Suvestinė redakcija nuo 2021-11-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 150-6131, i. k. 1082210ISAK0003-507

 

Nauja redakcija nuo 2021-11-01:

Nr. 3-502, 2021-10-26, paskelbta TAR 2021-10-26, i. k. 2021-22222

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GELEŽINKELIO KELIŲ IR JŲ ĮRENGINIŲ APSAUGOS ZONOJE, GELEŽINKELIO ŽELDINIŲ APSAUGOS ZONOJE IR VALSTYBINĖS REIKŠMĖS AUTOMOBILIŲ KELIŲ JUOSTOJE AUGANČIŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ PRIPAŽINIMO KELIANČIAIS PAVOJŲ EISMO SAUGAI SĄLYGŲ IR TVARKOS IR SAUGIAM EISMUI PAVOJŲ KELIANČIŲ GELEŽINKELIO KELIŲ IR JŲ ĮRENGINIŲ APSAUGOS ZONOJE, GELEŽINKELIO ŽELDINIŲ APSAUGOS ZONOJE IR VALSTYBINĖS REIKŠMĖS AUTOMOBILIŲ KELIŲ JUOSTOJE AUGANČIŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ GENĖJIMO IR KIRTIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2008 m. gruodžio 23 d. Nr. 3-507

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 19 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 4 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 6 punktu,

t v i r t i n u  Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                ELIGIJUS MASIULIS

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

2008 m. gruodžio 18 d. raštu Nr. (11-2)-D8-10984

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-507

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2021 m.  spalio 26 d. įsakymo Nr. 3-502

redakcija)

 

GELEŽINKELIO KELIŲ IR JŲ ĮRENGINIŲ APSAUGOS ZONOJE, GELEŽINKELIO ŽELDINIŲ APSAUGOS ZONOJE IR VALSTYBINĖS REIKŠMĖS AUTOMOBILIŲ KELIŲ JUOSTOJE AUGANČIŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ PRIPAŽINIMO KELIANČIAIS PAVOJŲ EISMO SAUGAI SĄLYGŲ IR TVARKOS IR SAUGIAM EISMUI PAVOJŲ KELIANČIŲ GELEŽINKELIO KELIŲ IR JŲ ĮRENGINIŲ APSAUGOS ZONOJE, GELEŽINKELIO ŽELDINIŲ APSAUGOS ZONOJE IR VALSTYBINĖS REIKŠMĖS AUTOMOBILIŲ KELIŲ JUOSTOJE AUGANČIŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ GENĖJIMO IR KIRTIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygas ir tvarką ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarką.

2. Aprašas privalomas geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų savininkams ar valdytojams (toliau – savininkas ar valdytojas) ir asmenims, organizuojantiems ir (ar) vykdantiems pripažintų keliančiais pavojų eismo saugai geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų kirtimą ir genėjimą.

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos želdynų įstatyme, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme, Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse, Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos kelių įstatyme, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, Kitokio nei 1435 mm ir 1520 mm pločio vėžių geležinkelių tinklų techninių reikalavimų ir geležinkelių transporto eismo organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 3-07 „Dėl Kitokio nei 1435 mm ir 1520 mm pločio vėžių geležinkelių tinklų techninių reikalavimų ir geležinkelių transporto eismo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3-36 „Dėl Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklės).

4. Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo darbai organizuojami ir vykdomi vadovaujantis Želdynų įstatymu, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, Lietuvos Respublikos miškų įstatymu, Geležinkelių transporto kodeksu, Geležinkelių transporto eismo saugos įstatymu, Kelių priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, Miško sanitarinės apsaugos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. D1-204 „Dėl Miško sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“, Želdynų ir želdinių būklės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-673 „Dėl Želdynų ir želdinių būklės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Medžių ir krūmų, vandens telkinių, esančių želdynuose, priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45 „Dėl Medžių ir krūmų, vandens telkinių, esančių želdynuose, priežiūros taisyklių patvirtinimo“, Miško kirtimų taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-79 „Dėl Miško kirtimų taisyklių patvirtinimo“, Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1055 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašas), Fizinių asmenų, pageidaujančių dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, žinių tikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 2BE-420 „Dėl Fizinių asmenų, pageidaujančių dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, žinių tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

GELEŽINKELIO KELIŲ IR JŲ ĮRENGINIŲ APSAUGOS ZONOJE, GELEŽINKELIO ŽELDINIŲ APSAUGOS ZONOJE AUGANČIŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ PRIPAŽINIMO KELIANČIAIS PAVOJŲ EISMO SAUGAI SĄLYGOS IR TVARKA IR SAUGIAM EISMUI PAVOJŲ KELIANČIŲ GELEŽINKELIO KELIŲ IR JŲ ĮRENGINIŲ APSAUGOS ZONOJE, GELEŽINKELIO ŽELDINIŲ APSAUGOS ZONOJE AUGANČIŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ GENĖJIMO IR KIRTIMO TVARKA

 

5. Saugiam eismui pavojų kelia medžiai ir krūmai, kurie auga geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir:

5.1. yra aukštesni už nuotolį nuo medžio ar krūmo iki artimiausio geležinkelio kelio bėgio;

5.2. yra pasvirę didesniu nei 45 laipsnių kampu į geležinkelio kelių ir (ar) jų įrenginių pusę;

5.3. yra išversti, nulaužti, apdegę, nudžiūvę, pažeisti mechaniškai, puvinio, ligų ar kenkėjų;

5.4. blogina matomumą pervažose, perėjose, geležinkelio keliuose (poveikis matomumui nustatomas vadovaujantis Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklių 1 priedu);

5.5. blogina eismo signalų, signalinių ženklų matomumą (poveikis matomumui nustatomas vadovaujantis Techninio geležinkelių naudojimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 297 „Dėl Techninio geležinkelių naudojimo nuostatų patvirtinimo“).

6. Geležinkelių infrastruktūros valdytojas, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas ar siaurojo geležinkelio infrastruktūros valdytojas, atsižvelgdamas į Aprašo 5 punkte nurodytas sąlygas, nustato, ar geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje augantys medžiai ir krūmai kelia pavojų saugiam eismui.

7. Saugiam eismui pavojų keliančių ne miško žemėje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo darbus atlieka:

7.1. viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonose augančių medžių ir krūmų – viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas;

7.2. privažiuojamųjų geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonose augančių medžių ir krūmų – privažiuojamųjų geležinkelio kelių savininkas ar valdytojas;

7.3. siaurųjų geležinkelių (600 mm ir 750 mm pločio vėžės) ir jų įrenginių zonoje augančių medžių ir krūmų – siaurojo geležinkelio infrastruktūros valdytojas.

8. Saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje – miško žemėje – augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo darbus atlieka Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo 6 punkte nurodytas asmuo, Miškų įstatymo ir Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka gavęs leidimą kirsti mišką, – per Aprašo 6 punkte nurodyto geležinkelių infrastruktūros valdytojo raštu nurodytą šių darbų atlikimo terminą, jeigu Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo 6 punkte nurodytas asmuo ir Aprašo 6 punkte nurodytas geležinkelių infrastruktūros valdytojas nesusitaria kitaip.

9. Kilus grėsmei, kad gali įvykti geležinkelių transporto eismo katastrofa, geležinkelių transporto eismo įvykis, geležinkelių transporto riktas, Aprašo 6 punkte nurodytas geležinkelių infrastruktūros valdytojas turi teisę saugiam eismui pavojų keliančius medžius ir krūmus genėti ar kirsti be atitinkamo leidimo kirsti ar genėti tokius medžius ir krūmus, kai tokia galimybė numatyta šių leidimų išdavimą reguliuojančiuose teisės aktuose. Aprašo 6 punkte nurodytas geležinkelių infrastruktūros valdytojas apie atliktus medžių ir krūmų genėjimo ar kirtimo darbus per 3 darbo dienas nuo medžių ir krūmų genėjimo ar kirtimo darbų atlikimo turi informuoti savininką ar valdytoją.

 

III SKYRIUS

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS AUTOMOBILIŲ KELIŲ JUOSTOJE AUGANČIŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ PRIPAŽINIMO KELIANČIAIS PAVOJŲ EISMO SAUGAI SĄLYGOS IR TVARKA IR SAUGIAM EISMUI PAVOJŲ KELIANČIŲ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS AUTOMOBILIŲ KELIŲ JUOSTOJE AUGANČIŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ GENĖJIMO IR KIRTIMO TVARKA

 

10. Saugiam eismui pavojų kelia valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augantys medžiai ir krūmai, kurie:

10.1. blogina matomumą ar uždengia kelių technines eismo reguliavimo priemones ir kelių apšvietimo įrenginius (poveikis matomumui nustatomas vadovaujantis Kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 „Dėl Kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“ (toliau – Kelių techninis reglamentas);

10.2. vadovaujantis Kelių techniniu reglamentu ir Statybos rekomendacijų R36-01 „Automobilių kelių sankryžos“, skelbiamų valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos interneto svetainėje, nuostatomis blogina matomumą sankryžose, tiesiuose kelio ruožuose, kelio kreivėse, pėsčiųjų perėjose, geležinkelių pervažose;

10.3. pasvirę didesniu kaip 45 laipsnių kampu į važiuojamosios dalies arba pėsčiųjų ir dviračių tako pusę ar kurių šaknys ardo kelio važiuojamosios dalies arba pėsčiųjų ir dviračių tako dangą, o šakos neužtikrina eismui reikalingų gabaritų, nurodytų Kelių techniniame reglamente (šakos šalinamos genėjimo būdu);

10.4. greitkeliuose ir automagistralėse aukštesni už atstumą iki kelio briaunos arba jam lygūs;

10.5. yra išversti, nulaužti, apdegę, nudžiūvę, pažeisti mechaniškai, puvinio, ligų ar kenkėjų;

10.6. kelio juostoje pernelyg tankiai suaugę, sudarantys palankias sąlygas laukiniams gyvūnams nepastebimai išbėgti į kelio važiuojamąją dalį;

10.7. vadovaujantis Kelių techniniu reglamentu patenka į laisvą nuo kliūčių zoną ir yra laikomi nesideformuojančiomis kliūtimis (Aprašo priede nurodyti laisvos nuo kliūčių zonos dydžiai, kai leistinas greitis lengvaisiais automobiliais ir krovininiais automobiliais, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 t, mažesnis nei 70 km/h).

11. Valstybinės reikšmės kelius prižiūrintys subjektai, vykdydami nuolatinę ir periodinę kelių priežiūrą, valstybinės reikšmės kelių saugumo patikrinimus, taip pat valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros valdytojas (valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija) kelių tiesimo, rekonstravimo, remonto atvejais, atsižvelgdami į Aprašo 10 punkte nurodytas sąlygas, nustato, ar valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augantys medžiai ir krūmai kelia pavojų saugiam eismui.

12. Numatyti kirsti medžiai pažymimi dažais: kirtimui – raudonai, genėjimui – geltonai.

 

IV SKYRIUS

PRIPAŽINTŲ KELIANČIAIS PAVOJŲ EISMO SAUGAI GELEŽINKELIO KELIŲ IR JŲ ĮRENGINIŲ APSAUGOS ZONOJE, GELEŽINKELIO ŽELDINIŲ APSAUGOS ZONOJE IR VALSTYBINĖS REIKŠMĖS AUTOMOBILIŲ KELIŲ JUOSTOJE AUGANČIŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ, PRISKIRIAMŲ SAUGOTINIEMS ŽELDINIAMS, GENĖJIMO IR KIRTIMO TVARKA

 

13. Jei pripažinti keliančiais pavojų eismo saugai geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augantys medžiai ir krūmai atitinka Kriterijus, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl Kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams, patvirtinimo“, šių medžių ir krūmų kirtimo ir genėjimo darbai atliekami Želdynų įstatymo nustatyta tvarka gavus savivaldybės vykdomosios institucijos leidimą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius ir Želdynų įstatymo nustatytais atvejais atlikus želdynų ir želdinių būklės ekspertizę.

14. Prieš atliekant pripažintų keliančiais pavojų eismo saugai geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų, priskiriamų saugotiniems želdiniams, kirtimo ir genėjimo darbus parengiama ataskaita, kurioje nurodomi pavojų saugiam eismui keliantys medžiai ir krūmai ir pagrindžiama jų atitiktis Aprašo 5 ir 10 punktuose nustatytoms sąlygoms. Ataskaita teikiama savivaldybės vykdomajai institucijai kartu su prašymu išduoti leidimą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius.

__________________

 

Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos

zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje

ir valstybinės reikšmės automobilių kelių

juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo

keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir

tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių

geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos

zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje

ir valstybinės reikšmės automobilių kelių

juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir

kirtimo tvarkos aprašo priedas

 

LAISVOS NUO KLIŪČIŲ ZONOS

 

Leistinas greitis lengvaisiais automobiliais ir krovininiais automobiliais, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 t

Laisvos nuo kliūčių zonos mažiausias plotis (atstumas nuo eismo juostos krašto į išorę)

50 km/h

1 m

60 km/h

2 m

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-485(1.5 E), 2015-11-27, paskelbta TAR 2015-11-27, i. k. 2015-18926

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 3-507 „Dėl Saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-502, 2021-10-26, paskelbta TAR 2021-10-26, i. k. 2021-22222

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 3-507 „Dėl Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo