Suvestinė redakcija nuo 2019-08-31

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 67-3394, i. k. 1121100NUTA00000665

 

TAR pastaba. Pirmą kartą dukterinių bendrovių pelningumo rodiklius Vyriausybė tvirtina 2020–2021 metų laikotarpiui. Jie Vyriausybei tvirtinti pateikiami likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki šio laikotarpio pradžios ir tvirtinami likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki šio laikotarpio pradžios.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 880, 2019-08-28, paskelbta TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13778

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

Nauja redakcija nuo 2015-06-23:

Nr. 619, 2015-06-17, paskelbta TAR 2015-06-22, i. k. 2015-10033

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL VALSTYBĖS TURTINIŲ IR NETURTINIŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO VALSTYBĖS VALDOMOSE ĮMONĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. birželio 6 d. Nr. 665

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 22 straipsnio 5 punktu ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (toliau – Įstatymas) 23 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 880, 2019-08-28, paskelbta TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13778

 

1. Patvirtinti pridedamą Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

2. Nustatyti, kad:

2.1. Neteko galios nuo 2019-08-31

Punkto naikinimas:

Nr. 880, 2019-08-28, paskelbta TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13778

 

2.2. kai Apraše nurodyta, kad atskiros Aprašo nuostatos yra rekomendacinio pobūdžio, taikoma taisyklė „laikykis arba paaiškink“, pagal kurią nukrypimas nuo rekomendacinio pobūdžio nuostatų galimas tik tuomet, kai to objektyviai reikia, ir kiekvienas nukrypimas turi būti racionaliai pagrįstas ir paaiškintas valstybės įmonės metinėje veiklos ataskaitoje ar valstybės valdomos bendrovės metiniame pranešime, rengiamuose įgyvendinant Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“ (toliau – Skaidrumo gairės), reikalavimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 880, 2019-08-28, paskelbta TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13778

 

2.3. akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kuriose valstybei nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia 1/2 ar mažiau balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, akcijų valdytojai, įgyvendindami valstybės, kaip akcininkės, turtines ir neturtines teises šiose bendrovėse, Aprašo nuostatomis vadovaujasi mutatis mutandis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 516, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-29, i. k. 2017-11069

 

3. Pavesti valstybės valdomų įmonių, kaip jos apibrėžtos Įstatyme (toliau – valstybės valdoma įmonė), dalyvio turtines ir neturtines teises įgyvendinančioms institucijoms atstovauti valstybei valstybės valdomose įmonėse, laikantis Įstatymo 9 straipsnyje išdėstytų principų, ir siekti, kad valstybės valdomos įmonės organai įgyvendintų Aprašo nuostatas, o dukterinių bendrovių, kaip jos apibrėžtos Įstatyme, organai įgyvendintų Aprašo nuostatas, jeigu Apraše nenustatyta kitaip.

Punkto pakeitimai:

Nr. 880, 2019-08-28, paskelbta TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13778

 

4. Nustatyti, kad valstybės valdomų įmonių lėšos, tenkančios valstybei jų likvidavimo atveju, pervedamos į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 602, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10492

Nr. 880, 2019-08-28, paskelbta TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13778

 

5. Šio nutarimo 4 punkte nenurodytas turtas perduodamas centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai nenustato kitaip.

Papildyta punktu:

Nr. 602, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10492

Punkto pakeitimai:

Nr. 880, 2019-08-28, paskelbta TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13778

 

6. Įgalioti centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją perimti valstybei tenkantį likviduotos valstybės valdomos įmonės turtą, nurodytą šio nutarimo 5 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. 602, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10492

 

7. Įgalioti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministeriją patvirtinti valstybei atstovaujančios institucijos rašto dėl valstybės siekiamų tikslų valstybės valdomoje įmonėje ir keliamų lūkesčių valstybės valdomai įmonei turinio reikalavimus ir rengimo tvarką.

Papildyta punktu:

Nr. 602, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10492

Punkto pakeitimai:

Nr. 880, 2019-08-28, paskelbta TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13778

 

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                 RIMANTAS ŽYLIUS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665

 

VALSTYBĖS TURTINIŲ IR NETURTINIŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO VALSTYBĖS VALDOMOSE ĮMONĖSE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 197, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-23, i. k. 2017-04761

 

1. Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato visų valstybės valdomų įmonių valdyme dalyvaujančių valstybės institucijų, įstaigų ir įmonių, įskaitant ir valstybei atstovaujančias institucijas bei valdymo koordinavimo centrą, teises ir pareigas, susijusias su valstybės valdomų įmonių valdymu.

2. Apraše yra suformuluota bendra valstybės valdomų įmonių valdymo politika ir nustatyti vienodi visoms valstybei atstovaujančioms institucijoms pagrindiniai principai ir valstybės valdomų įmonių valdymo reikalavimai, siekiant veiksmingos valstybės valdomų įmonių veiklos.

21. Neteko galios nuo 2019-08-31

Punkto naikinimas:

Nr. 880, 2019-08-28, paskelbta TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13778

Papildyta punktu:

Nr. 197, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-23, i. k. 2017-04761

 

22. Aprašo XX ir XXI skyrių nuostatos taikomos atitinkamai valstybės valdomų įmonių nekilnojamojo turto – statinių, patalpų ar jų dalių (toliau – nekilnojamasis turtas) – ir valstybės valdomų bendrovių dukterinių bendrovių akcijų valdymui, naudojimui ir disponavimui juo, jeigu įstatymai nenustato specialių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo sąlygų ir tvarkos.

Papildyta punktu:

Nr. 15, 2019-01-09, paskelbta TAR 2019-01-15, i. k. 2019-00520

 

II SKYRIUS
SĄVOKOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 197, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-23, i. k. 2017-04761

 

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Akcijų valdytojas – valstybei nuosavybės teise priklausančių valstybės valdomų bendrovių akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises įgyvendinanti valstybės institucija, įstaiga, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas ar kitas juridinis asmuo, kuriam teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka šios akcijos yra perduotos patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti.

3.11. Neteko galios nuo 2019-08-31

Papunkčio naikinimas:

Nr. 880, 2019-08-28, paskelbta TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13778

Papildyta papunkčiu:

Nr. 602, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10492

 

3.2. Įgaliotinis – fizinis asmuo, kuriam akcijų valdytojas duoda įgaliojimą dalyvauti valstybės valdomos bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, balsuoti jame, siūlyti naujus darbotvarkės klausimus, sprendimų projektus, kelti kandidatūras į visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo organo narius ir audito įmonę, kai tai leidžia valstybei priklausantis akcijų skaičius, taip pat rinkti informaciją ir atlikti kitus veiksmus, kuriuos leidžia Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, pasinaudojant valstybei priklausančių akcijų suteikiamomis neturtinėmis teisėmis ne visuotinio akcininkų susirinkimo metu.

3.3. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje.

3.4. Valdymo koordinavimo centras – viešoji įstaiga „Stebėsenos ir prognozių agentūra“, kuri atlieka su valstybės valdomų įmonių valdymo politikos įgyvendinimu susijusias funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 straipsnyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 516, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-29, i. k. 2017-11069

 

3.5. Valstybei atstovaujanti institucija – įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija arba akcijų valdytojas.

3.6. Neteko galios nuo 2019-08-31

Punkto naikinimas:

Nr. 880, 2019-08-28, paskelbta TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13778

 

3.7. Neteko galios nuo 2019-08-31

Punkto naikinimas:

Nr. 880, 2019-08-28, paskelbta TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13778

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 619, 2015-06-17, paskelbta TAR 2015-06-22, i. k. 2015-10033

 

31. Kitos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme.

Papildyta punktu:

Nr. 880, 2019-08-28, paskelbta TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13778

 

4. Neteko galios nuo 2017-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 384, 2017-05-24, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09167

 

3 skyrius. Neteko galios nuo 2019-08-31

Skyriaus naikinimas:

Nr. 880, 2019-08-28, paskelbta TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13778

 

4 skyrius. Neteko galios nuo 2017-07-01

Skyriaus naikinimas:

Nr. 516, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-29, i. k. 2017-11069

 

V SKYRIUS
ŪKIO SEKTORIAUS ŠAKOS POLITIKOS FORMAVIMO IR JOS ĮGYVENDINIMO ORGANIZAVIMO, KOORDINAVIMO IR KONTROLIAVIMO FUNKCIJŲ ATSKYRIMAS NUO VALSTYBEI ATSTOVAUJANČIOS INSTITUCIJOS FUNKCIJŲ

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 197, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-23, i. k. 2017-04761

 

9. Siekiant išvengti interesų konflikto valstybei atstovaujančiose institucijose, funkcijos, susijusios su atstovavimu valstybei valstybės valdomose įmonėse, turi būti sutelktos tuose padaliniuose, kurie nevykdo ūkio sektoriaus šakos politikos formavimo ar jos įgyvendinimo organizavimo, koordinavimo ir kontroliavimo funkcijų.

10. Neteko galios nuo 2017-03-24

Punkto naikinimas:

Nr. 197, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-23, i. k. 2017-04761

 

11. Neteko galios nuo 2017-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 516, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-29, i. k. 2017-11069

 

VI SKYRIUS
VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ ĮGYVENDINAMI VALSTYBĖS TIKSLAI

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 197, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-23, i. k. 2017-04761

 

12. Valstybė, dalyvaudama valstybės valdomos įmonės valdyme, siekia verslo vertės augimo, dividendų ar pelno įmokos pajamingumo, nacionalinio saugumo interesų užtikrinimo, strateginių projektų įgyvendinimo ar kitų tikslų, kurie nustatomi teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 602, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10492

 

121. Valstybei atstovaujanti institucija ne rečiau kaip kas 4 metus parengia ir pateikia valstybės valdomai įmonei raštą dėl valstybės siekiamų tikslų valstybės valdomoje įmonėje ir keliamų lūkesčių valstybės valdomai įmonei (toliau – Raštas). Rašto tikslas – nurodyti ir identifikuoti šiuos tikslus (iš išvardytų Aprašo 12 punkte) ir lūkesčius.

Papildyta punktu:

Nr. 602, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10492

 

122. Nurodant valstybės keliamus lūkesčius valstybės valdomai įmonei įvardijama valstybės valdomos įmonės pagrindinė ir kitos veiklos, veiklos prioritetai, esminiai veiklos vertinimo rodikliai, atskaitomybės poreikiai, įgyvendinami valstybei svarbūs ekonominiai projektai. Rašte gali būti nurodyta ir kita informacija, reikalinga valstybės keliamiems lūkesčiams valstybės valdomai įmonei įvardyti.

Papildyta punktu:

Nr. 602, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10492

 

123. Jeigu valstybės valdoma bendrovė, kuriai teikiamas Raštas, turi dukterinių bendrovių, Rašte turi būti pateikiama informacija ir dėl jos dukterinių bendrovių ir paskesnių eilių dukterinių bendrovių.

Papildyta punktu:

Nr. 602, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10492

 

124. Rašte nurodoma informacija detalizuojama vadovaujantis Rašto rengimo rekomendacijomis.

Papildyta punktu:

Nr. 602, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10492

 

125. Prieš pateikdama Raštą valstybės valdomai įmonei, valstybei atstovaujanti institucija Rašto projektą pateikia valdymo koordinavimo centrui. Valdymo koordinavimo centras ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo Rašto projekto gavimo dienos valstybei atstovaujančiai institucijai pateikia su Rašto projekto turiniu susijusių pastabų ir pasiūlymų. Jeigu valdymo koordinavimo centras nepateikia pastabų ir pasiūlymų per šioje dalyje nurodytą terminą, laikoma, kad valdymo koordinavimo centras pastabų ir pasiūlymų dėl Rašto projekto neturi.

Papildyta punktu:

Nr. 602, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10492

 

126. Raštui pasirašytinai pritaria valstybei atstovaujančios institucijos vadovas. Po valstybei atstovaujančios institucijos vadovo pritarimo Raštas ne vėliau kaip kitą darbo dieną pateikiamas valstybės valdomai įmonei ir paskelbiamas valstybei atstovaujančios institucijos, valstybės valdomos įmonės ir valdymo koordinavimo centro interneto svetainėje, išskyrus jame esančią konfidencialią informaciją ar komercinę (gamybinę) paslaptį.

Papildyta punktu:

Nr. 602, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10492

 

127. Įsteigus naują valstybės valdomą įmonę, ją pertvarkius ar reorganizavus, Raštas turi būti parengtas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo valstybės valdomos įmonės įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos.

Papildyta punktu:

Nr. 602, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10492

 

128. Raštu vadovaujamasi formuojant valstybės valdomos įmonės finansinius ir nefinansinius ilgalaikius (strateginius) ir trumpalaikius (taktinius) tikslus. Anksčiau nei kas 4 metus Raštas gali būti koreguojamas ir teikiamas valstybės valdomai įmonei, kai atnaujinama Rašte pateikta informacija. Atnaujintas Raštas valstybės valdomai įmonei teikiamas vadovaujantis Aprašo 125127 punktuose nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 602, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10492

 

13. Ne rečiau kaip kas 4 metus atitinkama valstybei atstovaujanti institucija persvarsto valstybės valdomos įmonės teisinės formos tinkamumą, be kita ko, atsižvelgdama ir į bendrąją ūkio ir atitinkamo ūkio sektoriaus padėtį. Apie persvarstymo rezultatus valstybei atstovaujanti institucija raštu praneša Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai per 10 darbo dienų nuo persvarstymo. Ekonomikos ir inovacijų ministerija apibendrintą informaciją kartu su savo rekomendacijomis teikia Vyriausybei.

Punkto pakeitimai:

Nr. 516, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-29, i. k. 2017-11069

Nr. 602, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10492

Nr. 880, 2019-08-28, paskelbta TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13778

 

131.Valstybės valdomų įmonių, valstybės valdomų bendrovių dukterinių bendrovių ir paskesnių eilių dukterinių bendrovių ir valstybei atstovaujančių institucijų sąrašas skelbiamas valdymo koordinavimo centro interneto svetainėje. Valstybei atstovaujanti institucija nedelsdama praneša valdymo koordinavimo centrui apie valstybės valdomos įmonės ir dukterinės bendrovės įsteigimą, likvidavimą, valstybės valdomų bendrovių valstybei priklausančių akcijų privatizavimą, dukterinių bendrovių akcijų pardavimą, teisinės formos ar valstybei atstovaujančios institucijos pasikeitimą arba kitas sąrašo atnaujinimui reikšmingas aplinkybes. Valdymo koordinavimo centras sąrašą atnaujina per 3 darbo dienas nuo šiame punkte nurodytos informacijos gavimo.

Papildyta punktu:

Nr. 602, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10492

Punkto pakeitimai:

Nr. 880, 2019-08-28, paskelbta TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13778

 

14. Valstybei atstovaujanti institucija ne rečiau kaip kas 3 metus persvarsto tikslingumą priskirti valstybės valdomas įmones prie nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių ir prireikus teikia pasiūlymus Vyriausybei.

Punkto pakeitimai:

Nr. 619, 2015-06-17, paskelbta TAR 2015-06-22, i. k. 2015-10033

Nr. 516, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-29, i. k. 2017-11069

Nr. 602, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10492

 

VII SKYRIUS
VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ TIKSLAI

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 197, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-23, i. k. 2017-04761

 

15. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija užtikrina, o akcijų valdytojas siekia ir tais atvejais, kai leidžia turimas balsų skaičius, – užtikrina, kad valstybės valdoma įmonė siektų įgyvendinti valstybės siekiamus tikslus valstybės valdomoje įmonėje ir keliamus lūkesčius valstybės valdomai įmonei bei užtikrintų tinkamą valstybės investuoto kapitalo grąžą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 602, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10492

 

16. Valstybės valdomų įmonių ir dukterinių bendrovių siektinas vidutines metines nuosavo kapitalo kainas ir valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos siektiną vidutinį metinį konsoliduoto grynojo pelno rodiklį (toliau – pelningumo rodikliai) 3 metų laikotarpiui tvirtina Vyriausybė Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro teikimu. Pelningumo rodikliai skaičiuojami nuo valstybės valdomų įmonių ir dukterinių bendrovių ūkinės komercinės veiklos. Tais atvejais, kai valstybės valdomos įmonės ir dukterinės bendrovės nevykdo ūkinės komercinės veiklos arba jų vykdoma ūkinė komercinė veikla nėra laikoma reikšminga vadovaujantis ekonomikos ir inovacijų ministro patvirtintomis valstybės valdomų įmonių specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir informacijos pateikimo rekomendacijomis, pelningumo rodikliai neskaičiuojami ir Vyriausybei tvirtinti neteikiami. Valstybės valdomų įmonių ir dukterinių bendrovių pelningumo rodikliai naujam 3 metų laikotarpiui Vyriausybei tvirtinti pateikiami likus ne mažiau kaip 5 mėnesiams iki šio laikotarpio pradžios ir tvirtinami likus ne mažiau kaip 4 mėnesiams iki šio laikotarpio pradžios.

Punkto pakeitimai:

Nr. 197, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-23, i. k. 2017-04761

Nr. 602, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10492

Nr. 880, 2019-08-28, paskelbta TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13778

 

161. Valdymo koordinavimo centras:

161.1. kasmet, gavęs valstybės valdomų įmonių ir dukterinių bendrovių audituotus metinių finansinių ataskaitų rinkinius, apskaičiuoja ir įvertina, ar šios įmonės pasiekė joms Vyriausybės nustatytus pelningumo rodiklius;

161.2. kasmet vertinimo rezultatus ne vėliau kaip einamųjų metų gegužės 20 dieną pateikia valstybei atstovaujančioms institucijoms ir valstybės valdomoms įmonėms, jeigu vertinimo rezultatai susiję su tų valstybės valdomų įmonių dukterinėmis bendrovėmis;

161.3. likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki laikotarpio, kuriam nustatomi nauji pelningumo rodikliai, pateikia Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pagal Aprašo 3 priedą ir atsižvelgdamas į įmonės individualų vertinimą, kaip jis apibrėžtas Įstatyme, kurį atlieka valdymo koordinavimo centras, pelningumo rodiklius naujam 3 metų laikotarpiui, prieš tai juos suderinęs su atitinkamomis valstybei atstovaujančiomis institucijomis ir atitinkamais valstybės valdomų bendrovių valdymo organais, kai pelningumo rodikliai nustatomi dukterinėms bendrovėms;

161.4. vertina Raštus ir teikia valstybei atstovaujančioms institucijoms išvadas dėl jų tobulinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 602, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10492

Nr. 880, 2019-08-28, paskelbta TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13778

 

162. Valdymo koordinavimo centrui kasmet įvertinus Aprašo 161.1 papunktyje nurodytus pelningumo rodiklius, pasiektus per 3 metų laikotarpį, atitinkamos valstybei atstovaujančios institucijos, jeigu valstybės valdomos įmonės ir dukterinės bendrovės nepasiekia Vyriausybės patvirtinto pelningumo rodiklio, kad per vieną mėnesį nuo valdymo koordinavimo centro vertinimo rezultatų gavimo dienos iš valstybės valdomos įmonės ir dukterinės bendrovės kolegialaus valdymo organo, jeigu tokio nėra, – iš vienasmenio valdymo organo būtų gautas rašytinis paaiškinimas apie priežastis, kodėl nepasiektas atitinkamas rodiklis, ir veiksmus, kurių bus imtasi siekiant geresnių įmonės veiklos rezultatų. Dukterinės bendrovės atitinkami valdymo organai tokį rašytinį paaiškinimą teikia savo patronuojančiajai bendrovei.

Papildyta punktu:

Nr. 197, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-23, i. k. 2017-04761

Punkto pakeitimai:

Nr. 602, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10492

Nr. 880, 2019-08-28, paskelbta TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13778

 

17. Neteko galios nuo 2018-06-27

Punkto naikinimas:

Nr. 602, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10492

Punkto pakeitimai:

Nr. 197, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-23, i. k. 2017-04761

 

18. Valstybės valdomos įmonės organai reguliariai analizuoja ir vertina, kaip valstybės valdoma įmonė įgyvendina jai nustatytus ilgalaikius ir trumpalaikius finansinius ir nefinansinius tikslus (toliau – ilgalaikiai ir trumpalaikiai tikslai).

 

VIII SKYRIUS
VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ STRATEGIJA

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 197, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-23, i. k. 2017-04761

 

19. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija užtikrina, o akcijų valdytojas siekia, o tais atvejais, kai tai leidžia turimas balsų skaičius, – užtikrina, kad:

19.1. valstybės valdomos įmonės organai pagal kompetenciją priimtų sprendimus, kuriais nustatytų atitinkamos valstybės valdomos įmonės strategiją, ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus, o jeigu jiems įgyvendinti reikia papildomo finansavimo, – nurodytų tikslų įgyvendinimo finansavimo šaltinius (pavyzdžiui, valstybės valdomos įmonės veiklos pajamos, skolintas kapitalas, nuosavo kapitalo didinimas valstybės ir (ar) privačiomis lėšomis, subsidija, dotacija ar kiti);

19.2. valstybės valdomos įmonės strategija apimtų aplinkos, kurioje veikia valstybės valdoma įmonė, analizę, misiją, viziją, ilgalaikius (strateginius) tikslus, uždavinius ir išteklius, kurių reikia jiems pasiekti, taip pat veiklos planus;

19.21. valstybės valdomos įmonės strategija būtų rengiama ir tvirtinama atsižvelgiant į Raštą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 602, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10492

 

19.3. atitinkamas valstybės valdomos įmonės organas pateiktų valstybės valdomos įmonės strategijos projektą valdymo koordinavimo centrui peržiūrėti ne vėliau kaip iki kiekvienų metų lapkričio 15 dienos. Valdymo koordinavimo centras per mėnesį pateikia rekomendacijas dėl valstybės valdomos įmonės strategijos projekto. Atitinkamas valstybės valdomos įmonės organas peržiūri ir įvertina valdymo koordinavimo centro rekomendacijas.

191. Valstybės valdomos bendrovės siekia, o tais atvejais, kai tai leidžia turimas balsų skaičius, – užtikrina, kad Aprašo 19 ir 20 punktų nuostatos mutatis mutandis būtų taikomos dukterinėms bendrovėms.

Papildyta punktu:

Nr. 880, 2019-08-28, paskelbta TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13778

 

20. Patvirtinta valstybės valdomos įmonės strategija pateikiama valdymo koordinavimo centrui iki tų metų, kai jos patvirtinamos, sausio 15 dienos.

21. Vyriausybė patvirtina valstybės valdomų įmonių, kurių patvirtintos strategijos valstybei atstovaujančios institucijos teikimu pristatomos Vyriausybės pasitarime, sąrašą.

22. Valdymo koordinavimo centras kasmet apibendrina ilgalaikius ir trumpalaikius valstybės valdomų įmonių tikslus ir pasiektus konkrečius rodiklius, šią informaciją teikia metinėje ataskaitoje, skelbia savo interneto svetainėje, jeigu ją turi, jos pagrindu teikia valstybei atstovaujančioms institucijoms rekomendacijas dėl valstybės valdomų įmonių veiklos tobulinimo.

23. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija užtikrina, o akcijų valdytojas siekia, o tais atvejais, kai tai leidžia turimas balsų skaičius, – užtikrina, kad valstybės valdomos įmonės įstatuose nustatytus veiklos tikslus, taip pat misiją, viziją, ilgalaikius tikslus, jų įgyvendinimo finansavimo šaltinius, strategiją ir metinius veiklos planus ne rečiau kaip kartą per metus peržiūrėtų strategiją patvirtinę valstybės valdomos įmonės organai.

 

IX SKYRIUS
STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 197, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-23, i. k. 2017-04761

 

24. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija užtikrina, o akcijų valdytojas siekia, o tais atvejais, kai tai leidžia turimas balsų skaičius, – užtikrina, kad atitinkami valstybės valdomos įmonės organai, pagal kompetenciją priėmę sprendimus dėl valstybės valdomos įmonės veiklos tikslų, misijos, vizijos, ilgalaikių tikslų ir jų įgyvendinimo finansavimo šaltinių nustatymo, patvirtinę valstybės valdomos įmonės strategiją ir metinius veiklos planus, reguliariai prižiūrėtų, kaip įgyvendinami jų priimti sprendimai, ir parengtų strategijos įgyvendinimo metines ataskaitas.

25. Valstybei atstovaujanti institucija užtikrina, kad valstybės valdoma įmonė strategijos įgyvendinimo metinę ataskaitą jai pateiktų iki kitų metų gegužės 15 dienos.

26. Valstybei atstovaujanti institucija pateikia valdymo koordinavimo centrui strategijos įgyvendinimo metinę ataskaitą per 3 darbo dienas nuo jos gavimo, tačiau ne vėliau kaip kitą darbo dieną po to, kai pasibaigia Aprašo 25 punkte nustatytas terminas, o jeigu ją pagal kompetenciją rengia pati valstybei atstovaujanti institucija, – nuo parengimo dienos.

27. Valdymo koordinavimo centras per 2 mėnesius nuo Aprašo 26 punkte nurodyto termino pabaigos parengia apibendrintą valstybės valdomų įmonių strategijų įgyvendinimo ataskaitą ir pateikia ją Vyriausybei.

28. Prireikus valdymo koordinavimo centras teikia atitinkamai valstybei atstovaujančiai institucijai rekomendacijas ir pasiūlymus dėl valstybės valdomos įmonės strategijos įgyvendinimo.

 

X SKYRIUS
VEIKSMAI, NEPASIEKUS VALSTYBĖS VALDOMOS ĮMONĖS TIKSLŲ

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 197, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-23, i. k. 2017-04761

 

29. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija užtikrina, o akcijų valdytojas siekia, o tais atvejais, kai tai leidžia turimas balsų skaičius, – užtikrina, kad, nepasiekus valstybės valdomos įmonės tikslų ar juos pasiekus tik iš dalies:

29.1. būtų svarstoma, ar valdymo organo narys ar nariai tinka eiti pareigas;

29.2. valstybės valdomos įmonės vadovui būtų nemokama atlygio kintamoji dalis arba ji būtų proporcingai mažinama;

29.3. Neteko galios nuo 2018-06-27

Punkto naikinimas:

Nr. 602, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10492

 

XI SKYRIUS
VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ KOLEGIALIŲ ORGANŲ SUDARYMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 197, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-23, i. k. 2017-04761

 

30. Neteko galios nuo 2018-06-27

Punkto naikinimas:

Nr. 602, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10492

 

31. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija užtikrina, o akcijų valdytojas siekia, o tais atvejais, kai tai leidžia turimas balsų skaičius, – užtikrina, kad valstybės valdomų įmonių, kurios pagal Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymą (toliau – Finansinių ataskaitų audito įstatymas) priskiriamos viešojo intereso įmonėms arba kurios pagal Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymą priskiriamos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbioms įmonėms, įstatuose būtų nustatytas kolegialių organų sudarymas ir būtų sudaromi šie kolegialūs organai:

31.1. valstybės įmonėse – valdyba;

31.2. valstybės valdomose bendrovėse – stebėtojų taryba arba valdyba, kuriai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, įstatuose priskirtos priežiūros funkcijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 197, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-23, i. k. 2017-04761

Nr. 602, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10492

 

311. Valstybės valdomos bendrovės siekia, o tais atvejais, kai tai leidžia turimas balsų skaičius, – užtikrina, kad Aprašo 31 punkte nurodytų valstybės valdomų bendrovių dukterinėse bendrovėse mutatis mutandis būtų laikomasi nuostatos, kad jų įstatuose būtų nustatytas kolegialių organų sudarymas ir sudaroma stebėtojų taryba arba valdyba, kuriai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, įstatuose priskirtos priežiūros funkcijos.

Papildyta punktu:

Nr. 880, 2019-08-28, paskelbta TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13778

 

32. Valstybei atstovaujanti institucija sprendžia, ar tikslinga sudaryti kolegialius organus valstybės valdomose įmonėse, nepriskirtose Aprašo 31 punkte nurodytoms įmonėms, ir prireikus inicijuoja kolegialių organų sudarymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 197, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-23, i. k. 2017-04761

Nr. 602, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10492

 

321. Rekomenduojama valstybės valdomos bendrovės ir dukterinės bendrovės valdyboms nerinkti valdybos pirmininku valstybės valdomos bendrovės vadovo ir atitinkamai dukterinės bendrovės vadovo, jeigu jis išrinktas valdybos nariu, išskyrus atvejus, kai valstybės valdomoje bendrovėje ir atitinkamai dukterinėje bendrovėje sudaroma stebėtojų taryba.

Papildyta punktu:

Nr. 197, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-23, i. k. 2017-04761

Punkto pakeitimai:

Nr. 880, 2019-08-28, paskelbta TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13778

 

XII SKYRIUS
KOMITETAI

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 197, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-23, i. k. 2017-04761

 

33. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija užtikrina, o akcijų valdytojas siekia, o tais atvejais, kai tai leidžia turimas balsų skaičius, – užtikrina, kad:

33.1. valstybės valdomoje įmonėje, kuri pagal Finansinių ataskaitų audito įstatymą priskiriama viešojo intereso įmonėms ir kuri pagal šį įstatymą privalo sudaryti audito komitetą, taip pat valstybės valdomoje įmonėje, kuri pagal Finansinių ataskaitų audito įstatymą nepriskiriama viešojo intereso įmonėms ir pagal šį įstatymą neprivalo sudaryti audito komiteto, tačiau jos kompetentingi organai, atsižvelgdami į valstybės valdomos įmonės poreikius, priima sprendimą sudaryti audito komitetą, būtų vadovaujamasi Finansinių ataskaitų audito įstatymo ir šio įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimais, keliamais audito komitetams ir jų sudėčiai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 602, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10492

 

33.2. valstybės valdomoje bendrovėje, kuri laikoma didele įmone pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, būtų sudarytas atlygio komitetas, kuris rengtų ir teiktų atitinkamo organo posėdžiams rekomendacijas jam priskirtais valdymo organų narių atlyginimų nustatymo klausimais; valstybės valdomos bendrovės atlygio komiteto narių turi būti ne mažiau kaip 3, nariu negali būti tos valstybės valdomos bendrovės vadovas;

33.3. pagal valstybės valdomos bendrovės poreikius būtų sudaromi ir kiti komitetai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 384, 2017-05-24, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09167

 

34. Akcijų valdytojas siekia, o tais atvejais, kai tai leidžia turimas balsų skaičius, – užtikrina, kad valstybės valdomose bendrovėse būtų nustatyta veiksminga vidaus kontrolės sistema, kuri padėtų užtikrinti valstybės valdomos bendrovės veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir skaidrumą, strategijos ir veiklos planų įgyvendinimą, turto apsaugą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir išsamumą, sutartinių ir kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi ir visų su tuo susijusių rizikos veiksnių valdymą, taip pat numatytų veiksmus, skirtus korupcijos, užsienio pareigūnų papirkimo sudarant tarptautinius sandorius, prevencijai. Akcijų valdytojas atitinkamai siekia arba užtikrina, kad vidaus kontrolės sistemai užtikrinti būtų mutatis mutandis vadovaujamasi vidaus kontrolei taikomais reikalavimais, nustatytais Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. 619, 2015-06-17, paskelbta TAR 2015-06-22, i. k. 2015-10033

Nr. 880, 2019-08-28, paskelbta TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13778

 

341. Valstybės valdomos bendrovės siekia, o tais atvejais, kai tai leidžia turimas balsų skaičius, – užtikrina, kad Aprašo 34 punkto nuostatos mutatis mutandis būtų taikomos dukterinėms bendrovėms.

Papildyta punktu:

Nr. 880, 2019-08-28, paskelbta TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13778

 

13 skyrius. Neteko galios nuo 2017-03-24

Skyriaus naikinimas:

Nr. 197, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-23, i. k. 2017-04761

 

XIV SKYRIUS
VALSTYBĖS TURTINIŲ IR NETURTINIŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS VALSTYBĖS ĮMONĖSE

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 197, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-23, i. k. 2017-04761

 

39. Valstybei atstovaujanti institucija paskiria valstybės tarnautoją ar darbuotoją, kuruojantį konkrečią valstybės valdomą įmonę.

40. Valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija turi reikalauti iš valstybės įmonės, kad jai būtų pateikta informacija, kurios reikia valstybės įmonės veiklos analizei ir sprendimams, susijusiems su įmonės savininko teisių ir pareigų įgyvendinimu, priimti. Aprašo nustatytais atvejais, taip pat ir prireikus įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija šią informaciją pateikia valdymo koordinavimo centrui.

41. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija praneša valdymo koordinavimo centrui apie reikšmingus įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimus.

42. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija užtikrina, kad valstybės įmonės laiku pervestų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą pelno įmoką ir pinigines lėšas valstybės įmonės likvidavimo atveju.

Punkto pakeitimai:

Nr. 197, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-23, i. k. 2017-04761

 

XV SKYRIUS
VALSTYBĖS, KAIP AKCININKĖS, TURTINIŲ IR NETURTINIŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS VALSTYBĖS VALDOMOSE BENDROVĖSE

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 197, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-23, i. k. 2017-04761

 

43. Akcijų valdytojas, įgyvendindamas valstybės kaip akcininkės turtines ir neturtines teises, privalo reikalauti iš valstybės valdomos bendrovės pateikti jam informaciją, kurios reikia valstybės valdomos bendrovės veiklos analizei ir sprendimams, susijusiems su akcininko teisių ir pareigų įgyvendinimu, priimti. Aprašo nustatytais atvejais, taip pat ir prireikus akcijų valdytojas šią informaciją pateikia valdymo koordinavimo centrui.

44. Neteko galios nuo 2017-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 516, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-29, i. k. 2017-11069

 

45. Akcijų valdytojas, įgyvendindamas akcininko neturtines teises:

45.1. reikalauja iš valstybės valdomos bendrovės, kad jam per Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 26 straipsnio 4 dalyje nustatytą terminą registruotu laišku būtų pateiktas pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, išskyrus tuos atvejus, kai valstybė yra vienintelė valstybės valdomos bendrovės akcininkė;

45.2. reikalauja iš valstybės valdomos bendrovės, kad reorganizuojant ar vykdant atskyrimą visose po reorganizavimo ar atskyrimo veiksiančiose bendrovėse valstybė išlaikytų iki reorganizavimo ar atskyrimo turėtą balsų skaičių suteikiantį proporcingą akcijų kiekį, jeigu Vyriausybė nenusprendžia kitaip;

45.3. užtikrina, kad valstybės valdomos bendrovės įstatuose būtų nustatyta valdybos kompetencija priimti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sprendimus, jeigu atitinkamai investuojamo, perleidžiamo, nuomojamo (skaičiuojama atskirai kiekvienos rūšies sandorio) ilgalaikio turto balansinė vertė, įkeičiamo ar įkeičiamo hipoteka (skaičiuojama bendra sandorių suma) ilgalaikio turto balansinė vertė, kitų asmenų prievolių, kurių įvykdymas laiduojamas ar garantuojamas, suma ar įsigyjamo ilgalaikio turto kaina didesnė kaip:

45.3.1. 3 tūkst. (trys tūkstančiai) eurų, kai valstybės valdomos bendrovės įstatinis kapitalas neviršija 60 tūkst. (šešiasdešimt tūkstančių) eurų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1101, 2014-10-15, paskelbta TAR 2014-10-20, i. k. 2014-14317

 

45.3.2. 1/20 valstybės valdomos bendrovės įstatinio kapitalo, kai valstybės valdomos bendrovės įstatinis kapitalas viršija 60 tūkst. (šešiasdešimt tūkstančių) eurų, bet neviršija 60 mln. (šešiasdešimt milijonų) eurų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1101, 2014-10-15, paskelbta TAR 2014-10-20, i. k. 2014-14317

 

45.3.3. 3 mln. (trys milijonai) eurų, kai valstybės valdomos bendrovės įstatinis kapitalas viršija 60 mln. (šešiasdešimt milijonų) eurų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1101, 2014-10-15, paskelbta TAR 2014-10-20, i. k. 2014-14317

 

45.4. kontroliuoja, kad dividendai ir kitos lėšos, skiriami valstybei kaip akcininkei, valstybės valdomos bendrovės likvidavimo, akcijų perleidimo ir kitais atvejais būtų laiku pervedami į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą.

46. Akcijų valdytojas duoda įgaliotiniui įgaliojimą atlikti teisinius veiksmus įgyvendinant valstybės kaip akcininkės neturtines teises valstybės valdomos bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime ir (ar) ne visuotiniame akcininkų susirinkime. Kai valstybė yra vienintelė valstybės valdomos bendrovės akcininkė, akcijų valdytojas priima rašytinius sprendimus, kurie prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

47. Įgaliojime įgyvendinti neturtines teises valstybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo metu rekomenduojama nurodyti:

47.1. įgaliojimo numerį;

47.2. valstybės valdomos bendrovės pavadinimą ir kodą;

47.3. valstybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo datą;

47.4. akcijų valdytojo valdomų akcijų skaičių, nominaliąją vertę, taip pat akcijų suteikiamų balsų skaičių ir jų dalį;

47.5. įgaliojimo galiojimo laiką;

47.6. kaip įgaliotinis turi balsuoti kiekvienu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimu, taip pat dėl sprendimų projektų ir keliamų papildomų kandidatų į visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo narius ar valstybės valdomos bendrovės vadovo pareigas, dėl audito įmonės, kuriuos likus mažiau kaip 15 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar visuotinio akcininkų susirinkimo metu siūlys tokią teisę turintys asmenys. Prireikus įgaliojime taip pat nurodoma, kokius naujus sprendimų į darbotvarkę įtrauktais klausimais projektus, papildomus kandidatus į visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo narius ar valstybės valdomos bendrovės vadovo pareigas arba audito įmonę turi siūlyti įgaliotinis susirinkimo metu ir už juos balsuoti;

47.7. kokias akcininko neturtines teises akcijų valdytojas įgalioja įgyvendinti.

48. Įgaliojimui įgyvendinti neturtines teises ne visuotinio akcininkų susirinkimo metu rekomenduojama taikyti Aprašo 47 punkto, išskyrus 47.3 ir 47.6 papunkčių, nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 619, 2015-06-17, paskelbta TAR 2015-06-22, i. k. 2015-10033

 

49. Įgaliotiniu gali būti:

49.1. karjeros valstybės tarnautojas, Lietuvos banko tarnautojas, darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, jeigu akcijų valdytoja yra valstybės institucija ar valstybės įstaiga;

49.2. centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo darbuotojas, jeigu akcijų valdytojas yra centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 619, 2015-06-17, paskelbta TAR 2015-06-22, i. k. 2015-10033

 

49.3. Lietuvos banko tarnautojas, jeigu akcijų valdytojas yra Lietuvos bankas;

49.4. fizinis asmuo, jeigu akcijų valdytojas yra kitas juridinis asmuo, valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas valdantis patikėjimo teise.

50. Įgaliotiniu negali būti:

50.1. asmuo, kuriam neišnykęs teistumas už bet kokią nusikalstamą veiką;

50.2. asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos valstybės valdomos bendrovės ar jos patronuojančios bendrovės ir (ar) dukterinės bendrovės bei paskesnių eilių dukterinių bendrovių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 5 procentus visų balsų, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 602, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10492

 

50.3. asmuo, kurio įgaliojimas atstovauti valstybei ar savivaldybei per pastaruosius 5 metus panaikintas dėl netinkamo atstovavimo.

51. Įgaliojime įgaliotiniui neturi būti suteikta teisė perįgalioti kitą asmenį atlikti veiksmus, kuriuos jis įgaliotas atlikti.

52. Jeigu valstybės valdomos bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime numatoma svarstyti klausimą, susijusį su įstatinio kapitalo didinimu papildomais įnašais, ir, padidinus valstybės valdomos bendrovės, kurioje valstybei nuosavybės teise priklauso akcijos, įstatinį kapitalą, valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų teikiamų balsų dalis sumažėtų taip, kad valstybė neišlaikytų iki įstatinio kapitalo padidinimo turėtą balsų skaičių suteikiančio proporcingo akcijų kiekio, ir jeigu įstatymai nenustato kitaip, akcijų valdytojas duodamame įgaliojime nurodo balsuoti prieš įstatinio kapitalo didinimą. Reikalavimas duoti įgaliojimą balsuoti prieš įstatinio kapitalo didinimą netaikomas, kai valstybės valdomos bendrovės akcijos privatizuojamos valstybės kontrolės perdavimo būdu.

53. Tik vadovaudamasis Vyriausybės priimtais nutarimais dėl konkrečios valstybės valdomos bendrovės, akcijų valdytojas gali suteikti įgaliojimus balsuoti:

53.1. už valstybės valdomos bendrovės įstatinio kapitalo didinimą papildomais įnašais, kai valstybei nuosavybės teise priklauso akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 visų balsų;

53.2. dėl tokių darbotvarkės klausimų, jeigu akcijos suteikia ne mažiau kaip 2/3 visų balsų:

53.2.1.  likviduoti valstybės valdomą bendrovę, jeigu jai neiškelta bankroto byla;

53.2.2.  atšaukti valstybės valdomos bendrovės likvidavimą, jeigu sprendimą likviduoti valstybės valdomą bendrovę buvo priėmęs visuotinis akcininkų susirinkimas;

53.2.3.  reorganizuoti valstybės valdomą bendrovę, nurodžius reorganizavimo būdą, ar atlikti atskyrimo procedūras tokios valstybės valdomos bendrovės atžvilgiu;

53.2.4.  pertvarkyti valstybės valdomą bendrovę, nurodžius juridinio asmens, į kurį bus pertvarkoma valstybės valdoma bendrovė, teisinę formą.

54. Sprendimus dėl įgaliojimo balsuoti Aprašo 53.2 papunktyje nurodytais valstybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais suteikimo turi teisę priimti pats akcijų valdytojas, jeigu bent 2 valstybės valdomos bendrovės rodikliai nesiekia tokių reikšmių:

54.1. įstatinis kapitalas – 145 tūkst. (vienas šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai) eurų;

54.2. metų pardavimo grynosios pajamos – 145 tūkst. (vienas šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai) eurų;

54.3. vidutinis metinis darbuotojų skaičius – 50.

Punkto pakeitimai:

Nr. KT7-N3/2015, 2015-02-24, paskelbta TAR 2015-02-24, i. k. 2015-02853

Nr. 619, 2015-06-17, paskelbta TAR 2015-06-22, i. k. 2015-10033

 

55. Įgaliojime dėl balsavimo už kandidatus į visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų organą akcijų valdytojas turi:

55.1. nurodyti akcijų valdytojo siūlomus kandidatus, jų eiliškumą ir kiek už kiekvieną jo siūlomą kandidatą skirti balsų;

55.2. nustatyti, kad, keliems kandidatams surinkus po lygiai balsų, balsuojant pakartotinai įgaliotinis visus balsus skirtų už tą akcijų valdytojo iškeltą kandidatą, kuris įgaliojime nurodytoje keliamų kandidatų eilėje yra pirmesnis, o už kitų akcininkų iškeltus kandidatus neskirtų nė vieno balso. Šių reikalavimų galima nesilaikyti, kai yra daugiau nei viena laisva organo nario vieta, į kurią renkami kandidatai, o kitaip išsidėstę akcijų valdytojo balsai neabejotinai lemtų didesnio kiekio akcijų valdytojo pasiūlytų įgaliojime nurodytų kandidatų išrinkimą.

56. Įgaliojime dėl balsavimo už visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo valstybės valdomos bendrovės vadovo kandidatūrą akcijų valdytojas turi pavesti įgaliotiniui balsuoti už akcijų valdytojo iškeltą kandidatą.

57. Kai numatoma rinkti visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo narius ir valstybei priklausančios akcijos suteikia teisę siūlyti papildomus kandidatus, akcijų valdytojo pasiūlytų kandidatų skaičiaus santykis su valstybės valdomos bendrovės įstatuose įrašytu visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo narių skaičiumi neturi būti mažesnis už šių akcijų santykį su visomis valstybės valdomos bendrovės akcijomis.

16 skyrius. Neteko galios nuo 2017-03-24

Skyriaus naikinimas:

Nr. 197, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-23, i. k. 2017-04761

 

17 skyrius. Neteko galios nuo 2017-03-24

Skyriaus naikinimas:

Nr. 197, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-23, i. k. 2017-04761

 

18 skyrius. Neteko galios nuo 2017-03-24

Skyriaus naikinimas:

Nr. 197, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-23, i. k. 2017-04761

 

XIX SKYRIUS
VALSTYBĖS VALDOMOS ĮMONĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS, VALDYBOS IR VADOVO ATLYGIS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 197, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-23, i. k. 2017-04761

 

70. Valstybės valdomų įmonių vadovams darbo užmokestis nustatomas Vyriausybės nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 197, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-23, i. k. 2017-04761

 

71. Akcijų valdytojas inicijuoja visų valstybės valdomų bendrovių visuotiniuose akcininkų susirinkimuose klausimo dėl stebėtojų tarybos ar valdybos narių, kurie nėra valstybės tarnautojai ar valstybei atstovaujančios institucijos darbuotojai, atlygio už jų veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis svarstymą.

72. Rekomenduojama, kad valstybės valdomos bendrovės stebėtojų tarybos ar valdybos nario atlygis neturėtų kintamosios dalies ir neviršytų 1/4 dalies valstybės valdomos bendrovės vadovui nustatyto viso atlygio, o stebėtojų tarybos ar valdybos pirmininkui – 1/3 tokio atlygio dydžio.

Punkto pakeitimai:

Nr. 602, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10492

 

73. Jeigu būtų nuspręsta valstybės valdomos bendrovės stebėtojų tarybos ar valdybos nariams mokėti tantjemas, rekomenduojama iš anksto – kiekvieno nario kadencijos pradžioje – nustatyti aiškius tikslus ir kriterijus, pagal kuriuos būtų nustatoma, ar tantjemos turės būti išmokėtos, taip pat kad jų dydis neviršytų Aprašo 72 punkte nurodytos atlygio dalies dydžio.

Punkto pakeitimai:

Nr. 602, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10492

 

74. Jeigu valstybės valdomos bendrovės stebėtojų tarybos ar valdybos nariui nustatomas atlygis už jo veiklą atitinkamai stebėtojų taryboje ar valdyboje, rekomenduojama, kad toks atlygis būtų proporcingai mažinamas arba visai nemokamas, jeigu stebėtojų tarybos ar valdybos narys nedalyvauja atitinkamai stebėtojų tarybos ar valdybos posėdžiuose, nepareiškia nuomonės darbotvarkės klausimais ir nebalsuoja dėl jų.

 

XX SKYRIUS

VALSTYBĖS ĮMONIŲ NEKILNOJAMOJO TURTO VALDYMAS

 

75. Valstybės įmonių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija užtikrina, kad valstybės įmonė:

75.1. kartą per kalendorinius metus analizuotų nekilnojamojo turto valstybės įmonės veiklai užtikrinti poreikį, o nustačiusi valstybės įmonės veiklai nenaudojamą (nereikalingą) nekilnojamąjį turtą priimtų sprendimus dėl valstybės įmonės veiklai nenaudojamo (nereikalingo) nekilnojamojo turto panaudojimo – atsisakytų tokio nekilnojamojo turto, taip pat nekilnojamojo turto, kurio panaudojimo paskirtis nėra susijusi su valstybės įmonės įstatuose ar kituose dokumentuose nurodytomis veiklos sritimis, tikslais ar funkcijomis. Kol nepriimti sprendimai dėl valstybės įmonės veiklai nenaudojamo nekilnojamojo turto panaudojimo, valstybės įmonė turi užtikrinti, kad toks turtas duotų didžiausią grąžą savininkei – valstybei ir nebūtų patiriama sąnaudų, kurios turi neigiamą įtaką valstybės įmonės veiklos rezultatams ar teikiamų paslaugų kainai;

75.2. nesudarytų neatlygintino naudojimosi valstybės nekilnojamuoju turtu sandorių, jeigu Vyriausybė nenusprendžia kitaip;

75.3. užtikrintų, kad patikėjimo teise valdomo valstybės nekilnojamojo turto perleidimo naudotis tretiesiems asmenims procesuose dalyvaujantys asmenys būtų įpareigoti deklaruoti privačius interesus, vengtų bet kokio interesų konflikto ir, jei gali kilti interesų konfliktas, nusišalintų nuo tokių sprendimų priėmimo ar procedūrų vykdymo;

75.4. skelbtų nuasmenintus nekilnojamojo turto nuomos sandorius viešai valstybės įmonės interneto svetainėje, užtikrindama įmonės komercinės paslapties apsaugą.

76. Valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos turi reikalauti, kad valstybės nekilnojamasis turtas, kuris nenaudojamas valstybės įmonės veiklai, teisės aktų, reglamentuojančių valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo įgyvendinimą, nustatyta tvarka būtų perduotas centralizuotai valdyti centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, arba iš savo valdomos valstybės įmonės reikalauti tokio reikalavimo nevykdymą pateisinančių motyvuotų paaiškinimų:

76.1. nurodyti visas su nenaudojamo nekilnojamojo turto išlaikymu, priežiūra ir naudojimu susijusias išlaidas ir (ar) ekonominę naudą;

76.2. pateikti įrodymus, kad be šio turto valstybės įmonė negalės pasiekti savo strateginių veiklos tikslų ir nustatytų rezultatų.

Papildyta skyriumi:

Nr. 15, 2019-01-09, paskelbta TAR 2019-01-15, i. k. 2019-00520

 

XXI SKYRIUS

VALSTYBĖS VALDOMŲ BENDROVIŲ NEKILNOJAMOJO TURTO IR VALSTYBĖS VALDOMŲ BENDROVIŲ DUKTERINIŲ BENDROVIŲ AKCIJŲ VALDYMAS

 

77. Akcijų valdytojai siekia, o tais atvejais, kai leidžia turimas balsų skaičius, – užtikrina, kad valstybės valdoma bendrovė:

77.1. kartą per kalendorinius metus analizuotų nekilnojamojo turto valstybės valdomos bendrovės veiklai užtikrinti poreikį, nustatytų valstybės valdomos bendrovės veiklai nenaudojamą (nereikalingą) nekilnojamąjį turtą ir priimtų sprendimus dėl valstybės valdomos bendrovės veiklai nenaudojamo (nereikalingo) nekilnojamojo turto panaudojimo – atsisakytų tokio nekilnojamojo turto, taip pat nekilnojamojo turto, kurio panaudojimo paskirtis nėra susijusi su valstybės valdomos bendrovės įstatuose ar kituose dokumentuose nurodytomis veiklos sritimis, tikslais ar funkcijomis. Kol nepriimti sprendimai dėl valstybės valdomos bendrovės veiklai nenaudojamo nekilnojamojo turto panaudojimo, valstybės valdoma bendrovė turi užtikrinti, kad toks turtas duotų didžiausią grąžą akcininkui;

77.2. nustatytų valstybės valdomos bendrovės valdomo nekilnojamojo turto ir valstybės valdomos bendrovės dukterinių bendrovių akcijų pardavimo sandorių sudarymo tvarkas ir informaciją apie jas paskelbtų valstybės valdomos bendrovės interneto svetainėje;

77.3. nustatytų nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto pardavimo ar kitokio perdavimo kitų asmenų nuosavybėn procedūras – numatytų, kad valstybės valdomos bendrovės nekilnojamasis turtas parduodamas taikant viešo pardavimo procedūras, kurios sudarytų sąlygas nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis sudaryti su didžiausią kainą pasiūliusiu viešos pardavimo procedūros dalyviu, išskyrus nekilnojamojo turto pardavimo sandorius tarp valstybės valdomos bendrovės įmonių grupei priklausančių bendrovių, t. y. valstybės valdomos bendrovės ir (ar) jos dukterinių, ir (ar) paskesnės eilės dukterinių bendrovių;

77.4. nustatytų nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto nuomos viešas procedūras, kurios sudarytų sąlygas valstybės valdomos bendrovės nekilnojamąjį turtą išnuomoti didžiausią nuomos kainą pasiūliusiam asmeniui, išskyrus nekilnojamojo turto nuomos sandorius tarp valstybės valdomos bendrovės įmonių grupei priklausančių bendrovių, t. y. valstybės valdomos bendrovės ir (ar) jos dukterinių, ir (ar) paskesnės eilės dukterinių bendrovių;

77.5. užtikrintų, kad pagal pardavimo ar nuomos sandorius valstybės valdomos bendrovės nekilnojamasis turtas nebūtų perleidžiamas ar išnuomojamas valstybės valdomos bendrovės darbuotojams, valstybės valdomos bendrovės priežiūros ir valdymo organų nariams ar su jais susijusiems asmenims, sprendimus dėl nekilnojamojo turto perleidimo nuosavybės arba nuomos teisėmis priimtų valstybės valdomos bendrovės kolegialus valdymo organas bendrovės įstatų ar kito veiklos dokumento nustatyta tvarka, o priimant šiuos sprendimus dalyvaujantys asmenys arba tokio perleidimo procedūras vykdantys asmenys įsipareigotų deklaruoti privačius interesus, vengtų bet kokio interesų konflikto ir, jei gali kilti interesų konfliktas, nusišalintų nuo tokių sprendimų priėmimo ar procedūrų vykdymo;

77.6. skelbtų nuasmenintus nekilnojamojo turto pardavimo arba nuomos sandorius viešai valstybės valdomos bendrovės interneto svetainėje, užtikrindama bendrovės komercinės paslapties apsaugą;

77.7. nekilnojamąjį turtą parduotų ar kitais būdais perduotų kitų asmenų (išskyrus sandorius tarp valstybės valdomos bendrovės įmonių grupei priklausančių bendrovių, t. y. valstybės valdomos bendrovės ir (ar) jos dukterinių, ir (ar) paskesnės eilės dukterinių bendrovių) nuosavybėn už kainą, ne mažesnę kaip parduodamo ar kitais būdais perduodamo nekilnojamojo turto rinkos vertė, nustatyta Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka (kainos mažinimo, užtikrinant skaidrumo principo įgyvendinimą, kriterijai nustatomi tik viešai skelbiamuose valstybės valdomos bendrovės nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos aprašuose), išskyrus, kai parduodamo ar kitais būdais perduodamo nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė, nustatyta valstybės įmonės Registrų centro masinio vertinimo būdu, yra ne didesnė kaip 5 000 Eur (tokiu atveju nekilnojamąjį turtą parduotų ar kitais būdais perduotų už kainą, ne mažesnę kaip valstybės įmonės Registrų centro masinio vertinimo būdu nustatyta nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė; kainos mažinimo, užtikrinant skaidrumo principo įgyvendinimą, kriterijai nustatomi tik viešai skelbiamuose valstybės valdomos bendrovės nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos aprašuose), arba išnuomotų nekilnojamąjį turtą už mokestį, kuris atitinka rinkos sąlygas. Tuo atveju, jei nekilnojamojo turto rinkos vertė nustatoma kaip rinkos verčių intervalas, nekilnojamasis turtas šio punkto nustatyta tvarka ir sąlygomis gali būti parduotas ar kitais būdais perduotas kitų asmenų nuosavybėn už kainą, kuri yra ne mažesnė kaip žemiausias iš nustatytų nekilnojamojo turto rinkos verčių intervalo dydis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 880, 2019-08-28, paskelbta TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13778

 

77.8. nesudarytų nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto neatlygintino naudojimo arba neatlygintino perleidimo nuosavybės teise sutarčių;

77.9. nustatytų valstybės valdomos bendrovės dukterinių bendrovių (išskyrus tas, kurių akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržoje) akcijų pardavimo procedūras – numatytų, kad valstybės valdomos bendrovės dukterinių bendrovių akcijos parduodamos taikant viešas procedūras, kurios sudarytų sąlygas akcijų pirkimo–pardavimo sutartis sudaryti su didžiausią kainą pasiūliusiu dalyviu, išskyrus sandorius tarp valstybės valdomos bendrovės įmonių grupei priklausančių bendrovių, t. y. valstybės valdomos bendrovės ir (ar) jos dukterinių, ir (ar) paskesnės eilės dukterinių bendrovių, taip pat sandorius tarp minėtų bendrovių ir kitų bendrovių, kurių akcininke yra valstybės valdoma bendrovė, jos dukterinės bendrovės ir (ar) paskesnės eilės dukterinės bendrovės;

77.10. skelbtų nuasmenintus valstybės valdomos bendrovės dukterinių bendrovių (išskyrus tas, kurių akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržoje) akcijų pardavimo sandorius viešai valstybės valdomos bendrovės interneto svetainėje, užtikrindama bendrovės komercinės paslapties apsaugą.

Papildyta skyriumi:

Nr. 15, 2019-01-09, paskelbta TAR 2019-01-15, i. k. 2019-00520

 

XXII SKYRIUS
APRAŠO TAIKYMO MONITORINGAS

 

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. 15, 2019-01-09, paskelbta TAR 2019-01-15, i. k. 2019-00520

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 197, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-23, i. k. 2017-04761

 

78. Valdymo koordinavimo centras, įgyvendindamas jam Įstatyme nustatytas funkcijas, dėl visų valstybės valdomų įmonių, dukterinių bendrovių ir jų veiklos kiekvienais metais rengia apibendrinančią valstybės valdomų įmonių gerojo valdymo indekso ataskaitą ir iki rugpjūčio 30 d. ją pateikia Ekonomikos ir inovacijų ministerijai bei valstybei atstovaujančioms institucijoms. Gerojo valdymo indekso ataskaitoje pateikiamas įvertinimas, kaip valstybės valdomose įmonėse ir dukterinėse bendrovėse įgyvendinamos valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimą, valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimą, kandidatų į valstybės valdomos įmonės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atranką reguliuojančių teisės aktų nuostatos ir kaip valstybės valdomos įmonės ir dukterinės bendrovės valdymas atitinka NASDAQ Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos kodekso nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 516, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-29, i. k. 2017-11069

Nr. 880, 2019-08-28, paskelbta TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13778

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 15, 2019-01-09, paskelbta TAR 2019-01-15, i. k. 2019-00520

 

_________________

1 priedas. Neteko galios nuo 2018-06-27

Priedo naikinimas:

Nr. 602, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10492

Priedo pakeitimai:

Nr. 574, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-06-27, i. k. 2014-09254

Nr. 407, 2015-04-23, paskelbta TAR 2015-04-24, i. k. 2015-06246

Nr. 619, 2015-06-17, paskelbta TAR 2015-06-22, i. k. 2015-10033

Nr. 197, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-23, i. k. 2017-04761

Nr. 407, 2017-05-31, paskelbta TAR 2017-06-07, i. k. 2017-09648

Nr. 915, 2017-11-15, paskelbta TAR 2017-11-16, i. k. 2017-18073

Nr. 1109, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20944

 

2 priedas. Neteko galios nuo 2018-06-27

Priedo naikinimas:

Nr. 602, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10492

Priedo pakeitimai:

Nr. 1101, 2014-10-15, paskelbta TAR 2014-10-20, i. k. 2014-14317

 

 

 

Valstybės turtinių ir neturtinių teisių

įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse

tvarkos aprašo
3 priedas

 

 

VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ NUOSAVO KAPITALO KAINOS SKAIČIAVIMO APRAŠAS

 

1. Valstybės valdomų įmonių nuosavo kapitalo kainos skaičiavimo aprašas (toliau – Skaičiavimo aprašas) reguliuoja bendruosius pelningumo tikslų nustatymo principus, pateikia nuosavo kapitalo kainos apskaičiavimo formulę ir nustato, kaip analizuojama kapitalo kaina.

2. Valstybės valdomų įmonių nuosavo kapitalo kaina skaičiuojama atsižvelgiant į Skaičiavimo aprašą ir Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų nuostatas.

3. Bendrieji pelningumo tikslų nustatymo, atsižvelgiant į veiklos ir finansinę riziką, principai yra šie:

3.1. kuo didesnė įmonės veiklos ir finansinė rizika, tuo didesnė nuosavo kapitalo kaina, t. y. reikalaujama minimalaus pelningumo;

3.2. kuo didesnė verslo rizika, tuo didesnė nuosavo kapitalo dalis įmonės kapitalo struktūroje.

4. Nuosavo kapitalo kainai skaičiuoti naudojamas kapitalo aktyvų įkainojimo modelis (toliau – CAPM). Nuosavo kapitalo kaina apskaičiuojama pagal CAPM formulę ki = rf + βi*(rm–rf), čia:

ki – įmonės nuosavo kapitalo kaina, t. y. tikėtina grąža iš alternatyvios investicijos į įmonę, turinčią tokį pat rizikos profilį;

rf – nerizikingos investicijos palūkanų norma. Siekiant išlaikyti nuoseklumą ir kapitalo grąžą vertinti atsižvelgiant į strateginio veiklos planavimo trukmę, siūloma skaičiavimams naudoti vertinimo metu galiojantį Lietuvos Respublikos išleistų vertybinių popierių, denominuotų eurais, kurių trukmė iki išpirkimo sutampa su laikotarpiu, už kurį matuojama kapitalo grąža, pajamingumą;

βi – įmonės i beta. Tai yra sisteminės rizikos koeficientas, kuris parodo kovariacijos laipsnį tarp įmonės i ir rinkos portfelio grąžos. Įmonėms, kurių akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržoje, βi apskaičiuojama pagal jų akcijos kainos svyravimus, palyginti su biržos, kurioje prekiaujama šios įmonės vertybiniais popieriais, indekso svyravimais. Lietuvos valstybės valdomų įmonių betoms nustatyti naudojamas OMX Vilnius indeksas (OMXV). Įmonių, kurių akcijomis neprekiaujama vertybinių popierių biržoje, sisteminės rizikos koeficientas apskaičiuojamas pagal panašių įmonių sisteminę riziką, atitinkamai patikslinant apskaičiuotą reikalaujamą įmonės i kapitalo kainą pagal įmonės ir įsiskolinimo rodiklį. Apskaičiuota įmonės beta vertė, siekiant panaikinti dėl laiko intervalo ir indekso pasirinkimo būdingus tendencingumus, tikslinama pagal formulę (1/3) + βi(2/3);

rm – metinė rinkos portfelio grąža;

rm–rf – rinkos rizikos premija.

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 197, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-23, i. k. 2017-04761

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 501, 2013-05-31, Žin., 2013, Nr. 62-3085 (2013-06-12), i. k. 1131100NUTA00000501

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 "Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 574, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-06-27, i. k. 2014-09254

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1101, 2014-10-15, paskelbta TAR 2014-10-20, i. k. 2014-14317

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas

Nr. KT7-N3/2015, 2015-02-24, paskelbta TAR 2015-02-24, i. k. 2015-02853

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, šiuo nutarimu patvirtinto Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo 54 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymui

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 407, 2015-04-23, paskelbta TAR 2015-04-24, i. k. 2015-06246

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 619, 2015-06-17, paskelbta TAR 2015-06-22, i. k. 2015-10033

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 197, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-23, i. k. 2017-04761

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 407, 2017-05-31, paskelbta TAR 2017-06-07, i. k. 2017-09648

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 384, 2017-05-24, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09167

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 516, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-29, i. k. 2017-11069

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 915, 2017-11-15, paskelbta TAR 2017-11-16, i. k. 2017-18073

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1109, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20944

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 602, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10492

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 15, 2019-01-09, paskelbta TAR 2019-01-15, i. k. 2019-00520

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 880, 2019-08-28, paskelbta TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13778

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo