Suvestinė redakcija nuo 2015-11-28

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 150-6131, i. k. 1082210ISAK0003-507

 

Nauja redakcija nuo 2015-11-28:

Nr. 3-485(1.5 E), 2015-11-27, paskelbta TAR 2015-11-27, i. k. 2015-18926

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GELEŽINKELIO KELIŲ IR JŲ ĮRENGINIŲ APSAUGOS ZONOJE, UŽ JOS RIBŲ IR VALSTYBINĖS REIKŠMĖS AUTOMOBILIŲ KELIŲ JUOSTOJE AUGANČIŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ PRIPAŽINIMO KELIANČIAIS PAVOJŲ EISMO SAUGAI SĄLYGŲ IR TVARKOS IR SAUGIAM EISMUI PAVOJŲ KELIANČIŲ GELEŽINKELIO KELIŲ IR JŲ ĮRENGINIŲ APSAUGOS ZONOJE, UŽ JOS RIBŲ IR VALSTYBINĖS REIKŠMĖS AUTOMOBILIŲ KELIŲ JUOSTOJE AUGANČIŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ GENĖJIMO IR KIRTIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2008 m. gruodžio 23 d. Nr. 3-507

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 19 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 9 straipsnio 5 dalies 2 punktu,

tvirtinu Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                ELIGIJUS MASIULIS

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

2008 m. gruodžio 18 d. raštu Nr. (11-2)-D8-10984

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro  2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-507

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 3-485(1.5 E) redakcija)

 

 

GELEŽINKELIO KELIŲ IR JŲ ĮRENGINIŲ APSAUGOS ZONOJE, UŽ JOS RIBŲ IR VALSTYBINĖS REIKŠMĖS AUTOMOBILIŲ KELIŲ JUOSTOJE AUGANČIŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ PRIPAŽINIMO KELIANČIAIS PAVOJŲ EISMO SAUGAI SĄLYGŲ IR TVARKOS IR SAUGIAM EISMUI PAVOJŲ KELIANČIŲ GELEŽINKELIO KELIŲ IR JŲ ĮRENGINIŲ APSAUGOS ZONOJE, UŽ JOS RIBŲ IR VALSTYBINĖS REIKŠMĖS AUTOMOBILIŲ KELIŲ JUOSTOJE AUGANČIŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ GENĖJIMO IR KIRTIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygas ir tvarką ir geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių ir keliančių pavojų eismo saugai medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarką.

2. Aprašas privalomas miško ar želdinių savininkams ar valdytojams ir asmenims, organizuojantiems ir (ar) vykdantiems saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų kirtimą ir genėjimą.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos želdynų įstatyme, Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse, Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos kelių įstatyme, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3-36 „Dėl Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, vartojamas sąvokas.

4. Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo darbai organizuojami ir vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu, Lietuvos Respublikos miškų įstatymu, Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksu, Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymu, Kelių priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45 „Dėl Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo“, Miško kirtimų taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-79 „Dėl Miško kirtimų taisyklių patvirtinimo“, Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1055 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Želdinių  būklės ekspertizės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-673 „Dėl Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo patvirtinimo“, Fizinių asmenų, pageidaujančių dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, žinių tikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2004 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. V-29 „Dėl Fizinių asmenų, pageidaujančių dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, žinių tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

GELEŽINKELIO KELIŲ IR JŲ ĮRENGINIŲ APSAUGOS ZONOJE IR UŽ JOS RIBŲ AUGANČIŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ PRIPAŽINIMO KELIANČIAIS PAVOJŲ EISMO SAUGAI SĄLYGOS IR TVARKA IR SAUGIAM EISMUI PAVOJŲ KELIANČIŲ GELEŽINKELIO KELIŲ IR JŲ ĮRENGINIŲ APSAUGOS ZONOJE, UŽ JOS RIBŲ AUGANČIŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ GENĖJIMO IR KIRTIMO TVARKA

 

5. Saugiam eismui pavojų kelia medžiai ir krūmai, kurie:

5.1. auga geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje ar už jos ribų ir:

5.1.1. yra aukštesni už nuotolį nuo medžio ar krūmo iki artimiausio geležinkelio kelio bėgio;

5.1.2. blogina matomumą pervažose ir perėjose;

5.2. auga geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje ir:

5.2.1. yra pasvirę didesniu nei 45o kampu į geležinkelio kelių ir (ar) jų įrenginių pusę;

5.2.2. yra išversti, nulaužti, apdegę, nudžiūvę, pažeisti mechaniškai, puvinio, ligų ar kenkėjų;

5.2.3. blogina matomumą geležinkelio keliuose;

5.2.4. blogina eismo signalų, signalinių ženklų matomumą.

6. Geležinkelių infrastruktūros valdytojas, atsižvelgdamas į Aprašo 5 punkte nurodytas sąlygas, nustato, ar geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje ir už jos ribų augantys medžiai ir krūmai kelia pavojų saugiam eismui.

7. Saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo darbus atlieka miško ar želdinių savininkas ar valdytojas per geležinkelių infrastruktūros valdytojo raštu nurodytą šių darbų atlikimo terminą, jeigu miško ar želdinių savininkas ar valdytojas ir geležinkelių infrastruktūros valdytojas nesusitaria kitaip.

8. Jei miško ar želdinių savininkas ar valdytojas per geležinkelių infrastruktūros valdytojo nurodytą arba tarpusavyje suderintą terminą neatlieka saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo darbų, šiuos darbus atlieka geležinkelių infrastruktūros valdytojas ar jo įgalioti asmenys, apie tai prieš 3 darbo dienas raštu informavę miško ar želdinių savininką ar valdytoją.

9. Saugiam eismui pavojų keliantys už geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonos ribų augantys medžiai ir krūmai gali būti genimi ar kertami tik suderinus su miško ar želdinių savininku ar valdytoju.

10. Kilus tiesioginei grėsmei, kad gali įvykti geležinkelių transporto eismo įvykis ar katastrofa, geležinkelių infrastruktūros valdytojas turi teisę saugiam eismui pavojų keliančius medžius ir krūmus genėti ar kirsti be išankstinio suderinimo su miško ar želdinių savininku ar valdytoju. Geležinkelių infrastruktūros valdytojas apie atliktus darbus per 3 darbo dienas turi informuoti miško ar želdinių savininką ar valdytoją.

11. Saugiam eismui pavojų keliantys medžiai ir krūmai genimi ir kertami miško ar želdinių savininko ar valdytojo lėšomis. Iškirsta mediena, krūmai bei išgenėtos šakos lieka miško ar želdinių savininkų ar valdytojų nuosavybėje.

 

III SKYRIUS

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS AUTOMOBILIŲ KELIŲ JUOSTOJE AUGANČIŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ PRIPAŽINIMO KELIANČIAIS PAVOJŲ EISMO SAUGAI SĄLYGOS IR TVARKA IR SAUGIAM EISMUI PAVOJŲ KELIANČIŲ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS AUTOMOBILIŲ KELIŲ JUOSTOJE AUGANČIŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ GENĖJIMO IR KIRTIMO TVARKA

 

12. Saugiam eismui pavojų kelia valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augantys medžiai ir krūmai, kurie:

12.1. blogina kelių techninių eismo reguliavimo priemonių ir kelio apšvietimo įrenginių matomumą;

12.2. blogina matomumą sankryžose, tiesiuose kelio ruožuose, kelio kreivėse, pėsčiųjų perėjose, geležinkelių pervažose;

12.3. pavojingai pasvirę į važiuojamosios dalies arba pėsčiųjų ir dviračių tako pusę ar kurių šaknys ardo kelio važiuojamosios dalies arba pėsčiųjų ir dviračių tako dangą, ar kurių šakos yra virš kelio važiuojamosios dalies;

12.4. aukštesni už atstumą iki kelio briaunos arba jam lygūs;

12.5. yra išversti, nulaužti, apdegę, nudžiūvę, pažeisti mechaniškai, puvinio, ligų ar kenkėjų;

12.6. pernelyg tankiai suaugę, sudarantys palankias sąlygas laukiniams gyvūnams netikėtai išbėgti į kelio važiuojamąją dalį.

13. Valstybinės reikšmės kelius prižiūrintys subjektai, atsižvelgdami į Aprašo 12 punkte nurodytas sąlygas, nustato, ar valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augantys medžiai ir krūmai kelia pavojų saugiam eismui.

14. Želdiniai, keliantys pavojų saugiam eismui, negali augti kelio juostoje. Nesant galimybės šių želdinių apgenėti arba iškirsti visoje valstybinės reikšmės kelių juostoje iš karto, pirmiausia jie iškertami tuose valstybinės reikšmės keliuose, kuriuose:

14.1. užregistruota daugiausia eismo įvykių, susijusių su želdiniais;

14.2. leidžiamas didžiausias važiavimo greitis;

14.3. atliekami kelio taisymo ar rekonstrukcijos darbai.

15. Numatyti kirsti medžiai pažymimi dažais: kirtimui – raudonai, genėjimui – geltonai.

16. Iškirsta mediena, krūmai bei išgenėtos šakos lieka atitinkamus valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčių subjektų nuosavybėje.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3-485(1.5 E), 2015-11-27, paskelbta TAR 2015-11-27, i. k. 2015-18926

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-485(1.5 E), 2015-11-27, paskelbta TAR 2015-11-27, i. k. 2015-18926

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 3-507 „Dėl saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo