Suvestinė redakcija nuo 2003-05-22

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 6-257, i. k. 1032210ISAK00003-25

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL SUSITARIMO DĖL TARPTAUTINIO NEMARŠRUTINIO KELEIVIŲ VEŽIMO TARPMIESTINIAIS IR MIESTO AUTOBUSAIS (INTERBUS) ĮGYVENDINIMO

 

2003 m. sausio 16 d. Nr. 3-25

Vilnius

 

Įgyvendindamas Susitarimą dėl tarptautinio nemaršrutinio keleivių vežimo tarpmiestiniais ir miesto autobusais (INTERBUS) (Žin., 2001, Nr. 73-2564) ir atsižvelgdamas į šio susitarimo 6 straipsnio nuostatas,

1. Tvirtinu:

1.1. kelionės lapų knygos pavyzdį (pridedama);

1.2. paraiškos leidimui teikti tarptautines nemaršrutines paslaugas gauti pavyzdį (pridedama);

1.3. leidimo teikti neliberalizuotas nemaršrutines paslaugas pavyzdį (pridedama).

2. Įgalioju Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos pateikti Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybai prie Finansų ministerijos paraiškas suprojektuoti 1 punkte nurodytų kelionės lapų knygos ir leidimo teikti neliberalizuotas nemaršrutines paslaugas blankus.

3. Pavedu Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos išduoti 1 punkte nurodytas kelionės lapų knygas ir leidimus teikti neliberalizuotas nemaršrutines paslaugas vežėjams, vykdantiems tarptautinius nemaršrutinius keleivių vežimus pagal INTERBUS susitarimą.

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                   ZIGMANTAS BALČYTIS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2003 m. sausio 16 d.

įsakymu Nr. 3-25

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2003 m. gegužės 12 d.

įsakymo Nr. 3-328 redakcija)

 

(Kelionės lapų knygos pavyzdys)

 

(Žalios spalvos popierius: DIN A4 = 29,7 x 21 cm)

(Kelionės lapų knygos viršelis – rekto)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKA

LT

VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

Knygos Nr. 000000

 

 

 

INTERBUS

 

 

 

KELIONĖS LAPŲ KNYGA

 

 

Tarptautinio keleivių vežimo nemaršrutiniais tarpmiestiniais ir miesto autobusais pagal

Susitarimo dėl tarptautinio nemaršrutinio keleivių vežimo tarpmiestiniais ir miesto autobusais (INTERBUS susitarimas) 6 ir 10 straipsnius kelionės lapų knyga

 

 

 

Vežėjo pavadinimas:                                                                                                                               

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

 

Adresas:                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

 

 

--------------------------------------------------------                                                                            

                       (knygos išdavimo vieta ir data)                                         (knygą išdavusios institucijos parašas ir spaudas)


(Žalios spalvos popierius: DIN A4 = 29,7 x 21 cm)

(Kelionės lapų knygos priešlapis – rekto)

 

SVARBI INFORMACIJA

 

1. Pagal INTERBUS susitarimą teikiamos paslaugos:

 

1) Tarptautinis bet kokios tautybės keleivių vežimas nemaršrutiniais autobusais:

 

– tarp dviejų susitariančiųjų šalių teritorijų arba pradedant ir baigiant kelionę tos pačios susitariančiosios šalies teritorijoje ir, jei reikia, teikiant tokias paslaugas tranzitu per kitos susitariančiosios šalies teritoriją arba per Susitarime nedalyvaujančios valstybės teritoriją;

– samdos pagrindais ar už atlygį susitariančiojoje šalyje pagal jos įstatymus įsisteigusių vežėjų, kurie turi licenciją teikti tarptautinio keleivių vežimo nemaršrutiniais tarpmiestiniais ir miesto autobusais paslaugas;

– miesto ir tarpmiestiniais autobusais, registruotais susitariančiojoje šalyje, kurioje įsisteigęs vežėjas, ir pagal savo konstrukciją ir įrangą skirtais arba pritaikytais vežti daugiau kaip devynis žmones, įskaitant vairuotoją.

 

2) Su tokiais reisais susijusios miesto ir tarpmiestinių autobusų kelionės be keleivių.

 

3) INTERBUS susitarime sąvoka „susitariančiosios šalies teritorija“ Europos Bendrijos atžvilgiu apima tas teritorijas, kuriose taikoma Bendrijos steigimo sutartis pagal joje nustatytas sąlygas.

 

4) Vienoje susitariančiojoje šalyje įsisteigęs vežėjas kitoje susitariančiojoje šalyje nacionalinių nemaršrutinių paslaugų pagal INTERBUS susitarimą teikti negali.

 

5) Pagal šį Susitarimą keleiviniais miesto ir tarpmiestiniais autobusais krovinių negalima vežti komerciniais tikslais.

 

6) INTERBUS susitarimas netaikomas savo poreikiams teikiamoms nemaršrutinėms paslaugoms.

 

2. Pagal INTERBUS susitarimo 6 straipsnį leidimo teritorijoje bet kurios susitariančiosios šalies, išskyrus tą, kurioje įsisteigęs vežėjas, nereikia šioms nemaršrutinėms paslaugoms:

 

1) Uždarų durų reisams, t. y. paslaugoms, teikiamoms tuo pačiu miesto ar tarpmiestiniu autobusu, kuris veža tą pačią keleivių grupę visos kelionės metu ir parveža ją į jos išvykimo vietą. Išvykimo vieta yra susitariančiosios šalies, kurioje įsisteigęs vežėjas, teritorijoje.

 

2) Reisams, kai išvykstama su keleiviais, o grįžtama be keleivių. Išvykimo vieta yra susitariančiosios šalies, kurioje įsisteigęs vežėjas, teritorijoje.

 

3) Reisams, kai išvykstama be keleivių, o visi keleiviai paimami vienoje vietoje, jeigu laikomasi vienos iš šių sąlygų:

 

a) keleiviai vežami grupėmis, sudarytomis Susitarime nedalyvaujančios šalies teritorijoje arba kitos susitariančiosios šalies nei ta, kurioje įsisteigęs vežėjas arba kurioje paimami keleiviai, teritorijoje vežimo sutarties, sudarytos prieš jų atvykimą į pastarosios susitariančiosios šalies teritoriją, pagrindu. Keleiviai vežami į susitariančiosios šalies, kurioje įsisteigęs vežėjas, teritoriją;

 

b) keleiviai anksčiau to paties vežėjo buvo nuvežti į susitariančiosios šalies teritoriją pagal 2 pastraipoje numatytas sąlygas, ten vėl paimami ir vežami į susitariančiosios šalies, kurioje įsisteigęs vežėjas, teritoriją;

 

c) keleiviai pakviesti keliauti į kitos susitariančiosios šalies teritoriją, o kelionės išlaidas apmoka kviečiantysis asmuo. Tokie keleiviai sudaro vienalytę keleivių grupę, kuri nėra sudaryta vien tik tai konkrečiai kelionei ir kuri vežama į susitariančiosios šalies, kurioje įsisteigęs vežėjas, teritoriją.

 

4) Nemaršrutinių paslaugų, kurioms nereikia leidimo, leidimo nereikia ir tranzitiniams reisams per susitariančiosios šalies teritoriją.

 

5) Leidimo taip pat nereikia miesto ir tarpmiestiniams autobusams, vykstantiems be keleivių tam, kad pakeistų autobusą, kuris buvo apgadintas ar sugedo tuo metu, kai juo buvo teikiamos šio Susitarimo reglamentuojamos tarptautinės paslaugos.

Transporto paslaugų, kurias teikia Europos Bendrijoje įsisteigę vežėjai, išvykimo ir (arba) atvykimo vieta gali būti bet kurioje Europos Bendrijos valstybėje narėje, nesvarbu, kurioje valstybėje narėje yra registruotas autobusas ar kurioje susitariančiojoje šalyje yra įsisteigęs vežėjas.

 

3. Miesto ir tarpmiestiniams autobusams keliami reikalavimai

 

Miesto ir tarpmiestiniai autobusai, kuriais teikiamos INTERBUS susitarimo reglamentuojamos tarptautinės nemaršrutinės paslaugos, turi atitikti šio Susitarimo 5 straipsnyje ir 2 priede nurodytus techninius standartus.

 

4. Paaiškinimai, kaip pildyti kelionės lapus

 

1) Vežėjas kiekvienos nemaršrutinės paslaugos kelionės lapą užpildo dviem egzemplioriais prieš kelionę.

 

Vežėjas gali keleivių vardus ir pavardes nurodyti atskirame lape – iš anksto sudarytame keleivių sąraše, kuris turi būti pridedamas prie kelionės lapo. Sudarytame sąraše ir kelionės lape turi būti vežėjo spaudas arba vežėjo ar transporto priemonės vairuotojo parašas.

 

Kai išvykstama be keleivių, keleivių sąrašas gali būti sudarytas (kaip minėta anksčiau) keleivių paėmimo metu.

 

Kelionės lapo pirmasis egzempliorius visos kelionės metu laikomas transporto priemonėje ir pateikiamas įgaliotų tikrinti pareigūnų reikalavimu.

 

2) Teikdamas kelionės lapo 4C punkte nurodytas paslaugas, kai išvykstama be keleivių, vežėjas prie kontrolinio dokumento prideda šiuos dokumentus:

 

– 4C1 punkte nurodytu atveju – vežimo sutarties kopiją, kai to reikalauja kai kurios šalys, ar bet kokį kitą lygiavertį dokumentą, kuriame atsispindėtų esminiai sutarties duomenys (ypač jos sudarymo vieta, šalis ir data, keleivių paėmimo vieta, šalis ir data, atvykimo vieta ir šalis);

 

– 4C2 punkte nurodytu atveju – lapą kelionės, į kurią vežėjo autobusas išvyko su keleiviais, o grįžo be keleivių, kad nuvežtų juos į susitariančiosios šalies, kurioje jie vėl paimami, teritoriją;

 

– 4C3 punkte nurodytu atveju – kviečiančiojo asmens pakvietimą ar jo kopiją.

 

3) Teikiant nemaršrutines paslaugas, kelionės metu keleiviai negali būti paimami ar išleidžiami, išskyrus kompetentingų institucijų leistas išlygas. Šiuo atveju reikalingas leidimas.

 

4) Vežėjas atsako už tinkamą ir teisingą kelionės lapų pildymą. Jie pildomi didžiosiomis raidėmis nenutrinamu rašalu.

 

5) Kelionės lapų knyga neperduodama.

 


(Žalios spalvos popierius: DIN A4 = 29,7 x 21 cm)

(Kelionės lapas – rekto)

 

LIETUVOS RESPUBLIKA

LT

 

Knygos Nr. 000000

Kelionės lapo Nr. 00

 

1

 

Transporto priemonės registracijos numeris

 

 

Sėdimųjų vietų skaičius

2

Vežėjo pavadinimas

 

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

3

Vairuotojo ar vairuotojų pavardės

 

1...............................................................................

2...............................................................................

3...............................................................................

 

Paslaugos rūšis (pažymėkite kryželiu atitinkamoje grafoje ir įrašykite reikalaujamus papildomus duomenis)

 

 

 

A

 

Uždarų durų reisai

 

 

 

B

Išvykimas su keleiviais/

grįžimas be keleivių

µ Vietovė, kur keleiviai išleidžiami,

ir skiriamasis šalies ženklas.............…………...

4

C

 

Išvykstama be keleivių, o visi keleiviai

paimami vienoje vietoje ir vežami į šalį, kurioje

įsisteigęs vežėjas

µ Vietovė, kur keleiviai paimami,

ir skiriamasis šalies ženklas............……………………

 

C1

 

a) Keleivių grupė sukomplektuota pagal vežimo sutartį, sudarytą............................…............................... (data)

su........................................................................................................…………... (kelionių agentūra, asociacija ir pan.)

b) Keleivių grupė sukomplektuota:

a) Susitarime nedalyvaujančios šalies teritorijoje...............................................…….….... (šalies pavadinimas)

b) kitos susitariančiosios šalies nei ta, kurioje įsisteigęs vežėjas, teritorijoje..…...….....… (šalies pavadinimas)

c) Vieta ir susitariančioji šalis, kurioje keleiviai buvo paimti..........................…..…..……..... (šalies pavadinimas)

d) Vežami į susitariančiąją šalį, kurioje įsisteigęs vežėjas............….........…................…....... (šalies pavadinimas)

§   Pridedama vežimo sutarties kopija arba lygiavertis dokumentas (žr. svarbios informacijos 4 punktą).

C2

Keleiviai, prieš tai to paties vežėjo nuvežti B grafoje nurodytu reisu į susitariančiąją šalį, šioje šalyje paimami ir vežami į susitariančiosios šalies, kurioje įsisteigęs vežėjas, teritoriją.

§   Pridedamas išvykimo su keleiviais ir grįžimo be keleivių kelionės lapas.

C3

Keleiviai pakviesti keliauti į....................................………………………........…..... (vietos ir šalies pavadinimas)

 

Kelionės išlaidas apmoka kviečiantysis asmuo, o keleiviai sudaro vienalytę grupę, kuri nėra suformuota vien tik tai konkrečiai kelionei. Pridedamas kvietimas (arba jo kopija).

 

Grupė atvežama į susitariančiosios šalies, kurioje įsisteigęs vežėjas, teritoriją.

 


(Kelionės lapas – verso)

 

5

Maršrutas

Kasdieniai etapai

Data

(vietovė/šalis)

Į

(vietovė/šalis)

Km

su keleiviais

Km

be keleivių

Valstybės sienos kirtimo punktai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Keleivių sąrašas

1.

22.

43.

2.

23.

44.

3.

24.

45.

4.

25.

46.

5.

26.

47.

6.

27.

48.

7.

28.

49.

8.

29.

50.

9.

30.

51.

10.

31.

52.

11.

32.

53.

12.

33.

54.

13.

34.

55.

14.

35.

56.

15.

36.

57.

16.

37.

58.

17.

38.

59.

18.

39.

60.

19.

40.

61.

20.

41.

62.

21.

42.

63.

7

Kelionės lapo užpildymo data

 

 

 

Vežėjo parašas

8

Nenumatyti pakeitimai

 

 

 

9

Kontrolės spaudai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Prireikus 6 grafa gali būti užpildyta atskirame lape, jis tvirtai prisegamas prie šio dokumento.)

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3-328, 2003-05-12, Žin., 2003, Nr. 49-2186 (2003-05-21), i. k. 1032210ISAK0003-328

 PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2003 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3-25

 

(Leidimo teikti tarptautines nemaršrutines paslaugas paraiškos pavyzdys)

 

(Pirmasis paraiškos lapas)

 

 

LEIDIMO TEIKTI TARPTAUTINES nemaršrutines PASLAUGAS PARAIŠKA

 

 

 

tarpmiestiniais ir miesto autobusais tarp Susitariančiųjų Šalių pagal Susitarimo dėl tarptautinio nemaršrutinio keleivių vežimo tarpmiestiniais ir miesto autobusais

(INTERBUS susitarimo) 7 straipsnį

 

 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

(Susitariančiosios Šalies, kurioje prasideda kelionė, t. y. pirmojo keleivių įlaipinimo punkto, kompetentinga institucija)

 

 

 

1.         Informacija apie pareiškėją:

 

 

Vardas arba

komercinis pavadinimas: _____________________________________________________

 

Adresas:                           _____________________________________________________

 

Šalis:                                 _____________________________________________________

 

Tel. Nr.:                            _____________________________________________________

 

Faks. Nr.:                          _____________________________________________________


(Antrasis paraiškos lapas)

 

 

2.         Nemaršrutinės paslaugos tikslas, priežastis ir aprašymas:

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

 

3.         Informacija apie maršrutą:

 

(a) Išvykimo vieta: ___________________          Šalis ______________________________

 

(b) Paskirties vieta; ___________________         Šalis ______________________________

 

Pagrindinis paslaugos maršrutas ir valstybinės sienos kirtimo punktai

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

 

Šalys, kurių teritorijos kertamos nepaimant ir neišleidžiant keleivių

_____________________________                                                                                         

_____________________________                                                                                         

_____________________________                                                                                         

 

4.         Paslaugos suteikimo data: _____________________________________________________

 

5.         Autobuso (-ų) registracijos numeris (-iai):                                                                                   

 

6.         Papildoma informacija:

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

 

7.          _____________________________                                                                                         

                          (Vieta ir data)                                                                                      (Pareiškėjo parašas)


(Trečiasis paraiškos lapas)

 

Svarbi informacija

 

1.         Transporto operatoriai užpildo paraišką ir prideda patvirtinimą, kad pareiškėjas turi licenciją teikti nemaršrutines tarptautines paslaugas tarpmiestiniais ir miesto autobusais, kaip nurodyta INTERBUS susitarimo 1 straipsnio 1 dalies a punkto antroje pastraipoje.

 

2.         Leidimas reikalingas INTERBUS susitarimo 6 straipsnyje nenurodytoms nemaršrutinėms paslaugoms, o būtent žemiau neišvardytoms paslaugoms:

 

1.       Uždarų durų kelionėms, t. y. paslaugoms, teikiamoms tuo pačiu miesto ar tarpmiestiniu autobusu, kuris veža tą pačią keleivių grupę visos kelionės metu ir parveža ją į jos išvykimo vietą. Išvykimo vieta yra Susitariančiosios Šalies, kurioje įsisteigęs transporto operatorius, teritorijoje.

 

2.       Paslaugoms, kai išvykstama su keleiviais, o grįžtama be keleivių. Išvykimo vieta yra Susitariančiosios Šalies, kurioje įsisteigęs transporto operatorius, teritorijoje.

 

3.       Paslaugos, kai išvykstama be keleivių ir visi keleiviai įlaipinami vienoje vietoje, jeigu įvykdoma viena iš šių sąlygų:

 

a) keleiviai vežami grupėmis, suformuotomis Susitarime nedalyvaujančios šalies teritorijoje arba kitos Susitariančiosios Šalies nei ta, kurioje įsisteigęs vežėjas arba kurioje įlaipinami keleiviai, teritorijoje vežimo sutarties, sudarytos prieš jų atvykimą į pastarosios Susitariančiosios Šalies teritoriją, pagrindu. Keleiviai vežami Susitariančiosios Šalies, kurioje yra įsisteigęs transporto operatorius, teritorija;

 

b) jei yra straipsnio 2 dalyje numatytų sąlygų, keleiviai visų pirma to paties transporto operatoriaus nuvežami į Susitariančiosios Šalies teritoriją, kur jie vėl įlaipinami ir vežami į tą Susitariančiąją Šalį, kurioje įsisteigęs vežėjas;

 

c) keleiviai pakviesti keliauti į kitos Susitariančiosios Šalies teritoriją, o kelionės išlaidas apmoka kviečiantysis asmuo. Tokie keleiviai turi sudaryti vienalytę grupę, kuri nebuvo suformuota vien tik tai konkrečiai kelionei ir kuri nuvežama į Susitariančiosios Šalies, kurioje įsisteigęs transporto operatorius, teritoriją.

 

4.       Tranzitiniai vežimai per Susitariančiųjų Šalių teritoriją, kurie yra susiję su nuo reikalavimo turėti leidimą  atleistomis nemaršrutinėmis paslaugomis.

 

5.       Miesto ir tarpmiestiniai autobusai be keleivių, naudojami tik tam, kad pakeistų autobusą, kuris buvo apgadintas  ar sugedo tuo metu, kai juo buvo teikiamos šio Susitarimo reglamentuojamos tarptautinės paslaugos.

 

Transporto paslaugų, kurias teikia Europos Bendrijoje įsisteigę transporto operatoriai, išvykimo ir (arba) paskirties vieta gali būti bet kurioje Europos Bendrijos valstybėje narėje, nesvarbu, kurioje valstybėje narėje yra įregistruotas autobusas ar įsisteigęs vežėjas.

 

3.         Paraiška pateikiama Susitariančiosios Šalies, iš kurios išvyksta autobusas, arba pirmojo keleivių įlaipinimo punkto kompetentingai institucijai.

 

4.         Miesto ir tarpmiestiniai autobusai, kuriais teikiamos paslaugos, registruojami Susitariančiosios Šalies, kurioje įsisteigęs transporto operatorius, teritorijoje.

 

5.         Miesto ir tarpmiestiniai autobusai, kuriais pagal INTERBUS susitarimą teikiamos tarptautinės nemaršrutinės paslaugos, turi atitikti šio Susitarimo 2 priede nustatytus techninius standartus.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2003 m. sausio 16 d.

įsakymu Nr. 3-25

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2003 m. gegužės 12 d.

įsakymo Nr. 3-328 redakcija)

 

(Leidimo teikti neliberalizuotas nemaršrutines keleivių vežimo paslaugas pavyzdys)

 

(Rožinės spalvos popierius: DIN A4 = 29,7 x 21 cm)

(Leidimo pirmasis lapas)

 

LIETUVOS RESPUBLIKA

LT

VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

                                                                                                                (A. V.)

 

LEIDIMAS Nr. 000000

 

miesto ar tarpmiestiniais autobusais

teikti tarptautines nemaršrutines paslaugas tarp susitariančiųjų šalių

pagal Susitarimo dėl tarptautinio nemaršrutinio keleivių vežimo miesto arba tarpmiestiniais autobusais (INTERBUS susitarimo) 7 straipsnį

 

 

Išduotas: ------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(vežėjo pavadinimas)

 

Adresas: -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Šalis: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tel.: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Faks.: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

--------------------------------------------------------                                                                            

                      (išdavimo vieta ir data)                                                (leidimą išdavusios institucijos parašas ir spaudas)


(Antrasis leidimo lapas)

 

1. Nemaršrutinių keleivių vežimo paslaugų kelionės tikslas, priežastis ir aprašymas:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2. Informacija apie maršrutą:

 

(a) išvykimas: -------------------------------------------------------------------------------------------

                                                            (vieta)                                                                                        (šalis)

(b) atvykimas: ----------------------------------------                                                                            

                                                            (vieta)                                                                                      (šalis)

 

Pagrindinis kelionės maršrutas ir valstybės sienos kirtimo punktai:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3. Paslaugų teikimo data: -------------------------------------------------------------------------------

 

4. Autobuso(-ų) registracijos numeris(-iai):

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5. Kitos sąlygos:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

6. Keleivių sąrašas pridedamas.

 

--------------------------------------------------------

                                                                                                                        (leidimą išduodančios institucijos spaudas)


(Trečiasis leidimo lapas)

 

Svarbi informacija

 

1. Leidimas galioja visos kelionės metu. Leidimu gali naudotis tik tas vežėjas, kurio pavadinimas ir autobuso registracijos numeris nurodytas leidime.

 

2. Leidimas visos kelionės metu laikomas autobuse ir pateikiamas įgaliotų tikrinti pareigūnų reikalavimu.

 

3. Keleivių sąrašas pridedamas prie leidimo.

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 3-328, 2003-05-12, Žin., 2003, Nr. 49-2186 (2003-05-21), i. k. 1032210ISAK0003-328

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-328, 2003-05-12, Žin., 2003, Nr. 49-2186 (2003-05-21), i. k. 1032210ISAK0003-328

Dėl susisiekimo ministro 2003 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 3-25 "Dėl susitarimo dėl tarptautinio nemaršrutinio keleivių vežimo tarpmiestiniais ir miesto autobusais (INTERBUS) įgyvendinimo" pakeitimo