Nutarimas paskelbtas: Žin., 2002, Nr.111-4908

Neoficialus nutarimo tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas

 

2002 m. lapkričio 13 d. Nr. 1778

Vilnius

 

Nauja nutarimo redakcija nuo 2012-01-01:

Nr. 1524, 2011-12-28, Žin., 2011, Nr. 164-7808 (2011-12-31)

DĖL PAVOJINGŲJŲ KROVINIŲ VEŽIMO AUTOMOBILIŲ IR GELEŽINKELIŲ KELIAIS PATIKRINIMŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatymo (Žin., 2001, Nr. 111-4022; 2011, Nr. 71-3368) 7 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir įgyvendindama 1995 m. spalio 6 d. Tarybos direktyvą 95/50/EB dėl pavojingų krovinių vežimo keliais vienodų tikrinimo procedūrų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 2 tomas, p. 282), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Pavojingųjų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais patikrinimų tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Andrius Kubilius

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                      Eligijus Masiulis

___________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1778
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2011 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1524
redakcija)

 

 

PAVOJINGŲJŲ KROVINIŲ VEŽIMO AUTOMOBILIŲ IR GELEŽINKELIŲ KELIAIS PATIKRINIMŲ TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pavojingųjų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais patikrinimų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatymo (Žin., 2001, Nr. 111-4022; 2011, Nr. 71-3368) 20 straipsnyje nurodytų pavojingųjų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais ir įmonių, kurios yra pavojingųjų krovinių vežimo dalyvės, veiklos patikrinimų procedūras.

2. Aprašas privalomas visiems pavojingųjų krovinių vežimo dalyviams, pavojinguosius krovinius vežantiems automobilių ir (arba) geležinkelių keliais (įskaitant vykdančius su tuo susijusį krovimą ir pripildymą), ir tikrinančiosioms institucijoms (pareigūnams), išskyrus Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatymo nustatytus atvejus.

3. Apraše vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatyme.

 

II. TIKRINANČIOSIOS INSTITUCIJOS

 

4. Vežimo patikrinimus pagal kompetenciją atlieka šios institucijos:

4.1. išsamius patikrinimus:

4.1.1. pavojinguosius krovinius vežant automobilių keliais, – Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Valstybinė kelių transporto inspekcija), o pavojinguosius krovinius vežančioms transporto priemonėms atvykstant į Europos Sąjungą ar išvykstant iš jos, pasienio kontrolės punktuose – Valstybinė kelių transporto inspekcija prireikus kartu su Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės sienos apsaugos tarnyba) ir (arba) teritorine muitine;

4.1.2. pavojinguosius krovinius vežant geležinkelių keliais, – Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Valstybinė geležinkelio inspekcija), o pavojinguosius krovinius vežančioms transporto priemonėms atvykstant į Europos Sąjungą ar išvykstant iš jos, pasienio kontrolės punktuose – Valstybinė geležinkelio inspekcija prireikus kartu su Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir (arba) teritorine muitine;

4.2. dalinius patikrinimus:

4.2.1. pavojinguosius krovinius vežant automobilių keliais, – teritorinės ir specializuotos policijos įstaigos, o pavojinguosius krovinius vežančioms transporto priemonėms atvykstant į Europos Sąjungą ar išvykstant iš jos, pasienio kontrolės punktuose – Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir (arba) teritorinė muitinė;

4.2.2. pavojinguosius krovinius vežant geležinkelių keliais, – pavojinguosius krovinius vežančioms transporto priemonėms atvykstant į Europos Sąjungą ar išvykstant iš jos, pasienio kontrolės punktuose – Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir (arba) teritorinė muitinė.

5. Įmonės veiklos patikrinimus atlieka šios institucijos:

5.1. kai įmonės veikla susijusi su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, – Valstybinė kelių transporto inspekcija;

5.2. kai įmonės veikla susijusi su pavojingųjų krovinių vežimu geležinkelių keliais, – Valstybinė geležinkelio inspekcija.

6. Išsamūs vežimo patikrinimai ir įmonės veiklos patikrinimai organizuojami ir atliekami vadovaujantis Valstybinės kelių transporto inspekcijos ar Valstybinės geležinkelio inspekcijos pagal kompetenciją patvirtintomis planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklėmis.

7. Tikrinančiųjų institucijų pareigūnai, atliekantys patikrinimus, privalo neatskleisti komercinių ar technologinių paslapčių, kurias jie sužinojo vykdydami tarnybines pareigas.

 

III. VEŽIMO PATIKRINIMAI

 

8. Vežimo patikrinimai organizuojami ir atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatymo 3 straipsnyje ir 20 straipsnio 2 dalyje nurodytais principais ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) ketvirtojo skirsnio nuostatomis.

9. Išsamaus patikrinimo metu atliekamas visapusiškas pavojinguosius krovinius vežančios transporto priemonės ir krovinio patikrinimas pagal pavojingųjų krovinių vežimo patikrinimo akte, kurio pavyzdinę formą tvirtina susisiekimo ministras, nurodytus kriterijus.

10. Dalinio patikrinimo metu, pagal pavojingųjų krovinių vežimo patikrinimo akte nurodytus atskirus kriterijus tikrinant pavojinguosius krovinius vežančią transporto priemonę ir krovinį, tikrinama:

10.1. su pavojingųjų krovinių vežimu susiję dokumentai;

10.2. pavojinguosius krovinius vežančios transporto priemonės, konteinerio, cisternos ženklinimas;

10.3. pavojingųjų krovinių tekėjimas (byrėjimas), pakuočių pažeidimai;

10.4. saugos priemonės.

11. Patikrinimą atliekantis pareigūnas patikrinimo rezultatus surašo į pavojingųjų krovinių vežimo patikrinimo aktą. Pildomi du pavojingųjų krovinių vežimo patikrinimo akto egzemplioriai.

12. Už pavojingųjų krovinių vežimą atsakingas asmuo, kuriam įteiktas vienas pavojingųjų krovinių vežimo patikrinimo akto egzempliorius, prireikus jį pateikia kitam pavojingųjų krovinių vežimo patikrinimą atliekančiam pareigūnui, kad vėlesnius tos pačios pavojingųjų krovinių siuntos patikrinimus būtų galima atlikti paprasčiau arba jų išvengti.

13. Dalinį patikrinimą atliekančios institucijos pareigūnas, vizualiai įsitikinęs ar pagrįstai įtaręs, jog yra pažeidimų, kurie priskiriami išsamaus patikrinimo metu tikrintiniems dalykams, turi teisę laikinai sustabdyti transporto operaciją ir iškviesti Valstybinės kelių transporto inspekcijos arba Valstybinės geležinkelio inspekcijos pareigūnus, kad šie atliktų išsamų patikrinimą.

14. Nustatęs pažeidimą, patikrinimą atliekantis pareigūnas duoda už pavojingųjų krovinių vežimą atsakingam asmeniui nurodymus pašalinti trūkumus.

15. Esant situacijai, kai dėl pavojingųjų krovinių vežimo sąlygų nesilaikymo kyla avarijos grėsmė, pavojus žmonių sveikatai, gyvybei, aplinkai ar eismo saugai ir kai nustatytų trūkumų negalima pašalinti transporto priemonėje turimomis priemonėmis, iškviečiami Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai, kad pagal kompetenciją imtųsi atitinkamų priemonių šiai grėsmei ir pavojui sumažinti ar pašalinti.

16. Jeigu pagrįstai įtariama, kad vežami ne tie pavojingieji kroviniai, kurie nurodyti dokumentuose, gali būti imami vežamų pavojingųjų krovinių pavyzdžiai ar bandiniai. Tokiu atveju pavojingųjų krovinių vežimo ar su tuo susijusios transporto veiklos operacija laikinai sustabdoma, kol paimti pavyzdžiai ar bandiniai bus ištirti kompetentingų institucijų akredituotose laboratorijose.

17. Valstybinė kelių transporto inspekcija ar Valstybinė geležinkelio inspekcija pagal kompetenciją:

17.1. privalo pranešti kitos susitariančiosios šalies kompetentingai institucijai apie šiuos pavojų pavojingųjų krovinių vežimo saugai keliančius pavojingųjų krovinių vežimo, kurį vykdo kitos Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, reglamentuojančių pavojingųjų krovinių vežimą, susitariančiosios šalies pavojinguosius krovinius vežanti kelių transporto priemonė ar įmonė, reikalavimų pažeidimus:

17.1.1. pavojinguosius krovinius vežant automobilių keliais, – apie sunkius pažeidimus, kuriais laikomi didžiausios rizikos (I kategorijos) pagal susisiekimo ministro patvirtintą pavyzdinį sąrašą ir rizikos kategorijų aprašą pažeidimai;

17.1.2. pavojinguosius krovinius vežant geležinkelių keliais, – apie sunkius pažeidimus, kuriais laikomi didžiausios rizikos pažeidimai pagal Valstybinės geležinkelio inspekcijos nustatytą sąrašą;

17.1.3. pakartotinius pažeidimus, kuriais laikomi iš esmės tokie patys pažeidimai, nustatyti per 12 mėnesių daugiau nei dviejuose vežimo, kurį vykdo ta pati pavojinguosius krovinius vežanti kelių transporto priemonė ar įmonė, patikrinimuose;

17.2. pranešusi pagal Aprašo 17.1 punktą kitos susitariančiosios šalies kompetentingai institucijai ir susitarusi su ja dėl tarpusavio tarnybinės pagalbos, turi teisę kreiptis į ją dėl atitinkamų poveikio priemonių taikymo pažeidėjui ar pažeidėjams;

17.3. gavusi iš kitų susitariančiųjų šalių kompetentingų institucijų informaciją apie nustatytus Lietuvos Respublikos pavojinguosius krovinius vežančios kelių transporto priemonės ar įmonės pavojų pavojingųjų krovinių vežimo saugai keliančius pavojingųjų krovinių vežimo reikalavimų sunkius arba pakartotinius pažeidimus, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka taiko pažeidėjui ar pažeidėjams atitinkamas poveikio priemones ir apie šių priemonių taikymą praneša atitinkamos susitariančiosios šalies kompetentingai institucijai.

18. Jeigu pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais, kurį vykdo kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės valstybės kelių transporto priemonė, patikrinimo metu yra pagrindas manyti, kad padaryta pavojų pavojingųjų krovinių vežimo saugai keliančių sunkių ar pakartotinių pažeidimų, tačiau pažeidimų nepavyko nustatyti dėl duomenų trūkumo, Valstybinė kelių transporto inspekcija ir atitinkama kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės valstybės kompetentinga institucija susitaria dėl tarpusavio tarnybinės pagalbos, siekiant išsiaiškinti padėtį. Jei tuo tikslu Valstybinė kelių transporto inspekcija atlieka susijusios įmonės veiklos patikrinimą, kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės valstybės kompetentinga institucija praneša apie tokio patikrinimo rezultatus.

 

IV. ĮMONĖS VEIKLOS PATIKRINIMAI

 

19. Įmonės veiklos patikrinimai pagal Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatymo 20 straipsnio 3 dalies ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ketvirtojo skirsnio nuostatas atliekami siekiant nustatyti, ar įmonės veikla atitinka teisės aktų, reglamentuojančių pavojingųjų krovinių vežimą atskirais transportavimo būdais, reikalavimus.

20. Įmonės veiklos patikrinimui atlikti tikrinančioji institucija gali pasitelkti specialistų iš kitų institucijų, įmonių ar organizacijų. Duomenys apie pasitelkiamus specialistus įrašomi pavedime atlikti patikrinimą.

21. Įmonės veiklos patikrinimo rezultatai surašomi atitinkamame įmonės patikrinimo akte, su kuriuo supažindinamas patikrintos įmonės vadovas ar atsakingas asmuo.

 

V. ATSAKOMYBĖ

 

22. Pavojingųjų krovinių vežimo dalyviai, pavojinguosius krovinius vežantys automobilių ir (arba) geležinkelių keliais (įskaitant vykdančius su tuo susijusį krovimą ir pripildymą), už padarytus pažeidimus ir Aprašo reikalavimų nesilaikymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

23. Tikrinančiųjų institucijų pareigūnai, atliekantys patikrinimus ir nesilaikantys Aprašo reikalavimų, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

24. Tikrinančiųjų institucijų ir pareigūnų sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

––––––––––––––––––––

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 892, 2009-08-19, Žin., 2009, Nr. 103-4290 (2009-08-29)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. LAPKRIČIO 13 D. NUTARIMO NR. 1778 "DĖL PAVOJINGŲ KROVINIŲ VEŽIMO AUTOMOBILIŲ, GELEŽINKELIŲ IR VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTU KONTROLĖS TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 816, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 76-3879 (2010-06-30)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. LAPKRIČIO 13 D. NUTARIMO NR. 1778 "DĖL PAVOJINGŲ KROVINIŲ VEŽIMO AUTOMOBILIŲ, GELEŽINKELIŲ IR VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTU KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1524, 2011-12-28, Žin., 2011, Nr. 164-7808 (2011-12-31)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. LAPKRIČIO 13 D. NUTARIMO NR. 1778 "DĖL PAVOJINGŲ KROVINIŲ VEŽIMO AUTOMOBILIŲ, GELEŽINKELIŲ IR VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTU KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Nauja nutarimo redakcija nuo 2012-01-01.

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aušra Bodin (2012-01-02)

                  aubodi@lrs.lt