Suvestinė redakcija nuo 2009-10-23

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 105-4025, i. k. 1081100NUTA00000866

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL BENDROJO PAGALBOS telefono numerio 112 paslaugų infrastruktūros PLĖTROS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2008 m. rugsėjo 3 d. Nr. 866

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Bendrojo pagalbos telefono numerio 112 paslaugų infrastruktūros plėtros programą (pridedama).

2. Pavesti Vidaus reikalų ministerijai koordinuoti šiuo nutarimu patvirtintos programos įgyvendinimą.

3. Rekomenduoti savivaldybėms dalyvauti įgyvendinant šiuo nutarimu patvirtintą programą.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                      Gediminas Kirkilas

 

Krašto apsaugos ministras,

pavaduojantis vidaus reikalų ministrą                                                                      Juozas Olekas

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2008 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 866

 

 

bendrojo pagalbos TELEFONO NUMERIO 112 PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROGRAMA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Bendrojo pagalbos telefono numerio 112 paslaugų infrastruktūros plėtros programos (toliau vadinama – ši programa) paskirtis – sudaryti sąlygas teikti visuomenei geresnės kokybės bendrojo pagalbos telefono numerio 112 paslaugas.

2. Šia programa siekiama užtikrinti Bendrojo pagalbos centro įsteigimo ir vieno skubaus iškvietimo telefono numerio 112 įvedimo strategijoje ir jos įgyvendinimo plane, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 1500 (Žin., 2002, Nr. 95-4114), numatytos numerio 112 įvedimo ir Bendrojo pagalbos centro (toliau vadinama – Centras) įsteigimo ir plėtros politikos tęstinumą.

3. Ši programa įgyvendinama 2008–2013 metais.

4. Šioje programoje vartojamos sąvokos paaiškintos Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatyme (Žin., 2002, Nr. 123-5518), Lietuvos Respublikos bendrojo pagalbos centro įstatyme (Žin., 2004, Nr. 90-3306) ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme (Žin., 2004, Nr. 69-2382).

 

II. APLINKOS ANALIZĖ

 

5. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 17 d. nutarimą Nr. 773 „Dėl Bendrojo pagalbos centro prie Vidaus reikalų ministerijos įsteigimo“ (Žin., 2003, Nr. 59-2667) įsteigtas Centras.

6. Įsigaliojus 2004 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos Respublikos bendrojo pagalbos centro įstatymui, Centras tapo vidaus reikalų statutine įstaiga ir pradėjo nustatytąja tvarka atsakyti į pagalbos skambučius ir reaguoti į pagalbos prašymus Vilniuje. Nuo 2006 m. liepos 1 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos bendrojo pagalbos centro įstatymo 1, 3 straipsnių pakeitimo ir ketvirtojo, šeštojo bei septintojo skirsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymui (Žin., 2006, Nr. 57-2021), Centras tapo pavaldus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas). Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 642 „Dėl Bendrojo pagalbos centro steigėjo funkcijų perdavimo“ (Žin., 2006, Nr. 73-2786) 1 punktą nuo 2006 m. liepos 1 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui perduotos Centro steigėjo funkcijos.

7. Šiuo metu Centras savo veiklą vykdo Vilniuje ir dalyje Vilniaus rajono savivaldybės – nustatytąja tvarka atsako į pagalbos skambučius numeriu 112 ir priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų ir policijos trumpaisiais telefono numeriais 01, 101, 011, 02, 102 ir 022, reaguoja į pagalbos prašymus. Kitų savivaldybių teritorijose į pagalbos skambučius atsako teritorinės policijos įstaigos (trumpaisiais telefono numeriais 112, 02, 102 ir 022), priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (trumpaisiais telefono numeriais 01, 101, 011) ir greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančios įstaigos (trumpaisiais telefono numeriais 03, 103, 033).

8. Nuo 2004 m. spalio 17 d. iki 2005 m. spalio 17 d., vadovaujantis vidaus reikalų ministro 2004 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1V-328 „Dėl Bandomojo Bendrojo pagalbos centro projekto Vilniaus mieste vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 152-5554), Vilniuje vykdytas bandomasis Bendrojo pagalbos centro projektas (toliau vadinama – bandomasis projektas): išbandytas Centro veiklos modelis, įdiegtos Centro ir pagalbos tarnybų techninės ir programinės įrangos veikimas ir patikimumas. Bandomojo projekto rezultatai pripažinti teigiamais, todėl pagal šį veiklos modelį pradėta planuoti Centro plėtra visoje Lietuvoje.

9. Atsakydamas į pagalbos skambučius ir reaguodamas į pagalbos prašymus, Centras naudoja specialią techninę ir programinę įrangą. Centro patalpose įrengta serverinė ir 10 kompiuterizuotų darbo vietų, sujungtų į bendrą Centro informacinę sistemą, kurią prižiūrintys Centro darbuotojai baigė specialius kursus, jiems suteiktos sistemos administratorių teisės. Vilniaus miesto pagalbos tarnybose įrengtos 9 kompiuterizuotos Centro informacinės sistemos darbo vietos, kuriose dirbti išmokyti ir atitinkamus sertifikatus įgijo Centro ir pagalbos tarnybų darbuotojai.

10. Siekiant užtikrinti tinkamą Centro darbuotojų kvalifikaciją, parengta ir Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. V(9)-58 patvirtinta Centro specialisto mokymo programa, pagal kurią Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Ugniagesių gelbėtojų mokykla moko į Centrą priimtus darbuotojus.

11. Centro ir pagalbos tarnybų naudojamos techninės ir programinės įrangos pajėgumai skirti nustatytosioms funkcijoms atlikti ribotoje teritorijoje, jų nepakanka tinkamai atsakyti į pagalbos skambučius ir reaguoti į pagalbos prašymus, efektyviai Centro ir pagalbos tarnybų sąveikai ir operatyviam pajėgų valdymui (pvz., ekipažų ar kitų pajėgų išsiuntimas į įvykio vietą, atšaukimas iš jos, šių pajėgų veiksmų koordinavimas) užtikrinti visoje Lietuvoje.

Bendro Bendrajam pagalbos centrui ir policijai, priešgaisrinėms gelbėjimo tarnyboms ir greitosios medicinos pagalbos tarnybai reikalingos techninės ir programinės įrangos plėtros projekto esamos situacijos analizės ir įvertinimo ataskaitos dokumente projekto rengėjai pripažino, kad turimos techninės ir programinės įrangos galimybės nepakankamos Centro plėtrai visoje Lietuvoje.

Šiame dokumente informacinės ir ryšių infrastruktūros patikimumo, saugumo ir įdiegimo ekonomiškumo požiūriais išnagrinėti 4 Centro regioninių padalinių skaičiaus variantai: vieno padalinio, dviejų padalinių, dviejų pagrindinių ir dviejų palydovinių (t. y. naudojančių pagrindinių padalinių informacines sistemas) ir keturių padalinių. Keturių padalinių variantas pripažintas patikimiausiu ir saugiausiu.

12. Greitosios medicinos pagalbos koncepcijoje, patvirtintoje sveikatos apsaugos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 324 (Žin., 2002, Nr. 76-3267; 2005, Nr. 146-5338), numatoma greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančių įstaigų dispečerinių pertvarka, susijusi su palaipsniu šių dispečerinių prijungimu prie Centro. Įgyvendinant Greitosios medicinos pagalbos koncepcijos įgyvendinimo priemonių plano 1 punktą, sveikatos apsaugos ministro 2006 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. V-455 (Žin., 2006, Nr. 85-3333; 2007, Nr. 53-2072) patvirtinta Greitosios medicinos pagalbos, skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos ir pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros automobilių parko atnaujinimo 2006–2008 metų programa. Vienas šios programos uždavinių – aprūpinti greitosios medicinos pagalbos automobilius moderniomis ryšio priemonėmis ir buvimo vietos nustatymo įranga (GPS), įdiegti juose su Centru suderintą techninę ir programinę įrangą.

13. Šiuo metu Lietuvoje nėra bendros efektyvios atsakymo į pagalbos skambučius ir reagavimo į pagalbos prašymus, pagalbos tarnybų operatyvaus pajėgų valdymo ir veiksmų koordinavimo sistemos, kiekviena pagalbos tarnyba į pagalbos skambučius atsako ir pajėgas operatyviai valdo atskirai, savivaldybės lygiu. Taigi reikia daug šias funkcijas atliekančių darbuotojų, nemažos jų išlaikymo išlaidos, sunku koordinuoti pagalbos tarnybų veiksmus susidarius ekstremaliai situacijai ir šias situacijas valdyti.

Siekiant optimizuoti priešgaisrinių gelbėjimo ir greitosios medicinos pagalbos tarnybos pajėgų operatyvaus valdymo funkcijas, tikslinga jas perduoti centralizuotai atlikti vienai įstaigai – Centrui. Išimtis – policijos pajėgų operatyvinis valdymas, nes pagal Lietuvos policijos sistemos plėtros programos įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 606 (Žin., 2007, Nr. 72-2845), 2.7.2 punktą numatyta sukurti integruotą informacinę sistemą, apimančią automatizuotą policijos pajėgų valdymą ir naujas informacines gyventojų aptarnavimo technologijas.

14. Tikslinga nelaukti, iki bus įrengtos tinkamos patalpos ir įsigytos ir įdiegtos reikiamos informacinės ir ryšių technologijos Centro regioniniams padaliniams, ir jau artimiausiu metu perduoti šiems padaliniams priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų dispečerinių funkcijas. Tuo tikslu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 2008 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. 1-222 (Žin., 2008, Nr. 86-3445) nuo 2008 m. gruodžio 1 d. patvirtinta nauja Centro struktūra ir įsteigiami Centro regioniniai padaliniai Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje.

15. Neišplėtus Centro veiklos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, nebus galima įgyvendinti Pagalbos tarnybų trumpųjų telefono ryšio numerių naudojimo jų keitimo į bendrąjį pagalbos telefono numerį 112 laikotarpiu tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 1457 (Žin., 2004, Nr. 168-6183), 4–7 punktų nuostatų.

 

III. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

16. Šios programos tikslas – sukurti infrastruktūrą, leisiančią užtikrinti, kad tinkamai atsakius į pagalbos skambučius ir reagavus į pagalbos prašymus visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje gyventojams būtų laiku suteikta skubi pagalba.

17. Šios programos uždaviniai:

17.1. palaipsniui perduoti Centrui pagalbos tarnybų atliekamas atsakymo į pagalbos skambučius ir reagavimo į pagalbos prašymus, operatyvaus pajėgų (išskyrus policiją) valdymo funkcijas;

17.2. aprūpinti Centro regioninius padalinius patalpomis, atitinkančiomis saugumo ir kitus specialius reikalavimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1313, 2009-10-07, Žin., 2009, Nr. 126-5428 (2009-10-22), i. k. 1091100NUTA00001313

 

17.3. aprūpinti Centro regioninius padalinius specializuota atsakymo į pagalbos skambučius ir reagavimo į pagalbos prašymus, pagalbos tarnybų (išskyrus policiją) operatyvaus pajėgų valdymo technine ir programine įranga;

17.4. užtikrinti, kad Centro darbuotojai gebėtų profesionaliai ir operatyviai įvertinti įvairaus pobūdžio pagalbos prašymus ir į juos reaguoti;

17.5. informuoti visuomenę apie laukiamus pokyčius, susijusius su šios programos įgyvendinimu, Centro veikla, plėtra ir numeriu 112.

 

IV. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA

 

18. Šios programos įgyvendinimo priemonės, jų vykdymo terminai, atsakingi vykdytojai ir preliminarus lėšų poreikis nurodyti priede.

19. Šios programos įgyvendinimo stebėseną atlieka Vidaus reikalų ministerija. Už šioje programoje numatytų priemonių vykdymą Vidaus reikalų ministerija kasmet iki kovo 1 d. atsiskaito Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Įgyvendinus šią programą, Vidaus reikalų ministerija organizuoja jos įgyvendinimo rezultatų įvertinimą ir iki 2014 m. kovo 1 d. įvertinimo rezultatus pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

 

V. PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJAI, NUMATOMI REZULTATAI

 

20. Šios programos vertinimo kriterijai:

20.1. keliuose procentuose Lietuvos Respublikos teritorijos Centras vykdo veiklą;

20.2. kiek procentų pagalbos tarnybų padalinių, iš kurių Centras perėmė atsakymo į pagalbos skambučius ir reagavimo į pagalbos prašymus, operatyvaus pajėgų (išskyrus policiją) valdymo funkcijas;

20.3. kiek procentų Centro padalinių, apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų, savivaldybių priešgaisrinių tarnybų aprūpinta judriojo skaitmeninio radijo ryšio terminalais;

20.4. kiek įrengta Centro regioninių padalinių pastatų (patalpų);

20.5. kiek Centro regioninių padalinių aprūpinta technine ir programine įranga;

20.6. kiek Centro darbuotojų parengta pagal nustatytąją mokymo programą;

20.7. kiek įgyvendinta priemonių (organizuota viešinimo renginių, parengta publikacijų ir panašiai), skirtų visuomenei apie Centro veiklą, plėtrą ir numerį 112 informuoti.

21.  Šios programos įgyvendinimo rezultatai:

21.1. Centras vykdys veiklą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje;

21.2. Centras perims iš visų pagalbos tarnybų padalinių atsakymo į pagalbos skambučius ir reagavimo į pagalbos prašymus, operatyvaus pajėgų (išskyrus policiją) valdymo funkcijas;

21.3. Centras, apskričių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ir savivaldybių priešgaisrinių tarnybų pajėgos bus aprūpintos judriojo skaitmeninio radijo ryšio terminalais;

21.4. bus įrengti visų 4 Centro regioninių padalinių pastatai (patalpos);

21.5. technine ir programine įranga bus aprūpinti visi 4 Centro regioniniai padaliniai;

21.6. visi Centro darbuotojai bus parengti pagal nustatytąją mokymo programą;

21.7. visuomenė bus informuota apie Centro veiklą, plėtrą ir numerį 112 (informuotumas – 50 procentų);

21.8. į asmens, vieną kartą paskambinusio numeriu 112 (ir kitais pagalbos tarnybų trumpaisiais telefono numeriais, kol jie bus pakeisti į numerį 112), skambutį bus greitai atsakyta (90 procentų skambučių – iki 20 sekundžių), pagalbos prašymas bus tiksliai įvertintas, pranešimas apie pagalbos poreikį perduotas reikiamoms pagalbos tarnyboms (pajėgoms), telefonu suteikta reikiama pagalba, iki atvyks pagalbos tarnybos;

21.9. bus sudarytos sąlygos be papildomos įrangos priimti skambinančiųjų numeriu 112 vietos nustatymo duomenis (angl. E112) ir avarinius skambučius (angl. eCall).

 

VI. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO FINANSAVIMAS

 

22. Šios programos įgyvendinimo priemonės finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete institucijoms, atsakingoms už šios programos vykdymą, patvirtintų bendrųjų asignavimų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų teisėtai įgytų lėšų.

 

_________________

 

 

Bendrojo pagalbos telefono numerio 112 paslaugų infrastruktūros plėtros programos

priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 7 d. nutarimo Nr. 1313 redakcija)

 

BENDROJO PAGALBOS TELEFONO NUMERIO 112 PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

Uždavinys

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įgyvendinimo terminas

Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų)

2008 metais

2009 metais

2010 metais

2011 metais

2012 metais

2013 metais

iš viso

1. Laipsniškai perduoti Centrui pagalbos tarnybų atliekamas atsakymo į pagalbos skambučius ir reagavimo į pagalbos prašymus, operatyvaus pajėgų (išskyrus policiją) valdymo funkcijas

1.1. Įkurti apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų patalpose Centro regioninius padalinius

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas)

2008 metai

1 575

 

 

 

 

 

1 575

1.2. Aprūpinti Centrą ir apskričių priešgaisrines gelbėjimo valdybas judriojo skaitmeninio radijo ryšio terminalais

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas

2010–2012 metai

 

 

2 000

2 000

2 000

 

6 000

1.3. Aprūpinti savivaldybių priešgaisrines tarnybas judriojo skaitmeninio radijo ryšio nešiojamaisiais ir automobiliniais terminalais

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, savivaldybės

2011–2013 metai

 

 

 

1 000

1 100

1 500

3 600

 

1.4. Įsigyti ir įdiegti Centro regioniniuose padaliniuose techninę ir programinę įrangą

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas

2008 metai

330

 

 

 

 

 

330

 

1.5. Parengti ir priimti arba pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei šiai programai įgyvendinti reikalingų teisės aktų projektus, kurių paskirtis – reglamentuoti Centro numatomas atlikti operatyvaus pagalbos tarnybų (išskyrus policiją) pajėgų valdymo funkcijas, Centro sąveiką su pagalbos tarnybomis

Vidaus reikalų ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas

2009–2010 metai

 

 

 

 

 

 

 

2. Aprūpinti Centro regioninius padalinius patalpomis, atitinkančiomis saugumo ir kitus specialius reikalavimus

2.1. Pastatyti ir įrengti Centro regioninio padalinio pastatą Vilniuje

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas

2009–2011 metai

 

3 125

7 000

5 675

 

 

15 800

2.2. Pastatyti ir įrengti Centro regioninio padalinio pastatą Šiauliuose

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas

2011–2013 metai

 

 

 

500

6 000

5 000

11 500

2.3. Rekonstruoti ir įrengti Centro regioninio padalinio pastatą Alytuje

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas

2008,

2010–2012 metai

10

 

1 000

1 000

4 000

 

6 010

2.4. Nuomoti Centro regioniniam padaliniui skirtas patalpas Klaipėdoje

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas

2010–2013 metai

 

 

700

480

480

480

2 140

3. Aprūpinti Centro regioninius padalinius specializuota atsakymo į pagalbos skambučius ir

3.1. Išplėsti programinės įrangos „Els/Geofis“ funkcionalumą (padidinti šios įrangos pajėgumus, leisiančius ją naudoti visoje Lietuvos teritorijoje, pritaikyti ją priimti

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas

2008–2013 metai

2 193

800

4 765

3 270

3 270

6 307

20 605

reagavimo į pagalbos prašymus, pagalbos tarnybų (išskyrus policiją) operatyvaus pajėgų valdymo technine ir programine įranga

pagalbos prašymams iš neįgaliųjų ir kita)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Įsigyti ir įdiegti Centro informacinės sistemos Vilniaus regioninio padalinio techninę ir programinę įrangą

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas

2008, 2010 metai

92

 

4 085

 

 

 

4 177

3.3. Įsigyti ir įdiegti Centro informacinės sistemos Šiaulių regioninio padalinio techninę ir programinę įrangą

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas

2012 metai

 

 

 

 

3 045

 

3 045

3.4. Įsigyti ir įdiegti Centro informacinės sistemos Alytaus regioninio padalinio techninę ir programinę įrangą

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas

2011 metai

 

 

 

3 045

 

 

3 045

3.5. Įsigyti ir įdiegti Centro informacinės sistemos Klaipėdos regioninio padalinio techninę ir programinę įrangą

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas

2008–2009, 2013 metai

685

200

 

 

 

2 468

3 353

4. Užtikrinti, kad Centro darbuotojai gebėtų profesionaliai ir operatyviai įvertinti įvairaus pobūdžio pagalbos prašymus ir į juos reaguoti

4.1. Sukurti Centro darbuotojo, atsakančio į pagalbos skambučius ir reaguojančio į pagalbos prašymus, mokymo bazę, patobulinti Centro specialisto mokymo programą

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, Sveikatos apsaugos ministerija

2010–2011 metai

 

 

10

200

 

 

210

5. Informuoti visuomenę apie laukiamus pokyčius, susijusius su šios programos įgyvendinimu, Centro veikla, plėtra ir numeriu 112

5.1. Informuoti visuomenę apie Centro veiklos specifiką ir plėtrą, bendrąjį pagalbos telefono numerį 112 ir jo paskirtį: organizuoti renginius, per visuomenės informavimo priemones (spaudą, internetą, radiją, televiziją), kitas informacijos sklaidos priemones

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, Sveikatos apsaugos ministerija

2010–2013 metai

 

 

10

300

300

360

970

 

Iš viso

 

 

4 885

4 125

19 570

17 470

20 195

16 115

82 360

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1313, 2009-10-07, Žin., 2009, Nr. 126-5428 (2009-10-22), i. k. 1091100NUTA00001313

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1313, 2009-10-07, Žin., 2009, Nr. 126-5428 (2009-10-22), i. k. 1091100NUTA00001313

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 866 "Dėl Bendrojo pagalbos telefono numerio 112 paslaugų infrastruktūros plėtros programos patvirtinimo" pakeitimo