Suvestinė redakcija nuo 1998-04-22 iki 2001-09-21

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1995, Nr. 44-1085, i. k. 0951100NUTA00000718

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL KAI KURIŲ DAIKTŲ (PREKIŲ) ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ, IŠVEŽIMO IŠ JOS IR VEŽIMO PER JĄ TRANZITU RIBOJIMO

 

1995 m. gegužės 19 d. Nr. 718

Vilnius

 

Siekdama riboti kai kurių daiktų (prekių) įvežimą į Lietuvos Respubliką, išvežimą iš jos ir vežimą per ją tranzitu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Daiktų (prekių), kuriuos įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti iš jos ir vežti per ją tranzitu be leidimų draudžiama, sąrašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. draudžiama įvežti į Lietuvos Respubliką daiktus (prekes), jeigu tai numatyta Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų;

2.2. draudžiama išvežti iš Lietuvos Respublikos:

2.2.1. vertybinius popierius, kurių galiojimas sustabdytas arba galiojimo laikas pasibaigęs, pagal Finansų ministerijos patvirtintą sąrašą;

2.2.2. daiktus (prekes), jeigu tai numatyta Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų;

2.3. nurodytu 1 punkte sąrašu ir 2.1 bei 2.2 punktų reikalavimais privalo vadovautis visi ūkio subjektai ir keleiviai, jeigu kitaip nenumatyta Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų arba tarptautinių susitarimų;

2.4. užsienio valstybių pavojingi ir kariniai kroviniai vežami per Lietuvos Respublikos teritoriją Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų nustatyta tvarka;

2.5. slapti kroviniai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą sąrašą įvežami į Lietuvos Respubliką ir išvežami iš jos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;

2.6. daiktų (prekių), kurių įvežimas į Lietuvos Respubliką keleiviams yra apribotas, sąrašas ir asmeninio naudojimo reikmenų sąrašas tvirtinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės, nustatant muito režimą keleiviams.

2.7. draudžiama įvežti į Lietuvos Respubliką dėvėtus drabužius ir kitus dėvėtus dirbinius (kodas pagal Europos Ekonominės Bendrijos kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 63090000), išskyrus asmeninio naudojimo, be dokumento (originalo), patvirtinančio, kad prekių siunta padaryta nekenksminga (toliau vadinama – apdorota). Šiame dokumente, kuris gali būti užpildytas lietuvių, anglų, vokiečių ar rusų kalbomis, turi būti nurodyta drabužius ar dirbinius apdorojusi įstaiga, apdorojimo būdas ir data, panaudotų cheminių medžiagų pavadinimas, apdorotų drabužių ar dirbinių svoris, krovinio vietų skaičius ir apdorotos siuntos atpažinimo ženklas, kuriuo paženklinta kiekviena skaičiuojama krovinio vieta.

Papildyta punktu:

Nr. 793, 1996-07-02, Žin., 1996, Nr. 65-1552 (1996-07-10), i. k. 0961100NUTA00000793

 

3. Ministerijos ir kitos valstybinės tarnybos turi iki 1995 m. birželio 15 d. parengti suderintus su Ekonomikos ministerija bei Muitinės departamentu prie Finansų ministerijos detalius daiktų (prekių), kuriuos įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti iš jos, vežti per ją tranzitu, siųsti į Lietuvos Respubliką arba iš jos pašto siuntomis draudžiama, sąrašus, taip pat daiktų (prekių), kuriuos įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti iš jos ar vežti per ją tranzitu be leidimų draudžiama, sąrašus, nurodydamos prekių kodus pagal Europos Ekonominės Bendrijos kombinuotąją prekių nomenklatūrą, kartą per ketvirtį šiuos sąrašus tikslinti ir teikti Muitinės departamentui prie Finansų ministerijos:

3.1. Krašto apsaugos ministerija – pirmosios pavojingumo klasės krovinių ir karinės amunicijos sąrašus;

3.2. Vidaus reikalų ministerija – medžioklinių ir sportinių šaunamųjų ginklų, arbaletų, pneumatinių ginklų, numerinių jų dalių, šaudmenų, sprogstamųjų medžiagų, policinės amunicijos, specialiųjų kontrolės ir apsaugos priemonių, kriminalistinės technikos bei policijos darbuotojų mokymo metodikos priemonių, spalvotosios dauginimo (kopijavimo) technikos sąrašus;

3.3. Aplinkos apsaugos ministerija – antrosios – devintosios pavojingumo klasių krovinių, elektrinės žūklės prietaisų, laukinių gyvūnų (įskaitant jų iškamšas, kiaušinius, kailius), medžioklės bei žūklės trofėjų, gaminių iš neapdorotų laukinių gyvūnų ar jų dalių sąrašus;

3.4. Sveikatos apsaugos ministerija – narkotinių, stipriai veikiančių nuodingųjų, psichotropinių medžiagų bei įtaisų joms vartoti sąrašus;

3.5. Ryšių ir informatikos ministerija – radioelektroninės aparatūros ir elektros įrenginių, kurie veikdami skleidžia (gali skleisti) radijo bangas, sąrašus, daiktų (prekių), kuriuos siųsti pašto siuntomis į Lietuvos Respubliką ir iš jos draudžiama, sąrašus, taip pat daiktų (prekių), kuriuos siųsti pašto siuntomis į Lietuvos Respubliką ir iš jos be leidimų draudžiama, sąrašus;

3.6. Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas – kultūros ir meno vertybių, įskaitant gintaro žaliavą ir pagamintą iki 1950 metų automototechniką bei jos dalis, sąrašus.

4. Šis nutarimas taikomas nuo 1995 m. liepos 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS

 

 

 

EKONOMIKOS MINISTRAS                                                 ALEKSANDRAS VASILIAUSKAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1995 m. gegužės 19 d. nutarimu

Nr. 718

 

DAIKTAI (PREKĖS), KURIUOS ĮVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ, IŠVEŽTI

IŠ JOS IR VEŽTI PER JĄ TRANZITU BE LEIDIMŲ DRAUDŽIAMA

 

1. Visų rūšių koviniai, tarnybiniai, civiliniai ginklai ir jų šaudmenys (gali būti įvežami ir išvežami tik turint Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotų institucijų išduotą licenciją ar leidimą).

Punkto pakeitimai:

Nr. 436, 1998-04-10, Žin., 1998, Nr. 37-974 (1998-04-21), i. k. 0981100NUTA00000436

 

2. Vienetiniai tarnybiniai ginklai, priklausantys Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių teisėsaugos, saugumo ir gynybos institucijoms (gali būti įvežami ir išvežami tik turint atitinkamai Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Generalinės prokuratūros, Valstybės saugumo departamento ar Krašto apsaugos ministerijos išduotą leidimą).

Vienetiniai tarnybiniai (išskyrus šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytų institucijų), vardiniai, civiliniai ginklai ir jų šaudmenys (išskyrus ne daugiau kaip vieną dujinį pistoletą (revolverį), ne daugiau kaip du jų šaudmenų komplektus, ne daugiau kaip vieną dujinį mechaninį purkštuvą ar aerozolinį įrenginį, ne daugiau kaip vieną ne didesnio kaip 4,5 mm kalibro pneumatinį ginklą (gali būti įvežami ir išvežami tik turint Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduotą leidimą).

Punkto pakeitimai:

Nr. 436, 1998-04-10, Žin., 1998, Nr. 37-974 (1998-04-21), i. k. 0981100NUTA00000436

 

3. Narkotinės, psichotropinės medžiagos bei įtaisai joms vartoti (gali būti įvežami arba išvežami tik turint Sveikatos apsaugos ministerijos leidimą).

4. Radioelektroninė aparatūra ir elektros įrenginiai, kurie veikdami skleidžia (gali skleisti) radijo bangas, nurodyti Ryšių ir informatikos ministerijos patvirtintame sąraše (gali būti įvežami tik turint Valstybinės elektros ryšių inspekcijos leidimą).

5. Policinė ir karinė amunicija, specialiosios kontrolės ir apsaugos priemonės, kriminalistinė technika bei policijos darbuotojų mokymo metodikos priemonės, nurodytos Vidaus reikalų ministerijos patvirtintame sąraše (gali būti įvežamos tik turint Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduotą leidimą).

Punkto pakeitimai:

Nr. 436, 1998-04-10, Žin., 1998, Nr. 37-974 (1998-04-21), i. k. 0981100NUTA00000436

 

6. Pirmosios pavojingumo klasės kroviniai (gali būti įvežami, išvežami, vežami tranzitu tik turint Krašto apsaugos ministerijos leidimą), antrosios – devintosios (išskyrus septintąją) pavojingumo klasių cheminės medžiagos pagal Aplinkos apsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą (gali būti įvežamos ir išvežamos tik turint Aplinkos apsaugos ministerijos leidimą), septintosios pavojingumo klasės (radioaktyviosios) medžiagos pagal Aplinkos apsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą (gali būti įvežamos ir išvežamos tik turint Aplinkos apsaugos ministerijos leidimą; vežamos tranzitu medicinos tikslams, mokslo ir tiriamajam darbui tik turint Aplinkos apsaugos ministerijos leidimą, kitiems tikslams būtina turėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės leidimą).

Punkto pakeitimai:

Nr. 653, 1997-06-23, Žin., 1997, Nr. 60-1417 (1997-06-27), i. k. 0971100NUTA00000653

 

7. Spalvotoji dauginimo (kopijavimo) technika (gali būti įvežama arba išvežama tik turint Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduotą leidimą).

Punkto pakeitimai:

Nr. 436, 1998-04-10, Žin., 1998, Nr. 37-974 (1998-04-21), i. k. 0981100NUTA00000436

 

8. Elektrinės žūklės prietaisai (gali būti įvežami tik turint Aplinkos apsaugos ministerijos leidimą).

9. Kultūros ir meno vertybės, įskaitant gintaro žaliavą ir pagamintą iki 1950 metų automototechniką bei jos dalis (gali būti išvežamos tik turint Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento leidimą).

10. Laukiniai gyvūnai (įskaitant jų iškamšas, kiaušinius, kailius), medžioklės bei žūklės trofėjai, taip pat gaminiai iš neapdorotų laukinių gyvūnų ar jų dalių pagal Aplinkos apsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą (gali būti išvežami tik turint Aplinkos apsaugos ministerijos leidimą, suderintą su Valstybine veterinarijos tarnyba. Leidimų išdavimo tvarką, suderinusios ją tarpusavyje, nustato šios valstybinės institucijos).

11. Geologinės vertybės (gali būti išvežamos tik turint Lietuvos geologijos tarnybos prie Statybos ir urbanistikos ministerijos išduotą leidimą).

Papildyta punktu:

Nr. 1624, 1995-12-27, Žin., 1996, Nr. 1-22 (1996-01-05), i. k. 0951100NUTA00001624

 

12. Naudotos automobilių padangos (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 4012.20.90.0, ex 8708.70) gali būti įvežamos tik gavus nustatytąja tvarka išduotą Aplinkos apsaugos ministerijos leidimą. Be leidimo gali būti įvežamos ne daugiau kaip penkios naudotos padangos vienam automobiliui, neskaitant atsarginės ir ant automobilio ratų esančių padangų.

Papildyta punktu:

Nr. 49, 1996-01-08, Žin., 1996, Nr. 4-106 (1996-01-12), i. k. 0961100NUTA00000049

Punkto pakeitimai:

Nr. 115, 1997-02-13, Žin., 1997, Nr. 15-310 (1997-02-19), i. k. 0971100NUTA00000115

 

______________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1624, 1995-12-27, Žin., 1996, Nr. 1-22 (1996-01-05), i. k. 0951100NUTA00001624

Dėl Leidimų išvežti iš Lietuvos Respublikos geologines kolekcijas, muziejų geologinius eksponatus, gręžinių kerną ar jo mėginius išdavimo taisyklių patvirtinimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 49, 1996-01-08, Žin., 1996, Nr. 4-106 (1996-01-12), i. k. 0961100NUTA00000049

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 718 "Dėl kai kurių daiktų (prekių) įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš jos ir vežimo per ją tranzitu ribojimo" papildymo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 793, 1996-07-02, Žin., 1996, Nr. 65-1552 (1996-07-10), i. k. 0961100NUTA00000793

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 718 "Dėl kai kurių daiktų (prekių) įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš jos ir vežimo per ją tranzitu ribojimo" papildymo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 115, 1997-02-13, Žin., 1997, Nr. 15-310 (1997-02-19), i. k. 0971100NUTA00000115

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 19 d. Nr. 718 nutarimo "Dėl kai kurių daiktų (prekių) įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš jos ir vežimo per ją tranzitu ribojimo" dalinio pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 653, 1997-06-23, Žin., 1997, Nr. 60-1417 (1997-06-27), i. k. 0971100NUTA00000653

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 718 "Dėl kai kurių daiktų (prekių) įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš jos ir vežimo per ją tranzitu ribojimo" dalinio pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 436, 1998-04-10, Žin., 1998, Nr. 37-974 (1998-04-21), i. k. 0981100NUTA00000436

Dėl ginklų ir šaudmenų apyvartą reglamentuojančių taisyklių patvirtinimo