Suvestinė redakcija nuo 2020-08-08

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 106-5267; Žin. 2013, Nr.109-0, i. k. 113106ANUTA00O3-432

 

Nauja redakcija nuo 2020-08-08:

Nr. O3E-700, 2020-08-07, paskelbta TAR 2020-08-07, i. k. 2020-17103

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų NUSTATYMO metodikos patvirtinimo

 

2013 m. spalio 3 d. Nr. O3-432

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 191 straipsnio 3 dalies 1 punktu Taryba n u t a r i a:

Patvirtinti Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodiką  (pridedama).

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                Diana Korsakaitė

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos

2013 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. O3-432

(2020 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo

Nr. O3E-700redakcija)

 

Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodika

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1.  Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodika (toliau – Metodika) reglamentuoja energetikos įmonių, turinčių leidimą verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis (toliau – SND), reguliuojamų paslaugų, t. y. centralizuotai tiekiamų SND, kainų nustatymą.

2.  Metodikos tikslas – nustatyti skaidrius, objektyvius ir nediskriminuojančius principus bei konkrečius skaičiavimo metodus centralizuotai tiekiamų SND kainoms nustatyti.

3Metodika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu.

4.  Metodikoje vartojamos sąvokos:

4.1. Apskaitos atskyrimas – SND įmonės pajamų, sąnaudų ir ilgalaikio turto apskaitos tvarkymas atskirai pagal atitinkamus verslo vienetus, tarsi verslo vienetai veiktų kaip savarankiški subjektai reguliuojamoje SND įmonėje.

4.2. Ataskaitinis laikotarpis – laikotarpis, sutampantis su SND įmonės finansiniais metais.

4.3. Bendrosios sąnaudos – sąnaudos, kurių neįmanoma susieti su paslauga ir (ar) produktu ir kurios susijusios su visa SND įmonės veikla.

4.4. Būtinos sąnaudos – sąnaudos, kurių nepatyrusi SND įmonė negalėtų saugiai ir efektyviai vykdyti reguliuojamos veiklos bei su ja susijusių teisės aktų įpareigojimų.

4.5. Kriterijus – veiksnys, kuriuo vadovaujantis pagal priežastingumo ryšį konkrečios pajamų, sąnaudų, ilgalaikio turto sumos yra priskiriamos galutinėms paslaugoms (produktams) ir (arba) verslo vienetams. SND įmonės naudojamas kriterijus turi būti ekonomiškai pagrįstas, logiškai pateisinamas ir nustatytas nediskriminaciniais pagrindais.

4.6. Netiesioginės sąnaudos – sąnaudos, kurios su centralizuoto SND tiekimo paslauga siejamos netiesiogiai ir priskiriamos centralizuoto SND tiekimo veiklai proporcingai tiesioginėms. SND įmonės sprendimu netiesioginės sąnaudos gali būti priskiriamos taikant technine ir ekonomine logika pagrįstus kriterijus.

4.7. Nepaskirstomosios sąnaudos – SND įmonės patiriamos sąnaudos, kurios nebūtinos nei centralizuoto SND tiekimo paslaugai teikti, nei veiklai palaikyti (užtikrinti reguliuojamos veiklos nepertraukiamumą, saugumą ir stabilumą). Šias sąnaudas SND įmonė mažina savo investicijų grąžos sąskaita.

4.8. Paskirstymas – pajamų, sąnaudų ir ilgalaikio turto priskyrimas verslo vienetams ar paslaugoms, proporcingai pagal nustatytą kriterijų.

4.9. Reguliavimo apskaitos sistema – reguliavimo tikslais naudojama SND įmonės veiklos apskaitos, apimančios apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą, sistema.

4.10SND įmonė – energetikos įmonė, turinti leidimą verstis mažmenine prekyba SND ir centralizuotai tiekianti SND vartotojams.

4.11Tiesioginės sąnaudos – sąnaudos, kurias galima tiesiogiai ir tiksliai priskirti centralizuoto SND tiekimo veiklai.

5.  Kitos Metodikoje vartojamos sąvokos turi tokią pačią reikšmę, kaip apibrėžta Energetikos įstatyme ir kituose energetikos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

6.  Metodika vadovaujasi SND įmonės, rengdamos ir teikdamos Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) centralizuotai tiekiamų SND kainų projektą ir pagrindimą.

 

II SKYRIUS

Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų VEIKLOS SĄNAUDŲ apskaitos TAISYKLĖS

 

7.  SND įmonė turi atskirai tvarkyti su centralizuoto SND tiekimo veikla susijusią apskaitą, t. y. atskirai nuo kitos veiklos vesti centralizuoto SND tiekimo veiklos sąnaudų, pajamų ir ilgalaikio turto vertės apskaitą.

8.  SND įmonė centralizuoto SND tiekimo veikloje patiriamas sąnaudas nustato vadovaudamasi buhalterinės apskaitos registruose užfiksuotais įrašais, kuriais remiantis buvo sudaryta finansinė atskaitomybė. Perkeldama duomenis iš buhalterinės apskaitos registrų į reguliavimo apskaitos sistemą SND įmonė privalo užtikrinti, kad būtų teisingai perkelti visi duomenys.

9SND įmonė privalo užtikrinti, kad reguliavimo apskaitos sistema atitiktų Metodikoje įtvirtintus principus, suformuoti tokią Reguliavimo apskaitos sistemą, kuri leistų įsitikinti apskaitos atskyrimo bei sąnaudų paskirstymo taisyklių įgyvendinimu.

10Reguliuojamos veiklos sąnaudoms yra priskiriamos ekonomiškai pagrįstos sąnaudos, būtinos SND įmonei vykdyti centralizuoto SND tiekimo veiklą. Įmonės veiksmai ir sąnaudos, tiesiogiai nesusiję su reguliuojama veikla, reguliacinės turto bazės dydžio pasikeitimu, kuriais SND įmonė įgyja, sukaupia, kontroliuoja ir naudoja finansinį turtą, nepriskiriamos prie SND veiklos sąnaudų.

11.  SND įmonė visas patiriamas sąnaudas galutinių paslaugų (produktų) atžvilgiu privalo priskirti vienai iš šių kategorijų:

11.1.  tiesioginių sąnaudų kategorijai priskiriamos sąnaudos, kurių atsiradimą (susiformavimą) ir apimtį lėmė konkrečios paslaugos (produktai) bei jų apimtis ataskaitiniu laikotarpiu;

11.2.  netiesioginių sąnaudų kategorijai priskiriamos sąnaudos, kurių atsiradimą (susiformavimą) lėmė keleto paslaugų (produktų) grupė, vidinis procesas ar jų grupė ir kurios su konkrečiomis paslaugomis yra susietos netiesiogiai.

11.3.  bendrųjų sąnaudų kategorijai priskiriamos sąnaudos, kurios su konkrečiomis paslaugomis (produktais) neturi nei tiesioginio, nei netiesioginio sąsajumo, tačiau kurių atsiradimą (susiformavimą) lėmė poreikis užtikrinti SND įmonės organizacinės veiklos nepertraukiamumą, saugumą, stabilumą. Bendrųjų sąnaudų, kurioms SND įmonė, vadovaudamasi priežastingumo principu, turi priskirti kaip galima mažiau sąnaudų ir kurios bet kuriuo atveju turi sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. paskirstytinų sąnaudų, kategorija paskirstoma paslaugoms (produktams) pagal atitinkamai konkrečiai paslaugai (produktui) priskirtą tiesioginių ir netiesioginių sąnaudų sumą.

12.  Visos SND įmonės patiriamos reguliuojamos veiklos sąnaudos turi būti suskirstytos bent į šias sąnaudų grupes:

12.1.  SND įsigijimo (pirkimo) sąnaudų;

12.2.  kintamų SND sąnaudų technologinėms reikmėms;

12.3.  kitų kintamų sąnaudų;

12.4.  nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų;

12.5.  remonto ir eksploatavimo sąnaudos;

12.6.  personalo sąnaudų;

12.7.  mokesčių sąnaudų;

12.8.  administracinių sąnaudų;

12.9rinkodaros ir pardavimų sąnaudų (tarp jų ir mokėjimų surinkimo sąnaudos);

12.10.  kitų paskirstytinų sąnaudų.

13.     Reguliuojamos SND tiekimo veiklos sąnaudoms draudžiama priskirti šias sąnaudas:

13.1.  beviltiškas skolas, išskyrus beviltiškas skolas, kai vartotojai dėl nepalankios epideminės COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) situacijos, nepadengia turimų įsipareigojimų SND įmonei. Paskirstomomis sąnaudomis gali būti pripažįstamos tik tos vartotojų skolos, kurios susidarė per laikotarpį nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje pradžios iki karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje atšaukimo ir du mėnesius po jo. SND įmonė, norėdama priskirti beviltiškas skolas centralizuotai tiekiamų SND verslo vienetui, kartu su metinėmis reguliuojamosios veiklos ataskaitomis Tarybai turi pateikti beviltiškas skolas pagrindžiančius ir pastangas susigrąžinti šias skolas įrodančius dokumentus;

13.2.  baudas, delspinigius;

13.3.  paramą, labdarą ir vartotojų švietimo sąnaudas, išskyrus tas, kurios privalomos pagal teisės aktų reikalavimus;

13.4.  tantjemų išmokas;

13.5.  narystės, stojamųjų įmokų sąnaudas, išskyrus sąnaudas dėl teisės aktuose numatyto privalomo dalyvavimo, tiesiogiai susijusio su SND įmonės veikla;

13.6.  sąnaudas, susijusias su kita SND įmonės veikla;

13.7.  patirtas palūkanų sąnaudas išskyrus sąnaudas, kurios reikalingos padengti apyvartinių lėšų trūkumą vykdant Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plane, kuriam buvo pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 16 d. pasitarime (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 16 d. pasitarimo protokolo Nr. 14 priedas) numatytas priemones, kartu atsižvelgiant į vartotojų mokestinių prievolių atidėjimą per laikotarpį nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje pradžios iki karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje atšaukimo ir du mėnesius po jo. Centralizuotai tiekiamų SND paslaugai gali būti priskiriamos tiek jau sudarytų paskolų, tiek naujų, Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu sudarytų trumpalaikių paskolų (iki vienerių metų), skirtų subalansuoti SND įmonės finansinius srautus Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu, palūkanų sąnaudos. Reguliuojamų kainų paslaugoms (produktams) ir atitinkantiems verslo vienetams draudžiama priskirti minėtų paskolų palūkanų dalį, viršijančią Lietuvos banko skelbiamų nefinansinėms korporacijoms (bendrovėms) suteiktų naujų paskolų eurais, kurių trukmė trumpesnė nei vieneri metai, atitinkamo mėnesio palūkanų normų vidurkį. Palūkanų normų vidurkis vertinamas atsižvelgiant į SND įmonės naujai sudarytos paskolų sutarties datą;

13.8.  kitas finansinės-investicinės veiklos sąnaudas;

13.9komandiruočių, personalo mokymo, reprezentacijos, reklamos, viešųjų ryšių, rinkodaros, komunikacijų tyrimų, nuotolinių kanalų populiarinimo, įvairių monitoringų sąnaudas, sudarančias daugiau kaip 0,9 proc. SND įmonės reguliuojamos veiklos sąnaudų, nurodytų 12.5–12.9 papunkčiuose, bei sąnaudas SND įmonės tinklalapiui palaikyti;

13.10konsultacines sąnaudas, išskyrus sąnaudas, kurios yra susijusios su reguliuojama veikla ir atitinka bent vieną iš žemiau nurodytų kriterijų:

13.10.1. tikslai ir (ar) rezultatai, kurių siekiant buvo papildomai samdomi konsultantai, buvo pasiekti;

13.10.2. įmonė neturėjo reikiamos kompetencijos darbuotojų iškilusiam klausimui spręsti ir konsultacija buvo dėl vienkartinio klausimo;

13.10.3. konsultantai atlieka periodiškus dujų įmonės darbus ir tai yra ekonomiškiau negu nuolatinio įmonės darbuotojo išlaikymas;

13.10.4. ekonominė nauda yra didesnė negu konsultavimosi sąnaudos, jei rezultatai gali būti ekonomiškai įvertinami;

13.10.5. kitos pagrindžiančios aplinkybės, tuo atveju, jeigu sąnaudų tikslingumo negalima įvertinti pagal 13.10.1–13.10.4 papunkčiuose nurodytus kriterijus.

13.11mokymų dalyvių maitinimo, konkursų, parodų, įvairių renginių, organizavimo, dovanų pirkimo, žalos atlyginimo, išskyrus dėl gamtos stichijų ar force majeure aplinkybių;

13.12sąnaudas susijusias su SND įmonės įvaizdžio kūrimo tikslais, t. y salių nuomos, svečių maitinimo ir kitos panašaus pobūdžio sąnaudos, SND įmonės vertybinių popierių listingavimo išlaidos, informacijos skelbimo sąnaudos, išskyrus tas, kurios patirtos dėl teisės aktų reikalavimų, prabangos prekių įsigijimo sąnaudas;

13.13personalo sąnaudas įvairioms kultūros, sveikatinimo ir sporto paslaugoms, gimimo pašalpas, išmokas už mokymosi ir papildomas atostogas, pašalpas mirties atveju, pašalpas už nepilnamečius ir neįgalius šeimos narius, paramą profsąjungoms bei kitas išmokas darbuotojams, kurios viršija Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytas privalomas išmokas;

13.14sąnaudas, susijusias su atidėjiniais;

13.15sąnaudas patirtas SND dėl dujų įmonės neteisėtų veiksmų ar neveikimo;

13.16papildomo draudimo sąnaudas, kai draudžiamieji įvykiai kyla iš neteisėtų SND įmonės (darbuotojų) veiksmų, t. y. draudžiamasis įvykis atsiranda, dėl SND įmonės padarytų teisės aktų pažeidimų arba pareigų pažeidimų, aplaidumo, klaidų, netikslumų, neteisėtų veiksmų, neveikimo, kuriuos atliko apdrausti darbuotojai ar įmonė (pvz.: vadovų civilinės atsakomybės draudimas, darbdavio draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir pan.), išskyrus darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus ir (ar) su potencialiai pavojingais įrenginiais, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe sąnaudas;

13.17nenaudojamo, likviduoto, nurašyto, esančio atsargose, ilgalaikio turto nusidėvėjimo bei palaikymo sąnaudas, išskyrus užkonservuoto turto palaikymo sąnaudas, jei įmonė pateikia ekonominį ar teisinį pagrindimą dėl turto užkonservavimo pagrįstumo;

13.18.  nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalį, priskaičiuojamą nuo ilgalaikio turto vienetų vertės, sukurtos už Europos Sąjungos fondų, dotacijų ir subsidijų ir joms prilygintas lėšas;

13.19nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalį, priskaičiuojamą nuo ilgalaikio turto vienetų vertės pokyčio, dėl turto perkainojimo, pagal Tarptautinių apskaitos standartų arba Verslo apskaitos standartų reikalavimus;

13.20nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas nuo ilgalaikio turto ar jo dalies vertės, sukurtos, įvykdžius investicijų projektus, teisės aktų nustatyta tvarka nesuderintus su Taryba;

13.21nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas nuo prestižo, investicinio turto, finansinio turto, kito ilgalaikio turto, kuris nėra būtinas reguliuojamai veiklai vykdyti, įskaitant ilgalaikio turto, kuris nesukuria papildomos ekonominės naudos, lyginant su pigesnėmis alternatyvomis;

13.22nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalį, priskaičiuojamą nuo Tarybos sprendimu neefektyviomis investicijomis pripažinto ilgalaikio turto ar jo dalies, išskyrus Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo tvarkoje, patvirtintoje Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“, numatytus atvejus;

13.23nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalį, priskaičiuojamą nuo nebenaudojamo ilgalaikio turto vieneto ar jo dalies likutinės vertės po įgyvendintų investicijų, skirtų to ilgalaikio turto vieneto ar jo dalies atstatymui (rekonstrukcijai) ar modernizavimui, išskyrus atvejus, kai Taryba priima atskirą sprendimą dėl tokio ilgalaikio turto likutinės vertės pripažinimo ekonomiškai pagrįsta investicijų derinimo metu.

14.  Centralizuotai tiekiamų SND kainos nustatomos 12 mėnesių laikotarpiui.

15Centralizuotai tiekiamų SND kainos susideda iš SND pirkimo, laikymo, skirstymo, tiekimo, apskaitos priemonių įrengimo, priežiūros ir patikros bei apskaitos sąnaudų, įvertinant protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą, taip pat santykį tarp didmeninės ir mažmeninės kainos bei sąnaudų skirtumą, susijusį su prognozuojamų SND kiekių ir faktinių SND įmonių vartotojams patiektų kiekių skirtumu. Taip pat įvertinamas sąnaudų skirtumas, susidaręs dėl prognozuotos ir faktinės SND pirkimo kainos skirtumo praėjusiais metais bei pagrįstas skirtumas tarp pastoviųjų sąnaudų.

16.  Nustatant centralizuotai tiekiamų SND kainas, atsižvelgiama į:

16.1.  faktiškai patirtas reguliuojamos veiklos sąnaudas per praėjusius trejus metus įskaitant praėjusių trejų metų investicijų grąžą;

16.2.  Tarybos nustatytas reguliuojamos veiklos sąnaudas per praėjusius trejus metus;

16.3.  faktiškai suteiktų atitinkamų paslaugų (produktų) kiekius per praėjusius trejus metus;

16.4.  gerą praktinį pavyzdį turinčių palyginamų ar analogiškų SND ir (ar) energetikos įmonių lyginamosios analizės duomenis;

16.5.  suplanuotus pokyčius per ateinančius metus SND įmonės veikloje, įskaitant investicijų įgyvendinimą, turėsiantį poveikį sąnaudoms, įskaitant investicijų grąžą, bei teiktinų paslaugų (produktų) kiekio apimčiai;

16.6.  praėjusių metų įmonės reikšmingus pokyčius, pagrįstus Tarybai, kurie turėjo įtakos SND įmonės veiklai bei kitus nuo SND įmonės nepriklausančių veiksnių kylančius sąnaudų ir pajamų nuokrypius, įskaitant veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pasikeitimą.

17.  Planuojamus sąnaudų pokyčius SND įmonė turi argumentuoti. Jei SND įmonė nepateikia sąnaudų pasikeitimų motyvų arba jos nėra tinkamai pagrįstos, šios sąnaudos nėra pripažįstamos pagrįstomis.

18.  Skaičiuojant SND veiklai priskiriamų sąnaudų apimtis, kuri reguliuojama nustatant SND kainą, vertinama:

18.1.  Sąnaudos technologinėms reikmėms. Šių sąnaudų atveju atsižvelgiama į:

18.1.1. praėjusių trejų metų faktinį technologinių sąnaudų ir parduotų SND kiekio santykį;

18.1.2. praėjusių trejų metų faktinį realizuotų SND kiekį;

18.1.3. priežasčių, kurias SND įmonė nurodė kaip lemiančias realizuoto kiekio faktinius ir būsimus apimties pokyčius, pagrįstumą;

18.1.4. praėjusiais metais įvykdytų investicijų įtaką technologinių sąnaudų pokyčiui;

18.1.5. reguliuojamiems metams pagal Metodikos 18.7 papunktį prognozuojamą SND pirkimo kainą;

18.1.6. gerą praktinį pavyzdį turinčių Lietuvos ir (ar) Europos Sąjungos šalių palyginamų ar analogiškų SND įmonių lyginamosios analizės duomenis.

18.2.    Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos. Šių sąnaudų atveju atsižvelgiama į:

18.2.1. Tarybos nustatytus ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus (Metodikos 8 priedas) ir tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo metodą, taikomus skaičiuojant ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas;

18.2.2. metinę priskaitytiną nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų sumą nuo centralizuoto SND tiekimo paslaugai priskirtų ilgalaikio turto vienetų;

18.2.3. Tarybos nustatyta tvarka suderintas ir įvykdytas investicijas;

18.2.4. planuojamus ilgalaikio turto vienetų nurašymus, perleidimus;

18.2.5. nusidėvėjimo sąnaudų panaudojimą. Lėšos, gautos SND centralizuoto tiekimo paslaugai priskirtų ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo sąnaudoms dengti pirmiausiai turi būti panaudotos investicijų SND veikloje vykdymui;

18.2.6. tais ilgalaikio turto vienetų atvejais, kai Metodikos 8 priede nenustatytas ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpis, SND įmonė turi pasirinkti ir taikyti ekonomiškai pagrįstą ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpį, suderinusi tai su Taryba;

18.2.7. SND įmonė, suderinusi su Taryba, gali taikyti ilgesnius nei Tarybos nustatyti ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus;

18.2.8. SND įmonė Metodikos 18.2.6 ir 18.2.7 papunkčių atvejais, teikdama Tarybai derinti turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpį, turi pagrįsti, kodėl pasirenkamas atitinkamas nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpis.

18.3.  Operacinės sąnaudos, t. y. remonto ir eksploatavimo sąnaudos, personalo sąnaudos (išskyrus darbo užmokesčio sąnaudas), administracinės sąnaudos, rinkodaros ir pardavimo sąnaudos, kitos paskirstomos sąnaudos (toliau – OPEX(be DU)). Šių sąnaudų atveju atsižvelgiama į:

18.3.1. praėjusių trejų metų Tarybos nustatytą ir (ar) vidutinę faktinę šių sąnaudų metinę apimtį;

18.3.2. priežasčių, kurias SND įmonė nurodė kaip lemiančias šių sąnaudų apimties pokyčius, pagrįstumą;

18.3.3. istorinių faktinių tos pačios SND įmonės sąnaudų rodiklių pasikeitimo priežasčių pagrįstumą. Taryba taip pat gali atsižvelgti į gerą praktinį pavyzdį turinčių palyginamų ar analogiškų SND įmonių lyginamosios analizės duomenis;

18.3.4. praėjusių metų Tarybos nustatytą šių sąnaudų metinę apimtį arba faktinę pagrįstą šių sąnaudų metinę apimtį;

18.3.5. į Lietuvos statistikos departamento (toliau – Statistikos departamentas) paskutinį mėnesį, prieš duomenų pateikimą kainoms nustatyti, paskelbto vartotojų kainų indekso (toliau – VKI) pokyčius;

18.3.6. ekonomiškai pagrįstas OPEX(be DU) dydis apskaičiuojamas pagal (1) formulę:

; (Eur)                                                     (1)

 

čia:

OPEXt (be DU) – remonto ir eksploatavimo sąnaudos, personalo sąnaudos (išskyrus darbo užmokesčio sąnaudas), administracinės, rinkodaros ir pardavimo sąnaudos, kitos paskirstomos sąnaudos t+1 metais, Eur

OPEXt-1 (be DU) – remonto ir eksploatavimo, personalo sąnaudų (išskyrus darbo užmokesčio sąnaudas), administracinių, rinkodaros ir pardavimo sąnaudų, kitų paskirstomų sąnaudų Tarybos nustatyta arba faktinė pagrįsta šių sąnaudų metinė apimtis, Eur;

It – Statistikos departamento paskutinį mėnesį prieš duomenų kainoms nustatyti pateikimą paskelbto VKI pokytis, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu mėnesiu, proc.;

Jeigu VKI pokytis ≤ 1 proc., tai OPEX(be DU) sąnaudos nekoreguojamos (paliekamos to paties dydžio)

18.4.  Darbo užmokesčio sąnaudos (toliau OPEX(DU)). Šių sąnaudų atveju atsižvelgiama į:

18.4.1. praėjusių trejų metų Tarybos nustatytą ir (ar) vidutinę faktinę šių sąnaudų apimtį;

18.4.2. priežasčių, kurias SND įmonė nurodė kaip lemiančias šių sąnaudų apimties pokyčius, pagrįstumą;

18.4.3. paskutinį ekonominės raidos scenarijų Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateiktą prognozuojamą vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytį ateinantiems metams;

18.4.4. darbuotojų skaičiaus pokyčio poreikį;

18.4.5. istorinių faktinių tos pačios SND įmonės sąnaudų rodiklių pasikeitimo priežasčių pagrįstumą. Taryba taip pat gali atsižvelgti į gerą praktinį pavyzdį turinčių palyginamų ar analogiškų SND įmonių lyginamosios analizės duomenis;

18.4.6. teisės aktus privalomojo socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokų dydžiui nustatyti;

18.4.7. ekonomiškai pagrįstas OPEX(DU) dydis apskaičiuojamas pagal (2) formulę:

; (Eur)                                                             (2)

 

čia:

OPEXt(DU) – darbo užmokesčio sąnaudos t+1 metais, Eur;

OPEXt-1(DU) – Tarybos nustatyta arba faktinė pagrįsta šių sąnaudų metinė apimtis, Eur;

F– prognozuojamas vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytis t-iesiems metams, proc. Jis nustatomas pagal Finansų ministerijos pateiktą paskutinį ekonominės raidos scenarijų;

Jeigu pagal 2 formulę skaičiuojamų OPEX(DU) sąnaudų ateinančių metų reikšmė gaunama mažesnė, nei prieš tai buvusių metų, OPEX (DU) sąnaudos ateinantiems metams paliekamos to paties dydžio;

18.5.  Mokesčių sąnaudos. Šių sąnaudų nustatymo atveju vadovaujamasi galiojančiais mokesčius reglamentuojančiais teisės aktais. Jeigu apmokestinimo objektą SND įmonė naudoja keliose veiklose, mokesčių sąnaudos konkrečiai reguliuojamai veiklai priskiriamos, atsižvelgiant į apmokestinamo objekto priskyrimo atitinkamoms veikloms principus.

18.6.  Investicijų grąža, kur nustatoma atsižvelgiant:

18.6.1. protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžos normą r (procentais) pagal 3 formulę:

 

ROIt = ; (Eur)                                                                                                        (3)

 

čia:

ROIt – investicijų grąža, priskirtina SND centralizuoto tiekimo paslaugai, Eur;

r – protingumo kriterijų atitinkanti investicijų grąžos norma, nustatoma pagal vidutinę svertinę kapitalo kainą (toliau – WACC), proc.;

RAB – SND centralizuoto tiekimo paslaugai priskirtino reguliuojamo turto vertė, Eur;

18.6.2. investicijų grąžos normą (WACC), kuri nustatoma vadovaujantis Investicijų grąžos normos nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“.

18.6.3. Centralizuoto SND tiekimo paslaugai priskirtino reguliuojamo turto vertė (RAB) nustatoma pagal (4) formulę:

 

RAB = T neperk – Tneb stat – TD – T nenaud; (Eur)                                                                 (4)

 

čia:

Tneperk – SND įmonės centralizuoto SND tiekimo paslaugos ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto ataskaitinio laikotarpio likutinė neperkainota vertė, Eur;

Tneb.stat – turto, kuris nėra pradėtas eksploatuoti (nebaigta statyba), vertė, Eur;

TD – SND įmonės centralizuoto SND tiekimo paslaugos turtas, įsigytas už gautas subsidijas, dotacijas, vartotojų lėšas, Eur;

Tnenaud – SND įmonės centralizuoto SND tiekimo paslaugos nenaudojamo, laikinai nenaudojamo (užkonservuoto) turto likutinė vertė, Eur.

18.7.  prognozuojama SND pirkimo kaina. SND įmonė įvertinusi įsigijimo šaltinius, SND pirkimo kainą nustato atsižvelgdama į praėjusiais metais galiojusias didmenines SND įsigijimo kainas ir jų kitimo tendencijas.

19.  Centralizuoto SND tiekimo paslaugos SND pardavimo kiekis sekantiems metams nustatomas atsižvelgiant į realizuotiną SND kiekį per metus, įvertinus:

19.1.  praėjusių trejų metų faktinį realizuotą centralizuotai tiekiamų SND kiekį;

19.2.  priežasčių, kurias SND įmonė nurodė kaip lemiančias realizuoto kiekio faktinius apimties pokyčius, pagrįstumą;

19.3.  vartotojų skaičiaus pokytį.

 

III SKYRIUS

Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų KAINOdaroS taisyklės

 

20.  Centralizuotai tiekiamų SND kaina gali būti dvinarė arba vienanarė. Dvinarė kaina susideda iš pastoviosios dalies, mokamos eurais per mėnesį, ir kintamosios kainos dalies, mokamos eurais už kubinį metrą. Vienanarė kaina mokama už suvartotą per mėnesį dujų kiekį eurais už kubinį metrą.

21.  Dvinarės kainos pastovioji dalis (Tp) skaičiuojama vadovaujantis Metodikos 1 priede pateiktais duomenimis pagal (5) formulę:

 

; (Eur/mėn.)                                                                                                   (5)

 

čia:

Tp,t – pastovioji SND kainos dalis metams, kuriems nustatoma kaina (toliau – t-iesiems metams);

Sp,t – nustatytos pastoviosios metinės centralizuoto SND tiekimo veiklos būtinosios sąnaudos t-iesiems metams, kurios skaičiuojamos pagal (6) formulę:

 

Sp,t = OPEXt (be DU) + OPEXt (DU) + SNS +SM; (Eur)                                                        (6)

 

čia:

OPEXt (be DU) – operacinės sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 18.3 papunktį, Eur;

OPEXt (DU) – darbo užmokesčio sąnaudos skaičiuojamos pagal Metodikos 18.4 papunktį, Eur;

SNS – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos
18.2 papunktį, Eur;

SM – mokesčių sąnaudos skaičiuojamos pagal Metodikos 18.5 papunktį, Eur;

ROIt – pagal Metodikos 18.6.1 papunktį suskaičiuota centralizuoto SND tiekimo veiklos investicijų grąža t-iesiems metams, Eur;

Cx – kiti sąnaudų/pajamų nuokrypiai, susidarę t-1 laikotarpiu ir pagrįsti Tarybai, kurie turi įtakos SND įmonės veiklai, bei kiti dėl nuo SND įmonės nepriklausančių veiksnių kylantys sąnaudų /pajamų nuokrypiai, įskaitant ir dėl veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, Eur.

Nt – vartotojų skaičius t-aisiais metais;

12 – metinis mėnesių skaičius.

22. Dvinarės kainos kintamoji dalis (Tk,t) skaičiuojama vadovaujantis Metodikos 1 priede pateiktais duomenimis pagal (7) formulę:

 

; (Eur/m3)                                                                                               (7)

 

čia:

Sk,t – nustatytos kintamosios metinės centralizuoto SND tiekimo sąnaudos t-iesiems metams, įskaitant SND pirkimo sąnaudas, kurios skaičiuojamos vadovaujantis Metodikos 22.1 papunkčiu;

Qp,t – t-aisiais metais prognozuojamas vartotojams parduoti SND kiekis, m3;

M – SND tiekimo marža, įvertinanti SND didmeninių ir mažmeninių kainų santykį, kuri skaičiuojama pagal (10) formulę, Eur/m3.

22.1. Kintamosios metinės centralizuoto SND tiekimo sąnaudos (Sk,t) t-iesiems metams, įskaitant SND pirkimo sąnaudas, skaičiuojamos pagal (8) formulę:

 

; (Eur)                                                                      (8)

 

čia:

Sk,t – kintamosios centralizuoto SND tiekimo sąnaudos t-iesiems metams, Eur;

SPR – prognozuojamos didmeninės SND pirkimo sąnaudos, suskaičiuotos vadovaujantis Metodikos 18.7 papunkčiu ir 19 punktu, Eur;

STR SND transportavimo sąnaudos, Eur;

STECH – SND sąnaudos technologinėms reikmėms, Eur;

SMS – rinkodaros ir pardavimo sąnaudos, tarp jų ir vartotojų mokėjimų už SND surinkimo sąnaudos, Eur;

ΔSPR,t – sąnaudų skirtumas, susidaręs dėl prognozuotos ir faktinės SND pirkimo kainos skirtumo praėjusiais metais, skaičiuojamas pagal (9) formulę.

22.2. Sąnaudų skirtumas, susidaręs dėl prognozuotos ir faktinės SND pirkimo kainos skirtumo praėjusiais metais, skaičiuojamas pagal (9) formulę:

 

ΔSPR,t = (TSNDpr, t-1 – TSNDf, t-1)*n/1000*Qp, t-1; (Eur)                                                        (9)

 

čia:

TSNDpr, t-1 – metais prieš kainos nustatymą prognozuota didmeninė SND pirkimo kaina, Eur/t;

TSNDf – t-1 metų faktinė didmeninė SND pirkimo kaina, Eur/t;

n – t-1metų vidutinis svertinis SND tankis, kg/m3;

Qp,t-1 – t-1 metais vartotojams parduotas SND kiekis, m3;

 

22.3. SND tiekimo marža, įvertinanti SND didmeninių ir mažmeninių kainų santykį, kuri skaičiuojama pagal (10) formulę, Eur/m3.

 

M = ((TSNDpr, t*0,021) – (TSNDpr, t  – 579)* 0,02)*n/1000; (Eur/m3)                               (10)

 

čia:

TSNDpr,t – t-iesiems metams prognozuojama SND pirkimo kaina, Eur/t;

n – t-iesiems metams prognozuojamas vidutinis svertinis SND tankis, kg/m3.

23Vienanarė centralizuotai tiekiamų SND kaina skaičiuojama pagal (11) formulę:

 

(Eur/m3)                                                                                   (11)

 

čia:

Tt – vienanarė centralizuotai tiekiamų SND kaina, Eur/m3;

Sp, t – nustatytos pastoviosios metinės centralizuoto SND tiekimo veiklos sąnaudos, į kurias įeina visos su SND rezervuarų ir skirstomųjų dujotiekių eksploatavimu susijusios būtinosios sąnaudos t-iesiems metams, kurios skaičiuojamos Metodikos 21 punkto (6) formulę, Eur;

ROIt – pagal Metodikos 18.6.1 papunktį suskaičiuota centralizuoto SND tiekimo veiklos investicijų grąža t-iesiems metams, Eur;

Sk,t – nustatytos kintamosios metinės centralizuoto SND tiekimo sąnaudos t-iesiems metais, įskaitant SND pirkimo sąnaudas, kurios vertinamos ir skaičiuojamos vadovaujantis Metodikos 22.1 papunkčiu;

Cx – kiti sąnaudų / pajamų nuokrypiai, pagrįsti Tarybai, kurie turi įtakos Įmonės veiklai, bei kiti dėl nuo Įmonės nepriklausančių veiksnių kylantys sąnaudų /pajamų nuokrypiai, įskaitant ir dėl veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, Eur.

Qt – t-aisiais metais prognozuojamas vartotojams parduoti SND kiekis, m3;

M – SND tiekimo marža, įvertinanti SND didmeninių ir mažmeninių kainų santykį, kuri skaičiuojama pagal (10) formulę, Eur/m3.

24.  Centralizuotai tiekiamų SND kainos motyvuotu ir pagrįstu įmonės sprendimu gali būti diferencijuojamos pagal atskiras vartotojų grupes, atsižvelgiant į suvartotą SND kiekį. Nustatant bei diferencijuojant kainas, draudžiama diskriminuoti vartotojus, taikyti kryžminį subsidijavimą tarp vartotojų ar jų grupių.

25.  Jeigu, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kuris turi būti ne trumpesnis kaip vieneri metai, SND įmonė nustato, kad faktiškai vartotojo per metus suvartotas SND kiekis neatitinka jo grupei nustatyto suvartotino SND kiekio, SND įmonė perskaičiuoja vartotojo mokėtiną metinę sumą pagal faktinę grupę.

 

 

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU CENTRALIZUOTO SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ TIEKIMO KAINŲ NUSTATYMU

 

26.  Centralizuotai tiekiamų SND kainoms nustatyti SND įmonė Tarybai pateikia:

26.1. prašymą dėl kainos centralizuotai tiekiamų SND kainų tvirtinimo kartu su SND kainos projektu;

26.2. Metodikos 1 priedą, užpildytą pagal praėjusių dviejų metų faktinius duomenis, einamųjų metų laukiamus duomenis, įvertinus turimus faktinius duomenis bei prognozuojamus duomenis, ir metų, kuriems skaičiuojama kaina, prognozuojamus duomenis;

26.3. Metodikos 4 priedą ir 6 priedus, užpildytus pagal laukiamus einamųjų metų duomenis. Metodikos 6 priede pateikiama informacija susijusi tik su reguliuojama centralizuotai tiekiamų SND veikla;

26.4. Metodikos 5 priedą, užpildytą pagal faktinius praėjusių metų duomenis;

26.5. aiškinamąjį raštą, kuriame nurodomas išsamus pateiktų SND kainų ir duomenų pagrindimas;

26.6. kainų diferencijavimo principus ir pagal juos suskaičiuotų SND kainų projektą, jeigu SND įmonė vartotojų grupėms taiko diferencijuotas kainas;

26.7. Remonto darbų planą, kuriame būtų nurodyti planuojami atlikti darbai bei prognozuojamos darbų kainos ateinantiems metams, ir faktiškai atliktų remontų įgyvendinimo ataskaitą.

27Pirmą kartą teikiant tvirtinti SND kainas Tarybai, SND įmonės privalo pateikti užpildytus Metodikos 1–7 priedus, Metodikos 2, 3 ir 7 priedus užpildant pagal praėjusių metų faktinius arba laukiamus (prognozuojamus) duomenis.

28Taryba sprendimą dėl centralizuotai tiekiamų SND kainų nustatymo priima ne vėliau kaip per 30 dienų nuo visų reikiamų SND įmonės duomenų įregistravimo Taryboje dienos.

29Taryba, nustačiusi pažeidimus SND kainų projekte ar pagrindime, taip pat, jeigu SND kainos diskriminuoja vartotojus, kryžmiškai subsidijuoja skirtingas vartotojų grupes, SND įmonėms nurodo pažeidimus. SND įmonės privalo ištaisyti pažeidimus per 15 kalendorinių dienų. Jei SND įmonė nevykdo Tarybos reikalavimo, Taryba turi teisę vienašališkai nustatyti centralizuotai tiekiamų SND kainas.

30SND įmonei laiku nepateikus SND kainos ir kainos pagrindimo projekto, Taryba vienašališkai nustato SND kainas, naudodamasi Tarybos turimais ir prieinamais centralizuoto SND tiekimo veiklos sektoriaus duomenimis, ankstesnių laikotarpių SND įmonės duomenimis ir (ar) kainomis, kitų analogišką SND veiklą vykdančių įmonių pateiktais duomenimis ir (ar) kainomis. Taryba, vienašališkai nustatydama SND kainas, taip gali atsižvelgti į energijos išteklių kainas palyginamosiose rinkose.

31Centralizuotai tiekiamų SND kainų skaičiavimai atliekami be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), o SND kainos vartotojams pateikiamos Eur/m3 ir Eur/mėn.

32Pagal šią Metodiką nustatytos centralizuotai tiekiamų SND kainos viešai skelbiamos ir yra taikomos Energetikos įstatymo 19 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

33Centralizuoto SND tiekimo paslaugą teikianti SND įmonė pasibaigus kalendorinių metų pusmečiui per 30 dienų parengia ir Tarybai pateikia pajamų ir sąnaudų ataskaitą pagal Metodikos 1 priedą, išskiriant sąnaudas tenkančias kiekvienam ketvirčiui.

34SND įmonė pasibaigus kalendoriniams metams per keturis mėnesius pateikia informaciją pagal Metodikos 1, 2, 3, 5 ir 7 priedus bei ataskaitas įtvirtintas Energetikos įstatymo 16 straipsnio 8 dalyje ir 161 straipsnio 1 dalyje.

35Metodikos 33 ir 34 punkte nurodomas ataskaitas SND įmonės privalo pateikti elektronine forma per Tarybos Duomenų surinkimo ir analizės informacinę sistemą (toliau – DSAIS).

36Teikdamos konfidencialią informaciją SND įmonės privalo tai nurodyti siunčiamame lydraštyje ir pateikti jos konfidencialumą pagrindžiančius dokumentus. SND įmonės teikdamos konfidencialią informaciją per DSAIS, privalo nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali ir, Tarybai pareikalavus, pateikti jos konfidencialumą pagrindžiančius dokumentus.

37Paaiškėjus, kad pagal Metodikos nuostatas pateiktose ataskaitose nurodyti netikslūs duomenys, SND įmonės privalo nedelsiant raštu informuoti Tarybą, nurodant, kokie duomenys ir dėl kokių priežasčių turi būti pakoreguoti, bei per 10 darbo dienų nuo informacijos patiekimo Tarybai, pateikti patikslintas reguliuojamos veiklos ataskaitas per DSAIS. Auditoriaus įvertinimo ir pakartotinės reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros nereikia, jeigu duomenys reguliuojamosios veiklos ataskaitose koreguojami gavus Tarybos pastabas dėl duomenų tikslinimo.

38Auditoriui atsisakius pareikšti nuomonę ar pareiškus neigiamą nuomonę apie SND įmonės reguliuojamosios veiklos ataskaitose esančią informaciją ir (ar) reguliavimo apskaitos sistemą, SND įmonė privalo užtikrinti reguliuojamosios veiklos ataskaitų ir (ar) reguliavimo apskaitos sistemos patikimumą bei teisingumą ir užtikrinti, kad būtų atlikta pakartotinė patikra, kurios sąnaudos yra priskiriamos nepaskirstomųjų sąnaudų kategorijai.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

39.  Taryba turi teisę iš SND įmonių per Tarybos nustatytą protingą terminą gauti visą informaciją ir dokumentus, būtinus centralizuotai tiekiamų SND kainoms nustatyti.

40.  Centralizuoto SND tiekimo paslaugą teikiančios SND įmonės, pažeidusios Metodikoje nustatytus reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

41.  Tarybos veiksmai ir neveikimas, susiję su Metodikos laikymusi ir įgyvendinimu, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

42.  Taryba užtikrina SND įmonių pateiktos informacijos, laikomos komercine (gamybine) ar profesine paslaptimi, konfidencialumą.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. O3E-700, 2020-08-07, paskelbta TAR 2020-08-07, i. k. 2020-17103

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

O3E-700 1 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. O3-336, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10628

Nr. O3E-421, 2017-09-29, paskelbta TAR 2017-10-02, i. k. 2017-15436

Nr. O3E-700, 2020-08-07, paskelbta TAR 2020-08-07, i. k. 2020-17103

 

O3E-700 2 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. O3E-421, 2017-09-29, paskelbta TAR 2017-10-02, i. k. 2017-15436

Nr. O3E-700, 2020-08-07, paskelbta TAR 2020-08-07, i. k. 2020-17103

 

O3E-700 3 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. O3E-421, 2017-09-29, paskelbta TAR 2017-10-02, i. k. 2017-15436

Nr. O3E-700, 2020-08-07, paskelbta TAR 2020-08-07, i. k. 2020-17103

 

O3E-700 4 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. O3E-421, 2017-09-29, paskelbta TAR 2017-10-02, i. k. 2017-15436

Nr. O3E-700, 2020-08-07, paskelbta TAR 2020-08-07, i. k. 2020-17103

 

O3E-700 5 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. O3-336, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10628

Nr. O3E-421, 2017-09-29, paskelbta TAR 2017-10-02, i. k. 2017-15436

Nr. O3E-700, 2020-08-07, paskelbta TAR 2020-08-07, i. k. 2020-17103

 

O3E-700 6 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. O3-336, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10628

Nr. O3E-421, 2017-09-29, paskelbta TAR 2017-10-02, i. k. 2017-15436

Nr. O3E-700, 2020-08-07, paskelbta TAR 2020-08-07, i. k. 2020-17103

 

O3E-700 7 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. O3-336, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10628

Nr. O3E-421, 2017-09-29, paskelbta TAR 2017-10-02, i. k. 2017-15436

Nr. O3E-700, 2020-08-07, paskelbta TAR 2020-08-07, i. k. 2020-17103

 

O3E-700 8 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. O3E-421, 2017-09-29, paskelbta TAR 2017-10-02, i. k. 2017-15436

Nr. O3E-700, 2020-08-07, paskelbta TAR 2020-08-07, i. k. 2020-17103

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-336, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10628

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. O3-432 „Dėl Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-512, 2015-09-22, paskelbta TAR 2015-09-23, i. k. 2015-14108

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. O3-432 „Dėl Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-286, 2016-09-30, paskelbta TAR 2016-09-30, i. k. 2016-24352

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. O3-432 „Dėl Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-325, 2016-10-21, paskelbta TAR 2016-10-24, i. k. 2016-25553

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. O3-286 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. O3-432 „Dėl Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ korektūros klaidos ištaisymo

 

5.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3E-421, 2017-09-29, paskelbta TAR 2017-10-02, i. k. 2017-15436

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. O3-432 „Dėl Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Nutarimas

Nr. O3E-700, 2020-08-07, paskelbta TAR 2020-08-07, i. k. 2020-17103

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. O3-432 „Dėl Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo