Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 1-19, i. k. 1102213ISAK002B-574

 

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Į S A K Y M A S

 

DĖL TECHNINIŲ TARNYBŲ VEIKLOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. gruodžio 30 d. Nr. 2B-574

Vilnius

 

Vadovaudamasis 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 168/2013 dėl dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (OL 2013 L 60, p. 52) XVI skyriumi ir Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169 „Dėl Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių patvirtinimo“, 160 punktu:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 2B-180, 2015-08-03, paskelbta TAR 2015-08-03, i. k. 2015-11922

 

1. T v i r t i n u Techninių tarnybų veiklos taisykles (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. 2B-251 „Dėl Techninių tarnybų (laboratorijų) veiklos ir gamybos proceso atitikties vertinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 79-3325).

3. Į p a r e i g o j u Technikos skyrių priimti prašymus suteikti / panaikinti teisę vykdyti sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymus pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus.

4. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas „Valstybės žiniose“ ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

 

 

Inspekcijos viršininkas                                                Vidmantas Žukauskas


PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos

prie Susisiekimo ministerijos viršininko

2010 m. gruodžio 30 d.

įsakymu Nr. 2B-574

 

TECHNINIŲ TARNYBŲ VEIKLOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Techninių tarnybų veiklos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato įmonių, vykdančių ar siekiančių vykdyti sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymus pagal Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (toliau – JT EEK) taisyklių ir (ar) Europos Sąjungos (toliau – ES) direktyvų nuostatas, reikalavimus.

2. Už įmonės pasirengimo vykdyti sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymus pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus įvertinimą mokama nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

3. Šiose Taisyklėse vartojama sąvoka techninė tarnyba – juridinis asmuo, turintis Inspekcijos suteiktą teisę bandyti sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžius pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus.

4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169 „Dėl Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atitikties įvertinimo taisyklės).

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-180, 2015-08-03, paskelbta TAR 2015-08-03, i. k. 2015-11922

 

II. TECHNINIŲ TARNYBŲ REIKALAVIMAI

 

5. Techninė tarnyba turi būti pasirengusi atlikti konkretaus transporto priemonės ar transporto priemonės sudėtinės (-ių) dalies (-ių) tipo (-ų) bandymų, tyrimų ir matavimų procedūras pagal JT EEK taisyklių arba ES direktyvų reikalavimus. JT EEK taisyklių ir ES direktyvų sąrašas nurodytas 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB, nustatančios motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva) (OL 2007 L 263, p. 1) (toliau – Pagrindų direktyva), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 214/2014, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB, nustatančios motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus, II, IV, XI, XII ir XVIII priedai (OL 2014 L 69, p. 3), IV priede, o reikalavimai dviratėms ir triratėms transporto priemonėms ir keturračiams – 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 168/2013 dėl dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (OL 2013 L 60, p. 52) (toliau – Reglamentas Nr. 168/2013) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 16 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 134/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 168/2013 papildomas aplinkosauginio ir varymo sistemų veiksmingumo reikalavimais ir iš dalies keičiamas jo V priedas (OL 2014 L 53, p. 1).

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-180, 2015-08-03, paskelbta TAR 2015-08-03, i. k. 2015-11922

 

6. Techninė tarnyba turi būti akredituota pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ (toliau – standartas LST EN ISO/IEC 17025:2005) arba standarto LST EN ISO/IEC 17020:2004 „Bendrieji įvairių tipų kontrolės įstaigų veikimo kriterijai“ (toliau – standartas LST EN ISO/IEC 17020:2004) reikalavimus arba atitikti minėtų standartų reikalavimams.

 

III. DOKUMENTŲ TEIKIMAS, TECHNINĖS TARNYBOS ĮVERTINIMAS IR TEISĖS VYKDYTI SERTIFIKUOJAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR (AR) TRANSPORTO PRIEMONIŲ SUDĖTINIŲ DALIŲ TIPŲ PAVYZDŽIŲ BANDYMUS SUTEIKIMAS

 

7. Įmonė, siekianti tapti technine tarnyba ir vykdyti sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymus pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus, (toliau – įmonė) Inspekcijai turi pateikti nustatytos formos prašymą (šių Taisyklių priedas).

8. Prašymas turi būti pateikiamas, kaip nurodyta Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklėse, patvirtintose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 2B-217 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklių patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-180, 2015-08-03, paskelbta TAR 2015-08-03, i. k. 2015-11922

 

9. Kai įmonė Inspekcijai pateikė tinkamai užpildytą prašymą, Inspekcija per penkias darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos sudaro įmonės vertinimo komisiją (toliau – komisija).

10. Kai įmonė Inspekcijai pateikė netinkamai užpildytą prašymą, Inspekcija per tris darbo dienas nuo prašymo pateikimo datos raštu arba elektroniniu paštu, jei prašymas buvo pateiktas elektroniniu paštu, informuoja prašymą pateikusį asmenį, nurodydama konkrečius neatitikimus. Tinkamai užpildžius prašymą, sudaroma komisija ir atliekamas įmonės įvertinimas.

11. Jei įmonė akredituota pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 arba standarto LST EN ISO/IEC 17020:2004 reikalavimus, komisija nesudaroma, tačiau įmonė turi įrodyti savo gebėjimus atlikti sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymus pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus.

12. Jei įmonė neakredituota pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 arba standarto LST EN ISO/IEC 17020:2004 reikalavimus, komisija yra sudaroma iš Inspekcijos, Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos ir kelių transporto inžinerinės pakraipos mokslo įstaigų darbuotojų.

13. Komisijoje turi būti ne mažiau kaip trys nariai. Komisijos pirmininkas yra Inspekcijos atstovas. Komisijos sudėtis tvirtinama Inspekcijos viršininko įsakymu.

14. Komisijos darbas yra organizuojamas taip, kaip nurodyta Pagrindų direktyvos V priede, Reglamente Nr. 168/2013 ir 2013 m. lapkričio 21 d. Komisijos deleguotame reglamente (ES) Nr. 44/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 168/2013 papildomas nuostatomis dėl transporto priemonių konstrukcijos ir dviračių ar triračių transporto priemonių bei keturračių tipo patvirtinimo bendrųjų reikalavimų (OL 2014 L 25, p. 1).

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-180, 2015-08-03, paskelbta TAR 2015-08-03, i. k. 2015-11922

 

15. Komisija įmonės pasirengimą vykdyti sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymus pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus turi įvertinti per penkias darbo dienas nuo jos sudarymo dienos. Prieš atvykdama, Komisija su įmone susitaria dėl įvertinimo datos ir darbotvarkės.

16. Komisija įmonę vertina vadovaudamasi Pagrindų direktyvos V priedu, teisės aktų, nurodytų Pagrindų direktyvos IV priede, Reglamento Nr. 168/2013 ir 2013 m. lapkričio 21 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 44/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 168/2013 papildomas nuostatomis dėl transporto priemonių konstrukcijos ir dviračių ar triračių transporto priemonių bei keturračių tipo patvirtinimo bendrųjų reikalavimų, reikalavimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-180, 2015-08-03, paskelbta TAR 2015-08-03, i. k. 2015-11922

 

17. Komisija, įvertinusi įmonės pasirengimą vykdyti sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymus pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus, savo preliminarias išvadas įmonei pateikia žodžiu, o konkrečias išvadas per tris darbo dienas nuo įmonės įvertinimo surašo į įvertinimo ataskaitą ir raštu ar elektroniniu paštu išsiunčia įmonei susipažinti.

18. Įvertinimo ataskaitoje nurodoma:

18.1. įmonės pavadinimas ir adresas;

18.2. įmonės įvertinimo data;

18.3. komisijos narių vardai ir pavardės;

18.4. informacija apie įmonės atitikimą ar nustatytų reikalavimų neatitikimą;

18.5. JT EEK taisyklė ir (ar) ES direktyva, pagal kurią įmonė vykdys sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymus;

18.6. informacija apie trūkumų pašalinimą;

18.7. pasiūlymas, ar įmonei suteikti ar nesuteikti teisę vykdyti sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymus pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus.

19. Jei komisijos išvados teigiamos ir įmonė sumokėjo nustatyto dydžio valstybės rinkliavą, Inspekcijos viršininko įsakymu įmonei suteikiama teisė vykdyti sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymus pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus ir įmonė įgauna techninės tarnybos statusą. Apie tai per dvi darbo dienas informuojama įmonė.

20. Inspekcijos viršininko įsakyme nurodoma:

20.1. techninės tarnybos pavadinimas ir adresas;

20.2. techninės tarnybos registravimo Juridinių asmenų registre kodas;

20.3. veiklos sritis, pagal kurią (-ias) JT EEK taisyklę (-es) ir (ar) ES direktyvą (-as) bus atliekami transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymai;

20.4. kada suteikta ir iki kada galioja suteikta teisė vykdyti sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymus pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus.

21. Jei komisijos išvados neigiamos, įvertinimo ataskaitoje nurodomi trūkumai bei terminas, iki kada įmonei trūkumus būtina pašalinti.

22. Kai įmonė per nurodytą laiką trūkumus pašalina, apie pašalinimą raštu ar elektroniniu paštu informuoja komisiją, kuri įmonės pasirengimą vykdyti sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymus pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus įvertina pakartotinai per penkias darbo dienas nuo raštiško ar elektroniniu paštu gauto pranešimo gavimo dienos. Jei pakartotinai įvertinus įmonę trūkumų nenustatoma, komisija per tris darbo dienas nuo įmonės įvertinimo parengia įvertinimo ataskaitą su teigiamomis išvadomis ir, vadovaujantis šių Taisyklių 19 punktu, įmonei suteikiama teisė vykdyti sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymus pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus.

23. Jei įmonė per nurodytą laiką trūkumų nepašalina, komisija raštu informuoja įmonę, kad, remiantis komisijos įvertinimo ataskaitos neigiamomis išvadomis, įmonei nesuteikiama teisė vykdyti sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymus pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus. Šiuo atveju įmonė į Inspekciją Taisyklėse nustatyta bendra tvarka gali kreiptis po šešių mėnesių nuo įmonės informavimo apie teisės vykdyti sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymus pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus nesuteikimą dienos.

24. Techninei tarnybai suteikta teisė vykdyti sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymus pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus galioja trejus metus, skaičiuojant nuo Inspekcijos viršininko įsakymo pasirašymo datos.

25. Pasibaigus teisei vykdyti sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymus pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus, prašymas pateikiamas ir teisė vykdyti sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymus pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus suteikiama šiame Taisyklių skyriuje nustatyta tvarka.

 

IV. TEISĖS VYKDYTI SERTIFIKUOJAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR (AR) TRANSPORTO PRIEMONIŲ SUDĖTINIŲ DALIŲ TIPŲ PAVYZDŽIŲ BANDYMUS SUSTABDYMAS, ATNAUJINIMAS IR PANAIKINIMAS

 

26. Techninei tarnybai teisė vykdyti sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymus pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus sustabdoma 30 dienų nustačius, kad:

26.1. nevedama apie atliktus sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymų pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus apskaita;

26.2. neteisingai pildoma (-os) sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymų pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus ataskaita (-os);

26.3. sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymai pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus atliekami su metrologiškai nepatikrintais matavimo prietaisais;

26.4. ataskaita (-os) išduodama (-os) neatlikus sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymų pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus;

26.5. nevykdomi teisėti Inspekcijos pareigūnų reikalavimai;

26.6. techninė tarnyba nevykdo kitų šiame punkte nenurodytų Taisyklėmis nustatytų reikalavimų.

27. Inspekcija apie teisės vykdyti sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymus pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus sustabdymą techninę tarnybą informuoja per tris darbo dienas nuo Inspekcijos viršininko įsakymo pasirašymo datos, nurodydama techninės tarnybos veiklos trūkumus.

28. Teisė vykdyti sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymus pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus atnaujinama pasibaigus sustabdymo laikotarpiui ir pašalinus nustatytus trūkumus.

29. Kai techninė tarnyba per nurodytą laiką trūkumus pašalina, apie pašalinimą raštu ar elektroniniu paštu informuoja Inspekciją, kuri įmonės pasirengimą vykdyti sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymus pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus įvertina per penkias darbo dienas nuo raštiško ar elektroniniu paštu gauto pranešimo gavimo dienos. Jei įvertinus techninę tarnybą trūkumų nenustatoma, per penkias darbo dienas parengiamas Inspekcijos viršininko įsakymas, kuriuo atnaujinama teisė vykdyti sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymus pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus. Apie teisės vykdyti sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymus pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus atnaujinimą techninė tarnyba informuojama per dvi darbo dienas nuo Inspekcijos viršininko įsakymo pasirašymo datos.

30. Inspekcijos nurodytas terminas, per kurį turi būti pašalinti trūkumai, gali būti pratęsiamas iki 30 dienų, kai techninė tarnyba raštu kreipiasi į Inspekciją ir nurodo priežastį (-is), dėl kurios (-ių), techninė tarnyba negali laiku pašalinti nustatytų trūkumų.

31. Techninei tarnybai teisė vykdyti sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymus pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus panaikinama, kai:

31.1. techninė tarnyba likviduojama arba bankrutuoja, arba prašo panaikinti teisę vykdyti sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymus pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus;

31.2. techninė tarnyba vykdo sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymus pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus, kai jai yra sustabdyta teisė vykdyti sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymus pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus;

31.3. pasibaigus nustatytam terminui, techninė tarnyba nepašalina trūkumų, dėl kurių sustabdyta teisė vykdyti sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymus pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus;

31.4. per 12 mėnesių nuo teisės vykdyti sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymus pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus atnaujinimo pakartotinai pažeidžiami šiose Taisyklėse nustatyti reikalavimai, dėl kurių gali būti sustabdyta teisė vykdyti sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymus pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus; pakartotinis pažeidimas nebūtinai turi būti toks pat, kaip tas, už kurį buvo sustabdyta teisė vykdyti sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymus pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus.

32. Techninė tarnyba negali atlikti bandymų, jeigu jai nesuteikta, sustabdyta, pasibaigusi ar panaikinta teisė vykdyti sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymus pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus.

33. Teisė vykdyti sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymus pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus sustabdoma, atnaujinama ar panaikinama Inspekcijos viršininko įsakymu.

34. Kai techninei tarnybai teisė vykdyti sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymus pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus panaikinama, į Inspekciją techninė tarnyba Taisyklėse nustatyta bendra tvarka gali kreiptis po šešių mėnesių nuo Inspekcijos viršininko įsakymo pasirašymo dienos.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35. Jei įmonė su komisijos išvadomis nesutinka, turi teisę šį sprendimą apskųsti teismui Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.

36. Inspekcija turi teisę patikrinti, ar techninė tarnyba sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudedamųjų dalių tipų pavyzdžių bandymus atlieka pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus. Ūkio subjektų stebėsena ir vertinimas, atranka planiniams ir neplaniniams patikrinimams ir šie patikrinimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatomis, Taisyklėmis ir Laikinosiomis ūkio subjektų veiklos priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 2B-5 „Dėl Laikinųjų ūkio subjektų veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-376, 2011-10-07, Žin., 2011, Nr. 123-5865 (2011-10-13), i. k. 1112213ISAK002B-376

Nr. 2B-180, 2015-08-03, paskelbta TAR 2015-08-03, i. k. 2015-11922

 

37. Inspekcija praneša Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui ir (ar) Europos Komisijai apie techninei tarnybai suteiktą ar panaikintą teisę vykdyti sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymus pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus. Pranešime nurodomas techninės tarnybos pavadinimas, adresas, elektroninio pašto adresas, veiklos sritis, atsakingų asmenų pareigos ir pavardės. Pranešime taip pat nurodomos JT EEK taisyklės ir (ar) ES direktyvos, pagal kurių nuostatas techninė tarnyba vykdo bandymus.

38. Inspekcija gali išduoti transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipo patvirtinimo sertifikatus pagal ES direktyvų reikalavimus arba pranešimus pagal JT EEK taisyklių reikalavimus remiantis kitų valstybių įgaliotų institucijų pripažintų techninių tarnybų išduotais bandymo protokolais.

39. Komisija turi teisę nagrinėti ir kitus su techninių tarnybų paskyrimu susijusius klausimus, kurie šiose Taisyklėse neaptarti.

40. Inspekcija kaupia ir tvarko techninių tarnybų bylas (toliau – bylos), kuriose matyti, jog vykdomi visi sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymai pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus. Bylos laikomos saugiai, kad būtų užtikrintas jų konfidencialumas.

41. Už Inspekcijai pateiktų duomenų teisingumą teisės aktų nustatyta tvarka atsako techninė tarnyba.

42. Sprendimas dėl teisės vykdyti sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymus pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus suteikimo, sustabdymo, atnaujinimo ar panaikinimo priimamas Inspekcijos viršininko įsakymu ir įsigalioja nuo įsakymo pasirašymo datos. Informacija apie teisės suteikimą, sustabdymą, atnaujinimą ar panaikinimą skelbiama Inspekcijos interneto svetainėje.

43. Jei techninė tarnyba nesutinka su sprendimu, turi teisę šį sprendimą apskųsti teismui Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.

44. Inspekcija pagal savo kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus dėl Taisyklių taikymo ir teikia jiems metodinę pagalbą. Konsultacijos ir metodinė pagalba teikiama Ūkio subjektų konsultavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2013 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 2B-19 „Dėl Ūkio subjektų konsultavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 2B-376, 2011-10-07, Žin., 2011, Nr. 123-5865 (2011-10-13), i. k. 1112213ISAK002B-376

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-180, 2015-08-03, paskelbta TAR 2015-08-03, i. k. 2015-11922

 

_________________


Techninių tarnybų veiklos taisyklių

priedas

 

(Prašymo suteikti / panaikinti teisę vykdyti sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymus pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus forma)

 

(1 lapo pusė)

 

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos

Gauta

 

 

20___ - ____ - ____ Nr. ___________________

 

 

DĖMESIO, PRAŠOME PILDYTI DIDŽIOSIOMIS SPAUSDINTINĖMIS RAIDĖMIS!

 

 

1. Juridinio asmens pavadinimas (jei šalia esančiame lauke dedamas spaudas, pildyti nereikia)

(Vieta spaudui su juridinio asmens pavadinimu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Juridinio asmens kodas (jei šalia esančiame lauke dedamas spaudas, kuriame yra ir šis duomuo,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pildyti nereikia)

 

 

 

 

 

3. Telefonas

 

4. El. paštas

 

 

 

 

 

 

5. Valstybinei kelių transporto inspekcijai

prie Susisiekimo ministerijos

 

PRAŠYMAS

SUTEIKTI / PANAIKINTI TEISĘ VYKDYTI sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymus pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

(sudarymo vieta)

 

 

 

 

 

Prašau (pažymėti „X“):

 

 

 

 

 

suteikti teisę įmonei vykdyti sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymus pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus;

 

 

 

 

 

 

 

 

suteikti teisę techninei tarnybai vykdyti sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymus pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus;

 

 

 

 

 

 

 

 

panaikinti teisę techninei tarnybai vykdyti sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymus pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

6. SUTIKRINTI PATEIKTI DOKUMENTAI IR JŲ DUOMENYS

 

Pateikta sutikrinti (pažymėti „X“):

 

1.

 

Asmens tapatybės kortelė

Nr.

 

;

 

 

 

 

2.

 

LR pasas

Nr.

 

;

 

 

 

 

3.

 

Leidimas gyventi LR

Nr.

 

;

 

 

 

 

4.

 

Vairuotojo pažymėjimas

Nr.

 

.

 

 

#

 

 

 

PRAŠYMO SUTEIKTI / PANAIKINTI TEISĘ VYKDYTI sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipų pavyzdžių bandymus pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus priežiūrą ŠAKNELĖ

 

 

 

7. Jūsų prašymas užregistruotas

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

8. Reg. Nr.

 

 

 

 

 

 

9. Prašymą priėmė, dokumentus ir asmens tapatybę sutikrino

 

10. Numatoma paslaugos suteikimo data

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________

(pareigos, parašas, vardas, pavardė, tel. pasiteirauti)

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2 lapo pusė)

 

 

11. MOKĖJIMO DUOMENYS

_________________________________________________________________________

(mokėjimo data, dokumento Nr., mokėtojas, suma, mokėtojo (asmens / įmonės) kodas)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

 

12. Patvirtinu, kad:

- esu veiksnus (-i), prašyme pateikta informacija teisinga ir išsami, o pateikti dokumentai galioja;

- žinau, kad dėl bet kokių neteisingų duomenų mano prašymas nebus tenkinamas arba išduotas dokumentas bus panaikintas, o aš galiu būti patrauktas (-a) baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

- esu susipažinęs (-usi) su Techninių tarnybų veiklos taisyklėmis ir Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklėmis;

- sutinku, kad duomenys, pateikti šiame prašyme, būtų teikiami ir tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka;

- sutinku, kad Inspekcija, Asmens duomenų valdytojų valstybės registre įregistruota kaip asmens duomenų valdytoja (žr. www.ada.lt/registrai, kodas P598), šiame prašyme pateiktus mano asmens duomenis tvarkytų prašymų priėmimo tikslu;

- sutinku, kad Inspekcija kreiptųsi į atitinkamus valstybės registrus ir duomenų bazes ir tikrintų pateiktą informaciją.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

(juridinio asmens vadovo ar jo

įgalioto asmens pareigos)

__________________

(pareiškėjo parašas)

____________________

(vardas ir pavardė)

 

TARNYBINĖS ŽYMOS

 

13. Prašymą priėmė, dokumentus ir asmens tapatybę sutikrino

 

_______________________________________________

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

 

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos struktūrinių padalinių adresai ir telefonai:

Vilniaus regiono departamentas – Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius, tel. (8 5)  278 5639

Kauno regiono departamentas – M. K. Čiurlionio g. 23, LT-44356 Kaunas, tel. (8 37) 22 45 23

Klaipėdos regiono departamentas – Pilies g. 12, LT-91234 Klaipėda, tel. (8 46)  31 05 22

Panevėžio regiono departamentas – J. Biliūno g. 3, LT-36101 Panevėžys, tel. (8 45)  43 38 93

Šiaulių regiono departamentas – Aerouosto g. 9, LT-77103 Šiauliai, tel. (8 41)  54 22 32

Interneto svetainės adresas www.vkti.gov.lt

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-376, 2011-10-07, Žin., 2011, Nr. 123-5865 (2011-10-13), i. k. 1112213ISAK002B-376

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 2B-574 "Dėl Techninių tarnybų veiklos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-180, 2015-08-03, paskelbta TAR 2015-08-03, i. k. 2015-11922

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 2B-574 „Dėl Techninių tarnybų veiklos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo