   pilietybė (pilietybės);

19.3.    iš Lietuvos Respublikos adresų registro į Sistemą teikiami duomenys:

19.3.1.   savivaldybės pavadinimas;

19.3.2.   gyvenamosios vietovės pavadinimas;

19.3.3.   gatvės pavadinimas;

19.3.4.   pastato numeris gatvėje arba gyvenamojoje vietovėje;

19.3.5.   korpuso numeris;

19.3.6.   patalpos numeris pastate ar korpuse.

 

IV SKYRIUS

FUNKCINĖ STRUKTŪRA

 

20.     Sistemą sudarantys posistemiai, moduliai ir jų funkcijos:

20.1.    dalyvių posistemis, kurį sudaro:

20.1.1.   duomenų įvedimo ir sąrašų formavimo modulis, kuriame:

20.1.1.1.   tvarkomi (įvedami, koreguojami) dalyvių duomenys;

20.1.1.2.   formuojami dalyvių sąrašai;

20.1.1.3.   peržiūrimi dalyvių sąrašai;

20.1.2.   duomenų ir dokumentų teikimo modulis, kuriame:

20.1.2.1.   tvarkomi (įkeliami, pakeičiami) elektroniniai dokumentai;

20.1.2.2.   elektroniniai dokumentai pasirašomi kvalifikuotu elektroniniu parašu;

20.1.3.   duomenų sisteminimo ir analizės modulis, kuriame:

20.1.3.1.   peržiūrimi juridinio asmens dalyviai, pasirenkamas dalyvis, ieškoma kitų juridinių asmenų, kuriuose jis dalyvauja, formuojamos įvairios ataskaitos;

20.1.3.2.   panaikinamas paskutinis juridinio asmens dalyvių sąrašas, kuris buvo dalyvių posistemio suformuotas pagal juridinio asmens pateiktus duomenis;

20.1.3.3.   peržiūrimi įkelti elektroniniai dokumentai;

20.1.4.   duomenų mainų su kitomis sistemomis modulis, kuriame keičiamasi informacija su vidiniais Sistemos komponentais, kitomis valstybės informacinėmis sistemomis ir registrais;

20.1.5.   administravimo modulis, kuriame:

20.1.5.1.   administruojamas dalyvių posistemis (tvarkomi posistemio parametrai, klasifikatoriai);

20.1.5.2.   identifikuojami ir autorizuojami dalyvių posistemio administratoriai, valstybės įmonės Registrų centro darbuotojai ir duomenų teikėjai, valdomos jiems suteiktos teisės;

20.2.    naudos gavėjų posistemis, kurį sudaro:

20.2.1.   duomenų teikimo į posistemį modulis, kuriame:

20.2.1.1.   tvarkomi (įvedami, koreguojami) naudos gavėjų duomenys;

20.2.1.2.   formuojami naudos gavėjų sąrašai;

20.2.1.3.   tekstine ir grafine forma peržiūrimi pateikti duomenys;

20.2.1.4.   tvarkomi (įkeliami, pakeičiami) elektroniniai dokumentai;

20.2.1.5.   teikiami prašymai anuliuoti pateiktus duomenis;

20.2.2.   duomenų teikimo iš posistemio modulis, kuriame:

20.2.2.1.   ieškomi ir tekstine ir grafine forma peržiūrimi pateikti naudos gavėjų sąrašai;

20.2.2.2.   užsakomi išrašai;

20.2.3.   duomenų tvarkymo modulis, kuriame:

20.2.3.1.   ieškomi ir peržiūrimi naudos gavėjų sąrašai;

20.2.3.2.   peržiūrimi įkelti elektroniniai dokumentai;

20.2.3.3.   tvirtinami, atmetami pateikti prašymai, kai bent vienas naudos gavėjas yra nepatvirtintas užsienio valstybės fizinis asmuo;

20.2.3.4.   anuliuojami naudos gavėjų sąrašai;

20.2.4.   ataskaitų modulis, kuriame:

20.2.4.1.   formuojamos ir peržiūrimos ataskaitos;

20.2.4.2.   atsisiunčiamos ataskaitos;

20.2.5.   informavimo modulis, kuriame siunčiami elektroniniai laiškai duomenų teikėjams ir gavėjams;

20.2.6.   administravimo modulis, kuriame:

20.2.6.1.   administruojamas naudos gavėjų posistemis (tvarkomi posistemio parametrai, klasifikatoriai);

20.2.6.2.   identifikuojami ir autorizuojami naudos gavėjų posistemio administratoriai, valstybės įmonės Registrų centro darbuotojai ir duomenų teikėjai, valdomos jiems suteiktos teisės;

20.2.7.   duomenų mainų modulis, kuriame keičiamasi informacija su vidiniais Sistemos komponentais, kitomis valstybės informacinėmis sistemomis, registrais ir Europos centrine platforma;

20.2.8.   pasirašymo modulis, kuriame suformuoti naudos gavėjų sąrašai ir elektroniniai dokumentai pasirašomi kvalifikuotu elektroniniu parašu.

 

V SKYRIUS

DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

21Sistemos duomenys yra vieši ir teikiami duomenų gavėjams, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ir (ar) Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip. Asmens duomenys teikiami Nuostatų nustatyta tvarka ir sąlygomis, laikantis Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimų.

22. Sistemos duomenų gavėjai yra:

22.1.    valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, turinčios teisę gauti visus dalyvių ir naudos gavėjų duomenis ir jų sąrašus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytoms funkcijoms vykdyti;

22.2.    juridinių asmenų dalyviai – fiziniai ir juridiniai asmenys, jei jų duomenys įrašyti Sistemoje, – turi teisę gauti visus duomenis apie save ir juridinių asmenų, kurių dalyviai jie yra, dalyvių sąrašus;

22.3.    juridinių asmenų ir kolektyvinio investavimo subjektų naudos gavėjai – fiziniai asmenys, jei jų duomenys įrašyti Sistemoje, – turi teisę gauti visus duomenis apie save;

22.4.    juridiniai asmenys ir kolektyvinio investavimo subjektai, pateikę savo dalyvių ir (ar) naudos gavėjų duomenis, turi teisę gauti visus savo dalyvių ir (ar) naudos gavėjų duomenis ir jų sąrašus;

22.5.    fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie turi teisę gauti duomenis įstatymų nustatytais atvejais;

22.6.    kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie turi teisę gauti tik Nuostatų 30.5 papunktyje nurodytus juridinių asmenų dalyvių duomenis arba tik Nuostatų 31.5 papunktyje nurodytus juridinių asmenų ar kolektyvinio investavimo subjektų naudos gavėjų duomenis.

23.     Sistemos duomenis duomenų gavėjams teikia Sistemos tvarkytojas.

24.     Duomenų gavėjai, registrų ar kitų valstybės informacinių sistemų tvarkytojai ar asmuo, kurio duomenys įrašyti Sistemoje, pastebėję, kad Sistemoje nurodyti neteisingi, neišsamūs ar netikslūs duomenys (toliau – klaidingi duomenys), turi teisę reikalauti, kad jie būtų ištaisyti. Sistemos tvarkytojui turi būti pateiktas rašytinis prašymas ir jį pagrindžiantys dokumentai ir informacija. Sistemos tvarkytojas, nustatęs, kad prašymas pagrįstas, per 5 darbo dienas turi imtis veiksmų dėl klaidingų duomenų ištaisymo – kreiptis į duomenų teikėją su reikalavimu ištaisyti duomenis. Sistemos tvarkytojas nevertina pateiktos informacijos ir (ar) dokumentų teisėtumo. Duomenys taisomi mutatis mutandis Nuostatų 27 punkte nustatyta tvarka.

25.     Sistemos tvarkytojas, gavęs Nuostatuose nurodytus duomenis ir dokumentus, Nuostatų 56 punkte nurodytu atveju ir tais atvejais, kai bent vienas iš juridinio asmens dalyvių yra užsienio valstybės fizinis ar juridinis asmuo ir kai dalį uždarosios akcinės bendrovės akcijų įsigyja investicinis fondas ar kai bent vienas iš juridinio asmens ar kolektyvinio investavimo subjekto naudos gavėjų yra užsienio valstybės fizinis asmuo, ar kai kontroliuojamas juridinis asmuo arba vienas iš kontroliuojamų juridinių asmenų ar investicinių fondų yra užsienio valstybės juridinis asmuo ar investicinis fondas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas patikrina, ar pateikti visi Nuostatų 52–54 punktuose nurodyti duomenys ir dokumentai, ar pateikti tikri ir teisingi duomenys, ar pateikti duomenys ir dokumentai atitinka vieni kitus. Sistemos tvarkytojas nevertina pateiktų duomenų ir (ar) dokumentų teisėtumo. Jeigu kliūčių nėra, Sistemos tvarkytojas priima Nuostatų 26.1 papunktyje nurodytą sprendimą, kitu atveju informuoja apie tai duomenų teikėją, priimdamas Nuostatų 26.2 papunktyje nurodytą sprendimą ir nustatydamas terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti. Jeigu per nustatytą terminą trūkumai nepašalinami ar nepateikiami pataisyti duomenys ir (ar) dokumentai, Sistemos tvarkytojas priima Nuostatų 26.3 papunktyje nurodytą sprendimą.

26.     Sistemos tvarkytojas, išnagrinėjęs Nuostatų 25 ir 27 punktuose nurodytus atvejus, priima vieną iš šių sprendimų:

26.1.    patvirtinti Sistemos duomenis;

26.2.    atidėti Sistemos duomenų patvirtinimą;

26.3.    atsisakyti patvirtinti Sistemos duomenis, kai pateikti duomenys ir dokumentai neatitinka vieni kitų, yra neaiškūs ir (ar) klaidinantys arba pateikti ne visi duomenys ir dokumentai, nurodyti Nuostatų 51–54 punktuose. Tokiu atveju dalyvių ar naudos gavėjų sąrašas laikomas nepateiktu;

26.4.    anuliuoti pateiktą dalyvių ar naudos gavėjų sąrašą;

26.5.    atsisakyti anuliuoti pateiktą dalyvių ar naudos gavėjų sąrašą.

27.     Paaiškėjus, kad Sistemos tvarkytojui pateikti klaidingi duomenys, Nuostatų 11.1 ar 11.2 papunktyje nurodyti duomenų teikėjai privalo kreiptis į Sistemos tvarkytoją, pateikdami motyvuotą prašymą anuliuoti pateiktą dalyvių ar naudos gavėjų sąrašą. Sistemos tvarkytojas, gavęs prašymą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas jį išnagrinėja (prašyme nurodytos informacijos ir pridėtų dokumentų teisėtumas nevertinamas) ir priima Nuostatų 26.4 arba 26.5 papunktyje nurodytą sprendimą. Apie priimtus sprendimus Sistemos tvarkytojas informuoja prašymo teikėją. Sistemos tvarkytojui priėmus Nuostatų 26.4 papunktyje nurodytą sprendimą, Nuostatų 11.1 ar 11.2 papunktyje nurodytas duomenų teikėjas privalo pateikti teisingą ir aktualų dalyvių ar naudos gavėjų sąrašą.

28.     Sistemos duomenys duomenų gavėjams teikiami:

28.1.    leidžiamosios kreipties būdu internetu ar kitais elektroninių ryšių tinklais;

28.2.    automatiniu būdu;

28.3.    popierine forma.

29.     Sistemos duomenys duomenų gavėjams teikiami tokio turinio ir tokiu formatu, kokie valstybės įmonėje Registrų centre jau naudojami ir kurie nereikalauja papildomo duomenų apdorojimo. Jei duomenų gavėjams teikiamų duomenų turinys ir formatas neatitinka duomenų gavėjo poreikių arba duomenų gavėjas neturi techninių galimybių reikiamai apdoroti gautų Sistemos duomenų, Sistemos tvarkytojas sukuria programines priemones, reikalingas prašomam Sistemos duomenų ir informacijos formatui ar turiniui parengti ir (ar) apdoroti, o duomenų gavėjas moka atlyginimą, kompensuojantį duomenų parengimo sąnaudas.

30.     Sistemos teikiami šie duomenų apie juridinio asmens dalyvius išrašai:

30.1.    duomenų apie juridinio asmens dalyvius išrašas, kuriame nurodoma:

30.1.1.   juridinio asmens kodas;

30.1.2.   juridinio asmens pavadinimas;

30.1.3.   juridinio asmens buveinė;

30.1.4.   paskutinė duomenų apie juridinio asmens dalyvius atnaujinimo data;

30.1.5.   akcininkų, kurių duomenys nenustatyti, turimų akcijų skaičius;

30.1.6.   uždarosios akcinės bendrovės duomenys:

30.1.6.1.   įstatinis kapitalas; įstatų, kurie keičiami dėl įstatinio kapitalo dydžio, akcijų skaičiaus, akcijų nominalios vertės pasikeitimų, įregistravimo data Juridinių asmenų registre, akcijų klasė, akcijų skaičius, akcijos nominali vertė;

30.1.6.2.     duomenys apie akcininkus:

30.1.6.2.1.    fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; kai akcininkas yra užsienio valstybės fizinis asmuo, papildomai nurodoma to asmens gimimo data (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data);

30.1.6.2.2.    juridinio asmens kodas, pavadinimas, buveinė; kai akcininkas yra užsienio valstybės juridinis asmuo, papildomai nurodomas valstybės, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, pavadinimas; kai akcininkė yra valstybė ar savivaldybė, – valstybės ar savivaldybės pavadinimas, valstybės ar savivaldybės, kaip akcininkės, teises ir pareigas įgyvendinanti institucija: jos kodas, pavadinimas, buveinė;

30.1.6.2.3.    kai akcininkai yra juridinio asmens statuso neturinčio fondo dalyviai, nurodomas fondo pavadinimas, Lietuvos banko arba užsienio valstybės priežiūros institucijos suteiktas kodas, jeigu jis buvo suteiktas, ir fondo valdymo įmonės pavadinimas, kodas, buveinė;

30.1.6.2.4.    juridinio asmens, kuriam juridinio asmens kodas, teisinė forma ir buveinė pagal galiojančius teisės aktus nesuteikti, pavadinimas;

30.1.6.2.5.    kai akcija (akcijos) priklauso keliems savininkams bendrosios nuosavybės
teise, – kiekvieno savininko Nuostatų 30.1.6.2.1–30.1.6.2.3 arba 30.1.6.2.4 ir 30.1.6.2.6
 papunkčiuose nurodyti duomenys ir kuris iš savininkų yra jų įgaliotas asmuo bei jo paskyrimo data;

30.1.6.2.6.    akcijų įgijimo data;

30.1.6.2.7.    turimų akcijų skaičius;

30.1.6.2.8.    akcijos klasė;

30.1.6.2.9.    akcijos nominali vertė;

30.1.6.2.10.             asmens tapimo akcininku data;

30.1.7.      mažosios bendrijos duomenys:

30.1.7.1.   mažosios bendrijos nario vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; kai mažosios bendrijos narys yra užsienio valstybės fizinis asmuo, papildomai nurodoma to asmens gimimo data (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data);

30.1.7.2.   kai mažosios bendrijos nario teisės priklauso keliems savininkams, – kiekvieno savininko Nuostatų 30.1.7.1 ir 30.1.7.3 papunkčiuose nurodyti duomenys ir kuris iš savininkų yra jų įgaliotas asmuo bei jo paskyrimo data;

30.1.7.3.   asmens tapimo mažosios bendrijos nariu data;

30.1.7.4.   mažosios bendrijos nario įnašo dydis (kai įnašas piniginis) ir (ar) vertė (kai įnašas nepiniginis);

30.1.7.5.   mažosios bendrijos nario įnašo dydžio (kai įnašas piniginis) ir (ar) vertės (kai įnašas nepiniginis) keitimo data;

30.1.7.6.   mažosios bendrijos nario bendra įnašų suma;

30.1.8.      viešosios įstaigos duomenys:

30.1.8.1.   fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; kai dalininkas yra užsienio valstybės fizinis asmuo, papildomai nurodoma to asmens gimimo data (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data);

30.1.8.2.   juridinio asmens kodas, pavadinimas, buveinė; kai dalininkas yra užsienio valstybės juridinis asmuo, papildomai nurodoma valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo; kai dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, – valstybės ar savivaldybės pavadinimas, valstybės ar savivaldybės, kaip viešosios įstaigos dalininkės, teises ir pareigas įgyvendinanti institucija: jos kodas, pavadinimas, buveinė;

30.1.8.3.   kai dalininko teisės priklauso keliems savininkams bendrosios nuosavybės teise, – kiekvieno savininko Nuostatų 30.1.8.1 arba 30.1.8.2 ir 30.1.8.4 papunkčiuose nurodyti duomenys ir kuris iš savininkų yra jų įgaliotas asmuo bei jo paskyrimo data;

30.1.8.4.   dalininko teisių įgijimo data;

30.1.8.5.   dalininko įnašo vertė;

30.1.8.6.   dalininko įnašo dydžio keitimo data;

30.1.9.      žemės ūkio bendrovės duomenys:

30.1.9.1.   nario ar pajininko – fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta ar adresas korespondencijai. Kai žemės ūkio bendrovės narys ar pajininkas yra užsienio valstybės fizinis asmuo, papildomai nurodoma jo gimimo data (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus asmens kodas nesuteikiamas, nurodoma tik gimimo data);

30.1.9.2.   nario ar pajininko – juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinė. Kai narys ar pajininkas yra užsienio valstybės juridinis asmuo, papildomai nurodoma valstybė, kurioje jis įregistruotas;

30.1.9.3.   kai nario ar pajininko teisės priklauso keliems savininkams bendrosios nuosavybės teise, – kiekvieno savininko Nuostatų 30.1.9.1 arba 30.1.9.2 ir 30.1.9.4 papunkčiuose nurodyti duomenys ir kuris iš savininkų yra jų įgaliotas asmuo bei jo paskyrimo data;

30.1.9.4.   asmens priėmimo į žemės ūkio bendrovės narius data arba pajininko pajinio įnašo sumokėjimo data;

30.1.9.5.   nario ar pajininko pajinio įnašo dydis (kai įnašas piniginis) ir (ar) vertė (kai įnašas nepiniginis);

30.1.9.6.   nario ar pajininko pajinio įnašo dydžio (kai įnašas piniginis) ir (ar) vertės (kai įnašas nepiniginis) keitimo data;

30.1.10.    kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) duomenys:

30.1.10.1.   nario – fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta ar adresas korespondencijai. Kai kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narys yra užsienio valstybės fizinis asmuo, papildomai nurodoma to asmens gimimo data (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus asmens kodas nesuteikiamas, nurodoma tik gimimo data);

30.1.10.2.   nario – juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinė. Kai kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narys yra užsienio valstybės juridinis asmuo, papildomai nurodoma valstybė, kurioje tas juridinis asmuo įregistruotas;

30.1.10.3.   kai nario teisės priklauso keliems savininkams bendrosios nuosavybės teise, – kiekvieno savininko Nuostatų 30.1.10.1 ir 30.1.10.2 arba 30.1.10.4 papunkčiuose nurodyti duomenys ir kuris iš savininkų yra jų įgaliotas asmuo bei jo paskyrimo data;

30.1.10.4.   asmens priėmimo į kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narius data;

30.1.10.5.   nario pajaus dydis (kai įnašas piniginis) ir (ar) vertė (kai įnašas nepiniginis);

30.1.10.6.   nario pajaus dydžio (kai įnašas piniginis) ir (ar) vertės (kai įnašas nepiniginis) keitimo data;

30.1.11.    tikrosios ūkinės bendrijos ir (ar) komanditinės ūkinės bendrijos duomenys:

30.1.11.1.   dalyvio – tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos tikrojo nario duomenys: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta ar adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė;

30.1.11.2.   dalyvio – komanditinės ūkinės bendrijos komanditoriaus duomenys: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta ar adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė. Įstatymuose nustatytais atvejais teikiant duomenis apie komanditinės ūkinės bendrijos komanditorių, teikiama informacija tik apie tuos komanditorius, kurių įnašo į komanditinę ūkinę bendriją dydis ir (ar) vertė sudaro daugiau negu 25 procentus visų dalyvių įnašų į komanditinę ūkinę bendriją dydžio ir (ar) vertės;

30.1.11.3.   kai dalyvis yra užsienio valstybės fizinis asmuo, papildomai nurodoma jo gimimo data (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus asmens kodas nesuteikiamas, nurodoma tik gimimo data);

30.1.11.4.   kai dalyvis yra užsienio valstybės juridinis asmuo, papildomai nurodoma valstybė, kurioje jis įregistruotas;

30.1.11.5.   kai dalyvio įnašas priklauso keliems savininkams bendrosios nuosavybės teise, – kiekvieno savininko Nuostatų 30.1.11.1 ir 30.1.11.3 arba 30.1.11.2 ir 30.1.11.4 bei 30.1.11.7 papunkčiuose nurodyti duomenys ir kuris iš savininkų yra jų įgaliotas asmuo bei jo paskyrimo data;

30.1.11.6.   dalyvio įnašo dydis (kai įnašas piniginis) ir (ar) vertė (kai įnašas nepiniginis);

30.1.11.7.   asmens tapimo dalyviu data;

30.1.11.8.   dalyvio įnašo dydžio keitimo data;

30.1.12.    labdaros ir paramos fondo duomenys:

30.1.12.1.   dalininko – fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; kai dalininkas yra užsienio valstybės fizinis asmuo, papildomai nurodoma to asmens gimimo data (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data);

30.1.12.2.   dalininko – juridinio asmens kodas, pavadinimas, buveinė; kai dalininkas yra užsienio valstybės juridinis asmuo, papildomai nurodoma valstybė, kurioje jis įregistruotas;

30.1.12.3.   kai dalininko teisės priklauso keliems savininkams bendrosios nuosavybės teise, – kiekvieno savininko Nuostatų 30.1.12.1, 30.1.12.2 ir 30.1.12.4 papunkčiuose nurodyti duomenys ir kuris iš savininkų yra jų įgaliotas asmuo bei jo paskyrimo data;

30.1.12.4.   dalininko teisių įgijimo data;

30.1.12.5.   dalininko įnašo vertė;

30.1.12.6.   dalininko įnašo dydžio keitimo data;

30.2.    duomenų apie juridinio asmens dalyvius išrašas su istorija, kuriame nurodomi aktualūs ir istoriniai duomenys, nurodyti Nuostatų 30.1 papunktyje, ir akcijų netekimo data, asmens narystės mažojoje bendrijoje, tikrojoje ūkinėje bendrijoje ar komanditinėje ūkinėje bendrijoje, žemės ūkio bendrovėje ar kooperatinėje bendrovėje (kooperatyve) pabaigos data, viešosios įstaigos dalininko teisių perleidimo data, žemės ūkio bendrovės pajininko pajaus perleidimo bendrovėje data arba labdaros ir paramos fondo dalininko teisių perleidimo arba pabaigos data;

30.3.    duomenų apie asmenį, kuris yra juridinių asmenų dalyvis, išrašas, kuriame nurodoma:

30.3.1.   fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; kai dalyvis yra užsienio valstybės fizinis asmuo, papildomai nurodoma to asmens gimimo data (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data);

30.3.2.   juridinio asmens kodas, pavadinimas, buveinė; kai dalyvis yra užsienio valstybės juridinis asmuo, papildomai nurodomas valstybės, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, pavadinimas; kai uždarosios akcinės bendrovės akcininkė ar viešosios įstaigos dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, – valstybės ar savivaldybės pavadinimas, valstybės ar savivaldybės, kaip uždarosios akcinės bendrovės akcininkės ar viešosios įstaigos dalininkės, teises ir pareigas įgyvendinanti institucija: jos kodas, pavadinimas, buveinė;

30.3.3.   kai akcininkai yra juridinio asmens statuso neturinčio fondo dalyviai, nurodomas fondo pavadinimas, Lietuvos banko arba užsienio valstybės priežiūros institucijos suteiktas kodas, jeigu jis buvo suteiktas, ir fondo valdymo įmonės pavadinimas, kodas, buveinė;

30.3.4.   juridinio asmens, kuriam juridinio asmens kodas, teisinė forma ir buveinė pagal galiojančius teisės aktus nesuteikti, pavadinimas;

30.3.5.   kai akcija (akcijos) arba dalyvio teisės priklauso keliems savininkams bendrosios nuosavybės teise, – savininko, apie kurį teikiamas išrašas, Nuostatų 30.3.1–30.3.3 arba 30.3.4 papunkčiuose nurodyti duomenys;

30.3.6.   juridinio asmens, kurio dalyvis yra asmuo, nurodytas Nuostatų 30.3.1–30.3.3 arba 30.3.4 papunkčiuose, kodas ir pavadinimas;

30.3.7.   kai asmuo yra uždarosios akcinės bendrovės akcininkas:

30.3.7.1.   akcijų įgijimo data;

30.3.7.2.   turimų akcijų skaičius;

30.3.7.3.   akcijų klasė;

30.3.7.4.   akcijos nominali vertė;

30.3.7.5.   asmens tapimo akcininku data;

30.3.8.   kai asmuo yra mažosios bendrijos narys:

30.3.8.1.   asmens tapimo mažosios bendrijos nariu data;

30.3.8.2.   mažosios bendrijos nario įnašo dydis (kai įnašas piniginis) ir (ar) vertė (kai įnašas nepiniginis);

30.3.8.3.   mažosios bendrijos nario įnašo dydžio keitimo data;

30.3.8.4.   mažosios bendrijos nario bendra įnašų suma;

30.3.9.   kai asmuo yra viešosios įstaigos dalininkas:

30.3.9.1.   dalininko teisių įgijimo data;

30.3.9.2.   dalininko įnašo vertė;

30.3.9.3.   dalininko įnašo dydžio keitimo data;

30.3.9.4.   dalininko bendra įnašų suma;

30.3.10. kai asmuo yra žemės ūkio bendrovės narys ar pajininkas, – Nuostatų 15.8.4–15.8.7 papunkčiuose nurodyti duomenys;

30.3.11.    kai asmuo yra kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narys, – Nuostatų 15.9.4–15.9.7 papunkčiuose nurodyti duomenys;

30.3.12.    kai asmuo yra tikrosios ūkinės bendrijos ir (ar) komanditinės ūkinės bendrijos dalyvis, – Nuostatų 15.10.6–15.10.8 papunkčiuose nurodyti duomenys. Įstatymų nustatytais atvejais teikiant duomenis apie komanditinės ūkinės bendrijos komanditorių, teikiama informacija tik apie tuos komanditorius, kurių įnašo į komanditinę ūkinę bendriją dydis ir (ar) vertė sudaro daugiau negu 25 procentus visų dalyvių įnašų į komanditinę ūkinę bendriją dydžio ir (ar) vertės;

30.3.13.    kai asmuo yra labdaros ir paramos fondo dalininkas, – Nuostatų 15.11.4, 15.11.6 ir 15.11.7 papunkčiuose nurodyti duomenys;

30.3.14.    nurodant Nuostatų 30.3.7–30.3.13 papunkčių duomenis, kai akcija (akcijos) arba dalyvio teisės priklauso keliems savininkams bendrosios nuosavybės teise, – kad asmuo yra dalyvis bendrosios nuosavybės teise;

30.4.    duomenų apie asmenį, kuris yra juridinių asmenų dalyvis, išrašas su istorija, kuriame nurodomi aktualūs ir istoriniai duomenys, nurodyti Nuostatų 30.3 papunktyje, ir akcijų netekimo data, asmens narystės mažojoje bendrijoje, tikrojoje ūkinėje bendrijoje ar komanditinėje ūkinėje bendrijoje, žemės ūkio bendrovėje ar kooperatinėje bendrovėje (kooperatyve) pabaigos data, viešosios įstaigos dalininko teisių perleidimo data, žemės ūkio bendrovės pajininko pajaus perleidimo bendrovėje data arba labdaros ir paramos fondo dalininko teisių perleidimo arba pabaigos data;

30.5.    identifikacinių duomenų apie juridinio asmens dalyvius išrašas, kuriame pateikiami duomenys, nurodyti Nuostatų 30.1.1–30.1.5 papunkčiuose, ir:

30.5.1.   duomenys apie uždarosios akcinės bendrovės akcininkus: fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens kodas, pavadinimas; valstybės ar savivaldybės pavadinimas, valstybės ar savivaldybės, kaip uždarosios akcinės bendrovės akcininkės, teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kodas, pavadinimas; juridinio asmens statuso neturinčio fondo pavadinimas, Lietuvos banko arba užsienio valstybės priežiūros institucijos suteiktas kodas, jei jis buvo suteiktas, fondo valdymo įmonės kodas, pavadinimas; juridinio asmens, kuriam juridinio asmens kodas, teisinė forma ir buveinė pagal galiojančius teisės aktus nesuteikti, pavadinimas; asmens tapimo akcininku data;

30.5.2.   duomenys apie mažosios bendrijos narius: vardas, pavardė, asmens tapimo mažosios bendrijos nariu data;

30.5.3.   duomenys apie viešosios įstaigos dalininkus: fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens kodas, pavadinimas; valstybės ar savivaldybės pavadinimas, valstybės ar savivaldybės, kaip viešosios įstaigos dalininkės, teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kodas, pavadinimas; dalininko teisių įgijimo data;

30.5.4.   duomenys apie žemės ūkio bendrovės narius ar pajininkus: fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, kodas, asmens priėmimo į žemės ūkio bendrovės narius data arba pajininko pajinio įnašo sumokėjimo data;

30.5.5.   duomenys apie kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narius: fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, kodas, asmens priėmimo į kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narius data;

30.5.6.   duomenys apie tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos tikruosius narius: fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, kodas, asmens tapimo tikruoju nariu data;

30.5.7.   duomenys apie labdaros ir paramos fondo dalininkus: fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens kodas, pavadinimas, dalininko teisių įgijimo data;

30.5.8.   kai akcija (akcijos) arba dalyvio teisės priklauso keliems savininkams bendrosios nuosavybės teise, – kiekvieno savininko Nuostatų 30.5.1–30.5.6 arba 30.5.7 papunkčiuose nurodyti duomenys ir kuris iš savininkų yra jų įgaliotas asmuo.

31.     Sistemos teikiami šie duomenų apie juridinio asmens ar kolektyvinio investavimo subjekto naudos gavėjus išrašai:

31.1.    duomenų apie juridinio asmens ar kolektyvinio investavimo subjekto naudos gavėjus išrašas, kuriame nurodoma:

31.1.1.   juridinio asmens kodas, pavadinimas, buveinė; investicinio fondo kodas, jeigu buvo suteiktas, investicinio fondo įsteigimo data, valdymo įmonės, kuriai perduotas kolektyvinio investavimo subjekto valdymas, kodas, pavadinimas, buveinė;

31.1.2.   paskutinė duomenų apie naudos gavėjus patvirtinimo data;

31.1.3.   Nuostatų 16.5–16.14 papunkčiuose nurodyti duomenys apie juridinio asmens naudos gavėjus, apskaičiuota naudos gavėjo turima juridinio asmens, nurodyto Nuostatų 31.1.1 papunktyje, nuosavybės (akcijų, pajų, įnašų ir (ar) balsavimo teisių) teisių apimtis (skaičius procentais) ar Nuostatų 17.4–17.7 papunkčiuose nurodyti duomenys apie investicinio fondo naudos gavėjus;

31.1.4.   Nuostatų 16.6–16.14 ar 17.5–17.8 papunkčiuose nurodyti duomenys apie visus tiesiogiai ir netiesiogiai juridinį asmenį ar investicinį fondą kontroliuojančius juridinius asmenis ar investicinius fondus;

31.2.    duomenų apie juridinio asmens ar kolektyvinio investavimo subjekto naudos gavėjus išrašas su istorija, kuriame nurodomi aktualūs ir istoriniai duomenys, nurodyti Nuostatų 31.1 papunktyje;

31.3.    duomenų apie asmenį, kuris yra juridinių asmenų ir (ar) kolektyvinio investavimo subjektų naudos gavėjas, išrašas, kuriame nurodoma:

31.3.1.   Nuostatų 16.5 ir (ar) 17.4 papunkčiuose nurodyti duomenys apie naudos gavėją – fizinį asmenį; naudos gavėjo nuosavybės ir (ar) kontrolės teisės; paskutinė duomenų apie naudos gavėją patvirtinimo data;

31.3.2.   naudos gavėjo turimų nuosavybės teisių (akcijų, pajų, įnašų, investicinių vienetų ir (ar) balsavimo teisių) apimtis (skaičius procentais);

31.3.3.   juridinio asmens, kurio naudos gavėjas yra Nuostatų 31.3.1 papunktyje nurodytas fizinis asmuo: kodas, pavadinimas, buveinė, valstybės, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, pavadinimas, registro, kuriame juridinis asmuo registruotas, pavadinimas, įregistravimo data; kolektyvinio investavimo subjekto, kurio naudos gavėjas yra Nuostatų 31.3.1 papunktyje nurodytas fizinis asmuo: kodas, jeigu jis buvo suteiktas, pavadinimas, valstybės, kurioje kolektyvinio investavimo subjektas įregistruotas (įsteigtas), pavadinimas, kolektyvinio investavimo subjekto įregistravimo (įsteigimo) data, valdymo įmonės, kuriai perduotas kolektyvinio investavimo subjekto, kurio naudos gavėjas yra Nuostatų 31.3.1 papunktyje nurodytas fizinis asmuo, valdymas, kodas, pavadinimas, buveinė;

31.3.4.   duomenys apie visus Nuostatų 16.6–16.14 ar 17.5–17.8 papunkčiuose nurodytus, tiesiogiai ir netiesiogiai naudos gavėjo kontroliuojamus juridinius asmenis ar investicinius fondus;

31.4.    duomenų apie asmenį, kuris yra juridinių asmenų ir (ar) kolektyvinio investavimo subjektų naudos gavėjas, išrašas su istorija, kuriame nurodomi aktualūs ir istoriniai duomenys, nurodyti Nuostatų 31.3 papunktyje;

31.5.    identifikacinių duomenų apie juridinio asmens ar kolektyvinio investavimo subjekto naudos gavėjus išrašas, kuriame pateikiami duomenys, nurodyti Nuostatų 31.1.1 ir 31.1.2 papunkčiuose, ir duomenys apie juridinio asmens ar kolektyvinio investavimo subjekto naudos gavėjus:

31.5.1.   naudos gavėjo vardas, pavardė, gimimo metai ir mėnuo, gyvenamosios vietos valstybė, pilietybė (pilietybės); naudos gavėjo nuosavybės ir (ar) kontrolės teisės, požymis, ar asmuo yra bendraturtis, požymis, ar asmuo yra įgaliotasis bendraturtis;

31.5.2.   naudos gavėjo nuosavybės teisių (akcijų, pajų, įnašų ir (ar) balsavimo teisių ir tiesiogiai investiciniame fonde turimų investicinių vienetų) apimtis (skaičius procentais).

32Sistemos išrašuose, nurodytuose Nuostatų 30 ir 31 punktuose, gali būti nurodomi papildomi Sistemoje kaupiami duomenys, išskyrus fizinio asmens duomenis. Duomenys apie juridinio asmens ar kolektyvinio investavimo subjekto naudos gavėjus gali būti teikiami grafine forma, peržiūrint juos interneto naršyklėje. Išrašų bei grafinio duomenų teikimo struktūrą ir formą tvirtina Sistemos tvarkytojas.

33Sistemos duomenys apie juridinio asmens ar kolektyvinio investavimo subjekto naudos gavėjus yra pasiekiami per Europos centrinę platformą. Sistemos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių centrinių tikrųjų savininkų registrų sąveika per Europos centrinę platformą užtikrinama laikantis techninių specifikacijų ir procedūrų, numatytų Reglamente (ES) 2021/369.

34Sistemos tvarkytojas duomenų gavėjų, kuriems duomenys teikiami pagal duomenų teikimo sutartį, prašymu už atlyginimą, kurio dydį nustato Lietuvos Respublikos teisingumo ministras, teikia Sistemoje suteiktų paslaugų išklotines (vartotojo veiksmų protokolus) ir Sistemos duomenų pakeitimų rinkinius.

35.  Sistemos tvarkytojas Sistemos duomenis (įskaitant asmens duomenis) gavėjams teikia pagal duomenų (įskaitant asmens duomenis) teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atveju), kuriose turi būti nurodytas Sistemos duomenų (įskaitant asmens duomenis) naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų Sistemos duomenų (įskaitant asmens duomenis) apimtis, arba pagal prašymus (vienkartinio teikimo atveju), kuriuose turi būti nurodytas Sistemos duomenų (įskaitant asmens duomenis) naudojimo tikslas, gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti Sistemos duomenų (įskaitant asmens duomenis) apimtis.

36.  Duomenų gavėjai privalo naudoti gautus duomenis tik tokiam tikslui, tokios apimties ir tokiu būdu, kokie nurodyti juos gaunant. Asmens duomenys turi būti naudojami vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679.

37.     Fiziniams asmenims jų asmens duomenys, tvarkomi Sistemoje, pagal Reglamentą (ES) 2016/679 teikiami neatlygintinai.

38Sistemos duomenys, teikiant Nuostatų 30 ir 31 punktuose nurodytus Sistemos išrašus, dalyvių ir naudos gavėjų sąrašus, Sistemos duomenų pakeitimų rinkinius, grafinius duomenis apie juridinio asmens naudos gavėjus ir pagal Sistemos duomenis parengtą apibendrintą, susistemintą ar kitaip apdorotą informaciją, duomenų gavėjams teikiami už atlyginimą, kurio dydį nustato Lietuvos Respublikos teisingumo ministras, išskyrus atvejus, kai jie neatlygintinai:

38.1teikiami juridinių asmenų dalyviams, kai Sistemoje tvarkomi duomenys apie juos (kartą per kalendorinius metus);

38.2teikiami juridinių asmenų ir kolektyvinio investavimo subjektų naudos gavėjams, kai Sistemoje tvarkomi duomenys apie juos;

38.3perduodami susijusiems registrams, valstybės informacinėms sistemoms;

38.4teikiami valstybės ir savivaldybės institucijoms ir įstaigoms teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti;

38.5teikiami žurnalistams Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo nustatytomis sąlygomis.

39Sistemos tvarkytojas, gavęs prašymą dėl Sistemos duomenų pateikimo ir įsitikinęs, kad atlyginimas už duomenų pateikimą sumokėtas, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo atlyginimo už duomenų pateikimą sumokėjimo dienos, o tais atvejais, kai Sistemos duomenys teikiami neatlygintinai, – nuo prašymo gavimo dienos pateikia Sistemos duomenis.

40Sistemos duomenys Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių, trečiųjų šalių fiziniams ir juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo, kitų įstatymų ir Nuostatų nustatyta tvarka.

41Sistemos tvarkytojo veiksmai gali būti skundžiami įstatymų nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

DUOMENŲ SAUGA

 

42.  Sistemos duomenų saugą reglamentuoja valdytojo patvirtinti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir saugos politiką įgyvendinantys dokumentai, parengti vadovaujantis Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu.

43.  Už Sistemos duomenų saugą pagal kompetenciją atsako Sistemos valdytojas ir tvarkytojas.

44Sistemoje įrašius naujus juridinio asmens dalyvių duomenis ar išregistravus juridinį asmenį iš Juridinių asmenų registro, taip pat Juridinių asmenų registre labdaros ir paramos fondui išregistravus žymą, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija, visi Sistemoje buvę duomenys apie jo dalyvius perkeliami į Sistemos archyvą ir jame saugomi 10 metų. Sistemoje įrašius naujus juridinio asmens ar kolektyvinio investavimo subjekto naudos gavėjų duomenis, išregistravus juridinį asmenį iš Juridinių asmenų registro, duomenys apie juridinio asmens ar kolektyvinio investavimo subjekto naudos gavėjus perkeliami į Sistemos archyvą ir jame saugomi 8 metus. Pasibaigus duomenų saugojimo Sistemos archyve terminui, duomenys sunaikinami Sistemos tvarkytojo nustatyta tvarka.

45Asmenys, tvarkantys asmens duomenis Sistemoje, privalo laikytis Reglamento (ES) 2016/679 nuostatų ir saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja ir perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo santykiams. Už neteisėtą asmens duomenų tvarkymą šiame punkte nurodyti asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

46.  Sistemos duomenų saugumas užtikrinamas vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679, Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Kibernetinio saugumo įstatymu, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu ir Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“.

 

VII SKYRIUS

FINANSAVIMAS

 

47.  Sistemos kūrimo išlaidos finansuojamos iš valstybės įmonės Registrų centro lėšų. Sistemos tvarkymo, administravimo, vystymo ir priežiūros išlaidos finansuojamos iš valstybės biudžeto ir lėšų, gautų už Sistemos duomenų teikimą.

 

VIII SKYRIUS

MODERNIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

48.  Sistema modernizuojama ir likviduojama Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

49.  Likviduojant Sistemą, jos duomenys ir dokumentai perduodami kitai informacinei sistemai, kuri steigiama vietoj likviduojamos, arba sunaikinami ar perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

50Detali duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka nustatyta Sistemos valdytojo tvirtinamame duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Teisingumo ministerijos valdomuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose tvarkos apraše.

51Užsienio valstybės fizinio asmens vardas, pavardė ir gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai pateikiami transliteruoti lotynų kalbos rašmenimis. Užsienio valstybės juridinio asmens arba kolektyvinio investavimo subjekto pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, registro, kuriame užsienio valstybės juridinis asmuo ar kolektyvinio investavimo subjektas registruotas, pavadinimas taip pat pateikiami transliteruoti lotynų kalbos rašmenimis.

52Teikiant duomenis apie užsienio valstybės fizinį asmenį pateikiama jo paso ar asmens tapatybės kortelės kopija. Šių dokumentų kopijos notaro netvirtinamos.

53Teikiant duomenis apie užsienio valstybės juridinį asmenį pateikiamas registro, kuriame saugoma juridinio asmens byla, išrašas ar kitas dokumentas, patvirtinantis, kad juridinis asmuo įregistruotas, jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus išrašas neišduodamas, išskyrus atvejus, kai užsienio valstybių registrų duomenys apie juridinių asmenų įregistravimą šiuose registruose yra vieši ir neatlygintinai prieinami visiems asmenims. Teikiant duomenis apie užsienio valstybės investicinį fondą, pateikiamas užsienio valstybės priežiūros institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis investicinio fondo buvimą, išskyrus atvejus, kai užsienio valstybių registrų duomenys apie investicinių fondų buvimą šiuose registruose yra vieši ir neatlygintinai prieinami visiems asmenims. Dokumentai apie užsienio valstybės juridinį asmenį ar investicinį fondą pateikiami legalizuoti, vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“.

54Jeigu dokumentai pateikiami ne valstybine kalba, prie jų turi būti pridėti vertimai, pasirašyti vertėjo. Užsienio valstybės fizinio asmens paso ar tapatybės kortelės vertimas pateikiamas tik tais atvejais, kai dokumentuose nėra lotynų kalbos rašmenimis įrašytų asmens vardo ir pavardės.

55.  Teikiant duomenis apie juridinio asmens dalyvius, kai akcija (akcijos) arba dalyvio teisės priklauso keliems savininkams bendrosios nuosavybės teise, Sistemos tvarkytojui kartu su dalyvių sąrašu pateikiamas notaro patvirtintas rašytinis įgaliojimas atstovauti visiems savininkams.

56Kai Nuostatų 11.1 papunktyje nurodytas duomenų teikėjas Sistemos tvarkytojui pateikia Akcinių bendrovių įstatymo 7 straipsnio 21 dalyje nurodytus duomenis apie visų uždarosios akcinės bendrovės akcijų savininką, visų akcijų įgijimo ir visų ar dalies akcijų perleidimo datas ar Ūkinių bendrijų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punkte nurodytus duomenis apie tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos tikruosius narius ir šių duomenų pasikeitimus, kartu pateikiamas prašymas šiuos duomenis įregistruoti Juridinių asmenų registre, išskyrus atvejus, kai duomenys apie tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos tikruosius narius jau yra įregistruoti Juridinių asmenų registre. Prašymas Juridinių asmenų registro tvarkytojui pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Sistemos tvarkytojas šiuos duomenis per vieną darbo dieną nuo duomenų ir dokumentų pateikimo Sistemos tvarkytojui dienos perduoda Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Už Juridinių asmenų registro duomenų pakeitimų registravimą mokamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio atlyginimas.

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-29, 2014-02-10, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01540

Dėl teisingumo ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 1R-231 „Dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-194, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-06-25, i. k. 2014-09097

Dėl teisingumo ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 1R-231 „Dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-335, 2014-11-03, paskelbta TAR 2014-11-03, i. k. 2014-15359

Dėl teisingumo ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 1R-231 „Dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-125, 2016-04-12, paskelbta TAR 2016-04-12, i. k. 2016-08671

Dėl teisingumo ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 1R-231 „Dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-207, 2017-08-09, paskelbta TAR 2017-08-10, i. k. 2017-13219

Dėl teisingumo ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 1R-231 „Dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-339, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21510

Dėl teisingumo ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 1R-231 „Dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-26, 2018-02-08, paskelbta TAR 2018-02-08, i. k. 2018-02051

Dėl teisingumo ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 1R-231 „Dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-27, 2018-02-08, paskelbta TAR 2018-02-08, i. k. 2018-02052

Dėl teisingumo ministro 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-339 „Dėl teisingumo ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 1R-231 „Dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-58, 2019-02-08, paskelbta TAR 2019-02-08, i. k. 2019-01984

Dėl teisingumo ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 1R-231 „Dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-92, 2019-02-28, paskelbta TAR 2019-02-28, i. k. 2019-03393

Dėl teisingumo ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 1R-231 „Dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-222, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-17, i. k. 2020-15960

Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 1R-231 „Dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-277, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-27, i. k. 2020-17899

Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 1R-231 „Dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-417, 2021-12-06, paskelbta TAR 2021-12-06, i. k. 2021-25245

Dėl teisingumo ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 1R-231 „Dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-47, 2022-02-08, paskelbta TAR 2022-02-09, i. k. 2022-02248

Dėl teisingumo ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 1R-231 „Dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo