Nutarimas netenka galios 2004-11-15:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1204, 2004-09-21, Žin., 2004, Nr. 142-5206 (2004-09-23), i. k. 1041100NUTA00001204

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 718 "Dėl kai kurių daiktų (prekių) įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš jos ir vežimo per ją tranzitu ribojimo" ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2004-06-13 iki 2004-11-14

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1995, Nr. 44-1085, i. k. 0951100NUTA00000718

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL KAI KURIŲ DAIKTŲ (PREKIŲ) ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ, IŠVEŽIMO IŠ JOS IR VEŽIMO PER JĄ TRANZITU RIBOJIMO

 

1995 m. gegužės 19 d. Nr. 718

Vilnius

 

Siekdama riboti kai kurių daiktų (prekių) įvežimą į Lietuvos Respubliką, išvežimą iš jos ir vežimą per ją tranzitu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Daiktų (prekių), kuriuos įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti iš jos ir vežti per ją tranzitu be leidimų draudžiama, sąrašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. draudžiama įvežti į Lietuvos Respubliką daiktus (prekes), jeigu tai numatyta Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų;

2.2. draudžiama išvežti iš Lietuvos Respublikos:

2.2.1. vertybinius popierius, kurių galiojimas sustabdytas arba galiojimo laikas pasibaigęs, pagal Finansų ministerijos patvirtintą sąrašą;

2.2.2. daiktus (prekes), jeigu tai numatyta Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų;

2.3. nurodytu 1 punkte sąrašu ir 2.1 bei 2.2 punktų reikalavimais privalo vadovautis visi ūkio subjektai ir keleiviai, jeigu kitaip nenumatyta Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų arba tarptautinių susitarimų;

2.4. užsienio valstybių pavojingi ir kariniai kroviniai vežami per Lietuvos Respublikos teritoriją Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų nustatyta tvarka;

2.5. slapti kroviniai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą sąrašą įvežami į Lietuvos Respubliką ir išvežami iš jos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;

2.6. daiktų (prekių), kurių įvežimas į Lietuvos Respubliką keleiviams yra apribotas, sąrašas ir asmeninio naudojimo reikmenų sąrašas tvirtinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės, nustatant muito režimą keleiviams.

2.7. draudžiama įvežti į Lietuvos Respubliką dėvėtus drabužius ir kitus dėvėtus dirbinius (kodas pagal Europos Ekonominės Bendrijos kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 63090000), išskyrus asmeninio naudojimo, be dokumento (originalo), patvirtinančio, kad prekių siunta padaryta nekenksminga (toliau vadinama – apdorota). Šiame dokumente, kuris gali būti užpildytas lietuvių, anglų, vokiečių ar rusų kalbomis, turi būti nurodyta drabužius ar dirbinius apdorojusi įstaiga, apdorojimo būdas ir data, panaudotų cheminių medžiagų pavadinimas, apdorotų drabužių ar dirbinių svoris, krovinio vietų skaičius ir apdorotos siuntos atpažinimo ženklas, kuriuo paženklinta kiekviena skaičiuojama krovinio vieta.

Papildyta punktu:

Nr. 793, 1996-07-02, Žin., 1996, Nr. 65-1552 (1996-07-10), i. k. 0961100NUTA00000793

 

3. Ministerijos ir kitos valstybinės tarnybos turi iki 1995 m. birželio 15 d. parengti suderintus su Ekonomikos ministerija bei Muitinės departamentu prie Finansų ministerijos detalius daiktų (prekių), kuriuos įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti iš jos, vežti per ją tranzitu, siųsti į Lietuvos Respubliką arba iš jos pašto siuntomis draudžiama, sąrašus, taip pat daiktų (prekių), kuriuos įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti iš jos ar vežti per ją tranzitu be leidimų draudžiama, sąrašus, nurodydamos prekių kodus pagal Europos Ekonominės Bendrijos kombinuotąją prekių nomenklatūrą, kartą per ketvirtį šiuos sąrašus tikslinti ir teikti Muitinės departamentui prie Finansų ministerijos:

3.1. Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės – sprogmenų, priskiriamų pirmosios pavojingumo klasės kroviniams (išskyrus civilines pirotechnikos priemones), sąrašą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 2065, 2002-12-21, Žin., 2002, Nr. 124-5640 (2002-12-27), i. k. 1021100NUTA00002065

Nr. 717, 2004-06-10, Žin., 2004, Nr. 93-3417 (2004-06-12), i. k. 1041100NUTA00000717

 

3.2. Vidaus reikalų ministerija – ginklų, šaudmenų, jų dalių, policinės amunicijos, specialiųjų kontrolės ir apsaugos priemonių, kriminalistinės technikos, civilinių pirotechnikos priemonių sąrašus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1115, 2001-09-14, Žin., 2001, Nr. 81-2816 (2001-09-21), i. k. 1011100NUTA00001115

Nr. 2065, 2002-12-21, Žin., 2002, Nr. 124-5640 (2002-12-27), i. k. 1021100NUTA00002065

Nr. 1356, 2003-10-31, Žin., 2003, Nr. 104-4664 (2003-11-05), i. k. 1031100NUTA00001356

 

3.3. Aplinkos apsaugos ministerija – antrosios – devintosios pavojingumo klasių krovinių, elektrinės žūklės prietaisų, laukinių gyvūnų (įskaitant jų iškamšas, kiaušinius, kailius), medžioklės bei žūklės trofėjų, gaminių iš neapdorotų laukinių gyvūnų ar jų dalių sąrašus;

3.4. Sveikatos apsaugos ministerija – narkotinių, stipriai veikiančių nuodingųjų, psichotropinių medžiagų bei įtaisų joms vartoti sąrašus;

3.5. Neteko galios nuo 2003-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 2047, 2002-12-20, Žin. 2002, Nr. 123-5604 (2002-12-24), i. k. 1021100NUTA00002047

 

3.6. Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas – kultūros ir meno vertybių, įskaitant gintaro žaliavą ir pagamintą iki 1950 metų automototechniką bei jos dalis, sąrašus.

4. Šis nutarimas taikomas nuo 1995 m. liepos 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS

 

 

 

EKONOMIKOS MINISTRAS                                                 ALEKSANDRAS VASILIAUSKAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1995 m. gegužės 19 d. nutarimu

Nr. 718

 

DAIKTAI (PREKĖS), KURIUOS ĮVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ, IŠVEŽTI

IŠ JOS IR VEŽTI PER JĄ TRANZITU BE LEIDIMŲ DRAUDŽIAMA

 

1. Visų rūšių A, B, C, D kategorijų ginklai, šaudmenys, jų dalys:

1.1. gali būti įvežami ir išvežami tik turint Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotų institucijų išduotą licenciją ar leidimą;

1.2. priklausantys Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valstybių narių juridiniams asmenims, įvežami į Lietuvos Respubliką, išvežami iš jos, vežami tranzitu Lietuvos Respublikos teritorija, turint leidimą vežti ginklus, išduotą Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 436, 1998-04-10, Žin., 1998, Nr. 37-974 (1998-04-21), i. k. 0981100NUTA00000436

TAR pastaba. 1.2 punktas įsigalioja Lietuvos Respublikai tapus Europos Sąjungos nare. Iki to laiko Europos Sąjungos valstybių narių juridiniams asmenims ir nuolatiniams gyventojams taikomi keičiamo sąrašo 1.1 ir 2.1 punktų reikalavimai užsieniečiams.

Nr. 1356, 2003-10-31, Žin., 2003, Nr. 104-4664 (2003-11-05), i. k. 1031100NUTA00001356

 

2. Pavieniai:

2.1. B, C, D kategorijų ginklai, jų šaudmenys, taip pat visų kategorijų kolekciniai ginklai, priklausantys Lietuvos Respublikos nuolatiniams gyventojams, juridiniams asmenims, užsieniečiams, išskyrus atvejus, nurodytus šio sąrašo 2.4 ir 2.5 punktuose, gali būti įvežami į Lietuvos Respubliką, išvežami iš jos, vežami tranzitu Lietuvos Respublikos teritorija, turint Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduotą leidimą. Vienam pneumatiniam ginklui, kurio sviedinio kinetinė energija ne didesnė kaip 7,5 J, pneumatinių ginklų kulkelėms leidimo nereikia;

2.2. ginklai, jų šaudmenys, priklausantys Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valstybių narių nuolatiniams gyventojams, gali būti įvežami į Lietuvos Respubliką, išvežami iš jos, vežami tranzitu Lietuvos Respublikos teritorija, turint Europos šaunamojo ginklo leidimą arba leidimą vežti ginklus, išduotą Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos. Vienam pneumatiniam ginklui, kurio sviedinio kinetinė energija ne didesnė kaip 7,5 J, pneumatinių ginklų kulkelėms leidimo nereikia;

2.3. A kategorijos ginklai, jų šaudmenys, įvežami į Lietuvos Respubliką, gali būti išvežami iš jos, vežami tranzitu Lietuvos Respublikos teritorija, turint Krašto apsaugos ministerijos leidimą;

2.4. specialaus statuso subjektų pareigūnų, išskyrus Šaulių sąjungą, tarnybinėms pareigoms atlikti jiems priklausantys B, C kategorijų ginklai, šaudmenys gali būti išvežami iš Lietuvos Respublikos ir įvežami į ją turint specialaus statuso subjekto vadovo išduotą leidimą;

2.5. užsienio valstybių teisėsaugos, saugumo ir gynybos institucijų pareigūnams tarnybinėms užduotims atlikti jiems priklausantys B, C kategorijų ginklai, šaudmenys gali būti įvežami į Lietuvos Respubliką, išvežami iš jos, vežami tranzitu Lietuvos Respublikos teritorija, turint Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento ar Krašto apsaugos ministerijos išduotą leidimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 436, 1998-04-10, Žin., 1998, Nr. 37-974 (1998-04-21), i. k. 0981100NUTA00000436

TAR pastaba. 2.2 punktas įsigalioja Lietuvos Respublikai tapus Europos Sąjungos nare. Iki to laiko Europos Sąjungos valstybių narių juridiniams asmenims ir nuolatiniams gyventojams taikomi keičiamo sąrašo 1.1 ir 2.1 punktų reikalavimai užsieniečiams.

Nr. 1356, 2003-10-31, Žin., 2003, Nr. 104-4664 (2003-11-05), i. k. 1031100NUTA00001356

 

3. Narkotinės, psichotropinės medžiagos bei įtaisai joms vartoti (gali būti įvežami arba išvežami tik turint Sveikatos apsaugos ministerijos leidimą).

4. Neteko galios nuo 2003-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 2047, 2002-12-20, Žin. 2002, Nr. 123-5604 (2002-12-24), i. k. 1021100NUTA00002047

 

5. Policinė amunicija, specialiosios kontrolės ir apsaugos priemonės, kriminalistinė technika, civilinės pirotechnikos priemonės, nurodytos Vidaus reikalų ministerijos patvirtintame sąraše, gali būti įvežamos į Lietuvos Respubliką, išvežamos iš jos, vežamos tranzitu turint Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka išduotą leidimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 436, 1998-04-10, Žin., 1998, Nr. 37-974 (1998-04-21), i. k. 0981100NUTA00000436

Nr. 2065, 2002-12-21, Žin., 2002, Nr. 124-5640 (2002-12-27), i. k. 1021100NUTA00002065

Nr. 1356, 2003-10-31, Žin., 2003, Nr. 104-4664 (2003-11-05), i. k. 1031100NUTA00001356

Nr. 717, 2004-06-10, Žin., 2004, Nr. 93-3417 (2004-06-12), i. k. 1041100NUTA00000717

 

6. Pirmosios pavojingumo klasės kroviniams priskiriami sprogmenys, išskyrus civilines pirotechnikos priemones (gali būti įvežami, išvežami, vežami tranzitu tik turint Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės leidimą), antrosios-devintosios (išskyrus septintąją) pavojingumo klasių cheminės medžiagos pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą sąrašą (gali būti įvežamos ir išvežamos tik turint Aplinkos ministerijos leidimą), septintosios pavojingumo klasės (radioaktyviosios) medžiagos, skirtos asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms, įmonėms, mokslo ir mokymo įstaigoms bei valstybės ir savivaldybių institucijoms (gali būti įvežamos į Lietuvos Respubliką, išvežamos iš jos, vežamos tranzitu ar pervežamos Lietuvos Respublikoje iš ne Europos Sąjungos valstybių narių, tik turint Radiacinės saugos centro leidimą). Visais kitais atvejais būtina turėti Sveikatos apsaugos ministerijos teikimu Lietuvos Respublikos Vyriausybės išduotą leidimą; vežimas tarp Europos Sąjungos valstybių narių vykdomas pagal 1993 m. birželio 8 d. Tarybos reglamentą dėl radioaktyviųjų medžiagų gabenimo tarp valstybių narių (Nr. 1493/93/EURATOM). Septintosios pavojingumo klasės (radioaktyviosios) medžiagos, priskirtos pagal Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymą dvejopo naudojimo prekėms, išvežamos iš Lietuvos Respublikos pagal 2000 m. birželio 22 d. Tarybos reglamentą dėl Bendrijos dvejopo naudojimo objektų ir technologijų eksporto kontrolės režimo (EB) Nr. 1334 (2000) (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. sausio 27 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 149/2003).

Punkto pakeitimai:

Nr. 653, 1997-06-23, Žin., 1997, Nr. 60-1417 (1997-06-27), i. k. 0971100NUTA00000653

Nr. 2065, 2002-12-21, Žin., 2002, Nr. 124-5640 (2002-12-27), i. k. 1021100NUTA00002065

Nr. 717, 2004-06-10, Žin., 2004, Nr. 93-3417 (2004-06-12), i. k. 1041100NUTA00000717

 

7. Neteko galios nuo 2001-09-22

Punkto naikinimas:

Nr. 1115, 2001-09-14, Žin. 2001, Nr. 81-2816 (2001-09-21), i. k. 1011100NUTA00001115

Punkto pakeitimai:

Nr. 436, 1998-04-10, Žin., 1998, Nr. 37-974 (1998-04-21), i. k. 0981100NUTA00000436

 

8. Elektrinės žūklės prietaisai (gali būti įvežami tik turint Aplinkos apsaugos ministerijos leidimą).

9. Kultūros ir meno vertybės, įskaitant gintaro žaliavą ir pagamintą iki 1950 metų automototechniką bei jos dalis (gali būti išvežamos tik turint Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento leidimą).

10. Laukiniai gyvūnai (įskaitant jų iškamšas, kiaušinius, kailius), medžioklės bei žūklės trofėjai, taip pat gaminiai iš neapdorotų laukinių gyvūnų ar jų dalių pagal Aplinkos apsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą (gali būti išvežami tik turint Aplinkos apsaugos ministerijos leidimą, suderintą su Valstybine veterinarijos tarnyba. Leidimų išdavimo tvarką, suderinusios ją tarpusavyje, nustato šios valstybinės institucijos).

11. Geologinės vertybės (gali būti išvežamos tik turint Lietuvos geologijos tarnybos prie Statybos ir urbanistikos ministerijos išduotą leidimą).

Papildyta punktu:

Nr. 1624, 1995-12-27, Žin., 1996, Nr. 1-22 (1996-01-05), i. k. 0951100NUTA00001624

 

12. Naudotos automobilių padangos (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 4012.20.90.0, ex 8708.70) gali būti įvežamos tik gavus nustatytąja tvarka išduotą Aplinkos apsaugos ministerijos leidimą. Be leidimo gali būti įvežamos ne daugiau kaip penkios naudotos padangos vienam automobiliui, neskaitant atsarginės ir ant automobilio ratų esančių padangų.

Papildyta punktu:

Nr. 49, 1996-01-08, Žin., 1996, Nr. 4-106 (1996-01-12), i. k. 0961100NUTA00000049

Punkto pakeitimai:

Nr. 115, 1997-02-13, Žin., 1997, Nr. 15-310 (1997-02-19), i. k. 0971100NUTA00000115

 

______________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1624, 1995-12-27, Žin., 1996, Nr. 1-22 (1996-01-05), i. k. 0951100NUTA00001624

Dėl Leidimų išvežti iš Lietuvos Respublikos geologines kolekcijas, muziejų geologinius eksponatus, gręžinių kerną ar jo mėginius išdavimo taisyklių patvirtinimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 49, 1996-01-08, Žin., 1996, Nr. 4-106 (1996-01-12), i. k. 0961100NUTA00000049

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 718 "Dėl kai kurių daiktų (prekių) įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš jos ir vežimo per ją tranzitu ribojimo" papildymo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 793, 1996-07-02, Žin., 1996, Nr. 65-1552 (1996-07-10), i. k. 0961100NUTA00000793

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 718 "Dėl kai kurių daiktų (prekių) įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš jos ir vežimo per ją tranzitu ribojimo" papildymo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 115, 1997-02-13, Žin., 1997, Nr. 15-310 (1997-02-19), i. k. 0971100NUTA00000115

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 19 d. Nr. 718 nutarimo "Dėl kai kurių daiktų (prekių) įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš jos ir vežimo per ją tranzitu ribojimo" dalinio pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 653, 1997-06-23, Žin., 1997, Nr. 60-1417 (1997-06-27), i. k. 0971100NUTA00000653

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 718 "Dėl kai kurių daiktų (prekių) įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš jos ir vežimo per ją tranzitu ribojimo" dalinio pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 436, 1998-04-10, Žin., 1998, Nr. 37-974 (1998-04-21), i. k. 0981100NUTA00000436

Dėl ginklų ir šaudmenų apyvartą reglamentuojančių taisyklių patvirtinimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1115, 2001-09-14, Žin., 2001, Nr. 81-2816 (2001-09-21), i. k. 1011100NUTA00001115

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 718 "Dėl kai kurių daiktų (prekių) įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš jos ir vežimo per ją tranzitu ribojimo" dalinio pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 2047, 2002-12-20, Žin., 2002, Nr. 123-5604 (2002-12-24), i. k. 1021100NUTA00002047

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 2065, 2002-12-21, Žin., 2002, Nr. 124-5640 (2002-12-27), i. k. 1021100NUTA00002065

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 718 "Dėl kai kurių daiktų (prekių) įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš jos ir vežimo per ją tranzitu ribojimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1356, 2003-10-31, Žin., 2003, Nr. 104-4664 (2003-11-05), i. k. 1031100NUTA00001356

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 718 "Dėl kai kurių daiktų (prekių) įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš jos ir vežimo per ją tranzitu ribojimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 717, 2004-06-10, Žin., 2004, Nr. 93-3417 (2004-06-12), i. k. 1041100NUTA00000717

Dėl Sprogmenų apyvartos valstybinės kontrolės taisyklių patvirtinimo