Suvestinė redakcija nuo 2009-07-15 iki 2010-07-27

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 8-337, i. k. 106301MISAK00D1-636

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PLANŲ RENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-636

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 82-3261) 3 straipsniu ir įgyvendindamas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 metų plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 832 (Žin., 2008, Nr. 104-3975), Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 metų plėtros strategijos įgyvendinimo pirmojo etapo (2008–2009 metų) priemonių plano 1.1.3 priemonę,

Preambulės pakeitimai:

Nr. D1-380, 2009-07-02, Žin., 2009, Nr. 83-3472 (2009-07-14), i. k. 109301MISAK00D1-380

 

tvirtinu Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisykles (pridedama).

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636

 

VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PLANŲ RENGIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja savivaldybių teritorijų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiųjų planų (toliau – Planai) rengimo, viešo svarstymo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo, galiojimo ir keitimo tvarką bei planavimo proceso ir procedūrų dalyvių tarpusavio santykius.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-380, 2009-07-02, Žin., 2009, Nr. 83-3472 (2009-07-14), i. k. 109301MISAK00D1-380

 

2. Šiomis taisyklėmis turi vadovautis specialiojo teritorijų planavimo organizatoriai, Planų rengėjai, planavimo sąlygas rengiančios ir išduodančios institucijos, Planus derinančios, tvirtinančios ir teritorijų planavimo priežiūrą vykdančios institucijos, fiziniai ir juridiniai asmenys, dalyvaujantys vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo planavimo procese ir procedūrose.

3. Taisyklės taikomos rengiant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus, numatytus Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 82-3260) 14 straipsnyje.

4. Pagal teritorijų planavimo dokumentą tvirtinančią instituciją Planai yra savivaldybės lygmens. Pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį yra šie Planų lygmenys:

4.1. rajono – regiono dalys, išsiskiriančios administraciniu (savivaldybės) konkrečiu funkciniu bendrumu;

4.2. vietovės – žemės sklypai ar jų grupės.

5. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) sąvokas.

 

II. PLANAVIMO TIKSLAI IR OBJEKTAS

 

6. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo teritorijų planavimo tikslai yra šie:

6.1. atlikti esamą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo būklės analizę;

Papildyta punktu:

Nr. D1-380, 2009-07-02, Žin., 2009, Nr. 83-3472 (2009-07-14), i. k. 109301MISAK00D1-380

 

6.2. planuojamoje teritorijoje nustatyti viešojo vandens tiekimo teritorijas, kuriose būtų užtikrintas reikalavimus atitinkantis geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-380, 2009-07-02, Žin., 2009, Nr. 83-3472 (2009-07-14), i. k. 109301MISAK00D1-380

 

6.3. nustatyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, kad būtų užtikrintas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo nenutrūkstamas funkcionavimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-380, 2009-07-02, Žin., 2009, Nr. 83-3472 (2009-07-14), i. k. 109301MISAK00D1-380

 

6.4. užtikrinti, kad 95 procentai kiekvienos savivaldybės gyventojų būtų aprūpinami įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos ir paslaugų kokybės reikalavimus atitinkančiu geriamuoju vandeniu ir teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis.

Papildyta punktu:

Nr. D1-380, 2009-07-02, Žin., 2009, Nr. 83-3472 (2009-07-14), i. k. 109301MISAK00D1-380

 

7. Specialiojo planavimo objektas – žemės ūkio, miškų ūkio, konservacinė ir kitos paskirties žemė, vandens ūkio paskirties žemė, komunikaciniai koridoriai, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra.

 

III. PLANAVIMO ORGANIZATORIAI, PLANŲ RENGĖJAI IR FINANSAVIMAS

 

8. Planavimo organizatorius yra savivaldybės administracijos direktorius.

9. Planavimo organizatorius Planų rengėją parenka vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2002, Nr. 118-5296) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Planus rengti turi teisę:

10.1. juridiniai asmenys ir įmonių, įsteigtų Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse, filialai Lietuvos Respublikoje, jeigu jų steigimo dokumentuose numatyta teritorijų planavimo veikla, o planavimo darbams vadovauja atestuotas teritorijų planavimo specialistas; tais atvejais, kai kiti įstatymai ar teisės aktai nustato privalomą tokių specialistų atestavimą – atestuotas specialistas;

10.2. teritorijų planavimo specialistas ar atitinkamos kvalifikacijos aukštąjį išsilavinimą turintis specialistas, išskyrus atvejus, kai kiti įstatymai ar teisės aktai nustato privalomą tokių specialistų atestavimą.

11. Planų rengimas finansuojamas iš savivaldybės biudžeto.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-380, 2009-07-02, Žin., 2009, Nr. 83-3472 (2009-07-14), i. k. 109301MISAK00D1-380

 

IV. PLANAVIMO PROCESAS

 

12. Planavimo procesą sudaro parengiamasis, Planų rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis etapai.

13. Planavimo organizatorius arba jo įgaliotas asmuo parengiamojo etapo metu:

13.1. nustato planavimo tikslus ir uždavinius, parengia ir patvirtina planavimo darbų programą, prireikus užsako atlikti tyrimus, vietinėje spaudoje ir savivaldybės interneto tinklalapyje paskelbia apie priimtą sprendimą dėl Plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų. Planavimo organizatorius, sudarydamas sutartį su Plano rengėju, jam pateikia sprendimą dėl Plano rengimo, galiojantį planuojamos teritorijos topografinį planą, planavimo darbų programą ir planavimo sąlygas, išrašą iš Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro apie numatomoje planuoti teritorijoje galiojančius ir rengiamus (jei tokia informacija disponuoja Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro tvarkytojas) teritorijų planavimo dokumentus, parengtų programų, atliktų tyrimų ataskaitų ir kitų planavimo dokumentų bei priimtų sprendimų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros srityje kopijas;

13.2. jeigu tai numato įstatymai bei kiti teisės aktai, šiame etape planavimo organizatorius ar jo įgaliotas Plano rengėjas atlieka atranką ir nustato, ar privaloma atlikti konkretaus Plano strateginį pasekmių aplinkai vertinimą, bei parengia vertinimo atrankos dokumentą. Atrankos atlikimo ir vertinimo atrankos dokumento rengimo tvarką reglamentuoja Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-456 (Žin., 2004, Nr. 136-4971);

13.3. prieš pradėdamas rengti Planą, planavimo organizatorius Teritorijų planavimo dokumentams rengti sąlygų parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262 (Žin., 2004, Nr. 83-3028; 2006, Nr. 112-4293), nustatyta tvarka raštu kreipiasi į šių Taisyklių 13.4 punkte nurodytas suinteresuotas institucijas, kad šios pateiktų planavimo sąlygas.

Planavimo sąlygos išduodamos arba motyvuotas atsakymas apie neišdavimo priežastis pateikiamas per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jei planavimo sąlygos per nustatytą terminą nebuvo išduotos ir planavimo organizatoriui arba jo įgaliotam asmeniui nepranešta apie jų neišdavimo priežastis, planavimo organizatorius turi teisę pradėti rengti specialiojo teritorijų planavimo dokumentus. Apie tai jis, pasibaigus planavimo sąlygų išdavimo terminui, per 5 darbo dienas raštu praneša institucijai, kuriai yra pavaldi planavimo sąlygas turėjusi išduoti institucija. Pranešimą gavusi institucija turi priimti sprendimą, kaip turės būti patikrinami be išduotų planavimo sąlygų parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniai;

13.4. planavimo sąlygas rengia ir išduoda šios institucijos:

apskrities viršininkas, Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinis padalinys, Visuomenės sveikatos centro teritorinis padalinys, planuojamoje teritorijoje ūkinę veiklą vykdančios šilumos, elektros, dujų, naftos tiekimo įmonės, kai numatoma prie jų prijungti naujus abonentus, vandens tiekėjai nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdantys ir naudojantys planuojamoje teritorijoje esančią vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, kai numatoma ją išplėsti ar nutiesti naują.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-380, 2009-07-02, Žin., 2009, Nr. 83-3472 (2009-07-14), i. k. 109301MISAK00D1-380

 

14. Planų rengimo etapą sudaro:

14.1. esamos būklės analizės stadija:

14.1.1. atliekama planuojamoje teritorijoje esančios vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros būklės analizė, šios infrastruktūros objektų išsidėstymo ir jų plėtros galimybių vertinimas, taikomo individualaus vandens išgavimo ir (ar) individualaus nuotekų šalinimo esamų objektų išsidėstymo vertinimas;

14.1.2. atliekama geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų poreikio analizė ir įvertinimas;

14.1.3. nustatomos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros tendencijos, prognozės ir problemos.

14.2. koncepcijos rengimo stadija:

14.2.1. nustatomos teritorijos, kurios bus įtrauktos į viešojo vandens tiekimo teritorijas, siekiant, kad iki 2014 m. gruodžio 31 d. ne mažiau kaip 95 procentai kiekvienos savivaldybės gyventojų būtų aprūpinami viešojo vandens tiekėjo tiekiamu, įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos ir paslaugų kokybės reikalavimus atitinkančiu geriamuoju vandeniu ir teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis. Nuotekų tvarkymas turi būti organizuojamas taip, kad atitiktų aplinkosaugos reikalavimus, nustatytus Nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2007, Nr. 110-4522), Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 (Žin., 2007, Nr. 42-1594), ir kituose teisės aktuose. Į viešojo vandens tiekimo teritorijas įtraukiamos gyvenamosios vietovės, jų dalys ir pavieniai gyvenamieji namai bei kiti pastatai, kuriuose geriamuoju vandeniu aprūpinama ne mažiau kaip 50 asmenų; kuriose yra valstybei, savivaldybei arba savivaldybės (savivaldybių) kontroliuojamai įmonei priklausanti naudojimui tinkama geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra; kuriose gyvenantys gyventojai dėl vandens išteklių trūkumo, aplinkosaugos reikalavimų, ekonominių ar kitų priežasčių neturi galimybės būti aprūpinami arba negali apsirūpinti tinkamos kokybės geriamuoju vandeniu kitais būdais, išskyrus viešąjį vandens tiekimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-380, 2009-07-02, Žin., 2009, Nr. 83-3472 (2009-07-14), i. k. 109301MISAK00D1-380

 

14.2.2. nustatomos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptys ir prioritetai, numatoma, kuriose teritorijose bus plėtojama vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūra, o kuriose viešasis vandens tiekimas bus vykdomas kitomis priemonėmis, nustatomos teritorijos, kuriose taikomas individualus vandens išgavimas ir (ar) individualus nuotekų šalinimas, parengiami perspektyviniai infrastruktūros išdėstymo planuojamoje teritorijoje modeliai;

14.2.3. nustatomos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai reikalingos teritorijos;

14.2.4. atliekamas Plano sprendinių strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 patvirtintu Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu (Žin., 2004, Nr. 130-4650).

14.3. sprendinių konkretizavimo stadija:

14.3.1. pažymimos planuojamos viešojo vandens tiekimo teritorijos;

14.3.2. pažymimi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros esami ir numatomi objektai: vandenvietės, vandentiekio siurblinės, vandens talpyklos, vandentakiai, magistraliniai ir skirstomieji vandentiekio tinklai, lauko nuotakynai (paviršinių nuotekų nuotakynai), nuotekų siurblinės, nuotekų valyklos ir kiti šios infrastruktūros objektai;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-380, 2009-07-02, Žin., 2009, Nr. 83-3472 (2009-07-14), i. k. 109301MISAK00D1-380

 

14.3.3. pažymimos vandenviečių sanitarinės apsaugos zonos.

Papildyta punktu:

Nr. D1-380, 2009-07-02, Žin., 2009, Nr. 83-3472 (2009-07-14), i. k. 109301MISAK00D1-380

 

14.3.4. pažymimi individualaus vandens išgavimo ir (ar) nuotekų šalinimo infrastruktūros objektai;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-380, 2009-07-02, Žin., 2009, Nr. 83-3472 (2009-07-14), i. k. 109301MISAK00D1-380

 

14.3.5. konkretizuojami įvardyti sprendiniai ir jų įgyvendinimo būdai;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-380, 2009-07-02, Žin., 2009, Nr. 83-3472 (2009-07-14), i. k. 109301MISAK00D1-380

 

14.3.6. sprendimai dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo būdo (geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo vamzdynais, individualių vandens gręžinių ir nuotekų valymo įrenginių įrengimo/statymo) turi būti priimami išnagrinėjus alternatyvas ir parenkamas ekonomiškai tinkamiausias (priimtiniausias) būdas. Taip pat parenkant būdą turi būti įvertinama sprendimo įtaka geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų didėjimui/mažėjimui.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-380, 2009-07-02, Žin., 2009, Nr. 83-3472 (2009-07-14), i. k. 109301MISAK00D1-380

 

15. Planų sprendinių poveikio vertinimas – teritorijų planavimo proceso etapas, kurio metu surenkama ir analizuojama informacija, pagal ją nustatytais aspektais įvertinamas rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo galimas teigiamas ir (ar) neigiamas ilgalaikis ir (ar) trumpalaikis poveikis.

Plano sprendinių poveikio vertinimas atliekamas parengus Plano sprendinius prieš juos pateikiant derinti derinančioms institucijoms. Sprendinių poveikio vertinimo proceso pabaigoje parengiama ataskaita, kuri pateikiama aiškinamajame rašte arba atskirai. Ataskaitoje turi būti aprašyta numatoma veikla, įvertinta sprendinių atitiktis numatomiems planavimo tikslams įgyvendinti, institucijų išduotoms planavimo sąlygoms, nurodytas rengiamo Plano ryšys su galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais ir (ar) patvirtintais ilgalaikiais ir vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais, įvertinta status quo situacija, numatomas sprendinių teigiamas ar neigiamas, trumpalaikis ar ilgalaikis poveikis, numatytos neigiamą sprendinių poveikį pašalinančios ar mažinančios priemonės. Šis Planų sprendinių poveikio vertinimas atliekamas pagal Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 920 (Žin., 2004, Nr. 113-4228).

16. Jei pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą (Žin., 1996, Nr. 82- 1965; 2005, Nr. 84-3105) Plano sprendiniui turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros, šis vertinimas atliekamas įgyvendinant Plano sprendinį.

17. Baigiamąjį etapą sudaro:

17.1. Plano svarstymo ir derinimo stadija -viešas svarstymas su visuomene, derinimas su institucijomis, ginčų nagrinėjimas;

17.2. Plano tvirtinimo stadija – tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje, tvirtinimas ir registravimas teritorijų planavimo registre.

18. Planavimo viešumą užtikrina planavimo organizatorius arba jo įgaliotas asmuo, vietinėje spaudoje ir savivaldybės interneto tinklalapyje informuodamas apie Planų rengimo pradžią ir planavimo tikslus, organizuodamas viešą svarstymą ir gautų visuomenės pasiūlymų nagrinėjimą, vykdydamas informacijos suteikimo ir konsultavimo procedūras Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo bei Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2004, Nr. 112-4189), nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-380, 2009-07-02, Žin., 2009, Nr. 83-3472 (2009-07-14), i. k. 109301MISAK00D1-380

 

19. Planų derinimo procedūra atliekama savivaldybės Nuolatinėje statybos komisijoje kompleksiškai ir turi būti baigta per 15 darbo dienų nuo planavimo organizatoriaus prašymo derinti Planą pateikimo dienos. Derinimo procedūroje turi dalyvauti planavimo organizatorius arba jo įgaliotas atstovas. Derinimo procedūros rezultatai įforminami protokolu. Planas yra suderintas, jei tam pritaria visi posėdyje dalyvavę ar raštu savo pritarimą pateikę savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos nariai. Jeigu bent vienas komisijos narys nepritaria Plano derinimui, laikoma, kad komisija priėmė sprendimą nederinti Plano. Nepritarimo motyvai išdėstomi derinimo procedūros protokole.

20. Jei savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos protokolas dėl pateikto Plano derinimo arba nederinimo per nustatytą terminą nebuvo išduotas ir planavimo organizatoriui arba jo įgaliotam asmeniui nepranešta apie neišdavimo priežastis, laikoma, kad Planas yra suderintas, o planavimo organizatorius arba jo įgaliotas asmuo turi teisę parengtą Planą teikti tikrinti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. Apie tai jis per 5 darbo dienas raštu praneša protokolą turėjusiai pateikti savivaldybės Nuolatinei statybos komisijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-380, 2009-07-02, Žin., 2009, Nr. 83-3472 (2009-07-14), i. k. 109301MISAK00D1-380

 

21. Plano sprendiniai turi neprieštarauti įstatymais ir Vyriausybės nutarimais nustatytiems specialiųjų žemės naudojimo sąlygų reikalavimams, atitinkamo lygmens galiojantiems bendrojo teritorijų planavimo dokumentams, įregistruotiems savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų registre.

22. Viešai apsvarstytą ir suderintą Plano projektą planavimo organizatorius arba jo įgaliotas asmuo teikia patikrinti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. Tikrinimui teikiami Plano sprendiniai (grafinė ir tekstinė dalys) ir procedūrų dokumentai, pasibaigus Teritorijų planavimo įstatyme nustatytam teritorijų planavimo dokumento sprendinių apskundimo terminui (vienas mėnuo nuo atsakymo raštu į visuomenės pateiktus pasiūlymus dienos). Apskrities viršininko administracija, vadovaudamasi Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. D1-200 (Žin., 2004, Nr. 78-2756), patikrina Plano sprendinius ir procedūrų dokumentus ir patikrinimo rezultatus įformina patikrinimo aktu. Patikrinimo aktas turi būti pateiktas planavimo organizatoriui per 20 darbo dienų nuo Plano pateikimo tikrinti dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-380, 2009-07-02, Žin., 2009, Nr. 83-3472 (2009-07-14), i. k. 109301MISAK00D1-380

 

23. Planavimo organizatorius arba jo įgaliotas asmuo gavęs teigiamą patikrinimo išvadą, pateikia Planų projektus tvirtinti savivaldybės tarybai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-380, 2009-07-02, Žin., 2009, Nr. 83-3472 (2009-07-14), i. k. 109301MISAK00D1-380

 

24. Planas tvirtinti neteikiamas, jeigu valstybinės teritorijų planavimo priežiūrą atliekančios institucijos išvada dėl Plano tvirtinimo yra neigiama.

25. Jei Planą turėjusi tvirtinti savivaldybės taryba per nustatytą terminą jo nepatvirtino ir nepateikė motyvuoto atsakymo dėl Plano netvirtinimo, planavimo organizatoriaus prašymu arba savo iniciatyva Vyriausybės atstovas apskrityje turi atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo (Žin., 1998, Nr. 51-1392; 2004, Nr. 98-3626) 5 straipsnio 2 dalyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-380, 2009-07-02, Žin., 2009, Nr. 83-3472 (2009-07-14), i. k. 109301MISAK00D1-380

 

26. Planavimo organizatorius arba jo įgaliotas asmuo patvirtintą Planą ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo jo patvirtinimo dienos privalomai pateikia registruoti savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų registro tvarkytojui. Planas registruojamas savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų registre vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 19 nutarimu Nr. 721 patvirtintais Teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatais (Žin., 1996, Nr. 60-1417; 2004, Nr. 165-6035). Plano sprendiniai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 19 nutarimu Nr. 721 patvirtintų Teritorijų planavimo dokumentų banko nuostatų (Žin., 1996, Nr. 60-1417; 2004, Nr. 165-6035) nustatyta tvarka fiksuojami savivaldybės teritorijų planavimo duomenų banke.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-380, 2009-07-02, Žin., 2009, Nr. 83-3472 (2009-07-14), i. k. 109301MISAK00D1-380

 

V. PLANO PASKELBIMAS, ĮSIGALIOJIMAS, KEITIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

 

27. Savivaldybės tarybos sprendimas dėl Plano patvirtinimo paskelbiamas vietinėje spaudoje ir savivaldybės interneto tinklalapyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-380, 2009-07-02, Žin., 2009, Nr. 83-3472 (2009-07-14), i. k. 109301MISAK00D1-380

 

28. Patvirtintas Planas įsigalioja kitą dieną po to, kai savivaldybės tarybos sprendimas dėl Plano patvirtinimo paskelbiamas vietinėje spaudoje ir savivaldybės interneto tinklalapyje, jeigu pačiame sprendime nenustatyta vėlesnė jo įsigaliojimo data.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-380, 2009-07-02, Žin., 2009, Nr. 83-3472 (2009-07-14), i. k. 109301MISAK00D1-380

 

29. Plano keitimai rengiami, svarstomi, derinami, tikrinami ir tvirtinami ta pačia tvarka kaip ir Planas. Sprendimą dėl Plano keitimo būtinumo planavimo organizatoriaus motyvuotu siūlymu priima savivaldybės taryba. Rengiant ir (ar) keičiant Planą turi būti atsižvelgta į Nemuno upių baseinų rajono valdymo planą ir priemonių programą ir (ar) Lielupės, Ventos, Dauguvos upių baseinų rajono valdymo planus ir šių upių baseinų rajonų priemonių programas, patvirtintas Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 189 (Žin., 2009, Nr. 33-1268) nustatytais terminais.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-380, 2009-07-02, Žin., 2009, Nr. 83-3472 (2009-07-14), i. k. 109301MISAK00D1-380

 

30. Patvirtinus Planą, vykdoma Plano sprendinių įgyvendinimo stebėsena (monitoringas), priežiūra ir kontrolė. Kartu su Teritorijų planavimo duomenų banku nuolat kaupiama ir analizuojama informacija ir apie gyvenamųjų vietovių, kuriose renovuota/pastatyta vandens tiekimo ir (ar) nuotekų sistemų, skaičių, prisijungusių prie naujai įrengtų vandens tiekimo ir (ar) nuotekų surinkimo tinklų gyventojų skaičių, nustatomas investicijų poreikis, rengiamos programos Plano sprendiniams įgyvendinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-380, 2009-07-02, Žin., 2009, Nr. 83-3472 (2009-07-14), i. k. 109301MISAK00D1-380

 

31. Plano sprendinių įgyvendinimą pagal kompetenciją kontroliuoja savivaldybės institucija įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

32. Lietuvos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys turi teisę susipažinti su Plano dokumentais registrą tvarkančioje institucijoje ir gauti kopiją už nustatytą valstybės rinkliavą.

 

VI. PLANŲ SUDĖTIS, PLANAVIMO PROCEDŪRŲ DOKUMENTAI

 

33. Planas rengiamas 3 egzemplioriais. Jį sudaro tekstinė dalis – aiškinamasis raštas ir grafinė dalis – brėžiniai:

33.1. brėžinyje pažymimos nustatytos viešojo vandens tiekimo teritorijos, kuriose pažymimas taikomas individualus vandens išgavimas ir (ar) individualus nuotekų šalinimas ir planuojamos teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros sistemos elementai. Jeigu viename brėžinyje neįmanoma pažymėti visų sprendinių, rengiami papildomi brėžiniai. Brėžiniai sudaromi pagal georeferencinę duomenų bazę, jeigu jos nėra, – pagal naujausius topografinius žemėlapius. Brėžinių mastelis pasirenkamas pagal planuojamos teritorijos dydį ir jis gali būti nuo 1: 2 000 iki 1: 25 000;

33.2. aiškinamajame rašte pateikiama informacija apie planuojamos teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros būklės ir potencialių plėtros galimybių bei probleminių situacijų analizę, duomenys ir ekonominiai skaičiavimai, gauti rengiant planuojamos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros koncepciją ir konkretizuojant sprendinius, pagrindžiami brėžiniuose pateikti sprendiniai, naudota Plano rengimo metodika ir kiti su Plano rengimu susiję paaiškinimai.

34. Planavimo procedūrų dokumentai yra šie:

34.1. savivaldybės tarybos sprendimas dėl Plano rengimo;

34.2. planavimo darbų programa;

34.3. planavimo sąlygos;

34.4. sprendinių pasekmių vertinimo ataskaita;

34.5. apibendrinanti ataskaita apie visuomenės dalyvavimą svarstyme;

34.6. derinimo dokumentai;

34.7. valstybinės teritorijų planavimo priežiūros institucijos patikrinimo aktas.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35. Planavimo organizatorius arba jo įgaliotas asmuo privalo dalyvauti Plano rengimo procese ir procedūrose. Planavimo organizatorius ir Plano rengėjas yra atsakingi už pasekmes, atsiradusias dėl jų kaltės planavimo proceso ir procedūrų metu.

36. Planavimo organizatorius arba jo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Plano patvirtinimo dienos privalo raštu arba elektroniniu paštu informuoti Aplinkos ministeriją ir Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją apie Plano patvirtinimą ir įsigaliojimo datą.

Papildyta punktu:

Nr. D1-380, 2009-07-02, Žin., 2009, Nr. 83-3472 (2009-07-14), i. k. 109301MISAK00D1-380

 

37. Planavimo organizatorius kartu su Plano rengėju atsako už planavimo proceso ir procedūrų organizavimą ir privalo laikytis šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-380, 2009-07-02, Žin., 2009, Nr. 83-3472 (2009-07-14), i. k. 109301MISAK00D1-380

 

38. Žala, atsiradusi dėl neteisėtais veiksmais įgyvendinamų teritorijų planavimo dokumentų, atlyginama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-380, 2009-07-02, Žin., 2009, Nr. 83-3472 (2009-07-14), i. k. 109301MISAK00D1-380

 

39. Ginčai dėl Planų rengimo procesų ir procedūrų pažeidimų nagrinėjami Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros bei statinių naudojimo priežiūros nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 370 (Žin., 1997, Nr. 34-851, 2004, Nr. 109-4075), nustatyta tvarka.

______________

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-380, 2009-07-02, Žin., 2009, Nr. 83-3472 (2009-07-14), i. k. 109301MISAK00D1-380

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-380, 2009-07-02, Žin., 2009, Nr. 83-3472 (2009-07-14), i. k. 109301MISAK00D1-380

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-636 "Dėl Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo