Įsakymas netenka galios 2022-06-07:

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-291, 2022-06-06, paskelbta TAR 2022-06-06, i. k. 2022-12264

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 3-506 „Dėl antžeminių paslaugų teikėjo VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2007-12-07 iki 2022-06-06

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 145-5551, i. k. 1062210ISAK0003-506

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL ANTŽEMINIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJO VĮ TARPTAUTINIO VILNIAUS ORO UOSTO PATVIRTINIMO

 

2006 m. gruodžio 22 d. Nr. 3-506

Vilnius

 

Vadovaudamasis Antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 3-144 „Dėl Antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 40-1510), 40 punktu,

tvirtinu VĮ Tarptautinį Vilniaus oro uostą antžeminių paslaugų teikėju trečiosioms šalims tarptautiniame Vilniaus oro uoste teikti šias paslaugas:

1. Aprūpinimą degalais ir tepalais.

2. Antžeminis transportavimas.

Papildyta punktu:

Nr. 3-385, 2007-12-03, Žin., 2007, Nr. 127-5199 (2007-12-06), i. k. 1072210ISAK0003-385

 

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-385, 2007-12-03, Žin., 2007, Nr. 127-5199 (2007-12-06), i. k. 1072210ISAK0003-385

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 3-506 "Dėl antžeminių paslaugų teikėjo VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto patvirtinimo" papildymo