Suvestinė redakcija nuo 2011-03-20 iki 2013-02-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 32-1122, i. k. 1082250ISAK000V-180

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL CENTRINĖS DARBO MEDICINOS EKSPERTŲ KOMISIJOS PATVIRTINIMO

 

2008 m. kovo 6 d. Nr. V-180

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 70-3170; 2007, Nr. 69-2720) 44 straipsnio 13 dalimi:

1. T v i r t i n u Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos sudėtį:

V. Januškevičius – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės viešosios įstaigos Kauno klinikų Darbo medicinos tarnybos vadovas, biomedicinos mokslų daktaras (komisijos pirmininkas);

T. Bagdonienė – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės viešosios įstaigos Kauno klinikų darbo medicinos gydytoja;

I. Baikienė – viešosios įstaigos Vilniaus universitetinės Antakalnio ligoninės darbo medicinos gydytoja;

A. Einikienė – Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento Specializuotos medicinos pagalbos skyriaus vyriausioji specialistė;

D. Gorobecienė – Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos tarnybų skyriaus vyriausioji specialistė;

E. Jagelavičius – Lietuvos pramonininkų konfederacijos Verslo socialinės politikos koordinavimo narys;

A. Minelgienė – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė;

A. Naujūnas – Sveikatos apsaugos ministerijos Teisės departamento Atstovavimo ir teisės taikymo skyriaus vyriausiasis specialistas;

R. Raškevičienė – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Aplinkos ir darbo medicinos katedros lektorė, biomedicinos mokslų daktarė;

G. Škėmienė – viešosios įstaigos Kauno Šilainių poliklinikos Konsultacijų centro gydytoja neurologė, vyriausioji ordinatorė;

S. Vainauskas – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto visuomenės sveikatos instituto docentas, biomedicinos mokslų daktaras;

P. Vasilavičius – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės viešosios įstaigos Kauno klinikų Darbo medicinos tarnybos sveikatos ekologas, biomedicinos mokslų daktaras.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-691, 2008-07-28, Žin., 2008, Nr. 89-3582 (2008-08-05), i. k. 1082250ISAK000V-691

Nr. V-282, 2009-04-15, Žin., 2009, Nr. 45-1770 (2009-04-23), i. k. 1092250ISAK000V-282

Nr. V-833, 2009-10-07, Žin., 2009, Nr. 121-5239 (2009-10-10), i. k. 1092250ISAK000V-833

Nr. V-747, 2010-08-20, Žin., 2010, Nr. 102-5317 (2010-08-28), i. k. 1102250ISAK000V-747

Nr. V-243, 2011-03-14, Žin., 2011, Nr. 33-1572 (2011-03-19), i. k. 1112250ISAK000V-243

 

2. Pavedu:

2.1. S. Balsytei, buvusiai Centrinės darbo medicinos komisijos pirmininkei, perduoti visą su Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos veikla susijusią medžiagą Higienos institute įkurtam Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos sekretoriatui;

2.2. R. Jankauskui, Higienos instituto direktoriui, organizuoti Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos medžiagos perėmimą;

2.3. ministerijos sekretoriui pagal administravimo sritį kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                  RIMVYDAS TURČINSKAS

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-691, 2008-07-28, Žin., 2008, Nr. 89-3582 (2008-08-05), i. k. 1082250ISAK000V-691

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-180 "Dėl Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-282, 2009-04-15, Žin., 2009, Nr. 45-1770 (2009-04-23), i. k. 1092250ISAK000V-282

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-180 "Dėl Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-833, 2009-10-07, Žin., 2009, Nr. 121-5239 (2009-10-10), i. k. 1092250ISAK000V-833

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-180 "Dėl Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-747, 2010-08-20, Žin., 2010, Nr. 102-5317 (2010-08-28), i. k. 1102250ISAK000V-747

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-180 "Dėl Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-243, 2011-03-14, Žin., 2011, Nr. 33-1572 (2011-03-19), i. k. 1112250ISAK000V-243

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-180 "Dėl Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos patvirtinimo" pakeitimo