Suvestinė redakcija nuo 2017-04-06 iki 2017-08-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 14-479, i. k. 1082250ISAK0000V-37

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL CENTRINĖS DARBO MEDICINOS EKSPERTŲ KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. sausio 16 d. Nr. V-37

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 44 straipsnio 8 dalimi:

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-506, 2014-04-25, paskelbta TAR 2014-04-28, i. k. 2014-04786

 

1. Tvirtinu Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos nuostatus (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. rugpjūčio 29 d. įsakymą Nr. 475 „Dėl Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 76-2316);

2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. sausio 3 d. įsakymą Nr. 3 „Dėl Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos sudėties pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 9-327);

2.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 3 d. įsakymą Nr. V-700 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 475 „Dėl Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 116-5301);

2.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugpjūčio 30 d. įsakymą Nr. V-671 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 475 „Dėl Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 108-3968);

2.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymą Nr. V-184 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 475 „Dėl Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 37-1389).

3. Pavedu:

3.1. Higienos instituto direktoriui R. Jankauskui Higienos institute (Didžioji g. 22, Vilnius) įsteigti Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos sekretoriatą Komisijos veiklai aptarnauti;

3.2. įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį

Punkto pakeitimai:

Nr. V-506, 2014-04-25, paskelbta TAR 2014-04-28, i. k. 2014-04786

 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                  RIMVYDAS TURČINSKAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2008 m. sausio 16 d. įsakymu

Nr.  V-37

(Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2014 m. balandžio d. įsakymo

Nr. V-506

redakcija)

 

 

CENTRINĖS DARBO MEDICINOS EKSPERTŲ KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos (toliau – Komisija) uždavinį, funkcijas, teises, Komisijos sudarymo ir darbo organizavimo, sprendimų įforminimo, Komisijos ir Komisijos sekretoriato darbo ir paslaugų apmokėjimo klausimus.

2. Komisija atsakinga ir atskaitinga sveikatos apsaugos ministrui.

3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

4. Komisijos veikla grindžiama kolegialaus klausimų svarstymo, demokratijos, teisėtumo principais, taip pat asmenine Komisijos narių atsakomybe už klausimų sprendimą.

5. Visa Komisijai pateikta informacija apie darbuotoją, jo atstovą, darbdavį (-ius), kurio (-ių) įmonėje (-ėse) buvo atliekamas darbuotojo profesinių ligų priežasčių tyrimas, (toliau – Pareiškėjas) laikoma konfidencialia ir gali būti atskleista kitiems asmenims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6. Komisija dirba Higienos institute, adresu Didžioji g. 22, Vilnius.

 

II skyrius

KOMISIJOS UŽDAVINys IR FUNKCIJOS

 

7. Komisijos uždavinys – vertinti profesinių ligų diagnozės nustatymo pagrįstumą ar nepagrįstumą pagal pareiškėjų skundus.

8. Komisija atlieka šias funkcijas:

8.1. sprendžia, ar pareiškėjo skundo nagrinėjimas priklauso Komisijos kompetencijai;

8.2. nagrinėja pareiškėjų skundus dėl profesinės ligos diagnozės nustatymo ar nenustatymo pagrįstumo;

8.3. teikia išvadas dėl profesinės ligos diagnozės nustatymo ar nenustatymo pagrįstumo;

8.4. analizuoja profesinės sveikatos priežiūros problemas, susijusias su Komisijos veikla;

8.5. teikia informaciją Profesinių ligų valstybės registrui, Sveikatos apsaugos ministerijai ir kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims apie Komisijos priimtus sprendimus;

8.6. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III skyrius

KOMISIJOS TEISĖS

 

9. Komisija, atlikdama savo funkcijas, turi teisę:

9.1. gauti iš Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinio skyriaus (toliau – Valstybinės darbo inspekcijos teritorinis skyrius), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinio skyriaus (toliau – Fondo valdybos teritorinis skyrius), asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų, darbdavių ir kitų institucijų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Komisijos funkcijoms vykdyti;

9.2. priimti sprendimą nedalyvaujant darbuotojui ar jo atstovui, darbdaviui (-iams), jei jiems apie posėdžio laiką ir skundo nagrinėjimą buvo pranešta;

9.3. siųsti asmenis į asmens sveikatos priežiūros įstaigas papildomai ištirti ir patikslinti diagnozės;

9.4. pasitelkti gydytojus specialistus, ekspertus ir kviesti juos dalyvauti Komisijos posėdžiuose, sprendžiant profesinės ligos diagnozės nustatymo pagrįstumo ar nepagrįstumo klausimus;

9.5. kreiptis į Valstybinės darbo inspekcijos teritorinį skyrių dėl papildomos informacijos pateikimo;

9.6. kviesti į Komisijos posėdžius darbuotoją ar jo atstovą, darbdavį (-ius), Fondo valdybos teritorinio skyriaus, Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras) atstovus, kitus asmenis;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-144, 2016-02-03, paskelbta TAR 2016-02-04, i. k. 2016-02321

 

9.7. teikti pasiūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl profesinės sveikatos priežiūros srities mokslinių tyrimų vykdymo bei teisės aktų tobulinimo;

9.8. turi kitų teisių, nustatytų įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

 

IV skyrius

KOMISIJOS SUDARYMAS ir komisijos narių funkcijos

 

10. Komisija sudaroma iš 12 Sveikatos apsaugos ministerijos, darbdavių ir darbuotojų organizacijų ir kitų valstybės įstaigų atstovų. Ne mažiau kaip 5 Komisijos nariai turi būti asmens sveikatos priežiūros specialistai, turintys galiojančias medicinos praktikos licencijas, suteikiančias teisę verstis medicinos praktika pagal įgytą profesinę kvalifikaciją.

11. Komisiją sudaro pirmininkas, jo pavaduotojas ir nariai.

12. Komisijos pirmininko nesant, jo funkcijas atlieka Komisijos pirmininko pavaduotojas.

13. Komisijos pirmininkas:

13.1. organizuoja Komisijos darbą, vadovauja Komisijai ir atsako už jos veiklą;

13.2. šaukia komisijos posėdžius, jiems pirmininkauja;

13.3. veikia Komisijos vardu, atstovauja jai valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose,  kitose įstaigose, įmonėse, organizacijose arba įgalioja tai daryti kitus Komisijos narius;

13.4. paskirsto gautus skundus Komisijos nariams ir paskiria Komisijos narius pristatyti posėdžio medžiagą, susijusią su paskirtais skundais, Komisijos posėdyje;

13.5. skelbia balsavimą ir balsuoja priimant Komisijos sprendimus;

13.6. atsako už Komisijos protokolų ir išvadų parengimą;

13.7. pasirašo Komisijos protokolus ir Komisijos vardu siunčiamus dokumentus;

13.8. gali pateikti atskirąją nuomonę dėl posėdyje svarstomų klausimų;

13.9. kreipiasi į specialistus ir ekspertus ir kviečia juos į posėdžius;

13.10. atsako už Komisijos veiklos suvestinės pateikimą šių Nuostatų 18.7 punkte nustatyta tvarka;

13.11. nusišalina nuo skundo nagrinėjimo, jei galėtų kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas.

14.  Komisijos nariai:

14.1. nagrinėja Pareiškėjų skundus;

14.2. dalyvauja Komisijos posėdžiuose ir pristato posėdžio medžiagą, susijusią su jam paskirtais skundais;

 

14.3. balsuoja priimant Komisijos sprendimus;

14.4. rengia Komisijos sprendimų ir išvadų dėl jam paskirtų skundų projektus;

14.5. pasirašo Komisijos protokolus;

14.6. gali pateikti atskirąją nuomonę dėl posėdyje svarstomų klausimų;

14.7. nusišalina nuo skundo nagrinėjimo, jei galėtų kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas.

15. Komisijos darbui techniškai aptarnauti sudaromas Komisijos sekretoriatas.

 

V SKYRIUS

KOMISIJOS IR DARBO ORGANIZAVIMAS ir SPRENDIMŲ ĮFORMINIMAS

 

16. Pareiškėjai Komisijai kartu su skundu, kuriame nurodyti nesutikimo su profesinės ligos patvirtinimo aktu motyvai, pateikia šiuos dokumentus:

16.1. Profesinės ligos priežasčių tyrimo aktą;

16.2. Profesinės ligos patvirtinimo aktą;

16.3. kitus, Pareiškėjo nuomone, reikalingus dokumentus.

17. Skundas nenagrinėjamas, jei:

17.1. jis nepriklauso Komisijos kompetencijai;

17.2. Pareiškėjas per Komisijos nurodytą terminą, ne trumpesnį kaip 10 darbo dienų, nepateikia trūkstamų dokumentų ir (ar) informacijos, reikalingų sprendimui dėl skundo priimti (išskyrus Nuostatų 26 punkte numatytą atvejį).

18. Komisijos sekretoriatas:

18.1. registruoja Pareiškėjų skundus, adresuotus Komisijai, nurodydamas skundo gavimo datą ir registracijos numerį, ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos raštu informuoja Pareiškėją apie skundo gavimą;

18.2. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos informuoja Komisijos pirmininką apie skundo gavimą;

18.3. registruoja kitus gautus dokumentus, adresuotus Komisijai, ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų gavimo dienos informuoja Komisijos pirmininką ir narius apie jų gavimą;

18.4. gautą informaciją ir medžiagą, susijusią su nagrinėjamais skundais, perduoda Komisijos nariams;

18.5. raštu informuoja apie šaukiamo posėdžio datą, laiką ir vietą darbuotoją ar jo atstovą, darbdavį (-ius), kurio (-ių) įmonėje (-ėse) buvo atliekamas profesinių ligų priežasčių tyrimas, Fondo valdybos teritorinį skyrių, prireikus – ekspertus ir Komisijos narius ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki posėdžio;

18.6. registruoja ir saugo Komisijos posėdžių medžiagą ir kitus dokumentus;

18.7. vadovaudamasis posėdžių protokoluose pateikta informacija, rengia Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos veiklos suvestinę (Nuostatų priedas), teikia ją pasirašyti Komisijos pirmininkui ir iki kiekvieno ketvirčio pabaigos pateikia Sveikatos apsaugos ministerijai;

18.8. vykdo kitus Komisijos ar Komisijos pirmininko pavedimus.

19. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai. Posėdžiai rengiami periodiškai, atsižvelgiant į gautų skundų nagrinėjimo terminus, tačiau per kalendorinius metus posėdžių turi būti ne mažiau kaip 12.

20. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių. Negalintis dalyvauti posėdyje Komisijos narys iki posėdžio pradžios turi pranešti apie tai Komisijos pirmininkui.

21. Komisijos posėdyje turi teisę dalyvauti darbuotojas ir (ar) jo atstovas, darbdavys (-iai), kurio (-ių) įmonėje (-ėse) buvo atliekamas profesinių ligų priežasčių tyrimas, Fondo valdybos teritorinio skyriaus atstovas, Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovas, taip pat Komisijos pasitelkti ekspertai, specialistai ir kiti suinteresuoti asmenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-144, 2016-02-03, paskelbta TAR 2016-02-04, i. k. 2016-02321

 

22. Posėdžio medžiagą Komisijos posėdžio metu pristato Komisijos pirmininko paskirti Komisijos nariai.

23. Sprendimai priimami vadovaujantis pateiktais dokumentais, medžiaga ir informacija bei posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių bendru sutarimu. Jeigu Komisijos nariai nepasiekia bendro sutarimo, sprendimai priimami dalyvaujančių posėdyje Komisijos narių balsų dauguma. Kiekvienas Komisijos narys turi po vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas Komisijos pirmininko balsas, o kai jo nėra – pirmininko pavaduotojo balsas. Į posėdžio protokolą įrašomos atskirosios Komisijos narių nuomonės.

24. Komisija išnagrinėja skundą ir priima sprendimą ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo skundo ir visų dokumentų ir informacijos, reikalingų sprendimui priimti, gavimo dienos.

25. Pareiškėjo rašytiniu motyvuotu prašymu skundo nagrinėjimas gali būti laikinai sustabdomas. Skundo nagrinėjimas gali būti sustabdomas ne daugiau kaip vieną kartą ir ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui.

26. Jei Pareiškėjas per 6 mėnesius nuo Nuostatų 16 punkte nurodytų dokumentų gavimo Komisijoje dienos nepateikia Komisijai jos prašomų papildomų tyrimų rezultatų ar patikslintos diagnozės, Komisija sprendimą dėl skundo priima vadovaudamasi turima informacija.

27. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokole nurodoma posėdžio data ir vieta, posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių ir kitų asmenų vardai ir pavardės,  posėdyje svarstyti klausimai (Pareiškėjų skundai), sprendimų priėmimo būdas (bendru sutarimu ar balsuojant), balsavimo rezultatai (jei vyko balsavimas), priimti sprendimai.

28. Komisijos nariai  per 5 darbo dienas po posėdžio Komisijos pirmininkui pateikia posėdžio protokolo dalį, susijusią su jo pristatytu skundu (posėdžio medžiaga). Už Komisijos posėdžio protokolo parengimą atsako Komisijos pirmininkas. Protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir posėdyje dalyvavę Komisijos nariai.

29. Komisijos posėdžio protokolas turi būti parengtas per 20 darbo dienų po posėdžio dienos.

30. Komisijos išvada dėl profesinės ligos diagnozės pagrįstumo ar nepagrįstumo surašoma ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo posėdžio, kuriame priimtas sprendimas dėl profesinės ligos diagnozės nustatymo ar nenustatymo. Komisijos išvadą pasirašo Komisijos pirmininkas.

31. Komisijos sekretoriatas per 3 darbo dienas po Komisijos išvados pasirašymo po vieną jos egzempliorių išsiunčia darbuotojui ar jo atstovui ir darbdaviui (-iams), kurio (-ių) įmonėje (-ėse) buvo atliekamas profesinių ligų priežasčių tyrimas, o Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui, Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui, Fondo valdybos teritoriniam skyriui, darbo medicinos gydytojui, nustačiusiam profesinę ligą (ar jos nenustačiusiam), – išvados kopijas. Jeigu išvada surašyta dėl profesinės ligos diagnozės nustatymo nepagrįstumo, panaikinant profesinės ligos diagnozę (-es), jos kopija išsiunčiama ir Profesinių ligų valstybės registrui.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-144, 2016-02-03, paskelbta TAR 2016-02-04, i. k. 2016-02321

 

32. Jei Komisijos sprendimas dėl profesinės ligos pagrįstumo ar nepagrįstumo yra kitoks, negu sprendimas, kurį priėmė darbo medicinos gydytojas, Komisija įpareigoja darbo medicinos gydytoją, surašiusį Profesinės ligos patvirtinimo aktą, surašyti naują Profesinės ligos patvirtinimo aktą apie tai nurodydamas Komisijos išvadoje.

 

VI skyrius

KOMISIJOS IR KOMISIJOS SEKRETORIATO DARBO IR PASLAUGŲ APMOKĖJIMAS

 

33. Už dalyvavimą Komisijos veikloje Komisijos nariams ir ekspertams apmokama iš einamiesiems metams Sveikatos apsaugos ministerijai skiriamų valstybės biudžeto asignavimų.

34. Su Komisijos nariais ir ekspertais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodeksu, sudaromos atlygintinų paslaugų teikimo sutartys.

35. Komisijos nariui mokamas 0,082 pareiginės algos bazinio dydžio, nustatyto Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme nustatyta tvarka, (toliau – pareiginės algos bazinis dydis) atlygis už kiekvieną posėdžio valandą ir 0,14 pareiginės algos bazinio dydžio atlygis už pasiruošimą posėdyje nagrinėti vieną skundą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-339, 2017-03-23, paskelbta TAR 2017-03-24, i. k. 2017-04833

Nr. V-382, 2017-04-04, paskelbta TAR 2017-04-05, i. k. 2017-05710

 

36. Kiekvienam ekspertui mokama 0,14 pareiginės algos bazinio dydžio atlygis už išvados dėl vieno nagrinėjamo skundo parengimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-339, 2017-03-23, paskelbta TAR 2017-03-24, i. k. 2017-04833

Nr. V-382, 2017-04-04, paskelbta TAR 2017-04-05, i. k. 2017-05710

 

37. Komisijos sekretoriato veikla apmokama iš Sveikatos apsaugos ministerijos lėšų, skirtų Higienos institutui Komisijos sekretoriatui išlaikyti.

 

VII skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

38. Sprendimą dėl Komisijos nuostatų ir sudėties keitimo priima sveikatos apsaugos ministras.

39. Darbuotojas ar darbdavys (-iai), nesutikdami su Komisijos sprendimu, gali jį skųsti teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-506, 2014-04-25, paskelbta TAR 2014-04-28, i. k. 2014-04786

 


 

Centrinės darbo medicinos

ekspertų komisijos nuostatų

priedas

 

 

(Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos veiklos suvestinės forma)

 

CENTRINĖS DARBO MEDICINOS EKSPERTŲ KOMISIJOS

20     m.             ketvirčio

VEIKLOS SUVESTINĖ

 

Komisijos nario arba eksperto vardas, pavardė

Komisijos nario arba eksperto paslaugų teikimo sutarties data ir numeris

Komisijos nario posėdžiuose dalyvautų valandų skaičius

Komisijos nario nagrinėtų skundų skaičius

Eksperto pateiktų išvadų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrinės darbo medicinos                                          

ekspertų komisijos

pirmininkas                                              __________                             _______________________

(parašas)                                         (vardas, pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. V-506, 2014-04-25, paskelbta TAR 2014-04-28, i. k. 2014-04786

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-121, 2008-02-15, Žin., 2008, Nr. 22-823 (2008-02-23), i. k. 1082250ISAK000V-121

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. V-37 "Dėl Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-727, 2008-08-01, Žin., 2008, Nr. 90-3630 (2008-08-07), i. k. 1082250ISAK000V-727

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. V-37 "Dėl Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-409, 2009-05-26, Žin., 2009, Nr. 66-2643 (2009-06-04), i. k. 1092250ISAK000V-409

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. V-37 "Dėl Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-506, 2014-04-25, paskelbta TAR 2014-04-28, i. k. 2014-04786

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. V-37 ,,Dėl Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-144, 2016-02-03, paskelbta TAR 2016-02-04, i. k. 2016-02321

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. V-37 „Dėl Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-339, 2017-03-23, paskelbta TAR 2017-03-24, i. k. 2017-04833

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. V-37 ,,Dėl Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-382, 2017-04-04, paskelbta TAR 2017-04-05, i. k. 2017-05710

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. V-37 "Dėl Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-339 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. V-37 "Dėl Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios