Įsakymas netenka galios 2022-01-01:

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, Įsakymas

Nr. 2-242, 2021-11-24, paskelbta TAR 2021-11-24, i. k. 2021-24084

Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos atliekamo teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 37-1827, i. k. 1130STTISAK0002-117

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL TEISĖS AKTŲ AR JŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. balandžio 4 d. Nr. 2-117

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 41-1162; 2003, Nr. 38-1657) 22 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297; 2008, Nr. 71-2700) 8 straipsnio nuostatas:

1. Tvirtinu Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje tvarkos aprašą (pridedama).

2. Neteko galios nuo 2019-01-19

Punkto naikinimas:

Nr. 2-10, 2019-01-18, paskelbta TAR 2019-01-18, i. k. 2019-00766

 

3. Pripažįstu netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 28 d. įsakymą Nr. 2-250 „Dėl Teisės aktų ir teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“;

3.2. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2012 m. sausio 10 d. įsakymą Nr. 2-10 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 2-250 „Dėl Teisės aktų ir teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 11-490).

4. Pavedu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Administravimo valdybos Bendrajam skyriui pateikti šį įsakymą paskelbti leidinyje „Valstybės žinios“, o Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Viešųjų ryšių skyriui paskelbti šį įsakymą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainėje.

5. Nustatau, kad:

5.1. Šis įsakymas, išskyrus 4 ir 5 punktus, įsigalioja kitą dieną po šio įsakymo paskelbimo leidinyje „Valstybės žinios“.

5.2. Iki šio įsakymo įsigaliojimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje pradėti teisės aktų ar jų projektų antikorupciniai vertinimai atliekami anksčiau galiojusių Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje taisyklių nustatyta tvarka.

 

 

 

Direktorius                                                                           Saulius Urbanavičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų

tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 4 d.

įsakymu Nr. 2-117

(Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų

tarnybos direktoriaus 2020 m.  lapkričio 11 d.

įsakymo Nr. 2-237 redakcija)

 

 

TEISĖS AKTŲ AR JŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje (toliau – STT) tvarkos aprašas (toliau  – Aprašas) nustato teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo, numatyto Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnyje, atlikimo tvarką.

2. Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinį vertinimą atlieka STT Korupcijos prevencijos valdybos Antikorupcinio vertinimo skyriaus darbuotojai (toliau  – vertintojai) šiais pagrindais:

2.1. vadovaudamiesi patvirtintais STT veiklos prioritetais savo iniciatyva pasiūlę vertintinus teisės aktus ar teisės aktų projektus ir suderinę pasiūlymus šio Aprašo nustatyta tvarka;

2.2. gavę pavedimą šio Aprašo nustatyta tvarka.

3. STT, atlikdama teisės aktų ar jų projektų antikorupcinį vertinimą, gali vertinti ir kitų valstybės ar savivaldybės įstaigų atliktus teisės aktų projektų antikorupcinius vertinimus, taip pat prireikus gali teikti pastabas ir (ar) pasiūlymus šioms įstaigoms dėl jų atlikto antikorupcinio vertinimo.

4. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Teisės aktas – Lietuvos Respublikos teisės aktas, reglamentuojantis visuomeninius santykius, nurodytus Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje.

4.2. Teisės akto projektas – Lietuvos Respublikos teisės akto projektas, kuriame numatoma reglamentuoti visuomeninius santykius, nurodytus Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje.

4.3. Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas – teisės aktų ir (ar) teisės aktų projektų vertinimas, siekiant nustatyti esamo ar numatomo teisinio reguliavimo trūkumus, galinčius sudaryti sąlygas pasireikšti korupcijai, taip pat pasielgti nesąžiningai, neteisingai, neskaidriai, neobjektyviai.

4.4. Teisės akto projekto rengėjas – teisės akto projektą parengęs subjektas (asmuo, asmenys ar darbo grupė).

5. STT vertina savo iniciatyva atrinktus, taip pat Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko, Seimo komiteto, komisijos ar frakcijos pateiktus antikorupciniu požiūriu vertintinus teisės aktus ar jų projektus.

6. Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas apima:

6.1. esamo ar numatomo teisinio reguliavimo trūkumų, galinčių sudaryti sąlygas pasireikšti korupcijai, taip pat pasielgti nesąžiningai, neteisingai, neskaidriai, neobjektyviai, nustatymą, kurį sudaro:

6.1.1. praktinių vertinamo teisės akto projekto taikymo problemų, kurios turi ar gali turėti tiesioginių ar netiesioginių sąsajų su galima korupcijos rizika, apžvalga;

6.1.2. konsultavimasis ir (ar) derinimas su antikorupcinį vertinimą inicijavusiu subjektu, teisės aktą priėmusia, jo priėmimą inicijavusia valstybės ar savivaldybės įstaiga, institucija arba teisės akto projekto rengėjais dėl atliekamo antikorupcinio vertinimo;

6.1.3. kreipimasis į kitus STT padalinių specialistus (pagal poreikį);

6.1.4. atsakymai į šio Aprašo 1 priede nustatytus klausimus (kai yra gautas šio Aprašo 15 punkte nustatytas pavedimas);

6.2. antikorupcinio vertinimo išvados (2 priedas) rengimą ir teikimą antikorupcinį vertinimą inicijavusiam subjektui, teisės aktą priėmusiai, jo priėmimą inicijavusiai valstybės ar savivaldybės įstaigai arba teisės akto projekto rengėjui ir išvados skelbimą Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (toliau – TAIS);

 

6.3. antikorupcinio vertinimo išvadoje pateiktų pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimo stebėseną;

 

6.4. pakartotinio teisės akto ar jo projekto antikorupcinio vertinimo atlikimą (pagal poreikį).

 

 

II SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ AR JŲ PROJEKTŲ ATRINKIMAS

 

7. Vertintojai vertinimui atlikti atrenka teisės aktus ar jų projektus, kurie yra galimai ydingi antikorupciniu požiūriu, atsižvelgdami į:

7.1. nustatytus STT veiklos prioritetus;

7.2. asmenų, kurie kreipiasi į STT, pranešimuose keliamus klausimus ir problemas, nagrinėjamų parnešimų surinktą medžiagą;

7.3. korupcijos rizikos analizės išvadas ir pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;

7.4. STT padalinio, kuriam pavesta vykdyti analitinę antikorupcinę žvalgybą, pateiktus duomenis;

7.5. kitus socialiai jautrius, didesnio visuomenės susidomėjimo sulaukiančius klausimus;

7.6. kitą reikšmingą informaciją.

8. Vertintojai, atrinkę teisės aktą ar jo projektą, kuris yra galimai ydingas antikorupciniu požiūriu, ir suderinę su STT Korupcijos prevencijos valdybos Antikorupcinio vertinimo skyriaus viršininku, siūlo STT Korupcijos prevencijos valdybos viršininkui arba (STT Korupcijos prevencijos valdybos viršininko siūlymu) STT direktoriaus pavaduotojui, kuriam pavesta korupcijos prevencijos administravimo sritis (toliau – STT direktoriaus pavaduotojas), jo nesant, STT direktoriui priimti sprendimą atlikti šio teisės akto ar jo projekto antikorupcinį vertinimą. Atlikti antikorupciniu požiūriu vertintino teisės akto ar jo projekto antikorupcinį vertinimą gali siūlyti ir kiti STT darbuotojai, kurie atlikdami tarnybos funkcijas pagrįstai mano, kad atitinkamas teisės aktas, teisės akto projektas ar tam tikros jų nuostatos yra galimai ydingos antikorupciniu požiūriu.

9. STT direktorius, STT direktoriaus pavaduotojas ar STT Korupcijos prevencijos valdybos viršininkas paveda STT Korupcijos prevencijos valdybos Antikorupcinio vertinimo skyriui atlikti teisės akto ar jo projekto antikorupcinį vertinimą, kai gaunamas šio Aprašo 8  punkte nurodytas pasiūlymas atlikti teisės akto ar jo projekto antikorupcinį vertinimą arba savo iniciatyva priėmus sprendimą dėl teisės akto ar jo projekto antikorupcinio vertinimo. STT direktorius ar STT direktoriaus pavaduotojas teisės akto ar jo projekto antikorupcinį vertinimą taip pat paveda atlikti, kai gauna Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko, Seimo komiteto, komisijos ar frakcijos teikimą atlikti teisės akto ar jo projekto antikorupcinį vertinimą.

 

III SKYRIUS

TEISĖS AKTO AR JO PROJEKTO ANTIKORUPCINIO VERTINIMO ATLIKIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

ESAMO AR NUMATOMO TEISINIO REGULIAVIMO TRŪKUMŲ NUSTATYMAS

 

10. STT Korupcijos prevencijos valdybos Antikorupcinio vertinimo skyriaus viršininkas, jo nesant, STT Korupcijos prevencijos valdybos viršininkas, kai yra šio Aprašo 9 punkte nurodytas sprendimas ar pavedimas, paveda vertintojui atlikti teisės akto ar jo projekto antikorupcinį vertinimą.

11. Jei teisės aktas ar jo projektas yra didelės apimties, teisės akto ar jo projekto antikorupcinį vertinimą gali būti pavedama atlikti keliems vertintojams. Jei pavedimas atlikti antikorupcinį vertinimą duotas keliems vertintojams, pirmasis vertintojas privalo organizuoti šio pavedimo vykdymą. Už antikorupcinio vertinimo atlikimą nustatytu terminu yra atsakingi pirmasis vertintojas ir kiti vertintojai.

12. Vertintojas, atlikdamas teisės akto ar jo projekto antikorupcinį vertinimą:

12.1. analizuoja teisės akto ar jo projekto turinį ir prognozuoja, ar teisės akto ar teisės akto projekto nuostatos nėra ydingos antikorupciniu požiūriu, atsižvelgdamas į pavyzdinius klausimus, nurodytus šios Aprašo 1 priede;

12.2. prireikus konsultuojasi su teisės akto ar jo projekto rengėjais, kitais specialistais, inicijuoja kreipimąsi į teisės akto ar jo projekto rengėją dėl neskelbtų Teisės aktų registre teisės aktų pateikimo ar informacijos, reikalingos antikorupciniam vertinimui atlikti;

12.3. prireikus inicijuoja kreipimąsi į STT Analitinės antikorupcinės žvalgybos valdybą ar kitus subjektus dėl reikalingos informacijos gavimo per suderintą terminą;

12.4. atsižvelgdamas į vertinamo teisės akto ar jo projekto turinį, parengimo ir (ar) priėmimo aplinkybes ir kitą turimą informaciją, parengia motyvuotą tarnybinį pranešimą STT Korupcijos prevencijos valdybos Antikorupcinio vertimo skyriaus viršininkui, jo nesant, Korupcijos prevencijos valdybos viršininkui dėl pritarimo atlikti informacijos paiešką ir peržiūrą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos naudojimosi valstybės ar žinybinių registrų, informacinių sistemų, kadastrų, klasifikatorių duomenimis ir kitais valstybės institucijų, įstaigų, įmonių bei kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar fizinių asmenų duomenų bankais, kitomis duomenų rinkmenomis tvarkos aprašo, patvirtinto STT direktoriaus 2006 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 2-31 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos naudojimosi valstybės registrų, kadastrų, klasifikatorių duomenimis ir kitais valstybės institucijų, įstaigų, įmonių bei kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar fizinių asmenų duomenų bankais“, 2 priedo 6 punkte korupcijos prevencijos pareigūnams priskirtuose valstybės registruose, kadastruose, klasifikatoriuose ir kituose duomenų bankuose. Atlikęs minėtos informacijos paiešką ir peržiūrą dėl galimų korupcijos rizikos veiksnių, pateikia STT Korupcijos prevencijos valdybos Antikorupcinio vertimo skyriaus viršininkui peržiūrėtos informacijos apibendrinimą.

13. Analizuodamas teisės akto ar jo projekto turinį, vertintojas:

13.1. atsižvelgia į esamą teisinį reguliavimą ir visuomeninius santykius reguliuojamoje srityje;

13.2. prognozuoja, kokią įtaką teisės aktas ar jo projektas turės visuomeniniams santykiams antikorupciniu požiūriu;

13.3. vertindamas galiojantį teisės aktą, atsižvelgia į teisės akto taikymo praktiką ir sunkumus, nustatytus korupcijos atvejus ir į tai, kokios konkrečios teisės akto nuostatos sudaro sąlygas korupcijai;

13.4. atsižvelgia į teisės sistemą ir kitų teisės aktų nuostatas;

13.5. įvertina, ar teisės akto arba jo projekto nuostatos dera su atitinkamą sritį reglamentuojančiais teisės aktais ir (ar) juos konkretina;

13.6. atsižvelgia į tai, ar teisės aktas arba jo projektas nustato subjektų, kurių veikla reglamentuojama, teises ir pareigas, apibrėžia jų kompetenciją;

13.7. kiek įmanoma detaliau analizuoja teisės akto priėmimo ar jo projekto parengimo inicijavimo priežastis;

13.8. gauna (esant tarnybiniam būtinumui) kitų STT padalinių turimą informaciją, reikalingą teisės akto ar jo projekto antikorupciniam vertinimui atlikti;

13.9. vertina, ar teisės aktas arba jo projektas nustato kontroliuojantį subjektą, apibrėžia jo kontrolės formas, nustato, ar kontroliuojantis ir teises suteikiantis subjektas yra tas pats asmuo;

13.10. vertina Aprašo 12.4 punkte nustatyta tvarka gautą informaciją dėl galimų korupcijos rizikos veiksnių.

14. Teisės akto ar jo projekto antikorupcinis vertinimas atliekamas ne ilgiau kaip per 15 darbo dienų, jei pavedimą atlikti teisės akto ar jo projekto antikorupcinį vertinimą duodantis subjektas nenurodo kitaip. Teisės akto ar jo projekto antikorupcinio vertinimo pradžią ir pabaigą duodamas pavedimą nustato STT Korupcijos prevencijos valdybos Antikorupcinio vertinimo skyriaus viršininkas, jo nesant, Korupcijos prevencijos valdybos viršininkas. Teisės akto ar jo projekto antikorupcinio vertinimo terminas gali būti pratęsiamas 10 darbo dienų pavedimą atlikti teisės akto ar jo projekto antikorupcinį vertinimą duodančio subjekto sprendimu, išskyrus atvejus (pavyzdžiui, vertintojo laikinasis nedarbingumas, tarnybinė komandiruotė, negaunama informacijos, reikalingos teisės akto ar jo projekto antikorupciniam vertinimui atlikti, ir pan.), kai terminas STT direktoriaus pavaduotojo, jo nesant, STT direktoriaus sprendimu gali būti pratęsiamas ilgesniam laikotarpiui.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

TEISĖS AKTO AR JO PROJEKTO ANTIKORUPCINIO VERTINIMO IŠVADOS RENGIMAS, DERINIMAS IR TEIKIMAS PASIRAŠYTI

 

15. Vertintojas, atlikęs antikorupcinį vertinimą, surašo antikorupcinio vertinimo išvadą ir STT Korupcijos prevencijos valdybos Antikorupcinio vertinimo skyriaus viršininko, jo nesant, STT Korupcijos prevencijos valdybos viršininko pavedimu užpildo Aprašo 1 priedą, kurių projektai yra derinami šio Aprašo 17, 18 punktų nustatyta tvarka.

16. Antikorupcinio vertinimo išvadoje teikiamos pastabos ir pasiūlymai:

16.1. kritinės antikorupcinės pastabos ir pasiūlymai – pastabos ir pasiūlymai, teikiami nustačius nuostatų, kurios sudaro (sudarytų) tiesiogines sąlygas korupcijai kilti ir (ar) turint duomenų apie vertinamo teisės akto ar jo projekto reglamentavimo srityje plačiai paplitusias praktines teisės taikymo problemas, sudarančias (galinčias sudaryti) prielaidas pažeisti viešąjį interesą, taip pat tais atvejais, kai galima pagrįstai manyti, kad vertinamos nuostatos yra nepakankamai skaidrių teisėkūros procesų rezultatas ir (ar) sudaro išskirtines sąlygas kai kurioms interesų grupėms, nepagrįstai privilegijuoja tam tikrus asmenis;

16.2. kitos antikorupcinės pastabos ir pasiūlymai – pastabos ir pasiūlymai, teikiami kai nenustatoma nuostatų, kurios sudaro (sudarytų) tiesiogines sąlygas korupcijai kilti, tačiau nustatoma teisinio reglamentavimo trūkumų, dėl kurių vertinamas teisės aktas gali būti suprantamas nevienareikšmiškai, jame yra dviprasmybių, trūksta aiškumo ar kitaip sudaromos (būtų sudarytos) netiesioginės sąlygos korupcijai kilti ar korupcijos regimybei susidaryti;

16.3. kitos pastabos ir pasiūlymai – pastabos ir pasiūlymai, teikiami nenustačius nuostatų, kurios sudaro (sudarytų) tiesiogines ar netiesiogines sąlygas korupcijai kilti, tačiau aptinkama kitų reikšmingų teisės akto ar jo projekto trūkumų, apie kuriuos yra tikslinga informuoti teisės akto ar jo projekto rengėją ar institucijas, kurių veiklos sritims neigiamų padarinių gali turėti nustatyti teisės akto ar jo projekto trūkumai.

17. Antikorupcinio vertinimo išvados projektas, suderintas su STT Korupcijos prevencijos valdybos Antikorupcinio vertinimo skyriaus viršininku ir Korupcijos prevencijos valdybos viršininku, prireikus vieno iš jų nurodymu, gali būti elektroniniu paštu pateikiamas derinti teisės akto ar jo projekto rengėjui, už atitinkamą valdymo sritį atsakingam subjektui ir (ar) kitiems suinteresuotiems asmenims. Pateikus elektroniniu paštu antikorupcinio vertinimo išvados projektą derinti antikorupcinį vertinimą inicijavusiam subjektui ir (ar) teisės akto ar jo projekto rengėjui ir:

17.1. per nustatytą terminą negavus pastabų ir (ar) pasiūlymų, laikoma, kad dėl antikorupcinio vertinimo išvados projekto pastabų ir (ar) pasiūlymų nėra;

17.2. per nustatytą terminą gavus pastabų ir (ar) pasiūlymų, teisės akto ar jo projekto vertintojas jas įvertina ir motyvuotai sprendžia, kaip į jas atsižvelgti ar neatsižvelgti.

18. Antikorupcinio vertinimo išvados projektas STT yra derinamas, pasirašomas ir išsiunčiamas gavėjams STT darbo reglamento nustatyta tvarka.

19. Antikorupcinio vertinimo išvadą vertintojas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo jos pasirašymo ir užregistravimo STT dokumentų valdymo sistemoje dienos, paskelbia TAIS.

20. Antikorupcinio vertinimo išvada teikiama antikorupcinį vertinimą inicijavusiam subjektui ir teisės akto ar jo projekto rengėjui. Jei antikorupcinis vertinimas buvo atliktas STT iniciatyva, antikorupcinio vertinimo išvada teikiama teisės akto projekto rengėjui ir (ar) jo priėmimą inicijavusiai valstybės ar savivaldybės įstaigai, institucijai, už atitinkamą valdymo sritį atsakingam subjektui ir (ar) kitiems suinteresuotiems asmenims, taip pat su antikorupciniu vertinimu susijusiems subjektams, kuriuos nurodo vertintojas.

21. Šio Aprašo 20 punkte nurodytų antikorupcinio vertinimo išvados gavėjų yra prašoma per du mėnesius nuo antikorupcinio vertinimo išvados gavimo dienos informuoti STT, kaip yra atsižvelgta ar numatoma atsižvelgti į antikorupcinio vertinimo išvadoje pateiktas pastabas ir pasiūlymus (šio Aprašo 3 priedas), išskyrus atvejus, kai antikorupcinio vertinimo išvadoje teikiamos tik šio Aprašo 16.3 papunktyje numatytos pastabos ir pasiūlymai.  

 

Trečiasis SKIRSNIS

ANTIKORUPCINIO VERTINIMO IŠVADOJE PATEIKTŲ PASTABŲ ir pasiūlymų ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA

 

22. Vertintojas, kurio parengtoje antikorupcinio vertinimo išvadoje pateikta kritinių antikorupcinių pastabų ir pasiūlymų, nuolat vykdo pateiktų pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimo stebėseną, kuri įforminama užpildžius Antikorupcinio vertinimo išvados įgyvendinimo pažymą (šio Aprašo 3 priedas), ir imasi šių priemonių grįžtamajam ryšiui iš teisės akto ar jo projekto rengėjo užtikrinti:

22.1. praėjus dviem mėnesiams nuo antikorupcinio vertinimo išvados pateikimo, patikrina, ar antikorupcinio vertinimo išvados gavėjai informavo STT, kaip yra atsižvelgta ar numatoma atsižvelgti į antikorupcinio vertinimo išvadoje pateiktas pastabas ir pasiūlymus;

22.2. jei 22.1 papunktyje nurodytos informacijos nėra gauta, parengiamas raštas, adresuotas antikorupcinio vertinimo išvados gavėjui ir jo steigėjui, kuriuo pakartotinai prašoma informuoti STT, kaip yra atsižvelgta ar numatoma atsižvelgti į antikorupcinio vertinimo išvadoje pateiktas pastabas ir pasiūlymus, arba nurodyti priežastis, dėl kurių nebus atsižvelgta į antikorupcinio vertinimo išvadoje pateiktas pastabas ir pasiūlymus, ir nurodomas ne ilgesnis nei vieno mėnesio terminas šią informaciją pateikti;

22.3. jei 22.1 papunktyje nurodyta informacija nėra gaunama ir po pakartotinio kreipimosi, antikorupcinio vertinimo išvados rengėjas apie tai informuoja STT Korupcijos prevencijos valdybos viršininką ir (ar) STT direktoriaus pavaduotoją ir teikia pasiūlymus dėl tolesnių veiksmų grįžtamajam ryšiui užtikrinti.

23. Jei praėjus dviem mėnesiams nuo antikorupcinio vertinimo išvados pateikimo arba po šio Aprašo 22.2 ir 22.3 punktuose nurodytų veiksmų atlikimo gaunama duomenų, kad į antikorupcinio vertinimo išvadoje pateiktas kritines antikorupcines pastabas ir pasiūlymus bus atsižvelgta per ilgesnį laiko tarpą, antikorupcinio vertinimo išvadoje pateiktų pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimo stebėsena tęsiama (jei buvo atlikti šio Aprašo 22.2 punkte numatyti veiksmai – šiame punkte nurodytu būdu nustatytam terminui) ir stebėsenos veiksmai atliekami ne rečiau kaip kas du mėnesiai arba kitu su STT Korupcijos prevencijos valdybos viršininku ir (ar) STT direktoriaus pavaduotoju suderintu periodiškumu.

24. Vertintojas, kurio parengtoje antikorupcinio vertinimo išvadoje pateikta kitų antikorupcinių pastabų ir pasiūlymų, vykdo pateiktų pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimo stebėseną, kuri įforminama užpildžius Antikorupcinio vertinimo išvados įgyvendinimo pažymą (šio Aprašo 3 priedas), ir imasi šių priemonių grįžtamajam ryšiui iš teisės akto ar jo projekto rengėjo užtikrinti:

24.1. praėjus dviem mėnesiams nuo antikorupcinio vertinimo išvados pateikimo, patikrina, ar antikorupcinio vertinimo išvados gavėjai informavo STT, kaip yra atsižvelgta ar numatoma atsižvelgti į antikorupcinio vertinimo išvadoje pateiktas pastabas ir pasiūlymus;

24.2. jei 24.1 papunktyje nurodytos informacijos nėra gauta, į antikorupcinio vertinimo gavėją kreipiamasi raštu, elektroniniu paštu arba žodžiu (telefonu) siekiant gauti informacijos apie tai, kaip numatoma atsižvelgti į antikorupcinio vertinimo išvadoje pateiktas pastabas ir pasiūlymus.

25. Jei praėjus dviem mėnesiams nuo antikorupcinio vertinimo išvados pateikimo arba po šio Aprašo 24.2 punkte nurodytų veiksmų atlikimo gaunama duomenų, kad į antikorupcinio vertinimo išvadoje pateiktas kitas antikorupcines pastabas ir pasiūlymus bus atsižvelgta per ilgesnį laiko tarpą, antikorupcinio vertinimo išvadoje pateiktų pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimo stebėsena gali būti tęsiama ir stebėsenos veiksmai atliekami kas du mėnesiai arba kitu su STT Korupcijos prevencijos valdybos viršininku ir (ar) STT direktoriaus pavaduotoju suderintu periodiškumu.

26. Jei antikorupcinio vertinimo išvados gavėjas yra Lietuvos Respublikos Prezidentas, Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Seimo komitetas, komisija, frakcija ar Seimo narys, šio Aprašo 21 punkte, 22.2, 22.3 ir 24.2 papunkčiuose nurodyti veiksmai neatliekami. Tokiais atvejais, praėjus dviem mėnesiams nuo antikorupcinio vertinimo išvados pateikimo dienos, informacijos kaip yra atsižvelgta ar numatoma atsižvelgti į antikorupcinio vertinimo išvadoje pateiktas pastabas ir pasiūlymus ieškoma Teisės aktų informacinėje sistemoje.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

PAKARTOTINIS VERTINIMAS

 

27. STT savo iniciatyva arba Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko, Seimo komiteto, komisijos ar frakcijos teikimu gali atlikti teisės akto projekto pakartotinį antikorupcinį vertinimą, kai teisės akto projekte, kurio antikorupcinis vertinimas jau buvo atliktas, yra padaroma esminių pakeitimų arba atsiranda naujų aplinkybių.

28. STT pakartotinai vertinant teisės aktų projektus, vertintojas antikorupcinį teisės akto projekto vertinimą atlieka šio Aprašo nustatyta tvarka, taip pat privalo įvertinti, ar teisės akto projektas pakeistas atsižvelgiant į STT pateiktas antikorupcinio vertinimo pastabas ir pasiūlymus.

29. Jei į pastabas ir pasiūlymus, kurie buvo nurodyti pirminėje antikorupcinio vertinimo išvadoje, nebuvo atsižvelgta, vertintojas apie tai gali pažymėti antikorupcinio vertinimo išvadoje, pakartotinai atlikęs antikorupcinį vertinimą.

 

iV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Jei atliekant antikorupcinį vertinimą kyla šiame Apraše nenurodytų klausimų, juos sprendžia STT Korupcijos prevencijos valdybos viršininkas.

31. Už šio Aprašo nuostatų pažeidimą STT darbuotojai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 2-78, 2014-03-18, paskelbta TAR 2014-03-18, i. k. 2014-03174

Nr. 2-237, 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23705

 

 

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio

vertinimo Lietuvos Respublikos specialiųjų

tyrimų tarnyboje tvarkos aprašo

1 priedas

 

TEISĖS AKTO AR JO PROJEKTO PAVADINIMAS IR NUMERIS[1]

 

Teisės akto ar jo projekto antikorupcinio vertinimo atlikimo pagrindas:

_________________________________________________________________________

Teisės akto ar jo projekto antikorupcinio vertinimo pradžia: __________________

Teisės akto ar jo projekto antikorupcinio vertinimo pabaiga: __________________

 

KLAUSIMAI

 

 

Eil. Nr.

 

Klausimas

 

Klausimo vertinimas

1.

 

Ar teisės akto arba jo projekto tikslai, uždaviniai atitinka teisės akto ar jo projekto nuostatas?

 

2.

 

Ar nustatytas, numatomas teisinis reguliavimas pakankamai reglamentuoja atitinkamą sritį?

 

3.

 

Ar dėl nustatyto, numatomo teisinio reguliavimo nesudaroma prielaidų pasipelnyti valstybės sąskaita?

 

4.

 

Ar nėra akivaizdžių spragų, leisiančių dviprasmiškai aiškinti ir taikyti teisės aktą?

 

5.

 

Ar nustatytos subjektų, su kuriais susijęs teisės akto įgyvendinimas, teisės ir pareigos, pakankamas jų įgyvendinimo teisinis reguliavimas?

 

6.

 

Ar už teisės akto ar jo projekto nuostatų pažeidimą yra nustatyta atsakomybė?

 

7.

 

Ar nustatyta teisės akto įgyvendinimo, subjektų veiklos ir procedūrų kontrolė?

 

8.

 

Kokios aplinkybės, priežastys turėjo įtakos teisės akto ar jo projekto parengimui?

 

 

9.

 

Ar nustatyti, numatomi sprendimai yra ir (ar) bus viešai skelbiami?

 

10.

Ar dėl nustatyto, numatomo teisinio reglamentavimo nesumažės skaidrumo?

 

11.

Ar nustatytas, numatomas teisinis reglamentavimas nesudaro papildomų sąlygų korupcijai, taip pat galimybių pasielgti nesąžiningai, neteisingai, neskaidriai, neobjektyviai?

 

12.

Ar nustatyti, numatomi įgaliojimai nesuteikia, nesuteiks teisų tik vienam subjektui (pareigūnui, komisijai)?

 

13.

Ar nenustatytos, numatomos išskirtinės ar nevienodos sąlygos konkrečioje srityje veikiantiems subjektams, tam tikros išimtys ar lengvatos kai kuriems subjektams?

 

14.

Ar nustatyta skaidri sprendimo priėmimo procedūra?

 

15.

Kokia yra teisės akto projekto derinimo, svarstymo, priėmimo eiga?

 

16.

Ar vertinamas teisės aktas arba jo projektas buvo vertintas anksčiau?

 

17.

Ar prireikus atlikta informacijos paieška ir peržiūra Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos naudojimosi valstybės ar žinybinių registrų, informacinių sistemų, kadastrų, klasifikatorių duomenimis ir kitais valstybės institucijų, įstaigų, įmonių bei kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar fizinių asmenų duomenų bankais, kitomis duomenų rinkmenomis tvarkos aprašo, patvirtinto STT direktoriaus 2006 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 2-31, 2 priedo 6 punkte korupcijos prevencijos pareigūnams priskirtuose valstybės registruose, kadastruose, klasifikatoriuose ir kituose duomenų bankuose?

Jei informacijos paieška atlikta, nurodomi registrai ir (ar) kiti duomenų bankai, taip pat juose rasta apibendrinta informacija.

Ar gautoje informacijoje yra duomenų dėl galimų korupcijos rizikos veiksnių?

 

18.

Kiti aktualūs klausimai[2]:

 

 

 

_____________

 

 

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio

vertinimo Lietuvos Respublikos specialiųjų

tyrimų tarnyboje tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Teisės akto ar jo projekto antikorupcinio vertinimo išvados forma)

 

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

(Adresatas)

(Adresatas)                                                                                          (Gauto dokumento nuoroda)

 

ANTIKORUPCINIO VERTINIMO IŠVADA

DĖL (teisės akto ar jo projekto pavadinimo santrauka)

 

 

(Data) (Registracijos numeris)

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio nuostatomis[3] ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________,

(pažymima, ar antikorupcinis vertinimas atliktas savo iniciatyva ar (ir) atsižvelgiant į Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko,

Seimo komiteto, komisijos, frakcijos teikimą, asmens ar įstaigos prašymą) atlikome teisės akto(-ų) ar jo(-ų) projekto(-ų)

______________________________________________________________________________

(nurodyti tikslų teisės akto ar jo projekto pavadinimą, numerį, prireikus – jo trumpinį)

antikorupcinį vertinimą.

Atliekant teisės akto ar jo projekto antikorupcinį vertinimą, nustatyta:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(nurodama, kaip teisės aktas ar jo projektas buvo įvertintas pagal šio Aprašo 12  ir 13 punktų nuostatas)

Atlikę teisės akto ar jo projekto antikorupcinį vertinimą, teikiame šias pastabas ir pasiūlymus:

1. Kritinės antikorupcinės pastabos ir pasiūlymai:

1.1.______________________________________________________________

2. Kitos antikorupcinės pastabos ir pasiūlymai:

2.1._____________________________________________________________

3. Kitos pastabos ir pasiūlymai:

3.1. ____________________________________________________________

 

Atlikus antikorupcinį vertinimą darytina išvada, kad

______________________________________________________________________

(nurodyti įvertinto teisės akto ar jo projekto pavadinimą, numerį ar jo trumpinį)

nuostatos ___________________________________________________________________.

(pvz., yra ydingos antikorupciniu požiūriu, sudaro prielaidų piktnaudžiauti, mažina skaidrumą ir pan.)

Prašome per du mėnesius nuo antikorupcinio vertinimo išvados gavimo dienos informuoti STT, kaip atsižvelgta ar numatoma atsižvelgti į antikorupcinio vertinimo išvadoje pateiktas pastabas ir pasiūlymus (pateikti motyvuotą informaciją dėl kiekvienos pastabos ir pasiūlymo pagal lentelę[4]) (prašoma teisės akto ar jo projekto rengėjo ir (ar) jo priėmimą inicijavusios valstybės ar savivaldybės institucijos).

 

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

 

(Rengėjo nuoroda)

 

 

___________

 

 

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio

vertinimo Lietuvos Respublikos specialiųjų

tyrimų tarnyboje tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS (STT) ANTIKORUPCINIO VERTINIMO IŠVADOS

ĮGYVENDINIMO PAŽYMA

 

STT pastabos ir pasiūlymai[5]

Informacija apie pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimą[6]

Specialiųjų tyrimų tarnybos vertinimas [7]

Kritinės antikorupcinės pastabos ir pasiūlymai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos antikorupcinės pastabos ir pasiūlymai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos pastabos ir pasiūlymai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, Įsakymas

Nr. 2-78, 2014-03-18, paskelbta TAR 2014-03-18, i. k. 2014-03174

Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 2-117 „Dėl Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, Įsakymas

Nr. 2-289, 2017-08-10, paskelbta TAR 2017-08-11, i. k. 2017-13285

Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 2-117 „Dėl Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, Įsakymas

Nr. 2-10, 2019-01-18, paskelbta TAR 2019-01-18, i. k. 2019-00766

Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 2-117 „Dėl Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, Įsakymas

Nr. 2-237, 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23705

Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 2-117 „Dėl Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] Išnašoje pateikiama:

1) Vertinto teisės akto ar jo projekto nuoroda į TAIS.

2) Teisės akto ar jo projekto antikorupcinio vertinimo nuoroda į TAIS.

 

[2]Pavyzdžiui:

1) Ar neplečiami įgaliojimai vykdyti priežiūrą?

2) Ar nedidinami patekimo į rinką ar veiklos ribojimai?

3) Ar teisės aktas arba jo projektas turės įtakos skirstant ekonominę naudą, ar lems papildomas ūkio subjektų išlaidas?

4) Ar teisės akte arba jo projekte nenustatyta mažiau arba daugiau sprendimų priėmimo procedūrų?

5) Ar detaliai nustatytos kolegialios institucijos sudarymo, veiklos, atnaujinimo, narių skyrimo procedūros?

6) Ar detaliai reguliuojamas atskirų institucijos darbuotojų funkcijų ir užduočių paskirstymas?

7) Ar nustatyta galimybė skųsti sprendimus ir kam?

8) Ar pagal esamą arba numatomą reguliavimą sprendimus dėl leidimų išdavimo, veiklos priežiūros ir sankcijų taikymo priima ta pati institucija ar pareigūnas?

9) Ar nedidinama valstybės tarnautojų interesų konflikto kilimo rizika?

10) Ar nepanaikina įgaliojimus turinčių asmenų tarnybinio kaitumo atestavimas arba kitoks dalykinių arba profesinių žinių tikrinimas?

[3] Antikorupcinio vertinimo tvarka yra nustatyta Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 2-117 „Dėl Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

[4] Prieiga internete: http://www.stt.lt/documents/ivertinti_teises_aktai_2018/Pazyma_galutine.docx

[5] Pildo institucija, kuriai adresuota STT antikorupcinio vertinimo išvada.

[6] Pildo institucija, kuriai adresuota STT antikorupcinio vertinimo išvada.

[7] Pildo STT.