Nutarimas skelbtas: Žin., 2007, Nr. 135-5468

Neoficialus nutarimo tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas

 

DĖL JONO PAULIAUS II PILIGRIMŲ KELIO KŪRIMO IR JO OBJEKTŲ PRITAIKYMO PILIGRIMŲ IR TURIZMO REIKMĖMS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO

 

2007 m. gruodžio 12 d. Nr. 1324

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131; 2000, Nr. 92-2843; 2007, Nr. 72-2831) 22 straipsnio 15 punktu ir 27 straipsniu ir įgyvendindama Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms 2007–2013 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu Nr. 842 (Žin., 2007, Nr. 92-3687), 19 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

 

1. Sudaryti šią Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms 2007–2013 metų programos priežiūros komisiją (toliau vadinama – komisija):

Gediminas Miškinis                      – Ūkio ministerijos kancleris (komisijos pirmininkas nagrinėjant klausimus, susijusius su valstybės institucijų veikla);

Sigitas Tamkevičius                      – Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkas, Kauno arkivyskupas metropolitas (komisijos pirmininkas nagrinėjant klausimus, susijusius su Katalikų Bažnyčios veikla);

Jonas Ačas                                   – Telšių vyskupijos Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos Apsilankymo bazilikos ir šventovės rektorius;

Rolandas Bražinskas                    – susisiekimo ministro patarėjas;

Remigijus Čekavičius                   – Šiaulių vyskupijos Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros parapijos klebonas;

Rimantas Dalgėda                        – l. e. viešosios įstaigos Vilniaus arkivyskupijos Ekonomo tarnybos ekonomo pareigas;

Algimantas Degutis                      – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus pavaduotojas;

Irma Grigaitienė                           – Kultūros ministerijos Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vedėja;

Jurgita Kačėnaitė                          – Ūkio ministerijos Investicijų ir eksporto departamento Turizmo politikos skyriaus vyriausioji specialistė;

Gintautas Kuliešius                      – Vilkaviškio vyskupo generalinis vikaras;

Jonas Mickus                               – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir kultūros klausimais;

Juozas Raguckas                          – Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojas;

Julius Ratkus                                – Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybos Politikos analizės ir reformų departamento Socialinės aplinkos skyriaus patarėjas religijų klausimais;

Egidijus Skrodenis                        – l. e. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus pavaduotojo pareigas;

Aleksandras Spruogis                   – aplinkos viceministras;

Antanas Gediminas Tamošiūnas  – Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleris;

Eugenijus Troickis                        – Panevėžio vyskupijos Panevėžio Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios rektorius;

Edmundas Žilevičius                   – finansų viceministras.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1028, 2009-09-02, Žin., 2009, Nr. 109-4616 (2009-09-11)

Nr. 912, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 79-4076 (2010-07-03)

Nr. 816, 2011-07-13, Žin., 2011, Nr. 89-4242 (2011-07-16)

 

2. Nustatyti, kad komisija:

2.1. ne rečiau kaip du kartus per metus peržiūri ir vertina, kaip įgyvendinama Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms 2007–2013 metų programa (toliau vadinama – Programa);

2.2. teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus, susijusius su Programos įgyvendinimu;

2.3. svarsto parengtą Programos įgyvendinimo praeitų metų ataskaitos projektą;

2.4. nustatytąja tvarka teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl Programos pakeitimo ar papildymo ir lėšų Programos priemonėms įgyvendinti poreikio.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Gediminas Kirkilas

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                 Vytas Navickas

___________________

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1028, 2009-09-02, Žin., 2009, Nr. 109-4616 (2009-09-11)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. GRUODŽIO 12 D. NUTARIMO NR. 1324 "DĖL JONO PAULIAUS II PILIGRIMŲ KELIO KŪRIMO IR JO OBJEKTŲ PRITAIKYMO PILIGRIMŲ IR TURIZMO REIKMĖMS 2007-2013 METŲ PROGRAMOS PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 912, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 79-4076 (2010-07-03)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. GRUODŽIO 12 D. NUTARIMO NR. 1324 "DĖL JONO PAULIAUS II PILIGRIMŲ KELIO KŪRIMO IR JO OBJEKTŲ PRITAIKYMO PILIGRIMŲ IR TURIZMO REIKMĖMS 2007-2013 METŲ PROGRAMOS PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 816, 2011-07-13, Žin., 2011, Nr. 89-4242 (2011-07-16)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. GRUODŽIO 12 D. NUTARIMO NR. 1324 "DĖL JONO PAULIAUS II PILIGRIMŲ KELIO KŪRIMO IR JO OBJEKTŲ PRITAIKYMO PILIGRIMŲ IR TURIZMO REIKMĖMS 2007-2013 METŲ PROGRAMOS PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

Redagavo Vilija Tamaliūnienė (2011-07-18)

                  vilija.tamaliuniene@lrs.lt