Suvestinė redakcija nuo 2011-06-29 iki 2012-02-29

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 88-3550, i. k. 1082213ISAK002B-290

 

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

ĮSAKYMAS

 

DĖL TECHNINIŲ MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ REIKALAVIMŲ

 

2008 m. liepos 29 d. Nr. 2B-290

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213) 10 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 3-13 „Dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2008, Nr. 26-946; Nr. 27; 2009, Nr. 76-3150) 1.2.2 punktu:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 2B-251, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 77-3792 (2011-06-28), i. k. 1112213ISAK002B-251

 

1. Tvirtinu Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus (pridedama).

2. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d.

3. Įsakymą nustatyta tvarka skelbti „Valstybės žiniose“ ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos interneto svetainėje.

 

 

INSPEKCIJOS VIRŠININKAS                                                VIDMANTAS ŽUKAUSKAS

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290

 

TECHNINIAI MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ REIKALAVIMAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Techniniai motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimai nustato reikalavimus, kuriuos kelių transporto priemonės (toliau – transporto priemonės) turi atitikti atliekant jų privalomąją techninę apžiūrą (toliau – apžiūra), apžiūros atlikimo metu taikomus kontrolės būdus ir transporto priemonių techninės būklės vertinimo kriterijus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-509, 2008-12-19, Žin., 2009, Nr. 6-212 (2009-01-17), i. k. 1082213ISAK002B-509

 

2. Transporto priemonės konstrukcija ir eksploatacinės savybės turi atitikti jos gamybos metu galiojusius reikalavimus, jeigu teisės aktai nenustato naujų ar papildomų reikalavimų.

3. Nerekomenduojama be pagrindo keisti transporto priemonės konstrukciją. Tais atvejais, kai transporto priemonėje įrengiami papildomi elementai ar keičiama jos konstrukcija, tai šie pakeitimai neturi sumažinti gamintojo numatytų transporto priemonės aktyviosios ir pasyviosios saugos bei aplinkosaugos savybių, laikančiųjų konstrukcijų atsparumo ir standumo bei turi nepabloginti vairuotojo ir keleivių ergonomikos bei krovinių vežimo sąlygų.

Bet kokie transporto priemonės konstrukcijos pakeitimai gali būti atliekami tik panaudojant tam skirtas ir / arba sertifikuotas detales bei konstrukcines ir eksploatacines medžiagas.

4. Transporto priemonės atskirų elementų remontas (jei tai yra leidžiama gamintojo arba neprieštarauja kitiems išvardytiems reikalavimams) turi būti atliekamas laikantis tinkamos ir techniniu požiūriu priimtinos remonto technologijos. Suremontuoti elementai turi būti tinkamos estetinės išvaizdos ir apsaugoti nuo aplinkos poveikio (korozijos, senėjimo).

5. Svarbūs eismo saugumo atžvilgiu elementai – stabdžių sistemos, vairavimo sistemos, pakabos, sukabintuvų ir grąžulų apkrovas laikančios detalės neturi būti remontuojamos mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais būdais, jei dėl to gali būti pažeista metalo struktūra, elementų atsparumas, standumas, pasikeisti tvirtinimo ir kitos gamintojo numatytos savybės.

 

II. TRANSPORTO PRIEMONIŲ APŽIŪROS ATLIKIMAS (KONTROLĖS BŪDAI, KONTROLĖS OBJEKTAI IR JŲ ĮVERTINIMAS)

 

6. Transporto priemonių apžiūra apima reikalingų pateikti dokumentų ir transporto priemonės identifikavimo, įrengimo bei jos techninių savybių kontrolę (patikrinimą ir įvertinimą).

7. Techninių savybių kontrolė atliekama siekiant įvertinti, ar transporto priemonės atitinka nustatytus techninius reikalavimus, tam taikant numatytus kontrolės būdus bei technines priemones (bandymo įrangą, įrenginius, prietaisus, įrankius). Kontrolė atliekama be transporto priemonių detalių demontavimo, išskyrus atvejus, kai demontavimas yra būtinas, norint atlikti tam tikrą patikrinimą, ir tai galima atlikti per pakankamai trumpą laiką.

8. Atliekant transporto priemonių apžiūrą taikomi šie kontrolės būdai:

8.1. apžiūrėjimas;

8.2. tikrinimas;

8.3. bandymas;

8.4. matavimas;

8.5. skaičiavimas.

9. Apžiūrėjimas apima objekto vizualinę kontrolę, jei reikia, panaudojant tam skirtus įrankius arba prietaisus, jo ar jam gretimų elementų apčiuopimą arba klausos būdą.

10. Tikrinimas apima objekto ar jam gretimų elementų funkcionavimo ar būklės stebėjimą, kai yra paveikiami atitinkami valdymo įtaisai ir / arba jungikliai, arba apžiūrėjimą, kai yra panaudojami tam skirti įrenginiai ar prietaisai.

11. Bandymas apima objekto kontrolę, kai yra panaudojama tam skirta bandymo įranga.

12. Matavimas apima objekto kontrolę, kai panaudojamos ilgio ar laiko matavimo priemonės arba šablonai.

13. Skaičiavimas atliekamas, kai objekto savybės įvertinamos pagal tam tikrus anksčiau nustatytus rodiklius.

14. Techninių savybių kontrolė apima šiuos įvertinamų objektų kriterijus:

14.1. techninę būklę;

14.2. veikimą;

14.3. konstrukciją;

14.4. efektyvumą.

15. Techninės būklės kontrolė atliekama apžiūrint, tikrinant, matuojant. Jos vertinimo kriterijai yra:

15.1. pažeidimai, nudilimai, korozija ir senėjimas;

15.2. sujungimų laisvumas;

15.3. elementų tvirtinimas ir fiksavimas;

15.4. elementų paslankumas ir eigos atsarga.

16. Veikimo kontrolė atliekama tikrinant. Šiuo atveju įvertinama, ar adekvatus yra transporto priemonės sistemų ir mechanizmų funkcionavimas po atitinkamų valdymo organų (pedalų, svirčių, jungiklių) poveikio (nuspaudimo ar užtraukimo).

17. Konstrukcijos kontrolė atliekama apžiūrint ir / ar matuojant. Jos vertinimo kriterijai yra:

17.1. ar atitinka reglamentuotą skaičių;

17.2. ar atitinka reglamentuotą formą, apipavidalinimą, išdėstymą;

17.3. ar atitinka reglamentuotą tvirtinimo būdą ir / arba prijungimą;

17.4. ar atitinka reglamentuotą žymėjimą.

18. Efektyvumo kontrolė atliekama bandant, o prireikus – ir skaičiuojant. Jos metu nustatoma, ar pasiekiami / išlaikomi reglamentuoti normatyviniai rodikliai.

 

III. TRANSPORTO PRIEMONIŲ NUSTATYTŲ REIKALAVIMŲ ATITIKIMO VERTINIMO KRITERIJAI

 

19. Atliekant apžiūrą, transporto priemonės identifikavimo, įrengimo ir techninių savybių vertinimo kriterijai skirstomi:

19.1. Be trūkumų (toliau vadinama – BT). Šis vertinimo kriterijus reiškia, kad transporto priemonė visiškai atitinka nustatytus techninius reikalavimus ir pateikti visi reikalingi dokumentai.

19.2. Nedideli trūkumai (toliau vadinama – NT). Šis vertinimo kriterijus reiškia, kad transporto priemonės įrengimo ir techninių savybių nustatytų reikalavimų neatitikimai neturi akivaizdžios neigiamos įtakos eismo saugumui, žmonių sveikatai ir aplinkai. Prie šios grupės taip pat priskiriami neesminiai transporto priemonės identifikavimo nustatytų reikalavimų neatitikimai. Techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitoje) koduose 106, 107, 205, 211, 212, 619, pažymėtuose NT, transporto priemonės eksploatacija galima tik pašalinus išvardintus trūkumus. Už šių trūkumų pašalinimą atsako transporto priemonės valdytojas. Pakartotinė apžiūra neprivaloma.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2B-346, 2008-09-08, Žin., 2008, Nr. 106-4073 (2008-09-16), i. k. 1082213ISAK002B-346

 

19.3. Dideli trūkumai (toliau vadinama – DT). Šis vertinimo kriterijus reiškia, kad transporto priemonės įrengimo ir techninių savybių nustatytų reikalavimų neatitikimai gali kelti (kelia) pavojų eismo saugumui, žmonių sveikatai, aplinkai.

19.4. DT laikomi transporto priemonės sistemų, mazgų bei detalių techninės būklės, veikimo, konstrukcijos ir efektyvumo sutrikimai, kai:

19.4.1. visiškai ar pavojingai sutrikusi elemento funkcinė paskirtis;

19.4.2. pastebimai sumažėjo elemento atsparumo ir / arba standumo savybės;

19.4.3. pažeista geometrinė forma, ir tai lemia kitą neigiamą poveikį;

19.4.4. transporto priemonės judėjimo / bandymo metu girdimi aiškūs nebūdingi tam elementui bildesiai, triukšmai, vibracijos;

19.4.5. matoma / juntama nebūdinga sujungtų elementų tarpusavio padėtis ar jos pasikeitimas;

19.4.6. elemento pažeidimas / nebuvimas lemia pagreitintą jo ar kitų elementų susidėvėjimą;

19.4.7. nepasiekiami reglamentuoti veikimo ir / arba efektyvumo rodikliai;

19.4.8. akivaizdi elemento išsinėrimo, kritimo, pavojingo kontakto tikimybė;

19.4.9. matomas / girdimas didesnis eksploatacinių skysčių ar kitų energijos nešėjų prasiskverbimas;

19.4.10. akivaizdi kitokia neigiama elemento įtaka saugiam eismui, aplinkai ar žmonių sveikatai.

19.5. DT taip pat priskiriami esminiai transporto priemonės identifikavimo bei privalomų pateikti dokumentų nustatytų reikalavimų neatitikimai.

19.6. Draudžiama eksploatuoti (toliau vadinama – DE). Šis vertinimo kriterijus reiškia, kad transporto priemonės įrengimo ir techninių savybių nustatytų reikalavimų neatitikimai tiesiogiai kelia pavojų eismo saugumui, žmonių sveikatai, aplinkai.

20. Kuriai grupei priskiriamas atitinkamas trūkumas, sprendžia apžiūrą atliekantis techninės apžiūros kontrolierius, vadovaudamasis nustatytais transporto priemonių techninės būklės vertinimo kriterijais bei patvirtintais išaiškinimais.

 

IV. TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR TECHNINĖS BŪKLĖS VERTINIMO KRITERIJAI

 

1 grupė. Įrengimas ir identifikavimas

 

Kodas

Tipas, markė, modelis, identifikavimo numeriai ir dokumentai

 

101

 

 

Techniniai reikalavimai

1. Transporto priemonės savininkas arba valdytojas privalo pateikti reikalingus dokumentus, nurodytus Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3-406 (Žin., 2008, Nr. 126-4826, Nr. 130) (toliau – Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašas).

2. Identifikavimo numeriai turi būti švarūs ir gerai įskaitomi.

3. Identifikuojami transporto priemonės duomenys turi atitikti duomenis, nurodytus pateikiamuose dokumentuose.

4. Identifikavimo numeriai (kėbulo, važiuoklės) neturi turėti klastojimo arba pakeitimo požymių.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepateikti reikalingi dokumentai

 

X

 

identifikavimo numeriai neįskaitomi

 

X

 

identifikuojami transporto priemonės duomenys neatitinka duomenų nurodytų pateikiamuose dokumentuose

 

X

 

identifikavimo numeriai (kėbulo, važiuoklės) turi klastojimo arba pakeitimo požymių

 

X

 

 

Kodas

Valstybinio numerio ženklai

102

Techniniai reikalavimai

1. Prie transporto priemonės pritvirtinti valstybinio numerio ženklai turi atitikti standarto LST 1447:2005 „Kelių transporto priemonių valstybinio numerio ženklai. Techniniai reikalavimai“ 4 skyriuje nustatytus reikalavimus.

2. Transporto priemonės valstybinio numerio ženklai turi būti patikimai pritvirtinti tam skirtoje vietoje pagal transporto priemonės išilginę simetrijos ašį arba kairėje jos pusėje, transporto priemonės judėjimo į priekį krypties atžvilgiu ir turi būti nukreipti taip, kad skaitmenys ir raidės būtų išdėstyti menamoje lygiagrečioje keliui linijoje.

Išimtiniais atvejais valstybinio numerio ženklai gali būti tvirtinami ir kitose vietose, jei jas yra įrengę transporto priemonių gamintojai.

3. Valstybinio numerio ženklai turi būti nesulankstyti ar kitaip nedeformuoti, turi neturėti didelių pažeidimų.

4. Valstybinio numerio ženklai turi būti švarūs (neturi būti dėmių ar purvo, galinčių suklaidinti), neuždengti papildomomis apsauginėmis medžiagomis ir (ar) gaubtais.

5. Valstybinio numerio ženklai prie transporto priemonės turi būti tvirtinami vertikalioje plokštumoje, taip, kad neuždengtų šviesos prietaisų.

6. Valstybinio numerio ženklai turi būti gerai įskaitomi: valstybinį numerį sudarantys ženklai (skaitmenys ir raidės) turi būti neišblukę, nenutrinti, neapsilaupę, ženklų paviršiuje neturi būti pašalinių elementų (varžtų kniedžių, korozijos židinių ir (ar) deformacijų), galinčių suklaidinti.

7. Valstybinio numerio ženklų skaičius:

7.1. M ir N kategorijų transporto priemonėse – 2;

7.2. O kategorijos transporto priemonėse – 1;

7.3. L kategorijos transporto priemonėse – 1;

7.4. L kategorijos transporto priemonėse, kuriose vairas nėra tiesiogiai sujungtas su ratu, – 2.

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

valstybinio numerio ženklas (-ai) neatitinka standarto LST 1447:2005 „Kelių transporto priemonių valstybinio numerio ženklai. Techniniai reikalavimai“ 4 skyriaus nustatytų reikalavimų

 

X

 

valstybinio numerio ženklo pritvirtinimas neatitinka šio kodo reikalavimų

 

X

 

sulankstyti, deformuoti ar turi kitų didesnių pažeidimų

 

X

 

nešvarūs (yra dėmių ar purvo, kuris gali suklaidinti), padengti papildomomis medžiagomis ir (ar) uždengti gaubtais

 

X

 

pritvirtinti ne vertikalioje plokštumoje ir (ar) uždengia šviesos prietaisus

 

X

 

valstybinis numeris sunkiai įskaitomas ir (ar) gali būti klaidingai perskaitomas

 

X

 

nėra būtino valstybinio numerio ženklų skaičiaus

 

X

 

 

 

Kodas

Garso signalas

103

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi veikti.

2. Draudžiamas kintančio tono garsas.

 

Kontrolė atliekama tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra, neveikia

 

X

 

skleidžia kintančio tono garsą

 

X

 

 

 

Kodas

Spidometras

104

Techniniai reikalavimai

 

Turi būti įrengtas gamintojo numatytoje vietoje ir veikti.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

įrengtas gamintojo nenumatytoje vietoje

 

X

 

neveikia

 

X

 

 

 

Kodas

Ratų atsparos

105

Techniniai reikalavimai

 

Minimalus transporto priemonėms reikalingų ratų atsparų skaičius:

1. viena ratų atspara reikalinga:

1.1. visoms dviašėms motorinėms transporto priemonėms, kurių bendroji masė didesnė kaip 3,5 t;

1.2. dviašėms priekaboms, kurių bendroji masė didesnė kaip 750 kg, išskyrus puspriekabes;

2. dvi ratų atsparos reikalingos:

2.1. tris ir daugiau ašių turinčioms transporto priemonėms;

2.2. puspriekabėms;

2.3. vienaašėms priekaboms, kurių bendroji masė didesnė kaip 750 kg.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra, nepakankamas kiekis

 

X

 

 

 

Kodas

Pirmosios pagalbos rinkinys

106

Techniniai reikalavimai

 

1. M1, N1, N2, N3, L4e, L5e, L6e ir L7e klasių transporto priemonėse turi būti ne mažiau kaip vienas pirmosios pagalbos rinkinys.

2. M2, M3 klasių transporto priemonėse turi būti ne mažiau kaip du pirmosios pagalbos rinkiniai.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra pirmosios pagalbos rinkinio (-ių) M1, N1, N2, N3, L5e, L4e, L6e ir L7e klasių transporto priemonėse

x

 

 

nėra pirmosios pagalbos rinkinių M2, M3 klasių transporto priemonėse arba nepakankamas jų skaičius

 

x

 

 

 

Kodas

Gesintuvai

107

Techniniai reikalavimai

1. Motorinėse transporto priemonėse, skirtose keleiviams vežti, kuriose yra ne daugiau kaip 8 sėdimos keleivių vietos ir 1 sėdima vairuotojo vieta, turi būti ne mažiau kaip vienas ir ne mažesnės kaip 1 kg (l) talpos gesintuvas, išskyrus motociklus be šoninės priekabos.

2. Motorinėse transporto priemonėse, skirtose keleiviams vežti, kuriose yra daugiau kaip 8 sėdimos keleivių vietos ir 1 sėdima vairuotojo vieta, bet ne daugiau kaip 16 sėdimų keleivių vietų ir 1 sėdima vairuotojo vieta, turi būti ne mažiau kaip vienas 2 kg (l) talpos gesintuvas.

3. Motorinėse transporto priemonėse, skirtose keleiviams vežti, kuriose yra daugiau kaip 16 sėdimų keleivių vietų ir 1 sėdima vairuotojo vieta, turi būti ne mažiau kaip du 4 kg (l) talpos gesintuvai.

4. Motorinėse transporto priemonėse, skirtose kroviniams vežti arba kitoms funkcijoms atlikti, kurių bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 t, turi būti ne mažiau kaip vienas 2 kg sausų miltelių (ar to paties kiekio kito gesinamojo agento) talpos gesintuvas.

5. Motorinėse transporto priemonėse, skirtose kroviniams vežti arba kitoms funkcijoms atlikti, kurių bendroji masė didesnė kaip 3,5 t, turi būti ne mažiau kaip vienas 4 kg sausų miltelių (ar to paties kiekio kito gesinamojo agento) talpos gesintuvas.

6. Gesintuvai turi būti nepažeisti.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

motocikluose su šonine priekaba, M1 ir N1 klasių transporto priemonėse nėra gesintuvo

X

 

 

M2, M3, N2, N3 klasės transporto priemonėse nėra gesintuvų, nepakankamas skaičius, nepakankama talpa arba jie pažeisti (nesandarūs, deformuoti)

 

X

 

 

Kodas

Valstybės skiriamasis ženklas

108

Techniniai reikalavimai

 

Lietuvos Respublikoje įregistruotos ar įregistruojamos transporto priemonės neturi būti paženklintos kitų valstybių skiriamaisiais ženklais.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

paženklintos kitų valstybių skiriamaisiais ženklais

 

X

 

 

Kodas

Avarinio sustojimo ženklas

109

Techniniai reikalavimai

 

L4e, L5e, L6e, L7e, M1, M2, M3, N1, N2 ir N3 klasių transporto priemonėse turi būti avarinio sustojimo ženklas.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra avarinio sustojimo ženklo

 

X

 

 

Kodas

Tachografas

110

Techniniai reikalavimai

 

1. Transporto priemonėje, kuriai taikomas 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85, turi būti įrengtas ir laiku patikrintas tachografas, atitinkantis 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų reikalavimus.

2. Transporto priemonėse, pirmą kartą registruotose po 2006 m. gegužės 1 d., turi būti įrengtas skaitmeninis tachografas.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

PASTABA. Tachografų taikymo išimtys nurodytos 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra

 

X

 

neatitinka nustatytų reikalavimų

 

X

 

nustatyta tvarka neužplombuotas, nepatikrintas transporto priemonės gamintojo ar tachografo dirbtuvėje

 

X

 

neatlikta metrologinė patikra

 

X

 

transporto priemonėse, pirmą kartą registruotose po 2006 m. gegužės 1 d., nėra įrengtas skaitmeninis tachografas

 

X

 

 

Kodas

Greičio ribojamasis prietaisas

111

Techniniai reikalavimai

 

1. Greičio ribojamieji prietaisai privalo būti įrengti ir naudojami:

1.1. M3 klasės motorinėse kelių transporto priemonėse, kurių bendroji masė didesnė kaip 10 t, ir N3 klasės motorinėse kelių transporto priemonėse, pirmą kartą įregistruotose po 1988 m. sausio 1 d.;

1.2. M3 klasės motorinėse kelių transporto priemonėse, kurių bendroji masė didesnė kaip 5 t, bet ne didesnė kaip 10 t, ir N2 klasės motorinėse kelių transporto priemonėse, kurių bendroji masė didesnė kaip 7,5 t, bet ne didesnė kaip 12 t, pirmą kartą įregistruotose po 2002 m. sausio 1 d.;

1.3. M2 klasės motorinėse kelių transporto priemonėse, N2 klasės motorinėse kelių transporto priemonėse, kurių bendroji masė didesnė kaip 3,5 t, bet ne didesnė kaip 7,5 t, pirmą kartą įregistruotose po 2002 m. sausio 1 d.

2. Vairuotojo kabinoje gerai matomoje vietoje turi būti pritvirtinta plokštelė arba lipdukas, nurodantis transporto priemonės nustatytą ribojamą greitį.

3. Turi būti pateikta pažyma apie greičio ribojamojo prietaiso nustatymą kai transporto priemonės tachografo patikra atlikta Lietuvoje. Pažymą išduoda įgaliotos įmonės, kurioms suteikta teisė atlikti tachografų techninę priežiūrą. Šios pažymos galiojimo laikas – dveji metai.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

PASTABA. Greičio ribojamųjų prietaisų įrengimo išimtys nurodytos Greičio ribojamųjų prietaisų įrengimo ir naudojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3-417 (Žin., 2003, Nr. 74-3462).

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neįrengtas

 

X

 

nėra nustatytą ribojamąjį greitį nurodančios plokštelės ar lipduko

 

X

 

nepateikta pažyma

 

X

 

 

Kodas

Didžiausi leistini matmenys

112

Techniniai reikalavimai

 

1. Maksimalūs ilgiai:

1.1. motorinės transporto priemonės, išskyrus autobusus                               12,00 m

1.2. priekabos                                                                                                 12,00 m

1.3. sujungtos transporto priemonės (vilkikas su puspriekabe)                       16,50 m

1.4. autotraukinio (automobilio su priekaba)                                                  18,75 m

1.5. sujungto autobuso                                                                                    18,75 m

1.6. dviejų tiltų autobuso                                                                                13,50 m

1.7. autobuso su daugiau nei dviem tiltais                                                       15,00 m

1.8. autobuso su priekaba                                                                               18,75 m

1.9. pakrauto autovežio (automobilio su priekaba)                                         20,75 m

2. Maksimalūs pločiai:

2.1. visų kelių transporto priemonių                                                               2,55 m

2.2. refrižeratoriaus su šilumą izoliuojančiomis sienelėmis                             2,60 m

3. Maksimalus visų kelių transporto priemonių aukštis                                   4,00 m

 

Kontrolė atliekama matuojant*.

 

* – čia ir toliau šis kontrolės būdas taikomas tik esant akivaizdžiam nustatytų reikalavimų neatitikimui.

 

PASTABOS:

 

1. Kelių transporto priemonių, pagamintų iki 1992 m. sausio 1 d., ilgio ir aukščio parametrai gali skirtis nuo šių reikalavimų.

2. Ilgio, aukščio ir pločio reikalavimai netaikomi transporto priemonėms, specialiai pagamintoms vežti negabaritinius krovinius (negabaritinius statybinius mechanizmus, statybinę ratinę ir (ar) vikšrinę techniką, statybines konstrukcijas ir kt.), taip pat autokranams, autobokšteliams ir autokopėčioms, taip pat autobusams, registruotiems Europos Sąjungos valstybėje narėje iki 2002 m. kovo 9 d.

3. Ilgio, aukščio ir pločio reikalavimai netaikomi transporto priemonėms, registruotoms po 2006 m. spalio 1 d. ir kurių registracijos dokumentuose įrašytas kėbulo tipo kodas BAR, BAS, SF, SH, SK, SR.

4. M1 klasės transporto priemonių, kurių kėbulo tipas AG, bendras ilgis turi būti šiose ribose: 6–8,5 m.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

viršija leistinus matmenis

 

X

 

 

Kodas

Bendrieji transporto priemonės įrengimo reikalavimai

113

Techniniai reikalavimai

1. Transporto priemonėje įrengtos sistemos ir (ar) įrenginiai, kurių veikimo ir (ar) būklės tikrinimas yra reglamentuotas šių reikalavimų IV skyriuje (Techniniai reikalavimai ir techninės būklės vertinimo kriterijai), turi būti sukomplektuoti ir veikti taip, kad būtų galima atlikti nustatytą tikrinimą.

2. Transporto priemonės prietaisų skydelyje neturi būti jokio apie gedimą transporto priemonės stabdžių, vairavimo, saugos oro pagalvių ar deginių neutralizavimo sistemoje (-ose) įspėjančio signalo.

3. Perdirbtai transporto priemonei, kuriai buvo atliktas vidutinio sudėtingumo (B) arba sudėtingas (C) perdirbimas (-ai), prieš apžiūrą turi būti atlikta techninė ekspertizė, o transporto priemonės valdytojas privalo pateikti techninės ekspertizės pažymą, kurioje turi būti nurodyta, kad perdirbta transporto priemonė atitinka Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų gamybos ir perdirbimo bei motorinių transporto priemonių, priekabų, kurioms uždrausta dalyvauti viešajame eisme, remonto ir techninės ekspertizės reikalavimų ir atlikimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515 (Žin., 2008, Nr. 149-6069), reikalavimus. Pažymos pateikti neprivaloma, jei perdirbimo atitiktis nustatytiems reikalavimams yra įteisinta įregistruojant transporto priemonę arba įregistruojant pasikeitusius transporto priemonės duomenis.

4. Tais atvejais, kai transporto priemonėje yra stacionariai įrengtos specialios ir (ar) papildomos įrangos (įranga, skirta kroviniams pakrauti, iškrauti ir (ar) kitoms specialioms funkcijoms atlikti), šios įrangos techninė būklė ir įrengimas turi užtikrinti, kad transporto priemonė dalyvaus kelių eisme saugiai (eismo saugumo, vairuotojo ir keleivių saugos, aplinkosauginiu požiūriu).

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

transporto priemonėje įrengtos sistemos ir (ar) įrenginiai nesukomplektuoti, neveikia ar veikia netinkamai

 

X

 

transporto priemonės prietaisų skydelyje rodomas įspėjamasis signalas apie gedimą stabdžių, vairavimo, saugos oro pagalvių ar deginių neutralizavimo

sistemoje (-ose)

 

X

 

perdirbtai transporto priemonei neatlikta techninė ekspertizė ir (ar) nepateikta atitinkama techninės ekspertizės pažyma

 

X

 

transporto priemonės dalyvavimas kelių eisme su joje įrengta specialia ir (ar) papildoma įranga yra nesaugus eismo saugumo, vairuotojo ir keleivių saugos, aplinkosauginiu požiūriu

 

X

 

 

Poskyrio pakeitimai:

Nr. 2B-346, 2008-09-08, Žin., 2008, Nr. 106-4073 (2008-09-16), i. k. 1082213ISAK002B-346

Nr. 2B-509, 2008-12-19, Žin., 2009, Nr. 6-212 (2009-01-17), i. k. 1082213ISAK002B-509

Nr. 2B-207, 2010-04-23, Žin., 2010, Nr. 50-2465 (2010-04-30), i. k. 1102213ISAK002B-207

 

2 grupė. Apšvietimas ir šviesos signalizacija

 

Kodas

Žibintų ir atšvaitų konstrukcija bei techninė būklė

201

Techniniai reikalavimai

1. Žibintai ir jų elementai privalo būti patikimai ir taisyklingai pritvirtinti (užfiksuoti).

2. Transporto priemonėje įrengtų apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisų konstrukcija, skaičius, išdėstymas, spalvinė gama turi atitikti jos gamybos metu galiojusius reikalavimus, jeigu teisės aktai nenustato naujų ar papildomų reikalavimų.

Žibinte įrengtas šviesos šaltinis (kaitrinė lemputė, dujų išlydžio lemputė, šviesos diodas LED ar kt.) turi atitikti to žibinto gamintojo nustatytą šviesos šaltinį ir žibinto komplektaciją (valymo, reguliavimo ir kt. įranga).

Transporto priemonių, kurios Lietuvos Respublikoje buvo įregistruotos po 2004 m. gegužės 1 d. ir kurioms buvo taikytas naudotų transporto priemonių atitikties įvertinimas, apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisų konstrukcija, skaičius, išdėstymas ir spalvinė gama turi atitikti Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT/EEK) taisyklės Nr. 48 dėl suvienodintų transporto priemonių tvirtinimo reikalavimų, atsižvelgiant į apšvietimo ir šviesos signalinių įtaisų įrengimą (OL 2008 L 135, p. 1), nustatytus techninius reikalavimus.

3. Transporto priemonių artimųjų ir tolimųjų šviesų žibintai turi būti paženklinti sertifikavimo ženklais (pagal EB, SAE arba DOT).

4. Sklaidytuvai turi būti švarūs, be didesnių įtrūkimų ar kitų pažeidimų ir neišblukę.

5. Reflektoriai turi būti nedeformuoti, vidinis paviršius neturi būti praradęs atspindinčių savybių arba paveiktas korozijos.

6. Draudžiamas bet koks sklaidytuvų uždengimas, apdirbimas ir techninių savybių keitimas, išskyrus prieš žibintą įrengiamas standžias apsaugines groteles.

7. Draudžiama keisti lempučių savybes, lemputes perdažant ar kitaip apdorojant.

8. Posūkių rodikliai ir avarinės signalizacijos žibintai turi mirksėti nustatytu dažniu, visi kiti žibintai – ne.

9. Draudžiama naudoti nenumatytus arba draudžiamus naudoti apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisus.

10. Jeigu tos pačios paskirties žibintų skaičius yra porinis, tos pačios paskirties vienos poros žibintai turi būti vienodi ir išdėstyti simetriškai.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

PASTABOS:

1. Šio kodo reikalavimai taikomi tikrinant transporto priemones pagal 202–207, 209–213 ir 216 kodus.

2. Leidžiama įrengti kitų markių ir modelių transporto priemonių apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisus, tačiau jei tai yra artimųjų ar tolimųjų šviesų žibintai, turi būti atlikta techninė ekspertizė. Jei yra papildomai įrengti priekiniai, galinis (-iai) rūko žibintas (-ai), dieniniai žibintai ar stabdymo signalo žibintas (-ai), jų atitikimas nustatytiems techniniams reikalavimams tikrinamas apžiūros metu.

3. Šio kodo 6 punkto reikalavimai netaikomi krašto apsaugos sistemoje naudojamoms transporto priemonėms.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtinti žibintai ir (ar) jų elementai

 

X

 

 

sklaidytuvai nešvarūs, pažeisti, išblukę

 

X

 

reflektoriai pažeisti ir (ar) praradę atspindinčias savybes

 

X

 

sklaidytuvai papildomai uždengti, pakeistos jų techninės savybės

 

X

 

naudojamos perdažytos ar kitaip perdirbtos lemputės

 

X

 

žibintai, išskyrus posūkių rodiklius, mirksi

 

X

 

panaudoti nenumatyti arba draudžiami apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisai

 

X

 

transporto priemonės apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisų konstrukcija, skaičius, išdėstymas, spalvinė gama neatitinka nustatytų reikalavimų

 

X

 

žibinte įrengtas šviesos šaltinis (kaitrinė lemputė, dujų išlydžio lemputė, šviesos diodas LED ar kt.) neatitinka to žibinto gamintojo nustatytos šviesos šaltinio ir žibinto komplektacijos (valymo, reguliavimo ir kt. įranga)

 

X

 

nevienodi ar nesimetriškai išdėstyti tos pačios paskirties vienos poros žibintai

 

X

 

artimųjų, tolimųjų šviesų žibintai nepaženklinti sertifikavimo ženklais

 

X

 

 

Kodas

Artimųjų šviesų žibintai

202

Techniniai reikalavimai

1. Artimųjų šviesų žibintai privalo įsijungti tik įsijungiant arba esant įjungtiems gabaritiniams žibintams. Privalo įsijungti išjungus tolimųjų šviesų žibintus. Kai artimųjų šviesų žibintuose naudojami dujų išlydžio šviesos šaltiniai, žibintai turi likti įjungti ir degant tolimosioms šviesoms. Artimųjų šviesų žibintai gali būti įjungiami ir išjungiami automatiškai, tačiau turi būti įmanoma juos įjungti ir (arba) išjungti rankiniu būdu.

2. Artimųjų šviesų žibintų skaičius:

2.1. L kategorijos transporto priemonėse – 1 arba 2;

2.2. M ir N kategorijų transporto priemonėse – 2.

3. Draudžiama naudoti artimųjų šviesų žibintus, skirtus eismui kaire kelio puse.

4. Artimųjų šviesų žibintai privalo skleisti baltą šviesą arba selektyvinę geltoną šviesą, jei tai yra numatęs gamintojas.

5. Įjungus atitinkamą jungiklį, turi įsijungti ir šviesti visi artimųjų šviesų žibintai.

6. Skleidžiamos šviesos srauto pokrypis matuojamas, kai transporto priemonė nepakrauta ir vienas asmuo sėdi vairuotojo vietoje, atsižvelgiant į žibinto įrengimo aukštį H2 (atstumas nuo grindų iki žemiausio sklaidytuvo krašto), turi būti toks:

6.1. kai H2 < 0,8 m, leistinos ribos nuo – 0,5 proc. iki – 2,5 proc.;

6.2. kai 0,8 H2 ≤ 1,0, leistinos ribos nuo – 0,5 proc. iki – 2,5 proc. arba, jei gamintojo nurodytas pradinis reguliavimas yra nuo – 1,5 proc. iki – 2,0 proc., leistinos ribos yra nuo – 1,0 proc. iki – 3,0 proc.;

6.3. kai H2 > 1,0 m, leistinos ribos nuo – 1,0 proc. iki – 3,0 proc.;

6.4. N3G klasės transporto priemonėse, kai H2 > 1200 mm, leistinos ribos nuo – 1,5 proc. iki – 3,5 proc.;

6.5. troleibusams leistinos ribos nuo – 0,5 proc. iki – 3,5 proc.

7. Artimųjų šviesų žibintų atidengimo / uždengimo sistema, jeigu ji įrengta, privalo veikti.

8. Artimųjų šviesų žibinto spinduliuojamos šviesos spindulio riba turi būti pakankamai aiški, kad būtų galima išmatuoti šviesos srauto pokrypį žibintų šviesos kontrolės prietaisu. Spindulio riba turi būti horizontali tiesė (priešingoje eismo, kuriam skirtas žibintas, judėjimo pusėje, jei naudojamas žibintas, skleidžiantis asimetrinį spindulį, arba per visą spindulio plotį, jei naudojamas žibintas, skleidžiantis simetrinį spindulį). Žibinto spindulio riba turi būti viena, virš spindulio ribos neturi būti jokių pašalinių spindulių.

9. Artimųjų šviesų žibintai privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą).

PASTABA. Šio kodo 6.5 punkto reikalavimas taikomas nuo 2011 m. sausio 1 d.

Kontrolė atliekama apžiūrint, tikrinant ir bandant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

netaisyklingai įsijungia (išsijungia)

 

X

 

per mažas / per didelis įrengtų žibintų skaičius

 

X

 

panaudoti žibintai, skirti eismui kaire kelio puse

 

X

 

skleidžiamos šviesos spalva neatitinka šio kodo reikalavimų

 

X

 

nešviečia arba šviečia ne visi žibintai

 

X

 

šviesos srauto pokrypis neatitinka šio kodo reikalavimų

 

X

 

įjungus žibintus, jie neatsidengia

 

X

 

išjungus žibintus, jie neužsidengia

X

 

 

spinduliuojama šviesa neatitinka nustatytų reikalavimų

 

X

 

 

Kodas

Tolimųjų šviesų žibintai

203

Techniniai reikalavimai

1. Tolimųjų šviesų žibintai privalo įsijungti (išsijungti), įjungus (išjungus) atitinkamą jungiklį, jei gabaritiniai žibintai įjungti. Perjungus tolimąsias šviesas į artimąsias privalo išsijungti visi tolimųjų šviesų žibintai.

2. Tolimųjų šviesų žibintų skaičius:

2.1. L kategorijos transporto priemonėse – 1 arba 2;

2.2. M kategorijos ir N1, N2 klasių transporto priemonėse turi būti porinis žibintų skaičius, bet ne daugiau kaip 4, o N3 klasės – ne daugiau kaip 6.

3. Tolimųjų šviesų žibintai privalo skleisti baltą šviesą arba selektyvinę geltoną šviesą, jei tai yra numatęs gamintojas.

4. Įjungus atitinkamą jungiklį, turi įsijungti ir šviesti visi numatyti žibintai, tačiau vienu metu M ir N kategorijų transporto priemonėse gali šviesti ne daugiau kaip 4 žibintai, L kategorijos transporto priemonėse ne daugiau kaip 2 žibintai.

5. Tolimųjų šviesų žibintų atidengimo / uždengimo sistema, jei ji įrengta, privalo veikti.

6. Kai tolimųjų šviesų žibintai įjungti, prietaisų skydelyje privalo užsidegti tolimųjų šviesų žibintų įjungimo kontrolinė lemputė.

7. Tolimųjų šviesų žibintai privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą).

 

Kontrolė atliekama apžiūrint, tikrinant ir bandant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neįsijungia arba įsijungia (išsijungia) netaisyklingai

 

X

 

per mažas / per didelis įrengtų žibintų skaičius

 

X

 

skleidžiamos šviesos spalva neatitinka šio kodo reikalavimų

 

X

 

šviečia ne visi numatyti žibintai

X

 

 

vienu metu šviečiančių žibintų skaičius didesnis nei leistina

 

X

 

nešviečia nė vienas žibintas

 

X

 

įjungus žibintus, jie neatsidengia

 

X

 

išjungus žibintus, jie neužsidengia

X

 

 

neveikia kontrolinė lemputė

 

X

 

 

 

 

 

Kodas

Priekiniai rūko žibintai

 

 

204

 

 

Techniniai reikalavimai

 

 

 

1. Jei priekiniai rūko žibintai įrengti, privalo įsijungti (išsijungti), įjungus (išjungus) atitinkamą jungiklį, tik jei įjungti gabaritiniai žibintai. Privalo išsijungti neatsižvelgiant į kitus žibintus.

2. Priekinių rūko žibintų skaičius:

2.1. L kategorijos transporto priemonėse – 1 arba 2 žibintai;

2.2. M ir N kategorijų transporto priemonėse – tik 2 žibintai.

3. Priekiniai rūko žibintai įrengiami ne žemiau kaip 250 mm nuo kelio paviršiaus, bet ne aukščiau kaip artimųjų šviesų žibintai. M ir N kategorijų transporto priemonėse priekiniai rūko žibintai turi būti vienodu atstumu nuo išilginės transporto priemonės ašies ir ne toliau kaip 400 mm nuo kraštinio gabarito. L kategorijos transporto priemonėse, kai įrengiamas vienas žibintas, priekinis rūko žibintas turi būti simetrijos plokštumoje, o kai yra du žibintai – simetriški vertikaliosios simetrijos plokštumos atžvilgiu.

4. Priekiniai rūko žibintai turi skleisti baltą arba selektyvinę geltoną šviesą.

5. Įjungus atitinkamą jungiklį, turi įsijungti ir šviesti visi žibintai.

6. Vertikalusis šviesos srauto pokrypis, nustatytas, kai transporto priemonė nepakrauta ir vairuotojo vietoje sėdi vienas asmuo, turi būti sureguliuotas taip, kad:

6.1. kai įrengti „B“ klasės žibintai, skleidžiama šviesa būtų nukreipta į priekį žemyn;

6.2. kai įrengti „F3“ klasės žibintai, atsižvelgiant į sklaidytuvo apatinio matomo krašto montavimo aukštį (h) metrais, vertikalusis šviesos srauto pokrypis būtų toks:

6.2.1. h ? 0,8 m, leistinos ribos nuo – 1,0 proc. iki – 2,5 proc.;

6.2.2. h > 0,8 m, leistinos ribos nuo – 1,5 proc. iki – 3,0 proc.

7. Priekiniai rūko žibintai privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą).

Kontrolė atliekama apžiūrint, tikrinant ir bandant:

 

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

 

 

neįsijungia arba įsijungia (išsijungia) netaisyklingai

 

X

 

 

 

per mažas / per didelis įrengtų žibintų skaičius

 

X

 

 

 

įrengti  netaisyklingai

 

X

 

 

 

skleidžiamos šviesos spalva neatitinka šio kodo reikalavimų

 

X

 

 

 

įsijungia ir (ar) šviečia ne visi „B“ klasės žibintai

X

 

 

 

 

įsijungia ir (ar) šviečia ne visi „F3“ klasės žibintai

 

X

 

 

 

„B“ klasės žibinto skleidžiamos šviesos srauto pokrypis neatitinka šio kodo reikalavimų

X

 

 

 

 

„F3“ klasės žibinto skleidžiamos šviesos srauto pokrypis neatitinka šio kodo reikalavimų

 

X

 

 

 

Kodas

Gabaritiniai žibintai

205

Techniniai reikalavimai

1. Įjungus (išjungus) atitinkamą jungiklį, vienu metu privalo įsijungti (išsijungti) visi įrengti gabaritiniai žibintai.

2. Kai gabaritiniai žibintai įjungti, turi užsidegti gabaritinių žibintų kontrolinė lemputė arba turi būti apšviečiamas prietaisų skydelis.

3. Gabaritinių žibintų spalva: priekinių – balta, galinių – raudona, šoninių – geltona, gali būti raudonos spalvos, jei šie žibintai nuo vertikaliosios ašies, einančios per toliausiai išsikišusią galinę transporto priemonės kėbulo dalį, nutolę ne daugiau kaip per 1 m.

4. Gabaritiniai žibintai privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą).

Kontrolė atliekama apžiūrint, tikrinant ir matuojant*.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neįsijungia arba įsijungia (išsijungia) netaisyklingai

 

X

 

įsijungia ir (ar) šviečia ne visi vienos paskirties žibintai (priekiniai, galiniai, šoniniai)

X

 

 

nešviečia visi vienos paskirties žibintai (priekiniai, galiniai, šoniniai)

 

X

 

nedega kontrolinė lemputė ir (arba) neapšviestas prietaisų skydelis

 

X

 

skleidžiamos šviesos spalva neatitinka šio kodo reikalavimų

 

X

 

neįrengti, kur numatyta, arba netaisyklingai įrengti šoniniai gabaritiniai žibintai

 

X

 

 

Kodas

Stovėjimo šviesos žibintai

206

Techniniai reikalavimai

 

1. Jei įrengti, privalo įsijungti (išsijungti), įjungus (išjungus) atitinkamą jungiklį.

2. Spalva:

2.1. priekinių – balta, galinių – raudona;

2.2. jei jie sutapdinti su posūkių rodikliais arba šoniniais gabaritiniais žibintais – geltona.

3. Privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą).

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

netaisyklingai įsijungia (išsijungia), nešviečia

 

X

 

netinkama skleidžiamos šviesos spalva

 

X

 

 

Kodas

Posūkių rodikliai

207

Techniniai reikalavimai

 

1. Privalo įsijungti ir išsijungti nepriklausomai nuo kitų žibintų. Vienos pusės posūkių rodikliai privalo įsijungti, įjungus atitinkamą jungiklį. Privalo išsijungti perjungus jungiklį į vidurinę padėtį.

2. Skleidžiama šviesa turi būti:

2.1. geltonos spalvos – transporto priemonių, įregistruotų pirmą kartą Lietuvoje po 2004 m. gegužės 1 d. (išskyrus transporto priemones, pagamintas prieš 25 metus);

2.2. geltonos arba kitos gamintojo nustatytos spalvos – transporto priemonių, įregistruotų pirmą kartą Lietuvoje iki 2004 m. gegužės 1 d.

3. Privalo mirksėti 90 ± 30 mirksnių per minutę.

4. Sinchroniškai turi mirksėti kontrolinė posūkių rodiklių lemputė.

5. Privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą).

6. L kategorijos transporto priemonėse posūkio rodikliai turi būti du priekyje ir du gale.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint, tikrinant ir matuojant*.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

netaisyklingai įsijungia (išsijungia), nešviečia

 

X

 

netinkama skleidžiamos šviesos spalva

 

X

 

netinkamas mirksėjimo dažnis

 

X

 

neveikia kontrolinė lemputė

 

X

 

nėra posūkio rodiklių

 

X

 

 

Kodas

Avarinė signalizacija

208

Techniniai reikalavimai

 

1. Jei įrengta, įjungus atitinkamą jungiklį, privalo įsijungti ir mirksėti visi posūkių rodikliai.

2. Posūkių rodiklių mirksėjimo dažnis turi būti 90 ± 30 mirksnių per minutę.

3. Privaloma sinchroniškai mirksinti kontrolinė avarinės signalizacijos lemputė.

 

Kontrolė atliekama tikrinant ir matuojant*.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neveikia

 

X

 

netinkamas mirksėjimo dažnis

 

X

 

neveikia kontrolinė lemputė

 

X

 

 

 

Kodas

Stabdymo signalo žibintai

209

Techniniai reikalavimai

1. Stabdymo signalo žibintai privalo įsijungti nuspaudus stabdžių pedalą ar atsarginio stabdžio valdymo įtaisą, kai įtaisas varikliui paleisti yra padėtyje, atitinkančioje dirbančio variklio paleidimo įtaiso padėtį. Stabdymo signalo žibintai gali įsijungti nuspaudus stabdžių pedalą ar atsarginio stabdžio valdymo įtaisą, kai variklis išjungtas, taip pat jei įjungta papildoma stabdžių sistema.

2. Stabdymo signalo žibintai turi skleisti raudoną šviesą.

3. M, N ir O kategorijų transporto priemonėse, kuriose yra tik du stabdymo signalo žibintai, galima įrengti vieną arba du papildomus stabdymo signalo žibintus. Kai įrengiamas vienas papildomas žibintas, jis turi būti išilginėje simetrijos plokštumoje, o jei to padaryti neįmanoma, kuo arčiau šios plokštumos. Kai įrengiami du papildomi žibintai, jie turi būti išdėstyti simetriškai išilginės simetrijos plokštumos atžvilgiu.

4. Stabdymo signalo žibintai privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą).

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neįsijungia arba įsijungia netaisyklingai

 

X

 

įsijungia bent vienas žibintas

X

 

 

neįsijungia nė vienas žibintas

 

X

 

skleidžiamos šviesos spalva neatitinka šio kodo reikalavimų

 

X

 

netaisyklingai įrengti papildomi žibintai

 

X

 

 

 

Kodas

Galiniai (-is) rūko žibintai (-as)

210

Techniniai reikalavimai

1. Galinis (-ai) rūko žibintas (-ai) privalo įsijungti (išsijungti), įjungus (išjungus) atitinkamą jungiklį, tik kai įjungti artimųjų, tolimųjų šviesų ar priekiniai rūko žibintai. Galinis (-ai) rūko žibintas (-ai) privalo išsijungti neatsižvelgiant į šiuos žibintus.

2. Galinio (-ių) rūko žibinto (-ų) skaičius – 1 arba 2.

3. Galinio (-ių) rūko žibinto (-ų) įrengimas:

3.1. M, N, O kategorijų transporto priemonių gale įrengiami 250–1000 mm aukštyje, o N3G klasės transporto priemonėse – ne aukščiau nei 1200 mm aukštyje, tačiau ne arčiau kaip 100 mm nuo stabdymo signalo žibintų. Kai įrengiamas vienas žibintas, jis turi būti simetrijos plokštumoje arba į kairę nuo jos, o kai įrengiami du žibintai, jie turi būti simetriški vertikaliosios simetrijos plokštumos atžvilgiu;

3.2. gali būti įrengti L kategorijos transporto priemonės gale – 250–900 mm aukštyje, tačiau ne arčiau kaip 100 mm nuo stabdymo signalo žibinto. Kai įrengtas vienas žibintas, jis turi būti simetrijos plokštumoje arba į kairę nuo jos, o kai įrengti du žibintai, tai jie turi būti simetriški vertikaliosios simetrijos plokštumos atžvilgiu.

4. Galinis (-iai) rūko žibintas (-ai) turi skleisti raudoną šviesą.

5. Kai galinis (-iai) rūko žibintas (-ai) įjungtas, privalo užsidegti galinių (-io) rūko žibintų (-o) kontrolinė lemputė.

6. Galiniai (-is) rūko žibintai (-as) privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą).

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neįsijungia arba įsijungia (išsijungia) netaisyklingai

 

X

 

įrengtų žibintų skaičius neatitinka šio kodo reikalavimų

 

X

 

netaisyklingai įrengti

 

X

 

skleidžiamos šviesos spalva neatitinka šio kodo reikalavimų

 

X

 

neveikia kontrolinė lemputė

 

X

 

neįsijungia kairės pusės žibintas

 

X

 

 

 

Kodas

Atbulinės eigos žibintas (-ai)

211

Techniniai reikalavimai

1. Atbulinės eigos žibintas (-ai) privalo įsijungti (išsijungti), įjungus (išjungus) atbulinės eigos pavarą, kai įtaisas varikliui paleisti (užgesinti) yra padėtyje, atitinkančioje variklio darbo režimą; jei bent viena iš sąlygų neįvykdyta, žibintas (-ai) turi neįsijungti.

2. Atbulinės eigos žibintų skaičius:

2.1. M1 kasės transporto priemonei – 1 arba 2;

2.2. transporto priemonėse, kurios yra ne ilgesnės kaip 6,0 m – 1 arba 2;

2.3. transporto priemonėse, kurios yra ilgesnės kaip 6,0 m, išskyrus M1 klasę – 2 arba 4.

3. Atbulinės eigos žibinto (-ų) skleidžiama spalva – balta.

4. Atbulinės eigos žibintas (-ai) privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą).

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neįsijungia arba įsijungia netaisyklingai

 

X

 

per mažas / per didelis įrengtų žibintų skaičius

 

X

 

nešviečia visi žibintai

 

X

 

skleidžiamos šviesos spalva neatitinka šio kodo reikalavimų

 

X

 

šviečia vienas ar daugiau iš dviejų ar keturių įrengtų žibintų

X

 

 

 

Kodas

Valstybinio numerio ženklo apšvietimo žibintas

212

Techniniai reikalavimai

 

1. Privalo įsijungti (išsijungti), įjungus (išjungus) atitinkamą gabaritinių žibintų jungiklį.

2. Skleidžiama spalva – balta.

3. Privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą).

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

PASTABA. Šis kodas netaikomas L1 ir L2 klasės transporto priemonėms, troleibusams, kuriuose nėra gamintojo numatyto valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vietos.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

netaisyklingai įsijungia (išsijungia), nešviečia visi / visos žibintai / lemputės

 

X

 

netinkama skleidžiamos šviesos spalva

 

X

 

vienas iš dviejų apšvietimo žibintų arba viena iš žibinto lempučių nešviečia

X

 

 

 

Kodas

Šviesos atšvaitai (priekiniai, šoniniai, galiniai)

213

Techniniai reikalavimai

 

1. Atspindinti spalva turi būti: priekinių – balta, galinių – raudona, šoninių – geltona, gali būti raudonos spalvos, jei šviesos atšvaitai nuo vertikaliosios ašies, einančios per toliausiai išsikišusią galinę transporto priemonės kėbulo dalį, nutolę ne daugiau kaip per 1 m.

2. Priekabos / puspriekabės gale turi būti du raudonos spalvos galiniai trikampiai atšvaitai. Jų viršūnės turi būti nukreiptos į viršų.

3. Privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą).

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

 

nėra arba nepakankamas skaičius, jei jie numatyti gamintojo

 

X

 

 

netaisyklinga atspindinti spalva

 

X

 

 

priekabose / puspriekabėse nėra galinių trikampių atšvaitų

 

X

 

 

 

Kodas

Rozetė priekabos / puspriekabės elektros sistemai prijungti

214

Techniniai reikalavimai

 

1. Jei transporto priemonėje yra įrengtas sukabintuvas, tuomet turi būti įrengta rozetė priekabos / puspriekabės elektros sistemai prijungti.

2. Turi būti patikimai pritvirtinta ir neturėti didesnių pažeidimų.

3. Turi veikti, kontaktai turi būti prijungti taisyklingai.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra, esant įrengtam sukabintuvui

 

X

 

nepatikimai pritvirtinta, turi didesnių pažeidimų

 

X

 

neveikia, netaisyklingai prijungta

 

X

 

 

Kodas

Akumuliatorius

215

Techniniai reikalavimai

 

Turi būti patikimai pritvirtintas.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtintas

 

X

 

 

Kodas

Dieniniai žibintai

216

Techniniai reikalavimai

1. Dieninių žibintų veikimas:

1.1. turi įsijungti ir veikti  automatiškai, kai variklio paleidimo ir (arba) išjungimo įtaisas yra padėtyje, kurioje variklis gali veikti.

1.2. turi išsijungti automatiškai, kai priekiniai rūko žibintai arba gabaritiniai, priekiniai artimųjų, tolimųjų šviesų žibintai įjungti, išskyrus atvejus, kai priekiniai artimųjų, tolimųjų šviesų žibintai naudojami nepertraukiamam šviečiamajam įspėjimui trumpais intervalais.

2. Dieninių žibintų skaičius – 2, turi būti patikimai pritvirtinti.

3. Dieninių žibintų įrengimas:

3.1. aukštis nuo žemės ne mažiau kaip 250 mm, bet ne daugiau kaip 1500 mm;

3.2. atstumas nuo transporto priemonės krašto turi būti ne daugiau kaip 400 mm;

3.3. atstumas tarp dviejų žibintų, matuojant nuo paviršių vidinių kraštų, turi būti ne mažesnis kaip 600 mm. Šis atstumas gali būti sumažintas iki 400 mm, kai bendras transporto priemonės plotis mažesnis kaip 1300 mm.

4. Dieniniai žibintai privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą).

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neįsijungia arba įsijungia (išsijungia) netaisyklingai

 

X

 

per mažas / per didelis įrengtų žibintų skaičius

 

X

 

nešviečia kairysis žibintas

 

X

 

nešviečia dešinysis žibintas

X

 

 

įrengimas neatitinka šio kodo reikalavimų

 

X

 

 

 

Poskyrio pakeitimai:

Nr. 2B-346, 2008-09-08, Žin., 2008, Nr. 106-4073 (2008-09-16), i. k. 1082213ISAK002B-346

Nr. 2B-509, 2008-12-19, Žin., 2009, Nr. 6-212 (2009-01-17), i. k. 1082213ISAK002B-509

Nr. 2B-157, 2009-04-24, Žin., 2009, Nr. 48-1932 (2009-04-30), i. k. 1092213ISAK002B-157

Nr. 2B-207, 2010-04-23, Žin., 2010, Nr. 50-2465 (2010-04-30), i. k. 1102213ISAK002B-207

 

3 grupė. Vairavimo sistema

 

Kodas

Priekinių ratų pasukimo ribotuvai

301

Techniniai reikalavimai

 

Išoriniai ribotuvai neturi būti deformuoti ar kitaip pažeisti.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

deformuoti, pažeisti

 

X

 

 

 

Kodas

Šarnyriniai sujungimai

302

Techniniai reikalavimai

 

Neturi būti didesnio išdilimo (laisvumo).

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

didesnis išdilimas (laisvumas)

 

X

X

 

Kodas

Trauklės / pavaros svirtys

303

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti be įtrūkimų, nedeformuotos ir patikimai sujungtos.

2. Neturi būti remontuotos mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais budais.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

įtrūkusios, deformuotos ar nepatikimai sujungtos

 

X

X

remontuotos mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais būdais

 

X

 

 

Kodas

Vairaratis

304

Techniniai reikalavimai

 

1. Neturi būti pastebimai padidėjęs vairaračio laisvumas.

2. Vairaračio apvalkalą draudžiama naudoti, kai:

2.1. vairaratis su apvalkalu storesnis kaip 40 mm;

2.2. apvalkalas blogai pritvirtintas prie vairaračio.

3. Neturi turėti didesnių pažeidimų.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

pastebimai padidėjęs vairaračio laisvumas

 

X

 

apvalkalas ir jo tvirtinimas neatitinka reikalavimų

 

X

 

turi didesnių pažeidimų

 

X

 

 

Kodas

Vairo stiprintuvas

305

Techniniai reikalavimai

 

1. Privalo būti patikimai pritvirtintas.

2. Turi veikti, kaip nustatyta gamintojo.

3. Hidraulinės sistemos vamzdeliai ir žarnelės turi būti nepažeisti ir sandarūs.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtintas

 

 

X

neveikia

 

X

 

pažeisti vamzdeliai ir / ar žarnelės, nesandari sistema

 

X

 

 

 

Kodas

Vairo reduktorius

306

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti patikimai pritvirtintas.

2. Korpusas turi būti neįtrūkęs.

3. Neturi būti didesnio alyvos prasisunkimo.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtintas

 

X

 

įtrūkęs korpusas

 

X

 

didesnis alyvos prasisunkimas

 

X

 

 

Kodas

Vairo velenas

307

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti patikimai pritvirtintas.

2. Neturi būti didesnio laisvumo sujungimuose.

3. Vairo užraktas turi užrakinti vairą, tik ištraukus iš spynelės uždegimo raktelį, jam esant padėtyje „vairo mechanizmas užrakintas“.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtintas

 

X

 

didesnis laisvumas sujungimuose

 

X

 

vairo užraktas užrakina vairą neištraukus iš spynelės uždegimo raktelio

 

X

 

 

Kodas

Apsauginiai apvalkalai nuo purvo

308

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti tinkamai įrengti.

2. Neturi būti didesnių pažeidimų.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

netinkamai įrengti

 

X

 

turi didesnių pažeidimų

 

X

 

 

Kodas

Vairo mechanizmo slopintuvas

309

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti patikimai pritvirtintas.

2. Turi būti sandarus.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtintas

 

X

 

didesnis skysčio prasisunkimas

 

X

 

 

Kodas

Priekabos priekinio tilto pasukimo įtaisas

310

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti patikimai pritvirtintas.

2. Neturi turėti didesnio laisvumo.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtintas

 

X

 

turi didesnį laisvumą

 

X

 

 

Kodas

Motociklo / mopedo vairas

311

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti patikimai pritvirtintas.

2. Neturi būti remontuotas mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais budais.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtintas

 

 

X

remontuotas mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais būdais

 

X

 

 

Kodas

Vairavimo sistemos bendras įrengimas

312

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi atitikti gamintojo reikalavimus.

2. Automobilio valdymo sistema negali būti įrengta dešinėje kėbulo/kabinos pusėje, išskyrus automobilius, kurie buvo įregistruoti Lietuvoje iki 1993 m. gegužės 1 d., arba specialius automobilius, įregistruotus nustatyta tvarka.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neatitinka gamintojo reikalavimų

 

X

X

automobilio valdymas įrengtas dešinėje kėbulo/kabinos pusėje, išskyrus automobilius, kurie buvo įregistruoti Lietuvoje iki 1993 m. gegužės 1 d., arba specialius automobilius, įregistruotus nustatyta tvarka

 

 

X

 

4 grupė. Stabdžiai

 

 

Darbinis stabdys

Kodas

Stabdžių pedalas (pamina)

401

Techniniai reikalavimai

 

1. Neturi būti per didelė stabdžių pedalo eiga.

2. Tvirtinimas turi būti patikimas.

3. Neturi strigti, turi būti be didesnių laisvumų sujungimuose.

4. Neturi būti apsunkintas nuspaudimas.

5. Neturi būti didesnių antdėklo pažeidimų.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

per didelė stabdžių pedalo eiga

 

X

 

nepatikimas pedalo tvirtinimas

 

X

 

stringa ar didesni laisvumai sujungimuose

 

X

 

apsunkintas pedalo nuspaudimas

 

X

 

pažeistas pedalo antdėklas

X

X

 

nėra antdėklo, jei numatyta gamintojo

 

X

 

 

 

 

 

Darbinis stabdys

Kodas

Priekinės ašies  ratų stabdymo jėga ir veikimas

402

Kodas

Viduriniosios ašies  ratų stabdymo jėga ir veikimas

403

Kodas

Galinės ašies  ratų stabdymo jėga ir veikimas

404

Techniniai reikalavimai

1. Stabdymo jėga turi atitikti nustatytus reikalavimus.

2. Stabdymo jėga turi didėti proporcingai stabdžių pedalo paspaudimui.

3. Vienos ašies ratų stabdymo jėgos turi didėti sinchroniškai.

4. Vienos ašies ratų stabdymo jėgų netolygumas neturi būti didesnis kaip 30 proc.

 

Kontrolė atliekama bandant.

 

PASTABA. Šio kodo reikalavimai netaikomi transporto priemonių, kuriose įrengtos automatiškai valdomos pagalbinės (pakeliamos) ašys, pagalbinės (-ių) ašies (-ių) ratų stabdymo jėgoms, kai bandoma nepakrauta transporto priemonė. Jei yra techninės galimybės, turi būti patikrinta, ar tokios (-ių) ašies (-ių) ratams besisukant ant stabdžių bandymo būgnų ir spaudžiant stabdžių pedalą stabdymo jėgos yra suaktyvinamos, šiuo atveju pagalbinių (pakeliamų) ašių ratų stabdymo jėgos gali būti įvertinamos apskaičiuojant stabdymo efektyvumą.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neatitinka nustatytų reikalavimų

 

X

X

nedidėja proporcingai stabdžių pedalo paspaudimui

 

X

 

vienos ašies ratų stabdymo jėgos didėja nesinchroniškai

 

X

 

vienos ašies ratų stabdymo jėgų netolygumas > 30 proc.

 

X

 

 

Stovėjimo (atsarginis) stabdys

Kodas

Stovėjimo stabdžio svirtis

405

Techniniai reikalavimai

 

1. Svirties laikiklis turi būti patikimai pritvirtintas. Svirtis neturi būti nulaužta, deformuota ar turėti kitų didesnių pažeidimų.

2. Svirtis turi patikimai fiksuotis užtrauktoje (nuspaustoje) padėtyje.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtintas laikiklis, svirtis nulaužta, deformuota ar kitaip pažeista

 

X

 

nepatikimai fiksuojasi užtrauktoje (nuspaustoje) padėtyje

 

X

 

 

 

Kodas

Atsarginis (avarinis) stabdys (jei atitinka atskiros sistemos reikalavimus)

406

Techniniai reikalavimai

1.1. Stabdymo jėga turi atitikti nustatytus reikalavimus.

2.2. Stabdymo jėga turi didėti proporcingai stabdžių valdymo įtaiso pakėlimui / nuleidimui.

3.3. Vienos ašies ratų stabdymo jėgų netolygumas neturi būti didesnis kaip 30 proc. (jei bandoma būgninių stabdžių bandymo stendu).

 

Kontrolė atliekama bandant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neatitinka nustatytų reikalavimų

 

X

 

nedidėja proporcingai valdymo įtaiso pakėlimui / nuleidimui

 

X

 

ratų stabdymo jėgų netolygumas > 30 proc.

 

X

 

 

Stovėjimo (atsarginis) stabdys

Kodas

Stovėjimo stabdys

407

Techniniai reikalavimai

 

1. Stabdymo jėga turi atitikti nustatytus reikalavimus.

2. Vienos ašies ratų stabdymo jėgų netolygumas turi būti ne didesnis kaip 70 %.

 

Kontrolė atliekama bandant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neatitinka nustatytų reikalavimų

 

X

 

ratų stabdymo jėgų netolygumas > 70%

 

X

 

 

 

Kodas

Stabdymo efektyvumas

408

Techniniai reikalavimai

1. Darbinės stabdžių sistemos stabdymo efektyvumas turi būti ne mažesnis kaip:

1.1. M1 klasės automobiliams                                                                                         50 proc.;

1.2. M2, M3 klasių automobiliams, pagamintiems iki 1990 m. gruodžio 31 d.                48 proc.;

1.3. M2, M3 klasių automobiliams, pagamintiems nuo 1991 m. sausio 1 d.                    50 proc.;

1.4. N1 klasės automobiliams, pagamintiems iki 1987 m. gruodžio 31 d.                       45 proc.;

1.5. N1 klasės automobiliams, pagamintiems nuo 1988 m. sausio 1 d.                           50 proc.;

1.6. N2, N3 klasių automobiliams, pagamintiems iki 1987 m. gruodžio 31 d.                 43 proc.;

1.7. N2, N3 klasių automobiliams, pagamintiems nuo 1988 m. sausio 1 d.                     45 proc.;

1.8. O3, O4 klasių priekaboms, pagamintoms iki 1987 m. gruodžio 31 d.                       40 proc.;

1.9. O3, O4 klasių priekaboms, pagamintoms nuo 1988 m. sausio 1 d.                            43 proc.

2. Atsarginės stabdžių sistemos stabdymo efektyvumas turi būti ne mažesnis kaip 50 proc. darbinės stabdžių sistemos efektyvumo, o N kategorijos transporto priemonėms lėtėjimo pagreitis turi būti ne mažesnis kaip 2,2 m/s2.

3. Stovėjimo stabdžių sistemos stabdymo efektyvumas turi būti ne mažesnis kaip 16 proc., skaičiuojant bendrajai automobilio masei, arba ne mažesnis kaip 12 proc., skaičiuojant bendrajai

junginio masei.

 

PASTABOS:

1. Darbinės stabdžių sistemos stabdymo efektyvumas neskaičiuojamas, jei ratų stabdymo jėgos, nustatytos stabdžių bandymo stendu, neatitinka 402–404 kodų reikalavimų.

2. Stovėjimo stabdžių sistemos stabdymo efektyvumas neskaičiuojamas, jei ratų stabdymo jėgos, nustatytos stabdžių bandymo stendu, neatitinka 407 kodo reikalavimų.

3. Transporto priemonių, kuriose įrengta pneumatinė stabdžių sistema, darbinės stabdžių sistemos stabdymo efektyvumas skaičiuojamas transporto priemonės maksimaliai leistinai (bendrajai) masei. Šiuo atveju prireikus gali būti atliekama specializuota stabdžių patikra (taikoma atitinkama bandymo technologija, matuojant oro slėgį stabdžių kontūruose ar sukuriant papildomas vertikalias ašių apkrovas).

4. Transporto priemonių, kuriose įrengta hidraulinė arba mišri stabdžių sistema, darbinės stabdžių sistemos stabdymo efektyvumas skaičiuojamas transporto priemonės faktinei masei. Tokioms transporto priemonėms, jei išpildomi 402–404 kodų reikalavimai ir bandant stabdžių bandymo stendu priekinę ašį stabdžių bandymo stendo būgnai užsiblokuoja, darbinės stabdžių sistemos stabdymo efektyvumas neskaičiuojamas ir laikomas pakankamu; šiuo atveju techninės apžiūros rezultatų kortelėje (ataskaitoje) nurodomos išmatuotos stabdymo jėgos ir fiksuojamas stabdžių bandymo stendo būgnų užsiblokavimas.

5. Stovėjimo stabdžių sistemos stabdymo efektyvumas  bendrajai transporto priemonės masei gali būti neskaičiuojamas ir laikomas pakankamu, jei išpildomi 402–404 (darbinės stabdžių sistemos) ir 407 kodų (stovėjimo stabdžių sistemos) reikalavimai, o bandant stabdžių bandymo stendu jo būgnai užsiblokuoja (stabdant stovėjimo stabdžiu).

6. Jei ratų stabdymo jėgų negalima nustatyti stabdžių bandymo stendu, stabdžių sistemos (-ų) stabdymo efektyvumo atitikties nustatytiems reikalavimams kontrolė atliekama bandant  kilnojamuoju lėtėjimo matavimo prietaisu ir stabdymo efektyvumą apskaičiuojant pagal bandymo rezultatus.

7. Mokomųjų transporto priemonių su sudvejintais stabdžių pedalais darbinės stabdžių sistemos stabdymo efektyvumas tikrinamas tiek su pagrindiniais, tiek ir su papildomai įrengtais stabdžių pedalais.

Transporto priemonių, kuriose įrengta hidraulinė arba mišri stabdžių sistema, stabdymo efektyvumo reikalavimai turi būti išpildomi tiek su pagrindiniais, tiek ir su papildomai įrengtais stabdžių pedalais.

Transporto priemonių, kuriose įrengta pneumatinė stabdžių sistema, specializuota stabdžių patikra atliekama su tais pedalais, kuriais stabdžių bandymo stende tikrinant priekinę ašį suminė stabdymo jėgų reikšmė buvo mažesnė.

8. Atsarginės stabdžių sistemos stabdymo efektyvumas skaičiuojamas ir vertinamas tik tuo atveju, jei atsarginio (avarinio) stabdžio sistema atitinka atskiros sistemos reikalavimus.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neatitinka nustatytų reikalavimų

 

X

 

 

Kodas

Motociklų / mopedų stabdžiai

409

Techniniai reikalavimai

 

Stabdymo efektyvumas (apskaičiuotas faktinei masei) turi būti ne mažesnis:

motociklų: L3e – 50 %, L4e – 46 %, L5e – 44 %, L6e – 40 %, L7e – 44 %;

mopedų: Lle – 44 %, L2e – 40 %.

 

Kontrolė atliekama bandant ir skaičiuojant arba bandant ir matuojant.

 

PASTABA. Iki 2009 m. sausio 1 d. stabdymo efektyvumas L kategorijos transporto priemonei gali būti nustatomas matuojant stabdymo kelią stabdant abiem stabdžiais ir turi būti ne didesnis kaip 7,5 m be šoninės priekabos, ir ne didesnis kaip 8,2 m su šonine priekaba.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

stabdymo efektyvumas / stabdymo kelias neatitinka nustatytų reikalavimų

 

X

 

 

Kodas

Papildoma stabdžių sistema (motorinis stabdys, retarderis ir kt.)

410

Techniniai reikalavimai

 

Turi veikti.

 

Kontrolė atliekama tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neveikia

 

X

 

 

Kodas

Inercinis stabdys (priekabose)

411

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi veikti.

2. Apsauginiai apvalkalai turi būti be didesnių pažeidimų.

3. Priekabos, kurių bendroji masė yra didesnė nei 1,5 t, turi turėti automatinio stabdymo įrenginį, sukeliantį priekabos stabdymą, jai atsikabinus nuo vilkiko.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir bandant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neveikia inercinis stabdys

 

X

 

apsauginiai apvalkalai turi didesnių pažeidimų

 

X

 

nėra ar neveikia automatinio stabdymo įrenginys

 

X

 

 

Kodas

Stabdžių pavaros traukės, lynai, svirtys, ašys, velenai

412

Techniniai reikalavimai

 

1. Elementų tvirtinimas ir fiksavimas turi būti patikimas.

2. Turi būti be didesnių pažeidimų.

3. Sujungimai turi būti paslankūs.

4. Neturi būti remontuoti mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais budais.

5. Neturi būti per didelės eigos dėl ne sureguliavimo arba susidėvėjimo.

6. Stabdžių pavaros lynų vijos neturi būti sutrūkinėjusios, lynai – susukti į mazgus, jų apsauginiai apvalkalai turi būti nepažeisti.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimas elementų tvirtinimas ar fiksavimas

 

X

 

pastebimai pažeisti

 

X

 

nepaslankūs sujungimai

 

X

 

remontuota mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais būdais

 

X

 

per didelė eiga dėl nesureguliavimo arba susidėvėjimo sutrūkinėjusios lynų vijos, lynai susukti į mazgus,

 

X

 

apsauginiai apvalkalai pažeisti

 

X

 

 

Kodas

Stabdžių stiprintuvas, pagrindinis cilindras, skysčio bakelis

413

Techniniai reikalavimai

 

1. Stiprintuvas turi veikti.

2. Stabdžių skystis iš pagrindinio cilindro neturi prasisunkti.

3. Bakelis turi būti uždengtas dangteliu, kuris neturi būti įtrūkęs.

4. Bakelyje turi būti pakankamas stabdžių skysčio lygis.

5. Signalinė stabdžių lemputė turi veikti kaip nustatyta ir neturi nuolat degti.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neveikia stiprintuvas

 

X

 

iš pagrindinio cilindro prasisunkia stabdžių skystis

 

X

X

nėra dangtelio arba įtrūkęs

 

X

 

nepakankamas stabdžių skysčio lygis bakelyje

 

X

 

neveikia signalinė stabdžių lemputė kaip nustatyta arba nuolat dega

 

X

 

 

Kodas

Ratų stabdžių cilindrai

414

Techniniai reikalavimai

 

Stabdžių skystis neturi prasisunkti.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

prasisunkia stabdžių skystis

 

X

X

 

Kodas

Stabdžių vamzdeliai

415

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti patikimai pritvirtinti, panaudojant tam numatytas tvirtinimo detales.

2. Neturi būti didesnio korozijos poveikio arba didesnių mechaninių pažeidimų.

3. Sujungimai turi būti sandarūs.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtinti, panaudotos nenumatytos tvirtinimo detalės

 

X

 

didesnis korozijos poveikis arba yra didesnių mechaninių pažeidimų

 

X

X

nesandarūs sujungimai

 

X

X

 

 

Kodas

Stabdžių kameros ir energoakumuliatoriai

416

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti patikimai pritvirtinti.

2. Turi būti nepažeisti ir sandarūs.

3. Turi veikti, svirtys turi būti paslankios, neturi strigti.

4. Apsauginiai apvalkalai nuo purvo turi būti be didesnių pažeidimų.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtinti

 

X

 

pažeisti, nesandarūs

 

X

X

neveikia, svirtys nepaslankios ar stringa

 

X

 

apsauginiai apvalkalai nuo purvo turi didesnių pažeidimų

 

X

 

 

Kodas

Suspausto oro balionai

417

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti patikimai pritvirtinti.

2. Neturi būti stipriai deformuoti, labai paveikti korozijos ar remontuoti suvirinimo būdu.

3. Turi būti sandarūs.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtinti

 

X

 

stipriai deformuoti, labai paveikti korozijos ar remontuoti suvirinimo būdu

 

X

 

nesandarūs

 

X

 

 

Kodas

Kompresorius

418

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti patikimai pritvirtintas.

2. Sujungimai turi būti sandarūs.

3. Turi būti pakankamas našumas.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint, tikrinant ir matuojant*.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtintas

 

X

 

nesandarūs sujungimai

 

X

 

nepakankamas našumas

 

X

 

 

Kodas

Pneumatinės stabdžių sistemos reguliatoriai, vožtuvai ir čiaupai

419

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti patikimai pritvirtinti.

2. Sujungimai turi būti sandarūs.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtinti

 

X

 

nesandarūs sujungimai

 

X

 

 

Kodas

Oro sistemos manometras / signalinė lemputė

420

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti be didesnių pažeidimų.

2. Turi veikti.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

turi didesnių pažeidimų

 

X

 

neveikia

 

X

 

 

Kodas

Stabdymo jėgų reguliatorius

421

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti patikimai pritvirtintas.

2. Turi būti sandarus.

3. Neturi būti didesnių pažeidimų.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra

 

X

 

nėra, tačiau galinės ašies stabdymo jėga ne didesnė kaip 80 % priekinės ašies stabdymo jėgos (taikoma tik M1 ir N1 klasių transporto priemonėms)

X

 

 

nepatikimai pritvirtintas

 

X

 

nesandarus

 

X

 

yra didesnių pažeidimų

 

X

 

 

Kodas

Stabdžių žarnelės

422

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti tinkamai ir patikimai pritvirtintos.

2. Sujungimai turi būti sandarūs.

3. Neturi būti didesnių įtrūkimų arba pažeidimų.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

netinkamai ir nepatikimai pritvirtintos

 

X

 

nesandarūs sujungimai

 

X

X

yra didesnių įtrūkimų arba pažeidimų

 

X

X

 

Kodas

Vilkiko ir priekabos stabdžių kontūrus jungiančios žarnelės

423

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti sandarios.

2. Turi būti patikimai pritvirtintos, kad važiuojant ir manevruojant nebūtų pažeistos.

3. Sujungimai turi būti sandarūs.

4. Neturi būti didesnių įtrūkimų arba pažeidimų.

5. Jungiamosios galvutės turi būti pažymėtos nustatyta tvarka.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nesandarios

 

X

X

nepatikimai pritvirtintos

 

X

 

nesandarūs sujungimai

 

X

X

yra didesnių įtrūkimų arba pažeidimų

 

X

X

jungiamosios galvutės nepažymėtos nustatyta tvarka

 

X

 

 

Kodas

Stabdžių būgnai, diskai

424

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti neįtrūkę, nedeformuoti.

2. Neturi būti akivaizdžiai matomo didesnio sudilimo.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

įtrūkę, deformuoti

 

X

X

akivaizdžiai matomas didesnis sudilimas

 

X

 

 

Kodas

Stabdžių trinkelių antdėklai

425

Techniniai reikalavimai

 

1. Neturi būti užteršti tepalu, stabdžių skysčiu ir pan.

2. Turi būti patikimai sujungti su jų laikikliais.

3. Minimalus antdėklų storis turi būti ne mažesnis nei reglamentuota gamintojo.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint (nenuimant ratų).

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

užteršti tepalu, stabdžių skysčiu ir pan.

 

X

 

nepatikimai sujungti su jų laikikliais

 

X

 

antdėklai plonesni nei reglamentuota gamintojo

 

X

 

 

Kodas

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)

426

Techniniai reikalavimai

 

1. Signalinis įtaisas turi veikti.

2. Neturi būti gedimų ABS sistemoje.

 

Kontrolė atliekama tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neveikia signalinis įtaisas

 

X

 

yra gedimų ABS sistemoje

 

X

 

 

Kodas

Pneumatinės stabdžių pavaros kontūrų kontroliniai antgaliai

427

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti nepažeisti.

2. Turi būti sandarūs.

3. Turi būti užtikrintas patikimas manometrų prijungimas (matuojant oro slėgį stabdžių kamerose).

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

pažeisti

 

X

 

nesandarūs

 

X

 

nepatikimas manometrų prijungimas

 

X

 

 

Kodas

Stabdžių sistemos elementų purvasaugiai

428

Techniniai reikalavimai

 

Turi būti be didesnių pažeidimų bei patikimai pritvirtinti.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

turi didesnių pažeidimų, nepatikimai pritvirtinti

 

X

 

 

Kodas

Stabdymo sistemos bendras įrengimas

429

Techniniai reikalavimai

 

1. Neturi būti panaudotos nenumatytos detalės ar mazgai.

2. Detalės ir mazgai turi būti patikimai pritvirtinti.

3. Neturi būti didesnio oro nutekėjimo iš pneumatinės stabdžių sistemos.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

panaudotos nenumatytos detalės ar mazgai

 

X

X

detalės ar mazgai nepatikimai pritvirtinti

 

X

X

didesnis oro nutekėjimas iš pneumatinės stabdžių sistemos

 

X

X

 

Poskyrio pakeitimai:

Nr. 2B-346, 2008-09-08, Žin., 2008, Nr. 106-4073 (2008-09-16), i. k. 1082213ISAK002B-346

Nr. 2B-207, 2010-04-23, Žin., 2010, Nr. 50-2465 (2010-04-30), i. k. 1102213ISAK002B-207

 

5 grupė. Ratai ir pakaba

 

Kodas

Padangos

501

Techniniai reikalavimai

 

Neturi turėti didesnių pažeidimų.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

turi didesnių pažeidimų

 

X

X

 

Kodas

Protektoriaus rašto gylis

502

Techniniai reikalavimai

 

Protektoriaus gylis turi būti ne mažesnis kaip:

1. motorinių transporto priemonių:

1.1. M1 klasės                   – 1,6 mm (nuo lapkričio 10 d. iki balandžio 1 d. – 3,0 mm);

1.2. M2 klasės                   – 2,0 mm (nuo lapkričio 10 d. iki balandžio 1 d. – 3,0 mm);

1.3. M3 klasės                   – 2,0 mm;

1.4. N1 klasės                    – 1,6 mm (nuo lapkričio 10 d. iki balandžio 1 d. – 3,0 mm);

1.5. N2, N3 klasių              – 1,0 mm;

1.6. L kategorijos              – 0,8 mm;

2. priekabų:

2.1. O1, O2 klasių              – 1,6 mm;

2.2. O3, O4 klasių              – 1,0 mm.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir matuojant*.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

protektoriaus rašto gylis mažesnis už leistiną

 

X

 

 

Kodas

Padangų naudojimas

 

503

Techniniai reikalavimai

1. Turi būti naudojamos transporto priemonės gamintojo numatytos padangos. Neturint šių duomenų padangos ir (ar) ratlankiai privalo:

1.1. neliesti kėbulo ar pakabos detalių;

1.2. neriboti ratų pasukimo kampų;

1.3. neišsikišti už kėbulo ribų.

2. Transporto priemonės vienos ašies ir sudvejinto tilto padangos turi būti vienodos, t. y.:

2.1. to paties gamintojo;

2.2. vienodo konstrukcinio tipo;

2.3. vienodų matmenų;

2.4. vienodos paskirties;

2.5. tos pačios keliamosios galios indekso;

2.6. vienodo leistino greičio indekso;

2.7. vienodo protektoriaus rašto.

3. M1, M2 ir N1 klasių transporto priemonėse, jei galinės ašies ratai nesuporinti, draudžiama kartu naudoti ant priekinės ašies radialinės, o ant galinės ašies – įstrižų juostų (diagonalinės) padangas.

4. Transporto priemonėse ir jų priekabose (jei priekabose įrengti stabdžiai), kurių bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 t, nuo lapkričio 10 d. iki balandžio 1 d. turi būti naudojamos padangos, skirtos važiuoti žiemą (žymimos ženklais „M+S“, „*“ arba užrašu „All seasons“).

5. Nuo balandžio 10 d. iki lapkričio 1 d. draudžiama naudoti transporto priemones su dygliuotomis padangomis.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

PASTABOS:

1. Vienos ašies suporintų ratų padangos gali būti ne to paties gamintojo, tačiau šiuo atveju padangos turi būti sumontuotos simetriškai transporto priemonės išilginės simetrijos plokštumos atžvilgiu.

2. Jei restauruotos padangos turi vienodą tipo patvirtinimo numerį, laikoma, kad tokios padangos yra to paties gamintojo.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

naudojamos ne transporto priemonės gamintojo     numatytos padangos

 

X

 

padangos ir (ar) ratlankiai liečia kėbulo ir pakabos detales

 

X

 

padangos ir (ar) ratlankiai riboja ratų pasukimo kampą

 

X

 

padangos ir (ar) ratlankiai išsikiša už kėbulo ribų

 

X

 

ant vienos ašies ir (ar) sudvejinto tilto naudojamos nevienodos padangos

 

X

 

M1, M2 ir N1 klasių transporto priemonėse kartu panaudotos ant priekinės ašies radialinės, o ant galinės ašies – įstrižų juostų (diagonalinės) padangos

 

X

 

automobiliuose ir jų priekabose (jei priekabose įrengti stabdžiai), kurių bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 t, nuo lapkričio 10 d. iki balandžio 1 d. naudojamos vasarinės padangos

 

 

X

nuo balandžio 10 d. iki lapkričio 1 d. naudojamos dygliuotos padangos

 

 

X

 

Kodas

Ratai (ratlankiai)

504

Techniniai reikalavimai

 

1. Vienos ašies ratai turi būti vienodi ir atitikti padangų matmenis.

2. Visi ratlankiai turi būti vienodo diametro ir pločio, jeigu gamintojo nenumatyta kitaip.

3. Turi būti be didesnių pažeidimų.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nevienodi ratai (ratlankiai) ant vienos ašies

 

X

 

neatitinka padangų matmenų

 

X

 

panaudoti nevienodo diametro ir / ar pločio ratlankiai (jei gamintojo nenumatyta kitaip)

 

X

 

turi didesnių pažeidimų

 

X

X

 

Kodas

Ratų tvirtinimas

505

Techniniai reikalavimai

 

Ratai turi būti patikimai pritvirtinti panaudojant tam numatytas tvirtinimo detales.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtinti

 

X

 

trūksta tvirtinimo detalių

 

X

 

tvirtinimui panaudotos nenumatytos tvirtinimo detalės

 

X

 

 

Kodas

Ratų gaubtai

506

Techniniai reikalavimai

 

Jei įrengti, turi būti patikimai pritvirtinti ir neturėti didesnių pažeidimų.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtinti, turi didesnių pažeidimų

 

X

 

 

Priekinis tiltas

Kodas

Priekinės pakabos kreipiančioji sistema ir tamprieji elementai

507

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti patikimai pritvirtinti numatytomis tvirtinimo detalėmis.

2. Neturi būti įtrūkę, lūžę ar deformuoti, neturi būti pakabos elementų poslinkio.

3. Ašies sija / svirtys / statramsčiai neturi būti labai paveikti korozijos.

4. Ašies sija / svirtys / statramsčiai neturi būti remontuoti mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais būdais, dėl ko galėtų pasikeisti atsparumo ar kitos savybės arba būtų pažeista elemento funkcinė paskirtis.

5. Neturi būti didesnio laisvumo (susidėvėjimo) šarnyruose (sujungimuose).

6. Pneumatinės pagalvės turi būti nepažeistos, sandarios. Kėbulas neturi būti pastebimai pasviręs.

7. Apsauginiai apvalkalai nuo purvo turi būti be didesnių pažeidimų.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtinti, panaudotos nenumatytos tvirtinimo detalės

 

X

 

įtrūkę, lūžę, deformuoti ar pasislinkę elementai

 

X

X

ašies sija / svirtys / statramsčiai labai paveikti korozijos

 

X

X

ašies sija / svirtys / statramsčiai remontuoti mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais būdais, dėl ko galėjo pasikeisti atsparumo ar kitos savybės arba būti pažeista elemento funkcinė paskirtis

 

X

X

yra didesnis laisvumas (susidėvėjimas) šarnyruose (sujungimuose)

 

X

 

nesandari pneumatinė pakaba, pastebimai pasviręs kėbulas

 

X

 

apsauginiai apvalkalai turi didesnių pažeidimų

 

X

 

 

Priekinis tiltas

Kodas

Priekinės pakabos amortizatoriai

508

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti patikimai pritvirtinti.

2. Sujungimuose su kėbulu / pakaba neturi būti didesnio laisvumo.

3. Privalo būti sandarūs.

4. Slopinimo savybės neturi būti labai sumažėjusios.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtinti

 

X

 

didesnis laisvumas sujungimuose su kėbulu / pakaba

 

X

 

didesnis skysčio prasisunkimas

 

X

 

labai sumažėjusios slopinimo savybės

 

X

 

 

Priekinis tiltas

Kodas

Priekinės pakabos ratų guoliai

509

Techniniai reikalavimai

 

Neturi būti didesnio laisvumo ratų guoliuose.

 

Kontrolė atliekama tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

didesnis laisvumas ratų guoliuose

 

X

 

 

Galinis (-iai) tiltas (-ai)

Kodas

Galinės pakabos kreipiančioji sistema ir tamprieji elementai

510

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti patikimai pritvirtinti tam numatytomis tvirtinimo detalėmis.

2. Neturi būti įtrūkę, lūžę ar deformuoti, neturi būti pakabos elementų poslinkio.

3. Ašies sija / svirtys / statramsčiai neturi būti labai paveikti korozijos.

4. Ašies sija / svirtys / statramsčiai neturi būti remontuoti mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais būdais, dėl ko galėtų pasikeisti atsparumo ar kitos savybės arba būtų pažeista elemento funkcinė paskirtis.

5. Neturi būti didesnio laisvumo (susidėvėjimo) šarnyruose (sujungimuose).

6. Pneumatinės pagalvės turi būti nepažeistos, sandarios. Kėbulas neturi būti pastebimai pasviręs.

7. Apsauginiai apvalkalai nuo purvo turi būti be didesnių pažeidimų.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtinti, panaudotos nenumatytos tvirtinimo detalės

 

X

 

įtrūkę, lūžę, deformuoti ar pasislinkę elementai

 

X

X

ašies sija / svirtys / statramsčiai labai paveikti korozijos

 

X

X

ašies sija / svirtys / statramsčiai remontuoti mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais būdais, dėl ko galėjo pasikeisti atsparumo ar kitos savybės arba būti pažeista elemento funkcinė paskirtis

 

X

X

yra didesnis laisvumas (susidėvėjimas) šarnyruose (sujungimuose)

 

X

 

nesandari pneumatinė pakaba, pastebimai pasviręs kėbulas

 

X

 

apsauginiai apvalkalai turi didesnių pažeidimų

 

X

 

 

Galinis (-iai) tiltas (-ai)

Kodas

Galinės pakabos amortizatoriai

511

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti patikimai pritvirtinti.

2. Sujungimuose su kėbulu / pakaba neturi būti didesnio laisvumo.

3. Privalo būti sandarūs.

4. Slopinimo savybės neturi būti labai sumažėjusios.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtinti

 

X

 

didesnis laisvumas sujungimuose su kėbulu / pakaba

 

X

 

didesnis skysčio prasisunkimas

 

X

 

labai sumažėjusios slopinimo savybės

 

X

 

 

Galinis (-iai) tiltas (-ai)

Kodas

Galinės pakabos ratų guoliai

512

Techniniai reikalavimai

 

Neturi būti didesnio laisvumo ratų guoliuose.

 

Kontrolė atliekama tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

didesnis laisvumas ratų guoliuose

 

X

 

 

Poskyrio pakeitimai:

Nr. 2B-346, 2008-09-08, Žin., 2008, Nr. 106-4073 (2008-09-16), i. k. 1082213ISAK002B-346

Nr. 2B-207, 2010-04-23, Žin., 2010, Nr. 50-2465 (2010-04-30), i. k. 1102213ISAK002B-207

 

6 grupė. Kėbulas / rėmas

 

 

Kodas

Rėmas ir kėbulo laikančioji konstrukcija

601

Techniniai reikalavimai

 

1. Neturi būti įtrūkimų, lūžimų ar didesnių deformacijų.

2. Korozijos poveikis neturi susilpninti laikančiosios konstrukcijos atsparumo.

3. Srieginiai sujungimai turi būti priveržti, kniedyti – glaudūs, suvirinimo siūlės – be įtrūkimų.

4. Pažeistų elementų remontas turi būti atliktas laikantis pagrįstų ir priimtinų techniniu požiūriu

technologijų ir neturėti neigiamo poveikio konstrukcijos atsparumui, standumui bei kitoms

mechaninėms savybėms.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

detalės įtrūkusios, lūžusios ar turi didesnių deformacijų

 

X

X

dėl korozijos susilpnėjusi laikančioji konstrukcija

 

X

X

sujungimai nepriveržti, neglaudūs, įtrūkę suvirinimo siūlės

 

X

X

remontas atliktas nesilaikant pagrįstų ir priimtinų technologijų

 

X

 

 

Kodas

Kėbulo / kabinos išorinis ir vidinis vaizdas

602

Techniniai reikalavimai

 

1. Kėbulo / kabinos išorinių apdengimo elementų (panelių, sparnų, dangčių bei durų) ar didesnių jų išorinių paviršių spalva neturi labai skirtis nuo registracijos liudijime nurodytos transporto priemonės spalvos.

2. Kėbulas / kabina turi būti dažytas tik tam skirtais dažais.

3. Transporto priemones draudžiama dažyti spalvų deriniu, kokiu dažomos specialiųjų tarnybų transporto priemonės.

4. Kėbulo / kabinos išoriniai elementai turi būti be didesnių prarūdijimo kiaurymių ir / ar korozijos židinių.

5. Kėbulo / kabinos išoriniai ir vidiniai elementai turi būti be didesnių deformacijų, neturėti aštrių briaunų, kampų ar kelti pavojų kitiems eismo dalyviams.

6. Remontas turi būti atliktas laikantis pagrįstų ir priimtinų techniniu požiūriu technologijų bei privalo estetiškai atrodyti.

7. Transporto priemonė turi būti švari iš išorės ir / ar viduje.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

 

kėbulo / kabinos išorinių apdengimo elementų ar didesniųjų išorinių paviršių spalva labai skiriasi nuo registracijos liudijime nurodytos spalvos

 

X

 

 

kėbulas / kabina ar atskiros detalės nudažyti ne tam skirtais dažais

 

X

 

 

panaudoti neleistini spalvų deriniai

 

X

 

 

yra didesnių prarūdijimo kiaurymių ir / ar korozijos židinių

 

X

 

 

išoriniai ir vidiniai elementai turi didesnių deformacijų, aštrių briaunų ar kampų

 

X

 

 

remontas atliktas nesilaikant pagrįstų ir priimtinų techniniu požiūriu technologijų ar neestetiškai atrodo transporto priemonė iš išorės ir / ar viduje nešvari

 

X

 

 

 

Kodas

Galinė apsauga nuo palindimo po transporto priemone

603

Techniniai reikalavimai

1. Turi būti įrengta (jei numatyta transporto priemonės gamintojo) ir atitikti Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų gamybos ir perdirbimo bei motorinių transporto priemonių, priekabų, kurioms uždrausta dalyvauti viešajame eisme, remonto ir techninės ekspertizės reikalavimų ir atlikimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515, 1 priedo reikalavimus.

2. Neturi būti didesnių pažeidimų (įtrūkimų ir (ar) įlenkimų, dėl kurių gali sumažėti galinės apsaugos nuo palindimo po transporto priemone stiprumas, ir (ar) dėl aštrių briaunų, galinčių kelti pavojų kitiems eismo dalyviams).

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

PASTABOS Šio kodo reikalavimai netaikomi bekėbulėms transporto priemonėms (kėbulo kodas BE), tačiau, jeigu galinė apsauga nuo palindimo po transporto priemone įrengta, ji privalo atitikti šio kodo reikalavimus.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra, nors numatyta gamintojo

 

X

 

neatitinka nustatytų reikalavimų

 

X

 

neatitinka šio kodo reikalavimų

 

X

 

 

Kodas

Šoninė apsauga nuo palindimo po transporto priemone

604

Techniniai reikalavimai

1. Turi būti įrengta (jei numatyta transporto priemonės gamintojo) ir atitikti Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų gamybos ir perdirbimo bei motorinių transporto priemonių, priekabų, kurioms uždrausta dalyvauti viešajame eisme, remonto ir techninės ekspertizės reikalavimų ir atlikimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515, 1 priedo reikalavimus.

2. Neturi būti didesnių pažeidimų  (įtrūkimų ir (ar) įlenkimų, dėl kurių galimas šoninės apsaugos nuo palindimo po transporto priemone stiprumo sumažėjimas, ir (ar) dėl aštrių briaunų, galinčių kelti pavojų kitiems eismo dalyviams).

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

PASTABA. Šio kodo reikalavimai netaikomi bekėbulėms transporto priemonėms (kėbulo kodas BE), tačiau jeigu šoninė apsauga nuo palindimo po transporto priemone įrengta, ji privalo atitikti šio kodo reikalavimus.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra, nors numatyta gamintojo

 

X

 

neatitinka nustatytų reikalavimų

 

X

 

neatitinka šio kodo reikalavimų

 

X

 

 

Kodas

Sukabintuvas / priekabos grąžulas

605

Techniniai reikalavimai

 

1. Privalo atitikti transporto priemonės klasę bei svorį.

2. Sukabintuvo elementai / priekabos grąžulas neturi būti įtrūkę, sulūžę, deformuoti ar remontuoti mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais būdais.

3. Transporto priemonės sukabintuvų sujungime neturi būti didesnio laisvumo.

4. Transporto priemonėse įrengtų A ir C klasės sukabintuvų elementų sudilimas neturi viršyti leistinų ribų. Kontrolė atliekama apžiūrint, tikrinant ir matuojant*.

 

PASTABA. Apie perdirbto sukabinimo įtaiso arba priekabos grąžulo tinkamumą naudoti sprendimą priima kelių transporto ekspertas.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neatitinka transporto priemonės klasės ar svorio

 

X

 

sukabintuvo elementai / priekabos grąžulas įtrūkę, sulūžę, deformuoti ar remontuoti mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais būdais

 

X

 

didesnis laisvumas transporto priemonės sukabintuvų sujungimuose

 

 

X

didesnis nei leistina A ar C klasės sukabintuvų elementų sudilimas

 

X

 

 

Kodas

Sukabintuvo / priekabos grąžulo tvirtinimas

606

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti patikimas, panaudojant numatytas tvirtinimo detales.

2. Sujungimuose su rėmu / kėbulu neturi būti didesnio laisvumo.

3. Priekabų, išskyrus savistabdes iki 1,5 t, sukabinimo įtaisai turi būti dubliuojami apsauginiais lynais arba grandinėmis.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimas, panaudotos nenumatytos tvirtinimo detalės

 

X

X

sujungimuose su rėmu / kėbulu yra didesnis laisvumas

 

X

 

nėra apsauginių lynų / grandinių, kai tai numatyta gamintojo

 

X

 

 

Kodas

Priekinis ir galinis buferiai

607

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti patikimai pritvirtinti.

2. Neturi būti pažeidimų (perdirbimų), galinčių kelti pavojų kitiems eismo dalyviams.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra

 

X

 

nepatikimai pritvirtinti

 

X

 

yra pažeidimų (perdirbimų), galinčių kelti pavojų kitiems eismo dalyviams

 

X

 

 

Kodas

Antsparniai, spoileriai, deflektoriai, aerodinaminiai gaubtai ir apsauginiai lankai

608

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti patikimai pritvirtinti.

2. Neturi būti pažeidimų, galinčių kelti pavojų kitiems eismo dalyviams.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtinti

 

X

 

yra pažeidimų, galinčių kelti pavojų kitiems eismo dalyviams

 

X

 

 

Kodas

Laipteliai

609

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti patikimai pritvirtinti.

2. Papildomai įrengti laipteliai neturi išsikišti už transporto priemonės šoninių gabaritų.

3. Neturi turėti didesnių pažeidimų.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtinti

 

X

 

papildomai įrengti laipteliai išsikiša už transporto priemonės šoninių gabaritų

 

X

 

turi didesnių pažeidimų

 

X

 

 

Kodas

Durys ir dangčiai

 

610

 

Techniniai reikalavimai

 

 

1. Turi lengvai atsidaryti ir užsidaryti.

2. Turi patikimai fiksuotis uždarytoje padėtyje.

3. Neturi būti pažeidimų, galinčių kelti pavojų kitiems eismo dalyviams.

4. Turi būti vidinės ir išorinės durų rankenos, kaip numatyta gamintojo.

5. Turi veikti vairuotojo durų stiklo kėliklis

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

sunkiai atsidaro ar užsidaro

 

X

 

nepatikimai fiksuojasi uždarytoje padėtyje

 

X

 

yra pažeidimų, galinčių kelti pavojų kitiems eismo dalyviams

 

X

 

nėra vidinės (-ių) ir (ar) išorinės (-ių) durų rankenos (-ų), kaip numatyta gamintojo

 

X

 

neveikia vairuotojo durų stiklo kėliklis

 

X

 

 

Kodas

Krovininės platformos grindys, šoniniai ir galiniai bortai, konteinerių tvirtinimo mazgai, jų užraktai

611

Techniniai reikalavimai

1. Turi atitikti gamintojo reikalavimus.

2. Turi būti be didesnių pažeidimų.

3. Šoniniai, galiniai bortai ir konteinerio tvirtinimo mazgas turi patikimai fiksuotis.

Kontrolė atliekama apžiūrint.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neatitinka gamintojo reikalavimų

 

X

 

yra didesnių pažeidimų

 

X

 

nepatikimai fiksuojasi šoniniai, galiniai bortai ir konteinerio tvirtinimo mazgas

 

X

 

 

Kodas

Tentas, tento lankai, šoniniai stovai, tvirtinimas

612

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti patikimai pritvirtinti.

2. Neturi turėti didesnių pažeidimų.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtinti

 

X

 

turi didesnių pažeidimų

 

X

 

 

Kodas

Motociklų / mopedų aerodinaminiai gaubtai, šoniniai skydeliai, paminos, apsauginiai lankai, atramos, turėklai

613

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti patikimai pritvirtinti.

2. Neturi būti didesnių pažeidimų.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtinti

 

X

 

yra didesnių pažeidimų

 

X

 

 

 

Kodas

Purvasaugiai

614

Techniniai reikalavimai

 

1. Privalo atitikti nustatytus reikalavimus.

2. Neturi būti didesnių pažeidimų.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neatitinka nustatytų reikalavimų

 

X

 

yra didesnių pažeidimų

 

X

 

 

Kodas

Atsarginio rato tvirtinimas

615

Techniniai reikalavimai

 

Išorėje esantis atsarginis ratas turi būti patikimai pritvirtintas.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtintas išorėje esantis atsarginis ratas

 

X

 

 

Kodas

Stiklai (šviesos laidumas, matomumas)

616

Techniniai reikalavimai

1. Turi būti panaudoti konkrečiam modeliui numatyti ir tinkami stiklai.

2. Stiklai turi būti sertifikuoti ir pažymėti sertifikavimo ženklais.

3. Jei transporto priemonės priekinio stiklo viršutinė dalis užtamsinta papildomai, toks užtamsinimas turi būti ne platesnis kaip 15 cm, matuojant nuo iš transporto priemonės salono matomo stiklo viršutinio krašto.

4. Transporto priemonės stiklų, patenkančių į priekinį vairuotojo matomumo lauką 180 laipsnių kampu, šviesos laidumas turi būti ne mažesnis negu 75 proc. priekinio stiklo, 70 proc. priekinių šoninių bei priekinių durų stiklų.

5. Neturi būti stiklo defektų (pažeidimų), kurie trukdytų vairuotojui matyti kelią.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint, identifikuojant sertifikavimo ženklus arba matuojant*.

 

PASTABOS:

1. Šio kodo 2 ir 4 punkto reikalavimai netaikomi šarvuotoms transporto priemonėms (SB kodas).

2. Šio kodo 4 punkte išvardytus transporto priemonės stiklus papildomai tamsinti leidžiama Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

panaudoti konkrečiam modeliui nenumatyti stiklai

 

X

 

priekinio stiklo viršutinė dalis užtamsinta daugiau nei leistina

 

X

 

priekinio stiklo šviesos laidumas mažesnis nei 75 proc.

 

X

 

priekinių šoninių ir (ar) priekinių durų langų stiklų šviesos laidumas mažesnis negu 70 proc.

 

X

 

yra stiklo defektų, kurie trukdys vairuotojui matyti kelią

 

X

 

nesertifikuoti ir nepažymėti sertifikavimo ženklais

 

X

 

 

Kodas

Stiklo valytuvai ir plovikliai

617

Techniniai reikalavimai

 

1. Valytuvai privalo veikti (priekinio stiklo bent nepertraukiamais režimais) ir gerai valyti stiklą.

2. Plovikliai turi purkšti skystį.

3. Draudžiama naudoti priekinio stiklo valytuvus, skirtus automobiliams su dešinėje pusėje įrengta valdymo sistema, išskyrus automobilius, kurie buvo Lietuvoje įregistruoti iki 1993 m. gegužės 1 d., ir specialios paskirties transporto priemones, įregistruojamas nustatyta tvarka.

4. Galinio stiklo valytuvas ir / arba ploviklis gali neveikti, jei įrengti galinio vaizdo veidrodžiai iš abiejų automobilio pusių.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neveikia valytuvai arba blogai valo stiklą

 

X

 

priekinio stiklo plovikliai nepurškia skysčio

 

X

 

panaudoti valytuvai, skirti automobiliams su dešinėje pusėje įrengta valdymo sistema

 

X

 

neveikia galinio stiklo valytuvas arba ploviklis ir neįrengti išoriniai veidrodžiai iš abiejų automobilio pusių

 

X

 

 

Kodas

Apšildymo ir apipūtimo įrengimai

618

Techniniai reikalavimai

 

1. Apšildymas turi veikti.

2. Apipūtimo įrenginys turi veikti bent vienu didesnio našumo režimu.

 

Kontrolė atliekama tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neveikia apšildymas

 

X

 

apipūtimo įrenginys neveikia nė vienu didesnio našumo režimu

 

X

 

 

Kodas

Galinio vaizdo veidrodžiai (vidinis, išoriniai)

619

Techniniai reikalavimai

1. M1 ir N1 klasių transporto priemonėse privalo būti įrengti I ir III klasės veidrodžiai. I klasės veidrodžio neprivaloma įrengti, jei jis nerodo galinio vaizdo. Kaip alternatyva III klasės veidrodžiams gali būti įrengti II klasės veidrodžiai. Gali būti įrengti II, IV1, V2 ar VI3 klasės veidrodžiai.

2. M2 ir M3 klasių transporto priemonėse privalo būti įrengti II klasės veidrodžiai – vienas veidrodis turi būti vairuotojo, o kitas keleivio pusėje. Gali būti įrengti I, IV1, V2 ar VI3 klasės veidrodžiai.

3. N2 klasės transporto priemonėse, kurių masė ne didesnė kaip 7,5 tonos, privalo būti įrengti II, IV ir V klasės veidrodžiai. II klasės veidrodžiai turi būti įrengti taip, kad vienas veidrodis būtų vairuotojo, o kitas keleivio pusėje. IV klasės veidrodžiai turi būti įrengti taip, kad vienas veidrodis būtų vairuotojo, o kitas keleivio pusėje. V klasės veidrodis turi būti įrengtas keleivio pusėje, neprivaloma įrengti vairuotojo pusėje, tačiau jei jis įrengtas, jis turi būti ne žemiau kaip 2 metrai virš žemės paviršiaus. Gali būti įrengtas I klasės veidrodis ar VI klasės veidrodis, tačiau jis turi būti įrengtas ne žemiau kaip 2 metrai virš žemės paviršiaus.

4. N2 klasės transporto priemonėse, kurių masė didesnė kaip 7,5 tonos ir N3 klasės transporto priemonėse privalo būti įrengti II, IV, V ir VI klasės veidrodžiai. II ir IV klasės veidrodžiai turi būti įrengti taip, kad vienas veidrodis būtų vairuotojo, o kitas keleivio pusėje. V klasės veidrodis turi būti įrengtas keleivio pusėje, neprivaloma įrengti vairuotojo pusėje, tačiau jei jis įrengtas, jis turi būti ne žemiau kaip 2 metrai virš žemės paviršiaus. VI klasės veidrodis turi būti įrengtas ne žemiau kaip 2 metrai virš žemės paviršiaus. Gali būti įrengtas I klasės veidrodis.

5. Veidrodžiai turi būti be pažeidimų ir patikimai pritvirtinti.

6. Jei transporto priemonėje įrengtas sukabinimo įtaisas, galinis langas uždengtas arba užtamsintas, iš abiejų transporto priemonės pusių turi būti įrengti išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai.

7. Mokomosiose transporto priemonėse papildomai turi būti įrengta:

7.1. M1 ir N1 klasių transporto priemonėse – išorinis veidrodis vairuotojui dešinėje pusėje, du išoriniai veidrodžiai instruktoriui iš abiejų pusių;

7.2. kitų klasių transporto priemonėse – du išoriniai veidrodžiai iš abiejų pusių instruktoriui.

8. L1e ir L2e klasės transporto priemonėse turi būti vienas veidrodis kairėje pusėje.

9. L3e, L4e, L5e, L6e ir L7e klasių transporto priemonėse turi būti veidrodžiai iš abiejų pusių.

 

1 Jei transporto priemonėje įrengti IV klasės veidrodžiai – vienas jų turi būti vairuotojo, o kitas (arba kitas) keleivio pusėje.

2 Jei transporto priemonėje įrengti V klasės veidrodžiai – vienas jų turi būti įrengtas vairuotojo pusėje, o kitas keleivio pusėje. Abu veidrodžiai turi būti įrengti ne žemiau kaip 2 metrai virš žemės paviršiaus.

3 Jei transporto priemonėje įrengtas VI klasės veidrodis, jis turi būti įrengtas ne žemiau kaip 2 metrai virš žemės paviršiaus.

PASTABOS:

1. Veidrodžių klasės nurodytos Netiesioginio matymo įtaisų ir transporto priemonių, kuriose įrengti netiesioginio matymo įtaisai, tipo patvirtinimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 2B-281 (Žin., 2005, Nr. 119-4321) (toliau – Netiesioginio matymo įtaisų tipo patvirtinimo taisyklės), 6 priede.

2. Nuo 2009 m. sausio 1 d. visose jau registruotose N2 ir N3 klasių transporto priemonėse turi būti įrengti IV ir V klasės veidrodžiai ar netiesioginio matymo įtaisai, kaip numatyta Netiesioginio matymo įtaisų tipo patvirtinimo taisyklių 6 priede, arba 2003 m. lapkričio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/97/EB dėl valstybių narių teisės aktų, reglamentuojančių netiesioginio matymo įtaisų ir transporto priemonių, kuriose jie įrengti, tipo patvirtinimą, suderinimo, iš dalies pakeičiančios Direktyvą 70/156/EEB ir panaikinančios Direktyvą 71/127/EEB (OL, 2004 L 25, p. 1) (toliau – Direktyva 2003/97/EB), III priedo lentelėje.

3. IV ir V klasės veidrodžiai neprivalomi:

3.1. N2 ir N3 klasių transporto priemonėms, įregistruotoms iki 2000 m. sausio 1 d.;

3.2. N2 klasės transporto priemonėms, kurių didžiausia bendroji leistina masė neviršija 7,5 tonos ir kuriose neįmanoma įrengti V klasės veidrodžio taip, kad jis atitiktų šias sąlygas:

3.2.1. kai transporto priemonė yra pakrauta tiek, kiek maksimaliai techniškai leidžiama, nė viena veidrodžio, kad ir kokia būtų jo reguliavimo padėtis, dalis nuo žemės paviršiaus nebūtų nutolusi mažiau negu 2 metrai (gali būti leidžiama + 10 cm);

3.2.2. veidrodį vairuotojas turi matyti visiškai, kai jis sėdi prie vairo.

3.3. N2 ir N3 klasių transporto priemonėms, kurių tipas nebuvo patvirtintas pagal Direktyvos 2003/97/EB reikalavimus iki 2007 m. sausio 26 d., tačiau keleivio pusėje įdiegtos kitos netiesioginio matymo priemonės apima ne mažiau kaip 95 proc. viso pagal Netiesioginio matymo įtaisų tipo patvirtinimo taisykles arba Direktyvos 2003/97/EB per IV ir V klasės veidrodžius matomo žemės paviršiaus lauko.

4. VI klasės veidrodžiai privalomi N2 klasės, didesnės kaip 7,5 tonos bendrosios masės, ir N3 klasės transporto priemonėms, registruotoms po 2007 m. sausio 27 d.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra ar nepakankamas veidrodžių skaičius, kaip numatyta gamintojo

 

X

 

veidrodžiai turi pažeidimų, nepatikimai pritvirtinti

 

X

 

N2 ir N3 klasių transporto priemonėse, registruotose po 2000 m. sausio 1 d., nėra įrengta IV ir V klasės veidrodžių arba netiesioginio matymo įtaisų, apimančių ne mažiau kaip 95 proc. per IV ir V klasės veidrodžius matomo žemės paviršiaus lauko (šis reikalavimas taikomas nuo 2010 m. rugsėjo 1 d.)

 

X

 

 

 

Kodas

Sėdynės

620

Techniniai reikalavimai

 

1. Sėdynės turi būti patikimai pritvirtintos.

2. Sėdimų vietų skaičius M1 ir N1 klasių transporto priemonėse neturi būti didesnis, nei nurodyta registracijos liudijime.

3. N2 ir N3 klasių transporto priemonėse sėdimų vietų skaičius turi būti toks, kaip nurodyta registracijos liudijime.

4. Vairuotojo sėdynės padėties reguliavimo mechanizmas turi veikti bei patikimai fiksuoti sėdynę ir jos atlošą.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

sėdynės nepatikimai pritvirtintos

 

X

 

sėdimų vietų skaičius M1 ir N1 klasių transporto priemonėse didesnis, nei nurodyta registracijos liudijime

 

X

 

N2 ir N3 klasių transporto priemonėse sėdimų vietų skaičius kitoks, nei nurodyta registracijos liudijime

 

X

 

neveikia vairuotojo sėdynės padėties reguliavimo mechanizmas, nepatikimai fiksuoja sėdynę ir jos atlošą

 

X

 

 

Kodas

Saugos diržai

621

Techniniai reikalavimai

1. Transporto priemonių saugos diržai ir jų tvirtinimo taškų skaičius turi atitikti Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų gamybos ir perdirbimo bei motorinių transporto priemonių, priekabų, kurioms uždrausta dalyvauti viešajame eisme, remonto ir techninės ekspertizės reikalavimų ir atlikimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515, 1 priedo reikalavimus.

2. Juostos privalo būti neįtrūkusios, užraktai – nesugedę.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neatitinka reikalavimų

 

X

 

įtrūkusios juostos ar sugedę užraktai

 

X

 

 

Kodas

Pasyvios  saugos įrenginiai

622

Techniniai reikalavimai

1. Apsauginės oro pagalvės ir saugos diržų tempikliai neturi būti suveikę (iššovę).

2. Apsauginių oro pagalvių gaubtai turi būti nepažeisti ir įrengti taip, kaip numatyta gamintojo.

3. Ant apsauginių oro pagalvių gaubtų, neturi būti pritvirtinta jokių papildomų daiktų.

4. Neturi šviesti įspėjimo lemputė, įspėjanti apie oro pagalvės veikimo nesklandumus.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

apsauginės oro pagalvės ir (ar) saugos diržų tempikliai yra suveikę (iššovę)

 

X

 

apsauginių oro pagalvių gaubtai yra pažeisti ar įrengti kitaip, nei numatyta gamintojo

 

X

 

šviečia įspėjimo lemputė, įspėjanti apie oro pagalvės veikimo nesklandumus

 

X

 

 

Poskyrio pakeitimai:

Nr. 2B-346, 2008-09-08, Žin., 2008, Nr. 106-4073 (2008-09-16), i. k. 1082213ISAK002B-346

Nr. 2B-509, 2008-12-19, Žin., 2009, Nr. 6-212 (2009-01-17), i. k. 1082213ISAK002B-509

Nr. 2B-207, 2010-04-23, Žin., 2010, Nr. 50-2465 (2010-04-30), i. k. 1102213ISAK002B-207

 

7 grupė. Variklis ir transmisija

 

 

Kodas

Išmetimo sistema

701

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti patikimai pritvirtinta.

2. Neturi būti išmetamųjų dujų nuotėkio.

3. Neturi būti konstrukcinių pakeitimų.

4. Neturint gamintojo duomenų, triukšmo lygis neturi viršyti Kelių transporto priemonių variklių

triukšmo ribinių dydžių ir jų nustatymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos

susisiekimo ministro 2008 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3-169 (Žin., 2008, Nr. 57-2150),

nurodytų dydžių.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint, tikrinant arba matuojant*.

 

PASTABA. Esant išmetamųjų dujų nuotėkiui, bandymas pagal 702, 703, 704, 1306 ir 1307 kodus neatliekamas arba bandymų rezultatai anuliuojami.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtinta

 

X

 

yra dujų nuotėkis

 

X

 

yra konstrukcinių pakeitimų

 

X

 

viršytas triukšmo lygis

 

X

 

 

Kodas

Anglies monoksido (CO) kiekis (benzininis variklis)

702

Techniniai reikalavimai

 

1. Anglies monoksido kiekis išmetamosiose dujose neturi viršyti nurodyto transporto priemonės gamintojo.

2. Neturint gamintojo duomenų, anglies monoksido kiekis neturi būti didesnis negu:

2.1. 4 % automobiliams, pagamintiems iki 1986 m. gruodžio 31 d.;

2.2. 3 % automobiliams, pagamintiems nuo 1987 m. sausio 1 d.;

2.3. automobiliams, turintiems trijų komponentų išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemas:

2.3.1. 0,5 % esant minimaliam apsisukimų dažniui;

2.3.2. 0,3 % esant gamintojo nurodytam, tačiau ne mažesniam kaip 2000 min-1 apsisukimų dažniui;

2.4. automobiliams, įregistruotiems ar pradėtiems eksploatuoti po 2002 m. liepos 1 d.:

2.4.1. 0,3 % esant minimaliam apsisukimų dažniui;

2.4.2. 0,2 % esant gamintojo nurodytam, tačiau ne mažesniam kaip 2000 min-1 apsisukimų dažniui.

3. Varikliui veikiant 2.3.2 ir 2.4.2 punktuose nurodytu režimu, privalomas lambda (X) vertės matavimas turi būti 1 ± 0,03 arba atitikti gamintojo nurodytą.

 

Kontrolė atliekama bandant pagal LAND 14-2000 reikalavimus.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neatitinka transporto priemonės gamintojo ar nurodytų reikalavimų