Suvestinė redakcija nuo 2018-01-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 9-340, i. k. 1061100NUTA00000061

 

TAR pastaba. Dokumentai, teiktini su 2017 m. laikotarpio elektros ir elektroninės įrangos tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitomis, turi būti teikiami vadovaujantis iki 2017 m. gruodžio 31 d. galiojusiomis šiuo nutarimu keičiamų Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių ir Mažiausio elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekio, kurį turi sutvarkyti elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir importuotojai, aprašo nuostatomis.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 829, 2017-10-11, paskelbta TAR 2017-10-16, i. k. 2017-16346

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. 61 „Dėl Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo ir elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduočių nustatymo“ pakeitimo

 

Nauja redakcija nuo 2013-01-01:

Nr. 936, 2012-07-18, Žin. 2012, Nr. 90-4696 (2012-07-28), i. k. 1121100NUTA00000936

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL DOKUMENTŲ, ĮRODANČIŲ, KAD ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMAS BUS FINANSUOJAMAS, SUDARYMO IR JŲ REIKALAVIMŲ VYKDYMO, LĖŠŲ, GAUTŲ PAGAL ŠIUOS DOKUMENTUS, KAUPIMO, NAUDOJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMO UŽDUOČIŲ NUSTATYMO

 

2006 m. sausio 19 d. Nr. 61

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 507, 2014-06-04, paskelbta TAR 2014-06-11, i. k. 2014-07410

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 341 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir 7 dalimi ir įgyvendindama 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (OL 2012 L 197, p. 38) nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 507, 2014-06-04, paskelbta TAR 2014-06-11, i. k. 2014-07410

 

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisykles;

1.2. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduočių aprašą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 829, 2017-10-11, paskelbta TAR 2017-10-16, i. k. 2017-16346

 

2. Nustatyti, kad ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos gamintojams ir importuotojams netaikomos šiuo nutarimu patvirtintame Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduočių apraše nurodytos kiekybinės ir kokybinės elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduotys. Šiems gamintojams ir importuotojams taikomi Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatyti ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo reikalavimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 507, 2014-06-04, paskelbta TAR 2014-06-11, i. k. 2014-07410

Nr. 829, 2017-10-11, paskelbta TAR 2017-10-16, i. k. 2017-16346

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                          Arūnas Kundrotas

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2006 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 61

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 936

redakcija)

 

DOKUMENTŲ, ĮRODANČIŲ, KAD ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMAS BUS FINANSUOJAMAS, SUDARYMO IR JŲ REIKALAVIMŲ VYKDYMO, LĖŠŲ, GAUTŲ PAGAL ŠIUOS DOKUMENTUS, KAUPIMO, NAUDOJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos gamintojų ir importuotojų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekiamos elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo tvarką.

2. Taisyklių reikalavimai taikomi:

2.1. elektros ir elektroninės įrangos gamintojams ir importuotojams, Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekiantiems elektros ir elektroninę įrangą;

2.2. elektros ir elektroninės įrangos gamintojų ir importuotojų organizacijoms, turinčioms elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licenciją (toliau –Organizacija);

2.3. elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkytojams.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Buitinė elektros ir elektroninė įranga – namų ūkiuose naudojama elektros ir elektroninė įranga, taip pat komerciniuose ir pramonės ūkio objektuose, institucijose ir kitur naudojama elektros ir elektroninė įranga, kuri savo pobūdžiu ar sudėtimi panaši į namų ūkiuose naudojamą elektros ir elektroninę įrangą. Elektros ir elektroninė įranga, kurią gali naudoti tiek namų ūkiai, tiek vartotojai, kurie nėra namų ūkiai, laikoma buitine elektros ir elektronine įranga.

Ne buitinė elektros ir elektroninė įranga – išimtinai komerciniuose ar pramonės ūkio objektuose, institucijose ar kitur, išskyrus namų ūkius, naudojama elektros ir elektroninė įranga.

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. 507, 2014-06-04, paskelbta TAR 2014-06-11, i. k. 2014-07410

 

4. Dokumentai, įrodantys, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, yra:

4.1. banko garantija, užtikrinanti einamaisiais metais Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos buitinės elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekio (bet ne mažesnio kaip šiuo nutarimu nustatyta elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduotis), kurį turi sutvarkyti elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir importuotojai, tvarkymo finansavimą;

4.2. laidavimo draudimo sutartis, sudaryta elektros ir elektroninės įrangos gamintojo ar importuotojo ir draudiko ir užtikrinanti einamaisiais metais Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos buitinės elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekio (bet ne mažesnio kaip šiuo nutarimu nustatyta elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduotis), kurį turi sutvarkyti elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir importuotojai, tvarkymo finansavimą;

4.3. su Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus atitinkančia Organizacija pasirašyta sutartis, garantuojanti, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas;

4.4. ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos gamintojo ar importuotojo ir šios įrangos pirkėjo (atliekų turėtojo) pasirašyti įsipareigojimai, pagal kuriuos užtikrinamas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 507, 2014-06-04, paskelbta TAR 2014-06-11, i. k. 2014-07410

 

5. Buitinės elektros ir elektroninės įrangos gamintojas ar importuotojas, registruodamasis ir teikdamas elektros ir elektroninės įrangos apskaitos ir elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitas (toliau – ataskaita) aplinkos ministro nustatyta tvarka, turi per Vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą (toliau – GPAIS) Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – Agentūra) pateikti vieno iš Taisyklių 4.1 arba 4.2 papunkčiuose nurodytų dokumentų kopiją arba deklaruoti, kad turi Taisyklių 4.3 papunktyje nurodytą dokumentą, atitinkantį Taisyklių 24 punkto reikalavimus. Agentūrai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų gavimo įvertinus, kad gamintojo ar importuotojo pateiktas Taisyklių 4.1 ar 4.2 papunktyje nurodytas dokumentas neatitinka bent vieno iš Taisyklių 7–11 punktuose nustatytų atitinkamų reikalavimų, ir naudojantis GPAIS apie tai informavus gamintoją ar importuotoją, gamintojas ar importuotojas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo dienos per GPAIS Agentūrai pateikti atitinkamai patikslinto vieno iš Taisyklių 4.1 arba 4.2 papunkčiuose nurodytų dokumentų kopiją arba deklaruoti, kad turi Taisyklių 4.3 papunktyje nurodytą dokumentą, atitinkantį Taisyklių 24 punkto reikalavimus. Agentūrai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų gavimo įvertinus, kad gamintojo ar importuotojo pateiktas Taisyklių 4.1 ar 4.2 papunktyje nurodytas dokumentas atitinka visus Taisyklių 7–11 punktuose nustatytus atitinkamus reikalavimus, ir naudojantis GPAIS apie tai informavus gamintoją ar importuotoją, gamintojas ar importuotojas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos Agentūrai pateikti šio dokumento originalą. Buitinės elektros ir elektroninės įrangos gamintojo ar importuotojo registracija laikoma nebaigta ir ataskaita laikoma nepateikta, kol Agentūra nėra gavusi Taisyklių 4.1 ar 4.2 papunktyje nurodyto dokumento atitinkamo originalo arba gamintojas ar importuotojas per GPAIS nėra deklaravęs, kad turi Taisyklių 4.3 papunktyje nurodytą dokumentą, atitinkantį Taisyklių 24 punkto reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 507, 2014-06-04, paskelbta TAR 2014-06-11, i. k. 2014-07410

Nr. 829, 2017-10-11, paskelbta TAR 2017-10-16, i. k. 2017-16346

 

6. Ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos gamintojas ar importuotojas, registruodamasis ir teikdamas ataskaitas aplinkos ministro nustatyta tvarka, turi per GPAIS Agentūrai deklaruoti, kad rašytiniuose susitarimuose su gamintojo ar importuotojo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 507, 2014-06-04, paskelbta TAR 2014-06-11, i. k. 2014-07410

Nr. 829, 2017-10-11, paskelbta TAR 2017-10-16, i. k. 2017-16346

 

II. BANKO GARANTIJA, LAIDAVIMO DRAUDIMO SUTARTIS IR JŲ VYKDYMO SĄLYGOS

 

7. Banko garantiją buitinės elektros ir elektroninės įrangos gamintojui ar importuotojui suteikia bankas ar kita kredito įstaiga, veikianti Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 507, 2014-06-04, paskelbta TAR 2014-06-11, i. k. 2014-07410

 

8. Laidavimo draudimo sutartį sudaro buitinės elektros ir elektroninės įrangos gamintojas ar importuotojas ir draudimo įmonė, įsteigta bet kurioje Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybėje ir turinti teisę vykdyti šią veiklą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 507, 2014-06-04, paskelbta TAR 2014-06-11, i. k. 2014-07410

 

9. Agentūra priima tik tokias banko garantijas ir laidavimo draudimo sutartis, kurios:

9.1. sudarytos lietuvių arba kita kalba ir prie jų pridėtas patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą;

9.2. sudarytos Agentūros naudai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 89, 2016-01-25, paskelbta TAR 2016-01-29, i. k. 2016-01855

Nr. 829, 2017-10-11, paskelbta TAR 2017-10-16, i. k. 2017-16346

 

9.3. galioja ne trumpiau kaip iki kitų metų balandžio 1 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 507, 2014-06-04, paskelbta TAR 2014-06-11, i. k. 2014-07410

 

10. Laidavimo draudimo sutartyje, be reikalavimų, nurodytų Taisyklių 9 punkte, turi būti nustatyta, kad elektros ir elektroninės įrangos gamintojui ar importuotojui neįvykdžius elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduočių ar nefinansavus šių atliekų tvarkymo, laidavimo draudimo sutartyje numatytos sumos išieškojimas pirmiausia nukreipiamas į laiduotojo turtą, taip pat nustatytas aiškus laiduotojo atsisakymas reikalauti, kad laidavimo draudimo sutartyje numatytos sumos išieškojimas pirmiausia būtų nukreiptas į asmens, už kurį jis laidavo, turtą.

11. Banko garantijoje ir laidavimo draudimo sutartyje nurodoma lėšų suma, kurios reikia buitinės elektros ir elektroninės įrangos atliekoms sutvarkyti. Gamintojų ir importuotojų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos buitinės elektros ir elektroninės įrangos atliekoms sutvarkyti reikalinga suma apskaičiuojama atsižvelgiant į einamųjų kalendorinių metų kiekybinę elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduotį (procentais), per praėjusius kalendorinius metus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektą elektros ir elektroninės įrangos kiekį (tonomis) ir Taisyklių priede nurodytus elektros ir elektroninės įrangos ir banko garantijos, laidavimo draudimo sutarties dydžio nustatymo įkainius, taikomus atitinkamai elektros ir elektroninės įrangos grupei. Jeigu gamintojas ar importuotojas elektros ir elektroninę įrangą praėjusiais metais Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekė ne ištisus metus, per praėjusius kalendorinius metus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektas elektros ir elektroninės įrangos kiekis apskaičiuojamas atsižvelgiant į vidutiniškai per mėnesį tiektą elektros ir elektroninės įrangos kiekį (tonomis).

Punkto pakeitimai:

Nr. 507, 2014-06-04, paskelbta TAR 2014-06-11, i. k. 2014-07410

 

12. Gamintojų ir importuotojų, pradėjusių Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekti elektros ir elektroninę įrangą einamaisiais kalendoriniais metais, Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos buitinės elektros ir elektroninės įrangos atliekoms sutvarkyti reikalinga suma apskaičiuojama atsižvelgiant į einamųjų kalendorinių metų kiekybinę elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduotį (procentais), planuojamą per einamuosius kalendorinius metus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekti elektros ir elektroninės įrangos kiekį (tonomis) ir Taisyklių priede nurodytus elektros ir elektroninės įrangos ir banko garantijos, laidavimo draudimo sutarties dydžio nustatymo įkainius, taikomus atitinkamai elektros ir elektroninės įrangos grupei. Per einamuosius kalendorinius metus pasikeitus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais planuotam tiekti elektros ir elektroninės įrangos kiekiui, gamintojas ir importuotojas, atsižvelgdami į šį (pasikeitusį) kiekį, turi atitinkamai pakeisti banko garantiją ar laidavimo draudimo sutartį. Pakeistos banko garantijos ar laidavimo draudimo sutarties kopija naudojantis GPAIS pateikiama Agentūrai. Agentūrai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų gavimo įvertinus, kad gamintojo ar importuotojo pateiktas dokumentas neatitinka bent vieno iš Taisyklių 7–11 punktuose ar šiame punkte nustatytų atitinkamų reikalavimų, ir naudojantis GPAIS apie tai informavus gamintoją ar importuotoją, gamintojas ar importuotojas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo dienos per GPAIS Agentūrai pateikti atitinkamai patikslinto dokumento kopiją. Agentūrai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų gavimo įvertinus, kad gamintojo ar importuotojo pateiktas dokumentas atitinka visus Taisyklių 7–11 punktuose ir šiame punkte nustatytus atitinkamus reikalavimus, ir naudojantis GPAIS apie tai informavus gamintoją ar importuotoją, gamintojas ar importuotojas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos Agentūrai pateikti šio dokumento originalą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 507, 2014-06-04, paskelbta TAR 2014-06-11, i. k. 2014-07410

Nr. 829, 2017-10-11, paskelbta TAR 2017-10-16, i. k. 2017-16346

 

13. Elektros ir elektroninės įrangos gamintojas ar importuotojas Taisyklių 12 punkte numatytu atveju, kuris per praėjusius metus faktiškai Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekė didesnį už planuotą elektros ir elektroninės įrangos kiekį ir atsižvelgdamas į šį (pasikeitusį) kiekį Taisyklių 12 punkte nustatyta tvarka nepateikė dėl jo atitinkamų dokumentų, teikdamas ataskaitą einamaisiais metais aplinkos ministro nustatyta tvarka, turi per GPAIS papildomai Agentūrai pateikti vieno iš dokumentų, nurodytų Taisyklių 4.1 arba 4.2 papunkčiuose, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų, kurių kiekis nebuvo įskaičiuotas praėjusiais metais pateikiant minėtus dokumentus, tvarkymas bus finansuojamas pagal einamųjų metų kiekybinę elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduotį ir Taisyklių priede nurodytus elektros ir elektroninės įrangos ir banko garantijos, laidavimo draudimo sutarties dydžio nustatymo įkainius (pagal grupes), kopiją arba deklaruoti, kad šis praėjusiais metais neįskaičiuotas kiekis papildomai nurodytas gamintojo ar importuotojo einamiesiems metams sudarytame Taisyklių 4.3 papunktyje nurodytame dokumente. Agentūrai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų gavimo įvertinus, kad gamintojo ar importuotojo pateiktas Taisyklių 4.1 ar 4.2 papunktyje nurodytas dokumentas neatitinka bent vieno iš Taisyklių 7–11 punktuose ar šiame punkte nustatytų atitinkamų reikalavimų, ir naudojantis GPAIS apie tai informavus gamintoją ar importuotoją, gamintojas ar importuotojas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo dienos per GPAIS Agentūrai pateikti atitinkamai patikslinto vieno iš Taisyklių 4.1 arba 4.2 papunkčiuose nurodytų dokumentų kopiją arba deklaruoti, kad praėjusiais metais neįskaičiuotas kiekis papildomai nurodytas gamintojo ar importuotojo einamiesiems metams sudarytame Taisyklių 4.3 papunktyje nurodytame dokumente. Agentūrai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų gavimo įvertinus, kad gamintojo ar importuotojo pateiktas Taisyklių 4.1 ar 4.2 papunktyje nurodytas dokumentas atitinka visus Taisyklių 7–11 punktuose ir šiame punkte nustatytus atitinkamus reikalavimus, ir naudojantis GPAIS apie tai informavus gamintoją ar importuotoją, gamintojas ar importuotojas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos Agentūrai pateikti šio dokumento originalą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 507, 2014-06-04, paskelbta TAR 2014-06-11, i. k. 2014-07410

Nr. 829, 2017-10-11, paskelbta TAR 2017-10-16, i. k. 2017-16346

 

14. Elektros ir elektroninės įrangos gamintojas ar importuotojas, kuris neįsiregistravo aplinkos ministro nustatyta tvarka ir ankstesniais metais, pradedant nuo 2006 m. sausio 1 d., Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekė elektros ir elektroninę įrangą, einamaisiais metais registruodamasis aplinkos ministro nustatyta tvarka, turi per GPAIS papildomai Agentūrai pateikti vieno iš dokumentų, nurodytų Taisyklių 4.1 arba 4.2 papunkčiuose, įrodančių, kad per laikotarpį nuo 2006 m. sausio 1 d. jo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos buitinės elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas pagal einamųjų metų kiekybinę elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduotį ir Taisyklių priede nurodytus elektros ir elektroninės įrangos ir banko garantijos, laidavimo draudimo sutarties dydžio nustatymo įkainius (pagal grupes), kopiją arba deklaruoti, kad šis ankstesniais metais, pradedant nuo 2006 m. sausio 1 d., tiektas kiekis papildomai nurodytas gamintojo ar importuotojo einamiesiems metams sudarytame Taisyklių 4.3 papunktyje nurodytame dokumente. Agentūrai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų gavimo įvertinus, kad gamintojo ar importuotojo pateiktas Taisyklių 4.1 ar 4.2 papunktyje nurodytas dokumentas neatitinka bent vieno iš Taisyklių 7–11 punktuose ar šiame punkte nustatytų atitinkamų reikalavimų, ir naudojantis GPAIS apie tai informavus gamintoją ar importuotoją, gamintojas ar importuotojas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo dienos per GPAIS Agentūrai pateikti atitinkamai patikslinto vieno iš Taisyklių 4.1 arba 4.2 papunkčiuose nurodytų dokumentų kopiją arba deklaruoti, kad ankstesniais metais, pradedant nuo 2006 m. sausio 1 d., tiektas kiekis papildomai nurodytas gamintojo ar importuotojo einamiesiems metams sudarytame Taisyklių 4.3 papunktyje nurodytame dokumente. Agentūrai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų gavimo įvertinus, kad gamintojo ar importuotojo pateiktas Taisyklių 4.1 ar 4.2 papunktyje nurodytas dokumentas atitinka visus Taisyklių 7–11 punktuose ir šiame punkte nustatytus atitinkamus reikalavimus, ir naudojantis GPAIS apie tai informavus gamintoją ar importuotoją, gamintojas ar importuotojas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos Agentūrai pateikti šio dokumento originalą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 507, 2014-06-04, paskelbta TAR 2014-06-11, i. k. 2014-07410

Nr. 829, 2017-10-11, paskelbta TAR 2017-10-16, i. k. 2017-16346

 

15. Agentūra, naudodamasi GPAIS, nepriima Taisyklių 4.1 arba 4.2 papunkčiuose nurodytų dokumentų, kurie neatitinka Taisyklių reikalavimų, kaip įrodymo, kad elektros ir elektroninės įrangos gamintojų ir importuotojų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 507, 2014-06-04, paskelbta TAR 2014-06-11, i. k. 2014-07410

Nr. 829, 2017-10-11, paskelbta TAR 2017-10-16, i. k. 2017-16346

 

16. Neteko galios nuo 2018-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 829, 2017-10-11, paskelbta TAR 2017-10-16, i. k. 2017-16346

Punkto pakeitimai:

Nr. 507, 2014-06-04, paskelbta TAR 2014-06-11, i. k. 2014-07410

 

17. Elektros ir elektroninės įrangos gamintojas ar importuotojas, pasirinkęs elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties vykdymo 2 variantą, teikdamas ataskaitas aplinkos ministro nustatyta tvarka, per GPAIS Agentūrai pateikia informaciją apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų eksploatavimą ir atliekų, surinktų šiose vietose, kiekį. Aplinkos ministras nustato elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų įrengimo, eksploatavimo ir informacijos apie šių vietų eksploatavimą pateikimo reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 507, 2014-06-04, paskelbta TAR 2014-06-11, i. k. 2014-07410

Nr. 829, 2017-10-11, paskelbta TAR 2017-10-16, i. k. 2017-16346

 

18. Agentūra per 10 darbo dienų nuo Taisyklių 17 punkte nurodytų duomenų gavimo juos išnagrinėja – patikrina, ar pagal pateiktus duomenis visiškai įvykdytos elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduotys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 507, 2014-06-04, paskelbta TAR 2014-06-11, i. k. 2014-07410

Nr. 829, 2017-10-11, paskelbta TAR 2017-10-16, i. k. 2017-16346

 

19. Jeigu gamintojas ar importuotojas, pasirinkęs elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties vykdymo 2 variantą, Agentūrai pateikė Taisyklių 4.1 ar 4.2 papunktyje nurodytus dokumentus, bet neįrengė, įrengė per mažai elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų arba netinkamai jas eksploatavo ir (ar) nepateikė Taisyklių 17 punkte nurodytos informacijos apie jo eksploatuojamas elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietas ir šiose vietose surinktų atliekų kiekį, neįvykdyta užduoties dalis skaičiuojama vertinant elektros ir elektroninės įrangos atliekų užduoties vykdymo 1 variante nurodytą kiekį. Toks elektros ir elektroninės įrangos gamintojas ar importuotojas, teikdamas ataskaitą einamaisiais metais aplinkos ministro nustatyta tvarka, papildomai Agentūrai turi per GPAIS pateikti vieno iš dokumentų, nurodytų Taisyklių 4.1 arba 4.2 papunkčiuose, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų, kurių kiekis neįskaičiuotas praėjusiais metais pateikiant minėtus dokumentus dėl pasirinkto vykdyti elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties vykdymo 2 varianto, tvarkymas bus finansuojamas pagal einamųjų metų elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduotis ir Taisyklių priede nurodytus elektros ir elektroninės įrangos ir banko garantijos, laidavimo draudimo sutarties dydžio nustatymo įkainius (pagal grupes), kopiją arba deklaruoti, kad šis praėjusiais metais neįskaičiuotas kiekis papildomai nurodytas gamintojo ar importuotojo einamiesiems metams sudarytame Taisyklių 4.3 papunktyje nurodytame dokumente. Agentūrai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų gavimo įvertinus, kad gamintojo ar importuotojo pateiktas Taisyklių 4.1 ar 4.2 papunktyje nurodytas dokumentas neatitinka bent vieno iš Taisyklių 7–11 punktuose ar šiame punkte nustatytų atitinkamų reikalavimų, ir naudojantis GPAIS apie tai informavus gamintoją ar importuotoją, gamintojas ar importuotojas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo dienos per GPAIS Agentūrai pateikti atitinkamai patikslinto vieno iš Taisyklių 4.1 arba 4.2 papunkčiuose nurodytų dokumentų kopiją arba deklaruoti, kad praėjusiais metais neįskaičiuotas kiekis papildomai nurodytas gamintojo ar importuotojo einamiesiems metams sudarytame Taisyklių 4.3 papunktyje nurodytame dokumente. Agentūrai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų įvertinus, kad gamintojo ar importuotojo pateiktas Taisyklių 4.1 ar 4.2 papunktyje nurodytas dokumentas atitinka visus Taisyklių 7–11 punktuose ir šiame punkte nustatytus atitinkamus reikalavimus, ir naudojantis GPAIS apie tai informavus gamintoją ar importuotoją, gamintojas ar importuotojas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos Agentūrai pateikti šio dokumento originalą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 507, 2014-06-04, paskelbta TAR 2014-06-11, i. k. 2014-07410

Nr. 829, 2017-10-11, paskelbta TAR 2017-10-16, i. k. 2017-16346

 

III. LĖŠŲ, GAUTŲ PAGAL BANKO GARANTIJĄ IR LAIDAVIMO DRAUDIMO SUTARTĮ, KAUPIMAS IR NAUDOJIMAS

 

20. Jeigu gamintojas ar importuotojas Agentūrai pateikė vieną iš dokumentų, nurodytų Taisyklių 4.1 ar 4.2 papunktyje, tačiau įvykdyta tik dalis kiekybinės elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties, Agentūra per 10 darbo dienų nuo duomenų gavimo pagal paskutinįjį turimą dokumentą kreipiasi į banką ar kitą kredito įstaigą, suteikusią banko garantiją, arba draudimo įmonę, sudariusią laidavimo draudimo sutartį, reikalaudama banko garantijoje ar laidavimo draudimo sutartyje nurodytą sumą ar jos dalį (atsižvelgiant į neįvykdytos elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties dalį) pervesti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą kaip Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nurodytos Atliekų tvarkymo programos lėšas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 507, 2014-06-04, paskelbta TAR 2014-06-11, i. k. 2014-07410

Nr. 829, 2017-10-11, paskelbta TAR 2017-10-16, i. k. 2017-16346

 

21. Neteko galios nuo 2018-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 829, 2017-10-11, paskelbta TAR 2017-10-16, i. k. 2017-16346

Punkto pakeitimai:

Nr. 507, 2014-06-04, paskelbta TAR 2014-06-11, i. k. 2014-07410

Nr. 89, 2016-01-25, paskelbta TAR 2016-01-29, i. k. 2016-01855

 

22. Banko garantijoje ar laidavimo draudimo sutartyje nurodytos lėšos, pervestos į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą kaip Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nurodytos Atliekų tvarkymo programos lėšos, naudojamos šios programos priemonėms įgyvendinti (finansuoti).

Punkto pakeitimai:

Nr. 89, 2016-01-25, paskelbta TAR 2016-01-29, i. k. 2016-01855

 

IV. DOKUMENTAI, ĮRODANTYS GAMINTOJO IR IMPORTUOTOJO DALYVAVIMĄ LICENCIJUOTOJE ORGANIZACIJOJE

 

23. Neteko galios nuo 2018-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 829, 2017-10-11, paskelbta TAR 2017-10-16, i. k. 2017-16346

Punkto pakeitimai:

Nr. 507, 2014-06-04, paskelbta TAR 2014-06-11, i. k. 2014-07410

 

24. Elektros ir elektroninės įrangos gamintojo ar importuotojo ir Organizacijos sudarytoje sutartyje turi būti nurodyta, kad šis gamintojas ar importuotojas yra pavedęs Organizacijai organizuoti atliekų, susidariusių naudojant jo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektą buitinę elektros ir elektroninę įrangą, tvarkymą taip, kad būtų garantuotas šios buitinės elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 507, 2014-06-04, paskelbta TAR 2014-06-11, i. k. 2014-07410

Nr. 829, 2017-10-11, paskelbta TAR 2017-10-16, i. k. 2017-16346

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Pagal Taisykles pervestų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą gamintojo ar importuotojo lėšų permokos grąžinamos gamintojo ar importuotojo laisvos formos prašymu, kuriame nurodomas permokos grąžinimo pagrindas.

26. Agentūra turi teisę tikrinti gamintojo ar importuotojo prašymo grąžinti permoką pagrįstumą. Agentūra, nustačiusi, kad prašymo grąžinti permoką pagrįstumui patikrinti reikia papildomų dokumentų, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po rašytinio prašymo grąžinti permoką gavimo nurodo gamintojui ar importuotojui, kokius reikia pateikti dokumentus, ir nustato jų pateikimo terminą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 829, 2017-10-11, paskelbta TAR 2017-10-16, i. k. 2017-16346

 

27. Permoka grąžinama per 30 dienų po rašytinio prašymo grąžinti permoką gavimo. Jeigu Agentūra paprašo gamintoją ar importuotoją pateikti trūkstamus dokumentus, 30 dienų terminas pradedamas skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai gaunami reikalaujami pateikti dokumentai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 829, 2017-10-11, paskelbta TAR 2017-10-16, i. k. 2017-16346

 

28. Permoka grąžinama iš Atliekų tvarkymo programos lėšų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 89, 2016-01-25, paskelbta TAR 2016-01-29, i. k. 2016-01855

 

29. Grąžinama tik ta permoka, kuri susidaro ne anksčiau kaip per einamuosius ir prieš juos einančius 5 kalendorinius metus, – skaičiuojama atgal nuo įskaitymo dienos.

30. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 936, 2012-07-18, Žin., 2012, Nr. 90-4696 (2012-07-28), i. k. 1121100NUTA00000936

 

 


 

Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių
priedas

 

 

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS IR BANKO GARANTIJOS, LAIDAVIMO DRAUDIMO SUTARTIES DYDŽIO NUSTATYMO ĮKAINIŲ SĄRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS IR BANKO GARANTIJOS, LAIDAVIMO DRAUDIMO SUTARTIES DYDŽIO NUSTATYMO ĮKAINIŲ SĄRAŠAS IKI 2017 M. GRUODŽIO 31 D.

 

Eil. Nr.

Elektros ir elektroninė įranga (kategorija*)

Grupė

Įkainiai už toną (eurais**)

1.

Stambūs namų apyvokos prietaisai, išskyrus prietaisus su šaldymo įranga (1A).

Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai (10)

I

231

2.

Stambūs namų apyvokos prietaisai su šaldymo įranga (1B)

II

376

3.

Informacinių technologijų ir telekomunikacijų įranga, išskyrus kompiuterių monitorius (3A).

Vartojimo įranga, išskyrus televizorius, ir fotovoltinės plokštės (4A)

III

347

4.

Kompiuterių monitoriai (3B).

Televizoriai (4B)

IV

304

5.

Smulkūs namų apyvokos prietaisai (2), apšvietimo įranga, išskyrus dujošvytes lempas (5A).

Elektros ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius stacionarius pramoninius prietaisus) (6).

Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga (7).

Medicinos prietaisai (išskyrus implantuotus ir infekuotus produktus) (8).

Stebėsenos ir kontrolės prietaisai (9)

V

405

6.

Dujošvytės lempos (tiesios fluorescencinės lempos, kompaktinės fluorescencinės lempos, didelio ryškumo išlydžio lempos, įskaitant suslėgto natrio lempas ir metalų halidų lempas, žemo slėgio natrio lempos) (5B)

VI

1 042

 

* Pagal aplinkos ministro patvirtintas Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisykles.

** Banko garantijos ir laidavimo draudimo sutarties dydžio nustatymo įkainį sudaro:

elektros ir elektroninės įrangos atliekų (pagal grupes) surinkimo, vežimo, perdirbimo ar kitokio naudojimo išlaidos pagal atliekų tvarkytojų pateiktus duomenis (įvertinus pridėtinės vertės mokestį);

20 procentų elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo, vežimo, perdirbimo ar kitokio naudojimo išlaidų – visuomenės švietimo, informavimo šių atliekų tvarkymo klausimais ir lėšų administravimo išlaidos.

 

II SKYRIUS

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS IR BANKO GARANTIJOS, LAIDAVIMO DRAUDIMO SUTARTIES DYDŽIO NUSTATYMO ĮKAINIŲ SĄRAŠAS NUO 2018 M. SAUSIO 1 D.

 

Eil. Nr.

Elektros ir elektroninė įranga (kategorija*)

Įkainiai už toną (eurais**)

1.

Temperatūros keitimo įranga (1)

376

2.

Ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 kv. cm (2)

304

3.

Lempos (3)

1 042

4.

Stambi įranga (bent vienas iš išorinių matmenų didesnis nei 50 cm) (4)

231

5.

Smulki įranga (nė vienas iš išorinių matmenų neviršija 50 cm) (5)

405

6.

Smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas iš išorinių matmenų neviršija 50 cm) (6)

347

 

* Pagal aplinkos ministro patvirtintas Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisykles.

** Banko garantijos ir laidavimo draudimo sutarties dydžio nustatymo įkainį sudaro:

elektros ir elektroninės įrangos atliekų (pagal grupes) surinkimo, vežimo, perdirbimo ar kitokio naudojimo išlaidos pagal atliekų tvarkytojų pateiktus duomenis (įvertinus pridėtinės vertės mokestį);

20 procentų elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo, vežimo, perdirbimo ar kitokio naudojimo išlaidų – visuomenės švietimo, informavimo šių atliekų tvarkymo klausimais ir lėšų administravimo išlaidos.

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 1149, 2007-10-31, Žin., 2007, Nr. 114-4647 (2007-11-08), i. k. 1071100NUTA00001149

Nr. 936, 2012-07-18, Žin., 2012, Nr. 90-4696 (2012-07-28), i. k. 1121100NUTA00000936

Nr. 507, 2014-06-04, paskelbta TAR 2014-06-11, i. k. 2014-07410

Nr. 829, 2017-10-11, paskelbta TAR 2017-10-16, i. k. 2017-16346

 

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2006 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 61
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 507

redakcija)

 

 

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMO UŽDUOČIŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

KIEKYBINĖS IR KOKYBINĖS ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMO UŽDUOTYS

 

Eil. Nr.

Metai

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo būdas

Užduotis, atsižvelgiant į elektros ir elektroninės įrangos kiekį, tiektą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais (masės procentais)

1.

2006

surinkti ir perdirbti ar kitaip naudoti

15

2.

2007

surinkti ir perdirbti ar kitaip naudoti

20

3.

2008

surinkti ir perdirbti ar kitaip naudoti

25

4.

2009

surinkti ir perdirbti ar kitaip naudoti

27

5.

2010

surinkti ir perdirbti ar kitaip naudoti

iki 44 (bet ne mažiau kaip 30)

6.

2011

surinkti ir perdirbti ar kitaip naudoti

iki 56 (bet ne mažiau kaip 44)

 

 

Eil. Nr.

Metai

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo būdas

1 užduoties vykdymo variantas (kiekybinė užduotis)

2 užduoties vykdymo variantas

kiekybinė užduotis

kokybinė užduotis

7.

2012–2014

surinkti ir perdirbti ar kitaip naudoti atsižvelgiant į minimalius elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudojimo reikalavimus

50

40

Eksploatuoti ne mažiau kaip vieną elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietą. Būtinų elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų skaičius priklauso nuo gamintojo ar importuotojo praėjusiais kalendoriniais metais Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais patiekto elektros ir elektroninės įrangos kiekio ir turi būti ne mažesnis kaip viena priėmimo vieta 200 tonų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos elektros ir elektroninės įrangos. Gamintojo ar importuotojo, pradėjusio Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekti elektros ir elektroninę įrangą einamaisiais kalendoriniais metais, būtinų elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų skaičius priklauso nuo gamintojo ar importuotojo planuojamo einamaisiais kalendoriniais metais Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekti elektros ir elektroninės įrangos kiekio ir turi būti ne mažesnis kaip viena priėmimo vieta 200 tonų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais planuojamos tiekti elektros ir elektroninės įrangos

 

 

Eil. Nr.

Metai

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo būdas

Elektros ir elektroninė įranga (kategorija*)

1 užduoties vykdymo variantas (kiekybinė užduotis)

2 užduoties vykdymo variantas

kiekybinė užduotis

kokybinė užduotis

8.

2015

surinkti ir paruošti naudoti pakartotinai, perdirbti ar kitaip naudoti atsižvelgiant į minimalius elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudojimo reikalavimus

Stambūs namų apyvokos prietaisai, išskyrus prietaisus
su šaldymo
įranga (1A).

Stambūs namų apyvokos prietaisai su šaldymo
įranga (1B).

Informacinių technologijų ir telekomunikacijų įranga, išskyrus kompiuterių monitorius (3A).

Kompiuterių monitoriai (3B).

Vartojimo įranga, išskyrus televizorius, ir fotovoltinės plokštės (4A).

Televizoriai (4B).

Dujošvytės
lempos (5B).

Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai (10)

55

45

Eksploatuoti ne mažiau kaip vieną elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietą. Būtinų elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų skaičius priklauso nuo gamintojo ar importuotojo praėjusiais kalendoriniais metais Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais patiekto elektros ir elektroninės įrangos kiekio ir turi būti ne mažesnis kaip viena priėmimo vieta 200 tonų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos elektros ir elektroninės įrangos.

Gamintojo ar importuotojo, pradėjusio Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekti elektros ir elektroninę įrangą einamaisiais kalendoriniais metais, būtinų elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų skaičius priklauso nuo gamintojo ar importuotojo planuojamo einamaisiais kalendoriniais metais Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekti elektros ir elektroninės įrangos kiekio ir turi būti ne mažesnis kaip viena priėmimo vieta 200 tonų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais planuojamos tiekti elektros ir elektroninės įrangos

9.

 

 

Smulkūs namų apyvokos
prietaisai (2).

Apšvietimo įranga, išskyrus dujošvytes lempas (5A).

Elektros ir elektroniniai įrankiai, išskyrus stambius stacionariuosius pramoninius prietaisus (6).

Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga (7).

Medicininiai prietaisai, išskyrus implantuotus ir infekuotus

produktus (8).

Stebėsenos ir kontrolės
prietaisai (9)

40

30

10.

2016

 

Stambūs namų apyvokos prietaisai, išskyrus prietaisus
su šaldymo
įranga (1A).

Stambūs namų apyvokos prietaisai su šaldymo
įranga (1B).

Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai (10)

60

50

Eksploatuoti ne mažiau kaip vieną elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietą. Būtinų elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų skaičius priklauso nuo gamintojo ar importuotojo praėjusiais kalendoriniais metais Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais patiekto elektros ir elektroninės įrangos kiekio ir turi būti ne mažesnis kaip viena priėmimo vieta 150 tonų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos elektros ir elektroninės įrangos.

Gamintojo ar importuotojo, pradėjusio Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekti elektros ir elektroninę įrangą einamaisiais kalendoriniais metais, būtinų elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų skaičius priklauso nuo gamintojo ar importuotojo planuojamo einamaisiais kalendoriniais metais Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekti elektros ir elektroninės įrangos kiekio ir turi būti ne mažesnis kaip viena priėmimo vieta 150 tonų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais planuojamos tiekti elektros ir elektroninės įrangos

 

11.

Informacinių technologijų ir telekomunikacijų įranga, išskyrus kompiuterių monitorius (3A).

Kompiuterių monitoriai (3B).

Vartojimo įranga, išskyrus televizorius, ir fotovoltinės plokštės (4A).

Televizoriai (4B).

Dujošvytės
lempos (5B)

55

45

12.

Smulkūs namų apyvokos
prietaisai (2).

Apšvietimo įranga, išskyrus dujošvytes lempas (5A).

Elektros ir elektroniniai įrankiai, išskyrus stambius stacionariuosius pramoninius prietaisus (6).

Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga (7).

Medicininiai prietaisai, išskyrus implantuotus ir infekuotus
produktus (8).

Stebėsenos ir kontrolės
prietaisai (9)

45

35

13.

2017

 

Stambūs namų apyvokos prietaisai, išskyrus prietaisus
su šaldymo
įranga (1A).

Stambūs namų apyvokos prietaisai su šaldymo
įranga (1B).

Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai (10).

65

55

14.

Informacinių technologijų ir telekomunikacijų įranga, išskyrus kompiuterių monitorius (3A).

Kompiuterių monitoriai (3B).

Vartojimo įranga, išskyrus televizorius, ir fotovoltinės plokštės (4A).

Televizoriai (4B).

Dujošvytės
lempos (5B)

60

50

15.

Smulkūs namų apyvokos
prietaisai (2).

Apšvietimo įranga, išskyrus dujošvytes lempas (5A).

Elektros ir elektroniniai įrankiai, išskyrus stambius stacionariuosius pramoninius prietaisus (6).

Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga (7).

Medicininiai prietaisai, išskyrus implantuotus ir infekuotus
produktus (8).

Stebėsenos ir kontrolės
prietaisai (9)

50

40

 

 

 

 

Eil. Nr.

Metai

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo būdas

1 užduoties vykdymo variantas (kiekybinė užduotis)

2 užduoties vykdymo variantas

kiekybinė užduotis

kokybinė užduotis

16.

2018

surinkti ir paruošti naudoti pakartotinai, perdirbti ar kitaip naudoti atsižvelgiant į minimalius elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudojimo reikalavimus

65

55

Eksploatuoti ne mažiau kaip vieną elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietą. Būtinų elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų skaičius priklauso nuo gamintojo ar importuotojo praėjusiais kalendoriniais metais Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais patiekto elektros ir elektroninės įrangos kiekio ir turi būti ne mažesnis kaip viena priėmimo vieta 150 tonų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos elektros ir elektroninės įrangos. Gamintojo ar importuotojo, pradėjusio Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekti elektros ir elektroninę įrangą einamaisiais kalendoriniais metais, būtinų elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų skaičius priklauso nuo gamintojo ar importuotojo planuojamo einamaisiais kalendoriniais metais Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekti elektros ir elektroninės įrangos kiekio ir turi būti ne mažesnis kaip viena priėmimo vieta 150 tonų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais planuojamos tiekti elektros ir elektroninės įrangos

17.

2019

70

60

18.

nuo 2020

75

65

 

* Pagal aplinkos ministro patvirtintas Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisykles.

 

II SKYRIUS

MINIMALŪS ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ NAUDOJIMO REIKALAVIMAI

 

Minimalūs elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudojimo reikalavimai, taikomi
iki 2015 m. rugpjūčio 14 d.

 

Eil. Nr.

Elektros ir elektroninė įranga (kategorija*)

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudojimas, procentais

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimas, procentais

1.

Stambūs namų apyvokos prietaisai (1).

Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai (10)

80

75

2.

Informacinių technologijų ir telekomunikacijų įranga (3).

Vartojimo įranga ir fotovoltinės plokštės (4)

75

65

3.

Smulkūs namų apyvokos prietaisai (2).

Apšvietimo įranga, išskyrus dujošvytes lempas (5A).

Elektros ir elektroniniai įrankiai, išskyrus stambius stacionariuosius pramoninius prietaisus (6).

Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga (7).

Medicinos prietaisai (išskyrus implantuotus ir infekuotus produktus) (8).

Stebėsenos ir kontrolės prietaisai (9)

70

50

4.

Dujošvytės lempos (5B)

80

 

* Pagal aplinkos ministro patvirtintas Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisykles.

 

Minimalūs elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudojimo reikalavimai, taikomi nuo 2015 m. rugpjūčio 15 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d.

 

Eil. Nr.

Elektros ir elektroninė įranga (kategorija*)

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudojimas, procentais

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų paruošimas naudoti pakartotinai ir (ar) perdirbimas, procentais

1.

Stambūs namų apyvokos prietaisai (1).

Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai (10)

85

80

2.

Informacinių technologijų ir telekomunikacijų
įranga (3).

Vartojimo įranga ir fotovoltinės plokštės (4)

80

70

3.

Smulkūs namų apyvokos prietaisai (2).

Apšvietimo įranga, išskyrus dujošvytes lempas (5A).

Elektros ir elektroniniai įrankiai, išskyrus stambius stacionariuosius pramoninius prietaisus (6).

Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga (7).

Medicinos prietaisai (išskyrus implantuotus ir infekuotus produktus) (8).

Stebėsenos ir kontrolės prietaisai (9)

75

55

4.

Dujošvytės lempos (5B)

80

 

* Pagal aplinkos ministro patvirtintas Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisykles.

 

Minimalūs elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudojimo reikalavimai, taikomi nuo 2018 m. sausio 1 d.

 

Eil. Nr.

Elektros ir elektroninė įranga (kategorija*)

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudojimas, procentais

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų paruošimas naudoti pakartotinai ir (ar) perdirbimas, procentais

1.

Temperatūros keitimo įranga (1).

Stambi įranga (4)

85

80

2.

Ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm2 (2)

80

70

3.

Smulki įranga (nė vienas iš išorinių matmenų neviršija 50 cm) (5).

Smulki informacinių technologijų ir telekomunikacijų įranga (6)

75

55

4.

Lempos (3)

80

 

* Pagal aplinkos ministro patvirtintas Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisykles.

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 829, 2017-10-11, paskelbta TAR 2017-10-16, i. k. 2017-16346

 

III SKYRIUS

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMO UŽDUOČIŲ VYKDYMO SĄLYGOS

 

1. Buitinės elektros ir elektroninės įrangos gamintojas ar importuotojas gali pasirinkti vieną iš elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduočių vykdymo variantų.

2. Elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ar importuotojai privalo ne mažiau kaip 80 procentų kiekybinės elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties įvykdyti atsižvelgdami į elektros ir elektroninės įrangos kategoriją. Nuo 2015 m. sausio 1 d. elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ar importuotojai privalo ne mažiau kaip 90 procentų kiekybinės elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties įvykdyti atsižvelgdami į elektros ir elektroninės įrangos kategoriją. Kita kiekybinės elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties dalis gali būti įvykdyta finansuojant kitos kategorijos elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą. Tokiu atveju elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekis, kurio tvarkymą finansuos gamintojas ar importuotojas, turi būti proporcingas gamintojo ar importuotojo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos elektros ir elektroninės įrangos kategorijos kiekiui pagal šiame priede nurodytus elektros ir elektroninės įrangos ir banko garantijos, laidavimo draudimo sutarties dydžio nustatymo įkainius. Pavyzdžiui, vietoj 100 kilogramų 2 kategorijos elektros ir elektroninės įrangos „smulkūs namų apyvokos prietaisai“ atliekų gamintojas ar importuotojas privalo sutvarkyti ne mažiau kaip 133 kilogramus 3B kategorijos elektros ir elektroninės įrangos „kompiuterių monitoriai“ atliekų.

3. Mažiausias elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekis, kurį turi sutvarkyti elektros ir elektroninės įrangos gamintojas ar importuotojas, išskyrus 4 punkte numatytą atvejį, apskaičiuojamas atsižvelgiant į einamųjų kalendorinių metų kiekybinę elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduotį (procentais) ir per praėjusius kalendorinius metus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektą elektros ir elektroninės įrangos kiekį (tonomis). Pavyzdžiui, gamintojo ar importuotojo, pasirinkusio vykdyti elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties 2 variantą ir 2013 metais Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekusio 20 tonų 2 kategorijos elektros ir elektroninės įrangos „smulkūs namų apyvokos prietaisai“, mažiausias elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekis, kurį turi sutvarkyti elektros ir elektroninės įrangos gamintojas ar importuotojas 2014 metais, yra 6 tonos. Jeigu gamintojas ar importuotojas elektros ir elektroninę įrangą praėjusiais metais Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekė ne ištisus metus, per praėjusius kalendorinius metus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektas elektros ir elektroninės įrangos kiekis apskaičiuojamas atsižvelgiant į vidutiniškai per mėnesį tiektą elektros ir elektroninės įrangos kiekį (tonomis). Pavyzdžiui, gamintojo ar importuotojo, pasirinkusio vykdyti elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties 2 variantą, pradėjusio Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekti elektros ir elektroninę įrangą 2013 m. gegužės mėnesį ir per mėnesį vidutiniškai tiekusio 5 tonas 2 kategorijos elektros ir elektroninės įrangos „smulkūs namų apyvokos prietaisai“, mažiausias elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekis, kurį turi sutvarkyti elektros ir elektroninės įrangos gamintojas ar importuotojas 2014 metais, yra 18 tonų.

4. Mažiausias elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekis, kurį turi sutvarkyti elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir importuotojai, pradėję Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekti elektros ir elektroninę įrangą einamaisiais kalendoriniais metais, apskaičiuojamas atsižvelgiant į einamųjų kalendorinių metų kiekybinę elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduotį (procentais) ir per einamuosius kalendorinius metus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektą elektros ir elektroninės įrangos kiekį (tonomis).

Punkto pakeitimai:

Nr. 829, 2017-10-11, paskelbta TAR 2017-10-16, i. k. 2017-16346

 

5. Gamintojo ar importuotojo, pasirinkusio vykdyti elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties 2 variantą, kokybinei elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduočiai įvykdyti būtinų elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų (toliau – priėmimo vieta) skaičius turi atitikti bent minimalų šiame apraše nurodytą priėmimo vietų skaičių. Pavyzdžiui, pagal 2014 metų kokybinę elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduotį, jeigu gamintojas ar importuotojas 2013 metais vidaus rinkai tiekė iki 200 tonų elektros ir elektroninės įrangos per metus, turi būti įrengta mažiausiai 1 priėmimo vieta, jeigu 201–400 tonų per metus – 2 priėmimo vietos, jeigu 401–600 tonų per metus – 3 priėmimo vietos ir taip toliau.

6. Kokybinė elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduotis turi būti pradėta vykdyti (tai yra priėmimo vietos turi būti pradėtos eksploatuoti) ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo šio aprašo 7 punkte nurodytų dokumentų pateikimo dienos. Aplinkos ministras nustato priėmimo vietų įrengimo, eksploatavimo ir informacijos apie priėmimo vietų eksploatavimą pateikimo reikalavimus.

7. Pasirinkęs vykdyti elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties 2 variantą, elektros ir elektroninės įrangos gamintojas ar importuotojas, teikdamas ataskaitas aplinkos ministro nustatyta tvarka, per GPAIS kartu su vieno iš Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių 4.1 arba 4.2 papunkčiuose nurodytų dokumentų kopija pateikia numatomų įrengti ar jau įrengtų priėmimo vietų aprašymą ir informaciją apie priėmimo vietų eksploatavimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 829, 2017-10-11, paskelbta TAR 2017-10-16, i. k. 2017-16346

 

8. Minimalių elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudojimo reikalavimų įvykdymas apskaičiuojamas procentine išraiška kiekvienai elektros ir elektroninės įrangos kategorijai, pagal aplinkos ministro patvirtintų Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus apdorotų tam tikros kategorijos elektros ir elektroninės įrangos atliekų paruoštą naudoti pakartotinai, perdirbtą arba panaudotą svorį padalijant iš atskirai surinktų tos kategorijos elektros ir elektroninės įrangos atliekų svorio. Apskaičiuojant šių reikalavimų įgyvendinimo rodiklius, neįtraukiamos paruošimo naudoti veiklos, įskaitant rūšiavimą ir saugojimą.

9. Visiškas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties įvykdymas yra:

9.1. jeigu gamintojas ar importuotojas pasirinko elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties vykdymo 1 variantą – kiekybinės elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties įvykdymas;

9.2. jeigu gamintojas ar importuotojas pasirinko elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties vykdymo 2 variantą – kiekybinės ir kokybinės elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduočių įvykdymas.

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 1149, 2007-10-31, Žin., 2007, Nr. 114-4647 (2007-11-08), i. k. 1071100NUTA00001149

Nr. 1293, 2008-12-03, Žin., 2008, Nr. 142-5641 (2008-12-11), i. k. 1081100NUTA00001293

Nr. 1751, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7137 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001751

Nr. 1536, 2010-10-27, Žin., 2010, Nr. 130-6628 (2010-11-06), i. k. 1101100NUTA00001536

Nr. 1128, 2011-09-28, Žin., 2011, Nr. 120-5653 (2011-10-05), i. k. 1111100NUTA00001128

Nr. 936, 2012-07-18, Žin., 2012, Nr. 90-4696 (2012-07-28), i. k. 1121100NUTA00000936

Nr. 507, 2014-06-04, paskelbta TAR 2014-06-11, i. k. 2014-07410

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1149, 2007-10-31, Žin., 2007, Nr. 114-4647 (2007-11-08), i. k. 1071100NUTA00001149

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. 61 "Dėl banko garantijos, laidavimo sutarties bei kitų sutarčių, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1293, 2008-12-03, Žin., 2008, Nr. 142-5641 (2008-12-11), i. k. 1081100NUTA00001293

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. 61 "Dėl Banko garantijos, laidavimo sutarties bei kitų sutarčių, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių ir elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduočių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1751, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7137 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001751

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. 61 "Dėl Banko garantijos, laidavimo sutarties bei kitų sutarčių, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių ir elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduočių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1536, 2010-10-27, Žin., 2010, Nr. 130-6628 (2010-11-06), i. k. 1101100NUTA00001536

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. 61 "Dėl Banko garantijos, laidavimo sutarties bei kitų sutarčių, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių ir elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduočių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1128, 2011-09-28, Žin., 2011, Nr. 120-5653 (2011-10-05), i. k. 1111100NUTA00001128

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. 61 "Dėl Banko garantijos, laidavimo sutarties bei kitų sutarčių, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių ir elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduočių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 936, 2012-07-18, Žin., 2012, Nr. 90-4696 (2012-07-28), i. k. 1121100NUTA00000936

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. 61 "Dėl Banko garantijos, laidavimo sutarties bei kitų sutarčių, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių ir elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduočių patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 507, 2014-06-04, paskelbta TAR 2014-06-11, i. k. 2014-07410

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. 61 „Dėl Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo ir mažiausio elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekio, kurį turi sutvarkyti elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir importuotojai, nustatymo“ pakeitimo  

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1416, 2014-12-15, paskelbta TAR 2014-12-19, i. k. 2014-20050

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. 61 „Dėl Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo ir elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduočių nustatymo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 89, 2016-01-25, paskelbta TAR 2016-01-29, i. k. 2016-01855

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. 61 „Dėl Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo ir elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduočių nustatymo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 829, 2017-10-11, paskelbta TAR 2017-10-16, i. k. 2017-16346

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. 61 „Dėl Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo ir elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduočių nustatymo“ pakeitimo