Nutarimas skelbtas: Žin., 2005, Nr. 32-1047

Neoficialus nutarimo tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

2005 m. kovo 3 d. Nr. 247

Vilnius

 

Nauja nutarimo redakcija nuo 2014-08-02:

Nr. 751, 2014-07-30, paskelbta TAR 2014-08-01 i. k. 2014-10780

DĖL tarptautinių ir nacionalinių klasifikatorių tvarkymo ir naudojimo valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose taisyklIų patvirtinimo

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 15 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Tarptautinių ir nacionalinių klasifikatorių tvarkymo ir naudojimo valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose taisykles (pridedama).

2. Įsteigti Centrinę klasifikatorių duomenų bazę, skelbiamą Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.

3. Skirti Lietuvos statistikos departamentą Centrinės klasifikatorių duomenų bazės tvarkytoju.

 

 

 

Ministrą Pirmininką pavaduojantis

finansų ministras                                                                             Rimantas Šadžius


 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2005 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 247

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. liepos 30 d. nutarimo Nr. 751
redakcija)

 

 

tarptautinių ir nacionalinių klasifikatorių tvarkymo ir naudojimo valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose taisyklės

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tarptautinių ir nacionalinių klasifikatorių tvarkymo ir naudojimo valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja tarptautinių klasifikatorių naudojimą, adaptuotų tarptautinių klasifikatorių, tarptautinių klasifikatorių nacionalinių versijų ir nacionalinių klasifikatorių rengimą ir tvirtinimą Lietuvos Respublikoje, adaptuotų tarptautinių klasifikatorių, tarptautinių klasifikatorių nacionalinių versijų ir nacionalinių klasifikatorių atnaujinimą ir naudojimą valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose.

Taisyklės taikomos valstybės institucijoms, kurios valstybės ir žinybiniams registrams ar valstybės informacinėms sistemoms tvarkyti naudoja tarptautinius klasifikatorius, adaptuoja tarptautinius klasifikatorius, rengia nacionalines jų versijas ar kuria nacionalinius klasifikatorius, reikalingus ir kitų institucijų, fizinių ir juridinių asmenų poreikiams tenkinti.

Taisyklėse nustatyta klasifikatorių rengimo ir tvirtinimo tvarka netaikoma į Taisyklių priedą įtrauktiems klasifikatoriams, kurie parengti ir patvirtinti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 464 „Dėl tarptautinių klasifikatorių diegimo Lietuvos Respublikoje“ ir kitų Taisyklių priede nurodytų valstybės institucijų teisės aktais ir naudojami valstybės ir žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose. Taisyklių priede nurodytas Europos Sąjungos integruotasis tarifas (toliau – TARIC) sudaromas remiantis Europos Sąjungos kombinuotąja nomenklatūra (CN). TARIC naudojamas vadovaujantis 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 382) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. balandžio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 388/2014 (OL 2014 L 113, p. 17). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, TARIC papildant Lietuvos Respublikos duomenimis, sudaromas Lietuvos Respublikos integruotasis tarifas (toliau – LITAR). LITAR tvarkomas ir naudojamas Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus nustatyta tvarka.

2. Taisyklių tikslas – nustatyti vienodą tarptautinių klasifikatorių naudojimo, adaptuotų tarptautinių klasifikatorių, tarptautinių klasifikatorių nacionalinių versijų ir nacionalinių klasifikatorių rengimo, tvirtinimo, atnaujinimo ir teikimo naudotojams tvarką, kad valstybės ir žinybiniai registrai, valstybės informacinės sistemos ir kiti informacijos šaltiniai būtų suderinti tarpusavyje.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Adaptuotas tarptautinis klasifikatorius išverstas į lietuvių kalbą, pritaikytas prie lietuvių kalbos ir kitų nacionalinių ypatumų tarptautinis klasifikatorius ir jo metodinė medžiaga.

3.2. Centrinė klasifikatorių duomenų bazė (toliau – Centrinė duomenų bazė) – specializuota duomenų bazė, į kurią Taisyklių nustatyta tvarka įtraukiami ir kurioje saugomi tarptautiniai klasifikatoriai, adaptuoti tarptautiniai klasifikatoriai, tarptautinių klasifikatorių nacionalinės versijos ir nacionaliniai klasifikatoriai, jų požymių aprašymai, informacija, apibūdinanti klasifikatorius, skirtingų klasifikatorių tarpusavio sąsajų lentelės ir atnaujintų klasifikatorių pakeitimų kodų lentelės.

3.3. Centrinės klasifikatorių duomenų bazės tvarkytojas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirta institucija, tvarkanti Centrinę duomenų bazę, bendraujanti su valstybės ir žinybinių registrų ar valstybės informacinių sistemų ir klasifikatorių tvarkytojais, koordinuojanti naujų tarptautinių klasifikatorių adaptavimą ir tarptautinių klasifikatorių nacionalinių versijų bei nacionalinių klasifikatorių rengimą, jų atnaujinimo tvarką ir periodiškumą, taip pat teikianti metodinę pagalbą klasifikatorių tvarkytojams.

3.4. Klasifikatoriaus atnaujinimas – nacionalinio klasifikatoriaus objektų ar jų grupių (klasių) sąrašo papildymas, kitoks pakeitimas, Lietuvos Respublikos valstybės institucijos adaptuoto tarptautinio klasifikatoriaus ar tarptautinio klasifikatoriaus nacionalinės versijos keitimas pagal tarptautinių organizacijų – klasifikatorių rengėjų – pakeitimus, tarptautinio klasifikatoriaus nacionalinės versijos papildomų lygmenų ir juos atitinkančių kodų, pavadinimų ir požymių aprašymų, atsižvelgiant į naudotojų poreikius, pridėjimas, šalinimas, kitoks keitimas ir kiti klasifikatoriaus funkcionalumui užtikrinti atliekami veiksmai.

3.5. Klasifikatoriaus naudotojas – bet kuris juridinis ar fizinis asmuo, naudojantis klasifikatorių statistiniams, valstybės registrų, žinybinių registrų ar valstybės informacinių sistemų duomenims tvarkyti ir kitiems tikslams.

3.6. Klasifikatoriaus rengimas – klasifikuojamų objektų ar jų grupių (klasių) sąrašo, grupių pavadinimų ir jų kodų, kodo struktūros sudarymas, objektų ar jų grupių požymių aprašymų ir juos apibūdinančios informacijos parengimas.

3.7. Klasifikatoriaus tvarkymas – bet kuris su klasifikatoriumi vadovaujantis Taisyklėmis atliekamas veiksmas. Klasifikatorius turi būti tvarkomas elektroninėmis priemonėmis.

3.8. Klasifikatoriaus tvarkytojas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirta valstybės institucija, tvarkanti klasifikatorių ir teikianti jo naudotojams metodinę pagalbą.

3.9. Nacionalinis klasifikatorius – vienos šalies klasifikatorius, neturintis tarptautinio klasifikatoriaus analogo.

3.10. Oficialiosios statistikos portalas – interneto svetainė, kurioje suteikiama daugiafunkcė prieiga prie oficialiosios statistikos įstaigų rengiamos statistinės informacijos ir teikiamų paslaugų.

3.11. Tarptautinio klasifikatoriaus adaptavimas – tarptautinio klasifikatoriaus ir jo metodinės medžiagos vertimas į lietuvių kalbą ir pritaikymas prie kalbos ir kitų nacionalinių ypatumų.

3.12. Tarptautinio klasifikatoriaus nacionalinė versija – adaptuotas tarptautinis klasifikatorius, papildytas nacionaliniais klasifikavimo lygmenimis ir juos atitinkančiais objektų ar jų grupių (klasių) sąrašais, įtraukiamais atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisės aktus ir klasifikavimo principus.

3.13. Tarptautinio klasifikatoriaus nacionalinės versijos rengimas – nacionalinę versiją atitiksiančio tarptautinio klasifikatoriaus adaptavimas, nacionalinių klasifikavimo lygmenų poreikio nustatymas, institucijų ir asociacijų pasiūlymų pridėti papildomus kodus, jų pavadinimus ir požymių aprašymus kaupimas, sprendimo juos pridėti priėmimas ir tarptautinio klasifikatoriaus papildymas jais.

3.14. Tarptautinis klasifikatorius – pagal Europos Sąjungos teisės aktą privalomas ir tiesiogiai taikomas arba Lietuvos Respublikos valstybės institucijos išverstas į lietuvių kalbą ir taikomas tam tikros tarptautinės organizacijos ar institucijos parengtas klasifikatorius, Jungtinių Tautų ar Europos Sąjungos institucijų rekomenduojamas kaip bendra priemonė įvairių pasaulio šalių registrų ir informacinių sistemų duomenims tvarkyti.

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos informacinių išteklių valdymo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

TARPTAUTINIO KLASIFIKATORIAUS, ADAPTUOTO TARPTAUTINIO KLASIFIKATORIAUS IR TARPTAUTINIO KLASIFIKATORIAUS NACIONALINĖS VERSIJOS TVARKYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE

 

4. Kiekvienas tarptautinis klasifikatorius turi būti tvarkomas Lietuvos Respublikoje, jeigu jis skirtas Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytiems objektams, kurių registravimo duomenys kaupiami valstybės ir žinybiniuose registruose arba kuriuos apibūdinantys duomenys kitaip tvarkomi valstybės informacinėse sistemose, klasifikuoti.

5. Tarptautinio klasifikatoriaus vertimą ir (ar) adaptavimą ir tarptautinio klasifikatoriaus nacionalinės versijos rengimą Lietuvos Respublikoje inicijuoja valstybės institucija, kurios veikloje turi būti naudojamas konkretus klasifikatorius arba kuriai įstatymo arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo pavesta tvarkyti klasifikatorių.

6. Klasifikatoriaus tvarkytojas tarptautinio klasifikatoriaus ir su juo susijusios aiškinamosios medžiagos vertimus į lietuvių kalbą derina su suinteresuotomis valstybės institucijomis, kurios savo veikloje numato arba privalo naudoti šį klasifikatorių, ir teikia Centrinės duomenų bazės tvarkytojui prašymą įtraukti jį į Centrinę duomenų bazę. Šio prašymo pagrindu tarp klasifikatoriaus tvarkytojo ir Centrinės duomenų bazės tvarkytojo sudaroma klasifikatoriaus duomenų teikimo sutartis. Tarptautinio klasifikatoriaus ir (ar) jo atnaujinimo duomenys teikiami lietuvių ir anglų kalbomis.

7. Klasifikatoriaus tvarkytojas, rengiantis adaptuotą tarptautinį klasifikatorių, tarptautinį klasifikatorių adaptuoja ir derina su suinteresuotomis valstybės institucijomis, kurios savo veikloje numato arba privalo naudoti šį klasifikatorių, tvirtina ir teikia Centrinės duomenų bazės tvarkytojui prašymą įtraukti jį į Centrinę duomenų bazę. Šio prašymo pagrindu tarp klasifikatoriaus tvarkytojo ir Centrinės duomenų bazės tvarkytojo sudaroma klasifikatoriaus duomenų teikimo sutartis. Adaptuoto tarptautinio klasifikatoriaus ir (ar) jo atnaujinimo duomenys teikiami lietuvių ir anglų kalbomis.

8. Klasifikatoriaus tvarkytojas, rengiantis tarptautinio klasifikatoriaus nacionalinę versiją, adaptuoja tarptautinio klasifikatoriaus nacionalinę versiją atitiksiantį tarptautinį klasifikatorių, papildomų lygmenų poreikį derina su suinteresuotomis valstybės institucijomis, kurios savo veikloje numato arba privalo naudoti šį klasifikatorių, ir papildo juos atitinkančiais objektų ar jų grupių (klasių) kodais, jų pavadinimais, o prireikus požymių aprašymais. Gali būti sudaroma tarpžinybinė komisija ir (ar) darbo grupė, jeigu reikia nustatyti ir suderinti poreikį adaptuoti tarptautinį klasifikatorių ir pridėti papildomų lygmenų, juos atitinkančių kodų, jų pavadinimų ir požymių aprašymų.

9. Klasifikatoriaus tvarkytojas nustato tarptautinio klasifikatoriaus ar adaptuoto tarptautinio klasifikatoriaus ir (ar) tarptautinio klasifikatoriaus nacionalinės versijos atnaujinimo tvarką ir periodiškumą ir derina juos su Centrinės duomenų bazės tvarkytoju.

10. Klasifikatoriaus tvarkytojas tvirtina tarptautinio klasifikatoriaus nacionalinę versiją ir teikia Centrinės duomenų bazės tvarkytojui prašymą įtraukti jį į Centrinę duomenų bazę. Šio prašymo pagrindu tarp klasifikatoriaus tvarkytojo ir Centrinės duomenų bazės tvarkytojo sudaroma klasifikatoriaus duomenų teikimo sutartis. Tarptautinio klasifikatoriaus nacionalinės versijos ir (ar) jo atnaujinimo duomenys teikiami lietuvių kalba.

11. Klasifikatoriaus tvarkytojas seka tarptautinio ar adaptuoto tarptautinio klasifikatoriaus pakeitimus, juos atnaujina, adaptuoto tarptautinio klasifikatoriaus atnaujinimo duomenis adaptuoja, tvirtina ir pagal duomenų teikimo sutartis arba kitokia tarpusavyje suderinta forma elektroninių ryšių priemonėmis teikia juos Centrinės duomenų bazės tvarkytojui.

12. Klasifikatoriaus tvarkytojas seka tarptautinio klasifikatoriaus nacionalinę versiją atitinkančio tarptautinio klasifikatoriaus pakeitimus, adaptuoja atnaujinimo duomenis, Taisyklių nustatyta tvarka suderina ir atnaujina šio klasifikatoriaus nacionalinės versijos lygmenis, tvirtina ir pagal duomenų teikimo sutartis elektroninių ryšių priemonėmis arba kitokia tarpusavyje suderinta forma teikia juos Centrinės duomenų bazės tvarkytojui.

13. Centrinės duomenų bazės tvarkytojas Europos Sąjungos teisės aktų reglamentuojamus klasifikatorius į Centrinę duomenų bazę įtraukia tiesiogiai iš Europos Sąjungos institucijų centrinių duomenų bazių, jeigu tai neprieštarauja Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktams, arba Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt teikia nuorodas į šias duomenų bazes.

 

III SKYRIUS

NACIONALINIŲ KLASIFIKATORIŲ TVARKYMAS

 

14. Naujo nacionalinio klasifikatoriaus steigimą inicijuoja klasifikatoriaus tvarkytojas – valstybės institucija, kuriai įstatymo ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo pavedama parengti nacionalinį klasifikatorių, arba valstybės institucija, kurianti valstybės registrą ar informacinę sistemą, kai tokio klasifikatoriaus reikia objektams klasifikuoti.

15. Klasifikatoriaus tvarkytojas naujo nacionalinio klasifikatoriaus rengimą derina su Centrinės duomenų bazės tvarkytoju, kad būtų išvengta klasifikatorių, analogiškų tarptautiniams, registruose naudojamiems ar kitų institucijų žinybiniams poreikiams tenkinti parengtiems klasifikatoriams, kūrimo.

16. Atsižvelgdamas į klasifikatoriui keliamus reikalavimus, klasifikatoriaus tvarkytojas parengia klasifikatorių ir derina jį su suinteresuotomis valstybės institucijomis, kurios savo veikloje numato arba privalo naudoti šį klasifikatorių.

17. Klasifikatoriaus tvarkytojas nustato nacionalinio klasifikatoriaus atnaujinimo tvarką ir periodiškumą ir derina juos su Centrinės duomenų bazės tvarkytoju.

18. Klasifikatoriaus tvarkytojas tvirtina nacionalinį klasifikatorių ir teikia Centrinės duomenų bazės tvarkytojui prašymą įtraukti jį į Centrinę duomenų bazę. Šio prašymo pagrindu tarp klasifikatoriaus tvarkytojo ir Centrinės duomenų bazės tvarkytojo sudaroma klasifikatoriaus duomenų teikimo sutartis. Klasifikatoriaus duomenys teikiami lietuvių kalba.

19. Klasifikatoriaus tvarkytojas tvirtina nacionalinio klasifikatoriaus atnaujinimo duomenis ir pagal duomenų teikimo sutartis arba kitokia tarpusavyje suderinta forma elektroninių ryšių priemonėmis teikia juos Centrinės duomenų bazės tvarkytojui.

 

IV SKYRIUS

CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS TVARKYMAS

 

20. Į Centrinę duomenų bazę įtraukiami:

20.1. į Taisyklių priedą įtraukti klasifikatoriai;

20.2. nauji klasifikatoriai, kurie rengiami pagal Taisykles;

20.3. Europos Sąjungos teisės aktų reglamentuoti klasifikatoriai, kurie naudojami tiesiogiai, be papildomo tvarkymo, jeigu tai neprieštarauja juos reglamentuojantiems teisės aktams;

20.4. tarptautinių organizacijų ar institucijų parengti klasifikatoriai, kurie naudojami tiesiogiai, be papildomo tvarkymo, Jungtinių Tautų ar Europos Sąjungos institucijų rekomenduojami kaip bendra priemonė įvairių pasaulio šalių registrų ir informacinių sistemų duomenims tvarkyti.

21. Centrinės duomenų bazės tvarkytojas, suderinęs su klasifikatorių tvarkytojais, nustato klasifikatorių ir juos apibūdinančios informacijos perdavimo į Centrinę duomenų bazę tvarką.

22. Klasifikatoriaus tvarkytojas pateikia kiekvieną į Centrinę duomenų bazę įtraukiamą naują klasifikatorių apibūdinančią informaciją, kurią sudaro:

22.1. klasifikatoriaus adaptavimo ar steigimo tikslas, jo paskirtis;

22.2. duomenys apie klasifikatoriaus tvarkytoją;

22.3. teisės akto, patvirtinančio klasifikatorių, pavadinimas, numeris, priėmimo data;

22.4. klasifikatoriaus ar jo paskutinės atnaujintos redakcijos įsigaliojimo data;

22.5. visas klasifikatoriaus pavadinimas lietuvių ir originalo (jeigu klasifikatorius – tarptautinis) kalbomis;

22.6. klasifikatoriaus pavadinimo abėcėlinė santrumpa;

22.7. klasifikavimo objekto aprašymas;

22.8. klasifikatoriaus kodo struktūros (ženkliškumo ir lygmenų) aprašymas;

22.9. klasifikatoriaus sąsajos su kitais klasifikatoriais;

22.10. klasifikatoriaus atnaujinimo periodiškumas;

22.11. duomenys apie programinę įrangą, reikalingą klasifikatoriui tvarkyti;

22.12. duomenys apie klasifikatoriaus skelbimo ir platinimo priemones;

22.13. klasifikatoriaus tvarkytojo interneto svetainės adresas.

23. Į Centrinę duomenų bazę įtraukiami klasifikatoriaus tvarkytojo pateikiami klasifikatoriaus duomenys:

23.1. klasifikatoriaus objektų ar jų grupių kodų ir pavadinimų lentelės;

23.2. klasifikatoriaus aiškinamosios pastabos;

23.3. klasifikatoriaus objektų ar jų grupių kodų sąsajų su kitais klasifikatoriais lentelės (jeigu jų yra);

23.4. klasifikatoriaus atnaujinimo duomenys ir kodų sąsajų su ankstesnės redakcijos klasifikatoriumi lentelė.

24. Tarptautiniai ir adaptuoti tarptautiniai klasifikatoriai ir jų atnaujinimo duomenys į Centrinę duomenų bazę įtraukiami lietuvių ir anglų kalbomis; tarptautinių klasifikatorių nacionalinės versijos, nacionaliniai klasifikatoriai ir jų atnaujinimo duomenys į Centrinę duomenų bazę įtraukiami lietuvių kalba.

25. Centrinės duomenų bazės tvarkytojas klasifikatorių apibūdinančią informaciją ir klasifikatoriaus duomenis ar klasifikatoriaus atnaujinimo duomenis, gautus iš klasifikatorių tvarkytojų, į Centrinę klasifikatorių duomenų bazę įtraukia per 10 dienų nuo jų pateikimo.

26. Apie naujo klasifikatoriaus įtraukimą į Centrinę duomenų bazę ir klasifikatoriaus atnaujinimą skelbiama Centrinės duomenų bazės ir klasifikatoriaus tvarkytojo interneto svetainėse.

27. Klasifikatoriaus tvarkytojas privalo užtikrinti, kad teikiami klasifikatoriaus duomenys būtų teisingi ir būtų pateiktos paskutinės atnaujintos klasifikatoriaus redakcijos.

28. Centrinės duomenų bazės tvarkytojas užtikrina, kad į Centrinę duomenų bazę įtrauktų klasifikatorių duomenys atitiktų faktinius klasifikatorių tvarkytojų tvarkomų klasifikatorių duomenis.

29. Klasifikatoriaus tvarkytojas arba klasifikatoriaus naudotojas apie pastebėtas klaidas informuoja Centrinės duomenų bazės tvarkytoją raštu arba elektroniniu paštu. Jeigu pranešimas apie klaidas pagrįstas, Centrinės duomenų bazės tvarkytojas ištaiso savo klaidas. Pats klasifikatoriaus tvarkytojas nedelsdamas ištaiso savo klaidas, o patikslintus duomenis nedelsdamas teikia Centrinės duomenų bazės tvarkytojui pagal Taisyklių 6, 7, 10 ir 19 punktų nuostatas sudarytose sutartyse nustatyta tvarka.

30. Centrinėje duomenų bazėje saugomi visų redakcijų klasifikatoriai nuo jų įtraukimo į šią duomenų bazę dienos.

31. Centrinės duomenų bazės tvarkytojas užtikrina Centrinės duomenų bazės ir šios bazės archyvo apsaugą.

 

V SKYRIUS

KLASIFIKATORIŲ NAUDOJIMAS

 

32. Centrinėje duomenų bazėje saugomi klasifikatoriai naudojami valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose, kuriuose tvarkomiems duomenims grupuoti taikomos atitinkamos klasifikacijos sistemos. Siekiant užtikrinti duomenų mainus tarp valstybės ir žinybinių registrų ir valstybės informacinių sistemų, draudžiama formuoti naujus klasifikatorius, analogiškus įtrauktiesiems į Centrinę duomenų bazę.

33. Centrinės duomenų bazės tvarkytojas klasifikatorius, juos apibūdinančią informaciją ir klasifikatorių tvarkytojų interneto svetainių adresus viešai skelbia Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt. Ten pat skelbiama klasifikatorių paskutinio atnaujinimo data.

34. Klasifikatorių kopijas elektroninių ryšių priemonėmis arba kitokia forma klasifikatorių naudotojams teikia klasifikatoriaus tvarkytojai. Tokia pat tvarka klasifikatoriaus tvarkytojai teikia klasifikatorių naudotojams klasifikatorių atnaujinimo duomenis.

35. Valstybės ir žinybiniams registrams ir valstybės informacinėms sistemoms tvarkyti parengti ir į Centrinę duomenų bazę įtraukti klasifikatoriai klasifikatorių naudotojams teikiami Taisyklių 34 ir 41 punktuose nustatyta tvarka, neatsižvelgiant į tai, kad jie yra neatskiriama teikiamų valstybės ir žinybinių registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų dalis ir privalomai perduodami klasifikatorių naudotojams su kitais valstybės ir žinybinių registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenimis.

36. Centrinėje duomenų bazėje sukauptiems klasifikatoriams peržiūrėti ir teikti, jeigu susitarimas su klasifikatoriaus tvarkytoju nenustato kitaip, Centrinės duomenų bazės tvarkytojas sukuria standartines programines priemones.

37. Valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose sukurti klasifikatoriai, naudojami tik žinybiniams poreikiams tenkinti, tvarkomi pagal šių valstybės ir žinybinių registrų arba valstybės informacinių sistemų nuostatus. Kad būtų išvengta tokių pat klasifikatorių skirtingų versijų rengimo ir vyktų tarpžinybiniai informaciniai mainai, klasifikatorių tvarkytojai elektroninių ryšių priemonėmis perduoda Centrinės duomenų bazės tvarkytojui pagal Taisyklių 22.1, 22.2, 22.7, 22.13 papunkčius klasifikatorių sąrašus ir klasifikatorius apibūdinančią informaciją, kuriuos Centrinės duomenų bazės tvarkytojas skelbia Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.

 

VI SKYRIUS

KLASIFIKATORIŲ IR CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS TVARKYMO FINANSAVIMAS

 

38. Klasifikatorių ir Centrinės duomenų bazės tvarkymas finansuojamas iš juos tvarkančioms valstybės institucijoms skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.

39. Klasifikatorių duomenys Centrinei duomenų bazei teikiami ir į ją įtraukiami nemokamai.

40. Centrinėje duomenų bazėje sukauptų klasifikatorių duomenys yra vieši ir skelbiami internete nemokamai.

41. Klasifikatorių tvarkytojai pagal klasifikatorių naudotojų jiems pateiktus prašymus standartinėmis programinėmis priemonėmis klasifikatorių duomenis teikia nemokamai.

 

 

 

__________________


 

 

Tarptautinių ir nacionalinių klasifikatorių tvarkymo ir naudojimo valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose taisyklių
priedas

 

 

TARPTAUTINIŲ IR NACIONALINIŲ KLASIFIKATORIŲ, KURIEMS NETAIKOMA TARPTAUTINIŲ IR NACIONALINIŲ KLASIFIKATORIŲ TVARKYMO VALSTYBĖS IR ŽINYBINIUOSE REGISTRUOSE IR VALSTYBĖS INFORMACINĖSE SISTEMOSE TAISYKLĖSE NUSTATYTA KLASIFIKATORIŲ RENGIMO IR TVIRTINIMO TVARKA, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Klasifikatoriaus tvarkytojas

Tarptautinis klasifikatorius

Nacionalinis klasifikatorius

Jungtinių Tautų

Europos Sąjungos

1.

Lietuvos statistikos departamentas
(toliau – Statistikos departamentas)

ISIC – Tarptautinis standartinis gamybinis visų ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius

NACE – Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius

EVRK – Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius

2.

Statistikos departamentas

CPC – Svarbiausias produktų klasifikatorius

CPA – Produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorius PRODCOM (sąrašas) – Bendrijos produktų sąrašas

PGPK – Produktų, gaminių ir paslaugų klasifikatorius

3.

Statistikos departamentas

COICOP – Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius

 

 

4.

Statistikos departamentas

COFOG – Valstybės funkcijų klasifikatorius

 

 

5.

Statistikos departamentas

COPNI – Ne pelno institucijų, teikiančių paslaugas namų ūkiams, išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius

 

 

6.

Statistikos departamentas

SITC – Standartinis tarptautinės prekybos klasifikatorius

 

 

7.

Statistikos departamentas

BEC – Makroekonomikos kategorijų klasifikatorius

 

 

8.

Statistikos departamentas

ASSET – Turto klasifikatorius

 

 

9.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

ISCO – Tarptautinis standartinis profesijų klasifikatorius

 

LPK – Lietuvos profesijų klasifikatorius

10.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Švietimo ir mokslo ministerija)

ISCED – Tarptautinis standartizuotas švietimo klasifikatorius

 

LŠK – Lietuvos švietimo klasifikatorius

11.

Švietimo ir mokslo ministerija

 

 

IK – Išsilavinimo klasifikatorius

12.

Švietimo ir mokslo ministerija

 

 

KK – Kalbų klasifikatorius

13.

Statistikos departamentas

 

NST – Standartinė transporto statistikos krovinių nomenklatūra

 

14.

Statistikos departamentas

 

CC – Statinių pagal tipą klasifikatorius

 

15.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Aplinkos ministerija)

 

Suklasifikuotų cheminių medžiagų sąrašas

 

16.

Aplinkos ministerija

 

EINECS – Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

 

17.

Aplinkos ministerija

 

 

LR UTK – Lietuvos Respublikos upių ir tvenkinių klasifikatorius

18.

Aplinkos ministerija

 

 

LREK – Lietuvos Respublikos ežerų klasifikatorius

19.

Aplinkos ministerija

 

 

EWC/LoW – Atliekų klasifikatorius

20.

Aplinkos ministerija

 

 

UBR – Upių baseinų rajonų klasifikatorius

21.

Aplinkos ministerija

 

 

UB – Upių baseinų klasifikatorius

22.

Aplinkos ministerija

 

 

UPB – Upių pabaseinių klasifikatorius

23.

Aplinkos ministerija

 

 

PVT – Paviršinių vandens telkinių kategorijų klasifikatorius

24.

Statistikos departamentas

 

CEPA – Aplinkos apsaugos veiklos ir išlaidų klasifikatorius

 

25.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

ICD-10-AM –Tarptautinė statistinė ligų ir susijusių sveikatos sutrikimų klasifikacija (Australijos modifikacija)

 

 

26.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

ACHI – Australijos medicininių intervencijų klasifikacija

 

 

27.

Viešųjų pirkimų tarnyba

 

CPV – Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas

 

28.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

 

NUTS – Teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius

LR AVGVK – Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius

29.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

TARIC – Europos Sąjungos integruotasis tarifas

LITAR – Lietuvos Respublikos integruotasis tarifas

 

 

 

––––––––––––––––––––

 

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas

Nr. 696, 2011-06-15, Žin., 2011, Nr. 75-3607 (2011-06-21)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. KOVO 3 D. NUTARIMO NR. 247 "DĖL TARPTAUTINIŲ IR NACIONALINIŲ KLASIFIKATORIŲ TVARKYMO IR NAUDOJIMO VALSTYBĖS REGISTRUOSE IR INFORMACINĖSE SISTEMOSE" PAKEITIMO

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 751, 2014-07-30, paskelbta TAR 2014-08-01 i. k. 2014-10780

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. KOVO 3 D. NUTARIMO NR. 247 „DĖL TARPTAUTINIŲ IR NACIONALINIŲ KLASIFIKATORIŲ TVARKYMO IR NAUDOJIMO VALSTYBĖS REGISTRUOSE IR INFORMACINĖSE SISTEMOSE“ PAKEITIMO

Nauja nutarimo redakcija nuo 2014-08-02.

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aušra Bodin (2014-08-04)

                  aubodi@lrs.lt